Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 32

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Fjordhuset Enebærvej Ørbæk Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 35 år (angst, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd) Pladser i alt: 5 18 til 65 år (angst) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Helle kobsen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 32

3 *Samlet vurdering: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet Fjordhuset samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Fjordhuset er et kommunalt botilbud iht. Almenboliglovens 105 stk 2 med støtte jf. servicelovens 85 for 4 borgere. Målgruppen er unge i alderen 18 til 35 med forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, andre psykiske vanskelighederog evt. selvskadende adfærd. Tilbuddet er beliggende i Nyborg Kommune. Tilbuddet har været i drift siden 1 august Målgruppen for tilbuddets akut overnatingstilbud er alle borgere i Nyborg kommune, som er i krise og som har behov for en samtale med en psykiatrisk medarbejder eller/og en overnatning i en skærmet enhed for at forhindre indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Socialtilsyn Syd vurderer, at Fjordhuset har en tydelig fagligt funderet tilgang og har metodiske overvejelser der vil kunne understøtte borgernes udvikling og trivsel. Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet har en kompetent ledelse, og medarbejderne besidder relevant viden og kompetencer, der understøtter en kvalificeret pædagogisk indsats. De fysiske rammer og beliggenheden tilgodeser borgernes særlige behov for støtte. Socialtilsynet vurdrer at tilbuddets akutovernatingstilbud stiller stor krav til natmedarbejdernes faglige kompetencer og evner til at vurderer de akutte borgernes psykiske habitus samt strukturere nattens arbejde således at kvaliteten i arbejdet omkring de fastboende borgerer ikke sænkes. *Afgørelse: Opmærksomhedspunkter: Godkendt Tilbuddet skal i sin organisering af indsatser være opmærksomme på, at driften af akut-tilbuddet, ikke må have negativ indflydelse på de indskrevne borgerer i tilbuddet. Der bør foreligge beskrivelser af hvordan tilbuddet vil sikre dette. Tilbuddet bør tydeliggøre hjemmelsgrundlaget jf. brugen af låse i køkkenet jf. magtanvendelsesbekendsgørelses. Side 3 af 32

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Fremsendt materiale jf. ansøgningsskemaet Observation Interview Interviewkilder Leder Medarbejder Beboer Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 32

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer : Enebærvej 3, Ørbæk, 5853 Ørbæk Helle kobsen Fjordhuset Anmeldt Der vil for følgende tilsyn være stor opmærksomhed på, om tilbuddets natmedarbejderes arbejde med telefonisk støtte til psykisk sårbare borgere i Nyborg kommune samt indskrivninger i Akut overnatnings projekt, har negativ effekt på tilbuddets faste beboere og den generelle oplevelse af kvaliteten i tilbuddet.der vil også være fokus på, om medarbejdernes kompetencer til at løfte opgaven i projektet er fyldestgørende for opgavens karakter. Side 5 af 32

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 32

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Uddannelse og beskæftigelse Tilsynet vurderer, at tilbuddet på relevant vis vil formår at understøtte borgerens uddannelse og beskæftigelse. - Tilsynet anbefaler at tilbuddet får et tættere samarbejde med jobcenter ift. egentlig aktivering/ uddannelsestilbud til borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilsynet vurdere at tilbuddet inden for deres målsætning og set i forhold til målgruppens formåen på relevant vis understøtter borgernes uddannelse og beskæftigelse. Leder oplyser at de arbejder på alternativer til klasseundervisning fx. fjern-undervisning eller at få undervisning ind i huset da de ønsker at understøtte borgerens mulighed for uddannelse og beskæftigelse og ikke alle borgere har en 9 kl. eksamen. De indskrevne borgere er i kontakt med den kommunale sagsbehandler, som vurderer i hvor høj grad borgeren skal i uddannelse og beskæftigelse. Side 7 af 32

8 Indikator Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Forventes opfyldt Nej Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes I bedømmelsen lægges vægt på at alle borgerne har indsatsmål som er sat i samarbejde med sagsbehandler. jf interview med leder. I bedømmelsen lægges også vægt på at borgernes beskæftigelse, pga. nuværende funktions niveau, er koncentreret omkring at følge husets struktur. Kun en enkelt borger har aktivering ud af huset ca 2 timer ugl. jf interview med leder. Endeligt lægges vægt på at der følges løbende op ift. indsatsplanen,, for den enkelte borger, i samarbejde med sagsbehandler fra Nyborg kommune indikatoren bedømmes til ikke at kunne opfyldes I bedømmelsen lægges vægt på at kun en borger er visiteret til beskæftigelse ud af huset. de resterende 3 aktiveres i huset pga. funktionsniveau. Disse borgerer er i aktivering jf. aftale med kommunal sagbehandler. I den interne beskæftigelse produceres armbånd og andet husgeråd. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Selvstændighed og relationer Samlet vurdere tilsynet at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed ift. målgruppens særlige behov og forudsætninger. Tilsynet vurderer dog at tilbuddet på sigt, og med hensyntagen til borgernes funktions niveau og psykiske habitus bør arbejde mere fokuseret mod, at øge borgernes selvstændighed og relationer blandt netværk og familie, samt det omkringliggende samfund. - At tilbuddet i sin praksis opstiller konkrete og individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og følger op på disse. Side 8 af 32

9 *Selvstændighed og relationer Tilbud: Fjordhuset Samlet vurdere tilsynet at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed ift. målgruppens særlige behov og forudsætninger. Tilsynet vurderer dog at tilbuddet på sigt, og med hensyntagen til borgernes funktions niveau og psykiske habitus bør arbejde mere fokuseret mod, at øge borgernes selvstændighed og relationer blandt netværk og familie, samt det omkringliggende samfund. - At tilbuddet i sin praksis opstiller konkrete og individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og følger op på disse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Samlet vurdere tilsynet at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed ift. målgruppens særlige behov og forudsætninger. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes I bedømmelsen lægges vægt på at der ikke opstilles konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der lægges også vægt på at der arbejdes med sociale kompetencer og selvstændighed i huset og at det ligger i strukturen og værdierne for til buddet at det er noget som prioriteres i arbejder og hverdagen. indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes I bedømmelsn lægges vægt på at borgernes/målgruppens funktionsniveau kræver meget støtte, guidning og skærmning fra medarbejderne. I bedømmelsen lægges vægt på at der allerede i tilbuddet er flere fællesaktiviteter som borgerne kan vælge at deltage i fx. fitnesscenter, bingo, pinsemarked. Derudover handler beboerne sammen med personalet i de lokale butikker. Endeligt lægges vægt på at borgerne ikke har et funktionelt netværk i det omgivende samfund. indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes I bedømmelsen lægges vægt på at borgerne med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor har kontakt til og samvær med familien. Der lægges også vægt på at borgerne har kontakt til og samvær med venner og kærester som kommer i tilbuddet. jf interview med ledelse og medarbejdere. endeligt lægges vægt på at borgerne i tilbuddet modtager støtte fra personalet til at opretholde de Side 9 af 32

10 kontakter de har lyst til ift. familie og netværk. jf opl. fra medarbejdere. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Målgruppe, metoder og resultater Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har et klart formål med indsatsen og at de påtænkte anvendte metoder, vil medvirke til borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgeren. Tilsynet vurderer også, at tilbuddet kan redegøre for målsætning, målgruppe og metoder. Tilsynet vurderer, at tilbuddet på sigt vil kunne redegøre for hvordan og i hvilken grad de valgte metoder, bidrager til opnåelse af de mål, som er sat for den enkelte borgers udvikling. Tilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og vil kunne sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Tilsynet vurderer, at tilbuddet vil sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedr. beslutninger om sig selv og dagligdagen i tilbuddet. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet vil understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed, og forebygge magt anvendelser og overgreb. Dog bemærker tilsynet, at tilbuddet bør have procedure for forebyggelse af overgreb/ vold og trusler, både mellem personale og Side 10 af 32

11 borgere samt borgerne imellem. TIlsynet bemærker endviderer at målgruppen tilbuddets akutovernatningsprojekt er meget bred og at tilbuddet ikke har ikke har beskrevne metoder i dette tilbud. Det bemærkes også at tilbuddet vil resultatmåle på denne del af tilbuddets indsatser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Samlet vurderer tilsynet at tilbuddet arbejder med afsæt en en klar målgruppe beskrivelse. Dog vurders beskrivelsen af målgruppen på tilbudsportalen ikke at være fyldestgørende for den kompleksistet som de indskrevne borgere faktisk har. Tilsynet vurdere også at tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder men at disse ikke afspejler de beskrevne metoder på tilbudsportalen. Lederen af tilbuddet oplyser at medarbejdere og ledelsen skal efter/videreruddannes ift. de metoder som ønskes anvendt i tilbuddet fremadrettet. Tilsynet vurderer at udviklings hos de indskrevne borgere endnu ikke kan vurderes men at det med rette kan forventes at de ved anvendelse af de på tilbudsportalens oplistede tilgange og metoder vil få en udvikling med positive resultater. Indikator Tilsynet bemærker at de metoder der skal anvendes i akuttilbuddet ikke ses beskrevet, men der af det fremsendte materiale ses at det primært er skærmning og angstdæmpende og jeg-støttende samtaler som vil blive anvendt. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 11 af 32

12 Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Jf. tilbudsportalen er målgruppen for tilbuddet kendetegnet ved unge med svære psykiatriske diagnoser. Leder uddyber ved interview Målgruppe for tilbuddet til at være er unge med en psykiatrisk diagnose. Pt. er de indskrevne borgere alle præget af angst. Leder lægger vægt på at de indskrevne borger i tilbuddet pt. er meget unge og pga. sårbarhed og stor følsomhed for forandringerhar brug for meget skærmning, støtte og guidning. En borger er specifik dårligere fungerende end de andre. Denne borger har en åben indlæggelse som anvendes når hun bliver psykotisk. Tilbuddet vil jf udtalelser fra lederen arbejde væk fra en miljøterapeutisk tilgang til en mere rehabiliterende, individuel tilgang til den enkelte borger. Ledelse og medarbejdere oplyser at de fremadrettet vil arbejder efter recovery tankegang og metoder. De vil have en rehabiliterende tilgang og arbejder mod; at skabe modne unge voksne mennesker som med tiden kan bo i mindre indgribende tilbud og de tilstræber at støtte borgerne i at leve et så normalt liv så muligt. Personalegruppen skal uddannes i NADA som angstdæmpende metode. Ledelsen oplyser at de vil arbejde mod at inddrage borgerne mere i deres egen behandling fx, via fælles supervision sammen med personalet.. Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Side 12 af 32

13 udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Dokumentationene af borgernes resultater foregår i Bosteds systemet jf opl. fra ledelse og medarbejdere. Der bliver fulgt op på borgernes indsatsmål en gang månedligt af personalet og to gange årligt at den kommunale sagsbehandler. Borgeren inddrages løbende og formelt to gange årligt i opfølgningen på de udstukne indsatsmål. Indsatsen justeres løbende efter aftale med det pædagogiske personale. Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Tilbuddet benyttes kun af borgerer fra Nyborg kommune og lederen af tilbuddet sidder i visitationsudvalget ift. indvisitering i tilbuddets 105/ 85 støtte. Henvisning til tilbuddets akuttilbud gøres via projektets dagmedarbejdere. Jf partshøring oplyses at Fjordhusets natmedarbejdere efter en telefonisk uddybende krisesamtale, efter en konkret vurdering kan indvisiterer borgere til en akut overnatning. Leder oplever at de kommunalt opstillede mål, som opsættes på indskrivningsmødet, er meget overordnede men at tilbuddet kan dokumenterer positive resultater ift. opfyldelse af indsatsmålene. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Samlet vurderer tilsynet at tilbuddet i en vis grad inderstøtter borgernes med-inddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Der lægges vægt på at der er formaliserede fora hvor borgeren komme til orde og bliver hørt ift. hverdagen i tilbuddet. Der er også lagt vægt på at borgerne selv er med til at fastsætte husregler. Tilsynet bemærker at tilbuddets rammer og værdier fordre en høj grad af forpligtende fællesskab. En fordring som kan kollidere med tilbuddets formål, som er at støtte borgeren individuelt, sådan at de kan blive mere selvstændige fungerende og fraflytte stedet til mindre indgribende foranstaltninger. Side 13 af 32

14 Indikator Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Jf. de metoder som skal anvendes i til buddet vil borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt jf. opl. fra ledelsen. Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov pt. afholdes husmøder med fokus på hvad borgerne har lyst til fx. måltider, aktivitetetsudstyr, husregler ect. Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Ledelse og medarbejdere oplyser at borgenre i indskrivningen bliver forholdt at de flytter ind i et bofællesskab som forpligter ift. samvær og aftaler. Ledelser og medarbejdere pointerer, at de arbejder meget motiverende ift. at få borgerner til at deltage i måltider og fællesaktiviteter i fælleslokalerne. Medarbejderne oplyser at er er løbende dialog med den enkelte borger ift. nærmeste udviklingszone, for at træffe beslutninger som vedrøre dem selv. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Samlet vurderer tilsynet at tilbuddet på passende vis understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der lægges vægt på at tilbuddet aktivt støtter borgerne i at benytte relevante sundhedsydelser. Tilsynet bemærker dog at borgeren underlægges husregler som er til gavn for en enkelt borger men som indskrænker de andre borgeres handlefrihed i eget hjem. Tilsynet bemærker at tilbuddet bør overveje hvordan tilbuddets husregler og kultur harmonere med det uvisiterede akutprojekt. Side 14 af 32

15 Indikator Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Tema: Målgruppe, metoder og resultater Borgerne ses som velplacerede i tilbuddet pga. alder og udviklingsniveau samt støttebehov. jf opl fra ledelse og medarbejdere. Borgerne opleves som meget hensynsfulde ift hinanden. jf opl. fra medarbejdere. jf. opl. fra borgerinterview opleves borgeren veltilpas med tilbuddet og de muligheder der er for hjælp, støtte og guidning, samt indflydelse på beslutninger som berøre borgerens liv. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Medarbejdere oplyser at alt pædagogisk arbejde foregå i stuen. Det er kun i særtilfælde at der foregår pædagogisk arbejde i lejlighederne. Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Jf. oplysninger fra ledelsen har tilbuddet leaset en bil for at kunne støtte borgerne i at komme afsted til de sundheds ydelser de har brug for. Der er en medicin ansvarlig i tilbuddet, som støttes af plejehjemmets sygeplejerske. Tilbuddet samarbejder formelt med Børne og ungdomspsykiatrisk afdeling på OUH samt psykiatrisk afdeling i Svendborg. Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. jf. oplysinger fra lederen og medarbejdere er der opsat husregler til regulering af forhold som kan have betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. for fx. alkohol indtag i huset. De giver udtryk for at de ønsker at borgerne får et naturligt forhold til alkohol men at det pga. en OCD diagnose hos en borger ( overfor alkohol), ikke er muligt at drikke alkohol i huset. Leder og medarbejdere fortæller samstemmende at de oplyser borgerne om de helbredsmæssige Side 15 af 32

16 konsekvenser ved rygning. De vil støtte borgerne hvis de havde et ønske om et rygestop kursus. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilsynet vurderer at tilbuddet forebygger og håndterer magt anvendelser jf. magtanvendelses bekendtgørelsen. Tilsynet vurderer at tilbuddet arbejder med risikobaseret skærmning af borgerne ift. adgang til skarpe og farlige genstande i fællesområderne samtidig med at de sikre borgernes individuelle retsikkerhed. Tilsynet vurderer at tilbuddet bør have fokus på hvordan magtanvendelser håndteres i akutprojektet da brugergruppen for dette tilbud er uvisiterede og ukendte blandt medarbejdergruppen. Side 16 af 32

17 Indikator Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Tema: Målgruppe, metoder og resultater I uddybende interview med leder og medarbejderer oplyses at der arbejdes aktivt mod at møde borgerne pædagogisk sådan at magtanvendelser undgås. Dette gøres via konfliktnedtrappende adfærd og den ikke konfronterende tilgang. Ved borger som har været så psykisk belastet at der var behov for indlæggelse, har der været anvendt magt udført af ambulancelæge og politiet. Disse magtanvendelser er sendt til Nyborg kommune. jf partshøring oplyser leder af tilbuddet at hun ikke er bekendt med at disse er fremsendt til Nyborg Kommune, Leder forklare i interview kendskab til magtanvendelses bekendtgørelsen og forligger procedure for indberetning af disse. Leder og personale forholdes, at der er låse på skufferne i fælleskøkkenet. Leder og personale ser ikke låsen som magtanvendelse, da de låses op når der er personale i køkkenet. Låsen er etableret for at forhindre en enkelt borger, som er selv-skadende, i at blive fristet til at tage knive med ind i lejligheden. De øvrige borgere har adgang til knive i egen lejlighed. indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. jf. interview med leder dokumenteres magtanvendelser og forløb i Bosteds systemet. Derudover bliver episoden drøftet og vendt ti læring og forbedring af indsatsen på personalemøder og via kollegial sparring i overlap. Side 17 af 32

18 Magtanvendelser kan også tages med på supervision. Medabejdere oplyser at der ikke er personale nok i tilbuddet til at skærme en bestemt borger fra udadreagerende adfærd, nå pgl. informeres om at borgeren skal indlægges på psykiatrisk afdeling. Derfor tilkaldes egelæge, politi og ambulancemandskab når borgeren skal transporteres til psykiatrisk afd. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Tilsynet vurderer at tilbudder forebygger overgreb i praksis men at der er behov for nedskrevne procedure og etiske overvejelser omkring hvordan overgreb forebygges også mellem borgerne. Tilsynet vurderer at der er behov for opmærksomhed på borgernes oplevelse af, at der kommer fremmede i huset via akutprojektet og om dette afstedkommer utryghed blandt de visiterede borgerne. Side 18 af 32

19 Indikator Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes: Ledelse og medarbejdere er opmærksomme på at forebygge forekomsten af overgreb i tilbuddet. De er opmærksomme på at medarbejdere af det modsatte køn ikke støtter til fx. bad og andre intim situationer. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Borgerne bestemmer selv om de vil låse ind til deres lejligheder. Der foreligger ikke en politik/procedure for at forebygge overgreb og der er ikke beskrevet pædagogiske tiltag på området. Vedr registrering af overgreb noteres dette i det kommunale system EASY og skriftligt til lederen af tilbuddet, som ser indberetningen senest 24 timer efter hændelsen. Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Leder uddyber ved interview at der forligger retningslinjer, som dog ikke er nedskrevet, ift. forebyggelse af overgreb. Beredskabet ift. forebyggelse af overgreb er kendt af medarbejdere og ledelse. der er også løbende sparring mellem medarbejdere og ledelsen ift. hvordan de arbejder med borgerne og forebygger overgreb. Der er procedure for registrering af fysiske og psykiske overgreb mod personalet. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Organisation og Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har en hensigtsmæssig Side 19 af 32

20 ledelse organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Tilsynet vurderer også, at tilbuddet kan drives fagligt og økonomisk forsvarligt. Det vurderes ligeledes, at ledelsen kan sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling samt varetage den daglige ledelse. Tilsynet bemærker at natmedarbejdernes arbejdsvilkår og adgang til faglig sparring med ledelsen bør prioriteres. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilsynet vurdere at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Der lægges vægt på at tilbuddets organisation og organisering af arbejdet er hensigtsmæssig. Det vurderes, at tilbuddet drives fagligt forsvarligt. Der lægges også vægt på at lederen af tilbuddet varetager den daglige drift hensigtsmæssigt samt sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling. Tilsynet bemærker at leder oplyser at hun er tilgængelig for natpersonalet i deres arbejdstid ved behov ( jf partshøring). Tilsynet påpeger fortsat, at medarbejdernes evt. løbende behov for sparring ikke i tilstrækkelig grad bliver mødt. Dog bemærker tilsynet at medarbejderne vil blive opkvalificeret via projektet med akut overnatning i huset. jf fremsendt materiale. Side 20 af 32

21 Indikator Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Tema: Organisation og ledelse jf. fremsendt materiale og uddybende interview med leder fremgår det at leder har grunduddannelse som pædagog og har virket som afdelingleder af flere forskellige afdelinger. Leder har også forskellige kurser med ledelsesmæssigt sigte. Medarbejdere oplyser at ledelsen opleves som kompetent og meget lyttende i sin ledelsesstil. Leder oplyser i interviewet at hun planlægger et videre-uddannelsesforløb for hende selv og medarbejderne for at kunne mestre de rehabiliterende og recovery orienterede metoder og tilgange på betryggende vis. Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Der afholdes personalemøde hver 3 uge. (ca 10 gang årligt) Derudover er der gruppemøder og personaletræning derudover. Endviderer er der supervision 6-8 gange årligt. Lederen er tilgængelig i huset for sparring og samtale 3-4 gange ugl. Hun er i daglig telefonisk kontakt med personalet i afdelingen ift. driften og den fagproffesionelle tilagng til de enkelte borgere. Medarbejderne sparre dagligt med hinanden i overlap. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Side 21 af 32

22 Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Samlet vurderer tilsynet at tilbuddets daglige drift kan varetages kompetent. Der lægges vægt på at beskrivelse af kontaktpersons systemet og strukturen i medarbejdernes arbejdstider giver mulighed for kontinuitet og stabilitet i tilbuddets indsatser overfor målgruppen. Indikator Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tilsynet bemærker at tilbuddets natmedarbejdere har en ekstra opgave i at skulle servicere akut projektet. Denne opgave giver ekstraarbejde som der pt. ikke ses taget højde for i arbejdsplanlægningen. jf. oplysninger fra ledelsen Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Der arbejdes med kontaktpersons system med en primær person til hver borger. Denne person har ansvaret for de specifikke aftaler som laves omkring den enkelte borger. Det er to medarbejdere på vagt ad gangen undtagen om natten, hvor der er vågen nattevagt. Medarbejdere og leder vurdere at dette antal er pasende. En medarbejder deltaget ikke i rul, men er på dagvagt hver dag, for at sikre kontinuiteten og holde tråden i de aftaler ect. der bliver lavet mellem personalet. l l Side 22 af 32

23 Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere samlet set, har den uddannelse, erfaring og viden som er nødvendig ift. tilbuddets målsætning og målgruppe. Tilsynet vurderer også, at medarbejderne og leder, for at kunne imødekomme de krav de ønskede metoder stiller, har behov for et forløb til introduktion og implementering af de nye metoder og tilgange, som tilbuddet oplyser at ville bruge fremadrettet. Tilsynet vurdere at tilbuddets nat-medarbejdere skal kunne løfte de særlige opgaver det uvisiterede akutprojektet pålægger dem og at der kan være behov for ekstra uddannelse eller støtte til dette. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Samlet vurderer tilsynet, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov. Der lægges vægt på at medarbejderne har bred erfaring med målgruppen og deres særlige behov. Lederen understreger i interviewet hvilke kompetencer der ud over erfaring, er vigtige for at arbejde med denne målgruppe: opmærksomhed, støtte, råstyrke psykisk habitus samt et roligt temperament. Derudover er det også nødvendigt at borgerne kan spejle sig i medarbejderne og at medarbejderne i nogen tilfælde påtager sig en forældrelignende rolle Disse egenskaber bruges også som pejlemærker i ansættelser på stedet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne og leder har behov for et forløb til introduktion og implementering af de nye metoder og tilgange som tilbuddet vil bruge fremadrettet. Tilsynet vurdere at tilbuddets nat-medarbejdere skal kunne løfte de særlige opgaver det uvisiterede akutprojektet Side 23 af 32

24 Indikator Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer pålægger dem og at der kan være behov for ekstra uddannelse eller støtte til dette. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Alle undtagen en af de faste medarbejdere er uddannet pædagoger. Alle har erfaring fra arbejde med psykisk skrøbelige børn og unge i en miljøterapeutisk ramme. Der er ansat en SOSU for at sikre kendskab til medicin. jf. fremsendt materiale. For at sikre kendskabet til og brugen af tilbuddets metoder skal den faste personale gruppe efteruddannes indenfor den rehabiliterende, recovery orienterede tilgang. jf opl. fra ledelsen Tilsynet bedømmer at tilbuddets faste nat-medarbejdere kan blive udfordret af det uvisiterede akutovernatnings tilbud. Det vurderes dog samtidigt at akuttilbuddets brugere primært har brug for skærmning og evt. angstdæmpende og jeg-støttende samtaler og at disse kompetencer er tilstede i medarbejdergruppen. Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Tilsynet observerer og høre et respektfuldt og omsorsgfuldt samspil mellem medarbejderer og personale. er observeres at medarbejderner har stor kendskab til de enkelte brogeres behov og vaner samt udviklingspunkter. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og bæredygtigt i forhold til de aktiviteter der er på stedet, og at den giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til Side 24 af 32

25 deres målgruppe. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Indikator Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Kommunale og regionale tilbud skal ikke indsende regnskaber til Socialtilsyn Syd. Overordnede set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, idet det må formodes at kommunen til enhver tid vil understøtte tilbuddets økonomiske bæredygtighed. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Indikatoren vurderes at kunne opfyldes Der foreligger ikke en revideret årsrapport. Kommunale og regionale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Indikatoren vurderes til at kunne opfyldes. Det vurderes at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på både kort og lang sigt. Socialtilsyn Syd forudsætter, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets bæredygtighed på kort og mellemlang sigt fordi bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen. Det vurderes, at der således ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager. Planlagte investeringer vedrørende kommunale tilbud vil som udgangspunkt indarbejdes som kommunale anlægsprojekter og afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække. Der oplyses, dog ikke om store planlagte investeringer i den nærmeste fremtid. Tema: Økonomi Side 25 af 32

26 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet. Det vurderes, at det samlede budget giver mulighed for den nødvendige kvalitet i forhold til målgruppen. Side 26 af 32

27 Indikator Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Indikatoren vurderes til at kunne opfyldes. Personale: Den primære udgift er relateret til løn svarende til 84,68 % af omsætningen. Der er budgetteret med 4 borgere i et tilbud efter 105. Jfr. Tilbudsportalen er der en normering svarende til 10,86 fuldtidsstillinger som fast personale for Ud fra en gennemsnitsberegning af lønudgifter i forhold til antal ansatte vurderes budgetteret at være retvisende. Der er samlet afsat kr til kompetenceudvikling, Det svare til 2,3 % af omsætningen, hvilket vurderes i den høje ende sammenlignet med lignende tilbud. Aktivitetsomkostninger: Aktivitetsomkostninger er i den lave ende sammenlignet med lignende tilbud. Der er afsat kr til borgerrelateret aktivitetsomkostninger. Det svarer til 4,01 % af omsætningen Tema: Økonomi Ejendomsomkostninger: Der er indregnet ejendomsomkostninger med kr som vurderes højt, henset til at beløbet alene burde vedrøre fællesarealer. En godkendelse af budgettet er derfor ikke lig en godkendelse af det juridiske grundlag. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for Styringen af tilbuddets økonomi er fastlagt i retningslinjerne i styringsaftalen for Region Syddanmark. Overordnet set anses tilbuddet økonomi derfor for værende gennemskuelig for Socialtilsyn Syd. Side 27 af 32

28 socialtilsynet og for de visiterende kommuner Indikator Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Da der ikke er indsendt regnskab fra de kommunale og regionale tilbud, er det ikke muligt at bedømme, om nøgletallene er i overensstemmelse med regnskabet. Nøgletal vedrørende regnskab og budget er udfyldt Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tema: Økonomi *Fysiske rammer Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer, udformning indretning og faciliteter understøtter indsatsens formål og indhold. Tilbuddet tilgodeser borgernes behov for privatliv samt muligheden for at søge et fællesskab. Borgernes har mulighed for at opretholde et socialt netværk i deres lejligheder. Det er tilsynets vurdering at størrelsen på botilbuddets fællesarealer er passende til fire borger samt personale. Tilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer kan blive udfordret af, at en del af fælleslokalerne og personalefaciliteterne anvendes til akutovernatning af uvisiterede borgere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Samlet vurderer tilsynet at tilbuddet indenfor deres fysiske rammer har mulighed for at understøtte borgernes Side 28 af 32

29 rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel trivsel og udvikling. Der lægges vægt på at borgerne har egen lejlighed, men fortsat har mulighed for at benytte fælleslokalerne. En mulighed som er i tråd med målgruppens alder og funktionsniveau ved indflytningen, som oftest foregår fra forældrenes bolig. Indikator Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Tilsynet bemærker at medarbejderne låser knivskufferne i fælleslokalerne når personalet ikke er tilstede(oplyst af medarbejderne) Tilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer kan blive udfordret af at en del af fælleslokalerne og personalefaciliteterne anvendes til akut-overnatning af uvisiterede borgere. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Borgerne bor i en stor et-værelses lejlighed med thekøkken, spiseplads og sofa hjørne. Soveværelset kan rumme en dobbeltseng men så er pladsen i soveværslet meget begrænset. Alle lejlighederne har eget bad/toilet af en alm. størrelse. Lejligheder har udgang til egen terasse og udgang til fælleslokalet. Fælleslokalet er indrettet som et køkken alrum spisplads, sofaplads og et åbent køkken. Tilstødende fælleslokalet ligger medarbejder toilet/d og medarbejderkontor. Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. De fysiske rammer i lejlighederne og fælleslokalet afspejler tilbuddets værdier omkring fællesskab og hjemlighed.lejlighederne er overskuelige og mulige at indrette således at borgernes særlig behov for fx. skærmning kan tilgodeses. Det er også muligt i en udslusningproces at træne fx. madlavning i lejlighedernes the køkken i begrænset omfang da der ikke er emfang i lejlighederne. Side 29 af 32

30 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem Fælleslokalerne giver ikke rum for aktiviteter som er pladskrævende. Tilsynet bemærker at i tilfælde af konflikt-optrappende adfærd i fælleslokalerne kan det være svært for personale og de andre beboerer at trække sig pga. den trange plads. Tilsynet er opmærksom på de iværksatte planer om tilbygning af en havestue i tilknytning af sofaafdelingen af fælleslokalet. En tilbygning som tilsynet bifalder da det øger borgerens mulighed for udfoldelse i fælleslokalerne. Tilsynet bemærker dog at havestuen vil blive lukket af når tilbuddet anvender havestuen som akutovernatning for borgerer i Nyborg kommune. Indikatoren bedømmes til at kunne opfyldes. Borgerne har mulighed for at indrette fælleslokalet med privat nips og genstande. De tætte rammer giver en fornemmelse af hjemlighed og tilnærmelsesvis familiær stemning mellem borgerne jf. interview med lederen og medarbejderne. Det er muligt for borgerne at melde sig ud af madordningen. Borgerne har alle individuel lejekontrakt med Nyborg kommune jf ABL 105, stk 2 med støtte via SL Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 30 af 32

31 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 107. Takster Tilbudstype: 107. Side 31 af 32

32 Tilbudstype: 107. Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 personlig hjælp og pleje 0,00 socialpædagogisk støtte ,00 Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte ,00 Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Side 32 af 32

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere