Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 16 Folketinget Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 4, Motorring 4, mellem Motorvejskryds Taastrup og forbindelsesanlægget ved Frederikssundmotorvejen, fra 4 til 6 spor. Stk. 2. Strækningen, der omfattes af udbygningen, fremgår af lovens bilag På den i 1 nævnte strækning kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Reglerne om byggelinjer i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse på byggelinjer pålagt i medfør af denne lov. 3. Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af det i loven nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Stk. 2. Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Transportmin. BL000380

2 2 Bilag 1

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund 1.1 Hovedindhold 1.2 Baggrund 2. VVM-undersøgelse og høring 3. Lovforslagets indhold 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet 4.2 Linjeføring og tværprofil 4.3 Tilslutningsanlæg 4.4 Sideanlæg 4.5 Lokalvejnet og stier 4.6 Faunapassager 4.7 Erstatningsnatur 4.8 Støjafskærmning 4.9 Vejudstyr og beplantning 4.10 Vejafvanding 4.11 Naboarealer 5. Trafikale konsekvenser 6. Trafiksikkerhed 7. Plan- og beskyttelsesforhold 8. Alternativer 9. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 9.1 Anlægs- og samfundsøkonomi 9.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 11. Administrative konsekvenser for borgerne 12. Miljømæssige konsekvenser 12.1 Arealindgreb og barrierevirkning 12.2 Støj, luft og klima 12.3 Natur, landskab og fortidsminder 12.4 Friluftsliv 12.5 Overfladevand og grundvand 12.6 Ressourceforbrug 12.7 Forurenet jord 13. Forholdet til EU-retten 14. Høring over lovforslaget 15. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets hovedindhold og baggrund 1.1 Hovedindhold Lovforslaget indeholder en bemyndigelse af transportministeren til at udbygge den ca. 4 km lange strækning af hovedlandevej 4, Motorring 4, mellem Motorvejskryds Taastrup og forbindelsesanlægget mellem Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen, fra 4 til 6 spor. Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftale af 2. december 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om»bedre veje mv.«udbygningen igangsættes, når midlerne til projektet er tilvejebragt. 1.2 Baggrund Strækningen af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen fungerer dels som en ringforbin-

4 4 delse dels som en nordlig indføring af Holbækmotorvejen. Strækningen forventes at fastholde sin rolle som vigtig pendler- og erhvervsforbindelse i de kommende år. Strækningen har 2 spor i hver retning. Der opleves dagligt forsinkelser, og de største problemer opstår om morgenen i nordlig retning syd for Albertslund N og om eftermiddagen i sydlig retning ved indfletning fra Frederikssundmotorvejen. Strækningen af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen blev anlagt i perioden og åbnede for trafik i Trafikken er steget fra en årsdøgntrafik på ca biler i 1990 til ca biler i Der har de seneste år været stigende problemer med kødannelser på strækningen. Frem mod år 2015 forventes trafikken mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen at stige med ca. 17 % i forhold til år Udbygningen af motorvejen skal forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden for den stigende trafik på motorvejen. Udbygning af strækningen fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen fra 4 til 6 spor vil betyde en forbedret fremkommelighed, som især kommer pendlere og erhvervsdrivende til gode. Derved bidrager den positivt til den samlede danske samfundsøkonomi. 2. VVM-undersøgelse og høring Som led i udmøntningen af aftalen af 5. november 2003 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om investeringer på trafikområdet har Vejdirektoratet gennemført en VVM-undersøgelse for en udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen (VVM står for»vurdering af virkninger på miljøet«). Motorvejen er beliggende i Albertslund Kommune. Albertslund, Høje Taastrup og Ballerup Kommuner har deltaget i undersøgelsesarbejdet. VVM-undersøgelsen er gennemført i perioden VVM-undersøgelsen blev indledt med en offentlighedsfase i 2006, hvor der blev afholdt et borgermøde, og hvor borgerne blev opfordret til at indsende idéer og forslag til undersøgelsen. Vejdirektoratet modtog i alt 10 svar, som er indgået i undersøgelsen. Resultatet af den gennemførte VVM-undersøgelse er beskrevet i Vejdirektoratets VVM-redegørelse, som omfatter følgende 3 rapporter: Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen VVM-redegørelse Sammenfattende rapport, Rapport 327 Vejdirektoratet 2009 Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen VVM-redegørelse Miljøvurdering, Rapport 328 Vejdirektoratet 2009 Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen VVM-redegørelse Arealanvendelse, Rapport 329 Vejdirektoratet 2009 Rapporterne kan læses på M4. I VVM-redegørelsen er præsenteret et hovedforslag med en indvendig udvidelse, hvor udbygningen primært sker ved at inddrage areal fra den nuværende midterrabat. Endvidere er præsenteret forskellige alternativer såsom inddragelse af nødspor til kørespor i myldretiden. Herudover omfatter VVM-redegørelsen en række tilvalg som f.eks. etablering af trafikledelse i anlægsperioden og afvanding med kantopsamling. VVM-redegørelsen var fremlagt i offentlig høring fra 9. juli 2009 til 7. september 2009, og der blev i tilknytning hertil afholdt et borgermøde på Albertslund Rådhus den 27. august VVM-redegørelsen blev endvidere sendt til en række myndigheder, interesseorganisationer og foreninger. Der blev udsendt orienteringsbreve til husstande i undersøgelsesområdet. Vejdirektoratet har modtaget 12 høringssvar til VVMredegørelsen, heraf 4 fra offentlige myndigheder og 8 fra interesseorganisationer, borgere, grundejerforeninger m.v. Albertslund Kommune har i sit høringssvar vedr. VVM-redegørelsen anbefalet Vejdirektoratets hovedforslag, og der er i øvrigt ingen af de modtagne høringssvar, der modsætter sig hovedforslaget. Størstedelen af høringssvarene omhandler forhold, der vedrører støjudbredelsen og støjbeskyttelsen på undersøgelsesstrækningen. En række borgere og grundejerforeninger mener, at støjvoldene bør forlænges for at opnå en støjreduktion ved flere bebyggelser, herunder i særlig grad bebyggelsen i Herstedvester (Kratager), som vender ud mod motorvejen. Desuden ønskes en mere støjreducerende asfalt. Det anføres i flere henvendelser, at tilvalgsmuligheden (V2) vedr. erstatningsvandhuller, faunarør og paddehegn bør vælges sammen med hovedforslaget, for at sikre miljøforholdene og mindske barriereeffekten. By- og Landskabsstyrelsen anfører, at det vil indgå i vurderingen af vilkårene ift. en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 20, om det kan sandsynliggøres, at påvirkningen af habitatdirektivets bilag IV arter ikke

5 5 skader yngle- eller rasteområder, ligesom den økologiske funktionalitet skal opretholdes for de lokale bestande af de tilstedeværende arter. Albertslund Kommune anbefaler, at ramperne til Vestskovvej forberedes til busstop, således at der kan skiftes mellem buslinjerne 400S, 500S og 143. Herved vil den kollektive trafik bedre kunne benyttes som alternativ til den individuelle trafik. Albertslund Kommune og Grundejerforeningen Albertslund Vest afdeling anbefaler, at tilvalget vedrørende anlæg af nordvendte ramper ved Roskildevej tilvælges af hensyn til trafikafviklingen. Resultatet af høringen er beskrevet i Vejdirektoratets høringsnotat: Udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen VVM-redegørelse høringsnotat, november 2009, der kan læses på 3. Lovforslagets indhold På baggrund af en samlet vurdering af de gennemførte undersøgelser og høringen samt den politiske aftale af 2. december 2009 om Bedre veje mv. foreslås med lovforslaget, at transportministeren bemyndiges til at udbygge den ca. 4 km lange strækning af hovedlandevej 4, Motorring 4 mellem Motorvejskryds Taastrup og forbindelsesanlægget ved Frederikssundmotorvejen, fra 4 til 6 spor. Forslaget til anlægslov udarbejdes svarende til det af Vejdirektoratet udarbejdede hovedforslag samt det i VVM-redegørelsen beskrevne tilvalg, der omfatter et afvandingssystem med kantopsamling. Endvidere foreslås en hjemmel til at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Byggelinjer skal sikre muligheden for en fremtidig udvidelse af vejen til større bredde, idet der inden for byggelinjerne ikke må opføres ny bebyggelse m.m. Endelig foreslås en bemyndigelse til transportministeren til i særlige tilfælde at fremrykke ekspropriationen af ejendomme, der berøres særligt indgribende af motorvejsudbygningen. 4. Beskrivelse af vejanlægget 4.1 Funktion og kvalitet Forslaget omfatter en ca. 4 km lang udbygning af hovedlandevej 4, Motorring 4, mellem Motorvejskryds Taastrup og Frederikssundmotorvejen til en 6-sporet motorvej, som indpasses i det omgivende miljø og landskab på en æstetisk og miljømæssigt afbalanceret måde, og som har en høj trafiksikkerhedsmæssig standard. Motorvejen forventes fortsat at have en tilladt hastighed på 110 km/t. Processen, der løber fra projekteringen og arealerhvervelsen via udbud i licitation til det egentlige anlægsarbejde, gennemføres sådan, at projektets forløb er dokumenteret og efterfølgende evalueret. Under og efter anlægsperioden evalueres anlæggets effekt på trafikafvikling, sikkerhed og miljø. 4.2 Linjeføring og tværprofil Hovedforslaget omfatter en symmetrisk udbygning af motorvejen. Linjeføring og længdeprofil fastholdes uændret. Motorvejen anlægges med et 44,5 m bredt 6-sporet tværprofil bestående af 2 kørebaner a 11,5 m afstribet med 3 kørespor a 3,5 m samt 2 kantbaner a 0,5 m. Hertil kommer 2 belagte nødrabatter a 1 m ind mod midterrabatten. Tværprofilet består derudover af en ca. 10,5 m bred midterrabat med stålautoværn og græs eller lav vegetation og træer samt 2 nødspor a 3 m og 2 yderrabatter a 1,5 m. 4.3 Tilslutningsanlæg Det eksisterende tilslutningsanlæg 4, Albertslund N, kan stort set bevares i sin nuværende udformning. Da udvidelsen sker i midterrabatten kan tre af de fire ramper i tilslutningsanlægget genbruges uden ombygning. Der opsættes ny signalregulering i det østlige rampekryds for at kunne håndtere de fremtidige trafikmængder. 4.4 Sideanlæg Der er ingen sideanlæg på strækningen. 4.5 Lokalvejnet og stier Lokale veje og stier reetableres generelt svarende til situationen i dag. De underførte veje og stier forventes stort set holdt åbne for trafik i forbindelse med udbygningen. Øvrige stiunderføringer bevares og forlænges som følge af motorvejsudbygningen. 4.6 Faunapassager Der indgår ikke etablering af faunapassager i hovedforslaget. 4.7 Erstatningsnatur Udbygningen af motorvejen vil påvirke ca. 2,5-4 ha fredskov. Omfanget og placeringen af erstatningsskov vil blive afklaret i forbindelse med detailprojekteringen efter nærmere aftale med Skov- og Naturstyrelsen. Er-

6 6 statningsskoven skal som udgangspunkt være mindst 110 % og højst 200 % af det areal, den skal erstatte. Ved udbygningen vil et begrænset areal af randområder til beskyttede naturtyper potentielt kunne påvirkes. Der er i VVM-redegørelsen udpeget områder, hvor evt. erstatningsnatur med fordel kan etableres. Omfanget og placering vil blive afklaret i forbindelse med detailprojekteringen og efter nærmere aftale med By- og Landskabsstyrelsen. 4.8 Støjafskærmning Udbygningen af motorvejen omfatter udlægning af en ny, støjreducerende asfaltbelægning. Derudover vil overskudjord blive anvendt til etablering af nye eller forhøjelse af eksisterende støjvolde på en del af udbygningsstrækningen eller alternativt langs Motorring 4 på strækningen nord for Frederikssundmotorvejen. Den præcise udstrækning og udformning af støjafskærmningen vil blive fastlagt i forbindelse med detailprojekteringen. Vejdirektoratet vil forsøge at minimere støjgenerne ved at yde tilskud til facadeisolering til særligt støjramte boliger. Tilskuddets størrelse afhænger af støjbelastningen. Ved boliger med en støjbelastning på mere end 73 db (decibel) ydes tilskud på 90 % af omkostningen til facadeisolering, ved et støjniveau i størrelsesordnen db ydes tilskud på 75 %, og ved et støjniveau i størrelsesordnen db ydes tilskud på 50 %. Det maksimale tilskudsbeløb er pr. 1. januar 2010 fastsat til kr. inkl. moms (byggeomkostningsindeks for boliger 120,2). 4.9 Vejudstyr og beplantning Motorvejen udstyres med vejtavler, autoværn, kantpæle, nødtelefoner, trafikregistreringsudstyr og vintervarslingsudstyr. Afmærkning på kørebanen vil blive udført med reflekterende afmærkning. Der vil i det videre arbejde foregå en detaljeret planlægning af beredskab og trafikafvikling i anlægsfasen i samarbejde med Albertslund Kommune, politiet og redningstjenester. Motorvejen er beliggende delvist i åbent land, hvor det er ønskeligt at begrænse belysningen. Der vil dog være vejbelysning i rampekrydset ved tilslutningsanlæg 4. Langs strækningen opsættes vildthegn. Omfanget heraf aftales med By- og Landskabsstyrelsen. Skråninger og øvrige vejarealer beplantes, hvor det findes hensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerhed, æstetik og naturhensyn. Art og omfang af beplantningen fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen Vejafvanding Der etableres kantopsamling af vejvand i vejsiderne, og vejvandet ledes i et lukket opsamlingssystem til regnvandsbassiner. I bassinerne kan urenheder bundfældes og afstrømningen reguleres, inden vandet ledes til de nærliggende vandløb. Der etableres afløbsbygværk med olieudskillerfunktion. Regnvandsbassinerne er desuden med til at sikre vandløb og søer mod forurening i forbindelse med uheld på motorvejen, idet bassinerne er forsynet med lukkemekanisme. Placering og udformning af vejvandssystemet fastlægges endeligt i forbindelse med detailprojekteringen Naboarealer Vejens udseende mod naboarealer, bl.a. med hensyn til beplantning, fastlægges nærmere i detailprojekteringen. Lovforslaget giver mulighed for at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m, jf. afsnit 3. Byggelinjer på naboejendomme vil i øvrigt få virkning som byggelinjer pålagt i henhold til lov om offentlige veje 34. For at gennemføre anlægsarbejderne er det nødvendigt at disponere over arbejdsarealer. Disse reetableres og afleveres efter endt brug tilbage til ejerne. Langs med og på tværs af motorvejen forløber ledninger til regnvand, el- og lyslederkabler samt højspændingsledninger. Størsteparten af de nødvendige omlægninger skønnes at kunne foregå indenfor de udlagte arbejdsarealer. 5. Trafikale konsekvenser Der er i dag fremkommelighedsproblemer i myldretiden på udbygningsstrækningen, og med den forventede trafikvækst vil disse vokse i både hyppighed og omfang. En udbygning af motorvejen vil forbedre fremkommeligheden for trafikanterne. De trafikale konsekvenser ved udbygning af motorvejen mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen er beregnet ved hjælp af Ørestadstrafikmodellen OTM. Tilsvarende er gennemført beregninger for en situation, hvor den nuværende 4-sporede motorvej bevares uændret (benævnes 0-alternativet ). Frem mod år 2015 forventes trafikken mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen at stige med ca. 17 %. i forhold til situationen i Udbygningen af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen forventes at medføre en forøgelse af trafikbelastningen i 2015 med ca køretøjer pr. hverdagsdøgn, svarende til ca. 4,5 % i forhold til 0-alternativet, dvs. en

7 7 samlet stigning på ca. 21,5 % i forhold til situationen i Forøgelsen skyldes, at fremkommeligheden på motorvejen vil blive forbedret. Bilisterne vil derfor i stigende omfang vælge motorvejen frem for alternative ruter. Som følge heraf vil trafikken også stige på nogle af de strækninger, der forbinder det omkringliggende vejnet med motorvejen, mens trafikken på de alternative ruter vil blive reduceret. 6. Trafiksikkerhed Der forventes en positiv effekt for trafiksikkerheden ved den ændrede udformning af rampekrydset ved tilslutningsanlæg Albertslund N. Ved en udbygning af motorvejen forventes endvidere færre bagendekollisioner og ulykker ved vognbaneskift, da der vil opstå færre kødannelser efter en udbygning. 7. Plan- og beskyttelsesforhold Projektet berører bl.a. et område, som er udpeget med landskabelige værdier. Området er endvidere udpeget som kerneområde og spredningskorridor, som friluftsområde og som område med drikkevandsinteresser. Desuden berøres kanten af et fredet område omkring Store Vejleå og arealer omfattet af fredsskovpligt i Vestskoven. EU-habitatområde nr. 124, Vasby Mose og Sengeløse Mose, ligger ca. 3,5 km fra den undersøgte strækning. EU-habitatdirektivet forpligter Danmark til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de arter, der er listet på direktivets bilag IV, også uden for de egentlige habitatområder. Beskyttelsen omfatter bl.a. forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af arternes udbredelsesområder. De bilag IV-arter, der kan blive påvirket af udbygning af motorvejen, er vurderet til at være brunflagermus, vandflagermus og dværgflagermus. Det antages, at både troldflagermus og sydflagermus også forekommer om end mindre hyppigt. Af padder i området er der stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der indgår afværgeforanstaltninger i projektet, herunder åbning af Roegrøften, som vil sikre, at den økologiske funktionalitet af yngle- og rastepladser bliver opretholdt for de nævnte arter. By- og landskabsstyrelsen har meddelt sin godkendelse af projektet i henhold til naturbeskyttelseslovens 20. De konkrete tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, herunder dispensationer fra gældende lovgivning, vil blive søgt løbende i forbindelse med projekteringen af anlægget. 8. Alternativer I VVM-undersøgelsen er vurderet følgende alternativer: Ingen udbygning af Motorring 4 det såkaldte 0 ( nul ) alternativ. Trafikledelsessystemer med mulighed for hastigheds- og vognbaneregulering samt trafikovervågning m.m. Inddragelse af nødspor til kørespor i myldretiden. Udbygning af den kollektive trafik i stedet for en udbygning af motorvejen mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen - det såkaldte K+ alternativ. Udbygning af strækningen fra 4 til 6 spor ved hjælp af kombineret udvidelse. Etablering af Tværvej med forbindelse fra Holbækmotorvejen ved Hedehusene. Vejdirektoratet har ud fra en samlet vurdering af de trafikale, vejtekniske, trafiksikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser ikke fundet grundlag for at anbefale nogen af alternativerne. Derudover er der undersøgt følgende tilvalgsmuligheder: Afvanding med kantopsamling. Anlæg af nordvendte ramper ved Roskildevej (til og fra Motorring 4). Etablering af ny faunabro over motorvejen på den nordlige strækning. Vejdirektoratet har ud fra en samlet vurdering af de trafikale, vejtekniske, trafiksikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser ikke fundet grundlag for at anbefale anlæg af nordvendte ramper ved Roskildevej eller etablering af en ny faunabro over motorvejen på den nordlige strækning. Vejdirektoratet har anbefalet, at afvanding med kantopsamling tilvælges. 9. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 9.1 Anlægs- og samfundsøkonomi Anlægsoverslaget for udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen er udarbejdet efter Transportministeriets retningslinjer for ny budgettering af anlægsprojekter på vej- og baneområdet. Anlægsoverslaget er opgjort på 4 niveauer: Fysikoverslag, basisoverslag, ankerbudget (projektbevilling) og samlet anlægsbudget. Fysikoverslaget er udarbejdet ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Det vil sige, at det er baseret

8 8 på teoretiske mængder fra det foreliggende skitseprojekt og enhedspriser og erfaringer fra de seneste sammenlignelige anlægsarbejder. Fysikoverslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter til bl.a. ekspropriationer, jordarbejder og asfaltarbejder ikke kan beregnes præcist på forhånd. Projektets detaljerede udformning, mængder m.v. kendes først på et senere tidspunkt, ligesom udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og konjunktur- og konkurrencesituationen på licitationstidspunktet er af væsentlig betydning for anlægsudgifternes endelige størrelse. I henhold til principperne for ny anlægsbudgettering har det eksterne rådgivningsfirma Capacent for Transportministeriet gennemført en ekstern kvalitetssikring, som har omfattet en vurdering af Vejdirektoratets økonomiske overslag, risikostyring og samfundsøkonomiske analyse samt projektorganisering og udbudsstrategi. Den eksterne kvalitetssikring har ikke afdækket væsentlige fejl eller mangler i Vejdirektoratets beregninger og metode for opgørelse af anlægsoverslag m.m. Der er på den baggrund udarbejdet et korrigeret basisoverslag for udbygningen af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundsmotorvejen for hovedforslaget på 252,8 mio. kr. (prisniveau 2010, vejindeks 180,8). I overslaget indgår udgifter til etablering af anlægget, arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration men ikke moms. I henhold til retningslinjerne for ny anlægsbudgettering vil projektbevillingen på finansloven (ankerbudgettet) være basisoverslaget tillagt 10 %, dvs. 277,9 mio. kr. Ved indbudgettering på finansloven afsættes yderligere en central reserve på 20 % i Transportministeriet. Det samlede anlægsbudget vil således være 328,4 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1: Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget for hovedforslaget kr. Prisniveau 2010 og vejindeks 180,8. Basisoverslag Ankerbudget Samlet anlægsbudget (basisoverslag + 10 %) (basisoverslag + 30 %) 252,8 mio. kr. 277,9 mio. kr. 328,4 mio.kr. Projektets omkostninger og fordele for samfundet er opgjort i henhold til Transportministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse. På baggrund af disse opgørelser er beregnet en intern rente for projektet. Den interne rente er den rente, som den investerede kapital vil opnå, når alle omkostninger og fordele opgøres over den samlede projektperiode. Den interne rente skal mindst svare til den samfundsøkonomiske kalkulationsrente på 5 %, for at projektet har et positivt samfundsøkonomisk afkast. Det bemærkes, at en række miljøeffekter, herunder barrierevirkning, tab af naturværdier og støj i naturområder samt arealindgreb ved anlægsprojekter ikke værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse. Den interne rente for projektet er beregnet til 9,7 %. Udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen vil kunne gennemføres efter følgende tidsplan: år: Detailprojektering. 2. år: Besigtigelse og ekspropriation år: Anlæg. 4. år: Udbygning færdig år: Projektopfølgning, endelig matrikulær berigtigelse. Bevillingerne forventes at fordele sig som følger (2010-priser): Tabel 2: Årsfordelt anlægsbudget (indeks 180,8) År Ankerbudget (projektbevilling) Mio. kr. Samlet anlægsbudget Mio. kr. 1 20,3 24,0 2 63,4 74,9 3 93,0 109,9 4 89,2 105,4 5 7,8 9,2 6 4,2 5,0 I alt 277,9 328,4 9.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet Arbejdet forestås af Vejdirektoratet og har således primært økonomiske og administrative konsekvenser for Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg og drift. Arbejdet med at beskrive anlægget i et detailprojekt, som kan danne baggrund for udbud, udføres af Vejdirektoratet i samarbejde med eksterne rådgiverfirmaer. Rådgivningsopgaver og anlægsarbejder udbydes efter gældende regler herfor. Vejdirektoratet og dets bygherrerådgivere fører tilsyn med entreprenørernes arbejde for at sikre, at det aftalte arbejde leveres i den aftalte kvalitet, tid og pris. Herudover skal projektforløbet styres, kontrolleres og dokumenteres, og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Trafikafviklingen skal overvåges, og trafiksikkerhedsmæssige indsatser gennemføres.

9 9 Vejdirektoratet vil løbende undersøge og afprøve mulighederne for anvendelse af nye metoder og ny teknologi med henblik på at optimere projektet trafiksikkerhedsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk. Af den samlede udgift er der til projektering, tilsyn og administration budgetteret med 17,0 % for udbygningen af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. De 17 % er forudsat fordelt med ca. 4,6 % til lønninger til Vejdirektoratets eget personale, ca. 7,4 % til eksterne rådgivere og ca. 5,0 % til øvrige driftsudgifter. Vejdirektoratets projektbevilling til udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen på 278,1 mio. kr. optages på finanslovens Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev. ). Den centrale reserve på 50,6 mio. kr., svarende til 20 % af basisoverslaget, optages på finanslovens Anlægsreserve (Anlægsbev. ). 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet En udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen vil forbedre trafikafviklingen i myldretiden og derved reducere transportudgifterne for erhvervslivet. I anlægsfasen skønnes der at være en direkte og indirekte beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren på ca. 500 mandår. De afledte økonomiske virkninger i øvrigt vil primært være sparet tid. Den sparede tid har en værdi i størrelsesordenen 26 mio. kr. i 2013 og herefter stigende i takt med væksten i trafikken og trængslen. En del af tidsbesparelsen tilfalder erhvervslivet i form af reducerede transportomkostninger. For så vidt angår de strukturelle økonomiske virkninger for erhvervslivet kan nævnes, at en forbedret fremkommelighed normalt forventes at give positive effekter for erhvervslivet. I den forbindelse er det af væsentlig betydning, at den del af tidsbesparelserne, der ikke direkte kan henføres til erhvervstrafik, og dermed som afledt økonomisk effekt, primært kan henføres til trafik mellem bolig og arbejdssted, som giver erhvervslivet en positiv effekt i form af fordele for de ansatte. 11. Administrative konsekvenser for borgerne Det færdige anlæg vil indebære en betydelig forbedring for trafikanterne på motorvejen og betyde en aflastning af trafikken på alternative veje. Anlægget berører direkte og indirekte en del borgere, der bor i nærheden af vejanlægget, bl.a. i form af ekspropriationer og støj og gener i forbindelse med anlægsarbejderne, jf. punkt 8.1. I det videre forløb i anlægsprocessen vil borgerne i området bl.a. på løbende kunne informere sig om vejarbejdets karakter og tidsplan, og ejerne af de berørte ejendomme vil blive inddraget direkte ved breve fra Vejdirektoratet og ekspropriationsmyndighederne. 12. Miljømæssige konsekvenser I VVM-redegørelsen har Vejdirektoratet redegjort for de forventede miljømæssige konsekvenser af vejanlægget. Konsekvenserne er resumeret nedenfor Arealindgreb og barrierevirkning Der skønnes at være behov for permanent arealerhvervelse ved ekspropriation af 3,5-5 ha til vejanlægget, heraf ca. 2,5-4 ha fredskov. Udbygningen vil berøre 5-6 ejendomme. Det forventes ikke, at der skal totaleksproprieres ejendomme. Arealerne medgår især til udbygning af selve vejstrækningen. Af hensyn til gennemførelse af anlægsarbejderne skal der ske en midlertidig ekspropriation af ca ha til arbejdsarealer og udsætningsområder for deponering af jord i anlægsperioden. Arealerne reetableres og leveres tilbage til de berørte ejendomme efter endt brug. Omfanget af ekspropriationer vil blive fastlagt endeligt af den ekspropriationskommission, der skal godkende projektet ved en besigtigelsesforretning. Ekspropriationer til motorvejsudvidelsen sker med hjemmel i lovforslagets 3, vejlovens 43 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Støj, luft og klima Antallet af boliger belastet med støj over 55 db forventes at blive reduceret fra 30 til 11 boliger ved en udbygning af motorvejen i forhold til 0-alternativet. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra vejtrafik er 58 db. Der vil være ganske få boliger langs den udbyggede motorvejsstrækning, som belastes med støjniveauer over 58 db og heraf ingen i sammenhængende boligområder. Udbygningen af motorvejen vil have en minimal betydning for de samlede beregnede emissioner af forurenende stoffer og CO2 i forhold til 0-alternativet. CO2- udslippet vil stige med ca tons pr. år, svarende til en stigning på 0,08 %. For CO, NOx, SO2 og partikler er stigningen på 0,02-0,27 % i forhold til 0-alternativet.

10 10 Beregningerne er foretaget med emissionsfaktorer svarende til de beregnede gennemsnitshastigheder. Der er således ikke taget højde for de positive CO2-effekter, som følger af, at kødannelser med»stop and go«-kørsel i myldretiderne reduceres ved udbygning af motorvejen. Motorvejen medfører endvidere en omfordeling af emissionerne, hvorved der opnås en reduktion af emissionerne i byområder, der modsvares af lidt større stigninger i det åbne land. Da motorvejen overvejende forløber i det åbne land med gode spredningsbetingelser, vurderer Vejdirektoratet, at luftforureningskoncentrationerne vil være langt under gældende grænseværdier Natur, landskab og fortidsminder Motorring 4 forløber på strækningen gennem Tingsletten, Vestskoven, Store Vejleådal og Egelundparken. Der ligger ingen internationale naturbeskyttelsesområder i selve undersøgelseskorridoren for motorvejen. Habitatområde nr. 124, Vasby Mose og Sengeløse Mose, ligger ca. 3,5 km fra projektstrækningen. Området bliver hverken direkte eller indirekte påvirket, idet det ligger på den anden side af et vandskel og uden direkte forbindelse til de vandløb m.v., der skal modtage vejvand fra Motorring 4. De biologiske forhold er blevet kortlagt på baggrund af feltundersøgelser i området. Dette har omfattet alle naturområder, halvkulturområder samt småbiotoper, fx vandhuller. Der har været særlig fokus på de arter, der er beskyttet af EF-habitatsdirektivets bilag IV. EU-habitatdirektivet forpligter Danmark til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de arter, som er listet på EF-habitatdirektivets bilag IV, også uden for de egentlige habitatområder. Beskyttelsen omfatter bl.a. forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af arternes udbredelsesområder. Ved feltundersøgelserne er der registreret brunflagermus, vandflagermus og dværgflagermus. Vestskoven og områderne omkring Motorring 4 rummer en del vandhuller, hvoraf en del er ynglebiotoper for padder. Stor vandsalamander og spidssnudet frø, som er opført på EFhabitatsdirektivets bilag IV, er kendt fra området. Det vurderes, at der, når motorvejen udbygges, vil være en marginal påvirkning af dyre- og plantelivet. Landskabet i den korridor, som motorvejen forløber i, er dannet under sidste istid som et storbakket morænelandskab. Harrestrup mose mod nord ligger i en lavning, der har været en issø i istiden, og Store Vejleådal løber i den dal, der er udformet af smeltevand fra isen. De synligste landskabelige konsekvenser af udvidelsen vil være mindre beplantning i midterrabatten og yderrabatterne samt etablering af evt. støjvolde. Stort set hele området omkring Motorring 4 er udpeget som kulturhistorisk værdifuldt. Udbygningen af motorvejen påvirker kun kulturlandskaber i yderst begrænset omfang. Muligheden for at gøre arkæologiske fund i forbindelse med anlægsarbejdet er temmelig lille, da det meste af området ligger inden for det areal, der blev gennemgravet i forbindelse med anlæg af Motorring Friluftsliv Hele området omkring Motorring 4 er udpeget som friluftsområde, og der er mange stier og rekreative anlæg. Udbygningen af motorvejen vil generelt ikke påvirke rekreative aktiviteter. De underførte stipassager vil med udbygningen blive forlænget med 2-3 m. Gang- og cykelstier vil blive reetableret i fuldt omfang, ligesom alle øvrige stier reetableres og bibeholdes i videst mulig omfang under anlægsarbejdet Overfladevand og grundvand Der etableres et helt nyt afvandingssystem for motorvejen, jf. afsnit Hvis der sker spild på vejen, lukkes bassinernes afløb, og forureningen samles op. Vejvandet opsamles og føres via lukkede ledninger og grøfter til regnvandsbassiner, hvor urenheder bundfældes, og afstrømningen reguleres, inden vandet føres videre til det nærmeste vandløb. Risikoen for at forringe kvaliteten af drikkevandet i forhold til i dag vurderes derfor som yderst begrænset. Afvandingssystemet sikrer, at der under normale omstændigheder ikke vil være nogen risiko for belastning af grundvandskvaliteten. Dette gøres bl.a. ved at anlægge regnvandsbassinerne med tæt bund eller membran. Afledningen af vejvandet m.v. kræver tilladelser fra pågældende kommuner, jf. miljøbeskyttelsesloven. I tilladelserne vil de nærmere vilkår for udledningen til de relevante vandløb og søer m.v. blive fastlagt Ressourceforbrug Til udbygningen af motorvejen vil der blive benyttet forskellige råstoffer primært i form af stabilgrus, bundsikring (sand og grus), asfalt, beton og stål. Forbrug af råstoffer er opgjort på baggrund af et skitseprojekt for vej og afvanding. Hertil kommer en mindre mængde af diverse materialer til afstribning, autoværn og skiltning. Forbruget omfatter ca t asfalt (heraf udgør genbrug ca t) og ca m3 stabilgrus og bundsikring.

11 11 Affald og genanvendeligt materiale skal håndteres i henhold til myndighedernes anvisninger Forurenet jord Den øverste del af den nuværende rabatjord langs motorvejen er forurenet. Jorden vil som udgangspunkt indgå i vejanlæggets dæmninger og tilslutningsanlæg. Det sker efter myndighedernes anvisning eller tilladelse efter mere detaljerede undersøgelser, der danner grundlag for den konkrete jordhåndtering i projektet. Ved arbejde i forurenet jord skal jorden bortskaffes eller indbygges i projektet efter særlige regler i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser. Der vurderes ikke at være nogen risiko for forurening af grundvandet som følge af jorddisponeringen af rabatjord i anlægsprojektet. 13. Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM-direktivet) (EF-Tidende 1985 nr. L 175, side 40) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/ EF af 26. maj 2003 om mulighed for deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EF- Tidende 2003 nr. L 156, side 17). Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer (Fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (Habitatdirektivet) (EF-Tidende 1995 nr. L 1, side 135) vil blive direkte eller indirekte berørt af projektet. 14. Høring over lovforslaget Lovforslaget har været i høring hos Albertslund Kommune, Høje Taastrup Kommune, Ballerup Kommune, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, DI Transport, Movia og Forenede Danske Motorejere (FDM). Høringssvarene vil blive fremsendt til Trafikudvalget ledsaget af de kommentarer, som udtalelserne måtte give anledning til. 15. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Økonomiske konsekvenser Mindre udgifter for stat og kommuner for stat, regioner og kommuner som følge af færre trafikuheld Administrative konsekvenser Ingen for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Reduktion af transportomkostningerne. Øget beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren i anlægsperioden Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Udgift for staten på 328,4 mio. kr., (prisniveau 2010, inkl. tillæg på 30 %) til anlæg samt udgifter til drift og vedligeholdelse Begrænset meradministration for Vejdirektoratet i anlægsfasen Administrative konsekvenser Ingen for erhvervslivet Administrative konsekvenser Betydelig forbedring for trafikanterne påstøj og gener i forbindelse med anlægsar- Gennemførelse af projektet vil for borgerne motorvejen og betydelig aflastning af tra-bejdernefikken på alternative veje Ingen medføre ekspropriation for en række ejendomme Miljømæssige konsekvenser Formindskelse af støjgener langs vejen Mindre forøgelse af luftforurening og CO 2 -udledning. Begrænsede indgreb i rekreative omgivelser. Marginal påvirkning af dyre- og planteliv Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i EU-retten. Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiver bliver hverken direkte eller indirekte berørt af vejanlægget. Det

12 12 vil gennem afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag blive sikret, at de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke påvirkes negativt af vejanlægget Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse indeholder en bemyndigelse af transportministeren til at udbygge den ca. 4 km lange strækning af hovedlandevej nr. 4, Motorring 4, mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen fra 4 til 6 spor. Der henvises til de almindelige bemærkninger og bilag 1. Til 2 Den foreslåede bestemmelse giver hjemmel til at pålægge byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Forslaget fraviger reglen i lov om offentlige veje 34, hvorefter der ved hovedlandeveje og andre rutenummererede veje kan pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på indtil 100 m, når vejbestyrelsen finder, at der af færdselsmæssige hensyn bør sikres mulighed for udvidelse af vejen til en større bredde, eller at færdslens tarv i øvrigt gør det nødvendigt. Begrundelsen for at udvide byggelinjernes maksimumsafstand er, at de almindelige bestemmelser i lov om offentlige veje, hvorefter hovedlandeveje kan pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 100 m, ikke vurderes at være tilstrækkelige, når vejen udbygges til 6 spor som i dette tilfælde. Ved pålæg af byggelinjer efter den foreslåede bestemmelse finder reglerne om byggelinjer i kapitel 4 i lov om offentlige veje i øvrigt anvendelse. Til 3 Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at transportministeren i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren kan ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af projektet, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Endvidere foreslås det i stk. 2, at erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. De ordinære ekspropriationer til vejanlægget vil ske med hjemmel i vejlovens 43 og efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Ekspropriationerne ledes af Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne. De ordinære ekspropriationer til vejanlæg af denne type kan normalt forventes gennemført 1½-3 år efter vedtagelsen af en anlægslov, da ekspropriationerne først kan gennemføres, når Vejdirektoratet har udarbejdet et detailprojekt, og ekspropriationskommissionen har afholdt de nødvendige besigtigelser og godkendt projektet. Med forslaget vil transportministeren som nævnt få hjemmel til i særlige tilfælde at fremrykke ekspropriationstidspunktet for ejendomme, der berøres særligt indgribende af projektet. Ved»særligt indgribende«sigtes almindeligvis til en situation, hvor det vurderes, at der er stor sandsynlighed for, at den pågældende ejendom vil blive totaleksproprieret i forbindelse med projektet. Selv om kravet om, at ejendommen skal berøres særligt indgribende af motorvejsplanerne, er opfyldt, skal også betingelsen om, at der skal være tale om et særligt tilfælde være opfyldt, førend transportministeren kan ekspropriere de pågældende ejendomme på et tidspunkt forud for de ordinære ekspropriationer. Som eksempler på særlige tilfælde kan nævnes, at en fremrykket ekspropriation kan afværge væsentlige økonomiske konsekvenser, eller at ejendommen ønskes overtaget af særlige personlige årsager, herunder sygdom, alder, familieforøgelse eller andre sociale forhold. Forventede ændringer i ejendomspriserne kan ikke i sig selv anses for at udgøre en væsentlig økonomisk konsekvens. Til 4 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 188 Offentligt 1 Transportministeriet Udkast 25. januar 2010 Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4

Forslag. Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 1. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til:

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 1. Transportministeren bemyndiges til at anlægge

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Transport- og Energiministeriet Udkast 8. februar 2006 end. Forslag til Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 2014/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 34 Offentligt Transportministeriet 6. november 2014 UDKAST Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge

Læs mere

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3.

2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Forslag 1. 2. 3. 2009/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-13 Fremsat den 7. oktober 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18)

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 3. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1. Transport-

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen.

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen. Anmeldeskema Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse (kan vedlægges) Miljøgodkendelse af biaktivitet på virksomheden STEA A/S til neddeling af udtjente træpaller. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 2009/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-218 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. 1 af 11 04.03.2010 10:52 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape 2010/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt)

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund Ny fjordforbindelse ved

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1)

MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1) MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1) Projekt Femern Early Works Kunde RAT Dato 26-05-2014 Rev. dato 29-09-2014 Til Fra Mette West-Petersen Ole Michaelsen Kristine Kjørup Rasmussen

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013)

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Skanderborg Fælleden Skanderborg Kommune, Byråds-

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter.

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge

Forslag. Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge 2010/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Bilag 2 Basisoplysninger

Bilag 2 Basisoplysninger Bilag 2 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Projektet omhandler to delstrækninger. Strækning 1: Skæring Bæk er ved Virupvej rørlagt på en

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Aarhus Kommune. Trafik og Veje, Planlægning. trafikogveje@aarhus.dk. Planlægning og Byggeri. Den 29. april 2011

Aarhus Kommune. Trafik og Veje, Planlægning. trafikogveje@aarhus.dk. Planlægning og Byggeri. Den 29. april 2011 Aarhus Kommune Trafik og Veje, Planlægning trafikogveje@aarhus.dk Den 29. april 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved forlægning af del af Sletvej Aarhus

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. "Ministeren bedes oplyse

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Ministeren bedes oplyse Trafikudvalget L 11 - Offentlig Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 6. januar 2005 SJ 400-2 Trafikudvalget har i brev af 10. december 2004 stillet mig følgende spørgsmål

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr.

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr. 24. februar 216 Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1 Udarbejdet af: MLJ Kontrolleret af: MAC Godkendt af: Anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsens 1 2, stk. 1 af anlæg af nyt afløb

Læs mere

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Gert Schneider, SlothMøller Møllegade

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 40, Fynske Motorvej (E20), fra Motorvejskryds Odense til ca. 2,0 km øst for

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12.

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til etablering af 2 trætopklatrebaner,

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 22-01-2016 Vurdering af kølecentral til Copenhagen Markets A/S på Litauen Allé 13, Høje Taastrup Rambøll

Læs mere

Bilag A Screening for VVM-pligt

Bilag A Screening for VVM-pligt Bilag A Screening for VVM-pligt Olieudskillere og ændring af udløb - Tueholmsøen Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Dette projekt omhandler optimering af

Læs mere

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning.

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning. Fra: Erik Vilstrup Sørensen Sendt: 19. marts 2014 09:55 Til: Niels-Peter Mohr Cc: Adam Brun; Jan Bruun; Troels Pedersen; Jørn Porsgaard Emne: BKVV Lisbjerg, anmodning om behandling af ændringsforslag nr.

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Peter Christian Bay Knudsen, Søren Lolks Vej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg, 4021 5553, peter@skiftekaer.dk

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger

Bilag 5. Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) ' Fjernvarmeforsyning af nyt erhvervsområde Porten til Sønderborg, vest for Sønderborg by, omfattet af lokalplan nr. 4.10-12. Opdimensionering

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere