Cirkulæreskrivelse bilag b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b"

Transkript

1 Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf Fax MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr RAPPORT OM EKSAMEN FOR DOMMERFULDMÆGTIGE I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Indledning Baggrunden for nedsættelsen af Underudvalget vedrørende Eksamen for Dommerfuldmægtige Udvalgets sammensætning Rapportens opbygning. Kapitel 2. Beskrivelse af den eksisterende grunduddannelse for dommerfuldmægtige Uddannelsesmæssige krav i henhold til retsplejeloven og gældende retningslinier Den historiske baggrund for indholdet af den nuværende grunduddannelse for dommerfuldmægtige Retsplejelovens regler om uddannelse af dommerfuldmægtige Gældende målsætning for uddannelse af dommerfuldmægtige Den praktiske grunduddannelse Den teoretiske grunduddannelse Videreuddannelse og uddannelseskonstitution i landsretten Personaleudviklingssamtaler og årsudtalelser for dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Kapitel 3. Etablering af eksamen for dommerfuldmægtige - udvalgets hovedsynspunkter og forslag Domstolsreformens krav til eksamen Indholdet af grunduddannelsen Den teoretiske grunduddannelse Udvidelse af varigheden af de eksisterende kursusmoduler Undervisning i regnskabslære.

2 Side 2 af Undervisning i skriftlig kommunikation Styrkelse af grunduddannelsen tids- og indholdsmæssigt Den praktiske grunduddannelse Medarbejderudviklingssamtaler og årsudtalelser Eksamen Indledning Afgrænsning af, hvilke kvalifikationer der skal måles Udvalgets indledende overvejelser Udvalgets afgrænsning af eksamen Det første år på grunduddannelsen Det andet år på grunduddannelsen Det tredje år på grunduddannelsen Opfølgning på prøverne. Kapitel 4. Afsluttende evaluerende samtale med Domstolsstyrelsen om dommerfuldmægtigens egnethed til fortsat ansættelse ved domstolene - udvalgets hovedsynspunkter og forslag Afsluttende evaluerende samtale med Domstolsstyrelsen om dommerfuldmægtigens egnethed til fortsat ansættelse ved domstolene Løbende evaluering Dommerfuldmægtigen findes ikke egnet til fortsat ansættelse ved domstolene. Kapitel 5. Administration af ordningen Grunduddannelsesudvalg Retningslinier for eksamen Udarbejdelse af eksamensopgaver Reeksamination Sygeeksamen Dispensation Det obligatoriske element i grunduddannelsen Særligt vedrørende advokater/advokatfuldmægtige på turnus som dommerfuldmægtige Overgangsordning Økonomiske konsekvenser. Kapitel 6. Resumé. K A P I T E L 1 Indledning 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af Underudvalget vedrørende Eksamen for Dommerfuldmægtige. Den 11. marts 1993 nedsatte regeringen et bredt sammensat udvalg, det såkaldte Domstolsudvalg, med den opgave at gennemgå og vurdere en række spørgsmål vedrørende rets-væsenets forhold.

3 Side 3 af 36 I "Domstolsudvalgets Betænkning", betænkning nr. 1319/96 (herefter bet.-1996), foreslog Domstolsudvalget blandt andet forskellige tiltag med henblik på en effektiv udskillelse af de dommerfuldmægtige, der var mindre egnede eller uegnede til at blive dommere. Det fremgår således af betænkningens side 214 ff: "Efter udvalgets opfattelse er det af afgørende betydning, at der er et evalueringssystem, som sikrer, at kun velkvalificerede personer opretholder deres ansættelse ved domstolene. For at opnå dette finder udvalget, at der er behov for, at der løbende foretages bedømmelser af, om den enkelte dommerfuldmægtig har de fornødne kvalifikationer. Der vil kunne bestå en risiko for, at der ansættes dommerfuldmægtige, som ikke fuldt ud kan honorere de krav, man må stille. For at kunne reagere heroverfor er det påkrævet, at de årlige evalueringer, der i dag foretages af dommerfuldmægtige under grunduddannelse, er omfattende og omhyggelige, og navnlig at der sker en nøje bedømmelse af fuldmægtigenes kvalifikationer i forbindelse med grunduddannelsens afslutning. På dette tidspunkt vil tjenestestedet have et indgående indtryk af fuldmægtigens kvalifikationer, som vil kunne danne grundlag for en stillingtagen til, om fuldmægtigen er egnet til fortsat at være ansat ved domstolene. Det bør være klart for de dommere, der er ansvarlige for uddannelsesfuldmægtigenes uddannelse, og som skal afgive udtalelse, at evalueringen blandt andet tager sigte på at kunne udskille dommerfuldmægtige, som må anses for uegnede til fortsat ansættelse ved domstolene. For yderligere at styrke bedømmelsesgrundlaget for vurderingen af fuldmægtigens fortsatte ansættelse ved domstolene foreslår udvalget endvidere, at fuldmægtigen ved grunduddannelsens afslutning skal aflægge en prøve. Prøven bør tilrettelægges således, at den gør det muligt at vurdere, om dommerfuldmægtigen har fået det tilsigtede udbytte af grunduddannelsen. Udvalget foreslår, at det nærmere indhold af prøven drøftes og fastlægges i et dertil egnet forum. Udvalget foreslår endelig, at alle fuldmægtige indkaldes til en samtale i Domstolsstyrelsen efter grunduddannelsens afslutning. På grundlag af de udtalelser, der foreligger fra uddannelsesembedet om fuldmægtigens præstationer under grunduddannelsen og vedkommendes kvalifikationer, resultatet af prøven ved grunduddannelsens afslutning samt eventuelt de oplysninger, der fremkommer under samtalen, vil Domstolsstyrelsen få et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tage stilling til, om det ønskes, at fuldmægtigen fortsat er ansat ved domstolene... udvalget finder det væsentligt, at der også fremover er adgang til at afskedige i tilfælde, hvor dommerfuldmægtigen må anses for generelt uegnet til fortsat ansættelse ved domstolene. Kriteriet herfor er opfyldt, hvis den pågældende savner de nødvendige juridiske kvalifikationer, men også hvis den pågældende mangler evner for retsledelse eller samarbejde med personale og brugere af domstolene eller på grund af langsommelighed i sagsbehandlingen. Spørgsmål om afskedigelse forelægges for Den Særlige Klageret. Giver årsudtalelserne under grunduddannelsens første år anledning til det, bør uddannelsesfuldmægtigen naturligvis indkaldes til en samtale på et tidligere tidspunkt, således at man allerede på dette tidspunkt kan overveje den pågældendes videre beskæftigelse ved domstolene...." Justitsministeriets bemærkninger til Domstolsudvalgets overvejelser fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 32 af 26. marts 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love, punkt : "Justitsministeriet kan i øvrigt tilslutte sig (Domstols)udvalgets forslag til administrative initiativer for at forbedre mulighederne for at udskille dommerfuldmægtige, som er mindre egnede eller uegnede til at blive dommere, herunder at fuldmægtigene skal aflægge en prøve ved grunduddannelsens afslutning, at alle fuldmægtige indkaldes til en samtale i Domstolsstyrelsen efter grunduddannelsens afslutning, og at personalebedømmelser afgives løbende under hele fuldmægtigperioden. Ingen af disse administrative initiativer forudsætter lovgivning, men forudsættes iværksat af Domstolsstyrelsen..." Af lovforslagets særlige bemærkninger til ændringen af retsplejelovens 17 a, stk. 2, fremgår: "Det forudsættes endvidere, at Domstolsstyrelsen... nærmere regulerer, hvorledes den prøve, der skal afholdes efter

4 Side 4 af 36 grunduddannelsens afslutning, skal udformes, og at der fastsættes nærmere regler for, hvorledes de regelmæssige personalebedømmelser af fuldmægtigene skal finde sted, herunder også på hvilket tidspunkt fuldmægtigene skal indkaldes til en samtale i Domstolsstyrelsen." Lovforslaget blev vedtaget i 1998 ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love. Området sorterede under Uddannelsesudvalget for Jurister, der den 26. oktober 1999 besluttede at nedsætte et Underudvalg vedrørende Eksamen for Dommerfuldmægtige, som skulle arbejde videre med iværksættelsen af de foreslåede initiativer, herunder fastlæggelsen af eksamen for dommerfuldmægtige. Underudvalget - i det følgende betegnet udvalget - skulle bestå af en repræsentant for Den Danske Dommerforening, en repræsentant for Dommerfuldmægtigforeningen, uddannelseskonsulenten og en fuldmægtig fra Domstolsstyrelsens Administrationskontor (nu Personalekontoret), der skulle fungere som sekretær for udvalget, med eventuel assistance fra kontorchefen og personalefuldmægtigen for det juridiske personale i Domstolsstyrelsens Administrationskontor. Uddannelsesudvalget for Jurister vedtog den 2. februar 2000 et kommissorium for udvalget. Kommissoriet er vedlagt som bilag 1 til denne rapport. Som det fremgår af kommissoriet, skulle udvalget i tilknytning til tilrettelæggelsen af eksamenen overveje og eventuelt justere spørgsmål og områder, der relaterede sig til eksamenen. Under udvalgets arbejde viste det sig imidlertid, at drøftelserne om eksamenen var af en sådan karakter og havde et sådant omfang, at udvalget fandt det nødvendigt at begrænse sig til udelukkende at beskæftige sig med forhold, der direkte vedrørte eksamenens form og indhold. Udvalget har således foreløbig begrænset sig til at drøfte og komme med forslag, der direkte relaterer sig til eksamen. I den forbindelse foreslår udvalget ændringer af den praktiske og teoretiske grunduddannelse, men udvalget har ikke foretaget en revision af de gældende retningslinier. Udvalget har ikke - som ellers foreskrevet i kommissoriet - udarbejdet retningslinier for, i hvilket omfang det bør overlades fuldmægtigene i de første år efter ansættelsen at behandle egentlige retssager og andre særligt kvalificerede sagstyper, og har heller ikke udarbejdet retningslinier for en regelmæssig indberetning af, i hvilket omfang fuldmægtigene har beklædt retten. Udvalget har ikke overvejet, om udvalgets forslag giver anledning til at ændre målsætningen for domstolenes uddannelsesaktiviteter, samt i hvilket omfang fremgangsmåder og retningslinier for uddannelse af dommerfuldmægtige, der gør tjeneste på Færøerne og i Grønland, bør ændres under hensyn til de nye bestemmelser i retsplejeloven for Færøerne og de særlige forhold, der gør sig gældende for disse områder. Udvalget har foretaget en overordnet vurdering, men ikke en egentlig revision af indholdet af koncepterne, der anvendes ved personaleudviklingssamtalerne, herunder statussamtalerne, hvor der afgives årsudtalelser. Det hænger sammen med, at Personalepolitisk Udvalg, der består af repræsentanter for medarbejderorganisationerne og Domstolsstyrelsen, sideløbende med udvalgets arbejde er i gang med at foretage en revision af koncepterne for personaleudviklingssamtaler for medarbejdere ved Danmarks Domstole, herunder dommerfuldmægtige. Nedenfor under punkt 5.1. foreslår udvalget, at der nedsættes et grunduddannelsesudvalg, der skal fortsætte arbejdet med den løbende opfølgning, og som skal føre tilsyn med indholdet og tilrettelæggelsen af eksamenen. Udvalget finder det naturligt at lade dette grunduddannelsesudvalg justere og under ansvar over for Domstolsstyrelsen/Uddannelsesudvalget for Jurister udarbejde forslag til retningslinier for de ovennævnte områder og problemer, der i mere bred forstand relaterer

5 Side 5 af 36 sig til eksamenen, og som udvalget ikke har behandlet Udvalgets sammensætning. Udvalget fik følgende sammensætning: Administrerende dommer Bjarne Pedersen, Retten i Svendborg. Retsassessor Astrid Bøgh, Retten i Lemvig. Konstitueret kontorchef Marie Louise Klenow, Domstolsstyrelsens Administrationskontor (nu Personalekontoret). Uddannelseskonsulent Anders Meilvang, Østre Landsret (Domstolsstyrelsens Personalekontor fra den 14. august 2000). Fuldmægtig Mette Krag, Domstolsstyrelsens Administrationskontor (sekretær). Personalechef Torben Krausing, Domstolsstyrelsens Personalekontor, indtrådte i udvalget den 1. marts 2000 i stedet for konstitueret kontorchef Marie Louise Klenow. Konstitueret landsdommer Kristian Lind Jensen, Østre Landsret, indtrådte i udvalget den 20. marts 2000, idet han afløste retsassessor Astrid Bøgh (nu justitssekretær i Vestre Landsret). Souschef Lars Melin, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, Københavns Universitet, har været inviteret til at deltage i udvalgets møde den 29. september Ligeledes har direktør Helle Pallesen, Advokaternes Serviceselskab A/S, deltaget i mødet den 29. november Endvidere har souschef - og tidligere personalefuldmægtig - Tina Henriksen, Domstolsstyrelsens Personalekontor, deltaget i mødet den 1. maj 2001, hvor hun fremkom med sine bemærkninger til udvalgets forslag. Udvalget har afholdt 8 møder Rapportens opbygning. I kapitel 2 beskrives den eksisterende grunduddannelse for dommerfuldmægtige. Kapitel 3 indeholder udvalgets hovedsynspunkter og forslag vedrørende etablering af eksamen for dommerfuldmægtige. Kapitel 4 indeholder udvalgets hovedsynspunkter og forslag vedrørende den afsluttende evaluerende samtale i Domstolsstyrelsen om dommerfuldmægtigens egnethed til fortsat ansættelse ved domstolene. I kapitel 5 beskrives udvalgets forslag til administration af ordningen. I kapitel 6 findes et resumé. K A P I T E L 2 Beskrivelse af den eksisterende grunduddannelse for dommerfuldmægtige Uddannelsesmæssige krav i henhold til retsplejeloven og gældende retningslinier Den historiske baggrund for indholdet af den nuværende grunduddannelse for dommerfuldmægtige.

6 Side 6 af 36 Uddannelsen af dommerfuldmægtige er blevet gennemgået og vurderet af to udvalg, der har afgivet betænkninger i henholdsvis 1951 (afgivet den 22. maj 1951 om dommeres uddannelse) og 1987 (nr. 1115/1987 om dommerfuldmægtiges uddannelse og efteruddannelse af dommere). Det fremgår af den betænkning, der blev afgivet i 1951 (herefter bet.-1951), at der i dette udvalg (herefter 1951-udvalget) var enighed om at anbefale tilrettelæggelsen af en planmæssig dommeruddannelse. Hovedsynspunkterne i betænkningens forslag var indførelse af en særlig uddannelsestjeneste ved landsretterne for yngre aspiranter til dommerstillinger samt et teoretisk grundkursus for aspiranter og efteruddannelseskursus for alle interesserede, herunder advokater og udnævnte dommere. Desuden foresloges en rationalisering af dommerfuldmægtigarbejdet ved by- og herredsretterne i forbindelse med en reduktion af antallet af fuldmægtige. I betænkningen fra 1987 (herefter bet.-1987) blev der gjort status over de forslag, som bet indeholdt. Indledningsvis konstaterede udvalget (herefter 1987-udvalget), at forslagene i bet kun i yderst beskedent omfang var blevet gennemført. Det blev anbefalet, at uddannelsens hovedelementer i lighed med forslagene i bet skulle bestå af en uddannelse ved byretterne og en uddannelse ved landsretterne. Derudover fandt 1987-udvalget, at byretsuddannelsen burde systematiseres og etableres som en 4-årig grunduddannelse knyttet til de store kollegiale byretter og byretter med administrationsordning udvalget foreslog endvidere, at der blev oprettet en uddannelseskonsulentstilling, der kunne koordinere uddannelsestiltag og varetage de løbende administrative opgaver udvalget lagde vægt på, at grunduddannelsen herigennem blev ensartet for alle fuldmægtige, at praksis og teori i videst muligt omfang blev integreret, og at ansvaret for uddannelsen på de enkelte uddannelsessteder kunne samles hos én person, der skulle sørge for, at den enkelte fuldmægtig fulgte en nærmere tilrettelagt uddannelsesplan. Under gennemgangen af planerne for grunduddannelsen ved byretterne beskrev 1987-udvalget blandt andet, hvor længe fuldmægtigene skulle være beskæftiget med de enkelte grene af uddannelsen: Tinglysning, foged- og skifteret samt retssagsbehandling mv., således at det blev sikret, at uddannelsen uanset uddannelsessted blev af samme indhold. Forslagene i bet er i al væsentlighed blevet fulgt og danner grundlag for den eksisterende uddannelsesordning for nyansatte dommerfuldmægtige. Grunduddannelsen blev iværksat ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 26. april 1988 med tilhørende vejledende retningslinier for den praktiske uddannelse af dommerfuldmægtige (grunduddannelsen). Den praktiske uddannelse foregår ved de enkelte embeder, mens uddannelseskonsulenten tilrettelægger den teoretiske grunduddannelse, som knytter sig til dommerfuldmægtigens aktuelle - praktiske - uddannelsesniveau. Uddannelsesudvalget for Domstolene blev nedsat i forlængelse af 1987-udvalgets forslag om, at styringen af efteruddannelsesplanerne og det teoretiske element i dommerfuldmægtigenes uddannelse skulle gøres fælles for grund- og efteruddannelsen, og at den overordnede styring skulle varetages af et udvalg på 3 eller 6 medlemmer, hvor Justitsministeriet, Den Danske Dommerforening og Dommerfuldmægtigforeningen var ligeligt repræsenteret. Uddannelsesudvalget fungerer som et permanent udvalg under Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene og ændrede betegnelse til Uddannelsesudvalget for Jurister i forbindelse med, at der tillige blev nedsat et Uddannelsesudvalg for Kontorfunktionærer.

7 Side 7 af 36 Det er Uddannelsesudvalget for Jurister, der fastsætter retningslinierne for dommerfuldmægtigenes grunduddannelse. Disse retningslinier administreres i praksis af uddannelseskonsulenten, der indtil den 14. august 2000 var placeret i Østre Landsret, men nu er en del af Domstolsstyrelsens Personalekontor, hvor der er oprettet en Uddannelsessektion. I evaluerede Uddannelsesudvalget grunduddannelsen for dommerfuldmægtige på basis af en spørgeskemaundersøgelse. Uddannelsesudvalget konkluderede på baggrund af undersøgelsen, at der ikke var behov for en gennemgribende revision af retningslinierne for grunduddannelsen. Domstolsudvalget så det ikke som sin opgave at foretage en indgående analyse af den daværende grunduddannelse og bemærker i bet.-1996, side 215 f, om den praktiske uddannelse af dommerfuldmægtige og retsassessorer: "Det er udvalgets opfattelse, at grunduddannelsen i det væsentlige fortsat lever op til de krav, der kan stilles til indføringen i arbejdet på et dommerkontor." Samme sted anfører Domstolsudvalget om den teoretiske efteruddannelse af domstolsjurister: "Det er udvalgets vurdering, at den teoretiske efteruddannelse, der tilbydes domstolsjurister, generelt imødekommer det behov for orientering om ny retsudvikling, som er af betydning for at kunne udøve dømmende virksomhed." Domstolsudvalget foreslog dog enkelte justeringer. Der henvises til bet.-1996, side 215 ff. I 1999 vurderede Uddannelsesudvalget for Jurister på ny retningslinierne for grunduddannelsen, hvilket resulterede i udarbejdelsen af den gældende cirkulæreskrivelse af 19. januar 1999 med tilhørende reviderede vejledende retningslinier for den praktiske uddannelse af dommerfuldmægtige (grunduddannelsen). Denne revision foretoges under hensyntagen til de i perioden indhøstede erfaringer og den udvikling, der havde været i arbejdet ved byretterne. Ændringerne baseredes blandt andet på en indstilling fra uddannelseskonsulenten, som i efteråret 1997 besøgte alle de embeder, hvor der var ansat dommerfuldmægtige under grunduddannelse, jf. uddannelseskonsulent Søren Hafstrøms rapport af 3. marts 1998 om besøg ved dommerembeder med uddannelsesfuldmægtige i efteråret På baggrund heraf fandt Uddannelsesudvalget for Jurister, at grunduddannelsen kunne afkortes til 3 år. Dette skyldtes først og fremmest de ændrede arbejdsopgaver i skifteretterne som følge af dødsboskiftereformen. Derudover blev der foretaget en række mindre justeringer vedrørende varigheden og indholdet af de enkelte dele af grunduddannelsen. Ændringerne gjaldt kun direkte for de dommerfuldmægtige, der påbegyndte grunduddannelsen efter den 15. januar Det fremgik imidlertid af retningslinierne, at de eksisterende uddannelsesplaner for allerede ansatte dommerfuldmægtige under grunduddannelse ville kunne reguleres, hvis det blev fundet hensigtsmæssigt og i øvrigt kunne indpasses i arbejdstilrettelæggelsen ved det enkelte embede. Den teoretiske del af grunduddannelsen består ved denne rapports afslutning af 10 kursusmoduler, der som nævnt matcher den praktiske uddannelse ved embedet. Uddannelsesudvalget for Jurister følger løbende behovet for justeringer af dommerfuldmægtigenes praktiske og teoretiske grunduddannelse og af den teoretiske efteruddannelse for domstolsjurister Retsplejelovens regler om uddannelse af dommerfuldmægtige. For at beklæde en stilling som dommerfuldmægtig kræves efter retsplejelovens 52, stk. 2, at

8 Side 8 af 36 vedkommende har bestået juridisk kandidateksamen. Ved Domstolsreformen i 1998, jf. lov nr. 402 af 26. juni 1998, ændredes retsplejelovens 17 a om uddannelse af dommerfuldmægtige. Det fremgår nu af bestemmelsens stk. 1, at dommerfuldmægtige ved byretterne og i Sø- og Handelsretten efter bemyndigelse fra embedets chef kan behandle alle sager, der hører under vedkommende ret. Tidligere var det specificeret, hvilke opgaver fuldmægtigene kunne varetage efter bemyndigelse fra embedets chef. Alt andet arbejde, herunder retsarbejde, kunne kun varetages efter bemyndigelse fra justitsministeren (ved konstitution). Af de særlige bemærkninger til den ændrede bestemmelse, jf. lovforslag nr. L 32 af 26. marts 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love, fremgår det: "Det forudsættes, at embedets chef til stadighed ved overdragelse af sager til den enkelte fuldmægtig sikrer sig, at den pågældende har den fornødne uddannelse og erfaring. Som eksempel på sager, hvor embedets chef i særlig grad bør være opmærksom på, om fuldmægtigen har den fornødne uddannelse og erfaring, kan nævnes grundlovsforhør og forbudssager." Af retsplejelovens 17 a, stk. 2, fremgår det, at Domstolsstyrelsen fastsætter regler for fuldmægtiges uddannelse ved byretterne og i Sø- og Handelsretten. For så vidt angår denne bestemmelse, fremgår det af de særlige bemærkninger: "Det forudsættes, jf. den foreslåede bestemmelse i stk. 2, at Domstolsstyrelsen udarbejder regler om, i hvilket omfang fuldmægtigene i de første år efter ansættelsen bør overlades at behandle egentlige retssager samt eventuelle andre særligt kvalificerede sagstyper. Dette bør ske i et tæt samarbejde med dommernes og fuldmægtigenes organisationer. Det forudsættes tillige, at der fortsat regelmæssigt sker indberetning om, i hvilket omfang fuldmægtigene i de første år har beklædt retten." De netop nævnte opgaver blev som nævnt under punkt 1.1. henlagt til nærværende udvalg Gældende målsætning for uddannelse af dommerfuldmægtige. De gældende retningslinier for den praktiske grunduddannelse er som nævnt ovenfor under punkt fastsat ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 19. januar Herudover opstilles der i Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 23. april 1999 målsætninger for domstolenes uddannelsesaktiviteter. Som noget nyt indeholder begge cirkulæreskrivelser følgende målsætning for grunduddannelsen for dommerfuldmægtige: "Formålet med grunduddannelsen er at sikre, at nyansatte dommerfuldmægtige erhverver sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, at de bliver i stand til på kvalificeret vis at bestride en typisk dommerfuldmægtigstilling. Grunduddannelsen skal i den forbindelse blandt andet sikre, at dommerfuldmægtigene opnår/udvikler følgende færdigheder: - et højt fagligt niveau, - gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner, - forståelse for domstolenes rolle og servicefunktion, - evne til at optræde som selvstændig beslutningstager, herunder evne som møde leder og forligsmægler, - evne for planlægning og prioritering af eget og andres arbejde, - evne til samarbejde, både i forhold til embedets ansatte og til embedets faste brugere (anklagemyndighed, advokater m.fl.).

9 Side 9 af 36..." For nogle af de ovennævnte færdigheder gælder, at udviklingen heraf primært skal varetages ved den praktiske grunduddannelse, der forestås af de enkelte embeder. Det fremgår imidlertid af målsætningerne, at underviserne på kurserne under grunduddannelsen til stadighed bør være opmærksomme på også at inddrage de mere praktisk orienterede spørgsmål i undervisningen, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Personalepolitisk Udvalg er med afsæt i Visionen for Danmarks Domstole ved at opstille overordnede personalepolitiske målsætninger, der skal udmøntes i konkrete politikker. En af Personalepolitisk Udvalgs fremtidige opgaver bliver således at understøtte de to uddannelsesudvalgs revision af uddannelsespolitikken, herunder ovennævnte målsætninger, samt medvirke ved fastsættelsen af mere specifikke målsætninger for uddannelsen af medarbejdere ved domstolene Den praktiske grunduddannelse. Ovennævnte cirkulæreskrivelse af 19. januar 1999 fastsætter som nævnt retningslinierne for den praktiske uddannelse af dommerfuldmægtige. Ifølge disse tilstræbes det, at grunduddannelsen foregår ved et større embede, der er udpeget som uddannelsesembede. Ved dommerfuldmægtigens ansættelse udarbejdes der ved embedet en uddannelsesplan for den pågældende. Planen fastlægges i overensstemmelse med retningslinierne og fastsætter såvel det tidssom indholdsmæssige forløb af den periode, hvor dommerfuldmægtigen skal være under grunduddannelse ved det pågældende embede. Det er ikke altid muligt at placere alle nyansatte dommerfuldmægtige ved egentlige uddannelsesembeder, ligesom det ikke altid er muligt at flytte erfarne fuldmægtige til ikkeuddannelsesembeder. Uddannelsesfuldmægtige ansættes derfor også ved ikke-uddannelsesembeder, små embeder - typisk enedommerembeder - hvor uddannelsesplanerne i større eller mindre grad nødvendigvis ofte må afvige fra de vejledende retningslinier. Den hyppigst forekommende afvigelse er, at uddannelsesfuldmægtigen hurtigere får ansvaret for behandlingen af både foged- og skiftesager og formentlig også tidligere begynder at behandle egentlige retssager. Grunduddannelsen tager navnlig sigte på en uddannelse inden for retsområderne tinglysning, fogedret og skifteret. De første ca. 2 år af grunduddannelsen omfatter normalt uddannelse i tinglysning og i fogedret, mens dommerfuldmægtigen i det sidste år af grunduddannelsen uddannes i skifteret. Sideløbende med uddannelsen inden for de nævnte tre retsområder foregår en gradvis oplæring i behandlingen af egentlige retssager. Oplæringen i retssagsbehandling omfatter navnlig retsledelse samt koncipering af domme og kendelser i både civile sager og straffesager. Oplæringen sker dels ved, at fuldmægtigen overværer retsmøder, dels ved at fuldmægtigen selv beklæder retten efter dommerens bemyndigelse, jf. retsplejelovens 17 a, stk. 1. Herudover skal fuldmægtigen i løbet af uddannelsesperioden have en oplæring i behandlingen af notarialforretninger og en indføring i administrationen af et dommerembede, således at der opnås kendskab til kontorfunktionerne ved domstolene (herunder kasse- og regnskabsvæsen, selvforvaltning og budgetlægning, journalsystemer samt personaleadministration). Gennem hele forløbet arbejder dommerfuldmægtigen under instruktion og vejledning fra

10 Side 10 af 36 retsassessorer og eventuelt ældre dommerfuldmægtige, og for så vidt angår civile sager og straffesager også under vejledning og overvågning af en dommer eller en retsassessor, der sammen med fuldmægtigen skal drøfte og gennemgå kendelser og domme udfærdiget af fuldmægtigen. Uddannelsesplanen skal sendes til Domstolsstyrelsens Personalekontor v/uddannelseskonsulenten, der løbende følger med i fuldmægtigenes uddannelsesforløb. Der sker endvidere årlige indberetninger til uddannelseskonsulenten af oplysninger om det praktiske uddannelsesforløb ved embederne. Hvis en fuldmægtig inden ansættelsen ved domstolene har haft andet relevant arbejde, f.eks. som advokatfuldmægtig, politifuldmægtig ol., fremgår det af retningslinierne, at uddannelsen bør indrettes herefter. Uddannelsesforløbet vil i disse tilfælde efter drøftelse med Domstolsstyrelsen kunne forkortes med op til 1 år Den teoretiske grunduddannelse. Under grunduddannelsen afholdes teoretiske kurser, som knytter sig til - og supplerer - dommerfuldmægtigens praktiske uddannelse ved embedet. Kurser inden for de enkelte fag-områder afholdes normalt én gang årligt. Det ideelle forløb er, at den pågældende fuldmægtig har beskæftiget sig nogle måneder med området, før vedkommende skal på kursus. I løbet af den 3-årige uddannelsesperiode gennemgår dommerfuldmægtigen følgende kurser: 1. Introduktionskursus af 3 dages varighed. 2. Kursus i fogedret af 4 dages varighed. 3. Kursus i tinglysning og tvangsauktion af 3 dages varighed (i efteråret 2000 opdelt i 2 kurser, der hver er blevet udvidet til 3 dage med virkning fra foråret 2001). 4. Kursus i skriftlig kommunikation af 3 dages varighed (nyoprettes og afvikles første gang i efteråret 2001). 5. Kursus i insolvensskifteret af 2 dages varighed. 6. Kursus i dødsboskifteret af 3 dages varighed (udvidet til 4 dage i efteråret 2000). 7. Kursus i regnskabslære af 3 dages varighed (nyoprettet og afviklet første gang i efter-året 2000). 8. Kursus i administration og ledelse af 4 dages varighed. 9. Kursus i retsledelse samt behandlingen af civile og kriminelle sager af 4 dages varighed. Rækkefølgen af kurserne er typisk, at introduktionskurset, fogedretskurset og kurserne i tinglysning og tvangsauktion gennemføres i det første år på grunduddannelsen. Det andet år gennemføres kurset i skriftlig kommunikation. Kurserne i insolvensskifteret, dødsboskifteret og regnskabslære gennemføres på det tredje år af grunduddannelsen. De sidste to kurser i administration og ledelse og i retsledelse samt behandlingen af civile sager og straffesager forsøges gennemført på den sidste del af grunduddannelsen, eventuelt i umiddelbar forlængelse af grunduddannelsen. Kurserne har de seneste år været afholdt dels på Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg, dels på Trinity Kursus- og Konferencecenter A/S i Fredericia. Der er foreløbig for perioden skrevet kontrakt med Trinity. Uddannelseskonsulenten er som nævnt ansvarlig for den nærmere tilrettelæggelse af kurserne med reference til Uddannelsesudvalget for Jurister og indkalder automatisk de pågældende dommerfuldmægtige til deltagelse i kurserne. Kurserne er obligatoriske, og Uddannelsessektionen har efter det oplyste endnu ikke oplevet, at dommerfuldmægtige - typisk med anden erhvervserfaring - fastholder, at de ikke ønsker at deltage i kurserne. De dommerfuldmægtige, der måske ved ansættelsen var skeptiske over for, om de kunne drage nytte af kurserne, har således altid ændret mening efter nogen tids ansættelse.

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Østre Landsret Præsidenten J.nr. 81A-ØL-46-07 J.nr. 85A-VL-002-10 Revideret januar 2014 Retningslinjer for prøvesager 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager Efter retsplejelovens 133 har en advokat

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden 63 Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 29. juni 2006 1. Lokalisering af de kommende byretter 2. Bemærkninger i forbindelse med ønskerunden 3. Dommernes ønskerunde og lederstillinger

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cc: lvi@ftnet.dk, mae@ftnet.dk 4. december 2013 Lovudkast

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-14-06 Den 19/02-07 Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

Ansøgning om certificering som IT-advokat under Danske IT-advokater. Vejledning til ansøgningsskemaet

Ansøgning om certificering som IT-advokat under Danske IT-advokater. Vejledning til ansøgningsskemaet Ansøgning om certificering som IT-advokat under Danske IT-advokater Vejledning til ansøgningsskemaet Ad pkt. 2 Oplysninger om erfaring Det følger af vedtægterne for Danske IT-advokater, 2, at certificerede

Læs mere

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010 Domstolsstyrelsen Bilag 2: Læringsmål for grunduddannelsen. HR-centret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 ini@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. INI J.nr.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 186 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T Dato: 16. marts 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-730-1093 Dok.: FRM41111 vedrørende

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret

Handlingsplan for Østre Landsret Østre Landsret Præsidenten Den 22/01-2009 J.nr. 42A-ØL-1-08 Handlingsplan for Østre Landsret 2009 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere