Banedanmark - UT-instruks UT-instruks. Usædvanlige transporter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banedanmark - UT-instruks 02.02.2015. UT-instruks. Usædvanlige transporter"

Transkript

1 Banedanmark - UT-instruks UT-instruks Usædvanlige transporter

2 Instruks for usædvanlige transporter (UT) Banedanmark Instruks for usædvanlige transporter (UT)

3

4 UT Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

5 Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad UT

6 UT 1-3 UT udgives af: Banedanmark Kvalitet & Sikkerhed Amerika Plads København Ø UT-instruks udgives udelukkende i en elektronisk udgave (pdf-fil). Gældende reglementer samt oversigt over sidst udsendte rettelsesblad kan ses på Om jernbanen / Jernbanesikkerhed / Jernbanesikkerhedsregler. I hvilket omfang UT-instruks skal være til rådighed for de enkelte personalekategorier, fremgår af SR bilag

7 2-3 UT

8 UT 3-2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Læssede vogne Jernbanekøretøjer på egne hjul Transporter som kan betragtes som UT Anvendelsesområde Kodificerede læsseenheder Oplysninger om UT Sikkerhedsmæssige forhold Særlige forhold for jernbanevirksomheden Eftermåling af UT Afmærkning med blanket U Befordringstilladelsens anvendelsesområde Stationer inkl. eventuelle rangerområder Den fri bane Melding og underretning om UT Rangering med UT Hindringer for befordringen Driftsmæssige forhold Sagsbehandling og udsendelse Befordringsansøgning Transport af køretøjer Ansøgningsfrist Behandling af befordringsansøgningen Transportnummer Befordringstilladelse Anvendelse af en befordringstilladelse Befordringstilladelsens gyldighed Gyldig indtil dato Gyldig indtil årets udgang Gyldig for vogn med nærmere angivet vognnummer Ordforklaringer Bilag 1.1 Befordringstilladelse Bilag 1.2 Befordringstilladelse Bilag 2 Blanket U Bilag 3 Blanket U (Kombineret trafik)

9 4-2 UT Side Bilag 4 UT-skema... 29

10 UT Indledning Alle køretøjer der skal køre på Banedanmarks infrastruktur, skal have en ibrugtagningstilladelse, transporttilladelse eller være mærket f. eks. med RIV/AVV, RIC, eller med tilladelsesraster (DSB/DK). Derudover kan der være brug for at indhente en befordringstilladelse for befordring som en usædvanlig transport. Som usædvanlige transporter regnes - de jernbanetransporter, der overskrider de fastsatte grænser for vægt, læsseprofiler mv. - de transporter, som på grund af vognanvendelsen eller læssemetode bør være under stadig kontrol. I det følgende vil usædvanlige transporter blive forkortet til UT. Følgende betragtes som UT: 1.1. Læssede vogne - Læs, som ikke er sikret i henhold til læsseanvisningerne, RIV bilag II, bind 1 eller 2, og som ikke er omfattet af for eksempel meddelelsesblade på lyserødt papir om alternativ sikring. - Læs, som under hensyntagen til de forskrevne breddeindskrænkninger, overskrider et af de foreskrevne læsseprofiler, som er gældende for den pågældende strækning. - Sendinger med overragende ende, hvis indskrænkningsværdien står til højre for den fedt optrukne linje, jf. RIV, bilag II, bind 1, tavle 2.3. (gælder kun hos SNCF). - Stive læsseenheder over to eller flere vogne med drejeskammel/glideskammel. - Bøjelige læsseenheder med en længde på mere end 36 m på flere vogne uden vrideskammel. Tog, som udelukkende befordrer denne type gods (heltog), betragtes dog ikke som UT. - Læsseenheder, som ikke kan befordres til bestemmelsesstationen uden omlæsning, hvis de vejer mere end 25 t eller er lastet på vogne med forsænket bund. - Forsendelser, som skal transporteres videre på færger, såfremt de omfattes af bestemmelserne i RIV, bilag IV, punkt 4. - Vogne på mere end otte aksler, hvis de er læssede og selvom de er forsynet med RIV-mærket

11 6-3 UT - Læssede vogne, som overskrider den tilladte lastgrænse på den pågældende strækningsklasse. - Vogne, som er læsset over den højst tilladte lastgrænse indtil den maximale bæredygtighed i vognens konstruktion Jernbanekøretøjer på egne hjul - Jernbanekøretøjer som er profiloverskridende. - Køretøjer uden nyttelast, f.eks. arbejdskøretøjer, som overskrider den tilladte lastgrænse på den pågældende strækningsklasse Transporter som kan betragtes som UT Følgende skal befordres som UT, såfremt det fremgår af ibrugtagningstilladelsen/transporttilladelsen eller såfremt det ønskes af jernbanevirksomheden. - Læssede eller tomme vogne, der ikke er RIV-mærket og ikke er forsynet med tilladelsesraster (DK) fra den pågældende bane/ jernbanevirksomhed. - Jernbanekøretøjer på egne hjul, som selv er genstand for en transportaftale, hvis de ikke er RIV -, RIC-mærkede eller ikke er forsynet med tilladelsesraster (DK). - Køretøjer på egne hjul (lokomotiver, togsæt, arbejdskøretøjer m.m.) med tekniske forhold, som gør at de ikke kan befordres uden særlige betingelser Anvendelsesområde Denne instruks skal anvendes, når en UT skal befordres på de spor, som forvaltes af Banedanmark. Usædvanlige transporter kan kun modtages under særlige betingelser, som forinden skal være aftalt mellem infrastrukturforvalterne/jernbanevirksomhederne. Hvis et arbejdskøretøj, både ved transport og arbejder, er profiloverskridende, eller der er andre særlige forhold (aksellast, metervægt, lang akseafstand m.m.), skal retningslinjerne i denne instruks følges. Køretøjer, som har dansk ibrugtagningstilladelse eller transporttilladelse skal ikke befordres som UT, medmindre det fremgår af tilladelsen.

