LOKALPLAN NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 004.237"

Transkript

1 LOKALPLAN NR For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991

2 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold, placering og udformning af bebyggelse samt merialer, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer fællesanlæg ifølge kommuneplanloven skal der udarbejdes en lokalpian, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalpian. Alle har mulighed for fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokaiplanforslaget, og byrådet skal derefter tage stilling hertil, inden lokaiplanen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Svendborg kommune, teknisk forvaltning, Gåsestræde 14 B, 5700 Svendborg Tlf Gennemvalg Telefax

3 Indhoidstortegnelse V Lokalpianens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Lokalpianens retsvirkninger 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens bestemmelser 5

4 Lokaiplanens baggrund Svendborg kommune har modtaget et forslag til bebyggelse ved det tidligere Råstrup Kursted. Arealet, der er omftet af lokaiplanforslaget har tidligere fungeret som parkering/friareal for Råstrup Kursted Lokalpianområdet er omftet af byplanvedtægt nr , hvis bestemmelser fastlægger arealet til åben lav boligbebyggelse med een beboelsesbygning indeholdene højst 2 lejligheder på hver parcel. Hensigsten med lokaiplanen er muliggøre en bebyggelse af tæt lav boligbebyggelse med vejadgang til Fruerstuevej. Lokàlplanens retsvirkninger Efter offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokàlplan må ejendomme, der er omftet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpianen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispension til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, det ikke ændrer den særlige karakter af de område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokaiplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalpianen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalpian. Lokalpianens indhold Lokaiplanen indeholder bestemmelser om arealets anvendelse til boligformål, og åbner dels mulighed for bevaring af eksisterende bygning Råstrup Kursted og opførelse af ny tæt lav boligbebyggelse, dels nedrivning af Råstrup Kursted og efterfølgende opførelse af tæt lav boligbebyggelse. Lokalpianen er ikke til hinder for hidticlig anvendelse af eksisterende Råstrup kursted kan fortsætte som hidtil. Vejadgang til området skal ske fra Fruerstuevej. Der udlægges stiforbindelse til boligbebyggelse mod syd/vest. Mod Fruerstuevej udlægges areal til en samlet parkeringsplads, der sikres beplantet således, arealet får et grønt præg sammen med udlagt område til fælles opholdsareal for bebyggelsen. 2 Råstrup kursted, Fruerstuevej

5 Lokaiplanens forhold til anden planlægning Udsnit af kommunens rammekort Kommuneplanen Lokalpianen er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde nr. 004.B14, hvori en b- kalpian, der træffer bestemmelser for området, skal sikre. der udlægges opholdsarealer svarende til 10-40% af etagearealet ved boligbebyggelse, og 10-25% ved erhvervsbebyggelse, enkeltområdets anvendelse fastlægges til boligformål, parcelhuse, men der samtidig gives mulighed for etablering af institutioner, butikker og kollektive anlæg til brug forområdet samt nærmere angivne erhvervstyper, bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom til parcelhuse eller for større samlede bebyggelsespianer ikke overstiger 25, og etageantallet ikke overstiger i 1/2 etage, og bygningshøjden fastsættes til maks. 8,5 m i overensstemmelse med bygningsreglementet. Lokalpianområdet er berørt af tinglyst byplanvedtægt nr Lokalpianen erstterovennævnte byplanvedtægt forde af bokalplanforslaget omftede arealer. Vejtorhold Vejadgangen til området skal ske fra Fruerstuevej. Endvidere udlægges areal til fremtidig stiforbindelse til Klampenborgvej. Teknisk forsyning Vandforsyningen varetages af Svendborg Vandforsyning. Elforsyningen varetages af Sydfyns Elforsyning. Området er tænkt gasopvarmet. Gasforsyning varetages af Nurgas Fyn 1/5. Kollektiv trafik Området betjenes af Svendborg Bytrafik, linie 204, der kører ad Fruerstuevej. Spildevandsforhold Lokalpianområdet er beliggende inden for område nr. A4. 1 i Spildevandspianen. Lokalområdet er foruds fælleskloakeret. 3

6 Spildevandet ledes via offentlige ledninger til det centrale rensningsanlæg ved Egsmade, hvor spildevandet renses biologisk og kemisk. Miljoforhold Lokalpianområdet er omgivet af eksisterende boligområder, og som følger heraf er der ingen støjmæssige problemer. Derer ikke registreret affaldsdepoter inden for lokaiplanområdet. Tidsfolgeplan I tidsfølge- og boligudbygningsplanen er regnet med opførelse af 45o boliger i østre skoledistrikt inden for planperioden Lokaiplanområdet er i kommuneplanen udlagt til boligformål. For begrænse antal af familieboliger inden for lokalpianområdet er indføjet bestemmelse om max 50% af boliger må opføres som familieboliger. øvrige boliger skal opføres som 1-2 værelses boliger. 4

7 MATR. NR. l9oam. fi. Svendborg markjorder ANMELDER: Svensborg kommune Teknisk forvaltning Gåsestræde 14 B Stempelfri i h. t. 83 i lov om stempelafgift Lokaiplanens bestemmelser Lokaiplanens formål 2. Lokalpianens område 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5. Vej, sti- og parkeringsforhold 6. Lednings- og antenneanlæg 7. Bebyggelsens omfang og placering 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 9. Ubebyggede arealer 10. Grundejerforening 1 Forudsætning for ibrugtagen 12. Ophævelse af byplanvedtægt Lokaiplan nr for et område ved Fruerstuevej tidligere Råstrup kursted. I henhold til kommuneplanloven (lovbestemmelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. i Lokalpianens formål. Formålet med bokaiplanen er, fastlægge den fremtidige arealanvendelse til tæt lav boligbebyggelse, og fastlægge rammer for ny bebyggelses placering, omfang og udformning. 2 Lokalplanens område. Lokaiplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, deret og omfter følgende mr.nr.: 190 a og 190 ø Svendborg markjorder, samt alle parceller, der udstykkes fra ovennævnte ejendomme efter den jan Områdets anvendelse. Området må kun anvendes til helårsbeboelse. 2. Bebyggelsen må kun bestå af række-, kædeog gårdhuse og lignende tæt lav bebyggelse. 3. Hidtidig anvendelse af eksisterende Råstrup kursted kan fortsætte som hidtil, eller bygningen kan ombygges til boligformål. 4. Maksimalt 50% af boliger må opføres som familieboliger. øvrige boliger opføres som 1-2 værelses boliger. 5. Byrådet kan tillade, der på ejendommen drives sådan virksomhed, som almindelig vis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, hverken ejendommens eller områdets karakter af beboelse forandres, virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, skiltning m.v. er diskret og forud god- 5

