Cirkulæreskrivelse bilag b

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b"

Transkript

1 Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf Fax MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr RAPPORT OM EKSAMEN FOR DOMMERFULDMÆGTIGE I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Indledning Baggrunden for nedsættelsen af Underudvalget vedrørende Eksamen for Dommerfuldmægtige Udvalgets sammensætning Rapportens opbygning. Kapitel 2. Beskrivelse af den eksisterende grunduddannelse for dommerfuldmægtige Uddannelsesmæssige krav i henhold til retsplejeloven og gældende retningslinier Den historiske baggrund for indholdet af den nuværende grunduddannelse for dommerfuldmægtige Retsplejelovens regler om uddannelse af dommerfuldmægtige Gældende målsætning for uddannelse af dommerfuldmægtige Den praktiske grunduddannelse Den teoretiske grunduddannelse Videreuddannelse og uddannelseskonstitution i landsretten Personaleudviklingssamtaler og årsudtalelser for dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Kapitel 3. Etablering af eksamen for dommerfuldmægtige - udvalgets hovedsynspunkter og forslag Domstolsreformens krav til eksamen Indholdet af grunduddannelsen Den teoretiske grunduddannelse Udvidelse af varigheden af de eksisterende kursusmoduler Undervisning i regnskabslære.

2 Side 2 af Undervisning i skriftlig kommunikation Styrkelse af grunduddannelsen tids- og indholdsmæssigt Den praktiske grunduddannelse Medarbejderudviklingssamtaler og årsudtalelser Eksamen Indledning Afgrænsning af, hvilke kvalifikationer der skal måles Udvalgets indledende overvejelser Udvalgets afgrænsning af eksamen Det første år på grunduddannelsen Det andet år på grunduddannelsen Det tredje år på grunduddannelsen Opfølgning på prøverne. Kapitel 4. Afsluttende evaluerende samtale med Domstolsstyrelsen om dommerfuldmægtigens egnethed til fortsat ansættelse ved domstolene - udvalgets hovedsynspunkter og forslag Afsluttende evaluerende samtale med Domstolsstyrelsen om dommerfuldmægtigens egnethed til fortsat ansættelse ved domstolene Løbende evaluering Dommerfuldmægtigen findes ikke egnet til fortsat ansættelse ved domstolene. Kapitel 5. Administration af ordningen Grunduddannelsesudvalg Retningslinier for eksamen Udarbejdelse af eksamensopgaver Reeksamination Sygeeksamen Dispensation Det obligatoriske element i grunduddannelsen Særligt vedrørende advokater/advokatfuldmægtige på turnus som dommerfuldmægtige Overgangsordning Økonomiske konsekvenser. Kapitel 6. Resumé. K A P I T E L 1 Indledning 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af Underudvalget vedrørende Eksamen for Dommerfuldmægtige. Den 11. marts 1993 nedsatte regeringen et bredt sammensat udvalg, det såkaldte Domstolsudvalg, med den opgave at gennemgå og vurdere en række spørgsmål vedrørende rets-væsenets forhold.

3 Side 3 af 36 I "Domstolsudvalgets Betænkning", betænkning nr. 1319/96 (herefter bet.-1996), foreslog Domstolsudvalget blandt andet forskellige tiltag med henblik på en effektiv udskillelse af de dommerfuldmægtige, der var mindre egnede eller uegnede til at blive dommere. Det fremgår således af betænkningens side 214 ff: "Efter udvalgets opfattelse er det af afgørende betydning, at der er et evalueringssystem, som sikrer, at kun velkvalificerede personer opretholder deres ansættelse ved domstolene. For at opnå dette finder udvalget, at der er behov for, at der løbende foretages bedømmelser af, om den enkelte dommerfuldmægtig har de fornødne kvalifikationer. Der vil kunne bestå en risiko for, at der ansættes dommerfuldmægtige, som ikke fuldt ud kan honorere de krav, man må stille. For at kunne reagere heroverfor er det påkrævet, at de årlige evalueringer, der i dag foretages af dommerfuldmægtige under grunduddannelse, er omfattende og omhyggelige, og navnlig at der sker en nøje bedømmelse af fuldmægtigenes kvalifikationer i forbindelse med grunduddannelsens afslutning. På dette tidspunkt vil tjenestestedet have et indgående indtryk af fuldmægtigens kvalifikationer, som vil kunne danne grundlag for en stillingtagen til, om fuldmægtigen er egnet til fortsat at være ansat ved domstolene. Det bør være klart for de dommere, der er ansvarlige for uddannelsesfuldmægtigenes uddannelse, og som skal afgive udtalelse, at evalueringen blandt andet tager sigte på at kunne udskille dommerfuldmægtige, som må anses for uegnede til fortsat ansættelse ved domstolene. For yderligere at styrke bedømmelsesgrundlaget for vurderingen af fuldmægtigens fortsatte ansættelse ved domstolene foreslår udvalget endvidere, at fuldmægtigen ved grunduddannelsens afslutning skal aflægge en prøve. Prøven bør tilrettelægges således, at den gør det muligt at vurdere, om dommerfuldmægtigen har fået det tilsigtede udbytte af grunduddannelsen. Udvalget foreslår, at det nærmere indhold af prøven drøftes og fastlægges i et dertil egnet forum. Udvalget foreslår endelig, at alle fuldmægtige indkaldes til en samtale i Domstolsstyrelsen efter grunduddannelsens afslutning. På grundlag af de udtalelser, der foreligger fra uddannelsesembedet om fuldmægtigens præstationer under grunduddannelsen og vedkommendes kvalifikationer, resultatet af prøven ved grunduddannelsens afslutning samt eventuelt de oplysninger, der fremkommer under samtalen, vil Domstolsstyrelsen få et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tage stilling til, om det ønskes, at fuldmægtigen fortsat er ansat ved domstolene... udvalget finder det væsentligt, at der også fremover er adgang til at afskedige i tilfælde, hvor dommerfuldmægtigen må anses for generelt uegnet til fortsat ansættelse ved domstolene. Kriteriet herfor er opfyldt, hvis den pågældende savner de nødvendige juridiske kvalifikationer, men også hvis den pågældende mangler evner for retsledelse eller samarbejde med personale og brugere af domstolene eller på grund af langsommelighed i sagsbehandlingen. Spørgsmål om afskedigelse forelægges for Den Særlige Klageret. Giver årsudtalelserne under grunduddannelsens første år anledning til det, bør uddannelsesfuldmægtigen naturligvis indkaldes til en samtale på et tidligere tidspunkt, således at man allerede på dette tidspunkt kan overveje den pågældendes videre beskæftigelse ved domstolene...." Justitsministeriets bemærkninger til Domstolsudvalgets overvejelser fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 32 af 26. marts 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love, punkt : "Justitsministeriet kan i øvrigt tilslutte sig (Domstols)udvalgets forslag til administrative initiativer for at forbedre mulighederne for at udskille dommerfuldmægtige, som er mindre egnede eller uegnede til at blive dommere, herunder at fuldmægtigene skal aflægge en prøve ved grunduddannelsens afslutning, at alle fuldmægtige indkaldes til en samtale i Domstolsstyrelsen efter grunduddannelsens afslutning, og at personalebedømmelser afgives løbende under hele fuldmægtigperioden. Ingen af disse administrative initiativer forudsætter lovgivning, men forudsættes iværksat af Domstolsstyrelsen..." Af lovforslagets særlige bemærkninger til ændringen af retsplejelovens 17 a, stk. 2, fremgår: "Det forudsættes endvidere, at Domstolsstyrelsen... nærmere regulerer, hvorledes den prøve, der skal afholdes efter

4 Side 4 af 36 grunduddannelsens afslutning, skal udformes, og at der fastsættes nærmere regler for, hvorledes de regelmæssige personalebedømmelser af fuldmægtigene skal finde sted, herunder også på hvilket tidspunkt fuldmægtigene skal indkaldes til en samtale i Domstolsstyrelsen." Lovforslaget blev vedtaget i 1998 ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love. Området sorterede under Uddannelsesudvalget for Jurister, der den 26. oktober 1999 besluttede at nedsætte et Underudvalg vedrørende Eksamen for Dommerfuldmægtige, som skulle arbejde videre med iværksættelsen af de foreslåede initiativer, herunder fastlæggelsen af eksamen for dommerfuldmægtige. Underudvalget - i det følgende betegnet udvalget - skulle bestå af en repræsentant for Den Danske Dommerforening, en repræsentant for Dommerfuldmægtigforeningen, uddannelseskonsulenten og en fuldmægtig fra Domstolsstyrelsens Administrationskontor (nu Personalekontoret), der skulle fungere som sekretær for udvalget, med eventuel assistance fra kontorchefen og personalefuldmægtigen for det juridiske personale i Domstolsstyrelsens Administrationskontor. Uddannelsesudvalget for Jurister vedtog den 2. februar 2000 et kommissorium for udvalget. Kommissoriet er vedlagt som bilag 1 til denne rapport. Som det fremgår af kommissoriet, skulle udvalget i tilknytning til tilrettelæggelsen af eksamenen overveje og eventuelt justere spørgsmål og områder, der relaterede sig til eksamenen. Under udvalgets arbejde viste det sig imidlertid, at drøftelserne om eksamenen var af en sådan karakter og havde et sådant omfang, at udvalget fandt det nødvendigt at begrænse sig til udelukkende at beskæftige sig med forhold, der direkte vedrørte eksamenens form og indhold. Udvalget har således foreløbig begrænset sig til at drøfte og komme med forslag, der direkte relaterer sig til eksamen. I den forbindelse foreslår udvalget ændringer af den praktiske og teoretiske grunduddannelse, men udvalget har ikke foretaget en revision af de gældende retningslinier. Udvalget har ikke - som ellers foreskrevet i kommissoriet - udarbejdet retningslinier for, i hvilket omfang det bør overlades fuldmægtigene i de første år efter ansættelsen at behandle egentlige retssager og andre særligt kvalificerede sagstyper, og har heller ikke udarbejdet retningslinier for en regelmæssig indberetning af, i hvilket omfang fuldmægtigene har beklædt retten. Udvalget har ikke overvejet, om udvalgets forslag giver anledning til at ændre målsætningen for domstolenes uddannelsesaktiviteter, samt i hvilket omfang fremgangsmåder og retningslinier for uddannelse af dommerfuldmægtige, der gør tjeneste på Færøerne og i Grønland, bør ændres under hensyn til de nye bestemmelser i retsplejeloven for Færøerne og de særlige forhold, der gør sig gældende for disse områder. Udvalget har foretaget en overordnet vurdering, men ikke en egentlig revision af indholdet af koncepterne, der anvendes ved personaleudviklingssamtalerne, herunder statussamtalerne, hvor der afgives årsudtalelser. Det hænger sammen med, at Personalepolitisk Udvalg, der består af repræsentanter for medarbejderorganisationerne og Domstolsstyrelsen, sideløbende med udvalgets arbejde er i gang med at foretage en revision af koncepterne for personaleudviklingssamtaler for medarbejdere ved Danmarks Domstole, herunder dommerfuldmægtige. Nedenfor under punkt 5.1. foreslår udvalget, at der nedsættes et grunduddannelsesudvalg, der skal fortsætte arbejdet med den løbende opfølgning, og som skal føre tilsyn med indholdet og tilrettelæggelsen af eksamenen. Udvalget finder det naturligt at lade dette grunduddannelsesudvalg justere og under ansvar over for Domstolsstyrelsen/Uddannelsesudvalget for Jurister udarbejde forslag til retningslinier for de ovennævnte områder og problemer, der i mere bred forstand relaterer

5 Side 5 af 36 sig til eksamenen, og som udvalget ikke har behandlet Udvalgets sammensætning. Udvalget fik følgende sammensætning: Administrerende dommer Bjarne Pedersen, Retten i Svendborg. Retsassessor Astrid Bøgh, Retten i Lemvig. Konstitueret kontorchef Marie Louise Klenow, Domstolsstyrelsens Administrationskontor (nu Personalekontoret). Uddannelseskonsulent Anders Meilvang, Østre Landsret (Domstolsstyrelsens Personalekontor fra den 14. august 2000). Fuldmægtig Mette Krag, Domstolsstyrelsens Administrationskontor (sekretær). Personalechef Torben Krausing, Domstolsstyrelsens Personalekontor, indtrådte i udvalget den 1. marts 2000 i stedet for konstitueret kontorchef Marie Louise Klenow. Konstitueret landsdommer Kristian Lind Jensen, Østre Landsret, indtrådte i udvalget den 20. marts 2000, idet han afløste retsassessor Astrid Bøgh (nu justitssekretær i Vestre Landsret). Souschef Lars Melin, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, Københavns Universitet, har været inviteret til at deltage i udvalgets møde den 29. september Ligeledes har direktør Helle Pallesen, Advokaternes Serviceselskab A/S, deltaget i mødet den 29. november Endvidere har souschef - og tidligere personalefuldmægtig - Tina Henriksen, Domstolsstyrelsens Personalekontor, deltaget i mødet den 1. maj 2001, hvor hun fremkom med sine bemærkninger til udvalgets forslag. Udvalget har afholdt 8 møder Rapportens opbygning. I kapitel 2 beskrives den eksisterende grunduddannelse for dommerfuldmægtige. Kapitel 3 indeholder udvalgets hovedsynspunkter og forslag vedrørende etablering af eksamen for dommerfuldmægtige. Kapitel 4 indeholder udvalgets hovedsynspunkter og forslag vedrørende den afsluttende evaluerende samtale i Domstolsstyrelsen om dommerfuldmægtigens egnethed til fortsat ansættelse ved domstolene. I kapitel 5 beskrives udvalgets forslag til administration af ordningen. I kapitel 6 findes et resumé. K A P I T E L 2 Beskrivelse af den eksisterende grunduddannelse for dommerfuldmægtige Uddannelsesmæssige krav i henhold til retsplejeloven og gældende retningslinier Den historiske baggrund for indholdet af den nuværende grunduddannelse for dommerfuldmægtige.

6 Side 6 af 36 Uddannelsen af dommerfuldmægtige er blevet gennemgået og vurderet af to udvalg, der har afgivet betænkninger i henholdsvis 1951 (afgivet den 22. maj 1951 om dommeres uddannelse) og 1987 (nr. 1115/1987 om dommerfuldmægtiges uddannelse og efteruddannelse af dommere). Det fremgår af den betænkning, der blev afgivet i 1951 (herefter bet.-1951), at der i dette udvalg (herefter 1951-udvalget) var enighed om at anbefale tilrettelæggelsen af en planmæssig dommeruddannelse. Hovedsynspunkterne i betænkningens forslag var indførelse af en særlig uddannelsestjeneste ved landsretterne for yngre aspiranter til dommerstillinger samt et teoretisk grundkursus for aspiranter og efteruddannelseskursus for alle interesserede, herunder advokater og udnævnte dommere. Desuden foresloges en rationalisering af dommerfuldmægtigarbejdet ved by- og herredsretterne i forbindelse med en reduktion af antallet af fuldmægtige. I betænkningen fra 1987 (herefter bet.-1987) blev der gjort status over de forslag, som bet indeholdt. Indledningsvis konstaterede udvalget (herefter 1987-udvalget), at forslagene i bet kun i yderst beskedent omfang var blevet gennemført. Det blev anbefalet, at uddannelsens hovedelementer i lighed med forslagene i bet skulle bestå af en uddannelse ved byretterne og en uddannelse ved landsretterne. Derudover fandt 1987-udvalget, at byretsuddannelsen burde systematiseres og etableres som en 4-årig grunduddannelse knyttet til de store kollegiale byretter og byretter med administrationsordning udvalget foreslog endvidere, at der blev oprettet en uddannelseskonsulentstilling, der kunne koordinere uddannelsestiltag og varetage de løbende administrative opgaver udvalget lagde vægt på, at grunduddannelsen herigennem blev ensartet for alle fuldmægtige, at praksis og teori i videst muligt omfang blev integreret, og at ansvaret for uddannelsen på de enkelte uddannelsessteder kunne samles hos én person, der skulle sørge for, at den enkelte fuldmægtig fulgte en nærmere tilrettelagt uddannelsesplan. Under gennemgangen af planerne for grunduddannelsen ved byretterne beskrev 1987-udvalget blandt andet, hvor længe fuldmægtigene skulle være beskæftiget med de enkelte grene af uddannelsen: Tinglysning, foged- og skifteret samt retssagsbehandling mv., således at det blev sikret, at uddannelsen uanset uddannelsessted blev af samme indhold. Forslagene i bet er i al væsentlighed blevet fulgt og danner grundlag for den eksisterende uddannelsesordning for nyansatte dommerfuldmægtige. Grunduddannelsen blev iværksat ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 26. april 1988 med tilhørende vejledende retningslinier for den praktiske uddannelse af dommerfuldmægtige (grunduddannelsen). Den praktiske uddannelse foregår ved de enkelte embeder, mens uddannelseskonsulenten tilrettelægger den teoretiske grunduddannelse, som knytter sig til dommerfuldmægtigens aktuelle - praktiske - uddannelsesniveau. Uddannelsesudvalget for Domstolene blev nedsat i forlængelse af 1987-udvalgets forslag om, at styringen af efteruddannelsesplanerne og det teoretiske element i dommerfuldmægtigenes uddannelse skulle gøres fælles for grund- og efteruddannelsen, og at den overordnede styring skulle varetages af et udvalg på 3 eller 6 medlemmer, hvor Justitsministeriet, Den Danske Dommerforening og Dommerfuldmægtigforeningen var ligeligt repræsenteret. Uddannelsesudvalget fungerer som et permanent udvalg under Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene og ændrede betegnelse til Uddannelsesudvalget for Jurister i forbindelse med, at der tillige blev nedsat et Uddannelsesudvalg for Kontorfunktionærer.

7 Side 7 af 36 Det er Uddannelsesudvalget for Jurister, der fastsætter retningslinierne for dommerfuldmægtigenes grunduddannelse. Disse retningslinier administreres i praksis af uddannelseskonsulenten, der indtil den 14. august 2000 var placeret i Østre Landsret, men nu er en del af Domstolsstyrelsens Personalekontor, hvor der er oprettet en Uddannelsessektion. I evaluerede Uddannelsesudvalget grunduddannelsen for dommerfuldmægtige på basis af en spørgeskemaundersøgelse. Uddannelsesudvalget konkluderede på baggrund af undersøgelsen, at der ikke var behov for en gennemgribende revision af retningslinierne for grunduddannelsen. Domstolsudvalget så det ikke som sin opgave at foretage en indgående analyse af den daværende grunduddannelse og bemærker i bet.-1996, side 215 f, om den praktiske uddannelse af dommerfuldmægtige og retsassessorer: "Det er udvalgets opfattelse, at grunduddannelsen i det væsentlige fortsat lever op til de krav, der kan stilles til indføringen i arbejdet på et dommerkontor." Samme sted anfører Domstolsudvalget om den teoretiske efteruddannelse af domstolsjurister: "Det er udvalgets vurdering, at den teoretiske efteruddannelse, der tilbydes domstolsjurister, generelt imødekommer det behov for orientering om ny retsudvikling, som er af betydning for at kunne udøve dømmende virksomhed." Domstolsudvalget foreslog dog enkelte justeringer. Der henvises til bet.-1996, side 215 ff. I 1999 vurderede Uddannelsesudvalget for Jurister på ny retningslinierne for grunduddannelsen, hvilket resulterede i udarbejdelsen af den gældende cirkulæreskrivelse af 19. januar 1999 med tilhørende reviderede vejledende retningslinier for den praktiske uddannelse af dommerfuldmægtige (grunduddannelsen). Denne revision foretoges under hensyntagen til de i perioden indhøstede erfaringer og den udvikling, der havde været i arbejdet ved byretterne. Ændringerne baseredes blandt andet på en indstilling fra uddannelseskonsulenten, som i efteråret 1997 besøgte alle de embeder, hvor der var ansat dommerfuldmægtige under grunduddannelse, jf. uddannelseskonsulent Søren Hafstrøms rapport af 3. marts 1998 om besøg ved dommerembeder med uddannelsesfuldmægtige i efteråret På baggrund heraf fandt Uddannelsesudvalget for Jurister, at grunduddannelsen kunne afkortes til 3 år. Dette skyldtes først og fremmest de ændrede arbejdsopgaver i skifteretterne som følge af dødsboskiftereformen. Derudover blev der foretaget en række mindre justeringer vedrørende varigheden og indholdet af de enkelte dele af grunduddannelsen. Ændringerne gjaldt kun direkte for de dommerfuldmægtige, der påbegyndte grunduddannelsen efter den 15. januar Det fremgik imidlertid af retningslinierne, at de eksisterende uddannelsesplaner for allerede ansatte dommerfuldmægtige under grunduddannelse ville kunne reguleres, hvis det blev fundet hensigtsmæssigt og i øvrigt kunne indpasses i arbejdstilrettelæggelsen ved det enkelte embede. Den teoretiske del af grunduddannelsen består ved denne rapports afslutning af 10 kursusmoduler, der som nævnt matcher den praktiske uddannelse ved embedet. Uddannelsesudvalget for Jurister følger løbende behovet for justeringer af dommerfuldmægtigenes praktiske og teoretiske grunduddannelse og af den teoretiske efteruddannelse for domstolsjurister Retsplejelovens regler om uddannelse af dommerfuldmægtige. For at beklæde en stilling som dommerfuldmægtig kræves efter retsplejelovens 52, stk. 2, at

8 Side 8 af 36 vedkommende har bestået juridisk kandidateksamen. Ved Domstolsreformen i 1998, jf. lov nr. 402 af 26. juni 1998, ændredes retsplejelovens 17 a om uddannelse af dommerfuldmægtige. Det fremgår nu af bestemmelsens stk. 1, at dommerfuldmægtige ved byretterne og i Sø- og Handelsretten efter bemyndigelse fra embedets chef kan behandle alle sager, der hører under vedkommende ret. Tidligere var det specificeret, hvilke opgaver fuldmægtigene kunne varetage efter bemyndigelse fra embedets chef. Alt andet arbejde, herunder retsarbejde, kunne kun varetages efter bemyndigelse fra justitsministeren (ved konstitution). Af de særlige bemærkninger til den ændrede bestemmelse, jf. lovforslag nr. L 32 af 26. marts 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love, fremgår det: "Det forudsættes, at embedets chef til stadighed ved overdragelse af sager til den enkelte fuldmægtig sikrer sig, at den pågældende har den fornødne uddannelse og erfaring. Som eksempel på sager, hvor embedets chef i særlig grad bør være opmærksom på, om fuldmægtigen har den fornødne uddannelse og erfaring, kan nævnes grundlovsforhør og forbudssager." Af retsplejelovens 17 a, stk. 2, fremgår det, at Domstolsstyrelsen fastsætter regler for fuldmægtiges uddannelse ved byretterne og i Sø- og Handelsretten. For så vidt angår denne bestemmelse, fremgår det af de særlige bemærkninger: "Det forudsættes, jf. den foreslåede bestemmelse i stk. 2, at Domstolsstyrelsen udarbejder regler om, i hvilket omfang fuldmægtigene i de første år efter ansættelsen bør overlades at behandle egentlige retssager samt eventuelle andre særligt kvalificerede sagstyper. Dette bør ske i et tæt samarbejde med dommernes og fuldmægtigenes organisationer. Det forudsættes tillige, at der fortsat regelmæssigt sker indberetning om, i hvilket omfang fuldmægtigene i de første år har beklædt retten." De netop nævnte opgaver blev som nævnt under punkt 1.1. henlagt til nærværende udvalg Gældende målsætning for uddannelse af dommerfuldmægtige. De gældende retningslinier for den praktiske grunduddannelse er som nævnt ovenfor under punkt fastsat ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 19. januar Herudover opstilles der i Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 23. april 1999 målsætninger for domstolenes uddannelsesaktiviteter. Som noget nyt indeholder begge cirkulæreskrivelser følgende målsætning for grunduddannelsen for dommerfuldmægtige: "Formålet med grunduddannelsen er at sikre, at nyansatte dommerfuldmægtige erhverver sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, at de bliver i stand til på kvalificeret vis at bestride en typisk dommerfuldmægtigstilling. Grunduddannelsen skal i den forbindelse blandt andet sikre, at dommerfuldmægtigene opnår/udvikler følgende færdigheder: - et højt fagligt niveau, - gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner, - forståelse for domstolenes rolle og servicefunktion, - evne til at optræde som selvstændig beslutningstager, herunder evne som møde leder og forligsmægler, - evne for planlægning og prioritering af eget og andres arbejde, - evne til samarbejde, både i forhold til embedets ansatte og til embedets faste brugere (anklagemyndighed, advokater m.fl.).