12 UT Kodificerede læsseenheder Profiloverskridende godkendte kodificerede læsseenheder kan, såfremt de er læsset på godkendte bærevogne til kombineret trafik (KV), befordres i særlige aftalte tog og køres uden yderligere tilladelser, meldinger og mærkning (blanket U). I Danmark tillades overnævnte kørsler kun mellem Padborg og Fredericia. Det skal af tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen fremgår, hvilke maksimale KV-profiler toget må medgives, samt hvilke UT-numre, der relateres til. Toganmeldelser må kun laves med de KV-profiler, der er tilladt i de planlagte tog eller efter aftale med Banedanmark (UT). Kan disse betingelser ikke overholdes, skal transporterne behandles efter bestemmelserne i denne instruks

13 8-2 UT

14 UT Oplysninger om UT I korrespondance om UT skal der benyttes nedennævnte talkode for karakteristik af vogn og gods, idet denne kode er internationalt anvendt. Det er således kun nødvendigt at anføre oplysningerne som talforkortelser med tilhørende målangivelse. Har den benyttede vogn for eksempel to aksler, udtrykkes dette: (5) 2. Benyttede talforkortelser: (1a) (1b) (1c) (2a) (2b) godsets art antal forsendelser omridskodenummer vogntype (litra) internationale godkendelser (RIV/RIV eller andet) (3) akseafstand, hhv. bogiecenterafstand (mm) (4) akselafstand i bogier (5) antal akser (6) længde over puffer (mm) (7) vognens taravægt (t) (8) godsets vægt (9) metervægt (t/m) (10) største akseltryk (t) (11) godsets længde (mm) (12a) afstand fra vognmidte i den ene side - halve bredde (mm) (12b) afstand fra vognmidte i den anden side - halve bredde (mm) (13) højde - interval over skinneoverkant (mm) (14) for gods, der ligger mellem akslerne (bogiecentrene), afstanden fra yderaksel hhv. bogiecenter til det overskredne punkt på godset. (15) for gods, der ligger uden for akslerne (bogiecentrene), afstanden fra yderaksel hhv. bogiecenter til det overskridende punkt på godset (mm) (16) tillæg for uregelmæssigheder i spor og vogn (mm)

15 10-2 UT (17) kurveudslag i 250 meter kurve (mm) (benyttes ikke af Banedanmark) (18) summen af punkterne (12), (16) og (17) (mm) (19) bemærkninger (20a) afsenderfirma (20b) jernbanevirksomhedsangivelse (21) afsendelsesstation (22) bestemmelsesstation (23) den af firmaet ønskede befordringsvej (med grænsestationerne understreget) (24) befordring som fragtgods/særtog med km/t (det ikke ønskede overstreges) (25) toldbehandling på Station (26) havnekaj (27) modtager (28) forskelligt (29) skal godset være jordet? hvordan skal godset vende ved ankomst? forventet befordringstid pristillæg for særlige ydelser ønsker meddeles om afgangstidspunkt? (30) det kritiske punkt... som på godset er mærket med blanket O bliver på grænsestation... overgivet til venstre/højre i køreretning (31) henvisning til tidligere transportnumre. Af hensyn til hurtig og effektiv behandling af UT bør jernbanevirksomheden i videste muligt omfang søge alle punkterne besvaret, dog med følgende undtagelser: - Punkterne 9 og 10 beregnes af Banedanmark. - Punkterne 16, 17 og 18 anvendes ikke i Danmark og beregnes af hver enkelt udenlandsk infrastrukturforvalter for sig. - Punkterne 24, 28, 29, 30, 31 vil i almindelighed ikke være nødvendig for transportens gennemførsel.

16 UT Sikkerhedsmæssige forhold 3.1. Særlige forhold for jernbanevirksomheden Den jernbanevirksomhed, i hvis tog UT'en transporteres i, er ansvarlig for at - der er givet en befordringstilladelse - der foreligger de nødvendige tilladelser på køretøjer (f.eks. ibrugtagningstilladelsen eller transporttilladelse fra Trafikstyrelsen - kontrollere, at godset er inden for de i befordringstilladelsen angivne mål - udfærdige og påsætte vogn og fragtbrev blanket U, blanket for usædvanlige transporter (bilag 2), såfremt dette ikke allerede er sket - udlevere et eksemplar af pågældende befordringstilladelse til togets lokomotivfører - træffe aftale med toglederen om togbenyttelse, når dette er foreskrevet i befordringstilladelsen Eftermåling af UT Såfremt der opstår uregelmæssigheder undervejs, kan det være nødvendigt at udsætte vognen og lave en eftermåling på godset. Viser det sig ved eftermålingen, at målene er større end angivet i befordringstilladelsen, skal toglederen straks underrettes, og vognen må ikke vidersendes, før der foreligger en ny befordringstilladelse Afmærkning med blanket U Enhver UT skal afmærkes med en særlig blanket for usædvanlige transporter, blanket U (bilag 2). I kombineret trafik (veksellad, sættevogne og containere) kan der benyttes en forenklet udgave af blanketten (bilag 3) Befordringstilladelsens anvendelsesområde Befordringstilladelsens betingelser for transportens gennemførelse dækker infrastrukturbegrænsningerne på de spor, som forvaltes af Banedanmark

17 12-1 UT Befordringen er kun gyldig ad den rute, som er angivet i befordringstilladelsen og dækker følgende spor: Stationer inkl. eventuelle rangerområder Befordringstilladelsen gælder for alle togvejsspor. Øvrige spor (sidespor) er ikke omfattet af befordringstilladelsen. Befordring på disse spor kræver en lokal undersøgelse, som den UT-ansvarlige i Banedanmark får til behandling Den fri bane Befordringstilladelsen er gyldig til kørsel ad alle hovedspor i begge køreretninger, såfremt andet ikke er angivet Melding og underretning om UT Der afgives melding og underretning om transportens afgang jf. SR Rangering med UT Vogne med UT må ikke køre over rangerryg, idet forskydning af godset kan betyde uoverensstemmelse mellem de tilladte og de virkelige mål Hindringer for befordringen En UT skal udsættes, når - det undervejs fastslås, at godset skal omlæsses enten pga. fejl på vognen, eller fordi læsset har forskubbet sig - befordringen skal ske på en strækning, der ikke er angivet i befordringstilladelsen.

18 UT Driftsmæssige forhold 4.1. Sagsbehandling og udsendelse Sagsbehandling kan opdeles i 3 dele: - Korrespondance og aftalegrundlag for overtagelse af transporten mellem de implicerede jernbanevirksomheder. - Afklaring af muligheder og for befordringsbetingelser på Banedanmarks infrastruktur. - Udstedelse af den endelig befordringstilladelse. Korrespondancen og aftalegrundlaget varetages af jernbanevirksomheden. Banedanmark kan, hvis det ønskes af jernbanevirksomhederne, varetage den nødvendige korrespondance. Betingelserne for transporten udarbejdes af Banedanmark. Den endelige befordringstilladelse udsendes af Banedanmark. Ansøgning om befordringstilladelse for en usædvanlig transport sendes sammen med et eventuelt indhentet aftalegrundlag til: Banedanmark Amerika Plads København Ø Befordringsansøgning Det påhviler jernbanevirksomheden i de tilfælde, hvor en sending kan forventes at blive UT, straks at indhente tilstrækkelige oplysninger for afgørelse af, om transporten skal behandles som UT. Ansøgning skal indeholde mindst følgende oplysninger: - Navn og adresse på ansøgeren - Jernbanevirksomhed - Afgangsstation - Bestemmelsesstation - Grænseovergang - Modtager - Godsart, mål og vægt

19 14-2 UT - Antal - Fragtbetaler - Forsendelsestermin - Ved komplicerede transporter kan en målfast tegning af godset være nødvendig Transport af køretøjer Såfremt UT'en omhandler transport af jernbanekøretøjer (lokomotiver, togsæt, vogne, arbejdskøretøjer m.m.), er følgende tillægsoplysninger nødvendige, før ansøgningen kan behandles: - Betegnelse og nummer på køretøjet - Tekniske oplysninger (vægt, længde, bremsevægt m.m.) - Særlige detaljer om tekniske forhold for - togsæt, lokomotiver, vogne mv. - kørekraner - arbejdskøretøjer - Driftmæssige betingelser på baggrund af tekniske forhold vedrørende materiellet Ansøgningsfrist Anmodning om befordring som UT skal foreligge i Banedanmark 14 arbejdsdage forud for afsendelsesdagen. Den anførte frist skal betragtes som vejledende, idet ekspeditionstiden er afhængig af transportens planlægning Behandling af befordringsansøgningen. På grundlag af oplysninger fra jernbanevirksomhed eller afsender foretager Banedanmark de nødvendige undersøgelser i forbindelse med transporten i Danmark. Til brug ved disse undersøgelser kan det være nødvendigt at indtegne godset, set i tværsnit, på et UT-skema (bilag 4). Forespørgsler fra og til udenlandske jernbanevirksomheder/ infrastrukturforvaltere behandles af den jernbanevirksomhed, der skal stå for kørslen i Danmark eller af Banedanmark. Såfremt jernbanevirksomheden selv står for at indhente befordringstilladelser hos øvrige infrastrukturforvaltere/

20 UT 15-2 jernbanevirksomheder, er denne selv ansvarlig for at have modtaget de fornødne befordringstilladelser med angivelse af transportnummer, for at transporten kan gennemføres. Såfremt Banedanmark indhenter befordringstilladelser hos øvrige infrastrukturforvaltere/jernbanevirksomheder, er Banedanmark ansvarlig for at have de fornødne befordringstilladelser med angivelse af transportnummer, for at transporten kan gennemføres Transportnummer Hver ansøgning gives et transportnummer. Det danske består af fire og to cifre adskilt med en bindestreg. De fire første cifre er fortløbende numre jf. nedenstående nummerrækker. 5. og 6. ciffer angiver det årstal som tilladelsen er gældende fra. I befordringstilladelsen vil transportnummeret være suppleret med endnu en bindestreg og et 7. ciffer (fra 1 til 9). Dette 7. ciffer angiver hvilken udgave af befordringstilladelsen, der er tale om. Der anvende følgende nummerrækker: : lokale danske transporter : sydgående transporter : nordgående transporter : militærtransporter i forbindelse med ind - og udland (der samme nummer kan anvendes i såvel nordsom sydgående retning) : faste transporter Eksempel: Transportnummer er transport nr i nordgående retning, gældende fra en nærmere angivet dato i år 11 og er 1. udgave af befordringstilladelsen. Transportnummer er samme transport, men på grund af ændringer i rute/betingelser/mål eller andet, har det været nødvendigt at udsende overnævnte befordringstilladelse i 2. udgave. Den tidligere udgave bortfalder i alle tilfælde samtidig med nyudsendelsen. Transportnummeret skal anføres ved al korrespondance vedrørende den pågældende transport

21 16-2 UT Udgavenummeret anvendes dog ikke i korrespondancen med udenlandsk jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter Befordringstilladelse Når Banedanmark har modtaget og udarbejdet betingelser for transportens gennemførsel, udarbejdes en befordringstilladelse, som hentes via P-basen eller intranet. Befordringstilladelsen indeholder de nødvendige oplysninger til - identifikation af transporten - transportens befordringsrute - eventuelle betingelser for transportens gennemførsel. Såfremt Banedanmark står for at indhente befordringstilladelser hos de involverede infrastrukturforvaltere/jernbanevirksomheder, angives afsendelsesstationen, den endelige ankomststation og alle de involverede landes transportnumrene i den befordringstilladelse, der udsendes af Banedanmark (bilag 1.1). Såfremt jernbanevirksomheden selv indhenter befordringstilladelserne hos de involverede infrastrukturforvaltere/ jernbanevirksomheder, angives kun de danske grænsestationer og det danske transportnummer i den befordringstilladelse der udsendes af Banedanmark (bilag 1.2). Såfremt jernbanevirksomheden ønsker de øvrige infrastrukturforvaltere/jernbanevirksomheders transportnumre i befordringstilladelsen, skal Banedanmark have en kopi af de nødvendige tilladelser og de vil blive tilføjet som i bilag Anvendelse af en befordringstilladelse I befordringstilladelsen vil det fremgå, hvilken jernbanevirksomhed der må anvende tilladelsen. I visse tilfælde kan tilladelsen anvendes af flere jernbanevirksomheder og der vil da ikke være nogen jernbanevirksomhedangivelse i befordringstilladelsen. Jernbanevirksomheden må overdrage en befordringstilladelse til en anden jernbanevirksomhed Befordringstilladelsens gyldighed Befordringstilladelserne er almindeligvis gyldige i tre måneder. Såfremt befordringen ikke har fundet sted inden for disse tre

22 UT 17-3 måneder, kan tilladelsen - efter afsenderens ønske - forlænges for yderligere tre måneder. Der findes tre forskellige gyldighedsfrister Gyldig indtil (dato) Anvendes normalt således, at udløbsdatoen lægges ca. tre måneder efter transportansøgningens modtagelse i Banedanmark Gyldig indtil årets udgang Anvendes for transporter der regelmæssigt kommer til befordring uden yderligere forudgående anmeldelse fra afsenderen (der kan dog forekomme enkelte befordringstilladelser med gyldighed i indtil to år) Gyldig for vogn med nærmere angivet vognnummer Anvendes til befordringer, hvor en bestemt vogn skal befordres. Udløbsdatoen fastsættes til umiddelbart efter vognenes passage af strækningen henholdsvis ankomsten til bestemmelsesstationen

23 18-3 UT

24 UT Ordforklaringer Bærevogn KV Kodificering KV profil RIC RIV/AVV Befordringstilladelse Grænseoverskridende Ibrugtagningstilladelse Omrangeringsstationer Transporttilladelse UIC Tilladelse der gives af Banedanmark og som indeholder betingelser for kørsel på Banedanmarks infrastruktur. Jernbanevogne, der er indrettet til befordring af læsseenheder. Transport over landegrænser. Tilladelse der gives af Trafikstyrelsen inden jernbanekøretøjer må ibrugtages. Kombineret trafik Læsseenheder, som godkendes til jernbanetransport kodificeres (kodes) iht. UIC De mærkes med bogstaver samt to eller tre efterfølgende tal. Den maksimale kodificeringskode, der kan befordres på strækningen. De stationer, hvor læsset omrangeres til andre tog. Overenskomst om den gensidige benyttelse af personvogne i international trafik. Overenskomst om den gensidige benyttelse af godsvogne i international trafik. Tilladelse der gives af Trafikstyrelsen til jernbanekøretøjer der ikke har en ibrugtagningstilladelse. Internationale standarder for jernbanetrafik

25 20-2 UT

26 UT Bilag 1.1 Befordringstilladelse 21-2 Bilag 1.1 Bilag maj 2012 UT Gyldig til Adressater: DB Schenker Rail Scandinavia. ØSB. UT-nummer: UT Der er givet tilladelse til befordring af usædvanlig transport nr. SNCB /12, NL , DB Bza A1-0006/12, BDK , GC Ö 1011 via Bad Bentheim SNCB /12, NL , DB Bza E1-0100/12, BDK , GC Ö 1011 via Emmerich SNCB /12, DB Bza E1-0105/12, BDK , GC Ö 1011 Via Achen West Grundlag: Tilladelsen er givet på grundlag af oplysninger fra Green Cargo og B-Cargo. Tilladelsen er givet da læsseprofilet er overskredet. Øvrige normer og regler skal være overholdt. Jernbanevirksomhed: Tilladelsen gælder for DB Schenker Rail Scandinavia Destination: Tilladelsen gælder fra Gent-Zeehaven, Gent-Rodenhuize til Olofström, Olofström Övre, Älmhult, Älmhult Kombi eller Umeå. Rute: Tilladelsen gælder ad ruten Pa Tl - /Fa-/ Sno- Od Ng Kø Rg Ro - Hif-/ Ig- / Kh -/ Klv - Cph-Mgr Godsart/vogntype: Profil: Befordring som UT: Odense: København H (Nord): Tilladelsen gælder for 6-akslede vogne litra Sdggmrss-t (TWIN med kompatibilitetskode G ) eller 4-akslede vogne litra Sdgms (B) læsset med megatrailer eller standartrailer. Godset har følgende kritiske mål: 12a + b A B Punkt A = Sdggmrss-t. Punkt B = Sdgms Befordring sker på følgende betingelser: Skal føres forbi perrontag i km 160,3 med højst 5 km/t, såfremt spor 6 benyttes. Skal føres forbi køreledningsophæng i km 0,56 med højst 5 km/t, såfremt spor 2 benyttes. Meldinger: Der gives meldinger som angivet i SR 63. Underretning: Underretning af lokomotivførere for de tog, hvori befordring finder sted, sker ved at jernbanevirksomheden udleverer et eksemplar af denne meddelelse. Trafikal Drift Telefon Telefax Journalnr. Key Account Management /LLH Amerika Plads 15 Direkte UT København Ø Side 1(1)

27 22-2 Bilag 1.1 UT

28 UT Bilag 1.2 Befordringstilladelse 23-2 Bilag 1.2 Bilag maj 2012 UT Gyldig til Adressater: DB Schenker Rail Scandinavia. ØSB. UT-nummer: UT Der er givet tilladelse til befordring af usædvanlig transport nr. BDK Grundlag: Tilladelsen er givet på grundlag af oplysninger fra DB Schenker Scandinavia. Tilladelsen er givet da læsseprofilet er overskredet. Øvrige normer og regler skal være overholdt. Jernbanevirksomhed: Tilladelsen gælder for DB Schenker Rail Scandinavia Destination: Tilladelsen gælder fra Padborg grænse til Peberholmen Rute: Tilladelsen gælder ad ruten Pa Tl - /Fa-/ Sno- Od Ng Kø Rg Ro - Hif-/ Ig- / Kh -/ Klv - Cph Godsart/vogntype: Profil: Befordring som UT: Odense: København H (Nord): Tilladelsen gælder for 6-akslede vogne litra Sdggmrss-t (TWIN med kompatibilitetskode G ) eller 4-akslede vogne litra Sdgms (B) læsset med megatrailer eller standartrailer. Godset har følgende kritiske mål: 12a + b A B Punkt A = Sdggmrss-t. Punkt B = Sdgms Befordring sker på følgende betingelser: Skal føres forbi perrontag i km 160,3 med højst 5 km/t, såfremt spor 6 benyttes. Skal føres forbi køreledningsophæng i km 0,56 med højst 5 km/t, såfremt spor 2 benyttes. Meldinger: Der gives meldinger som angivet i SR 63. Underretning: Underretning af lokomotivførere for de tog, hvori befordring finder sted, sker ved at jernbanevirksomheden udleverer et eksemplar af denne meddelelse. Trafikal Drift Telefon Telefax Journalnr. Key Account Management /LLH Amerika Plads 15 Direkte UT København Ø Side 1(1)

29 24-2 Bilag 1.2 UT

30 UT Bilag 2 U Blanket U 25-2 Bilag 2 Blanket U Blanket U (Til anbringelse i seddelholderen) (Til anbringelse i seddelholderen) Totalvægt Metervægt Største akseltryk Totalvægt Metervægt Største akseltryk t 9 t/m t 9 t/m 10 Bane / (Nr.) Bane / (Nr.) / / / / / / Punkt Afstand fra vognens midterakse og målt vinkelret på denne til den ene side til den anden side Højde over SO Afstand fra yderaksler hhv. bogiecentrer Punkt Afstand fra vognens midterakse og målt vinkelret på denne til den ene side til den anden side Højde over SO Afstand fra yderaksler hhv. bogiecentrer 12a 12b a 12b mm mm mm ni mm na mm mm mm mm ni mm na mm A A B B C C D D (afrives og pålæbes fragtbrevet [RIV 2.]) Bane / (Nr.) / / / A /

31 26-2 Bilag 2 UT

32 UT Bilag 3 U (Kombineret trafik) Blanket U (Kombineret trafik) 27-1 Bilag 3 Blanket U Bane / (Nr.) / / / Kombineret trafik Kombinierter Ladungsverkehr W (KLV) P/C P C

33 28-1 Bilag 3 UT

34 UT Bilag 4 UT-skema 29-1 Bilag 4 Usædvanlige Transporter Dato: Godsart (1) 5000 Vogntype (2) Aksel/bogiecenter afstand (3) Akselafstand i bogie (4) Akselantal (5) Længde over puffer (6) Vognvægt (7) Godsvægt (8) Totalvægt Metervægt (9) Akseltryk (10) Godslængde (11) Afsender (20) Modtager (27) A B C D E F Afstand fra vognmidte mm Højde over S.O. mm 3000 Afstand fra aksel/bogiecenter (12a) (12b) (13) ni (14) na (15) Bemærkninger (19) Fra (21) Via (23) 500 Normallæsseprofil Til (22) BDK

35 30-1 Bilag 4 UT

通州区、密云县、大兴区(一)

通州区、密云县、大兴区(一) ...1...1... 32... 34... 37... 41... 46... 47... 49... 52... 54... 55... 60... 62... 63... 66... 72... 72... 74 I ... 78... 80... 85... 86... 87... 88... 91... 96... 99... 99... 106...113...115...115...119...

Læs mere

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Læs mere

390 1975 23 664 25 117 1986 Km % % % I 3.61 23.1 387.8 15.4 35.8 A 2.21 14.1 300.1 11.9 33.44 B 1.40 9.0 87.7 3.5 2.36 II 6.11

Læs mere

c38-961025p.pm

c38-961025p.pm 14 二 十 一 世 紀 評 論 中 國 農 民 非 農 活 動 的 文 化 意 義 一 改 變 生 存 方 式 的 衝 動 與 選 擇 自 80 年 代 中 期 以 來, 中 國 農 民 大 規 模 地 離 開 土 地 的 活 動 標 誌 8 整 個 社 會 結 構 正 在 發 生 重 大 的 變 化 我 認 為 農 民 流 出 的 最 基 本 和 最 直 接 的 動 機 是 改 換 生 存 方

Læs mere

婴幼儿护理(四).doc

婴幼儿护理(四).doc I...1 &...6...10 5...15...18...21...25...27...29...33...37...38...39 9...40...48...53...57...57 3...58 II...60...61...62...67...70...71...71...72...75...79...80...81...85...86...87...88 20...89...93...94...96...98...99

Læs mere

特大调查事故与处理实例(五)

特大调查事故与处理实例(五) ( ) ...1...5... 10 3.1... 12 8.30... 16... 19... 23 35KV... 26... 28... 31... 36... 39 10.1... 43... 48 7 17... 50... 65... 65... 67 7 17... 68 7 17... 82 I ... 84 ----... 88 4-20 11... 89... 90... 92

Læs mere

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Læs mere

Microsoft Word - 桂政发12号.doc

Microsoft Word - 桂政发12号.doc 广 西 壮 族 自 治 区 人 民 政 府 文 件 桂 政 发 2010 12 号 广 西 壮 族 自 治 区 人 民 政 府 关 于 印 发 广 西 西 江 黄 金 水 道 建 设 规 划 的 通 知 各 市 县 人 民 政 府, 自 治 区 农 垦 局, 自 治 区 人 民 政 府 各 组 成 部 门 各 直 属 机 构 : 为 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 进 一 步 促 进 广 西 经

Læs mere

Microsoft Word - ch01.doc

Microsoft Word - ch01.doc 第 1 章 資 產 管 理 的 概 念 一 選 擇 題 D1. 下 列 有 關 資 產 管 理 的 敘 述 何 者 有 誤? (A) 投 資 人 將 資 金 委 由 資 產 管 理 機 構 管 理 (B) 投 資 人 須 承 擔 所 有 的 投 資 風 險 (C) 資 產 管 理 機 構 會 向 投 資 人 收 取 管 理 費 (D) 資 產 管 理 的 契 約 愈 標 準 化, 投 資 門 檻 愈

Læs mere

市 发 展 客 观 规 律, 以 大 城 市 为 依 托, 以 中 小 城 市 为 重 点, 逐 步 形 成 辐 射 作 用 大 的 城 市 群, 促 进 大 中 小 城 市 和 小 城 镇 协 调 发 展 科 学 规 划 城 市 群 内 各 城 市 功 能 定 位 和 产 业 布 局, 缓 解 特

市 发 展 客 观 规 律, 以 大 城 市 为 依 托, 以 中 小 城 市 为 重 点, 逐 步 形 成 辐 射 作 用 大 的 城 市 群, 促 进 大 中 小 城 市 和 小 城 镇 协 调 发 展 科 学 规 划 城 市 群 内 各 城 市 功 能 定 位 和 产 业 布 局, 缓 解 特 含 山 县 城 乡 总 体 规 划 纲 要 (2010-2030 年 ) 说 明 第 一 章 规 划 总 论 第 一 节 宏 观 背 景 1.1 国 家 宏 观 层 面 背 景 分 析 1 中 华 人 民 共 和 国 城 乡 规 划 法 颁 布 实 施 新 的 城 乡 规 划 法 己 于 2008 年 1 月 1 日 颁 布 施 行, 尽 管 与 原 有 的 城 市 规 划 法 仅 一 字 之 差,

Læs mere

12_04.indd

12_04.indd 1 02 09 13 20 26 33 41 45 51 56 08 12 19 25 50 61 62 2 3 4 ö 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Læs mere

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Læs mere

cs22016202076

cs22016202076 2016 ( ) ( ) ( ) 2016 76 B1816 2016 76 2016 ( ) ( ) ( ) 1....B1820 2. ( ) ( )...B1820 3. 2 ( )...B1820 4. 3...B1820 3....B1822 5. 3A 3D...B1822 3A....B1822 3B....B1824 3C....B1824 3D....B1828 6. 4 ( )...B1830

Læs mere

0011 1...1 1.1 1.2 1.3 1.4... 1... 4... 6... 11 2...21 2.1 2.2... 21... 22 3...24 3.1 3.2 3.3... 24... 24... 25 4...26 4.1 4.2 4.3 4.4... 26... 26... 27... 29 5...30 I 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5... 30... 30...

Læs mere

水功能区划报告

水功能区划报告 全 国 重 要 江 河 湖 泊 水 功 能 划 (2011-2030 年 ) 二 〇 一 二 年 三 月 全 国 重 要 江 河 湖 泊 水 功 能 划 (2011-2030 年 ) 二 〇 一 二 年 三 月 前 言 水 是 生 命 之 源 生 产 之 要 生 态 之 基 水 资 源 短 缺 水 污 染 严 重 仍 然 是 当 前 制 约 经 济 社 会 可 持 续 収 展 的 主 要 瓶 颈

Læs mere

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

Læs mere

国防常识

国防常识 ...1...14...14...18...19...26...28...30...31 97...40...40...41...42 ()...43...43...44...44...45...46 I ...47...47...48...49...49...52...53...54...54...55...57...58...59...61...62...62...64...66...68...69...72

Læs mere

Microsoft Word - 南京蓝星脂肪醇简本

Microsoft Word - 南京蓝星脂肪醇简本 证 书 编 号 : 国 环 评 证 甲 字 第 1907 号 南 京 蓝 星 化 工 新 材 料 有 限 公 司 4.4 万 吨 / 年 THF 转 产 9 万 吨 / 年 脂 肪 醇 改 造 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 本 简 本 仅 供 公 示 查 阅 ) 南 京 蓝 星 化 工 新 材 料 有 限 公 司 江 苏 润 环 环 境 科 技 有 限 公 司 2014 年 5 月 目 录

Læs mere

untitled

untitled 2011 39 1 12.3% 21.1% 35.7% 27.7% 1.3 0.5 8 30% 10200 4350 5850 2 2000 1300 1130 600 620 515 560 510 770 760 460 450 420 410 180 1 41 78 68 165 3510 2890 341 1342 516 805 21 1032 1342 516 413 206 93 31

Læs mere

TSP043 Hardware Manual

TSP043 Hardware Manual TSP043 A A TSP043 STAR STAR 2011 1....1 1-1....1 1-2....1 2....2 3....3 3-1....3 3-2....4 3-3....6 3-4....7 3-5....7 3-6....8 3-7....10 3-8....11 4....13 4-1....13 5....14 5-1....14 5-2....14 5-3....15

Læs mere

普 通 公 務 單 位 預 算 目 次 ^ 中 華 民 國 104 年 度 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 書 表 名 稱 一 藤 總 說 明. ^ 1 30 二 主 要 表 ( 一 ) 歲 入 來 源 別 預 算 表 ^ 31 33 ( 二 ) 歲 出 機 關 別 預 算 表 ^ 3 4 42 三 附

普 通 公 務 單 位 預 算 目 次 ^ 中 華 民 國 104 年 度 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 書 表 名 稱 一 藤 總 說 明. ^ 1 30 二 主 要 表 ( 一 ) 歲 入 來 源 別 預 算 表 ^ 31 33 ( 二 ) 歲 出 機 關 別 預 算 表 ^ 3 4 42 三 附 20-1 中 華 民 國 104 年 度 0 0 ^ 彐 I 1 0 5 總 3 ^: ^ ^ I I 生 福 利 部 單 算 衛 生 福 利 部 編 普 通 公 務 單 位 預 算 目 次 ^ 中 華 民 國 104 年 度 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 書 表 名 稱 一 藤 總 說 明. ^ 1 30 二 主 要 表 ( 一 ) 歲 入 來 源 別 預 算 表 ^ 31 33 ( 二 ) 歲 出

Læs mere

广西师范学院(下)

广西师范学院(下) 3888.00 ( 16.00 ) ...1 ()...1...4... 11...14...15...17...32...43...44...46...47...58...59...60...62 I II...63...64...65...69...72...73...74...76...81...83...84 ( )...85...90 ( )...96... 102... 107...111...

Læs mere

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Læs mere

上海大瀛食品有限公司肉禽加工厂技术改造项目环境影响报告书

上海大瀛食品有限公司肉禽加工厂技术改造项目环境影响报告书 证 书 编 号 : 国 环 评 证 甲 字 第 1801 号 上 海 大 瀛 食 品 有 限 公 司 肉 禽 加 工 厂 技 术 改 造 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 公 示 版 ) 建 设 单 位 : 上 海 大 瀛 食 品 有 限 公 司 编 制 单 位 : 上 海 市 环 境 科 学 研 究 院 二 〇 一 四 年 十 一 月 上 海 市 环 境 科 学 研 究 院 受

Læs mere

目 录

目    录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Læs mere

內政部土地重劃工程局農村社區土地重劃四年示範計畫執行要點

內政部土地重劃工程局農村社區土地重劃四年示範計畫執行要點 彰 化 縣 竹 塘 鄉 土 庫 社 區 農 村 再 生 計 畫 地 點 : 彰 化 縣 竹 塘 鄉 ( 鎮 市 區 ) 土 庫 社 區 申 請 單 位 : 彰 化 縣 竹 塘 鄉 土 庫 中 華 民 國 102 年 03 月 14 日 目 錄 竹 塘 鄉 土 庫 社 區 再 生 計 畫 第 1 章 社 區 基 本 資 料... 1 1-1 農 村 社 區 名 稱 :... 1 1-2 申 請 組 織

Læs mere

3 92 59235 89 5 60,00024,000 84,000 2028476 6

3 92 59235 89 5 60,00024,000 84,000 2028476 6 山 中 傳 奇 與 水 的 牽 絆 二 峰 圳 4 4 0 00 922 92 92002 60 2028476 3 92 59235 89 5 60,00024,000 84,000 2028476 6 86.6 679 58,800 4 220.4 970 23,800 69 58,800 69,733 4 23,800 252,478 69 76 6 925 4 7 5 970 38 50 25

Læs mere

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172 68.65% 39.72% 39.72% 6.86% 6.52% 3.43% 3.75% 30% 50% 171 1. 100% 2. 100% 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% 4. 100% 5. 50% 50% 6. 7. J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% 8. 100% 9. 100% 172 10. 100%

Læs mere

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Læs mere

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

Læs mere

( m+ n) a 6 4 4 4 4 7 4 4 4 48 m n m+ n a a = a 4 a 4 3 a a 4 a 4 3 a = a 4 a 4 4 a 4 == 3 = a ma na ( m+ n) a A 0 a m a n m n a m+n 0 B a m a n m n m>n a m-n C 0 (a m ) n m n a mn D (ab) n n a n b n (

Læs mere

E170C2.PDF

E170C2.PDF IQ E170C2 2002.3. Rotork Rotork * ( ) * * RotorkIQ - IQ * * PC IQ Insight / Rotork * - Rotork IQ www.rotork.com 5 10 5.1 11 1 2 5.2 11 2 3 5.3 11 3 IQ 3 5.4 11 3.1 3 5.5 IQM12 3.2 3 5.6 IQML12 3.3 4 5.7

Læs mere

9 I 12 II ( ) 15 4 ( ) 16 5 ( ) ) 16 6 ( ) ) 17 7 ( ) ( ) 18 8 ( ) 18 9 ( ) 19 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 21 III 21 IV ( ) ( )

9 I 12 II ( ) 15 4 ( ) 16 5 ( ) ) 16 6 ( ) ) 17 7 ( ) ( ) 18 8 ( ) 18 9 ( ) 19 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 21 III 21 IV ( ) ( ) (6 5 ) 1982-8 The Hong Kong Transition Project 9 I 12 II 13 1 14 2 15 3 ( ) 15 4 ( ) 16 5 ( ) ) 16 6 ( ) ) 17 7 ( ) ( ) 18 8 ( ) 18 9 ( ) 19 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 21 III 21 IV 22 13 ( ) 23 1 24 14 ( ) 24 15

Læs mere

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 Key word I II III IV V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Læs mere

第一章 总论

第一章   总论 陕 西 盛 华 冶 化 有 限 公 司 30000 吨 金 属 钙 ( 一 期 15000 吨 金 属 钙 生 产 线 ) 建 设 项 目 前 言 前 言 一 项 目 由 来 金 属 钙 是 一 种 活 泼 的 轻 有 色 金 属, 在 工 业 领 域 中 的 应 用 广 泛, 随 着 现 代 科 学 技 术 的 不 断 发 展, 其 应 用 范 围 与 应 用 领 域 在 不 断 拓 展, 国 际

Læs mere

06 14 > 1986 p2762 1979 S4470 893 894 1963 s s f( nl + s) = f( nl) + ( 1 + 2 ) + ( 1 + 2 ) 2l l 2 s 2 ( 1 2 ), 2l s( s l) 2 f( n + s) = f( n) + s+, 2 1 + 2 1 2 f( f + s)

Læs mere

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

Læs mere

14-1 西 亞 的 自 然 環 境 第 14 章 西 亞 137 2 重 要 特 徵 : 乾 燥 氣 候 高 原 地 形 一 以 高 原 為 主 體 的 地 形 地 形 分 區 地 形 主 體 地 形 特 徵 1 世 界 最 大 半 島 古 老 地 台 與 2 古 老 地 台 : 因 紅 海 陷

14-1 西 亞 的 自 然 環 境 第 14 章 西 亞 137 2 重 要 特 徵 : 乾 燥 氣 候 高 原 地 形 一 以 高 原 為 主 體 的 地 形 地 形 分 區 地 形 主 體 地 形 特 徵 1 世 界 最 大 半 島 古 老 地 台 與 2 古 老 地 台 : 因 紅 海 陷 136 高 中 地 理 ( 三 ) 學 習 手 冊 第 14 章 西 亞 A 學 習 焦 點 西 亞 乾 燥 氣 候 的 成 因 與 生 活 方 式 西 亞 的 灌 溉 農 業 水 資 源 對 西 亞 的 影 響 石 油 對 西 亞 經 濟 與 國 際 政 治 的 影 響 伊 斯 蘭 文 化 的 特 色 與 影 響 西 亞 政 局 紛 擾 的 背 景 B 重 點 整 理 西 亞 概 論 : 北 :

Læs mere

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Læs mere

12. 家 庭 年 平 均 收 支 儲 蓄 表 列 示 如 下 : 消 費 支 出 為 66 萬 元, 利 息 支 出 為 4 萬 元, 經 常 性 移 轉 支 出 為 16 萬 元, 所 得 收 入 總 計 為 109 萬 元, 則 可 支 配 所 得 為 多 少? (1) 43 萬 元 (2)

12. 家 庭 年 平 均 收 支 儲 蓄 表 列 示 如 下 : 消 費 支 出 為 66 萬 元, 利 息 支 出 為 4 萬 元, 經 常 性 移 轉 支 出 為 16 萬 元, 所 得 收 入 總 計 為 109 萬 元, 則 可 支 配 所 得 為 多 少? (1) 43 萬 元 (2) 台 灣 金 融 研 訓 院 第 17 屆 理 財 規 劃 人 員 專 業 能 力 測 驗 試 題 科 目 : 理 財 規 劃 實 務 入 場 通 知 書 編 號 : 注 意 :1 本 試 卷 正 反 兩 頁 共 50 題, 每 題 2 分, 限 用 2B 鉛 筆 在 答 案 卡 上 作 答 2 本 試 卷 之 試 題 皆 為 單 選 選 擇 題, 請 選 出 最 適 當 答 案, 答 錯 不 倒 扣

Læs mere

Microsoft Word - Yang Yong report supl

Microsoft Word - Yang Yong report supl 江 河 之 痛 横 断 山 水 电 建 设 与 南 水 北 调 西 线 调 水 的 隐 忧 杨 勇 / 文 图 2006 年 7 月 初, 西 北 六 省 区 召 开 南 水 北 调 西 线 工 程 座 谈 会, 会 上 通 报 了 西 线 调 水 一 期 工 程 进 展 情 况, 并 着 重 讨 论 工 程 受 水 区 规 划 与 会 省 区 反 映, 随 着 该 区 社 会 经 济 的 迅 速

Læs mere

1950 5 1954 1906 3000 3 1911 30 3 2000 6 10 3 33 1944 34 38 4 1950 32 1943 500 1955 8 1740 1000 1961 1 10 1956 204 28 1939 1 14 25 3 8 8 29 2 6 200 6 10 4 22 1933 60 800 10 26 27 29 38 4 9 1950 1951 1968

Læs mere

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Læs mere

untitled

untitled HELAVIA standard grommets DA in black polychloroprene rubber (Neoprene) -30 to +90 C HELAVIA Dimensions (mm) Art. N. A B C D F1 F2 DA 20/65/10 0252 0001 010 100 2 6,5 11 1 2 2 DA 20/65/15 0252 0002 010

Læs mere

慈禧太后

慈禧太后 ... 3... 3... 4... 5... 8... 9... 10... 13... 17... 18... 19... 22... 23... 25... 32... 32... 38... 40... 42 ... 45... 47... 47... 48... 50... 52... 54... 57... 57... 62... 64... 67... 69 1901... 69...

Læs mere

目 录 2015 军 工 板 块 回 顾... 3 军 民 融 合 : 政 策 推 进, 渐 入 佳 境... 5 资 产 证 券 化 : 涛 声 依 旧, 加 速 兑 现... 9 国 防 装 备 升 级 : 演 习 常 态 化, 新 型 号 装 备 加 速 采 购... 15 研 究 报 告 中

目 录 2015 军 工 板 块 回 顾... 3 军 民 融 合 : 政 策 推 进, 渐 入 佳 境... 5 资 产 证 券 化 : 涛 声 依 旧, 加 速 兑 现... 9 国 防 装 备 升 级 : 演 习 常 态 化, 新 型 号 装 备 加 速 采 购... 15 研 究 报 告 中 国 防 军 工 证 券 研 究 报 告 板 块 最 新 信 息 增 持 公 司 名 称 股 票 代 码 目 标 价 ( 人 民 币 ) 评 级 中 直 股 份 600038.CH 65.00 买 入 中 航 机 电 002013.CH - 未 有 评 级 光 电 股 份 600184.CH 40.00 买 入 江 南 红 箭 000519.CH - 未 有 评 级 北 方 创 业 600967.CH

Læs mere

第一条 为了加强市政工程项目投资估算工作,提高估算编 制质量,合理确定建设项目投资,结合市政工程建设特点,制定本办法

第一条  为了加强市政工程项目投资估算工作,提高估算编    制质量,合理确定建设项目投资,结合市政工程建设特点,制定本办法 市 政 工 程 投 资 估 算 编 制 办 法 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 建 标 [2007]164 号 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 加 强 市 政 工 程 项 目 投 资 估 算 工 作, 提 高 估 算 编 制 质 量, 合 理 确 定 建 设 项 目 投 资, 结 合 市 政 工 程 建 设 特 点, 制 定 本 办 法 第 二 条 可 行 性 研 究 报 告 的 编

Læs mere

1904 1 1916 20 25 1 1917 2 40 25 1 1924 1936 1938 45 1 24900 5500 126 45800 10949 38 40 1 45 1 1256 7 1 5 525 501 1938 5 45 1 1941 1 50 22 27 3 2 102 2 175 1 3 1 2 120 1 1 1945 10 1 1950 1 18 1 35 1951

Læs mere

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Læs mere

郑济河南段

郑济河南段 新 建 郑 州 至 济 南 铁 路 河 南 段 环 境 影 响 报 告 书 ( 简 本 ) 建 设 单 位 : 河 南 城 际 铁 路 有 限 公 司 环 评 单 位 : 中 铁 工 程 设 计 咨 询 集 团 有 限 公 司 2016 年 6 月 项 目 地 理 位 置 图 1 1 建 设 项 目 概 况 1.1 建 设 项 目 的 地 点 及 相 关 背 景 新 建 郑 州 至 济 南 铁 路

Læs mere

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Læs mere

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Læs mere

& ) 5 )&4 *+,-. && /&0 4) &3 &1 /3 ) ) ) ) 6 6 & &) 3 2, 4 ) & & 2, & & 75&7 &

& ) 5 )&4 *+,-. && /&0 4) &3 &1 /3 ) ) ) ) 6 6 & &) 3 2, 4 ) & & 2, & & 75&7 & & ) 5 )&4 *+,-. && /&0 4) &3 &1 /3 ) ) ) ) 6 6 & &) 3 2, 4 ) & & 2, & & 75&7 & & + + + * & ) & * ) ) & & * ++, + -., + & K L *++ ) & ) ) ) ) ) & & & )), & &-+.,.-.,+ & ) ) ) - &-+ ).,+ ) ) & & / & ) )

Læs mere

Microsoft Word - report final.doc

Microsoft Word - report final.doc 殘 疾 人 士 無 障 礙 運 輸 需 要 研 究 調 查 報 告 書 目 錄 I. 撮 要 II. III. IV. 前 言 調 查 目 的 文 獻 回 顧 V. 調 查 方 法 VI. 調 查 結 果 VII. 分 析 及 討 論 VIII. 建 議 IX. 鳴 謝 I. 撮 要 殘 疾 人 士 在 日 常 生 活 上 面 對 不 少 困 難 與 挑 戰, 健 全 人 士 未 必 可 以 身 同

Læs mere

SM-A7000 Android SM-A7009 Android SM-A700F Android SM-A700FD Android Galaxy A7 (2015) SM-A700FQ Android SM-A70

SM-A7000 Android SM-A7009 Android SM-A700F Android SM-A700FD Android Galaxy A7 (2015) SM-A700FQ Android SM-A70 SM-A3000 Android 5.0 2.3 SM-A3009 Android 5.0 2.3 SM-A300F Android 5.0 2.3 SM-A300FU Android 6.0 2.6 Galaxy A3 (2015) SM-A300G Android 5.0 2.3 SM-A300H Android 5.0 2.3 SM-A300HQ Android 5.0 2.3 SM-A300M

Læs mere

目 录 一 公 开 陈 述... 1 二 单 位 概 况... 2 1. 规 模 与 性 质... 3 2. 所 属 类 别... 3 3. 组 织 机 构... 3 三 报 告 内 容... 4 I-1 队 伍 建 设 责 任... 4 II-1 教 工 教 育... 4 1. 贯 彻 落 实 党

目 录 一 公 开 陈 述... 1 二 单 位 概 况... 2 1. 规 模 与 性 质... 3 2. 所 属 类 别... 3 3. 组 织 机 构... 3 三 报 告 内 容... 4 I-1 队 伍 建 设 责 任... 4 II-1 教 工 教 育... 4 1. 贯 彻 落 实 党 2014-2015 年 社 会 责 任 报 告 2016 年 1 月 目 录 一 公 开 陈 述... 1 二 单 位 概 况... 2 1. 规 模 与 性 质... 3 2. 所 属 类 别... 3 3. 组 织 机 构... 3 三 报 告 内 容... 4 I-1 队 伍 建 设 责 任... 4 II-1 教 工 教 育... 4 1. 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 以 来 中 央

Læs mere

诺贝尔生理学医学奖获奖者

诺贝尔生理学医学奖获奖者 诺 贝 尔 生 理 学 医 学 奖 获 奖 者 1901 年 E.A.V. 贝 林 ( 德 国 人 ) 从 事 有 关 白 喉 血 清 疗 法 的 研 究 1902 年 R. 罗 斯 ( 英 国 人 ) 从 事 有 关 疟 疾 的 研 究 1903 年 N.R. 芬 森 ( 丹 麦 人 ) 发 现 利 用 光 辐 射 治 疗 狼 疮 1904 年 I.P. 巴 甫 洛 夫 ( 俄 国 人 ) 从 事

Læs mere

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ,,, :,,,,,,, ( CIP) /. :, 2001. 9 ISBN 7-5624-2368-7.......... TU311 CIP ( 2001) 061075 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / / www. cqup.

Læs mere

Phire Hot StartII DNA 聚合酶

Phire Hot StartII DNA 聚合酶 重 要 提 示 Phusion 人 源 样 本 直 接 PCR 试 剂 盒 产 品 货 号 :F-150,200rxns x 20μl 变 性 温 度 为 98 C 退 火 温 度 与 众 多 常 规 DNA 聚 合 酶 ( 如 Taq DNA 聚 合 酶 ) 不 同, 具 体 请 参 照 6.3 延 伸 时, 若 扩 增 子 片 段 1kb, 则 延 伸 时 间 设 定 为 15s 即 可 ; 若

Læs mere

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Læs mere

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Læs mere

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Læs mere

zxj

zxj 舟 办 通 报 第 8 期 中 共 舟 山 市 委 办 公 室 2016 年 4 月 29 日 按 : 现 将 周 江 勇 同 志 在 2016 年 4 月 28 日 在 全 市 两 学 一 做 专 题 党 课 暨 学 习 教 育 部 署 会 上 的 讲 话 予 以 印 发, 请 认 真 贯 彻 落 实 学 党 章 党 规 学 系 列 讲 话, 做 合 格 党 员 学 习 教 育, 是 党 中 央

Læs mere

<443A5CCED2B5C4D7CAC1CF5CD7C0C3E65CB9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB6C8CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5A1A2CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5B1EAB1F8BACDCAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5CFC8BDF8B9A4D7F7D5DFB5C4BEF6B6A8C5C55CA3A830372E3038A3A9B9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB

<443A5CCED2B5C4D7CAC1CF5CD7C0C3E65CB9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB6C8CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5A1A2CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5B1EAB1F8BACDCAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5CFC8BDF8B9A4D7F7D5DFB5C4BEF6B6A8C5C55CA3A830372E3038A3A9B9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB 皖 青 创 建 2015 3 号 关 于 命 名 2014 年 度 省 青 年 文 明 号 省 青 年 文 明 号 标 兵 和 省 青 年 文 明 号 先 进 工 作 者 的 决 定 2014 年, 全 省 各 级 团 组 织 广 大 青 年 集 体 深 入 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 四 中 全 会 精 神, 紧 紧 围 绕 中 心 工 作, 广 泛 开 展 青 年 文 明 号 创

Læs mere

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Læs mere

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Læs mere

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Læs mere

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Læs mere

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Læs mere

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Læs mere

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Læs mere

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Læs mere

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Læs mere

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Læs mere

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Læs mere

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Læs mere

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Læs mere

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Læs mere

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Læs mere

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Læs mere

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Læs mere

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Læs mere

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Læs mere

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Læs mere

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Læs mere

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Læs mere

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Læs mere

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Læs mere

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Læs mere

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Læs mere

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Læs mere

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Læs mere