Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober Punkt nr. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9"

Transkript

1 Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 9

2 Patientkontorets årsberetning

3 Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde årsberetning for sin virk somhed. Årsberetningen skal indsendes til ministeren for sundhed og forebyggelse. Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Patientkontorets funktion og opgaver Patientkontorets organisation Særligt om år Henvendelser til Patientkontoret i Implementering af klar besked-konceptet Nedsættelse af behandlingsfristen fra 2 måneder til 1 måned Patientkontorets bidrag til kapacitetsplanlægning Bidrag til udvikling af kvalitet Sekretariatsbetjening af regionens sundhedsbrugerråd Afslutning

4 1 Indledning Med strukturreformen 1. januar 2007 blev Patientkontoret i Region Midtjylland dannet. Patientkontoret erstatter de tidligere patientkontorer i Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt og delvist Vejle Amt. Region Midtjylland omfatter 19 kommuner og ca borgere. 2 Patientkontorets funktion og opgaver De regionale patientkontorers opgaver og funktioner er fastsat i sundhedslovens 51, stk. 5 samt bekendtgørelse nr af 21. december Patientkontorernes opgaver er ifølge bekendtgørelsen: - Patientkontorerne skal informere, vejlede og rådgive patienter om sundhedsvæsenets ydelser, herunder undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning, service, ventetider, frit sygehusvalg, behandlingsfrister, befordring og servicedeklarationer samt om adgangen til behandling i udlandet - Patientkontoret skal endvidere bistå patienter, der ønsker at benytte det frie sygehusvalg m.v. med at finde et sygehus, der kan varetage den pågældende behandling og med at få en viderehenvisning dertil - Patientkontorerne skal bistå patienten med vejledning og rådgivning om patientrettigheder, herunder reglerne på klage- og erstatningsområdet. Patientkontorerne skal endvidere bistå patienten med at videresende og udforme klager eller erstatningskrav til rette myndighed - Patientkontorerne bidrager til, at der sker afklaring af eventuelle misforståelser mellem patienter og sundhedspersoner i forbindelse med patientbehandlingen - Patientkontorerne skal videresende relevante oplysninger til regionsrådet, som løbende skal benytte disse til at udvikle service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i regionens sundhedsvæsen. Patientkontoret i Region Midtjylland har efter de retningslinjer, der er fastsat af regionsrådet herudover fået følgende beslægtede opgaver: - Patientkontoret skal varetage den centrale omvisiteringsfunktion i regionen, så der sikres ekspertise/bæredygtighed i opgaveløsningen og ensartethed i administrationen af det frie og udvidede frie sygehusvalg - Patientkontoret skal skabe et administrationsgrundlag for det udvidede frie sygehusvalg, så sådanne omvisiteringer altid sker via Patientkontoret, som i forlængelse af en beslutning om omvisitering i forhold til det udvidede frie valg beder hospitalerne om at foretage det videre fornødne udfyldelse af blanket, videresendelse af journal m.v. - Patientkontoret skal være sekretariat for det regionale sundhedsbrugerråd - Patientkontoret skal yde rådgivning til medarbejdere i det regionale og kommunale sundhedssystem 3

5 - Patientkontoret skal sørge for erfaringsformidling til samarbejdsparter, herunder praksissektoren - Patientkontoret skal give konsulentbistand til hospitalerne om hospitalernes skriftlige information og breve til patienter om oplysningspligten i henhold til lovgivningen - Patientkontoret skal varetage opgaver i relation til udvikling af service, patientoplevet kvalitet, planlægning af kapacitet og patientsikkerhed. 3 Patientkontorets organisation Patientkontoret i Region Midtjylland har to hovedopgaver: patientvejlederfunktionen generelt og den centrale omvisiteringsfunktion. Patientkontoret er en del af Kvalitet og Sundhedsdata, som er en del af Region Midtjyllands sundhedsstab. Ved en fysisk og organisatorisk placering i Sundhedsstaben har Patientkontorets medarbejdere umiddelbar adgang til at trække på Sundhedsstabens øvrige ressourcer og kan bidrage til samarbejdet om at udvikle kvalitet, service og planlægge kapacitet. Patientvejlederne er uafhængige af Sundhedsstaben, når de behandler enkeltsager, der hører under Patientkontorets opgaver. Patientkontorets opgaver varetages ultimo 2007 af 13 patientvejledere. Patientvejledernes faglige baggrund er fordelt, så der er 10 sygeplejersker, en kontorassistent og to jurister, hvoraf den ene er kontorchefen. Patientkontoret er placeret i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. 4 Særligt om år 2007 Med henvendelser blev 2007 et travlt år for Patientkontoret. Som følge af strukturreformen var det et helt nyt patientkontor, som skulle bygges op i en ny organisation. Ny viden skulle tilegnes, og der blev opbygget ny fælles viden. Høj faglig viden er afgørende for at kunne varetage patientvejlederfunktionen tilfredsstillende i forhold til de mange borgere, der henvender sig var også præget af, at der var tale om en ny organisation med mange nyansættelser. Personalenormeringen var fra begyndelsen af 2007 ni medarbejdere udover kontorchefen. Kontoret fik en vanskelig begyndelse, bl.a. på grund af tre vakante stillinger. Der blev ansat tre nye medarbejdere 1. marts Patientkontoret indledte året med en del skriftlige henvendelser tilbage fra jul og nytår. Da kontoret herudover var underbemandet, gik der ikke lang tid, før sagerne hobede sig op. Ventetiden på telefonerne blev som følge heraf uhensigtsmæssig lang, og der kom offentlig omtale af Patientkontoret og de ventetider, der var på at komme igennem til kontoret på telefonerne. I perioder har der været over 100 patienter om 4

6 dagen, der gerne ville i kontakt med Patientkontoret inden for telefonåbningstiden, udover de dagligt skriftlige anmodninger om at komme på privathospital. Med ansættelsen af tre nye patientvejledere 1. marts var kontoret fuldt bemandet i henhold til organisationsplanen. Efter oplæringen af de tre nye medarbejdere blev ventetiden til telefonen kortere og sagsbehandlingstiden på skriftlige henvendelser bragt ned, men den var fortsat for lang. Det blev derfor besluttet at udvide kontorets bemanding med to patientvejledere pr. 1. august Dette skete også for at imødekomme et forventet større antal henvendelser som følge af, at behandlingsfristen 1. oktober 2007 blev nedsat fra 2 måneder til 1 måned. 1. november 2007 blev der desuden ansat en patientvejleder i en midlertidig stilling. I sidste kvartal af 2007 steg antallet af henvendelser som følge af nedsættelsen af behandlingsfristen fra 2 til 1 måned, men på grund af opnormeringen sluttede året med en væsentlig forbedring af telefonventetiden og sagsbehandlingstiden. I løbet af 2007 blev der udviklet og ibrugtaget et nyt og bedre ESDH-system i Patientkontoret. I forhold til det tidligere system er der tale om et mere effektivt arbejdsværktøj, der f.eks. har gjort det muligt at arbejde elektronisk og undgå en papirjournal. Desuden giver systemet bedre mulighed for løbende at trække relevante statistikker, bl.a. til brug for planlægningen af kapacitet i regionen. Trods stort arbejdspres anser Patientkontoret det for vigtigt at give sig tid til at lytte til de patienter, som har et særligt behov for at kunne fortælle om sin oplevelse i sundhedsvæsenet, f.eks. de patienter, som har oplevet, at de ikke er blevet hørt i systemet, og som er utilfredse med deres patientforløb. Længden af en samtale med en patient kan variere meget afhængigt af patientens behov. 5 Henvendelser til Patientkontoret i 2007 Henvendelsesmåde Der har i alt været patienthenvendelser til Patientkontoret i Henvendelserne har været telefoniske og skriftlige, både via post og . Ultimo 2007 er fordelingen ca. 2/3 telefoniske henvendelser og 1/3 skriftlige henvendelser. Patienter, som ønsker at få undersøgt deres muligheder for at blive omvisiteret til privathospital, kan indsende en blanket udfyldt af hospitalet til Patientkontoret. En sådan skriftlig henvendelse vil altid blive efterfulgt af, at Patientkontoret telefonisk kontakter patienten for at drøfte patientens muligheder. Der er ved omvisiteringer til privathospitaler også kontakt til det hospital i regionen, som patienten henvises videre fra. Hver enkeltsag om en patient registreres en gang, men der vil ofte være flere henvendelser og kontakter om samme sag. F.eks. bliver de mange henvendelser fra privathospitaler og regionens hospitaler om patienter, som Patientkontoret har viderehenvist, ikke registreret i systemet. 5

7 I Patientkontorets system registreres enkeltsager om patienter, men ikke henvendelser fra hospitalsansatte om informationspligten og om anvendelse af indkaldelsesbrevene i forhold til klar besked-brevkonceptet. Det sker, at der er patienter, der henvender sig personligt i Regionshuset Viborg for at komme til at tale med en patientvejleder. I nogle perioder kan der komme flere patienter på samme uge, men der kan også være lange perioder, hvor der ingen kommer. I 2007 har der været ca. 60 personlige henvendelser. Hvem har kontaktet Patientkontoret? 2007 Antal Patient Pårørende Hospital/personale 43 Praktiserende læge 65 Politiker - efter henvendelse fra patient 5 Kommune 46 Andre (foreninger, advokater m.fl.) 179 Ikke oplyst 137 Henvendelser i alt Som det fremgår af tabellen, stammer de fleste henvendelser fra patienter. En anden stor gruppe af personer, som kontakter Patientkontoret, er pårørende, som på vegne af patienten ønsker at undersøge en problemstilling. Patientkontoret yder rådgivning og vejledning til pårørende, praktiserende læger og hospitalspersonale, men hvis henvendelsen ikke alene handler om generelle spørgsmål om retsstillingen for en patient, men derimod kræver, at Patientkontoret sagsbehandler i en konkret sag, kræver det samtykke fra patienten. 6

8 Årsager til henvendelsen: 2007 Antal Frit sygehusvalg Ventetider Udvidet frit sygehusvalg Garantiklinik 456 Forsknings- og eksperimentel behandling 7 Genoptræning 439 Behandlingsgaranti for livstruende sygdomme 48 Befordring 169 Patientforsikring og patientklagenævn (1) 45 Patientforsikring 68 Patientklagenævn 48 Patientservice klage 21 Utilfredshed med patientforløb 72 Råd og vejledning (2) I alt (1) Henvendelser i forhold til klage og erstatning er ikke opdelt efter sygehussektor og praksissektor, men vedrører begge dele. (2) Hver enkeltsag forsøges registreret præcist ud fra, hvad henvendelsen drejer sig om. Råd og vejledning er en kategori, som dækker de henvendelser, der vedrører mange forskellige kategorier, og hvor det ikke er retvisende at kategorisere dem under de andre kategorier. Størstedelen af henvendelserne til Patientkontoret drejer sig om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg og ventetider. Henvendelserne drejer sig ofte om patienternes ønske om at komme hurtigere i behandling på et andet hospital offentligt som privat. Patientkontoret vejleder generelt om reglerne for frit og udvidet frit sygehusvalg samt befordringsreglerne i tilknytning hertil. Men kontoret varetager også den centrale omvisitering til udvidet frit sygehusvalg, hvorimod hospitalerne selv i vid udstrækning omvisiterer patienter, der ønsker at benytte det frie sygehusvalg. Hvad giver henvendelsen anledning til? En af Patientkontorets opgaver er at informere, vejlede og rådgive patienter om sundhedsvæsenets ydelser og patienternes rettigheder. Nogle henvendelser giver alene anledning til råd og vejledning, hvorimod det ved andre henvendelser kan være nødvendigt at tage kontakt til hospitalet. F.eks. for at få oplyst, hvad der skal ske i det videre forløb med patienten, eller for at hjælpe med at udrede en misforståelse, som er opstået mellem sundhedsvæsenet og patienten. Ved patientens ønske om at benytte det udvidede frie sygehusvalg, hjælper Patientkontoret patienten med at blive omvisiteret til et privathospital, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Her kontakter Patientkontoret det hospital, patienten oprindeligt var henvist til, og hospitalet sørger herefter for at videresende patientens papirer og en viderehenvisningsblanket til det valgte privathospital. 7

9 Ønsker om omvisitering til et andet offentligt hospital efter reglerne om det frie sygehusvalg håndteres ofte på regionens hospitaler uden om Patientkontoret, men kontoret har også haft mange henvendelser herom. Patientkontoret får også henvendelser fra patienter, som ønsker at indbringe en klage til Patientklagenævnet eller søge erstatning ved Patientforsikringen, men som har brug for hjælp til at få udfyldt klageskema eller anmeldelsesskema. Her hjælper Patientkontoret patienten med at udforme klage eller erstatningskrav og sørger for at videresende det til rette myndighed. 6 Implementering af klar besked-konceptet 1. januar 2005 blev der ved lov indført en informationspligt for sygehusene (nu sundhedslovens 90). Formålet med informationspligten er at sikre, at patienterne hurtigt får information om undersøgelses- og behandlingsmuligheder ved at benytte det frie og udvidede frie sygehusvalg. Region Midtjylland har indført et klar besked-brevkoncept, som skal sikre, at patienterne får de oplysninger, som de ifølge lovgivningen skal have, når de bliver indkaldt. Formålet med brevkonceptet er at give patienterne i regionen en ensartet, præcis og let forståelig information om bl.a. retten til frit og udvidet frit sygehusvalg. Klar besked-brevkonceptet indeholder et antal brevskabeloner, der udgør grundstammen af indkaldelsesbreve, og som kan dække de fleste situationer. Klar besked-konceptet er blevet til i en arbejdsgruppe med deltagelse fra Patientkontoret (bl.a. formandskab) og hospitalerne. Konceptet knytter sig til en arbejdsdeling mellem Patientkontoret og hospitalerne, hvorefter hospitalerne omvisiterer patienter, der ønsker at gøre brug af det frie sygehusvalg for at få en hurtigere tid på et andet offentligt hospital, mens patienter skal henvises til Patientkontoret for at få undersøgt mulighederne for at blive omvisiteret til udvidet frit sygehusvalg. Med frist 1. august 2007 skulle regionens hospitaler have implementeret klar beskedbrevkonceptet, hvilket var en stor opgave. Implementeringen førte også til mange henvendelser til Patientkontoret, der hjalp og vejledte hospitalerne i at anvende brevene rigtigt. Patientkontoret har anvendt mange ressourcer på at implementere konceptet i 2007 og det vurderes fremadrettet fortsat at være en stor opgave for Patientkontoret blandt andet ved møder med hospitalerne i forbindelse med revision af konceptet. Hver hospitalsenhed har fået en kontaktperson i Patientkontoret til at vejlede og svare på spørgsmål om korrekt anvendelse af konceptet. Klar besked-konceptet med senere ændringer kan findes på regionens intranet. Patientkontoret har til opgave at udvikle klar besked-brevkonceptet løbende i forhold til ny lovgivning og sikre, at brevkonceptet samtidig tager højde for nye situationer og behov på regionens hospitaler. 8

10 7 Nedsættelse af behandlingsfristen fra 2 måneder til 1 måned Patienter fik med virkning fra 1. juli 2002 ret til at vælge at blive behandlet på et privat hospital eller klinik eller et udenlandsk hospital, som de daværende amter havde indgået aftale med, når ventetiden på bopælsamtets hospitaler oversteg 2 måneder. En ændring af sundhedsloven nedsatte behandlingsfristen fra 2 måneder til 1 måned 1. oktober Herefter kan en person, som er henvist til hospitalsbehandling, vælge at blive behandlet på et af de private hospitaler, klinikker m.v. som regionsrådene har indgået aftale med (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden 1 måned efter, at henvisningen er modtaget, kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller samarbejdssygehuse. Det forudsætter, at der er indgået en aftale mellem privathospitalet og Danske Regioner om den pågældende behandling, og at privathospitalet har kortere ventetid end et offentligt hospital. Ved opgørelsen af fristen på 1 måned medregnes ikke perioder, hvor personen gennemgår et forundersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetid ud over 2 uger til hver enkelt undersøgelse i tidsfristen. Efter den nye behandlingsfrist er trådt i kraft 1. oktober 2007 er det gennemsnitlige antal viderehenvisninger til privathospital om måneden steget med 16 %. Det gennemsnitlige antal viderehenvisninger til privathospital om måneden fra januar til og med september var 431, mens det i perioden oktober til december var på 498, jf. tabellen (udtræk fra Patientkontorets ESDH-system). Periode 2007 Antal henvendelser i alt Gennemsnitligt antal henvendelser om måneden Januar september Oktober december Total Eftersom omvisiteringer til udvidet frit sygehusvalg sker igennem Patientkontoret, betyder det også, at antallet af henvendelser til Patientkontoret er steget efter ikrafttrædelsen af den nye behandlingsfrist. Medmindre ventetiderne på undersøgelse og behandling bliver væsentligt bedre, indebærer enbehandlingsfrist på 1 måned, at mange patienter har mulighed for at komme på privathospital. 9

11 Af tabellen nedenfor ses antallet af viderehenviste patienter i 2007 fordelt på specialer (udtræk fra Patientkontorets ESDH-system). Speciale Antal viderehenviste Procentvis fordeling patienter (til privathospital) Billeddiagnostik % Hudsygdomme 5 0 % Gynækologi 7 0 % Kirurgi 12 0 % Medicinsk speciale % Neurofysiologi 25 0 % Neurokirurgi % Neurologi % Øjensygdomme % Organkirurgi 99 2 % Ortopædkirurgi % Plastikkirurgi % Pædiatri 17 0 % Rheumatologi % Smertebehandling 1 0 % Thoraxkirurgi, primært 43 1 % hjerteoperationer Urinvejskirurgi % Øre- Næse Hals % Øvrige 86 2 % Total % Det største patientflow til privathospitaler ses inden for ortopædkirurgi (19%), øjensygdomme (17 %), det medicinske speciale, bl.a. fedmeudredning (12 %), urinvejskirurgi (10 %) og det billeddiagnostiske område (10 %). Patientkontorets data og viden om patientflowet til privathospitaler anvendes af regionen til at planlægge, hvor der bør indgås meraktivitetsaftaler eller etableres garantiklinikkapacitet. I 2007 voksede udgifterne til at behandle patienter på privathospitaler som følge af det udvidede frie sygehusvalg til knap 154 mio. kr. (fra 100 mio. kr. året før). Beløbet kunne have været endnu højere, hvis ikke regionen havde etableret garantikliniker. Formålet med etableringen af garantiklinikker i 2007 har været at begrænse udgifterne til patientbehandling på privathospitaler og forkorte ventetiden for regionens patienter. Ideen bag garantiklinikmodellen er, at hospitalerne forpligtiger sig til at overholde behandlingsfristen inden for et givent behandlingsområde. I 2007 blev i alt 430 patienter viderehenvist til behandling på en garantiklinik i Region Midtjylland. Viderehenvisninger til garantiklinikker sker altid gennem Patientkontoret. 10

12 8 Patientkontorets bidrag til kapacitetsplanlægning Deltagelse i 1. oktober-gruppe og taskforce Nedsættelsen af behandlingsfristen fra 2 til 1 måned 1. oktober 2007 skabte et øget behov for at skaffe mere kapacitet og kortere ventetid på regionens hospitaler. På baggrund heraf blev der nedsat en 1. oktober-gruppe og en taskforce, som Patientkontoret deltager i, og som skal arbejde med de udfordringer, regionen står over for med lovændringen. Patientkontoret bidrager med data og oplysninger til at udvikle merkapacitet, idet kontoret har fingeren på pulsen i forhold til, hvor der mangler kapacitet, og på hvilke områder patienter viderehenvises til privathospital. 1. oktober-gruppen fungerer som et forum, der identificerer problemstillinger og diskuterer overordnede løsningsforslag. Gruppen kan nedsætte arbejdsgrupper, som varetager specifikke opgaver. Taskforcen følger løbende udviklingen i ventetider og har fokus på at opbygge kapacitet og forbedre ventetiderne på undersøgelse og behandling, bl.a. for at der ikke bliver et større og større patientflow til privathospitalerne. I forhold til at udvide kapaciteten på regionens hospitaler, er der udover aftaler om meraktivitet og garantiklinikker i egen region - indgået benyttelsesaftaler med naboregionerne om gensidigt at være hinandens samarbejdssygehuse. Desuden arbejdes der på, at flere patienter kan behandles i speciallægepraksis og derigennem opnå kortere ventetid. Endvidere er alle hospitaler blevet opfordret til at forundersøge hurtigere end i dag, så patienten hurtigere kan få en afklaring af, hvad der videre skal ske. Information om frit sygehusvalg hos praktiserende læger Der kan gøres meget for at fremme et hurtigt patientforløb til gavn for patienten allerede hos den praktiserende læge. Hvis lægen sender patientens henvisning til det hospital i regionen, der har den korteste ventetid til undersøgelse eller behandling, vil meget være vundet. En forudsætning for at kunne vejlede patienten om mulighederne er, at lægen har kendskab til reglerne om frit sygehusvalg og anvender til at undersøge ventetider på undersøgelse og behandling. Desuden er det vigtigt for patientens videre forløb, at lægens henvisning fremgår med så klar en diagnose som muligt. Patientkontoret har tilbudt praksissektoren undervisning i reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg samt brugen af Venteinfo-netværk Sundhedsstyrelsens database er et vigtigt redskab for de praktiserende læger, hospitalerne og patientkontoret, når der skal visiteres eller omvisiteres patienter til hurtig behandling. Ventetiderne er på nuværende tidspunkt ikke altid angivet tilstrækkeligt præcist eller opdateret i tide. For at forbedre venteinfo.dk er der nedsat et regionalt venteinfo-netværk, hvor Patientkontoret har formandskabet. Net- 11

13 værket skal arbejde med at kvalitetssikre venteinfo.dk i Region Midtjylland, så oplysningerne kan bruges til at visitere patienter de hurtigste steder hen. Projekt visitationsprocessen I 2007 indledte 1. oktober-gruppen et projekt, der kortlægger visitationsprocessen fra lægehenvisning til afsluttet behandling. Det forventes, at projektet kan bidrage med forslag til at forbedre visitationsprocessen til gavn for patienter og sundhedspersonale. Organiseringen af visitationsprocessen skal belyses for at identificere, hvad der karakteriserer en effektiv visitationsproces, hvor der sker bedst mulig udnyttelse af regionens ressourcer. Patientkontoret bidrager med data og viden til projektet, der forløber i Projektgruppen består af repræsentanter fra både hospitaler og Sundhedsstaben. 9 Bidrag til udvikling af kvalitet Gør opmærksom på uhensigtsmæssigheder Med knap enkeltsager om året er Patientkontoret i kontakt med mange patienter og ved på den baggrund uden at have nærmere kendskab til patientens journal, og hvilken information og behandling patienten har fået noget om, hvor skoen trykker for patienterne: Det kan være patienter, hvis henvisninger ligger længe på afdelingen meget længere end 8 dage, før der udsendes et indkaldelsesbrev Det kan være patienter, der mangler information om deres rettigheder, f.eks. om frit og udvidet frit sygehusvalg eller klage- og erstatningsmuligheder Det kan være patienter, der ikke har fået en oversigt over ventetider på andre hospitaler Det kan være patienter, der har fået en lang ventetid, og hvor hospitalet ikke tilbyder at omvisitere til et andet hospital efter frit valgs-reglerne, men henviser til Patientkontoret herom Det kan være patienter, der henvender sig, fordi de har fået en lang ventetid til undersøgelse og behandling og gerne vil viderehenvises til privathospital eller eventuelt til et andet offentligt hospital Det kan være patienter, der vil have Patientkontoret til at hjælpe med at formulere klage- eller erstatningsskemaer til henholdsvis Patientklagenævnet og Patientforsikringen Det kan være patienter, der blot vil have luft, fordi de har haft en dårlig oplevelse i mødet med sygehusvæsenet Det kan være patienter, der har brugt det frie sygehusvalg til at rejse efter flere forskellige behandlingstilbud og ventetider, så der er opstået forvirring og kludder i patientforløbet. Mange af disse henvendelser til Patientkontoret fører til, at patientvejlederen i sin opgave med at hjælpe patienten henvender sig til den relevante hospitalsafdeling på et af regionens hospitaler. Derved skaber en patienthenvendelse også mulighed for læring. 12

14 Patientkontoret formidler i en årlig beretning en status over patienthenvendelser og aktiviteter i det foregående år. Sikrer ensartet patientinformation og overholdelse af informationspligten Hvis ikke hospitalerne i indkaldelsesbrevene gør opmærksom på patientens muligheder for frit og udvidet frit sygehusvalg, kan disse patientrettigheder være illusoriske. Som det fremgår af afsnit 6, har Patientkontoret været med til at udarbejde et klar besked-brevkoncept, som skal sikre, at patienterne får de oplysninger, som de ifølge lovgivningen skal have i forbindelse med indkaldelsen. Kontoret følger løbende op og vejleder hospitalsafdelingerne om korrekt anvendelse af brevkonceptet. Patientinformationen er en afgørende faktor for den patientoplevede kvalitet og derfor i høj grad vigtig at rette fokus på. Giver information om patientrettigheder At kende til sine rettigheder som patient er en forudsætning for at kunne udnytte sine rettigheder. Dette fører også til patientoplevet kvalitet. Patientkontoret skal yde rådgivning til medarbejdere i det regionale og kommunale sundhedssystem og sørge for, at erfaring formidles til samarbejdsparter, herunder praksissektoren. Igennem sådan rådgivning og undervisning bidrager Patientkontoret til at udbrede viden om patientrettigheder. I stigende omfang benytter borgerne sig af internettet til at søge information om rettigheder. Patientkontoret informerer om patientrettigheder på Region Midtjyllands hjemmeside; en hjemmeside, der løbende opdateres og suppleres med nye informationer. 10 Sekretariatsbetjening af regionens sundhedsbrugerråd Patientkontoret sekretariatsbetjener Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. Sundhedsbrugerrådet er nedsat af regionsrådet og består af 13 medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra Danske Patienter, Danske Ældreråd og regionens direktion. I 2007 holdt sundhedsbrugerrådet 7 møder. Sundhedsbrugerrådet behandler principielle spørgsmål på sundhedsområdet og i behandlingspsykiatrien, skaber debat om sundhed i bred forstand og repræsenterer brugersynspunkter i det politiske arbejde. Man kan læse mere om sundhedsbrugerrådets aktiviteter på hjemmesiden 13

15 11 Afslutning Efter et år med begyndervanskeligheder slutter 2007 med nogenlunde opgavebalance og en rimelig tilgængelighed og sagsbehandlingstid i Patientkontoret. Der er et bedre match mellem antallet af opgaver og medarbejdere, de mange nye medarbejdere er ved at være oplært, og der er efterhånden opbygget en stor fælles viden. Også med hospitalernes implementering af klar besked-konceptet går det fremad. Dermed er arbejdsdelingen for frit og udvidet frit sygehusvalg mere grundfæstet, så der kommer færre henvendelser til Patientkontoret om frit sygehusvalg til gavn for kontorets tilgængelighed. Tilgængelighed er og bliver en stor udfordring i et kontor som Patientkontoret, der har mange sager. Opgavebalancen kan hurtigt tippe fra uge til uge Det er ikke konstant, hvad der dagligt kommer ind i kontoret af telefoniske og skriftlige henvendelser. På grund af de mange henvendelser hvor Patientkontoret hjælper den enkelte patient er det en konstant udfordring også at afse ressourcer og viden til at indgå i opgaver og projekter, der skal udvikle kapacitet og kvalitet i regionens sygehusvæsen til gavn for de mange. 14

Patientkontorets årsberetning 2007

Patientkontorets årsberetning 2007 Patientkontorets årsberetning 2007 Region Midtjylland Patientkontoret Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde årsberetning for sin virk somhed. Årsberetningen skal indsendes til ministeren

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2012 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1.... Indledning 2....Patientkontorets funktion og opgaver 3....Patientkontorets organisation 4....Særligt om år 2012 i Patientkontoret

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1. Indledning...4 2. Patientkontorets funktion og opgaver...4 3. Om Patientkontoret...5 4. Særligt om år 2014 i Patientkontoret...6

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2013

Patientkontorets årsberetning 2013 Patientkontorets årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2013 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling regionsyddanmark.dk Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet, Region Syddanmark 26. januar 2010

Læs mere

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet 24. februar 2010 Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Læs mere

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk Patientkontoret i Region Syddanmark Årsberetning 2010 regionsyddanmark.dk Indhold Om patientkontoret....3 Tilgængelighed... 5 Patientvejledere... 5 Fokusområder i 2010...6 Information til praktiserende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland

Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2015 Henvendelse om årsberetningen til: Region Midtjylland Patientkontoret Skottenborg 26 Postbox 21

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Patientkontorets organisatoriske placering 4. Henvendelser til Patientkontoret I. Antal af

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

2. Patientkontorets funktion og opgaver

2. Patientkontorets funktion og opgaver Patientkontorets årsberetning 2011 Indhold 1. Indledning.......................................................3 2. Patientkontorets funktion og opgaver..................................4 3. Patientkontorets

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen)

Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen) Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen) Du er blevet indkaldt til undersøgelse/behandling i Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus. Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen og give dig nogle praktiske

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Årsberetning 2008. Koncern Sekretariatet Region Hovedstadens Patientkontor. Årsberetning 2008

Årsberetning 2008. Koncern Sekretariatet Region Hovedstadens Patientkontor. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Koncern Sekretariatet Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2008 August 2009 Indholdsfortegnelse: Region Hovedstadens Patientkontor..3 Henvendelser i perioden 1998 2008 4 Fordeling

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Februar 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2009

Patientkontorets årsberetning 2009 Patientkontorets årsberetning 2009 Region Midtjylland Patientkontoret INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 2 Patientkontorets fnktion og opgaver 2 3 Patientkontorets organisation 3 4 Særligt om år 2009 i

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi?

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail CSU@regionh.dk Journal nr.: 15017129 Sagsbeh..: mger Dato:

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder www.regionsyddanmark.dk Frit sygehusvalg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Du har som borger i Danmark frit sygehusvalg.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/23371 Dato: 30. august 2013 Principnotat Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark 1. Indledning Folketinget har 19.december

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Juli 2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning... 2 1.2 Snitflader

Læs mere

Målrettet lovpligtig information til patienter

Målrettet lovpligtig information til patienter Målrettet lovpligtig information til patienter Bookplan Update 25. august 2016 Chefstrateg Mogens Engsig-Karup www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Digitale indkaldelser: Fordele og ulemper 2. Patientinformation

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Op og ned i den private sundhedsbranche MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Mine punkter til i dag Sætte scenen for den private branche Hvem er vi? Lidt baggrundstal

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

KÆRE PATIENT GODE RÅD TIL DIG, DER ER PATIENT ELLER PÅRØRENDE PÅ ET PRIVATHOSPITAL

KÆRE PATIENT GODE RÅD TIL DIG, DER ER PATIENT ELLER PÅRØRENDE PÅ ET PRIVATHOSPITAL KÆRE PATIENT GODE RÅD TIL DIG, DER ER PATIENT ELLER PÅRØRENDE PÅ ET PRIVATHOSPITAL KÆRE LÆSER I denne brochure finder du hjælp og svar på mange af de praktiske spørgsmål, man kan have, når man skal behandles

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

1. Indledning Patientkontorets organisation Henvendelser til Patientkontoret...6

1. Indledning Patientkontorets organisation Henvendelser til Patientkontoret...6 Patientkontorets årsberetning 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Patientkontorets organisation...5 3. Henvendelser til Patientkontoret...6 3.1 Antallet af henvendelser 3.2 Hvem henvender sig til Patientkontoret?

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

2. Patientkontorets opgaver

2. Patientkontorets opgaver Patientkontorets årsberetning 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Patientkontorets opgaver...4 3. Patientkontorets organisation...6 4. Fokusområder i Patientkontoret i 2013...7 5. Henvendelser til Patientkontoret...8

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007.

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007. N O T A T Regionernes henvisninger til det udvidede frie sygehusvalg Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode

Læs mere

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet SYD Administrationen - Syd (DistG) Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Læs mere