9 Side 9 af 36..." For nogle af de ovennævnte færdigheder gælder, at udviklingen heraf primært skal varetages ved den praktiske grunduddannelse, der forestås af de enkelte embeder. Det fremgår imidlertid af målsætningerne, at underviserne på kurserne under grunduddannelsen til stadighed bør være opmærksomme på også at inddrage de mere praktisk orienterede spørgsmål i undervisningen, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Personalepolitisk Udvalg er med afsæt i Visionen for Danmarks Domstole ved at opstille overordnede personalepolitiske målsætninger, der skal udmøntes i konkrete politikker. En af Personalepolitisk Udvalgs fremtidige opgaver bliver således at understøtte de to uddannelsesudvalgs revision af uddannelsespolitikken, herunder ovennævnte målsætninger, samt medvirke ved fastsættelsen af mere specifikke målsætninger for uddannelsen af medarbejdere ved domstolene Den praktiske grunduddannelse. Ovennævnte cirkulæreskrivelse af 19. januar 1999 fastsætter som nævnt retningslinierne for den praktiske uddannelse af dommerfuldmægtige. Ifølge disse tilstræbes det, at grunduddannelsen foregår ved et større embede, der er udpeget som uddannelsesembede. Ved dommerfuldmægtigens ansættelse udarbejdes der ved embedet en uddannelsesplan for den pågældende. Planen fastlægges i overensstemmelse med retningslinierne og fastsætter såvel det tidssom indholdsmæssige forløb af den periode, hvor dommerfuldmægtigen skal være under grunduddannelse ved det pågældende embede. Det er ikke altid muligt at placere alle nyansatte dommerfuldmægtige ved egentlige uddannelsesembeder, ligesom det ikke altid er muligt at flytte erfarne fuldmægtige til ikkeuddannelsesembeder. Uddannelsesfuldmægtige ansættes derfor også ved ikke-uddannelsesembeder, små embeder - typisk enedommerembeder - hvor uddannelsesplanerne i større eller mindre grad nødvendigvis ofte må afvige fra de vejledende retningslinier. Den hyppigst forekommende afvigelse er, at uddannelsesfuldmægtigen hurtigere får ansvaret for behandlingen af både foged- og skiftesager og formentlig også tidligere begynder at behandle egentlige retssager. Grunduddannelsen tager navnlig sigte på en uddannelse inden for retsområderne tinglysning, fogedret og skifteret. De første ca. 2 år af grunduddannelsen omfatter normalt uddannelse i tinglysning og i fogedret, mens dommerfuldmægtigen i det sidste år af grunduddannelsen uddannes i skifteret. Sideløbende med uddannelsen inden for de nævnte tre retsområder foregår en gradvis oplæring i behandlingen af egentlige retssager. Oplæringen i retssagsbehandling omfatter navnlig retsledelse samt koncipering af domme og kendelser i både civile sager og straffesager. Oplæringen sker dels ved, at fuldmægtigen overværer retsmøder, dels ved at fuldmægtigen selv beklæder retten efter dommerens bemyndigelse, jf. retsplejelovens 17 a, stk. 1. Herudover skal fuldmægtigen i løbet af uddannelsesperioden have en oplæring i behandlingen af notarialforretninger og en indføring i administrationen af et dommerembede, således at der opnås kendskab til kontorfunktionerne ved domstolene (herunder kasse- og regnskabsvæsen, selvforvaltning og budgetlægning, journalsystemer samt personaleadministration). Gennem hele forløbet arbejder dommerfuldmægtigen under instruktion og vejledning fra

10 Side 10 af 36 retsassessorer og eventuelt ældre dommerfuldmægtige, og for så vidt angår civile sager og straffesager også under vejledning og overvågning af en dommer eller en retsassessor, der sammen med fuldmægtigen skal drøfte og gennemgå kendelser og domme udfærdiget af fuldmægtigen. Uddannelsesplanen skal sendes til Domstolsstyrelsens Personalekontor v/uddannelseskonsulenten, der løbende følger med i fuldmægtigenes uddannelsesforløb. Der sker endvidere årlige indberetninger til uddannelseskonsulenten af oplysninger om det praktiske uddannelsesforløb ved embederne. Hvis en fuldmægtig inden ansættelsen ved domstolene har haft andet relevant arbejde, f.eks. som advokatfuldmægtig, politifuldmægtig ol., fremgår det af retningslinierne, at uddannelsen bør indrettes herefter. Uddannelsesforløbet vil i disse tilfælde efter drøftelse med Domstolsstyrelsen kunne forkortes med op til 1 år Den teoretiske grunduddannelse. Under grunduddannelsen afholdes teoretiske kurser, som knytter sig til - og supplerer - dommerfuldmægtigens praktiske uddannelse ved embedet. Kurser inden for de enkelte fag-områder afholdes normalt én gang årligt. Det ideelle forløb er, at den pågældende fuldmægtig har beskæftiget sig nogle måneder med området, før vedkommende skal på kursus. I løbet af den 3-årige uddannelsesperiode gennemgår dommerfuldmægtigen følgende kurser: 1. Introduktionskursus af 3 dages varighed. 2. Kursus i fogedret af 4 dages varighed. 3. Kursus i tinglysning og tvangsauktion af 3 dages varighed (i efteråret 2000 opdelt i 2 kurser, der hver er blevet udvidet til 3 dage med virkning fra foråret 2001). 4. Kursus i skriftlig kommunikation af 3 dages varighed (nyoprettes og afvikles første gang i efteråret 2001). 5. Kursus i insolvensskifteret af 2 dages varighed. 6. Kursus i dødsboskifteret af 3 dages varighed (udvidet til 4 dage i efteråret 2000). 7. Kursus i regnskabslære af 3 dages varighed (nyoprettet og afviklet første gang i efter-året 2000). 8. Kursus i administration og ledelse af 4 dages varighed. 9. Kursus i retsledelse samt behandlingen af civile og kriminelle sager af 4 dages varighed. Rækkefølgen af kurserne er typisk, at introduktionskurset, fogedretskurset og kurserne i tinglysning og tvangsauktion gennemføres i det første år på grunduddannelsen. Det andet år gennemføres kurset i skriftlig kommunikation. Kurserne i insolvensskifteret, dødsboskifteret og regnskabslære gennemføres på det tredje år af grunduddannelsen. De sidste to kurser i administration og ledelse og i retsledelse samt behandlingen af civile sager og straffesager forsøges gennemført på den sidste del af grunduddannelsen, eventuelt i umiddelbar forlængelse af grunduddannelsen. Kurserne har de seneste år været afholdt dels på Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg, dels på Trinity Kursus- og Konferencecenter A/S i Fredericia. Der er foreløbig for perioden skrevet kontrakt med Trinity. Uddannelseskonsulenten er som nævnt ansvarlig for den nærmere tilrettelæggelse af kurserne med reference til Uddannelsesudvalget for Jurister og indkalder automatisk de pågældende dommerfuldmægtige til deltagelse i kurserne. Kurserne er obligatoriske, og Uddannelsessektionen har efter det oplyste endnu ikke oplevet, at dommerfuldmægtige - typisk med anden erhvervserfaring - fastholder, at de ikke ønsker at deltage i kurserne. De dommerfuldmægtige, der måske ved ansættelsen var skeptiske over for, om de kunne drage nytte af kurserne, har således altid ændret mening efter nogen tids ansættelse.

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden 63 Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 29. juni 2006 1. Lokalisering af de kommende byretter 2. Bemærkninger i forbindelse med ønskerunden 3. Dommernes ønskerunde og lederstillinger

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Ansøgning om certificering som IT-advokat under Danske IT-advokater. Vejledning til ansøgningsskemaet

Ansøgning om certificering som IT-advokat under Danske IT-advokater. Vejledning til ansøgningsskemaet Ansøgning om certificering som IT-advokat under Danske IT-advokater Vejledning til ansøgningsskemaet Ad pkt. 2 Oplysninger om erfaring Det følger af vedtægterne for Danske IT-advokater, 2, at certificerede

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319

DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING BETÆNKNING NR. 1319 DOMSTOLSUDVALGETS BETÆNKNING ISBN 87-601-6456-5 ISBN 87-601-6491-5 ISBN 87-601-6525 betænkning bilag büag + betænkning 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser AFSNIT I DOMSMAGTEN MV. KAPITEL 1 DOMSMAGTENS ORGANISATION MV. Organisation. Retterne.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser AFSNIT I DOMSMAGTEN MV. KAPITEL 1 DOMSMAGTENS ORGANISATION MV. Organisation. Retterne. 27. august 2007 EM 2007/51 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser AFSNIT I DOMSMAGTEN MV. KAPITEL 1 DOMSMAGTENS ORGANISATION MV. Organisation Retterne Til 1 Efter bestemmelsen foreslås det,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1997. 95-135.321 Spørgsmål om teoretisk uddannelse (regnskabslære/driftsøkonomi) for optagelse i revisorregistret. Bekendtgørelse nr. 493 af 21. september 1978 1, nr. 5 og 2. (Morten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten Processpil i skatteret Introduktionsmateriale Københavns Universitet Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet og PwC

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere