BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379"

Transkript

1 BDO Tlf: BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE

2 IBOO SOFIEHØj FRISKOLE,SKOLEKODE PROTOKOLLATTIL ÅRSREGNSKABET2013 Som skolens valgte revisorer har vi afsluttet den i Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 2013 foreskrevne revision af årsregnskabet for I den anledning skal vi redegøre for følgende: 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for Opfølgning på sidste års anvisninger og bemærkninger. 3. Konklusion på den udførte revision af årsregnskabet for Forhold af særlig betydning for aflæggelsen af årsregnskabet eller for forvaltningen. 5. Redegørelse for den udførte finansielle revision. 6. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision. 7. Øvrige oplysninger til årsregnskabet. 8. Ledelsens regnskabserklæring. 9. Assistance og rådgivning. 10. Revisorcheckliste. 11. Revisors habilitetserklæring mv. 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2013 Vi har revideret det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab for Sofiehøj Friskole for Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital i tkr. Resultat Aktiver Egenkapital Opfølgning på sidste års anvisninger og bemærkninger Revisionen af skolens forrige regnskabsår gav ikke anledning til bemærkninger eller anvisninger, som kræver særskilt opfølgning. 3. Konklusion på den udførte revision af årsregnskabet for 2013 Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller i forbindelse med vores undersøgelser af skolens forvaltning. Det er vores opfattelse, at skolens regnskabsvæsen og forretningsgange fungerer hensigtsmæssigt. Vi henviser til vores kommentarer i de efterfølgende afsnit, som efter vores opfattelse bør indgå i ledelsens vurdering og godkendelse af årsregnskabet samt i vurderingen af forvaltningen. Godkender ledelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. 4. Forhold af særlig betydning for aflæggelsen af årsregnskabet eller for forvaltningen Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet. Funktionsadskillelse Under hensyn til skolens størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for skolens forretningsgange. Denne situation kan medføre, at skolen ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel til- som utilsigtede fejl. Skolen har for at minimere risikoen for fejl indført adskillelse mellem registrerings- og

3 1800 frigivelsesfunktionen i skolens pengeinstitut, således at ingen kan foretage begge dele. 27 Skolen har desuden indført ledelsesmæssige kontroller, som omfatter periodisk gennemgang af økonomirapporter, debitor- /kreditoroversigter, godkendelse/ attestation af indtægts-, købs- og omkostningsbilag samt poståbning mv. Vores revision af dette område er tilrettelagt ud fra den beskrevne situation og har ikke givet anledning til bemærkninger. Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 5. Redegørelse for den udførte finansielle revision 5.1. Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og rapportering Revisionen er udført dels i årets løb og dels i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og er udført i overensstemmelse med god revisionsskik og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler. Ifølge denne bekendtgørelse skal vores revision omfatte en stikprøvevis undersøgelse af, om skolens dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse sker i overensstemmelse med: a. forudsætningerne for de givne tilskud, b. love og andre forskrifter, c. indgåede aftaler og sædvanlig praksis, d. skolens vedtægter. I henhold til revisionsbekendtgørelsen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og omfatter derfor ud over den finansielle revision tillige en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet ("forvaltningsrevision "). Under udførelsen af den finansielle revision har vi efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andet omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal mv. samt analyser af budgetafvigelser. Revisionen er i øvrigt tilrettelagt under hensyntagen til skolens forretningsgange og kontrolforanstaltninger med udgangspunkt i nedenstående risikovurdering og afledte revisionsstrategi Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for årsregnskabet. Skolen er i henhold til Tilskudsbekendtgørelsen underlagt en række tilskudsbetingelser. På områderne: Økonomistyring Statstilskud Skolepenge Lærerløn hvor disse tilskudsbetingelser spiller ind, foretages der hvert år en stikprøvevis gennemgang af områdernes forretningsgange og interne kontroller.

4 På øvrige væsentlige områder: Andre indtægter.' Lønninger praktisk per-sonale Øvrige omkostninger Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Gæld og eventualforpligtelser Fonsikrlngen It-anvendelse Bogføringsloven tillader risikoprofilen, at omrråderne bliver sat rotation, og revisionens omfang vil derfor være tilpasset hertil. Under de enkelte revisionsområder - fra punkt 5.3. og indtil punkt har vi med nedenstående farvekoder markeret, hvilke områder bestyrelsen skal være særlig opmærksom på. Ingen kritiske bemærkninger. Kræver ledelsens bevågenhed. isiko for væsentlig indflydelse på vurdering af årsregnskabet. Kræver høj grad af bevågenhed fra ledelsen Kommentarer tit årsregnskabet og den, udførte r.evistof.ll D I forbindelse med vores revision har vi gennemgået forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på at undersøge og vurdere, om skolens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt og kan danne grundlag for udarbejdelse af skolens årsregnskab. Revisionen har omfattet stikprøvevise undersøgelser og afstemninger af regnskabsmaterialet. Vi ha I foretaget analyser af årsregnskabet ved en sammenholdelse med tidligere år og budget. Vi har i forbindelse hermed fulgt op på større afvigelser. Det er påset, at de opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden kontrol. Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Vi har kontrolleret, at de gældsforpligtelser, der os bekendt påhviler skolen, er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet samt påset, at regnskabsposterne er korrekt klassificeret, og at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for skolen gældende regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes kontrolleret, at de øvrige forpligtelser, der påhviler Sofiehøj Friskole, og som er revisionen bekendt, er kommet til udtryk i årsregnskabet. Vi har som led i vores revision gennemgået referater af bestyrelsesmøder til og med mødet den 3. december Vi har herunder konstateret, at der løbende føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsen. Afledt af revisionen skal vi supplere med følgende kommentarer og oplysninger: 5.4. Beholdningseftersyn Revisionens formål er at kontrollere, om de interne regler for afstemning af mellemværende med pengeinstitutter overholdes, herunder at kassebeholdningen dagligt afstemmes. Den foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg, hvor bl.a. de likvide beholdninger blev optalt. Beholdningernes tilstedeværelse konstateredes. Vi har endvidere gennemgået forretningsgangen for afstemning af konti i pengeinstitut. Forretningsgangen skal bl.a. sikre, at der jævnligt foretages afstemning med bankens noteringer i henhold til den vedtagne forretningsgang. Det er påset, at de interne regler overholdes, og at afstemningerne er af god kvalitet. Gennemgangen har ikke givet anledning

5 IBOO R'egJll5kab5fiøliiJilg~fiølTlietJlllililgsgilng~øg intjeltliikontjlioll li] Revisionen i årets løb har til forrmål at undersøge og vurdere, om skolens reppcrteringssysternen, forrrretningsgange og interne kontroller fungeren forsvarligt, Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, trovændige og rettidige bogholderriregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Regnskabsføringen foretages fuldt ud af skolens administration. De adrntnistnative rutiner ell beskrevet i skolens forretningsinstruks, procedurer og lignende. Vi harr i årets løb gennemgået forretningsgangene og den interne kontrol på følgende områder: 1. Økonomistyring. 2. Statstilskud. 3. Skolepengeområdet. 4. Andre indtægter. 5. Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende leder og lærere. 6. Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende praktisk personale. 7. øvrige omkostninger. 8. Anlægsaktiver. 9. Omsætningsaktiver. 10. Gæld og eventualforpligtelser. 11. Forsikringer. 12. It-anvendelse. 13. Bogføringsloven. Formålet med vores gennemgang har været at undersøge, om gældende bestemmelser har været overholdt, samt om forretningsgangene er hensigtsmæssigt tilrettelagt, og de heri indlagte interne kontroller fungerer. Overordnet er det vores opfattelse, at de gennemgåede forretningsgange og kontrolforanstaltninger fungerer hensigtsmæssigt under hensyntagen til skolens opgaver og størrelse. Der er ligeledes tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling. Resultatet af vores gennemgang på de enkelte områder har været følgende: Økonomistyring Vi har gennemgået økonomistyringen, herunder økonomirapporteringen for Sofiehøj Friskole. Der foretages jævnlige økonomiopfølgninger på baggrund af bogføringen - justeret for væsentlige tidsmæssige forskydninger og andre kendte forhold - med rapportering til bestyrelsen. Det er vores vurdering, at økonomistyringen giver bestyrelsen og ledelsen en god mulighed for at kunne agere i forhold til den økonomiske situation samt udføre et fornuftigt ledelsestilsyn. Revisionens formål er endvidere at sikre, at de interne regler for afstemning af balancens konti (debitorer, kreditorer mv.) er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og at de overholdes, således at der ikke henstår væsentlige beløb, som burde være udlignet. Gennemgangen har ikke givet anledning Statstilskud Revisionens formål på dette område er at undersøge, om skolen foretager en korrekt registrering af elever. Vi har efterprøvet de etablerede forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre et rigtigt grundlag for statstilskuddet i form af korrekt elevregistrering. Gennemgangen har ikke givet anledning

6 BOO 5.5,3. Sk01eljlelilgeomITådletl iii Vi har: på skolepengeområdet gennemgået skolens forretningsgang og de heri indlagte interne kontroller og harr ved stikprøver kontrollerret, at alle tilmeldte elever opkræves den korrekte kursusbetaling. Skolens bogførte skolepenge er; afstemt med det månedlige elevtal ganget med skolepengesatserne. Gennemgangen har ikke givet anledning 5.5,.41. AmJlre il'ildtlæg~elt Vi har for delområderne gaver og private tilskud stikprøvevls kontrolleret, om skolens bogførte indtægter stemmer oveliens med grundlaget i form af gavebreve og sponsorraftaler. Vi har i den sammenhæng kontrolleret skolens opgørelse af momsidelmoms. Gennemgangen har ikke givet anledning l!..ømudbetallng,eltog' lølilbog~øliing vedr.øliende, reder og lærelte El Vi har il henhold til lovbekendtgørelsens 7 kontrolleret at løn- og ansættelsesvilkår for skolens ledere og lærere følger de af Finansministeren fastsatte bestemmelser og aftaler. Kontrollen er fioretaget flå stikprøvebasis og med udgangspunkt i de revisionshandlinger, der er beskrevet i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol. Herudover har vi i tilknytning til revisionen af årsregnskabet foretaget en gennemgang af aflønningen af skolens leder, for hvem der ikke er fastsat en højeste arbejdstid. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger Lønudbetatinger og tønbog;føring vedrørende praktisk personale El Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og kontrolleret, at der forefindes ansættelsesaftaler. Derudover har vi ved stikprøver kontrolleret, at lønnen til personalet er givet i overensstemmelse med aftalen om arbejdstid i henhold til den foreliggende aftale. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger Øvrige omkostninger n Vi har for delområdet stikprøvevis efterprøvet, at skolens forretningsgang på området efterleves, med henblik på at påse: at udgiften er bogført korrekt, at omkostningen er afholdt af skolen og vedrører skolens drift, at dateringen ligger omkring bogføringstidspunktet, at faktura er fra en af skolens naturlige leverandører og ikke bærer præg af rettelser, at attestationer er foretaget, at bilaget er et originalbilag. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger Anlægsaktiver Vores revision af skolens forretningsgange for dette delområde har specielt været rettet mod kontrol af, at disponeringer alene sker i overensstemmelse med skolens retningslinjer og fuldmagtsforhold. Ved vores gennemgang af skolens rutiner for registrering af inventar har vi stikprøvevis kontrolleret, at nyanskaffelser er registreret i skolens inventarkartotek. I forbindelse med kasseeftersynet har vi tillige foretaget en stikprøvevis kontrol af tilstedeværelsen af skolens inventar, ligesom vi har påset, at registreringen opdeles som foreskrevet i 4, stk. 1 og 2 i regnskabsbekendtgørelsen. Gennemgangen har ikke givet anledning Omsætningsaktiver Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og efterprøvet, at der ligger en formaliseret rykkerprocedure for overforfaldne tilgodehavender. Vi har ligeledes påset, at skolen anbringer overskydende likviditet i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Gennemgangen har ikke givet anledning

7 IBOO 5,.5.1 ø. Gæl(J1øg, evencjual~orrpu&tlelserr III Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og påset, at den ligger en strrategi omkring optagelse og liefinansierring af langfristede lån, ligesom der el' klare rretningstinjer for håndtering af skolens varekneditorer. Endelig har vi påset, at beslutninger/ldegivenheder, der afføder en tre mad rettet økonomisk indvirkning på skolens regnskab, også bliver; protokollerret. Gennemgangen hal' ikke givet anledning 5' lførsikrrijilger Det er ikke muligt for os at vurdere, hvorvidt den forsikringsmæssige dækning er tilstrrækkelig. Vi bemærker imidlertid, at skolen løbende forholder sig til den forsikringsmæssige afdækning i samråd med skolens forsikringsmægler. Iii Gennemgangen har ikke givet anledning lit-aJilvel7ldelse En række af skolens administrative procedurer er it-baserede. En væsentlig del af vores revisionshandlinger er baseret på interne kontroller i og omkring disse systemer. Vi vurderer derfor løbende de administrative it-systemer. På baggrund af vurderingen fastlægger vi arten og omfanget af det videre revisionsarbejde under hensyntagen til eventuelle svagheder i sikkerheden eller i de interne kontroller, som ofte kan kompenseres ved konkrete revisionshandlinger. Ved gennemgangen er det vurderet, hvorvidt der ved it-anvendelse er etableret fornødne sikkerhedsforanstaltninger til imødegåelse af datatab og andre uregelmæssigheder. Gennemgangen er primært foretaget ved interviews. Skolen anvender EDB-Brugsens standardsysterner. der sammen med en sikker backup-procedure efter vores opfattelse bevirker, at skolens edb-anvendelse på bogholderiområdet foregår betryggende. Gennemgangen har ikke givet anledning Bogføringsloven ro Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og kontrolleret: at der foreligger beskrivelse af bogføringssystem, kontoplan samt konteringsbeskrivelse, at alle transaktioner registreres løbende og nøjagtig, ligesom der foretages løbende afstemninger, og at dokumentationen er i overensstemmelse med loven. Vores gennemgang har således fastslået, at skolen lever op til god bogføringsskik Kommentarer til revisionen af årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2013 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i arsregnskabet på side

8 1800 I tilknytning til revisionen af årsregnskabet harrvi gennemlæst ledelsesberetningen og Sammenholdt oplysninger heri med oplysninger i årsregnskabet. Sammenholdt oplysninger heri med viden om de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision.., Påset, at de anførte nøgletal er i overensstemmelse med' regnskabsbekendtgørelsen. Vi har med udgangspunkt i vores viden om regelgrundlaget i ledelsesberetningen. taget: stilling til, om der er fejl eller mangler Det udførte arbejde har ikke givet anledning til bemærkninger lfilskudlsbetlifilgelser Iin. iii Vi lilarri oktober måned foretaget kontrol af skolens oplysninger til brug for beregning af tilskud, ligesom vi i forbindelse med revisionen af årsregnskabet har foretaget den krævede efterkontrol. Vores revision er foretaget på baggrund af de revisionshandlinger, der er beskrevet i bilag 1 til bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. nr af 8. december 2008, herunder bl.a.: - at skolens elevtal og aldersfordeling er korrekt opgjort, - at elevantal og aldersfordeling uden CPR-nr. er korrekt opgjort, - at skolens samlede elevtal er i overensstemmelse med elevfortegnelse underskrevet af skolens leder, - at skolens oplysninger for beregning af tilskud til SFO er korrekt, - at der for elever, som for anden gang går i børnehaveklasse, foreligger skriftligt samtykke fra forældrene. Vores revision har endvidere konstateret overensstemmelse mellem mellem det oplyste årselevtal pr. 5. september og skolens elevbetalingsregnskab. Vores gennemgang af disse områder har ikke givet anledning Med baggrund i de udførte revisionshandlinger kan vi konkludere, at skolens tilskudsgrundlag er korrekt opgjort Undervisningsmiljø. sociale klausuler og specielle undervisningsaktiviteter I henhold til revisionsinstruksen har vi sikret os, at skolen har påbegyndt udarbejdelse af en undervisningsmiljø-vurdering samt en handlingsplan indeholdende beskrivelse af, hvordan målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås, herunder skolens politik for beskæftigelse af medarbejdere ansat på særlige vilkår. Herudover har vi påset, at skolen har udarbejdet en oversigt over den enkelte elevs planlagte deltagelse i special- og støtteundervisning i dansk, ligesom vi har påset, at skolen har ført en protokol over elevernes deltagelse i undervisningsaktiviteten. Vi har samtidigt sikret os, at denne protokol er underskrevet af skolens leder og den pågældende lærer, som har forestået undervisningen Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen udviser et resultat på 64 tkr. mod sidste års resultat på 174 tkr har skolen haft 23 elever mere pr end pr Indtægter Skolens samlede indtægter udgør tkr. mod tkr. i 2012, og der er ved den løbende og afsluttende revision foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer skolen, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis. Vi har analyseret resultatopgørelsen og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt.

9 BOO ÅfTsellev.err Elevtallet pr. 5, er 23 elever større end pr Antal ållselevell IO o Ar Indtægter; Indtægterne er stabile i forhold til sidste år. For skolepengenes vedkommende blev der sidste år indbetalt indmeldelsesgebyr for alle elever, hvilket kun gælder de nytilkomne i mdtægtes pl'. årselev - Statstilskud Skolepenge Andre Indtægter Ar Driftsudgifter D Vedrørende de samlede driftsomkostninger, der udgør tkr. mod tkr. i 2012, har vi analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter er kvalificeret og periodiseret korrekt Lønudgifter Skolens udgifter til lønninger og vederlag mv. er udgiftsført med tkr. mod tkr. i Vi har i årets løb foretaget kontrolarbejder med henblik på at sikre os, at de udbetalte lønninger er i overensstemmelse med de indgåede lønaftaler og meddelte oplysninger. Vi har påset, at lønninger, der er udbetalt til det personale, der forestår lønudbetalinger eller foretager edb-indberetninger, er korrekte. Skolen har i 2013 afskediget personale og vi har i den forbindelse efterset, at opsigelsesvarsel og godtgørelser er behandlet i henhold til oversenskomster og aftaler. Vedrørende afregning, afstemning og lønoplysning af de ansattes A-indkomst, A-skat og andre udbetalte ydelser har vi ligeledes påset, at disse er korrekte Balancen Abningsbalancen Formålet med revisionen er at sikre, at der er kontinuitet i regnskabsaflæggelsen. Vi har kontrolleret, at der er sammenfald mellem balancen for årsregnskabet 2012 og åbningsbalancen i regnskabsføringen for Revisionen har ikke givet anledning

10 BOO 5.1'.2. Al!llægsaktiverr Vi harr gennemgået anlægsaktiverne, der pr, 31. decemberr 2013 udgør 5".488tkr. mod 4,4!16 tkr. ultimo 2012, og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettotilgangen på tkr. stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder> at aktiverne vurderes at værre til vedvarende brug. Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stikprøvevis kontrrolleret årets til- og afgang. Endelig har vi gennemgået afgangen og de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig. Ved købet af solceller er tilstedeværelse, adkomst, værdiansættelse mv. kontrolleret på grundlag af slutseddel, tingbogsudskrift mv. Endvidere er det påset, at selve købet har fulgt de gældende regler herfor. Aktivering af forbedringsudgifter er alene sket på grundlag af direkte afholdte udgifter, jf. ekstern dokumentation. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger Omsætningsaktiver D Omsætningsaktiverne, der udgør tkr., består af tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter, og likvide beholdninger. Vi har påset, at mellemværender med pengeinstitut er optaget til saldiene pr. 31. december 2013 og er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Tilgodehavender udgør pr. 31. december 2013 i alt 112 tkr. mod 17 tkr. pr. 31. december Vi har gennemgået listen over tilgodehavender pr. 31. december Herefter anser vi værdiansættelsen af tilgodehavender som forsvarlig Egenkapital n Egenkapitalen udviser pr. 31. december 2013 en saldo på 239 tkr., der fremkommer ved at den positive egenkapital pr. 1. januar 2013 på 174 tkr. er tillagt årets resultat for 2013, der udgør et overskud på 64 tkr Gæld Vi har gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de optagne lån. Den langfristede gæld udgør pr. 31. december 2013 i alt tkr. Vi har kontrolleret, at den optagne langfristede gæld er i overensstemmelse med kreditgivernes noteringer. Herunder har vi foretaget en gennemgang af nye lån optaget i Den kortfristede gæld, der pr. 31. december 2013 udviser en samlet saldo på tkr., består især af andel af langfristet gæld samt sædvanlige gældsposter. Vi har gennemgået afstemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til eksterne kontoudtog mv. For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. 341 &I Revisionen har ikke givet anledning Noter Årsregnskabet indeholder de nødvendige noter i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på at være en uddybning / supplement i forhold til resultatopgørelsen og balancen. Revisionen har ikke givet anledning

11 18DO Pantsætninger og eventualforpligtelser Vi har gennemgået skolens pantsætninger og eventualforpligtelser, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring. Skolen har ingen eventualforpligtelser. Revisionen har ikke givet anledning 6. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Skolens bestyrelse har beskrevet specifikke målsætninger for skolens drift i form af overordnede mål, jf. virksomhedsplan, budgettet mv., men har ikke foretaget specifikke målinger, da 2013 er skolens første hele kalenderår, der efterfølgende danner basis for målsætninger og måling. Vi anbefaler, at der etableres mere specifikke referencerammer for måling og vurdering af skolens forvaltning, herunder at der opsættes konkrete målekriterier til brug for vurderingen af udviklingen inden for områderne sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I mangel herpå har vi i samarbejde med skolens ledelse foretaget en sammenligning af udviklingen i skolens præstationer pr. årselev i forhold til tidligere år samt i forhold til skoleformens gennemsnit for skoler i et nærmere fastlagt segment på grundlag af skolernes størrelse. I det følgende er vist udviklingen i resultatopgørelsens hovedtal for de sidste 2 år opgjort pr. årselev: lndtægter Statstilskud. Heraf tilskud til specialundervis-ning og svært handicappede. Skolepenge. Andre indtægter. Skoleformen *) elever 2012 Pr. årselev % ,7 (3.589) , , ,0 Resultatopgørelse 2013 Pr. årselev % ,5 (970) , , ,0 Resultatopgørelse 2012 Pr. årselev % ,6 (1.210) , , ,0 OMKOSTNlNGER Lønomkostninger vedr. undervisning. Andre omkostninger vedr. undervisning. Lønomkostninger ved r. ej endomsdrift. Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift.. Lønomkostninger vedr. administration. Andre omkostninger vedr. administration. Resultat før finansielle poster m.fl.. Renteindtægter mv. Renteomkostninger mv. RESULTATPR. ARSELEVFØR EKSTRAORDlNÆRE POSTER. SFO Tilskud til skolefritidsordning. Skolepenge og andre indtægter. Lønomkostninger. Øvrige omkostninger ved r. undervisning. Andel ejendomsomkostninger. Driftsresultat SFO. *) BDO 's regnskabsanalyse , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 o 0,0 11 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 o 0,0 o 0, , , ,8

12 IBDO Nøgletal Overskudsgrad. 1,6 0,9 5,4 36 Overskudsgraden fortæller, hvor meget der er tilbage af hver indtægtskrone efter de primære omkostninger (inkl. renteindtægter l-omkostninger). Hvis overskudsgraden falder, er det udtryk for, at undervisningen er blevet dyrere at gennemføre pr. modtaget undervisningskrone. Ud over foranstående analyse kan der for resultatopgørelsen uddrages og opstilles følgende konklusioner og nøgletal: Resultatet pr. årselev på 597 kr. svarende til 0,9% af omsætningen viser, at skolen lige netop har en indtjening, der sætter skolen i stand til at konsolidere sig. I det følgende er vist udviklingen i balancens hovedtal for de sidste 2 år opgjort pr. årselev: AKTlVER Anlægsaktiver. Omsætningsaktiver. Skoleformen 2012 Pr. årselev % , , ,0 Balance 2013 Pr. årselev % , , ,0 Balance 2012 Pr. årselev % , , ,0 PASSlVER Egenkapital.. Hensatte forpligtelser. Langfristet gæld. Kortfristet gæld ,3 35 0, , , , ,5 O 0, , , , ,3 O 0, , , ,0 Nøgletal Likviditetsgrad. Soliditetsgrad. Finansieringsgrad. 67,64 28,30 53,08 51,27 3,52 73,40 60,09 3,26 82,00 Likviditetsgraden er udtryk for, i hvor høj grad skolen er i stand til at betale den gæld tilbage, der umiddelbart forfalder på kort sigt. Der er ingen retningslinjer for, hvor stort nøgletallet skal være, men der bør tilstræbes en likviditetsgrad i nærheden af 100. Skolens likviditetsgrad er opgjort efter almindelige anerkendte regnskabsprincipper og har med 51,27 en størrelse, der sammen med den kontinuerlige pengeindgang fra statstilskud mv. gør, at omsætningsformuen fornys hurtigere end den kortfristede gæld forfalder. Skolen oplever derfor ikke nogen likviditetsmæssige problemer uagtet likviditetsgraden på 51,27. Soliditetsgraden udtrykker skolens evne til selvfinansiering. Det vil sige forholdet mellem aktiver og egenkapitalen. Jo større nøgletallet er, jo større del af aktiverne ejer skolen selv, og jo mindre del af aktiverne finansieres af eventuelle kreditorer. Soliditetsgraden er 3,52, hvilket vurderes som værende lav. Finansieringsgraden er udtryk for forholdet mellem den samlede langfristede gæld og de samlede anlægsaktiver. En finansieringsgrad på under 100 kan være udtryk for, at anlægsaktiverne er finansieret med egenkapital. Men det kan også være udtryk for, at finansieringen er sket med kortfristet gæld. Sparsommelighed Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om skolens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til skolens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde med hensyn til pris, kvalitet, kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. I 2013 har vi blandt andet haft fokus på:

13 BOO 37 At varer og tjenesteydelser erhverves på en økonomisk forsvarlig måde med hensyn til pris og kvalitet. Placering af overskudslikviditet. Forretningsgange for større investeringer. At skolens forvaltning af debitorer er hensigtsmæssig. At der aflønnes efter overenskomstmæssige satser. Om skolens prioritetsgæld løbende overvåges. Skolens likvide midler er dels investeret i andelsbeviser og dels place let på konti pengei nstitut. skolens Vedrørende skolens forretningsgange for indkøb har vi bemærket, at skolen ved større erhvervelser indhenter alternative priser, ligesom rabatmuligheder udnyttes. Større anskaffelser sker alene på grundlag af velbegrundede overvejelser samt vurdering af, om erhvervelsen er relevant og afdækker et behov. Vedrørende skolens debitorer skal vi anføre, at der løbende sker opfølgning på overforfaldne saldi, ligesom der med jævne mellemrum foretages rykning heraf. Ved vores revision af årsregnskabet, samtaler med skolens ledelse samt vores kendskab til skolens forhold som helhed, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at skolen ikke har ageret sparsommeligt. Produktivitet/effektivitet Produktivitet Der foreligger som indledningsvis anført ikke målsætninger for skolens produktivitet. Vi har derfor til vurdering heraf taget udgangspunkt i udviklingen i skolens årselevtal. Antallet af elever er pr forøget med 23 elever eller 23% i forhold til Forbedringen skyldes, at skolen har formået at øge fastholdelsesprocenten og elevoptaget. Skolens produktivitet målt i elevaktivitet er således forøget i forhold til sidste år. Vi er sammenfattende ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen på dette område ikke er varetaget forsvarligt. Effektivitet Der foreligger som indledningsvis anført ikke målsætninger for vurdering af skolens effektivitet. Vi har på dette grundlag i samarbejde med skolens daglige ledelse foretaget en analyse af elevudviklingen, med særlig fokus på nytilgang og fastholdelse Antal elever ved skolestart Frafald af elever i årets løb... 3 Tilgang af elever i årets løb... 7 Fastholdelsesprocent 97,5 Suppleringsevne i % ,3 Skolen har i året optaget netto 27 nye elever, hvilket svarer til en stigning i elevtallet på 28%. Tilgangen i skolens samlede elevtal vurderes at ku nne relateres til, at skolens profil og udbudte indhold er tidssvarende og klart for målgruppen. Sammenholdes dette med udviklingen i skolens f iafald bemærkes det, at frafaldet målt i forhold til nytilgang lavt, hvilket blandt andet skyldes, at skolen har stor fokus på forventningsafklaring og mentorordning for nye elever. Det er med udgangspunkt i ovenstående udvikling vores vurdering, at skolen løbende arbejder bevidst med at reducere frafald samt målrettet er aktive med at få elevpladserne genbesat. Vi er ved vores revision ikke blevet bekendt med forhold, der kan indikere, at skolen ikke har en effektiv forvaltning, vi skal dog anbefale, at der med udgangspunkt i skolens langsigtede strategi

14 IBOO udarbejdes konkrete delmål, som i højere grad kan danne grundlag for en vurdering af skolens effektivitet i relation hertil. Vi skal herunder tillige påpege vigtigheden af rnåli Igen af den kvalitative indsats. 7. Øvrige oplysninger til årsregnskabet Forsikringsforhold Forsikringsforhold er normalt ikke omfattet af revisionen, men ledelsen har over for os oplyst, at der er tegnet forsikringer i et sådant omfang, at skolens aktiver og virksomhed skønnes rimeligt dækket i eventuelle skadessituationer. Lovovertrædelser og tilsidesættelse af forskrifter Vi har gennem vores revisionshandlinger ikke konstateret, at der er sket lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der efter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at bestyrelsesmedlemmer kan ifalde erstatningseller strafansvar. 38 Endvidere kan vi oplyse, at vi ikke under vores revision har konstateret vække mistanke om besvigelser. forhold, der kunne indikere eller Bestyrelsesprotokol Bestyrelsens beslutningsprotokol er gennemgået, og det er påset, at beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for skolens vedtægter og almindeligt gældende regler. Det er endvidere påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger. 8. Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi i overensstemmelse ned god revisionsskik indhentet en erklæring fra skolens ledelse til bekræftelse af årsregnskabets rigtighed og fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder. Ledelsen har endvidere erklæret, at der efter deres opfattelse er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen, samt at modtagne statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår. Ledelsen er blevet gjort bekendt med, at de fejl og mangler, som vi under vores revision er blevet opmærksomme på, alle er rettet og indarbejdet i årsregnskabet. 9. Assistance og rådgivning Ud over revision i henhold til revisionsinstruksen har vi foretaget revision i forbindelse med afgivelse af erklæringer for følgende: Oplysninger til beregning af driftstilskud for 2014 og regulering af tilskud for Vikarkassen. Fripladstilskud ydet af Friplads- og Opholdsstøtteudvalget. Lærerregisteret. Der er i årets løb desuden ydet regnskabsmæssig assistance til: Regnskabsmæssig assistance ved udarbejdelse af skolens årsregnskab. Assistance vedrørende budgetter.

15 Revisorcheckliste Revisorchecklisten er en integreret del af revisionsprotokollatet. Checklisten er udfyldt i tilknytning til revisionen af årsregnskabet. Besvarelsen af checklistens enkelte spørgsmål er baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen er ikke udført med særlig henblik på besvarelsen af checklisten. Bemærkninger til områder, som besvares positivt, kan være omtalt i protokollen, medmindre vi ikke finder disse væsentlige. Ved negative besvarelser er der redegjort nærmere for forholdet andetsteds i revisionsprotokollen. 11. Revisors habilitetserklæring mv. I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. nr af 8. december 2008 erklærer undertegnede: at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser, at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger i relation til anvendelse af tilskuddene i overensstemmelse med gældende vilkår, at statstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. København, den 9. april2014 riseret revisionsaktieselskab Statsautoriseret revisor Forevist, den I Jakob Brixtofte Formand Michael Høegh Vilain Næstformand Bernt Hessel Heidi Hammerlund Jørgensen Jonathan Dennis Marc Bassompierre Rene Gunvig BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- 03 rådgtvnlngsvirksornhed, er medlem af BODIntemational Limited- et UK baseret selskab med begrænset hæftelse 03 en del af det intemationale BODnetværk bestående af uafhæn3i3e medlemsfirmaer.

16 IBDO 40 BlLAGTlL REVlSlOHSPROTOKOLLEH Institutionsnr: Institutionens navn: Sofiehøj Friskole Regnskabsår: 2013 Undervisningsministeriets forord til Revisortjekliste Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens gennemgang af årsregnskaber for frie grundskoler og private gymnasier mv. Styrelsen anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol baseres ikke på besva-relsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsregnskabet og revisionsprotokollater. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsregnskabet. Tjeklisten indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsregnskabet og indgår i den fortløbende paginering. Institutionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning til Kvalitets - og Tilsynsstyrelsen af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat af Styrelsen. Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udfø-res med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for revisors omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. 20, stka i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) og ministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. frie grundskoler og private gymnasier mv. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet "Blank" påtegning Forbehold Supplerende oplysninger

17 1800 Resultat af Har punktet Punktet Punktet Revisions- og kontrolområde revisions- givet anled- udskudt, jf. ikke handlingen ning til væ- revisions- relevant sentlige/ planen kritiske bemærkninger Ja Nej JA X X 1. Formelle forhold vedr. regnskabsaflægge_lsen 1. Er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen? X (BEKnr ) 2. Er årsregnskabet uden væsentlige fejl og X mangler? (BEKnr ) Z. Revision og.revtsionsarbejde 3. Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske X bemærkninger omtalt i sidste års protokollat? 4. Har revisor vurderet, at institutionens dispo- X sitioner er inden for institutionens formål? (BEKnr s 7) 5. Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? X (BEKnr ) 6. Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutionen anven- X der, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer? (LBK166 24, LBK670 23) 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller II 7. Har revisor vurderet, at institutionen efter forholdene har tilstrækkelige og opdaterede X interne disponerings- og godkendelsesregler? (BEKnr.1188, bilag 1, nr.1.2.2) 8. Har revisor vurderet, at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt? X I (BEKnr. 1188, bilag_1, nr ) 9. Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner X på institutionen? I (BEKnr. 1188, bilag 1 nr ) 4. Finansiel revision 10. Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltnin- X ger til sikring af institutionens aktiver? (BEKnr. 1188, bilag 1, nr ) 11. Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af X alle indtægter og udgifter?,(beknr. 1188, bilag 1, nr ) 12. Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst 1 gang i løbet af X regnskabsåret? (BEKnr ) 13. Er institutionens likvide midler anbragt i overensstemmelse med lovbestemmelserne? X I (LBK166 s 20a, LBK950 18) 41,

18 IBOO Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/ kritiske bemærkninger Ja Nej JA 14. Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek er ajourført, og at den bogførte værdi af aktiverede aktiver, i X henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? I(BEKnr. 1188, bilag 1, nr. 3.1) 15. Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af institutionens anlægs- X aktiver? (BEKnr. 1188, bilag 1, nr. 3.1) 16. Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for X folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, Punktet udskudt, jf. revisionsplanen x Punktet ikke relevant private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler? I (BEKnr s 7) 5. S~ge kontrolopgaver 17. Er institutionen - efter revisors vurdering - i sit virke uafhængig og kommer institutionens midler alene institutionens vedtægtsbestem- X te skole- og undervisningsvirksomhed til gode? (LBK166 s 5, stk. 2, LBK670, 2, stk. 6) 18. Har revisor, som led i sin revision af årsregnskabet vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret i. f.t. de X erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsregnskabet)? (BEKnr. 1188, bilag 1, nr. 5) 19. Har revisor vurderet, at den opgjorte egendækning pr. årselev, jf. særlig specifikation til årsregnskabet, er korrekt, og opfyl- X der kravene i tilskudsbekendtgørelsens 6? (BEKnr. 702) 20. Har revisor vurderet, at institutionen har udarbejdet såvel budget som regnskab for pasningsordninger i overensstemmelse med X loven? (LBK a og 36 b) 21. Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedr. sociale klausuler? (BEKnr X 1)JBEK nr. 1188, bilag 1 nr. 7.1) 22. Har institutionen oplyst om antallet af ansatte i årsregnskabet vedr. sociale klausuler? X I(BEKnr BEKnr. 1490, bilag 2) 23. Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering? (LOVnr. 166 ss X 6 og 7) (BEKnr. 1188, bilag 1 nr. 6.1) x 42

19 18DO Resultat af Har punktet Punktet Punktet Revisions- og kontrolområde revisions- givet ariled- udskudt, jf. ikke handlingen ning til væ- revisions- relevant 6_ Løn- og ansættelsesforhold 24_ Har institutionen udarbejdet oversigt og protokol over elevdeltagelse i special- og støtteundervisning og er protokollen underskre- X vet af skolelederen og den enkelte lærer der har undervist? (BEKnr.1188, bilag 1, nr. 8_1) 25_ Har revisor vurderet, at rektor, ledere, læreres og børnehaveklasseleders løn- og ansættelsesvilkår følger finansministeriets X aftalte eller fastsatte bestemmelser? (BEKnr bilag 1, nr. 2_2 og 2_3_) 26_ Har revisor vurderet, at de ansatte har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at X institutionens personalesager er ajourførte? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 2.2 og 2.3) 27. Har revisor vurderet, at lønancienniteten er udregnet korrekt efter organisationsaftaler og protokollaterne om arbejdstid mv.? X (BEKnr. 1188, bilag 1, nr. 2.2 og 2.3) 28. Har revisor vurderet, at udregninger i løn- og løntimespecifikationer er opgjort korrekt? X (BEKnr bilag 1, nr. 2.2 og 2.3) 29. Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag mv. vedr. de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? (BEKnr. 1188, bilag 1, nr. X og Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisationsaftalerne og X / eller ansættelsesbekendtgørelsen - herunder at evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler og aftaler? I(BEKnr bilag 1, nr. 2) (Ans-bek.) 7. Forvaltningsrevision - økonomis~ring 31. Er der foretaget undersøgelse og vurdering af institutionens økonomistyring - herunder om der udarbejdes og løbende følges op på X drifts- og likviditetsbudgetter? I(BEKnr stk.3 litra 3) 32. Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. institutionens økonomistyring? (BEKnr. X , stk. 3, litra 3) 8. Fo~ltningsrevision - sparsommelighed 33. Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sparsommelighed? l(beknr , stk. 3 litra 3) 34. Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. sparsommelighed? I(BEKnr s 7, stk. 3 litra 3) sentlige/ planen kritiske bemærkninger Ja Nej JA X X X X 43

20 BOO Resultat af Har punktet Punktet Punktet Revisions- og kontrolområde revisions- givet anled- udskudt, jf. ikke handlingen ning til væ- revisions- relevant sentlige/ planen kritiske bemærkninger Ja N~ JA X X 9. Forvaltningsrevision - produktivitet 35. Er der foretaget undersøgelse og vurdering af institutionens produktivitet? X (BEKnr , stk. 3, litra 3) 36. Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. institutionens produktivitet? X (BEKnr , stk. 3, litra 3) 10. Forvaltnin~~revision - effektivitet 37. Er der foretaget undersøgelse og vurdering af institutionens effektivitet? X (BEKnr , stk. 3,litra 3) 38. Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. institutionens effektivitet? X I (BEKnr , stk. 3, litra 3) 11. øvrige 39. Har revisor i forbindelse med revisionen af institutionens årsregnskab fået kendskab til, at institutionen i regnskabsåret har modtaget X gaver, der ikke indgår i institutionens bogholderi, og som revisor vurderer har en væsentlig økonomisk værdi for institutionen? 44

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde (side 100 107) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 9-25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

SOFIEHØJ FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 9-25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 9-25

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

CVR-nr

CVR-nr CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal DK-8900 Randers C. DJURS MAD I/S Revisionsprotokollat af 23. marts 2015 (side 69-76) BDO Kommunernes

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ROSKILDE MUSEUM Revisionsprotokollat af 1. april 2014 (side 93-103) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V SUND BY NETVÆRKET Revisionsprotokollat (side 38-44)

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

ROMU REVISIONSPROTOKOLLAT AF 11. APRIL 2016 SIDE ÅRSREGNSKAB 2015

ROMU REVISIONSPROTOKOLLAT AF 11. APRIL 2016 SIDE ÅRSREGNSKAB 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ROMU REVISIONSPROTOKOLLAT AF 11. APRIL 2016 SIDE 114 122 ÅRSREGNSKAB

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ROSKILDE MUSEUM Revisionsprotokollat af 19. marts

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014 Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Revisionsprotokollat for 2014 Skolekode 183.008 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

RUDERSDAL HØRSHOLM BRANDVÆSEN

RUDERSDAL HØRSHOLM BRANDVÆSEN Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL HØRSHOLM BRANDVÆSEN Beretning nr. 8 (side 65 - xx) Revision af årsregnskab 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

IBDO EVISOR. AlB "SØNDERHUS" AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 32-35

IBDO EVISOR. AlB SØNDERHUS AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 32-35 Ttf: 3915 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Havnehotmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 2022 26 70 EVISOR AlB "SØNDERHUS" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 32-35

Læs mere

MUSEUM MIDTJYLLAND UDSKRIFT AF REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

MUSEUM MIDTJYLLAND UDSKRIFT AF REVISIONS PROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab MUSEUM MIDTJYLLAND UDSKRIFT AF REVISIONS PROTOKOL SIDE 111-114

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Revisionsprotokollat af den

Revisionsprotokollat af den Revisionsprotokollat af den 09.03.07 vedrørende Årsregnskab for 2006 Skolekode 335010 Bregentvedvej 22 4690 Haslev Tlf.: 56 31 27 90 Fax: 56 31 61 61 E-mail: has@hlb.dk www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer:

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Revisionsprotokollat af

Læs mere

Vidar Skolen Revisionsprotokollat til årsregnskab 2007

Vidar Skolen Revisionsprotokollat til årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2015...

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013 VESTJ'YSK klaffhbtsi Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105 Årsrapporten for 2013 Meaiemaf:

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) BEK nr 1189 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Revisionsprotokollat

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere