INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER"

Transkript

1 INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER FINANSMINISTERIET SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET DANSKE REGIONER November 2015

2 FORORD Med afsæt i økonomiaftalen for 2014 har tre sygehuse indgået i et projektarbejde om at indsamle erfaringer og udvikle ny viden om, hvordan sygehusene bedst anvender periodisering og afvigelsesforklaringer, og hvordan sygehus- og afdelingsledelserne hermed kan optimere den løbende strategiske budgetlægning og opfølgning. Arbejdet har blandt andet resulteret i dette inspirationsmateriale, der viser sygehusenes eksempler på, hvordan periodisering og afvigelsesforklaringer kan indgå i budgetarbejdet og økonomiopfølgningerne. Inspirationsmaterialet er et supplement til en pjece om periodisering og anvendelse af afvigelsesforklaringer, som sygehusene ligeledes har bidraget til at udarbejde. De konkrete eksempler, som er gengivet i inspirationsmaterialet, er blevet til på baggrund af sygehusenes arbejde med periodiserede budgetter og afvigelsesforklaringer i Sygehusene har selv leveret beskrivelser og input til eksemplerne. Sygehusene har indledningsvist periodiseret udgifts- og aktivitetsbudgettet for udvalgte afdelinger. Sygehusene har blandt andet arbejdet med at udfordre gældende budgetteringsforudsætninger med henblik på at finde den bedste aktivitets- og udgiftsprofil for året. Endvidere er der arbejdet med anvendelsen af væsentlighedskriterier og kategorisering af afvigelsesforklaringer for at understøtte systematik og overblik i økonomiopfølgningerne. Inspirationsmaterialet er inddelt i to overordnede afsnit: Erfaringer med periodisering, og erfaringer med afvigelsesforklaringer i økonomiopfølgning. God læselyst! Erfaringer med periodisering Generelle overvejelser om periodisering af budgettet Værdien af periodiserede budgetter En ortopædkirurgisk afdeling En klinisk biokemisk afdeling Periodisering af budgetterne styrker indblik i koblingen mellem aktivitet og økonomi Viden om lønudgifternes kobling til aktiviteterne styrker periodiseringen Tænk i kreative løsninger Et periodiseret budget skal tage højde for både historik og aktuel viden Erfaringer med afvigelsesforklaringer i økonomiopfølgningen Væsentlighedskriterier i økonomiopfølgningen Anvendelse af afvigelsesforklaringer Hospitalsenheden Vest Aalborg Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus Anbefalinger INSPIRATIONSMATERIALET ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE MED REPRÆSENTANTER FRA Aalborg Universitetshospital Region Nordjylland Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Danske Regioner Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 2 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

3 ERFARINGER MED PERIODISERING Periodisering af budgettet er en fordeling af budgettet for året i en række perioder. Det kan eksempelvis være en periodisering af budgettet på måneder. Når man periodiserer budgettet, tages stilling til, hvordan og hvornår indtægter og udgifter fordeler sig henover året. De følgende sider fokuserer på to emner: Generelle overvejelser om periodisering Værdien af periodiserede budgetter 3 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

4 GENERELLE OVERVEJELSER OM PERIODISERING AF BUDGETTET For bedst muligt at udnytte fordelene ved anvendelsen af periodiserede budgetter vil det være hensigtsmæssigt med en god forberedelse. Erfaringen fra pilotprojektet er, at det er vigtigt tidligt i budgetprocessen at få en dialog og en forventningsafstemning mellem økonomifunktionen og den enkelte afdeling. Opfølgningen skal ske med en hyppighed, der er relevant for styringen af den konkrete afdeling. For sygehusene i projektet er det oftest relevant med månedlig opfølgning. Økonomifunktionen kan med fordel overveje, hvordan den på tværs af sygehusets afdelinger understøtter en fælles tilgang til periodisering og økonomiopfølgning. Erfaringen fra pilotprojektet er desuden, at dialogen mellem økonomifunktion og afdeling er vigtig. Ofte er det økonomienheden, der udarbejder udkast til budgettet, men kvalificeringen sker i en dialog. EKSEMPEL: AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Hvert år tildeler regionen en bevilling til at afholde udgifter og indtægter til hospitalet. Bevillingen har til formål at sætte rammerne for den finansielle styring ved at fastsætte det overordnede niveau for udgifter og indtægter på hospitalet. Der er med andre ord tale om den pose penge, som hospitalet kan disponere over. I den interne styring på Aalborg Universitetshospital opdeles hospitalets bevilling i forhold til hospitalets enheder med selvstændig budgetansvar. På hospitalet foretages månedlig økonomi- og aktivitetsopfølgning, hvorfor den grundlæggende periodisering ligeledes er månedsopdelt. Fordelen ved den månedsopdelte opfølgning er at kunne følge udviklingen i økonomi og aktiviteter tæt, således at der er mulighed for en hurtig indsats i forhold til konstaterede mer- og mindreforbrug. ÅRETS BEVILLING Et alternativ kunne være kvartalsopfølgninger, men hospitalet vurderer, at denne frekvens vil sinke muligheden for rettidige handlinger. ÅRETS BUDGET JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 4 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

5 EKSEMPEL: VÆRDIEN AF PERIODISEREDE BUDGETTER ORTOPÆDIKIRURGISK AFDELING En beskrivelse af budgetteringsforudsætningerne styrker det indledende arbejde med at budgettere herunder også arbejdet med at periodisere budgettet. Hospitalsenheden Vest har i et pilotforløb udfordret de eksisterende budgetteringsforudsætninger for at finde bedre sammenhænge mellem udgiftsbudgettet, afdelingernes aktiviteter og realiseret forbrug. Formålet har været at opstille et budget for implantater, der i højere grad afspejler det realiserede forbrug. Implantater udgør en stor del af afdelingens samlede forbrug af aktivitetsafhængige udgifter, og muligheden for en præcis periodisering af denne post vil have væsentlig betydning for afdelingens økonomiopfølgning og vurdering af årsresultatet. Hidtil har Hospitalsenheden Vest foretaget en forholdsvis flad budgettering af udgifter til implantater fordelt med 1/24-del i januar, 1/12-del i februar-november, og 3/24-del i december. Figur 1 viser den procentvise fordeling af budget og realiseret forbrug for implantater på Ortopædkirurgisk Afdeling i Det fremgår af figuren, at denne budgetteringsform ikke afspejler det realiserede forbrug. Hospitalsenheden Vest har anvendt pilotforløbet til at undersøge, om der kan anvendes andre data til at understøtte en mere retvisende periodisering af budgettet. Pilotforløbet resulterede i en identifikation af sammenhænge mellem forbruget af implantater, antallet af alloplastik operationer og antal arbejdsdage for lægerne. Denne sammenhæng illustreres i figur 2. FIGUR 1: ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING FLAD BUDGETTERING 16% 14% 12% 10% 8% Flad pct Realiseret pct 6% 4% 2% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FIGUR 2: ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING AKTIVITETSBUDGETTERING 16% 14% Dermed har Hospitalsenheden Vest identificeret nye budgetteringsforudsætninger, der styrker koblingen mellem aktiviteter, udgiftsbudget og realiseret forbrug. HOSPITALSENHEDEN VEST Periodisering ud fra antal arbejdsdage og/eller alloplastikker synes at være mere retvisende end en almindelig periodisering i 1/12-dele. 12% 10% 8% 6% 4% 2% Arbejdsdage pct Alloplastikker pct Realiseret pct 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 5 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

6 EKSEMPEL: VÆRDIEN AF PERIODISEREDE BUDGETTER KLINISK BIOKEMISK AFDELING I pilotprojektet arbejdede Hospitalsenheden Vest med budgetteringen af Klinisk Biokemisk afdeling. Afdelingen er et laboratoriespeciale, hvis primære opgave er at tage og modtage blodprøver til analyse. Formålet var at identificere muligheder for en periodisering af budgettet, der i højere grad afspejler aktivitetsniveauet og afholdte udgifter i løbet af året. Der blev fokuseret på udgifter til øvrige lægelige artikler. Øvrige lægelige artikler udgør en væsentlig del af afdelingens samlede forbrug af aktivitetsafhængige udgifter, og muligheden for en præcis periodisering af denne post vil have væsentlig betydning for afdelingens økonomiopfølgning og vurdering af årsresultat. Hidtil er øvrige lægelige artikler budgetteret forholdsvist fladt hen over året med 1/24-del i januar, 1/12-del i februar-november, og 3/24-del i december. Figur 3 viser i pct. den hidtil anvendte flade budgettering og realiseret forbrug i Det fremgår af figuren, at det periodiserede budget kun i lille grad afspejler forbruget. Pilotprojektet har identificeret, at en væsentlig volumen af øvrige lægelige artikler kommer fra et forholdsvis afgrænset antal af leverandører. Hospitalsenheden har gennemgået leveranceplanerne for de væsentligste leverandører. Denne viden er benyttet til at periodisere budgettet for øvrige lægelige artikler. Figur 4 viser det realiserede forbrug i pct. og en fordeling af budgettet for 2014 for øvrige lægelige artikler, hvor budgettets periodisering er baseret på leveranceplaner for udvalgte leverandører. Figuren synes umiddelbart at vise, at en analyse af leveranceplanerne er et godt udgangspunkt for en periodisering af øvrige lægelige artikler. HOSPITALSENHEDEN VEST Periodisering ud fra en leveranceplan er bedre end en almindelig periodisering i 1/12-dele. FIGUR 3: KLINISK BIOKEMISK AFDELING- FLAD BUDGETTERING FIGUR 4: KLINISK BIOKEMISK AFDELING - AKTIVITETSBUDGETTERING 18% 16% 14% Flad pct Realiseret pct 18% 16% 14% Leverancer pct Realiseret pct 12% 12% 10% 10% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 6 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

7 Kr. Antal EKSEMPEL: PERIODISERING AF BUDGETTERNE STYRKER INDBLIK I KOBLINGEN MELLEM AKTIVITET OG ØKONOMI På Sydvestjysk Sygehus ortopædkirurgiske afdeling er lønudgifter periodiseret på baggrund af viden fra lønsystemet, om hvornår lønnen udbetales. Øvrig drift er budgetteret mere fladt med 2/25-del i hver af månederne og 1/25-del i supplementsperioden justeret med viden om sidste års forbrugsmønster. Sydvestjysk Sygehus har i testforløbet i 2014 periodiseret henholdsvis aktivitetsog udgiftsbudgettet for ortopædkirurgisk afdeling, hvoraf en stor del af udgiftsbudgettet udgøres af løn. Sygehuset har arbejdet på at identificere de relevante aktiviteter, der kobler aktiviteterne til udgiftsbudgettet. Det vil sige, hvilke væsentlige aktiviteter der skaber udgiftstrækket. I den forbindelse blev ambulante besøg og udskrivninger identificeret som relevante aktiviteter for trækket på udgiftsbudgettet. FIGUR 5: ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING, SYDVESTJYSK SYGEHUS MER- OG MINDREFORBRUG OG MER- OG MINDREAKTIVITET I FORHOLD TIL BUDGETTET I Sygehuset har vurderet, at et væsentligt værktøj i den forbindelse er anvendelsen af fremmødeprofiler. Fremmødeprofiler er et værktøj til at skabe sammenhæng mellem budgettet og de daglige dispositionsmuligheder over personalet. Sygehuset oplever, at systematisk anvendelse af og opfølgning på fremmødeprofiler kan skabe sammenhæng mellem det fastsatte budget, tilgangen af aktiviteter og den daglige disponering over personalet. Ved at sammenligne de periodiserede budgetter for aktivitet og økonomi med hinanden, har Sydvestjysk Sygehus fået skabt et bedre overblik over sammenhængen i deres økonomiopfølgning, jævnfør figur Ambulante besøg Udskrivninger Økonomi SYDVESTJYSK SYGEHUS Periodiseringen gør, at forholdet mellem udgifter og aktivitet bliver mere synligt ved en månedlig periodisering af udgifter og aktivitet, hvilket kan være med til at skabe en endnu bedre prognosepræcision for årets resultat og et væsentligt bidrag til at opnå endnu bedre indsigt i afdelingen. 7 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

8 EKSEMPEL: VIDEN OM LØNUDGIFTERNES KOBLING TIL AKTIVITETERNE STYRKER PERIODISERINGEN OG DERMED OPFØLGNINGEN Med udgangspunkt i budgettet for ortopædkirurgisk afdeling har Sydvestjysk Sygehus arbejdet med at koble udgiftsbudgettet til aktiviteterne. Sygehusene følger generelt afdelingernes lønudgifter tæt, da udgifterne for den enkelte afdeling og samlet set for sygehuset udgør en meget stor andel af den af de samlede udgifter. Det er erfaringen på Sydvestjysk Sygehus, at detaljeret viden om lønudgifterne styrker grundlaget for at kunne periodisere udgiftsbudgettet. FIGUR 6: ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING, SYDVESTJYSK SYGEHUS. DIFFERENCE MELLEM LØNBUDGET OG REALISERET LØNFORBRUG JANUAR- JULI % 8% 6% Sydvestjysk Sygehus har på baggrund af data fra lønsystemet en meget klar fornemmelse for udviklingen i lønforbruget i løbet af året. Lønbudgettet er periodiseret efter forbrugsprocenter, der tager hensyn til særlig feriegodtgørelse, lønstigninger, særydelser m.v. Dette resulterer også i små regnskabsmæssige afvigelser i lønbudgettet i løbet af året. Figur 6 viser den procentvise afvigelse mellem lønbudget og realiseret forbrug i årets første måneder. Økonomienheden og afdelingsledelsen begynder processen med at opsplitte årets budget for at sikre en hensigtsmæssig fordeling af budgettet mellem løn og øvrig drift. Herefter udarbejdes fremmødeplaner. Fremmødeplanerne skal som udgangspunkt holde sig inden for det samlede lønbudget samt tage højde for realisering af årets produktionsplan, herunder skal der blandt andet tages stilling til, hvordan man bedst håndterer udsving i aktiviteten hen over året. Fremmødeplanerne bliver på den baggrund Sydvestjysk Sygehus kobling mellem udgifter og aktiviteter. 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Januar Februar Marts April Maj Juni Juli 8 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

9 Antal Kr. EKSEMPEL: TÆNK I KREATIVE LØSNINGER AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL På Aalborg Universitetshospital er kendskab til den konkrete afdeling og opgavernes beskaffenhed altafgørende for at kunne periodisere budgettet, så det afspejler afdelingens aktivitet. Nogle gange er viden om afdelingen og opgaverne ligetil at identificere. Andre gange må man indhente viden på lidt mere utraditionel vis. Som følge af et projekt om øget patientsikkerhed i Region Nordjylland føres der på Aalborg Universitetshospital en løbende registrering af forbruget af implantater. Formålet har blandt andet været at kunne følge det enkelte implantat fra lageret og til den enkelte patient. En sidegevinst ved systemet i forhold til økonomistyring er, at registreringen medfører, at udgiften konteres samme dag, som implantatet anvendes. FIGUR 7: EKSEMPEL PÅ SAMMENHÆNG MELLEM AMBULANTE BESØG OG IMPLANTATER/LÆGELIGE ARTIKLER Der er således en meget tæt kobling mellem aktivitet og økonomi, som kan udgøre en værdifuld budgetteringsforudsætning for budgetteringen. Denne viden om forbruget af implantater kombineret med viden om ambulante besøg fungerer for Aalborg Universitetshospital som en stærk budgetteringsforudsætning, der bidrager til en styringsrelevant periodisering af budgettet. Figur 7 illustrerer en tæt kobling mellem ambulante besøg og implantater og lægelige artikler i Ambulante besøg Implantater/Lægelige artikler 9 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

10 EKSEMPEL: ET PERIODISERET BUDGET SKAL TAGE HØJDE FOR BÅDE HISTORIK OG AKTUEL VIDEN Periodisering af forbrug efter historiske data er kun brugbart, såfremt der rent faktisk er et forbrug, som svarer præcis til tidligere år. Imidlertid vil der ofte have været særlige omstændigheder for hvert regnskabsår, hvorfor de ikke skal bruges ukritisk som budgetteringsforudsætning. HISTORISK BUDGET Aalborg Universitetshospital har arbejdet med budgetteringsforudsætninger i løbet af testperioden. Her har økonomienheden periodiseret budgettet for implantater og medicin efter en aktiv stillingtagen til det historiske forbrug på afdelingen. Denne viden er baseret på en tæt dialog mellem økonomifunktionen og den respektive klinik. Erfaringen fra hospitalets arbejde er, at der ikke kan periodiseres på en ren fremskrivning af tidligere års forbrug. KORREKTIONER BASERET PÅ AKTUEL VIDEN NYT PERIODISERET BUDGET 10 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

11 ERFARINGER MED AFVIGELSESFORKLARINGER I ØKONOMIOPFØLGNINGEN En afvigelsesforklaring er en kort beskrivelse af, hvorfor der kan observeres en difference mellem det forventede forbrug og det realiserede forbrug. En systematisk anvendelse af afvigelsesforklaringer kan gøre det lettere for både økonomifunktion og afdelingsledelse at vurdere, hvordan en afvigelse mellem budget og forbrug vil påvirke afdelingens endelige regnskab. De følgende sider fokuserer på disse to emner: Væsentlighedskriterier i økonomiopfølgningen Anvendelse af afvigelsesforklaringer 11 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

12 Afsnit A Afsnit B Afsnit C Afsnit D Afdeling A Afdeling B EKSEMPEL: VÆSENTLIGHEDSKRITERIER I ØKONMIOPFØLGNINGEN Sydvestjysk Sygehus har fundet fordele i at fastsætte et væsentlighedskriterium for, hvornår der skal foreligge afvigelsesforklaringer. Anvendelse af afvigelsesforklaringer har givet Sydvestjysk Sygehus en systematik til behandling af afvigelser fra budgettet ved de løbende økonomiopfølgninger. FIGUR 8: OVERVEJ VÆSENTLIGHEDSKRITERIET I FORHOLD TIL HVERT ORGANISATORISK NIVEAU Sygehuset har hidtil ikke anvendt væsentlighedskriterier, men har gennem kendskab til afdelingerne konstateret, hvilke afvigelser der skulle forklares. Sygehuset har dog i løbet af testperioden erfaret, at det kan være fordelagtigt med en stillingtagen til, hvornår der under direktionsniveau skal foreligge en afvigelsesforklaring med henblik på at sikre styringsrelevans i økonomiopfølgningen. Risikoen er ellers, at ressourcerne bruges på at forklare alt for mange og uvæsentlige afvigelser. I løbet af testperioden har sygehuset fastsat følgende væsentlighedskriterier for opfølgning på direktionsniveau: På det førstkommende direktionsmøde efter d. 15. i måneden gennemgår økonomienheden og direktionen sygehusets og den enkelte afdelings økonomivurdering. På mødet gennemgås alle afdelinger med afvigelser, der er større end -/+ 1 procent i forhold til budgettet. Derudover bliver alle negative kroneafvigelser, uanset procentafvigelse, som er større end kr., afvigelsesforklaret. DIREKTIONSMØDE MED ØKONOMIFUNKTION VÆSENTLIGE AFVIGELSER BRUGES I DEN SAMLEDE ØKONOMIVURDERING AFVIGELSER PÅ REGNSKABS- OG PROGNOSESIDEN FORKLARES DIREKTION ØKONOMIFUNKTION AFDELINGSLEDELSE Det fastsatte væsentlighedskriterium er møntet på at fange mer- såvel som mindreforbrug. Det er sygehusets vurdering, at dette understøtter sygehusledelsens mulighed for at kunne prioritere på tværs og i forhold til den samlede strategi. FIGUR 9: VÆSENTLIGHEDSKRITERIET KAN OMFATTE MER- SÅVEL SOM MINDREFORBRUG + Væsentlighedskriterium Væsentlighedskriterium - 12 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

13 EKSEMPEL: ANVENDELSEN AF AFVIGELSESFORKLARINGER HOSPITALSENHEDEN VEST Hospitalsenheden Vest har i pilotforløbet arbejdet med anvendelsen af kategoriserede afvigelsesforklaringer i økonomiopfølgningen for alle hospitalsenhedens afdelinger. De anvendte kategorier fremgår af figur 10. Kategorierne A og B vedrører periodiske afvigelser, der vil udlignes i løbet af året, mens kategorierne C og D dækker over afvigelser, der vil påvirke årsresultatet. Hospitalsenheden Vest finder, at disse typer af afvigelsesforklaringer er værdifulde i opfølgningen særligt i 1. halvår. Hospitalsenheden Vest har dog også i pilotforløbet konstateret, at de opstillede kategorier ikke gav helt samme styringsmæssige værdi i 2. halvår. Årsagen er, at Hospitalsenhedens økonomistyring i 2. halvår skifter fokus fra perioderesultat til årsresultat. Det har betydet en justering i kategorierne for afvigelsesforklaringer i 2. halvår. FIGUR 10: KATEGORIER AF AFVIGELSESFORKLARINGER FOR HOSPITALSENHEDEN VEST A. MANGLENDE BEVILLING/ FEJLBOGFØRING B. PERIODISERING C. ENGANGSUDGIFTER D. VARIGE MERUDGIFTER HOSPITALSENHEDEN VEST Anvendelsen af disse kategorier gav os en nuancering af afvigelsen og dermed et bedre forretningsindblik. Vi blev på et tidligere tidspunkt på året i stand til at afgive kvalificeret estimat på årsresultatet, og hvor der var behov for korrigerende handlinger. HOSPITALSENHEDEN VEST Vores erfaring er, at det er meningsfuldt at anvende en fastlagt kategorisering af afvigelsesforklaringer, således at forklaringerne ensrettes. Dermed bliver det nemmere at danne sig et overblik over de samlede afvigelsesforklaringer for alle afdelinger under ét. 13 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

14 EKSEMPEL: ANVENDELSEN AF AFVIGELSESFORKLARINGER AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Aalborg Universitetshospital har i testperioden arbejdet med fire typer af overordnede kategorier for afvigelsesforklaringer samt en kategori for mindre væsentlige afvigelser. Kategoriseringen har givet gennemsigtighed i forhold til hospitalets økonomiopfølgninger og de afvigelser, der har været i løbet af testperioden. Tabel 1 giver et overblik over nettoafvigelserne. Hovedparten af hospitalets afvigelser har haft permanent indflydelse på årets resultat i form af aktivitetsændringer og prisændringer. Kategoriseringen af afvigelsesforklaringer har gjort hospitalet i stand til at identificere en senere indmelding af forventet mindreforbrug for året. Tabel 2 viser, at hospitalet i september måned nedskrev forventningen til årets resultat med 0,8 mio. kr. som følge af en prisændring på implantater. Herudover blev ca. 1,5 mio. kr. periodeforskudt med henblik på afholdelse af aktivitet i oktober og november. Imidlertid viste det sig i november, at hele beløbet ville have indflydelse på årets resultat, hvorfor prognosen blev nedskrevet med yderligere 2,0 mio. kr. TABEL 1: KATEGORIER AF AFVIGELSER. SAMLEDE NETTOAFVIGELSER, JUNI- NOVEMBER 2014 Bagudrettet Fremadrettet Regnskabsafvigelse Periodeafvigelse Aktivitetsændring Prisændring Mindre væsentlig afvigelse Nettoafvigelse i alt Anvendelsen af kategoriserede afvigelsesforklaringer har bidraget til at synliggøre typen af afvigelser og hvilke konsekvenser, afvigelserne kan have for årsresultatet. TABEL 2: KATEGORIER AF AFVIGELSER. UDVALGTE AFVIGELSER Opfølgningsmåned Bagudrettet/Fremadrettet Afvigelseskategori Afvigelse Afvigelsesforklaring Implantater/Lægelige artikler September Bagudrettet Periodeafvigelse Periodeforskydning af aktivitet Implantater/Lægelige artikler September Fremadrettet Periodeafvigelse Periodeforskydning af aktivitet Implantater/Lægelige artikler September Bagudrettet Prisændring Prisændring på implantater / lægelige artikler Implantater/Lægelige artikler Oktober/November Bagudrettet Prisændring Prisændring på implantater / lægelige artikler 14 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

15 EKSEMPEL: ANVENDELSEN AF AFVIGELSESFORKLARINGER SYDVESTJYSK SYGEHUS Sydvestjysk Sygehus har i testperioden arbejdet med kategoriserede afvigelsesforklaringer for en ortopædkirurgisk afdeling. Arbejdet har givet sygehuset indsigt i afvigelsernes årsager og blandt andet givet sygehuset mulighed for at foretage korrigerende handlinger, herunder en sengelukning, og følge implementeringen af denne handling. Yderligere har arbejdet givet et indblik i de hyppigste årsager til afvigelser. Sydvestjysk Sygehus har haft flest aktivitetsændringer i løbet af budgetåret, herunder var mest betydningsfuldt en lukning af en række senge på det Ortopædkirurgiske Sengeafsnit. Brugen af kategoriserede afvigelsesforklaringer har gjort det muligt for økonomifunktionen at følge udviklingen vedrørende de lukkede senge, hvorved der har været fulgt tæt op på, om den korrigerende handling blev effektueret fra måned til måned. TABEL 3: KATEGORIER AF AFVIGELSER. SAMLET ANTAL AFVIGELSER I KATEGORI Bagudrettet TABEL 4: KATEGORIER AF AFVIGELSER. SUM AF NETTOAFVIGELSER I KATEGORIER. JUNI-NOVEMBER 2014 Bagudrettet Fremadrettet Periodeafvigelse 3 3 Aktivitetsændring Mindre væsentlig afvigelse 10 7 Afvigelser i alt Fremadrettet Periodeafvigelse Aktivitetsændring Mindre væsentlig afvigelse Nettoafvigelse i alt SYDVESTJYSK SYGEHUS Afvigelsesforklaringerne udarbejdes af økonomienheden i samarbejde med afdelingsledelsen, hvor væsentlige afvigelser på både regnskabs- og prognosesiden drøftes og formuleres. Erfaringerne herfra har vist, at afvigelser på udgiftsbudgettet ofte kan forklares ved afvigelser på aktivitetsbudgettet. SYDVESTJYSK SYGEHUS Erfaringen med afvigelsesforklaringer er, at der skabes en ensartet og god systematik i økonomiopfølgningen. 15 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

16 ANBEFALINGER GENERELT Økonomifunktionen udsender skriftlige retningslinjer for periodisering af afdelingens budgetter. Budgetterne periodiseres på lavest mulige organisatorisk niveau med budgetansvar. Budget for henholdsvis aktiviteter og udgifter inddeles i samme perioder. Periodisering af budgettet skal afspejle afdelingens karakteristika og behov for opfølgning. Økonomifunktionen tager aktivt stilling til konsekvensen for opfølgningen ved eventuelle efterslæb i den løbende aktivitetsregistrering. PERIODISERING AF BUDGETTER Økonomifunktionen og afdelingen skal opnå kendskab til de væsentligste og mest udgiftstunge aktiviteter og i hvilke måneder i året, de forventes. Budgettets periodisering skal afspejle forventningerne i budgetåret til aktivitet og aktiviteternes indflydelse på udgiftstrækket. En periodisering, der tager udgangspunkt i afdelingsledelsens daglige styring, giver øget mulighed for en styringsrelevant opfølgning. ØKONOMIOPFØLGNING Økonomifunktionen skal tage stilling til, hvornår der skal udarbejdes en afvigelsesforklaring, herunder fastsætte et væsentlighedskriterium. Økonomifunktionen fastsætter retningslinjerne for forklaringernes opbygning, herunder eventuelle krav til en kategorisering af de enkelte afvigelser. Udformning af afvigelsesforklaringer skal foregå systematisk og sikre et fælles vidensgrundlag at agere ud fra fx i form af skriftlige afvigelsesforklaringer. Med afsæt i afvigelsesforklaringerne vurderes, hvilke korrigerende handlinger ledelsen indstilles at iværksætte. Følg op på om aftalte korrigerende handlinger er effektueret. Prognosen baseres på de korrektioner, der følger af økonomiopfølgningernes afvigelsesforklaringer. Der tages stilling til, hvor ofte der udarbejdes prognoser. Frekvensen kan med fordel være i overensstemmelse med den fastlagte frekvens for økonomiopfølgningerne. 16 INSPIRATIONSMATERIALE - PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

PERIODISERING AF BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

PERIODISERING AF BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER PERIODISERING AF BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER FINANSMINISTERIET SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET DANSKE REGIONER November 2015 FORORD God økonomistyring handler

Læs mere

PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 INDLEDNING God økonomistyring skal bidrage til at synliggøre og frigøre ressourcer til at prioritere de indsatser,

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 -

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 - Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning November 2015 20 16-1 - Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene til økonomistyring i staten

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

AFRAPPORTERING AF PILOTFORLØB I KOMMUNERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

AFRAPPORTERING AF PILOTFORLØB I KOMMUNERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL AFRAPPORTERING AF PILOTFORLØB I KOMMUNERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 INDLEDNING Regeringen og KL har i samarbejde med 14 kommuner gennemført tre pilotforløb om

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4.

Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4. Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet DRG-konference 4. oktober 2013 Indhold Måling af aktivitet i Region Nordjylland hvad er det vi måler

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Juni 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Juni 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Juni 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

TIME OUT Nr. 6, December 2009

TIME OUT Nr. 6, December 2009 TIME OUT Nr. 6, December 2009 Orientering - KBA, Svendborg Ændring af Creatinin-analyserne og indførelse af egfr Fra den 01.12.2009 blev der gennemført nogle ændringer af KBA s creatinin-analyser. Der

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

Som konsekvens af den foreslåede besparelse i fællesudgifterne i den økonomiske politik indstilles, at:

Som konsekvens af den foreslåede besparelse i fællesudgifterne i den økonomiske politik indstilles, at: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Henrik Visborg Thune 09 Økonomisk politik for Movia Indstilling: Administrationen indstiller, at Movia indfører en økonomisk politik for

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler. Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen

Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler. Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen 16. maj 2011 Mål og målgrupper for indsatsen Mål defineret september 2009:

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af sygeplejersker ordinære

Læs mere

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Februar-Marts 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT FEBRUAR-MARTS 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Økonomistyring på sygehuse

Økonomistyring på sygehuse Økonomistyring på sygehuse Introduktionstekst I det følgende stilles en række spørgsmål til økonomistyringen på jeres sygehus. Spørgeskemaundersøgelsen foretages i forbindelse med det indgåede partnerskab

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Anvendelse af Fælles Medicinkort marts 2013

Anvendelse af Fælles Medicinkort marts 2013 Bilag 6 Anvendelse af Fælles Medicinkort marts 2013 Nordjylland Milepæle 2013 Q 2 Q3 Q4 Teknisk implementering 100 Anvendelse 46 50 75 100 Teknisk implementering 37,2 Anvendelse 34 50 75 100 Teknisk implementering

Læs mere

Prognose for flygtningeboliger - april 2016

Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Sagsnr. 03.25.00-P07-1-15 Cpr. Nr. Dato 27-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Nedenstående tabel er en prognose for de midlertidige boliger til

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af fysioterapeuter ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af jordemødre ordinære medlemmer...

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK - TVÆRSEKTORIEL HELE LANDET APRIL 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere...

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2009 Takstberegning for sygehusene Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning;

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af radiografer ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK December 216 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ordinære medlemmer... 2 Figur 2 Dimittendoptag

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Problemstilling Underretninger fra professionelle samarbejdspartnere og almindelige borgere er en af de vigtigste kilder til at påbegynde en god og effektiv

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011

DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011 1 DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011 Anvendelsen af DRG-systemet Fordeler ca. 135 mia. kr. men giver max. 2 mia. kr. 2 Stat (Bloktilskud

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 05. Redegørelse for Borgmesterens

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 05. Redegørelse for Borgmesterens Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 05 Redegørelse for Borgmesterens Afdelings overordnede vurdering af forventningerne til serviceudgifterne i regnskabet for 2015 Bilag 5 til indstilling

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION NORDJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol... 3 1.3

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere