BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter )"

Transkript

1 BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem og Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Prismen, Amagerbro Kultur v/bjarne Fey Jemtelandsgade København S (herefter Bortforpagter ) NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter ) (herefter samlet Parterne ) er der dags dato indgået denne betingede tidsbegrænsede forpagtningskontrakt vedrørende caféen beliggende i Prismen, Holmbladsgade 71, 2300 København S. 1. BAGGRUND 1.1 Denne forpagtningskontrakt er indgået på baggrund af det som bilag 1 vedlagte tilbudsmateriale og Forpagters tilbud med bilag, jf. bilag Bortforpagter lejer Prismen, Holmbladsgade 71, (herefter Lejemålet ) af Københavns Ejendomme. 1.3 Prismens anvendelse, kulturelle og sociale funktion er beskrevet i tilbudsmaterialet. 1.4 Tidsbegrænsningen i denne forpagtningskontrakt er blandt andet sagligt begrundet i Bortforpagters ønske om at sikre, at caféen overholder Prismens profil, og at der som følge af caféens centrale placering i Prismen opnås et tilfredsstillende samarbejde. Tillige er tidsbegrænsningen sagligt begrundet i Forpagters overvejelser vedrørende den fremtidige anvendelse af Prismen og det forpagtede til offentlige formål. 2. DET FORPAGTEDE 2.1 Det forpagtede omfatter caféen beliggende i Prismen, Holmbladsgade 71, 2300 København S, herunder det i caféen værende inventar, service, maskiner, løsøre mv. (herefter samlet inventar, jf. bilag 3). 2.2 Det forpagtede omfatter følgende lokaler og områder, jf. bilag 4:

2 Barområde 20 m 2 Køkken produktion 23 m 2 Køkken opvask 23 m 2 (heraf 4 m 2 kølerum) Lager 9,7 m 2 Spisestue 50 m 2 Caféområde 78 m 2 Herudover omfatter aftalen ret til at anvende et udeareal til servering på 98 m De øvrige arealer, herunder udendørsarealer og fællesarealer, på Prismen, er ikke omfattet af det forpagtede. Forpagter er dog berettiget til at benytte personaletoiletterne i fællesskab med Prismen. Ledelsen for Prismen er berettiget til ensidigt at fastsætte retningslinjerne for anvendelsen af personaletoiletterne, men dog ikke således at forpagters personale kan fratages retten til at bruge disse. 2.4 Uanset at lokalerne og områderne efter pkt. 2.2 måtte blive opmålt efter underskrivelsen af denne forpagtningskontrakt, og denne opmåling måtte udvise en afvigelse fra de i pkt. 2.2 anslåede arealer, foretages der ikke regulering af betalingerne efter afsnit 7 og Forpagter har haft lejlighed til at gennemgå inventaret og køkkenet inden underskrivelsen af denne forpagtningskontrakt. Forpagter er derfor ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser af nogen art gældende, herunder hæve denne forpagtningskontrakt eller kræve afslag i betalingerne efter afsnit 7 og 10, som følge af mangler ved inventaret og køkkenet eller som følge af, at Forpagters eventuelle forudsætninger vedrørende inventaret og køkkenet ikke måtte blive opfyldt. Bortforpagter indestår for, at inventaret er frit og ubehæftet. 2.6 Det forpagtede er p.t. godkendt til 400 personer af brandmyndighederne. Forpagter er dog ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser af nogen art gældende, herunder at hæve denne forpagtningskontrakt eller kræve afslag i betalingerne efter afsnit 7 og 10, såfremt brandmyndighederne måtte ændre tilladelsen til færre end FORPAGTNINGENS BEGYNDELSE OG OPHØR 3.1 Forpagtningen tager sin begyndelse den / 2016 (herefter overtagelsesdagen ) og ophører automatisk uden yderligere varsel den / Denne forpagtningskontrakt er uopsigelig fra bortforpagterens side indtil den / Parterne kan tidligst fra et år efter forpagtningens begyndelse opsige denne forpagtningskontrakt med seks måneders skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned. Forpagter kan opsiges i tilfælde af misligholdelse, eller i tilfælde af at lokalerne i lejemålet Prismen skal bruges til et andet formål og cafeen nedlægges. 3.4 I tilfælde af, at Lejekontrakten ophører ved opsigelse eller ophævelse fra udlejer, jf. pkt. 1.2, uanset årsagen hertil, ophører denne forpagtningskontrakt senest samme dag, som

3 Lejekontrakten ophører. Ved sådan ophør af denne forpagtningskontrakt er Forpagter ikke berettiget til nogen form for erstatning, kompensation eller lignende, medmindre opsigelsen eller ophævelsen er begrundet i bortforpagters misligholdelse af aftalen med udlejer, jf. pkt Der udfærdiges ikke refusionsopgørelse, og der overtages ikke varelager. 3.5 Forpagter har ikke fortrinsret ved en eventuel genforpagtning af det forpagtede efter denne forpagtningskontrakts ophør, uanset årsagen hertil. 3.6 Forpagter er for sine ansatte til stadighed forpligtiget til at sikre at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn hvor arbejdet udføres. Forpagter er forpligtet til på forlangende inden tre uger at dokumentere hvorvidt dette krav er overholdt. Såfremt disse bestemmelser ikke overholdes, kan bortforpagter uanset bestemmelserne i pkt. 3 opsige kontrakten med tre måneders varsel til den 1. i en måned. 4. FORPAGTERS BENYTTELSE AF DET FORPAGTEDE 4.1 Det forpagtede må ikke uden ledelsen for Prismens forudgående skriftlige samtykke anvendes til andet formål end café. Forpagter er således ikke berettiget til at anvende det forpagtedes køkkenfaciliteter til andet formål end café uden ledelsen for Prismens forudgående samtykke. Tillige er Forpagter ikke berettiget til at udleje det forpagtede helt eller delvist til konferencer, selskaber eller lignende eller til at anvende det forpagtede til kulturelle, musikalske eller andre arrangementer uden ledelsen for Prismens forudgående samtykke. 4.2 Caféen skal drives under hensyntagen til Prismens lokale og kulturelle funktion og med henblik på at betjene Prismens ansatte og gæster, foreningerne i Prismens, kunstnerne i aktiviteter og arrangementer arrangeret af Prismens samt arrangørerne af aktiviteter og arrangementer i Prismens (herefter samlet Prismens brugere ) bedst muligt. Forpagter skal således til enhver tid være opmærksom på og bidrage til den integrerede funktion, caféen har i Prismen og Prismens aktiviteter og arrangementer. 4.3 Forpagter har ret og pligt til dagligt i Prismens gældende åbningstider fra caféen at tilbyde et varieret udbud af mad og drikkevarer, som til enhver tid kræves af Prismens brugere, idet udbuddet af mad og drikkevarer til enhver tid skal bestå af mindst 75 % økologiske produkter. Københavns Madhus tilbyder rådgivning og kurser om økologisk café-drift samt indretning af caféområdet. 4.4 Forpagter har ret og pligt til at tilbyde at levere mad og drikkevarer til aktiviteter og arrangementer i Prismen, herunder aktiviteter og arrangementer, der også omfatter det forpagtede, til caféens sædvanlige priser. 4.5 Såfremt Prismens brugere ønsker mad og drikkevarer ved aktiviteter og arrangementer i Prismens øvrige lokaler og områder, er de forpligtede til at købe dette i caféen. Dette gælder dog ikke ved Prismens udlejning af lokaler til fester, hvor brugerne lejer et fest- eller mødelokale med anretterkøkken. Dette sker til møder kun i et lille omfang, hvorimod det er almindeligt ved Prismens festudlejning. Prismen har til hensigt at informere Prismens

4 brugere om Forpagters udbud af mad og drikkevarer i forbindelse med udlejning af lokaler for at synliggøre mulighederne i huset. 4.6 Bortforpagter er ved forpagtningens begyndelse ansvarlig for, at det forpagtede lovligt kan anvendes til café, herunder at køkkenet er godkendt. Forpagter er ansvarlig for, at den faktiske brug af det forpagtede sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder arbejds-, miljø- og sundhedslovgivningen, politivedtægten, gældende lovgivning om brandværnsforanstaltninger i forsamlingslokaler, herunder krav til flugtveje og servicetjek af brandslukningsudstyr, myndighedsforskrifter, myndighedstilladelser, brandkrav, regler om skadedyrsbekæmpelse samt med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til tredjemand og offentlige myndigheder er Bortforpagter uvedkommende. Forpagter er bekendt med og accepterer, at der er rygeforbud i Prismen, hvilket Forpagter er forpligtet til at implementere i caféen. Tillige er Forpagter bekendt med og accepterer, at varer, paller, affald mv. ikke må oplagres på ejendommen uden Prismens forudgående samtykke. 4.7 Forpagter er ansvarlig for at indhente og opnå samtlige tilladelser til caféen. På Bortforpagters forespørgsel er Forpagter forpligtet til at udlevere kopi af samtlige tilladelser og korrespondance med offentlige myndigheder. 4.8 Forpagters anvendelse af det forpagtede må ikke medføre lugt-, støj-, ryste- eller lysgener, eller på nogen anden måde være til gene eller ulempe for tredjemand. Forpagter skal sikre, at dennes personale og andre, der får adgang til det forpagtede, omgås dette forsvarligt. 4.9 Forpagter er forpligtet til hurtigst muligt at underrette ledelsen for Prismen om ethvert forhold vedrørende det forpagtede, ligesom Forpagter er forpligtet til på anfordring at udlevere alt skriftligt materiale vedrørende det forpagtede til ledelsen for Prismen Forpagter er bekendt med og accepterer, at Prismen som udgangspunkt er lukket på helligdage, mellem jul og nytår samt 5 uger om sommeren Forpagter er berettiget, men ikke forpligtet, til at holde caféen åben uden for de til enhver tid gældende åbningstider. Forpagter er ansvarlig for enhver skade, herunder hændelige skader, i den øvrige del af Prismene, såfremt Forpagter anvender det forpagtede udenfor de gældende åbningstider. Dette gælder dog ikke for skader, som forvoldes af andre brugere af Prismen, som på samme tidspunkter berettiget eller uberettiget opholder sig i Prismen Forpagter er mindst én gang om måneden forpligtet til at holde møder med ledelsen af Prismen vedrørende anvendelsen af det forpagtede og Prismen. I en indkøringsperiode og muligvis også i fremtiden vil Prismen dog lægge op til, at der holdes et ugentligt koordinerings- og sparringsmøde, hvor relevante medarbejdere fra Prismen inviteres med. Disse møder vil danne baggrund for en fælles indsats med fælles viden og kendskab til rammer og muligheder Ledelsen for Prismen kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregler for Prismen og det forpagtede Til denne aftale er der tilknyttet et månedligt driftstilskud på kr. ( kr. pr. år). Tilskuddet gives for, at forpagter åbner Prismen for publikum, betjener Prismens brugere og

5 står for lukning af Prismen i følgende tidsrum, hvor bortforpagter ikke stiller med personale: Alle fredage kl. 08: To ud af tre weekender lørdag fra kl og søndag fra kl Betjening af brugere omhandler bl.a. besvarelse af praktiske spørgsmål fra Prismens brugere, herunder hjælp til opstilling og med at låse op for mødelokaler m.v. 5. ANDRES BENYTTELSE AF DET FORPAGTEDE 5.1 Prismens brugere har til enhver tid adgang til serveringsarealet, idet Forpagter ikke kan betinge adgangen af, at der købes mad, drikkevarer eller lignende i caféen. 5.2 Prismen eller personer, selskaber eller lignende, som Prismen giver fuldmagt hertil, er til enhver tid berettiget til at foretage vedligeholdelse, reparationer og fornyelser af og i det forpagtede med et varsel på 14 dage. Forpagter er ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser af nogen art gældende, herunder hæve denne forpagtningskontrakt eller kræve afslag i betalingerne efter afsnit 7 og 10, som følge af Prismens vedligeholdelse, reparationer og fornyelser af og i det forpagtede. 5.3 Prismen eller personer, selskaber eller lignende, som Prismen giver fuldmagt hertil, er berettiget til vederlagsfrit at anbringe malerier og lignende i serveringsarealet. I forbindelse med Prismens særarrangementer, herunder koncerter, udstillinger, foredrag og andre kulturtilbud, er Prismen berettiget til at kræve, at Forpagter foretager midlertidige særlige indretninger af det forpagtede. 6. BENYTTELSE AF EJENDOMMEN 6.1 Forpagter er bekendt med gener fra støj, rystelser og lys fra aktiviteterne og arrangementerne i Prismen, og kan ikke gøre mangelindsigelser af nogen art gældende som følge heraf, herunder ophæve denne forpagtningskontrakt eller kræve et forholdsmæssigt afslag i betalingerne efter afsnit 7 og Prismen eller personer, selskaber eller lignende, som Prismen giver fuldmagt hertil, er berettiget til at opkræve entré ved aktiviteter og arrangementer i serveringsarealet og i Prismens øvrige lokaler og områder. 7. FORPAGTNINGSAFGIFT 7.1 Den månedlige forpagtningsafgift for det forpagtede er aftalt til DKK xxxx, der betales kvartalsvis bagud hver den 31.3., 30.6., og 31.12, med DKK xxx. Første gang, der Der betales endvidere en variabel forpagtningsafgift fra den / 2016 på 90 % af omsætningen eksklusiv moms, der vedrører entréindtægter på Prismens arrangementer.

6 Herudover er forpagter forpligtet til at betale en forpagtningsafgift, som udgør x % af den del af den årlige bruttoomsætning, som overstiger kr. årligt eksklusiv moms. Denne del af afgiften skal betales senest den 1. marts i året efter det foregående regnskabsår. Til denne aftale er der tilknyttet et månedligt driftstilskud på kr. ( kr. pr. år), jf. punkt Inden den / 2016 er Forpagter forpligtet til at oplyse Bortforpagter om Forpagters revisor, ligesom Forpagter er forpligtet til straks at oplyse Bortforpagter, såfremt Forpagter skifter revisor. 7.3 Én gang årligt, den 1. januar, forhøjes den årlige minimumsforpagtningsafgift med 3% af den pr. 31. december året før gældende minimumsforpagtningsafgift. 7.4 Den til enhver tid gældende minimumsforpagtningsafgift kan ikke nedsættes. 8. REFUSIONSOPGØRELSE 8.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udarbejder Bortforpagter sædvanlig refusionsopgørelse med hensyn til udgifter og indtægter, der skal periode-afgrænses med overtagelsesdagen som skæringsdag. Refusionssaldoen berigtiges på anfordring. 9. DEPOSITUM 9.1 Samtidig med underskrivelsen af denne forpagtningsaftale betaler Forpagter et depositum, stort kr. [ kr., hvis tilbudsgiver er et selskab], til sikkerhed for Forpagters opfyldelse af samtlige forpligtelser ifølge denne forpagtningskontrakt, herunder forpligtelser i forbindelse med fraflytning. 9.2 Depositummet forrentes og reguleres ikke. 9.3 Depositummet tilbagebetales til Forpagter med eventuelle fradrag senest seks måneder efter ophøret af denne forpagtningskontrakt. 9.4 Forpagter er berettiget til for egen regning at stille depositummet efter pkt. 9.1 i form af pengeinstitutgaranti på anfordringsvilkår. Pengeinstitutgarantien skal være udformet således, at Bortforpagter på anfordring kan få udbetalt det skyldige beløb, uanset om Forpagter måtte have indsigelser herimod, således at Bortforpagters retsstilling i den relation i det hele er den samme, som hvis et kontant depositum var betalt. Pengeinstitutgarantien kan ikke kræves reguleret og frigives i overensstemmelse med pkt VARME, EL OG AFFALD 10.1 Alle udgifter til forsyning af det forpagtede med varme og gas samt udgifter til renovation er indeholdt i forpagtningsafgiften efter pkt. 7.1.

7 10.2 Bortforpagter påtager sig ikke noget ansvar for forstyrrelser i el, varme- og vandforsyningen. Bortforpagter er berettiget til, efter forudgående underretning til Forpagter, og såfremt dette er sagligt begrundet, at afbryde vand-, varme- og elforsyningen i det forpagtede Forpagter sørger selv for at skaffe sig af med affald ved det fælles affaldsrum til opbevaring af Forpagters renovation, idet Prismens ledelse fastsætter retningslinjer for Forpagters opbevaring af renovationen samt Forpagters adgang til det fælles affaldsrum Forpagters behov for fjernelse af glas, flasker og storskrald opfyldes ved Forpagters foranstaltninger og for Forpagters regning. Dette kan også meget vel ske i et samarbejde med Prismen efter nærmere aftale. Forpagter er berettiget og forpligtet til at anvende en containerplads anvist af ledelsen for Prismen. Forpagter er ikke berettiget til at opbevare glas, flasker eller storskrald på ejendommen uden ledelsen for Prismens forudgående samtykke Forpagter betaler sammen med forpagtningsafgiften månedsvis bagud kr. til dækning af elforbrug. Én gang årligt, den 1. januar, forhøjes den årlige el-afgift med 3 % af den pr. 31. december året før gældende el-afgift. 11. VARELAGER OG ALARM 11.1 Der overtages intet varelager af nogen art i forbindelse med indgåelsen af denne forpagtningskontrakt Forpagter er bekendt med og accepterer, at det forpagtede ikke omfatter telefon, dankortterminal, kasseapparat og lignende Prismen er til enhver tid berettiget til at installere alarm i serveringsarealet, og Prismen skal til enhver tid have adgang til alarmen. 12. FORSIKRING 12.1 Forpagter er forpligtet til inden overtagelse og senest den / 2016 at tegne sædvanlig driftstabsforsikring, løsøreforsikring og ansvarsforsikring for caféen, som Bortforpagter skal godkende. Forpagter er på anfordring forpligtet til at fremsende en kopi af forsikringspolicerne og eventuel korrespondance med forsikringsselskaberne til ledelsen for Prismen Ejendommen er ikke forsikret.

8 13. INDRETNING OG ÆNDRINGER AF DET INDRETTEDE 13.1 Forpagters indretning af det forpagtede, herunder maling af det forpagtede og opstilling af stole, borde og skilte mv. i det forpagtede og Prismen, herunder på udearealet, jf. pkt. 2.4, skal ske i et tæt samarbejde med og godkendes af ledelsen for Prismen Forpagter er ikke berettiget til at foretage ændringer af det forpagtede uden ledelsen for Prismens forudgående samarbejde og samtykke Forpagter er ikke berettiget til at opsætte skilte på eller i ejendommen uden samarbejde og koordinering af det grafiske udtryk og uden bortforpagters samtykke. 14. RENHOLDELSE OG HYGIEJNE 14.1 Den indvendige renholdelse af det forpagtede, herunder serveringsarealet, køkkenet og depotrummet, samt af den del af udearealet, som Forpagter kan få brugsret til påhviler Forpagter. Forpagters renholdelse skal ske i et sådant omfang, at det forpagtede til enhver tid fremstår indbydende, rent og med en upåklagelig hygiejnestandard. Forpagter er forpligtet til at anvende miljørigtige rengøringsmidler Forpagter er til enhver tid forpligtet til at overholde gældende lovgivning og myndighedskrav til hygiejne og kvalitet i serveringsarealet, køkkenet og depotrummet, herunder ved anvendelse af råvarer og halvfabrikata. Forpagter afholder omkostningerne i forbindelse med Miljø- og Levnedsmiddelkontrollens lovpligtige tilsyn Ledelsen for Prismen er berettiget til til enhver tid at besigtige det forpagtede for konstatering af, om renholdelsespligten er opfyldt Renholdelsesarbejder, som skal udføres af Forpagter, skal udføres straks, når der er konstateret behov herfor. Hvis det ikke sker trods påkrav med rimeligt varsel, kan Bortforpagter udføre arbejderne for Forpagters regning Den indvendige renholdelse af den øvrige del af Prismen påhviler Bortforpagter. Forpagter er ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser af nogen art gældende vedrørende renholdelsen af den øvrige del af Prismen, herunder at ophæve denne forpagtningskontrakt, kræve erstatning eller et forholdsmæssigt afslag i betalingerne efter afsnit 7 og pkt DET FORPAGTEDES OVERLEVERING OG AFLEVERING 15.1 Det forpagtede er overtaget som besigtiget og godkendt af Forpagter i god vedligeholdelsesmæssig stand uden mangler af nogen art og med samtlige installationer i god og brugbar stand, jf. pkt Ved forpagtningens ophør skal det forpagtede afleveres ryddeliggjort og rengjort og i samme stand som ved overtagelsen.

9 15.3 Afleveres det forpagtede ikke i aftalt stand ved forpagtningens ophør, er Forpagter forpligtet til at betale forpagtningsafgiften og betalingerne efter afsnit 10 indtil det forpagtede er bragt i den aftalte stand. Dette er dog under forudsætning af, at bortforpagter iværksætter eventuelle istandsættelsesarbejder uden ugrundet ophold efter det tidspunkt, hvor det forpagtede er stillet til bortforpagters disposition Istandsættelsesarbejder må kun udføres af momsregistrerede, faguddannede håndværkere Det er mellem Parterne aftalt, at Bortforpagter har adgang til at gøre krav gældende vedrørende det forpagtedes stand ved afleveringen indtil 2 måneder efter afleveringen, idet Bortforpagter herefter fortaber retten til at gøre krav gældende overfor Forpagter. 16. FORPAGTERS RET TIL ERSTATNING OG/ELLER GODTGØRELSE VED FORPAGTNINGSKONTRAKTENS OPSIGELSE MV Ved opsigelse fra Bortforpagters side uanset årsagen hertil tilkommer der ikke Forpagter ret til erstatning eller anden godtgørelse som følge af opsigelsen i det omfang, forpagter kan disponere over det forpagtede i hele opsigelsesperioden. Det samme gælder ved denne forpagtningskontrakts ophør af andre grunde. 17. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER 17.1 Forpagter er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forpagtningskontrakt til tredjemand uden Bortforpagters forudgående samtykke. 18. MISLIGHOLDELSE 18.1 Bortforpagter er berettiget til at ophæve denne forpagtningskontrakt ved Forpagters væsentlige misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet følgende, idet oplistningen ikke er udtømmende: at det forpagtede anvendes til andet end aftalt, jf. pkt. 4.1, at Forpagter ikke overholder gældende lovgivning, politivedtægten og myndighedsforskrifter mm., jf. pkt. 4.8 og pkt. 4.9, og Forpagter efter forudgående skriftligt påkrav ikke bringer misligholdelsen til ophør senest 5 dage efter modtagelsen af påkravet herom, at at Forpagters alkoholbevilling, næringsbevis eller andre tilladelser og godkendelser, som er nødvendige for at anvende det forpagtede som aftalt, bortfalder, uanset årsagen hertil, Forpagter ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne forpagtningskontrakt, og Forpagter efter forudgående skriftligt påkrav ikke bringer misligholdelsen til ophør senest 5 dage efter modtagelsen af påkrav herom.

10 18.2 Hvis Bortforpagter ophæver denne forpagtningskontrakt efter pkt. 22.1, skal Forpagter betale minimumsafgiften efter pkt. 7.1 og betalingerne efter afsnit 10 indtil det tidspunkt, hvor Forpagter kunne have opsagt denne forpagtningskontrakt med det aftalte varsel Forpagter er tillige berettiget til at ophæve kontrakten ved bortforpagters væsentlige misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. følgende, idet oplistningen ikke er udtømmende: Bortforpagter stiller ikke det forpagtede til forpagters rådighed på aftalt tidspunkt eller i aftalt stand Forpagter hindres i at holde åbent, jf. pkt BETINGELSER 19.1 Denne forpagtningskontrakt er fra Parternes side betinget af: at Forpagter opnår samtlige tilladelser og godkendelser til at anvende det forpagtede som aftalt, herunder alkoholbevilling, næringsbrev og polititilladelse, at der tegnes forsikring i overensstemmelse med pkt Såfremt betingelserne efter pkt ikke er opfyldt senest på overtagelsesdagen, er Parterne berettiget til at træde tilbage fra denne forpagtningskontrakt uden at den anden part kan gøre krav gældende, idet indbetalt depositum dog tilbagebetales. 20. FORRANG 20.1 Tilbudsmaterialet, jf. bilag 1, er gældende som supplement til denne forpagtningskontrakt I tilfælde af uoverensstemmelser mellem tilbudsmaterialet, jf. bilag 1, Forpagters tilbud, jf. bilag 2, og denne forpagtningskontrakt, har denne forpagtningskontrakt forrang. 21. BILAG 1 Tilbudsmateriale. 2 Tilbud med bilag. 3 Inventarliste 4 Tværsnit

11 København, den / 2016 København, den / 2016 For Bortforpagter: For Forpagter: Prismen ved Bjarne Fey

12 edoc j.nr

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT Horten Advok Thomas Krucov Jensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. «Sagsnr» BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT Mellem og Greve Kommune Rådhusholmen

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Odense Kommune Kulturmaskinen Farvergården 7 5100 Odense C (i det følgende kaldet bortforpagteren/kulturmaskinen),

Odense Kommune Kulturmaskinen Farvergården 7 5100 Odense C (i det følgende kaldet bortforpagteren/kulturmaskinen), Udkast: By- og Kulturforvaltningen Nærværende kontrakt indgås mellem JOURNAL NR. 82.03.00-Ø54-104-16 Odense Kommune Kulturmaskinen Farvergården 7 5100 Odense C (i det følgende kaldet bortforpagteren/kulturmaskinen),

Læs mere

UDKAST TIL BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. Forpagters navn Forpagters adresse By og postnummer CVR nummer (herefter Forpagter )

UDKAST TIL BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. Forpagters navn Forpagters adresse By og postnummer CVR nummer (herefter Forpagter ) Bilag 1 UDKAST TIL BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem og Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen v/kulturn, Nørrebrohallen Nørrebrogade 208 1602 København V (herefter Bortforpagter

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Bilag 1. Forpagtningskontrakt for caféen i VerdensKulturCentret

Bilag 1. Forpagtningskontrakt for caféen i VerdensKulturCentret Bilag 1. Forpagtningskontrakt for caféen i VerdensKulturCentret Mellem og Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen DIT:KBH, VerdensKulturCentret Nørre Allé 7 2200 København N (herefter Bortforpagter

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren)

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) & Martin Bruun Bibliotekvej 62 2560 Hvidovre (i det følgende benævnt forpagteren) Forpagtningsaftale

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Det forpagtede. Det forpagtede omfatter cafekøkken, 2 lagerrum på hhv. 8m2 og 20m2 og serveringsområde.

Det forpagtede. Det forpagtede omfatter cafekøkken, 2 lagerrum på hhv. 8m2 og 20m2 og serveringsområde. Forpagtningskontrakt mellem Rudersdal Kommune og Keyvon Vakhsh, Hyrdevangen 67, 2400 København NV om drift af cafe, beliggende på Rundforbi Idrætsanlæg, Egebækvej 118, 2850 Nærum. Kultur Birkerød Idrætscenter

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter)

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) Udkast af 28. marts 2014. FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem undertegnede Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) og medundertegnede Fuglsanghallerne

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen

Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen 1 Parterne Med henblik på at betjene publikum og forenignsbrugere i Farum Svømmehal bortforpagter Furesø Kommune (i det følgende kaldt

Læs mere

Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad

Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad Indholdsfortegnelse: 1. Parterne 2. Kontraktgrundlaget 3. Det forpagtede 4. Benyttelse af det forpagtede 5. Ikrafttræden

Læs mere

Driftsoverenskomst. Mellem. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fonden Jagtvej 69. indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST

Driftsoverenskomst. Mellem. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fonden Jagtvej 69. indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST Kommunaludvalget KOU alm. del - Svar på Spørgsmål 41 Offentligt Driftsoverenskomst Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Fonden Jagtvej 69 indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST om

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

Forpagtningskontrakt. (forpagter)

Forpagtningskontrakt. (forpagter) Forpagtningskontrakt Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (bortforpagter) & (forpagter) Vedrørende driften af Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, Cafeteriet i Avedøre Idrætscenter

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr.

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr. FORPAGTNINGSAFTALE Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense cvr.: 29 18 89 47 (herefter kaldet bortforpagter) og cvr. : (herefter kaldet forpagter) indgået FORPAGTNINGSAFTALE om forpagtningen

Læs mere

Brugsaftale for Pumpehuset

Brugsaftale for Pumpehuset KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Brugsaftale for Pumpehuset 1 Parterne 1.1 Denne brugsaftale indgås mellem Københavns Kommune EAN-nr. 5798009780515 v. Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuspladsen 1 1599 København

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Opfordring til at give tilbud

Opfordring til at give tilbud Opfordring til at give tilbud (tilbudsmateriale) 1. Udbud af driften af caféen/kiosken (eller noget helt tredje) i nyopført pavillon ved busstoppestedet på Stændertorvet i Roskilde. Roskilde Kommune, Veje-

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer)

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) Dato: 20. december 2013 Lejekontrakt Ret til opstilling af badehus mellem Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) DET LEJEDE

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN Miljøministeriet Naturstyrelsen Trekantsområdet NST-52451-00564 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543588

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

SAMEJEAFTALE VEDR. EJENDOM TIL PSYKIATRIENS HUS

SAMEJEAFTALE VEDR. EJENDOM TIL PSYKIATRIENS HUS SAMEJEAFTALE VEDR. EJENDOM TIL PSYKIATRIENS HUS Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg (herefter kaldet kommunen ) og Region Midtjylland Skottenborg 26 8900 Viborg (herefter kaldet regionen ) har dags

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

UDKAST af 9. oktober 2018

UDKAST af 9. oktober 2018 [Skriv her] UDKAST af 9. oktober 2018 Erhvervslejekontrakt Marbækvej 12, 2750 Ballerup 1. Parterne og det lejede 1.1. Udlejer Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup. 1.2. Lejer xxxxx 1.3. Det lejede

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Forpagtningsaftale Heaterhill Kiosken

Forpagtningsaftale Heaterhill Kiosken Forpagtningsaftale Heaterhill Kiosken Underskrevne Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge CVR-nr. 29188440 ( bortforpagter ) bortforpagter herved til medunderskrevne xx xx CVR-nr. XX (forpagter) kiosken

Læs mere

BETINGET UDBYGNINGSAFTALE

BETINGET UDBYGNINGSAFTALE BETINGET UDBYGNINGSAFTALE Mellem Ballerup Kommune og Køber PROJEKT: Ballerup, Malmparken BETINGET UDBYGNINGSAFTALE Mellem undertegnede Ballerup Kommune Rådhuset 2750 Ballerup (herefter benævnt Kommunen)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Ballerup Kommune udbyder udlejningen af cafeteriet i Ballerup- Skovlunde Fodbolds klubhus, Marbækvej 12, 2750 Ballerup

Ballerup Kommune udbyder udlejningen af cafeteriet i Ballerup- Skovlunde Fodbolds klubhus, Marbækvej 12, 2750 Ballerup JURIDISK KONTOR Udbudsbrev Dato: 2. november 2015 Sagsid: 82.16.05-Ø54-7-15 Ballerup Kommune udbyder udlejningen af cafeteriet i Ballerup- Skovlunde Fodbolds klubhus, Marbækvej 12, 2750 Ballerup Cafeteriet

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer J. nr. 02-11575/lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under

Læs mere

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Pkt. 161 Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Sagsnr. 49186 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Kommunen har modtaget revideret tilbud på køb af grunden på Lysalleen til i alt 44 private lavenergi

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Nærværende kontrakt indgås mellem Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Kultur og Fritid Odense Slot Nørregade 36-38 5000 Odense C (i det følgende kaldet bortforpagteren), og [navn

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende Samejeoverenskomst Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende aftale: 1 1.1 Vi har med overtagelsesdag pr. d. [dato] købt ejendommen [adresse]. 1.2 Vi

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende KONTRAKT Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 AREAL Furesø Kommune forpagter til Flemming

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder hermed at købe den af Næstved kommune (benævnt sælger) tilhørende ejendom/ grund beliggende: adresse, postnr.

K Ø B S A F T A L E. tilbyder hermed at købe den af Næstved kommune (benævnt sælger) tilhørende ejendom/ grund beliggende: adresse, postnr. K Ø B S A F T A L E Underskrevne (Køber) navn(e): adresse:, CVR./ CPR nr. Telefonnr. og mail:, tilbyder hermed at købe den af Næstved kommune (benævnt sælger) tilhørende ejendom/ grund beliggende: adresse,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Forpagtningsaftale Strandcaféen/Kiosken

Forpagtningsaftale Strandcaféen/Kiosken Forpagtningsaftale Strandcaféen/Kiosken Underskrevne Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge CVR-nr. 29188440 ( bortforpagter ) bortforpagter herved til medunderskrevne xx CVR-nr. XX (forpagter) Caféen/kiosken

Læs mere

Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.

Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning. Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 2 2. BYGGEMODNING

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Opfordring til at give tilbud - Tilbudsmateriale

Opfordring til at give tilbud - Tilbudsmateriale Opfordring til at give tilbud - Tilbudsmateriale 1. Udbud af driften af caféen i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Silkeborg Kommune, Kultur- og Borgerservice, Biblioteket (herefter benævnt

Læs mere

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 2. Husorden for

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 2. Husorden for Husorden for 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål, målgruppe, definition af begreber, kontaktpersoner, ansvar, Husråd Affald 4 Akutte problemer 4 Beredskab 4 Brandsikring 4 Driftsforstyrrelser 6 Flugtvej

Læs mere