8 Alterniv i Alterniv 2 Ideskitser tilfremtidig bebyggelse 6

9 kendt, og virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den berørte ejendom. 2. Nye beboelsesbygninger må kun opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter og maksimalt i i etage med udnyttet tagetage. Trimpelhøjden må max.være 1,00 m målt fra gulv til skæring mellem ydervæg og tagets inderside. 3. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfiade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn/niveauplan målt efter reglerne i bygningsreglementet. 4. På beboelsesbygninger skal tagets vinkel med det vandrette plan være mellem 30 og 40 grader. Dog kan mindre dele af en samlet tagfiade og tagfiader på småbygninger gives en anden hældning. 5. Lokalplanen åbner endvidere mulighed for bevare eksisterende bygninger Råstrup kursted. 4 Udstykninger Ingen grund må udstykkes med en størrelse, der er mindre end 3oo m2. En del af det fastste mindstegrundareal kan af byrådet tillades udlagt som fællesareal for områdets beboere. 5 Vej, sti- og parkeringsforhold Der udlægges areal til nye veje og stier i princippet med en beliggenhed som vist på kortbilag Veje udlægges i en bredde af 9 m. 3. Stier udlægges i en mindstebredde på 3 m. 4. Veje forudsættes udformet som 40-veje (jfr. færdselsloven) med kørebanebredder godkendt i hvert enkelt tilfælde. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Ydervægge skal opføres i tegl, dog kan trimpel og mindre bygningsdeie opføres med en anden beklædning i jordfarver. I forbindelse med detailpianlægning skal udlægges areal til vendemulighed på blinde veje. 2. Tage skal dækkes med tegl eller lignende meriale i jordfarver. 6. Der skal udlægges 1 p-piads pr. bolig Ved anlæg af større fælles p-pladser skal beplantes med 1 højstammet træ pr. 3 ppladser. Bebyggelsespianer for samlet bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning godkendes forud af byrådet. 9 Ubebyggede arealer Oplag af både samt parkering af last-, ruteog fragtbiler og lignende samt campingvogne er ikke tilladt inden for lokalpianområdet. Ved hver enkelt bolig skal udlægges opholdsareal på mindst 30 m2. 2. Der skal udlægges fælles opholdsarealer for lokaiplanområdet mindst svarende til 4o% af etagearealet. 3. Terrænreguleringer på mere end +/- 1 m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med byrådets tilladelse. 6 Lednings- og antenneanlæg Der skal etableres fællesantenneanlæg for bokalpianområdet eller skabes mulighed for tilsluming til eksisterende fællesantenneanlæg. 7 Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening! beboerforening med medbemspligt for samtlige ejere inden for lokalpianområdet. 7

10 2. Foreningen skal oprettes senest når 30% af området er bebygget og/eller når byrådet kræver det. I medfør af kommuneplanlovens 30 stk. 3, begæres lokalplanen tinglyst på de ejendomme, der er omftet af planen 3. Foreningens formål er varetagelse af drift og vedligeholdelse af fælles arealer, veje! stier og øvrige fælles anliggender. Den under februar 1969 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr , tinglyst den 5. marts 1969, begæres aflyst forde af denne lokaiplan omftede ejendomme. 4. Foreningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 11 Forudsætning for ibrugtagning fly bebyggelse. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før, der er etableret vej, sti- og p-pladser, jfr. 5 og etableret tilslutningsmulighed til det i 6 nævnte fællesantenneanlæg og etableret de 9 nævnte opholdsarealer. Den i 12 stk. 2 nævnte servitut for mali. nr. 190 a Svendborg markjorder, begæres aflyst i h. t. kommuneplanlovens 18, stk i nr. 16. Svendborg byråd, den 9. november 199 P.b.v. E.b. 12 Ophævelse byplanvedtægt og servitutter Den af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr af februar 1969 ophæves for så vidt angår det af nærværende lokaiplan omftede område. 2. Den under 26. feb tinglyste servitut på mt nr. 190 a, Svendborg markjorder vedrørende bebyggelse i bungalowstil i een etage ophæves. Således vedtaget af Svendborg byråd, den 23. sept 1991 P.b.v. E.b. s~tions1eder 8 e n sbktionsleder

11

12

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Læs mere

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业 党建与员工活动 党建工作 反腐倡廉 工会工作 共青团工作 离退休干部工作 年度掠影 国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业发展提供坚强 的思想动力和组织保障

Læs mere

幻灯片 1

幻灯片 1 中 国 传 媒 大 学 本 科 教 学 相 关 工 作 办 理 指 南 学 籍 管 理 相 关 工 作 办 理 指 南 中 英 文 成 绩 单 ( 主 修 专 业 ) 办 理 指 南 时 间 : 每 周 二 四 下 午 14:00-16:00( 节 假 日 除 外 ); 地 点 : 学 生 综 合 服 务 大 厅 (44 号 楼 1 层 ) 教 务 处 学 籍 管 理 科 (1 号 楼 101 室

Læs mere

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx 足 印 门 徒 训 练 课 程 儿 童 / 少 年 篇 ( 组 长 使 用 ) 第 21 课 帮 助 人 和 耶 稣 成 为 朋 友 足 印 : 耶 稣 想 我 们 带 朋 友 去 找 祂 欢 迎 (7 分 钟 ) 当 父 母 生 命 师 傅 和 孩 子 们 来 到 的 时 候, 请 热 情 地 欢 迎 他 们 每 一 个 人 鼓 励 一 位 年 轻 人 与 你 一 同 去 欢 迎 参 加 者 的

Læs mere

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Læs mere

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Læs mere

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Læs mere

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Læs mere

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Læs mere

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管

Læs mere

new_born_with_EB

new_born_with_EB 大 疱 性 表 皮 松 解 症 新 生 儿 1. 导 言 一 个 患 有 或 疑 似 EB 的 新 生 儿 来 到 这 个 世 界 上, 就 像 其 他 婴 儿 一 样, 需 要 特 别 的 活 动 空 间 安 全 食 物 亲 密 关 系 和 有 新 鲜 刺 激 的 环 境 由 于 他 们 皮 肤 脆 弱, 宝 宝 也 需 要 专 业 的 医 疗 和 护 理 宝 宝 的 头 几 天 总 是 令 人

Læs mere

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7>

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7> 國 民 小 學 及 國 民 中 學 補 救 教 學 實 施 方 案 中 華 民 國 100 年 10 月 27 日 臺 國 ( 二 ) 字 第 1000193000 號 函 中 華 民 國 103 年 1 月 24 日 臺 教 國 署 國 字 第 1030004427 號 函 壹 方 案 緣 起 教 育 是 國 家 經 濟 社 會 發 展 的 重 要 投 資, 落 實 教 育 機 會 均 等 的 理

Læs mere

投影片 1

投影片 1 中 國 文 學 學 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 教 學 經 驗 分 享 會 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 地 利 亞 修 女 紀 念 學 校 ( 協 和 ) 李 浩 芝 老 師 教 學 經 驗 分 享 會 1 學 校 背 景 直 資 學 校 只 收 新 移 民 全 年 收 生 2 中 三 推 介 困 難 : 欠 缺 興 趣, 認 為 與 日 常 生 活 無 關

Læs mere

黄 永 润 带 队 参 加 市 场 营 销 与 物 流 管 理 培 训 班... 6 黄 永 润 出 席 茶 业 集 团 春 茶 生 产 经 营 分 析 会... 6 大 明 山 茶 文 化 生 态 家 园 项 目 签 约 仪 式 在 邕 举 行... 7 广 西 职 业 技 术 学 院 开 展 庆

黄 永 润 带 队 参 加 市 场 营 销 与 物 流 管 理 培 训 班... 6 黄 永 润 出 席 茶 业 集 团 春 茶 生 产 经 营 分 析 会... 6 大 明 山 茶 文 化 生 态 家 园 项 目 签 约 仪 式 在 邕 举 行... 7 广 西 职 业 技 术 学 院 开 展 庆 ( 第 34 期 ) 广 西 壮 族 自 治 区 农 垦 局 办 公 室 编 2015 年 7 月 9 日 本 期 目 录 重 要 信 息 广 西 农 垦 与 贵 港 市 垦 地 合 作 座 谈 会 在 邕 举 行... 1 广 西 南 方 机 电 技 术 师 资 培 训 与 技 术 服 务 中 心 落 户 广 职 院... 1 刘 刚 到 防 城 精 制 糖 公 司 调 研... 2 糖 业 集

Læs mere

中山市**局2005年部门预算基本情况说明

中山市**局2005年部门预算基本情况说明 中 山 市 文 化 广 电 新 闻 出 版 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 一 单 位 基 本 情 况 本 单 位 主 要 履 行 的 公 共 职 能 包 括 : 1 贯 彻 执 行 国 家 和 省 市 有 关 文 化 广 播 电 视 新 闻 出 版 版 权 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 把 握 正 确 的 舆 论 导 向 和 创 作 导 向 拟 定 文 化 广 播 电 视 新

Læs mere

1811 1884 1847 1860 1862 1871 1875 1823 1884 1851 1876 1878 1879 1880 1884 20 1858 1861 1864 1862

1811 1884 1847 1860 1862 1871 1875 1823 1884 1851 1876 1878 1879 1880 1884 20 1858 1861 1864 1862 1768 1842 1788 1842 1766 1848 1805 1864 1853 1862 1811 1884 1847 1860 1862 1871 1875 1823 1884 1851 1876 1878 1879 1880 1884 20 1858 1861 1864 1862 1833 1884 1855 1861 500 1862 1864 1868 1875 1829 1888

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D203234A8E2A9A4B142ABC3AABAB7C5B1A1ADB1BB50AA6BA8EEADB1>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203234A8E2A9A4B142ABC3AABAB7C5B1A1ADB1BB50AA6BA8EEADB1> 專 題 論 述 兩 岸 婚 姻 的 溫 情 面 與 法 制 面 蔡 漢 賢 林 姹 君 壹 引 言 一 九 八 七 年 十 一 月 政 府 開 放 臺 灣 地 區 人 民 赴 大 陸 探 親, 兩 岸 婚 姻 關 係 隨 即 興 起 波 瀾, 舊 有 的 再 續 連 理 枝, 新 增 的 添 加 了 不 少 比 翼 鳥, 兼 之 近 年 臺 商 西 進, 大 陸 成 為 臺 灣 最 大 出 口 市

Læs mere

机动车驾驶证申领和使用规定(公安部令第91号)

机动车驾驶证申领和使用规定(公安部令第91号) 机 动 车 驾 驶 证 申 领 和 使 用 规 定 中 华 人 民 共 和 国 公 安 部 令 第 91 号 现 发 布 修 订 后 的 机 动 车 驾 驶 证 申 领 和 使 用 规 定, 自 2007 年 4 月 1 日 起 施 行 公 安 部 部 长 周 永 康 二 OO 六 年 十 二 月 二 十 日 目 录 第 一 章 总 则 第 二 章 机 动 车 驾 驶 证 的 申 领 第 一 节 机

Læs mere

Microsoft Word - 02 002207 薪酬管理制度.doc

Microsoft Word - 02 002207 薪酬管理制度.doc 新 疆 准 东 石 油 技 术 股 份 有 限 公 司 薪 酬 管 理 制 度 第 一 部 分 员 工 工 资 管 理 办 法 第 一 条 第 一 章 总 则 为 了 建 立 与 现 代 企 业 制 度 相 适 应 的 薪 酬 分 配 体 系, 调 动 员 工 积 极 性, 提 高 工 作 效 率, 激 励 员 工 为 公 司 创 造 更 高 的 价 值, 增 强 新 疆 准 东 石 油 技 术 股

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033C8ABC8D5D6C6B1BEA1A2D7A8BFC6C9FAD1A7B7D6D6C6D1A7BCAEB9DCC0EDB9E6B6A82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033C8ABC8D5D6C6B1BEA1A2D7A8BFC6C9FAD1A7B7D6D6C6D1A7BCAEB9DCC0EDB9E6B6A82E646F63> 上 海 对 外 贸 易 学 院 全 日 制 本 专 科 生 学 分 制 学 籍 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 维 护 学 校 正 常 的 教 学 秩 序, 保 障 学 生 的 学 习 权 利 和 义 务, 规 范 学 籍 管 理 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 和 教 育 部 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 等 文 件, 结 合

Læs mere

黄 河 两 岸 耸 立 着 万 丈 高 山 战 士 们 站 在 河 畔 仰 起 头 看, 天 像 一 条 摆 动 的 长 带 子 人 要 站 在 河 两 岸 的 山 尖 上, 说 不 定 云 彩 就 从 耳 边 飞 过, 伸 手 也 能 摸 着 冰 凉 的 青 天 山 峡 中, 浑 黄 的 河 水

黄 河 两 岸 耸 立 着 万 丈 高 山 战 士 们 站 在 河 畔 仰 起 头 看, 天 像 一 条 摆 动 的 长 带 子 人 要 站 在 河 两 岸 的 山 尖 上, 说 不 定 云 彩 就 从 耳 边 飞 过, 伸 手 也 能 摸 着 冰 凉 的 青 天 山 峡 中, 浑 黄 的 河 水 保 卫 延 安 作 者 : 杜 鹏 程 正 文 第 一 章 延 安 字 数 :39132 一 一 九 四 七 年 三 月 开 初, 吕 梁 山 还 是 冰 天 雪 地 西 北 风 滚 过 白 茫 茫 的 山 岭, 旋 转 啸 叫 黄 灿 灿 的 太 阳 光 透 过 干 枯 的 树 枝 -- 照 在 雪 地 上, 花 花 点 点 的 山 沟 里 寒 森 森 的, 大 冰 凌 像 帘 子 一 样 挂 在

Læs mere

Microsoft Word - 雲林縣學校轉型優質計畫.docx

Microsoft Word - 雲林縣學校轉型優質計畫.docx 雲 林 縣 學 校 轉 型 優 質 計 畫 97.06.10 府 教 國 字 第 0970403986 號 函 102.05.23 府 教 國 字 第 1025413652 號 函 修 訂 壹 依 據 : 一 教 育 基 本 法 第 13 條 二 雲 林 縣 政 府 97.06.10 府 教 國 字 第 0970403986 號 函 頒 雲 林 縣 學 校 轉 型 優 質 實 施 計 畫 貳 目 標

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDADCBD5CAA1B9A9CFFABACFD7F7D7DCC9E7BCF2B1A8B5DA3239C6DA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDADCBD5CAA1B9A9CFFABACFD7F7D7DCC9E7BCF2B1A8B5DA3239C6DA2E646F63> 江 苏 省 供 销 合 作 总 社 简 报 第 29 期 江 苏 省 供 销 合 作 总 社 办 公 室 编 2016 年 8 月 17 日 无 锡 市 农 产 品 经 纪 人 协 会 着 力 提 升 行 业 服 务 功 能 近 年 来, 无 锡 市 农 产 品 经 纪 人 协 会 通 过 构 建 农 产 品 经 纪 人 工 作 平 台, 在 农 民 与 政 府 之 间 农 民 与 市 场 之 间

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3F1D3C3BBFAB3A1BDA8C9E8B9DCC0EDB9E6B6A8B7A2B2BCB8E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3F1D3C3BBFAB3A1BDA8C9E8B9DCC0EDB9E6B6A8B7A2B2BCB8E52E646F63> 中 国 民 用 航 空 总 局 令 第 129 号 民 用 机 场 建 设 管 理 规 定 已 经 2004 年 10 月 12 日 中 国 民 用 航 空 总 局 局 务 会 议 通 过, 现 予 公 布, 自 2004 年 12 月 1 日 起 施 行 局 长 杨 元 元 二 四 年 十 月 十 二 日 民 用 机 场 建 设 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 民 用

Læs mere

慈宗彌勒淨土法門的殊勝

慈宗彌勒淨土法門的殊勝 法 明 寺. 台 灣 慈 宗 學 會 印 贈 慈 宗 彌 勒 淨 土 法 門 的 殊 勝 2 目 錄 目 錄 作 者 簡 介 5 自 序 7 彌 勒 淨 土 法 門 初 探 11 彌 勒 淨 土 略 說 31 太 虛 大 師 的 彌 勒 淨 土 思 想 簡 說 -- 慈 宗 三 要 大 意 51 附 錄 印 度 佛 教 瑜 伽 學 之 綱 要 顯 揚 聖 教 論 結 構 試 析 79 太 虛 大 師

Læs mere

5.1施工企业会计核算办法

5.1施工企业会计核算办法 法 规 标 题 : 施 工 企 业 会 计 核 算 办 法 文 号 : 财 会 [2003]27 号 发 文 单 位 : 财 政 部 发 文 日 期 :2003 年 9 月 25 日 实 施 日 期 :2004 年 1 月 1 日 财 政 部 关 于 印 发 施 工 企 业 会 计 核 算 办 法 的 通 知 财 会 (2003)27 号 国 务 院 有 关 部 委, 各 省 自 治 区 直 辖 市

Læs mere

論文全.doc

論文全.doc 1 6 7 2 3 8 4 5 8 9 15 6 28 19 36 ~ 113 7 8 22 23 9 20 25 10 11 1990 28 29 31 32 33 35 36 12 56 13 14 144 6 150 15 16 17 1. 3 2. 18 4 19 5 20 1. 6 21 7 8 22 ( ) ( ) 9 1. 11 12 14 2. 23 24 15 16 25 19 20

Læs mere

专科疾病诊治(十二)

专科疾病诊治(十二) ...1...13...25...43...59...67...70...72...93...99... 105... 115... 125... 137... 184... 198... 200 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 3 4 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Læs mere

2009 189 2009 2013 2009 2013 OO 2009 2013 2 2007 17 2008 2012 2008 56 1 3 2 3 4 3 4 1 5 2 1 2009 2013 2009 90% 60% 2010 2010 95% 70% 2 2011 2012 2011 100% 80% 85% 5 6 2012 95% 90% 3 2013 100% 95% 1 2 7

Læs mere

Az b.doc

Az b.doc , , OO OO 191,904,774.12 297,110,448.79 190,753,347.38 292,972,187.76 36,045,126.94 55,629,371.31 36,045,126.94 55,629,371.31 296,286,176.11 323,860,641.25 299,904,945.80 325,041,549.49 45,460,963.46

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A2B0A1D0A2B0A1D0A2B0A240A6CBAA4FC554BC4DB7ABA240A7D6AA4FBD6DB2DF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A2B0A1D0A2B0A1D0A2B0A240A6CBAA4FC554BC4DB7ABA240A7D6AA4FBD6DB2DF2E646F63> 節 拍 與 文 字 的 遊 戲 \ 板 眼 旋 律 板 眼 : 傳 統 術 語, 即 節 拍 之 意 以 強 弱 區 別, 強 拍 叫 板, 弱 拍 叫 眼 在 板 書 類 的 曲 種 中, 以 前 半 拍 與 後 半 拍 組 成 一 拍, 結 合 文 字 數 唱, 形 成 各 種 板 式 為 了 學 習 的 方 便, 我 們 將 前 半 拍 叫 板, 後 半 拍 叫 眼 數 唱 : 傳 統 術 語,

Læs mere

利 润 预 计 为 360,216.20 万 元 ; 假 设 2016 年 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 2015 年 度 预 测 值 的 基 础 上 增 长 15%, 为 414,248.63 万 元 上 述 利 润 值 不 代 表 公 司 对 未 来 利 润 的 盈 利 预

利 润 预 计 为 360,216.20 万 元 ; 假 设 2016 年 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 2015 年 度 预 测 值 的 基 础 上 增 长 15%, 为 414,248.63 万 元 上 述 利 润 值 不 代 表 公 司 对 未 来 利 润 的 盈 利 预 证 券 代 码 :600177 证 券 简 称 : 雅 戈 尔 公 告 编 号 :2015-078 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 收 益 及 填 补 措 施 ( 修 订 稿 ) 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误

Læs mere

文档2

文档2 2002 40-1 2002 3 3 5 6 7 8 9 13 14 16 40 40-2 2002 1 15,642,778.15 16,946,855.96 16,982,495.67 15,984,821.37 39,850,399.31 16,346,971.89-668,554.03 / -35,639.71-4,801,281.73-16,093,628.17 40-3 2002 2 2002

Læs mere

《捕捉儿童敏感期》

《捕捉儿童敏感期》 捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具

Læs mere

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋 學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊

Læs mere

untitled

untitled 1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落

Læs mere

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33 附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分

Læs mere

穨飲食與養老_決定版_.PDF

穨飲食與養老_決定版_.PDF 1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89

Læs mere

untitled

untitled AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119

Læs mere

untitled

untitled 1 / 207 ...8 1...8 2...11 3...11...15 1...15 2...16 3...19 ---...22 1...22 2...23 3...24 4...26 5...30 6...34...37 1...37 2...37 3...38...39 1...39 2...44...48 1...48 2...50 2 / 207 ...51 1...52 2...53

Læs mere

江 西 : 失 信 被 执 行 人 曝 光 台 写 入 两 会 报 告 摘 要 1 月 27 日, 江 西 省 十 二 届 人 大 五 次 会 议 举 行 第 二 次 全 体 会 议, 江 西 省 高 级 人 民 法 院 院 长 张 忠 厚 向 大 会 作 江 西 省 高 级 人 民 法 院 工 作

江 西 : 失 信 被 执 行 人 曝 光 台 写 入 两 会 报 告 摘 要 1 月 27 日, 江 西 省 十 二 届 人 大 五 次 会 议 举 行 第 二 次 全 体 会 议, 江 西 省 高 级 人 民 法 院 院 长 张 忠 厚 向 大 会 作 江 西 省 高 级 人 民 法 院 工 作 安 徽 : 道 德 信 贷 帮 助 想 干 事 的 好 人 干 成 事 摘 要 安 徽 省 实 施 道 德 信 贷 工 程 两 年 多 来, 通 过 对 道 德 模 范 和 身 边 好 人 优 先 评 级 授 信 优 惠 贷 款 利 率 等 举 措, 为 有 需 要 的 道 德 模 范 和 身 边 好 人 化 解 资 金 之 渴 道 德 模 范 和 身 边 好 人 用 善 行 义 举 温 暖 了 社

Læs mere

形 式 审 查 不 通 过, 将 说 明 原 因 并 予 退 回, 不 予 重 新 修 改 提 交 ( 形 式 审 查 常 见 主 要 问 题 参 考 附 件 3) ( 三 ) 申 请 人 下 载 打 印 网 上 状 态 为 请 交 纸 质 材 料 至 窗 口 受 理 的 申 报 书, 报 送 项

形 式 审 查 不 通 过, 将 说 明 原 因 并 予 退 回, 不 予 重 新 修 改 提 交 ( 形 式 审 查 常 见 主 要 问 题 参 考 附 件 3) ( 三 ) 申 请 人 下 载 打 印 网 上 状 态 为 请 交 纸 质 材 料 至 窗 口 受 理 的 申 报 书, 报 送 项 关 于 申 报 2016 年 度 广 东 省 基 础 与 应 用 基 础 研 究 专 项 资 金 ( 省 自 然 科 学 基 金 ) 项 目 的 通 知 来 源 : 广 东 省 科 技 厅 基 础 研 究 与 科 研 条 件 处 发 布 日 期 : 2015-08-12 粤 科 函 基 字 (2015)1150 号 按 照 广 东 省 省 级 财 政 专 项 资 金 管 理 办 法 规 定,2016

Læs mere

撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢?

撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢? 撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢? 普 雷 斯 科 特 完 全 没 有 掩 饰 他 的 紧 张, 我 想 那 些 墙 壁 很 厚, 它

Læs mere

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc 语 文 试 题 一 古 代 诗 文 阅 读 (27 分 ) ( 一 ) 默 写 常 见 的 名 句 名 篇 (6 分 ) 1. 补 写 出 下 列 名 句 名 篇 中 的 空 缺 部 分 (6 分 ) (1) 入 则 无 法 家 拂 士,, 国 恒 亡 ( 孟 子 生 于 忧 患, 死 于 安 乐 ) (2) 师 者, ( 韩 愈 师 说 ) (3) 宁 溘 死 以 流 亡 兮, ( 屈 原 离 骚

Læs mere

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Læs mere

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Læs mere

untitled

untitled 2015 122 7 29 18:00 30 10:00 1 http://zj.sceea.cn www.sceea.cn APP 1 2 2 6 6 2015 2015 7 29 3 5179 50 20 50 3165 6 26 6 3171 5 E1 5 3653 4 14 2 15 2 3654 10 F0 10 3656 2 23 2 3699 10 34 5 4 35 5 4557 32

Læs mere

目 錄 壹 104 年 度 交 通 安 全 教 育 評 鑑 實 施 計 畫... 1 貳 教 育 部 交 通 安 全 教 育 評 鑑 委 員 會 組 織... 4 參 教 育 部 評 鑑 學 校 等 第... 6 肆 交 通 安 全 教 育 評 鑑 工 作 進 度... 8 伍 104 年 度 交 通 安 全 教 育 成 效 評 鑑 總 評 鑑 報 告... 9 陸 大 專 組 評 鑑 報 告 一

Læs mere

第六組公文傳閱表

第六組公文傳閱表 入 出 國 及 移 民 署 櫃 檯 服 務 項 目 一 覽 表 更 新 日 期 :96 年 4 月 臺 灣 地 區 人 民 辦 理 項 目 應 備 文 件 處 理 時 限 役 男 申 請 出 國 核 准 已 有 有 效 證 照 申 請 進 入 大 陸 地 區 許 可 在 大 陸 地 區 出 生, 未 曾 在 大 陸 地 區 設 有 戶 籍, 其 父 母 均 為 臺 灣 地 區 人 民 申 請 返 臺

Læs mere

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc 財 政 經 濟 篇 行 政 規 則 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 令 中 華 民 國 99 年 10 月 25 日 金 管 銀 法 字 第 09910003990 銀 行 辦 理 結 構 型 商 品 所 收 本 金 性 質 及 會 計 處 理 之 相 關 事 項 規 定 如 下 : 一 結 構 型 商 品 所 收 之 本 金 不 視 為 存 款, 該 本 金 於 計 算 銀 行 法

Læs mere

平安银行2013年社会责任报告_ 单个页面-图片

平安银行2013年社会责任报告_ 单个页面-图片 2013 01 2014 2014 2014 2014 2014 02 04 06 24 24 31 42 42 53 56 56 61 62 64 66 68 34 35 39 10 11 21 GRI 02 2013 2013, e 2013 2013 870 03 2013 56.1759% 18,917.41 2013 12 18,917.4 17.75% 12,170.02 19.18%8,472.89

Læs mere

Microsoft Word - 2 第二章 鲁 迅 _上_.doc

Microsoft Word - 2 第二章  鲁 迅  _上_.doc 第 二 章 鲁 迅 ( 上 ) 一 教 学 目 的 : 通 过 本 章 的 学 习, 着 重 掌 握 鲁 迅 的 生 平 和 创 作 ; 熟 知 鲁 迅 的 作 品 创 作 时 期 ; 把 握 鲁 迅 作 品 对 中 国 现 代 文 学 史 的 开 拓 性 贡 献 二 教 学 方 法 : 1 以 面 授 为 主 2 使 用 多 媒 体 课 件 三 本 章 重 点 : 鲁 迅 在 小 说 和 散 文

Læs mere

1 基 本 情 况 ( 关 于 你 本 人 ) 问 题 1 您 的 国 籍 是 哪 里? 1. 中 国 2. 韩 国 朝 鲜 3. 菲 律 宾 4. 美 国 5. 印 度 尼 西 亚 6. 泰 国 7. 越 南 8. 其 他 ( ) 问 题 2 您 的 性 别 是? 请 选 择 相 应 的 选 项

1 基 本 情 况 ( 关 于 你 本 人 ) 问 题 1 您 的 国 籍 是 哪 里? 1. 中 国 2. 韩 国 朝 鲜 3. 菲 律 宾 4. 美 国 5. 印 度 尼 西 亚 6. 泰 国 7. 越 南 8. 其 他 ( ) 问 题 2 您 的 性 别 是? 请 选 择 相 应 的 选 项 有 关 针 对 在 日 外 国 人 的 问 卷 调 查 [ 关 于 协 助 调 查 事 项 ] 为 进 一 步 促 进 多 种 文 化 的 共 同 发 展, 青 森 县 和 财 团 法 人 青 森 县 国 际 交 流 协 会 决 定 以 县 内 居 住 的 外 国 人 为 对 象, 采 取 随 机 抽 样, 并 对 其 进 行 问 卷 调 查 我 们 将 有 效 利 用 调 查 结 果 进 行 分

Læs mere

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Læs mere

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Læs mere

文 革 景 象 : 四 大 之 一 大 字 报 ( 選 自 刘 星 云 旅 游 摄 影 博 客 )

文 革 景 象 : 四 大 之 一 大 字 报 ( 選 自 刘 星 云 旅 游 摄 影 博 客 ) 文 革 景 象 : 四 大 之 一 大 字 报 ( 選 自 刘 星 云 旅 游 摄 影 博 客 ) 黃 花 崗 雜 誌 2012 年 第 3 期 總 第 41 期 ( 增 刊 ) Huang Hua Gang Magazine October 10, 2012 編 者 前 言 3 國 民 革 命 與 中 華 民 國 抗 日 領 袖 蔣 介 石 ( 之 二 ) 袁 定 華 4 蘊 藻 浜 畔 的 抗

Læs mere

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032A67EB0EAA4A4B2A6B77EA5CDA668A4B8B669B8F4ABC5BEC9C2B2B3F82DA4A4A473A475B0D32E707074>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032A67EB0EAA4A4B2A6B77EA5CDA668A4B8B669B8F4ABC5BEC9C2B2B3F82DA4A4A473A475B0D32E707074> 102 年 國 中 畢 業 生 多 元 進 路 宣 導 教 育 部 宣 導 專 員 中 山 工 商 江 英 綺 國 中 畢 業 生 多 元 入 學 管 道 樂 學 計 畫 五 專 免 試 入 學 技 優 學 生 甄 審 入 學 基 本 學 力 測 驗 申 請 入 學 甄 選 入 學 申 請 抽 籤 入 學 登 記 分 發 入 學 高 中 高 職 高 中 高 職 五 專 音 樂, 美 術, 舞 蹈,

Læs mere

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Læs mere

2004 3 (1) 80

2004 3 (1) 80 / 30 11 1979 30 2004 3 (1) 80 40 ( ) (2)! (3) !! (4) (1) 60 (2) 20 11 1967 (3) (4) (5) 20 20 (1) (2) 20 (3) (4) (1) (2) (3) ? (4) ? (5) 40 50 (1) 60 (2) (3) (4) (5) (1) ( ) (2) (3) (4)

Læs mere

股东大会材料2.PDF

股东大会材料2.PDF OO OO OO 1 2 3 4 OO 5 OO 6 OO 7 OO 8 OO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OO OO 9200 9200 OO OO 2700 2 1800 2 1500 A 5 6000 6000 65 OO OO 2002 1,123,472 12,475 1.12% 567,358 59,656 471,199 25,259 50.50%5.31%41.94%2.25%

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Læs mere

目 录

目    录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Læs mere

IP-Routing-05.pdf

IP-Routing-05.pdf RI P R I P - 2 RIP -1 R I P - 2 DV RIP -1 RIP-2 16... RIP-2 RIP-2 RIP -1 R I P - 2 RIP-2 RIP-2 RIP-2 V L S M disc ontiguous addr ess sp ace C I D R Cla ssless In ter -Dom ain Routing 121 1 2 2 IP RIP-2

Læs mere

第 一 部 分 前 言 研 究 前 言 : 楊 逵 是 臺 灣 文 學 史 上 一 位 不 可 或 缺 的 重 要 作 家 他 的 文 學 作 品, 不 論 是 小 說 詩 歌 或 是 戲 劇 等, 都 有 著 相 當 的 社 會 影 響 力 為 深 入 瞭 解 這 位 文 學 巨 人 的 作 品,

第 一 部 分 前 言 研 究 前 言 : 楊 逵 是 臺 灣 文 學 史 上 一 位 不 可 或 缺 的 重 要 作 家 他 的 文 學 作 品, 不 論 是 小 說 詩 歌 或 是 戲 劇 等, 都 有 著 相 當 的 社 會 影 響 力 為 深 入 瞭 解 這 位 文 學 巨 人 的 作 品, 第 四 屆 全 國 高 中 台 灣 人 文 獎 語 文 組 佳 作 壓 不 扁 的 玫 瑰 楊 逵 的 小 說 研 究 私 立 曉 明 女 中 林 岡 儒 陳 璽 安 楊 筠 圃 指 導 老 師 : 施 淑 慧 第 一 部 分 前 言 研 究 前 言 : 楊 逵 是 臺 灣 文 學 史 上 一 位 不 可 或 缺 的 重 要 作 家 他 的 文 學 作 品, 不 論 是 小 說 詩 歌 或 是 戲

Læs mere

201(1-22) CDR

201(1-22) CDR 身 為 教 育 資 源 過 剩 時 代 的 私 立 學 校 之 一, 實 在 有 許 多 無 奈, 也 不 得 不 被 激 起 鬥 志 我 恰 巧 在 這 段 時 間 加 入 台 灣 地 區 的 國 高 中 教 育 體 系, 親 眼 所 見 親 身 體 會, 幾 經 思 索 後 決 定 明 白 紀 錄, 一 方 面 希 望 至 少 留 下 非 官 方 說 明, 或 許 未 來 教 育 史 學 家 會

Læs mere

广 州 商 学 院 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 (2015 届 ) 广 州 商 学 院 就 业 指 导 中 心 2015 年 12 月 24 日 目 录 前 言 1 一 学 校 简 介 1 二 质 量 年 度 报 告 介 绍 2 第 一 部 分 就 业 状 况 及 分 析 3 一 基 本 情 况 3 ( 一 ) 毕 业 生 分 布 情 况 3 ( 二 ) 初 次 就 业 率 4 二

Læs mere

幻灯片 1

幻灯片 1 美 丽 中 国. 生 态 马 拉 松 系 列 赛 张 掖. 临 泽 站 招 商 案 项 目 背 景 马 拉 生 松 态 成 马 为 拉 体 松 系 育 列 和 赛 经 赛 济 站 最 计 佳 划 结 合 点 目 前, 中 国 马 拉 松 百 个 左 右, 数 量 远 远 不 够 资 料 显 示 : 经 济 总 量 GDP 排 名 前 十 的 国 家 和 马 拉 松 举 办 场 次 最 多 的 国 家

Læs mere

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378>

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378> 科 別 : 國 文 科 (A 區 ) 分 發 16 名 1 600110129 黃 毅 潔 國 立 豐 原 高 級 商 業 職 業 學 校 2 600110446 鄭 安 芸 國 立 南 投 高 級 中 學 3 600110632 李 孟 毓 桃 園 市 立 大 園 國 際 高 級 中 學 4 600110492 洪 珮 甄 南 投 縣 立 旭 光 高 級 中 學 5 600110262 柯 懿 芝

Læs mere

2002 2002 2003 2 15 1 2001 03 04 06 08 11 13 15 29 32 37 82 2 2001 1 FINANCE STREET HOLDING CO., LTD. 2 3 33 B 8 100032 010-88086184 88086157 010-88086186 investors@jrjkg.com 4 33 B 8 100032 33 B 8 100032

Læs mere

分 别 为 6~8 年 和 10~14 年 ; 银 狐 分 别 为 5---6 年 和 10~ 12 年 ( 三 ) 生 殖 器 官 特 征 狐 只 有 在 繁 殖 季 节 才 能 发 情 交 配 射 精 排 卵 受 精 等, 在 非 繁 殖 季 节 狐 的 睾 丸 和 卵 巢 机 能 都 处 于

分 别 为 6~8 年 和 10~14 年 ; 银 狐 分 别 为 5---6 年 和 10~ 12 年 ( 三 ) 生 殖 器 官 特 征 狐 只 有 在 繁 殖 季 节 才 能 发 情 交 配 射 精 排 卵 受 精 等, 在 非 繁 殖 季 节 狐 的 睾 丸 和 卵 巢 机 能 都 处 于 农 村 养 殖 狐 狸 第 一 章 狐 狸 的 特 性 及 品 种 介 绍 第 一 节 狐 狸 的 特 性 及 养 殖 前 景 一 狐 狸 的 特 性 ( 一 ) 外 形 特 征 狐 耳 朵 竖 立 高 而 尖 ; 体 形 纤 长 肢 短, 躯 体 覆 有 长 的 针 毛, 冬 毛 具 有 丰 盛 的 底 绒 ; 尾 巴 较 长, 尾 形 粗 大, 毛 长 而 蓬 松 ; 尾 巴 基 部 有 个 小

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D2039392D32B0AAA440A457B2C4A447A6B8A4EBA6D2B5AAAED7A8F72D2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2039392D32B0AAA440A457B2C4A447A6B8A4EBA6D2B5AAAED7A8F72D2E646F63> 臺 北 市 立 成 功 高 中 99 學 年 度 第 一 學 期 高 一 國 文 第 二 次 期 中 試 卷 第 壹 部 分 : 選 擇 題 50% 教 師 詳 解 卷 一 單 一 選 擇 題 : 每 題 2 分 (30%) 1. 下 列 各 選 項 中 的 三 組 讀 音, 何 者 三 組 皆 不 相 同? (A) 匏 瓜 徒 懸 冰 雹 散 落 刨 根 究 柢 (B) 徵 召 入 伍 克 紹 箕

Læs mere

5 功 能 选 择 键 10 电 源 指 示 灯 基 本 操 作 时 钟 设 置 时 钟 显 示 屏 闪 烁 说 明 没 有 显 示 正 确 的 时 间 通 过 以 下 步 骤 调 整 时 间 : 按 参 数 选 择 键 选 择 时 钟 图 标 ( 如 果 你 是 第 一 次 接 电 源 或 断 电

5 功 能 选 择 键 10 电 源 指 示 灯 基 本 操 作 时 钟 设 置 时 钟 显 示 屏 闪 烁 说 明 没 有 显 示 正 确 的 时 间 通 过 以 下 步 骤 调 整 时 间 : 按 参 数 选 择 键 选 择 时 钟 图 标 ( 如 果 你 是 第 一 次 接 电 源 或 断 电 微 波 炉 使 用 说 明 书 产 品 描 述 1 控 制 面 板 6 转 盘 环 2 炉 门 玻 璃 窗 7 转 盘 板 3 横 向 支 架 8 烘 烤 板 4 卡 子 9 高 脚 烤 架 5 转 盘 托 10 矮 脚 烤 架 1 确 认 键 6 取 消 / 安 全 锁 定 键 2 开 始 / 快 速 启 动 键 7 重 量 指 示 灯 3 参 数 选 择 键 8 功 能 指 示 灯 4 加 减

Læs mere

2011 ( :239) !!!!!! (42) 2010 (47)!!!!!!!!!!!!!! 2011! (54) 2010!!!!!! (58) 2011 (60)!!!!!!!!!!!!!! 2011!!!!!!!!!!!!!!!! (69)!!!!!!! (71) ( )!

2011 ( :239) !!!!!! (42) 2010 (47)!!!!!!!!!!!!!! 2011! (54) 2010!!!!!! (58) 2011 (60)!!!!!!!!!!!!!! 2011!!!!!!!!!!!!!!!! (69)!!!!!!! (71) ( )! ! (1) (6)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (7)!!!!!!!!!!! (13)!!!!!!!!!!!!!!!! (17) ( )!!!!!!!!!!!!!! (21)!!!!!!!!!!!!!! (26) ( )!!!!!!!!!! (31) ( )!!!!!! (35) ( )!!!!!! (38) 2011 ( :239) 8 2 : 2010!!!!!!!!!! (41)

Læs mere

ü

ü ü é F. 511961 194 210 ü ü 71919 322 38 325 1955 1963 105 118 1649 1673 1605 1672 1681 1693 1712 1736 1765 M.T. 1932 711928 261 71 1963 38 42 é é è é è 501960 1 21 é 10 19 1800 211 2435 48 A.F. é ü ü

Læs mere

Microsoft Word - onlineHelpC.doc

Microsoft Word - onlineHelpC.doc 教 育 局 優 質 教 育 基 金 網 上 計 劃 管 理 系 統 使 用 手 冊 版 本 : 2. 0 二 零 一 五 年 三 月 香 港 特 別 行 政 區 政 府 本 文 件 內 容 屬 香 港 特 別 行 政 區 政 府 所 有, 未 經 香 港 特 別 行 政 區 政 府 明 文 批 准, 不 得 複 製 其 全 部 或 任 何 部 分 EPMS Front End - User Manual

Læs mere

Az b.PDF

Az b.PDF OO -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------- --------------------------------------------------

Læs mere

童话.doc

童话.doc 童 话 目 录 世 界 著 名 童 话...1 知 名 童 话 故 事 网 站...1 童 话 的 简 要 介 绍...2 童 话 的 人 物 形 象...2 童 话 的 逻 辑 性...3 童 话 的 荒 诞 美...4 童 话 的 象 征 美...5 童 话 的 喜 剧 美...8 童 话 的 悲 剧 美...11 流 行 歌 曲 童 话...13 影 视 歌 曲 童 话...14 游 戏 童

Læs mere

Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文

Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文 Vejledning til ansøgning om individuelt visum til Kina Alt Rejser A/S Vesterbrogade 6 D 1620 København V Danmark Telefon + (45) 33 12 20 30 E-mail info@altrejser.dk Hjemmeside www.altrejser.dk Oplysningerne

Læs mere

(CIP) /,,. :,2005 ( ) ISBN 7 81010 879 4................R72 CIP (2005) 076544 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 3

(CIP) /,,. :,2005 ( ) ISBN 7 81010 879 4................R72 CIP (2005) 076544 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 3 (CIP) /,,. :,2005 ( ) ISBN 7 81010 879 4................R72 CIP (2005) 076544 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 14 339 1 4 160 2005 11 1 2005 11 1 ISBN 7 81010 879

Læs mere

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂 江 西 省 新 农 合 基 本 用 药 目 录 第 一 部 分 西 药 部 分 序 号 药 品 名 称 剂 型 备 注 一 抗 微 生 物 1. 抗 生 素 类 1 青 霉 素 注 射 剂 2 普 鲁 卡 因 青 毒 素 注 射 剂 3 苯 唑 西 林 注 射 剂 4 氨 苄 西 林 口 服 常 释 剂 型 注 射 剂 5 氨 苄 西 林 丙 磺 舒 口 服 常 释 剂 型 6 青 霉 素 V 口

Læs mere

UDC

UDC CECS 102:2002 Technical specification for steed structure of light-eight Buildings ith gabled frames 2003 1 Technical specification for steed structure of light-eight Buildings ith gabled frames CECS102:2002

Læs mere

❶ 前 言 你 快 樂 嗎? 你 睡 得 好 嗎? 是 否 心 裡 總 是 有 股 揮 之 不 去 的 煩 悶 或 憂 鬱? 是 否 很 難 放 自 己 一 馬? 不 知 道 怎 麼 愛 自 己? 壓 力 可 以 是 生 病 的 原 因, 也 可 以 是 成 長 的 動 力 如 何 面 對 你 內

❶ 前 言 你 快 樂 嗎? 你 睡 得 好 嗎? 是 否 心 裡 總 是 有 股 揮 之 不 去 的 煩 悶 或 憂 鬱? 是 否 很 難 放 自 己 一 馬? 不 知 道 怎 麼 愛 自 己? 壓 力 可 以 是 生 病 的 原 因, 也 可 以 是 成 長 的 動 力 如 何 面 對 你 內 戒 菸 放 輕 鬆 - 壓 力 紓 解 主 辦 單 位 : 國 泰 綜 合 醫 院 新 竹 分 院 講 師 : 陳 秀 芳 社 工 ❶ 前 言 你 快 樂 嗎? 你 睡 得 好 嗎? 是 否 心 裡 總 是 有 股 揮 之 不 去 的 煩 悶 或 憂 鬱? 是 否 很 難 放 自 己 一 馬? 不 知 道 怎 麼 愛 自 己? 壓 力 可 以 是 生 病 的 原 因, 也 可 以 是 成 長 的 動

Læs mere

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4)

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4) ( 一 ) 淋 巴 系 統 與 循 環 A 淋 巴 系 統 的 功 能 : (1) 包 括 淋 巴 淋 巴 管 淋 巴 組 織 淋 巴 器 官 (2) 回 收 組 織 液 : 有 組 織 液 送 回 血 液, 以 維 持 血 液 成 分 恆 定 (3) 運 送 脂 溶 性 養 分 : 運 送 小 腸 乳 靡 管 吸 收 的 脂 溶 性 養 分 回 血 液 (4) 產 生 免 疫 反 應 : 具 有

Læs mere

untitled

untitled / MS6-SV-...-D-10V24 zh 8043786 1702a [8068989] : : : 1. / 2 Festo MS6-SV-...-D-10V24 1702a 1... 5 2... 5 2.1... 5 2.2... 6 2.3... 6 2.4... 7 2.5 EN ISO 13849... 7 3... 8 3.1... 8 3.2 (Common Cause Failure

Læs mere

: ~ ? ~ () 1.? :,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,,,,, (),,,, ~,,,,,,,,,,,,,,,,,,: ,,(), : ~ (),( )() ( ),,,,?? ~ %~ %~ ,,,,,,, ~ ,, ,,,, ~ ,, ~,, ,,,,,,,

Læs mere

zt

zt ! ! !"" #" $ !"#$ % & " ())! "# ( ( * % & * % (+() (%, !"#$ "%& ( % !"!#$% $%&!"%! %& ( !" #$ %$!#!" & !" #$%$ &" ( ( ) * !! " #!$!! %&!! % ( ( &% )* )" ") (! !"#!"#!"$!!%!#%!&!(!(!)*!**!!%*!$* #") #")

Læs mere

Az b.doc

Az b.doc OO ..2..2..2..3.. 4..4...... 5..... 6.. 27 1 2003 ZHEJIANG INT L GROUP CO.,LTD ST 000411 508 508 310006 0571-85068752 0571-85068752 kdbgs@mail.hz.zj.cn www.cninfo.com.cn 2003 1-6 2002 1-6 4,662,361 607,249

Læs mere

Sector — Subsector

Sector — Subsector Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Dec-14 Jan-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Mar-15 Apr-15 Apr-15 May-15 May-15 Jun-15 Jul-15 证 券 研 究 报 告 调 整 目 标 价 格 买 入 961.CH 价 格 : 人 民 币 18.95 58% 目 标 价 格 : 人

Læs mere

陳偉補習班環境介紹

陳偉補習班環境介紹 肆 各 专 业 科 目 可 报 考 学 校 一 览 表 选 考 : 经 济 学 ( 含 政 治 经 济 学 微 观 经 济 学 宏 观 经 济 学 ) 020201 国 民 经 济 学 8 北 京 光 华 管 理 学 020204 金 融 学 83 020205 产 业 经 济 学 4 清 华 经 济 管 理 学 020100 理 论 经 济 学 020200 应 用 经 济 学 6 020201

Læs mere

2001 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

2001 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 8 19 2001 108 ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2001 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Læs mere