Rigsadvokatens beretning Behandling af klager over politiet i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsadvokatens beretning 2013. Behandling af klager over politiet i Grønland"

Transkript

1 Rigsadvokatens beretning 2013 Behandling af klager over politiet i Grønland

2 Rigsadvokatens beretning 2013 Behandling af klager over politiet i Grønland

3 Rigsadvokatens beretning 2013 Behandling af klager over politiet i Grønland Publikationen kan hentes på Rigsadvokatens hjemmeside ISBN (Internet) Layout: Rumfang ISSN

4 Indholdsfortegnelse Forord Almindelig virksomhed i Indledning Sagsstatistik og konkrete klagesager Statistik over indkomne politiklagenævnssager Statistik over afgjorte og verserende politiklagenævnssager Statistik over afgjorte adfærdssager Statistik over afgjorte kriminalsager Statistik over sager afgjort af Rigsadvokaten Gennemgang af konkrete sager Lovens kapitel 2 adfærdsklager Lovens kapitel 3 kriminalsager Supplerende oplysninger vedrørende sager omtalt i tidligere beretninger Sager som politimesteren har indledt af egen drift Undersøgelser omfattet af 17, stk Sager behandlet af Rigsadvokaten Supplerende oplysninger vedrørende sager omtalt i tidligere beretninger Politiklagenævnet i Grønlands delberetning Stikordsregister Sagsregister Bilag Bilag 1: Politiklagenævnet i Grønlands medlemmer pr. 1. januar

5 5 Forord Til Grønlands Landsting, Folketinget og justitsministeren Efter 33 i lov nr. 905 af 16. december 1998 om behandling af klager og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland skal Rigsadvokaten afgive en årlig beretning om behandlingen af de sager, der er nævnt i lovens kapitel 2 og 3. Det drejer sig om behandlingen af klager over politipersonalets adfærd i tjenesten, behandlingen af kriminalsager imod politipersonale samt undersøgelser af tilfælde, hvor en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. I overensstemmelse hermed afgiver jeg herved beretning for året I beretningen er medtaget Politiklagenævnet i Grønlands delberetning. København, juni 2015 Ole Hasselgaard

6 6 1. Almindelig virksomhed i Indledning Politiklagenævnsordningen i Grønland trådte i kraft den 1. januar 2000, og Rigsadvokaten har siden afgivet en årlig beretning om behandling af politiklagenævnssager i Grønland. De tidligere beretninger er tilgængelige på anklagemyndighedens hjemmeside Beretningerne for 2000, 2001 og 2002 indeholder en detaljeret gennemgang af det regelsæt, som ordningen bygger på, og en beskrivelse af politiets og anklagemyndighedens organisation og opgaver. Lov nr. 905 af 23. december 1998 om behandling af klager og kriminalsager vedrørende politipersonalet i Grønland med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer er optrykt i bilagsdelen til disse beretninger. Ved lov nr. 305 af 30. april 2008, der trådte i kraft den 1. januar 2010, blev der vedtaget en ny retsplejelov for Grønland. Reglerne om behandling af klager og kriminalsager vedrørende politipersonalet i Grønland er dog fortsat reguleret særskilt i loven fra I den nu foreliggende beretning er der foretaget en gennemgang af udvalgte politiklagenævnssager fra Herudover indeholder beretningen sagsstatistik over de konkrete sager.

7 Almindelig virksomhed i Thule Qaanaaq Thule Air Base Pituffik Upernavik Upernavik Godhavn Qeqertarsuaq Egedesminde Aasiaat Holsteinsborg Sisimiut Umanak Uummannaq Jakobshavn Ilulissat Christianshåb Qasigiannguit Søndre Strømfjord Kangerlussuaq Scoresbysund Illoqqortoormiut Sukkertoppen Maniitsoq Godthåb Nuuk Angmagssalik Tasiilaq Hovedstation (politimesterens kontor) Frederikshåb Paamiut Julianehåb Qaqortoq Narssak Narsaq Nanortalik Nanortalik Politistationer

8 8 Rigsadvokatens beretning Sagsstatistik og konkrete klagesager 2.1 Statistik over indkomne politiklagenævnssager Der er i 2013 indkommet 11 politiklagenævnssager mod 15 sager i Der er herudover iværksat én undersøgelse efter bestemmelsen i 17, stk. 2, som omhandler sager, hvor personer er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Tabel 1. Indkomne politiklagenævnssager hos politimesteren 1 Indkomne politiklagenævnssager i Klager over politipersonalets adfærd Kriminalsager mod politipersonale 2) 9 (0) 14 (4) 14 (0) 10 (1) 11 (7) 8 (1) 7 (3) 3 (1) Undersøgelser efter 17, stk I alt sager omfattet af ordningen Note: 1) Indkomne politiklagenævnssager hos Rigsadvokaten, se tabel 7 2) Færdselssager er anført i parentes. 2.2 Statistik over afgjorte og verserende politiklagenævnssager Politimesteren i Grønland har i 2013 afgjort 14 politiklagenævnssager, mens der i 2012 blev afgjort 16 sager. Tabel 2. Afgjorte politiklagenævnssager Afgjort i Klager over politipersonalets adfærd Kriminalsager mod politipersonale 1) 8 (1) 5 (3) 18 (2) 13 (0) 8 (4) 7 (1) 11 (3) 5 (3) Undersøgelser efter 17, stk I alt omfattet af ordningen Note: 1) Færdselssager er anført i parentes.

9 Sagsstatistik og konkrete klagesager 9 Ved årets udgang i 2013 verserede der 13 politiklagenævnssager ved Politimesteren i Grønland mod 19 sager i Tabel 3. Verserende politiklagenævnssager pr. 31. december Adfærdsklager Kriminalsager 1) 11 7 (1) 11 (4) 10 (2) 8 (3) 3 Undersøgelser efter 17, stk I alt ) Færdselssager er anført i parentes Statistik over afgjorte adfærdssager Statistikken over afgjorte adfærdssager indeholder oplysninger om klager, der er forligt i politidistriktet (notitssager), tilbagekaldte klager og afviste klager. Endvidere indgår der oplysninger om sager, hvor der enten har været grundlag for at kritisere den enkelte polititjenestemand og/eller systemet eller grundlag for i øvrigt at beklage forholdet. Der er i 2013 afgjort i alt 8 adfærdssager. I 7 af disse sager blev klagen afvist, mens den sidste sag blev afgjort som en notitssag. Afgørelserne er ikke påklaget til Rigsadvokaten. Tabel 4. Afgjorte adfærdssager Afgjorte adfærdssager i Klagen forligt i politidistriktet 1) Klagen tilbagekaldt Klagen afvist som ubegrundet 2) Ej kritik, men forholdet beklaget 3) Grundlag for kritik 4) Systemkritik 5) Andet 6) I alt Noter: 1) Notitssager. 2) Gruppen omfatter bl.a. sager, der er grundløse, sager hvor undersøgelsen ikke har underbygget klagen, og sager hvor der er modstridende oplysninger ( uafgjort ). 3) Gruppen omfatter sager, hvor forholdet er beklaget over for klager, selvom der ikke har været grundlag for kritik af polititjenestemandens adfærd. 4) Gruppen omfatter sager, hvor der er udtalt kritik af polititjenestemandens adfærd. 5) Gruppen omfatter bl.a. sager, hvor der er udtalt kritik af tilrettelæggelsen af generelle procedurer. 6) Gruppen omfatter bl.a. sager, hvor sagen er blevet henlagt eller afvist som forældet.

10 10 Rigsadvokatens beretning Statistik over afgjorte kriminalsager Statistikken over afgjorte kriminalsager indeholder oplysninger om sager, hvor anmeldelsen er afvist uden realitetsbehandling, og sager, hvor efterforskningen er indstillet, eller påtale er opgivet. Endvidere indgår der oplysninger om de sager, hvor politimesteren eller Rigsadvokaten har fundet, at der var tiltalegrundlag. Der er afgjort 5 kriminalsager i 2013, heraf 3 færdselssager. Der fandtes tiltalegrundlag i én af de 5 sager. I denne sag blev der rejst tiltale mod en politiassistent for vold efter kriminallovens 88. Den pågældende sag er nærmere omtalt i afsnit 3.3. Tabel 5. Afgjorte kriminalsager Afgjorte kriminalsager i Anmeldelsen afvist 1) Efterforskning indstillet/ påtale opgivet 2)3) 4 (1) 3 (2) (1) (3) Tiltalegrundlag 4) 2 1 (1) 2 (2) 1 3 (3) 4 (1) 3 (2) 1 Andet 5) I alt 8 (1) 5 (3) 18 (2) 13 (0) 8 (4) 7 (1) 11 (2) 5 (3) Noter: 1) Afvisning efter retsplejelovens 337, stk. 2. 2) Færdselssager er anført i parentes. 3) Gruppen omfatter både sager, hvor efterforskning er indstillet efter retsplejelovens 338, stk. 3 (ikke-sigtede personer), og sager hvor påtale er opgivet efter retsplejelovens 312 (sigtede personer). 4) Gruppen omfatter sager, hvor der er rejst tiltale, udsendt bødeforelæg eller meddelt advarsel. 5) Gruppen omfatter bl.a. sager, der er tilbagekaldt, bagatelsager (færdselssager) m.v. Der er i 2013 truffet afgørelse i én sag, der er behandlet efter 17, stk. 2 (undersøgelser hvor en person er afgået ved døden eller er kommet alvorlig til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt). Den pågældende sag er nærmere beskrevet i afsnit 3.4 i beretningen for Tabel 6. Afgjorte undersøgelsessager efter 17, stk. 2 Afgjorte sager efter 17, stk. 2 i Efterforskningen indstillet Andet I alt

11 Sagsstatistik og konkrete klagesager Statistik over sager afgjort af Rigsadvokaten Der er i 2013 ikke indkommet kriminalsager til behandling i 1. instans hos Rigsadvokaten. Rigsadvokaten har endvidere ikke modtaget klager over politimesterens afgørelser i beretningsåret. Tabel 7. Fordelingen af indkomne politiklagenævnssager hos Rigsadvokaten Sag indkommet i Sagen påklaget af polititjenestemanden borgeren politiklagenævnet Sager behandlet af Rigsadvokaten i 1. instans I alt

12 12 Rigsadvokatens beretning Gennemgang af konkrete s ager Gennemgangen af konkrete sager har til formål at belyse nogle typiske sager, der er behandlet i Lovens kapitel 2 adfærdsklager Politimesteren har i 2013 afgjort 8 klager over politipersonalets adfærd i tjenesten. En af disse klager er behandlet som notitssag. Der er i dette afsnit beskrevet 5 adfærdssager. Eksempel 1 Klage over sprogbrug og brud på tavshedspligten (55PM ) K havde anmeldt en overtrædelse af hundeloven til politiet og var i den anledning til afhøring på politistationen. K klagede over, at en politiassistent P havde blandet sig i afhøringen af hende og i den forbindelse havde råbt til hende, at hun skulle holde sin mund/kæft eller lignende. K klagede endvidere over, at P havde overtrådt sin tavshedspligt ved at omtale den pågældende sag om overtrædelse af hundeloven i privat sammenhæng. Det fremgik bl.a. af P s udtalelse til sagen, at hun havde talt med K om sagen, men at hun ikke huskede at have råbt til hende eller at have bedt hende om at holde sin mund eller lignende. Idet der var tale om påstand mod påstand, fandt politimesteren ikke med den fornødne sikkerhed at kunne lægge til grund, at P havde udtalt sig som anført af K. På den baggrund fandt politimesteren ikke, at der var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere P s adfærd. Politimesteren fandt heller ikke anledning til at udtale kritik i anledning af klagen over brud på tavshedspligten. Politimesteren lagde herved vægt på, at den pågældende sag om overtrædelse af hundeloven var omtalt og alment kendt i lokalsamfundet, og at P ikke havde været sagsbehandler i den pågældende sag. Politimesteren fandt på den baggrund, at P som enhver anden borger havde ret til at drøfte sagen med andre. Det var endvidere politimesterens opfattelse, at der ikke var grundlag for at mistænke P for i den forbindelse at have videregivet fortrolige oplysninger. Politiklagenævnet var enig i afgørelsen.

13 Gennemgang af konkrete sager 13 Klage over politiets magtanvendelse i forbindelse med en anholdelse (55PM ) K klagede over politiets magtanvendelse i forbindelse med en anholdelse. Det fremgik af sagen, at politiet havde modtaget en anmeldelse om gadeuorden. En patruljevogn med politiassistenterne P1 og P2 blev herefter sendt til stedet, hvor de traf K, der var voldsom og opfarende. Da patruljen ikke kunne bringe K til ro, blev det besluttet at anholde hende. Hun blev efterfølgende ilagt håndjern og transporteret til detentionen. P1 og P2 forklarede blandt andet, at K havde gjort kraftig modstand under anholdelsen og i forbindelse med, at hun blev ilagt håndjern. Endvidere havde K under transporten til detentionen fortsat været voldsom og opfarende. På den baggrund havde det været nødvendigt at anvende en del magt. Det fremgik af sagen, at K var blevet indkaldt til en afhøring for at uddybe den indgivne klage, men at hun undlod at møde op til afhøringen uden at melde afbud. Politimesteren afviste klagen som ubegrundet, idet han på baggrund af forklaringerne fra P1 og P2 lagde til grund, at den magt, som P1 og P2 havde anvendt, havde været nødvendig for at kunne gennemføre en i øvrigt berettiget anholdelse. Politiklagenævnet var enig i afgørelsen. Eksempel 2 Klage over politiets magtanvendelse i forbindelse med en anholdelse (55 PM ) K klagede over politiets magtanvendelse i forbindelse med en anholdelse. K anførte i sin klage blandt andet, at han blev væltet på jorden, og at hans arm blev vredet om. Det fremgik af sagen, at politiet en aften blev tilkaldt til husspektakler/gadeuorden. En patrulje med politibetjent P og to reservebetjente kørte til stedet, hvor K var til stede sammen med flere andre personer. K var beruset, larmende og urolig, og han blandede sig i flere tilfælde i den politiforretning, som blev foretaget på stedet. På den baggrund besluttede P at foretage anholdelse af K. P forklarede blandt andet, at anholdelsen af K forløb roligt, og at det derfor ikke havde været nødvendigt at anvende fysisk magt. Det fremgik af sagen, at K var blevet indkaldt til en afhøring for at uddybe den indgivne klage, men at han to gange undlod at møde op til afhøringen uden at melde afbud. Politimesteren afviste klagen som ubegrundet, idet han på baggrund af for- Eksempel 3

14 14 Rigsadvokatens beretning 2013 klaringen fra P ikke kunne lægge til grund, at P havde udvist en kritisabel adfærd i forbindelse med anholdelsen af K Politiklagenævnet var enig i afgørelsen. Eksempel 4 Klage over politiets magtanvendelse og sprogbrug i forbindelse med en anholdelse (J.nr. 55PM ) Politiet modtog en anmeldelse om, at en bil tilhørende klager K stod uhensigtsmæssigt parkeret. Anmeldelsen var indgivet af K s nabo, og det fremgik af sagen, at der gennem længere tid havde været en nabostrid mellem K og naboen vedrørende parkeringsforholdene på stedet. På baggrund af anmeldelsen kørte en politiassistent P til stedet, hvor han traf K på dennes bopæl. P bad K om at fjerne sin bil, hvilket K nægtede. K hidsede sig op og anvendte skældsord om sin nabo, hvorefter han kaldte P for racist. Herefter foretog P anholdelse af K. P anvendte i den forbindelse peberspray. Efterfølgende tilkaldte P assistance fra øvrige polititjenestemænd, og da de øvrige polititjenestemænd ankom til stedet, blev K lagt på gulvet og iført håndjern. K klagede over P s adfærd i forbindelse med episoden. I klagen anførte K blandt andet, at P ikke havde haft tilstrækkeligt grundlag for at henvende sig til K i dennes private hjem. Endvidere anførte K, at der under anholdelsen blev anvendt unødvendig magt, og at P s sprogbrug havde været upassende. K blev tiltalt for overtrædelse af kriminallovens 37 krænkelse af offentlig myndighed i anledning af den omhandlede episode. Han blev efterfølgende dømt for at have udtalt, at P var racist eller lignende. Klagesagen, som havde afventet kriminalsagen, blev herefter afgjort på grundlag af de indenretlige forklaringer, der var afgivet i forbindelse med kriminalsagen mod K. I sin indstilling til politiklagenævnet lagde politimesteren blandt andet til grund, at P retmæssigt havde indfundet sig hos K i tjenstligt øjemed, hvorefter K havde hidset sig op og talt nedsættende om naboen. Politimesteren lagde endvidere til grund, at K efter at have kaldt P for racist modsatte sig den af P iværksatte anholdelse. Politimesteren fandt ikke grundlag for at kritisere P s adfærd i forbindelse med anholdelsen af K. Politimesteren fandt således ikke, at P havde anvendt unødig magt i forbindelse med anholdelsen, idet K ved at modsætte sig anholdelsen selv havde givet anledning til den magtanvendelse, som fandt sted. End-

15 Gennemgang af konkrete sager 15 videre fandt politimesteren på baggrund af sagens oplysninger ikke at kunne lægge til grund, at P havde anvendt upassende sprogbrug. Politiklagenævnet lagde til grund, at der mellem K og dennes nabo havde bestået en årelang strid vedrørende tilkørselsforholdene til naboens ejendom. Nævnet bemærkede, at en sådan naboretlig strid er af civilretlig karakter og ikke i sig selv kan danne grundlag for en politiforretning. Det var nævnets opfattelse, at P på foranledning af K s nabo den pågældende dag havde indfundet sig på K s ejendom, selvom der ikke forelå en akut situation, der kunne danne grundlag for en politiforretning, og nævnet fandt dette forhold kritisabelt. Politiklagenævnet var i øvrigt enig i den del af politimesterens afgørelse, der vedrørte P s adfærd i forbindelse med anholdelsen af K. Politimesteren traf afgørelse i sagen i overensstemmelse med indstillingen til politiklagenævnet. Politimesteren tilføjede, at det var hans opfattelse, at politiklagenævnets bemærkninger angående grundlaget for den pågældende politiforretning vedrørte spørgsmålet om hensigtsmæssigheden af politiets dispositioner. Politimesteren oplyste i den forbindelse, at behandlingen af klager over politiets dispositioner falder uden for politiklagenævnets kompetence. Politimesteren bemærkede i øvrigt, at den pågældende politimæssige disposition efter hans opfattelse ikke kunne anses som uretmæssig. I den forbindelse lagde politimesteren vægt på P s forklaring om, at han på baggrund af en konkret vurdering af hensigtsmæssigheden af K s parkering havde fundet det nødvendigt at anmode K om at flytte bilen, således at brandkøretøjer kunne komme forbi. Klage over, at en kommunefoged mødte beruset op til en politiforretning (notitssag) (55PM ) En borger klagede over, at en kommunefoged var mødt beruset op på borgerens bopæl i forbindelse med en politiforretning. Kommunefogeden forklarede, at han inden ankomsten til stedet havde indtaget nogle få genstande. Han beklagede, at der derved var opstået en situation, hvor det kunne opfattes således, at han grundet indtagelse af alkohol ikke havde været i stand til at varetage stillingen som kommunefoged. Kommunefogeden oplyste samtidig, at han var den eneste kommunefoged i bygden, og at tjenestehandlingen alternativt ikke havde været mulig at gennemføre. Sagen blev afgjort ved en samtale mellem borgeren og en overordnet polititjenestemand. Kommunefogedens beklagelse af situationen blev taget til efter- Eksempel 5

16 16 Rigsadvokatens beretning 2013 retning af borgeren, der var indforstået med, at der ikke blev foretaget yderligere i sagen. Politiklagenævnet var enig i afgørelsen. 3.2 Lovens kapitel 3 kriminalsager Efter bestemmelsen i 17, stk. 1, iværksætter politimesteren efter anmeldelse eller af egen drift efterforskning, når der er en rimelig formodning om, at politi personale i tjenesten har begået en kriminel handling. Efterforskningen iværksættes i almindelighed på grundlag af en anmeldelse fra en borger. Politimesteren indleder imidlertid også en efterforskning, når politiet bliver bekendt med oplysninger om et formodet kriminelt forhold. Der er afgjort 5 kriminalsager i Der er i dette afsnit beskrevet 2 sager, hvor efterforskningen er iværksat på grundlag af en anmeldelse fra en borger. Eksempel 1 Anmeldelse mod politibetjent for afgivelse af falsk forklaring (55PM ) En borger B anmeldte politibetjent P for falsk forklaring i forbindelse med en kriminalsag, hvor B bl.a. var blevet dømt for krænkelse af offentlig myndighed ved at true P. B anførte, at P s motiv for at afgive falsk forklaring skulle have været, at han var interesseret i B s kone. Det fremgik af domsudskriften i den pågældende sag, at både P og en anden politibetjent under sagens behandling i kredsretten havde forklaret, at B havde truet P. Endvidere fremgik det, at B havde forklaret, at han ikke kunne huske noget fra episoden på grund af beruselse. B blev af kredsretten fundet skyldig i forholdet. Kredsrettens dom blev af B anket til Grønlands Landsret. I det forhold, hvor B var blevet dømt for krænkelse af offentlig myndighed ved at true P, påstod B imidlertid stadfæstelse af kredsrettens bevisresultat. På denne baggrund lagde politimesteren til grund, at P ikke havde afgivet falsk forklaring i kriminalsagen mod B, og afviste B s anmeldelse. Politiklagenævnet var enig i afgørelsen. B blev efterfølgende sigtet for falsk anmeldelse.

17 Gennemgang af konkrete sager 17 Påkørsel af brugsstjålet køretøj i forbindelse med eftersættelse (55PM ) Politiassistent P og en reservepolitibetjent foretog i et patruljekøretøj eftersættelse af en brugsstjålet bil. Patruljekøretøjet, der blev ført af P, påkørte i den forbindelse den brugsstjålne bil. Politimesteren lagde til grund, at P umiddelbart inden påkørslen havde nedsat hastigheden væsentligt på patruljekøretøjet. Politimesteren lagde endvidere til grund, at årsagen til påkørslen var, at det eftersatte køretøj havde foretaget en pludselig opbremsning, og at der var glat føre på stedet. P kunne derfor ikke nå at standse patruljekøretøjet, der herefter med lav fart fortsatte ind i bagenden på det eftersatte køretøj. Politimesteren bemærkede i øvrigt, at P s udrykningskørsel havde været nødvendig og forsvarlig, idet det eftersatte køretøj blev ført hasarderet og med høj fart Politimesteren indstillede herefter efterforskningen i sagen, idet der ikke var en rimelig formodning for, at P havde overtrådt færdselsloven. Politiklagenævnet var enig i afgørelsen. Eksempel 2 Supplerende oplysninger vedrørende sager omtalt i tidligere beretninger Beretningen for Trusler fremsat i forbindelse med indtransport af anholdte (55PM , eksempel 2, side 25f.) Politiassistent P blev tiltalt for at have fremsat trusler mod en anholdt. P blev efterfølgende dømt til anbringelse i anstalt for domfældte i 30 dage. Foranstaltningen blev gjort betinget. 3.3 Sager som politimesteren har indledt af egen drift Der er i dette afsnit beskrevet én kriminalsag, hvor politimesteren efter bestemmelsen i 17, stk. 1, har indledt efterforskning af egen drift. Vold imod anholdt (55PM ) Politimesteren modtog via ledelsen i en politiregion underretning om, at to politibetjente P2 og P3 havde rettet henvendelse til ledelsen i regionen, idet Eksempel 1

18 18 Rigsadvokatens beretning 2013 de på en vagt havde gjort iagttagelser, der tydede på, at politiassistent P havde slået en anholdt A. Politimesteren indledte herefter en efterforskning i sagen. P2 og P3 forklarede, at de havde hørt en lyd, der lød som en lussing, fra et afhøringslokale, hvor P gennemførte en afhøring af A. De gik hen til afhøringslokalet, hvor de så, at A tog sig til kinden. P2 oplyste, at A havde sagt, at han var blevet slået. P3 oplyste, at hun havde hørt P spørge A, om han skulle have en lussing til. A forklarede, at han under afhøringen havde fået en lussing af P, og at P havde spurgt, om han skulle have en lussing til. P nægtede sig skyldig og forklarede, at han umiddelbart før P2 og P3 kom til afhøringslokalet som en reaktion på provokationer fra A havde slået sig selv på lårene med begge hænder, hvorefter han havde sagt til A, at han kunne komme tilbage til detentionen, hvis han ikke slappede af. Politimesteren rejste tiltale mod P for vold efter kriminallovens 88. Politiklagenævnet var enig i politimesterens afgørelse. P blev efterfølgende dømt til anbringelse i anstalt for domfældte i 30 dage. Der blev ikke fundet grundlag for at gøre foranstaltningen betinget. 3.4 Undersøgelser omfattet af 17, stk. 2 Der er i 2013 afgjort én sag efter lovens 17, stk. 2, som vedrører sager, hvor en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Sagen er omtalt som eksempel 1 i afsnit 3.4 i Rigsadvokatens beretning for Herudover er der i 2013 indgået én sag vedrørende lovens 17, stk. 2, som er afgjort i Sagen er omtalt nedenfor. Eksempel 1 Selvmordsforsøg i politiets detention (55PM ) Politiet anholdt en kvinde, K, der var sigtet for at have stukket en mand med kniv. Patruljen skønnede hende alkoholpåvirket i let til middel grad, grådkvalt og uegnet til afhøring. I forbindelse med anholdelsen blev det vurderet, at K ikke var i besiddelse af genstande egnet til vold eller flugt, idet hun var iført kropsnært tøj. Det fremgik af sagen, at sundhedsvæsenet i byen var optaget af at behandle den mand, der var blevet stukket af K. Derfor besluttede politiet, at K skulle venterumsanbringes i politiets detention under skærpet tilsyn, indtil en læge

19 Gennemgang af konkrete sager 19 havde undersøgt hende og i øvrigt skønnet hende egnet til detentionsanbringelse. Der blev løbende foretaget fysisk tilsyn med K under detentionsanbringelsen. K blev i den forbindelse skønnet lettere hysterisk og grådkvalt. I forbindelse med foretagelse af et af tilsynene blev den pågældende politiassistent, P1, telefonisk kontaktet af den vagthavende. På grund af K s højlydte gråd havde P1 svært ved at høre telefonsamtalen, hvorfor han gik lidt væk fra detentionen. Kort efter kom politiassistent P2 til stedet, hvor han konstaterede, at K lå på madrassen i detentionen uden at bevæge sig. P2 gik straks ind i detentionen og konstaterede, at K havde viklet sine benklæder om halsen. P2 fjernede benklæderne fra K s hals og tilkaldte P1. K blev skønnet bevidstløs, uden vejtrækning og ukontaktbar, men med tydelig puls. P1 begyndte straks at yde førstehjælp, mens P2 rekvirerede en lægeambulance. Førstehjælpen bestod blandt andet af kunstigt åndedræt og hjertemassage. Efter kort tids førstehjælp trak K igen vejret, hvorefter hun blev lagt i en sidelejestilling og løbende overvåget af P1 og P2. K blev efterfølgende kørt til sygehuset. K overlevede selvmordsforsøget. Politimesteren iværksatte en undersøgelse i anledning af selvmordsforsøget. Politimesteren standsede efterfølgende efterforskningen, idet politimesteren ikke fandt, at det involverede politipersonale havde handlet kritisabelt. Politimesteren lagde blandt andet vægt på, at det ikke havde været muligt at få en læge til at tilse K inden venterumsanbringelsen. Politimesteren lagde endvidere vægt på, at K inden anbringelsen blev besigtiget og skønnet uden besiddelse af genstande, der var egnet til vold og flugt. Derudover lagde politimesteren vægt på, at der i forbindelse med venterumsanbringelsen blev foretaget flere fysiske tilsyn med K. Politimesteren fandt endelig, at den iværksatte førstehjælp havde været korrekt. Politiklagenævnet var enig i afgørelsen. 3.5 Sager behandlet af Rigsadvokaten Der er i kapitel 5 i lov om behandling af klager og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland indsat regler om Rigsadvokatens behandling af adfærdsklager og kriminalsager vedrørende politimesteren eller politipersonale, som gør tjeneste ved politimesterembedet (embedets juridiske personale og et mindre antal polititjenestemænd, der gør tjeneste i politimesterembedets sekretariat). Rigsadvokaten har efter loven også mulighed for at bemyndige en statsadvokat til at foretage efterforskningen i disse sager, men har indtil videre valgt selv at behandle sådanne sager.

20 20 Rigsadvokatens beretning 2013 Rigsadvokaten har i 2013 ikke modtaget sager til behandling i 1. instans. Rigsadvokaten har endvidere ikke modtaget klager over politimesterens afgørelser i beretningsåret. Supplerende oplysninger vedrørende sager omtalt i tidligere beretninger Beretningen for 2012 Mulig overtrædelse af kriminalloven i forbindelse med benyttelse af tjenestemobiltelefon (RA , eksempel 1, side 23) I forbindelse med en gennemgang af politikredsens telefonregninger for tjenestetelefoner konstaterede politimesteren, at der på en af telefonerne tilhørende en vicepolitikommissær P havde været et uforholdsmæssigt stort internetforbrug. Politimesteren indstillede på baggrund heraf til Rigspolitiet, at der blev iværksat disciplinærforfølgning mod P. På baggrund af indberetningen resolverede Rigspolitiet imidlertid, at Rigsadvokaten skulle anmodes om at undersøge, om der forelå et strafbart forhold. Det fremgik af sagen, at politimesteren fandt, at han var inhabil i den konkrete sag. Rigsadvokaten undersøgte herefter, om P ved sit forbrug på sin tjenestemobiltelefon havde begået en lovovertrædelse i form af en berigelsesforbrydelse efter den grønlandske kriminallovs kapitel 23 om formueforbrydelser, eller om der forelå tjenestemisbrug eller tjenesteforsømmelse efter bestemmelserne i kriminallovens 49 eller 55. Rigsadvokaten besluttede at indstille efterforskningen i sagen, idet der ikke var rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Rigsadvokaten lagde blandt andet vægt på, at det ikke kunne lægges til grund, at P havde modtaget instruktion om retningslinjerne for anvendelse af tjenestemobiltelefonen. Rigsadvokaten lagde endvidere vægt på, at det ikke var muligt nærmere at bestemme typen og omfanget af dataforbruget. Derudover oplyste Rigsadvokaten, at det i tilfælde at tjenstlige forsømmelser og tilsidesættelse af tjenestepligter i reglen vil blive anset for tilstrækkeligt at gøre et disciplinært ansvar gældende, således at strafferetlige sanktioner kun søges pålagt i grovere tilfælde. Rigsadvokaten bemærkede i den forbindelse, at et mindre privat brug af en tjenestemobiltelefon ikke kan betragtes som et grovere tilfælde. Politiklagenævnet var enig i afgørelsen.

21 Gennemgang af konkrete sager 21 P blev under sagens behandling efter ansøgning meddelt orlov. Han blev efterfølgende efter ansøgning meddelt afsked, hvorfor sagen ikke har medført en disciplinær reaktion.

22 22 Rigsadvokatens beretning 2013 Politiklagenævnet i Grønlands delberetning 2013 Politiklagenævnet i Grønland har i 2013 modtaget 14 nye sager, der har fordelt sig på følgende sagskategorier: Indkomne sager: Notitssager Adfærdsklager Kriminalsager ,2-sager Færdselssager Undersøgelsessager Sager i alt Nævnet har i årets løb afgjort 14 sager, der fordeler sig således: Afgjorte sager : Notitssager Adfærdsklager Kriminalsager ,2-sager Færdselssager Undersøgelsessager Sager i alt Ved årets udløb verserede for nævnet 14 sager, der afventede indstilling til afgørelse fra Politimesteren i Grønland, hvoraf 1 er blevet afgjort af nævnet i januar 2014, og yderligere 1 indstilling er modtaget men endnu ikke behandlet i nævnet. Af de verserende sager er 1 fra 2012 og resten indgået i Opstramning af sagsbehandlingstiden ved politimesterembedet er således fortsat i I 2013 ligger klagesagstallet fortsat under gennemsnittet af indkomne sager

23 23 siden ordningens indførelse i 2000, men klagesagstallet pr. indbygger i forhold til Danmark er dog fortsat noget højere. Der er i 1 af de 3 afgjorte kriminalsager rejst tiltale mod en polititjenestemand for vold ved at have tildelt en anholdt en lussing i forbindelse med en afhøring. I de andre 2 kriminalsager er efterforskningen indstillet, idet der ikke har været rimelig formodning for, at et kriminelt forhold var begået. I 1 af de afgjorte adfærdssager, der blev afgjort som notitssag, er der fundet anledning til at beklage en polititjenestemands adfærd, mens der i 6 af de afgjorte sager ikke har været grundlag for hverken kritik eller beklagelse. Nævnet har været uenig i 1 af indstillingerne i adfærdssagerne, hvor nævnet har fundet det kritisabelt, at en politiassistent indfinder sig på en ejendom hvor der har bestået en årelang nabostrid uden at dette var begrundet i en særlig akut situation forskellig fra handlemønstrene i parternes langvarige konflikt, der kunne danne grundlag for en politiforretning. Politimesteren har i afgørelsen ikke fundet anledning til at udtale kritik, da politimesteren har anset dette forhold for at være et spørgsmål om hensigtsmæssigheden af politiets dispositioner, hvilket spørgsmål ikke er omfattet af nævnets kompetence. Nævnet har efter omstændighederne besluttet ikke at påklage politimesterens afgørelse til Rigsadvokaten. I 17, stk. 2-sagen om tilskadekomst i politiets varetægt, er der ikke fundet anledning til kritik. Bortset fra ovennævnte adfærdssag har nævnet i alle sager været enig med politimesteren i bevisbedømmelsen og sagernes afgørelse. Politiklagenævnet har i årets løb afholdt 6 møder til afgørelse af sager og har herudover afgjort sager på skriftligt grundlag. Nævnet har i årets løb haft et meget tilfredsstillende samarbejde med Politimesteren i Grønland og Rigsadvokaten. Ved årsskiftet fratrådte advokat Jesper Müller som formand, og undertegnede tiltrådte pr. 1. januar 2014 som formand. Som ny suppleant for formanden er beskikket advokat Jens Paulsen. Nuuk, den 12. februar 2014 Formand for Politiklagenævnet i Grønland: Anita Strauss Sørensen

24 24 Rigsadvokatens beretning 2013 Stikordsregister Adfærdsklager Adfærdsklager f, f, ff, f, f, ff, ff, ff, ff, ff, f, ff, ff, ff, ff anden ukorrekt adfærd f, ff, , f, f, , f magtanvendelse f, f, f, , f, f, f, f, , , f, f, f, f, ff notitssager f, , f, f, f over for dispositionsklager f, f, f sagens afgørelse f, , f, f sprogbrug ff, f, f, , , , f, f, f, f, , f tavshedspligt f, åbenbart grundløs Anklagemyndighedens opbygning ff Politimesteren i Grønland , , f Rigsadvokaten , , f Bisidderbeskikkelse i adfærdsklagesager f, , f i kriminalsager ff, , f Delberetning fra Politiklagenævnet ff, ff, ff, f, ff, , , ff, f, f, ff, , f Disciplinærsager ff, f, ff, , , f Efterforskning 17, stk , ff, f, ff, ff, f 17, stk , , , f, ff, , , , ff, f, ff, f, ff, f, f, ff, ff, ff, f afgørelsen , , politiklagenævnets anmodning , f, , f, , , , , f

25 Stikordsregister 25 Færdselsloven mindre færdselsuheld f, , f, f, færdselssager f, f, f, f, f, f, færdselsuheld , f, , f Inhabilitet Initiativsager , , f, , f, 2004, 16f, , f Klageadgang , , f, , f, , f, f Klageordninger ff, ff, ff Kriminalloven andre anmeldelser , , f, ff, f, , , f anmeldelser om vold ff, , f, ff, , f, 2012,15ff, f kriminalsager , , , , ff, , , ff, f, f, f, f, , ff, ff, f, , ff, ff, f, ff, ff kriminalsager ctr. klagesager Notitssager f, f, f, f Omgørelsesfrister , , Partsbegrebet , , f Politiets opbygning f, f, f Politiklagenævnet kompetenceområde f, ff, f, f, , f nævnets sammensætning , , , , , , , , sagsgangen i klagenævnssag f, ff, f, ff, ff Politiklagenævnsordningen begrebet i tjenesten , ff væsentlige elementer f, f, f Prioritering af kriminalsager og klagesager f Rigsadvokatens behandling af klager , f, , , , f

26 26 Rigsadvokatens beretning 2013 Statistiske oplysninger f, , , , , f, f, ff, ff, ffm, f, ff, ff 17, stk ff, , f, , , , , ff, f, adfærdssager , , f, f, , , , f, , indkomne sager , , f, , , , , , , kriminalsager f, , f, f, , , , , f, , visitationssager ff, Systemkritik , Tavhedspligt , , f, Tilbagekaldte sager , f Visitationssager , f, ff Vold , f, f

27 27 Sagsregister Rigsadvokatens j.nr. RA Politimesteren i Grønlands j.nr. 55PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

28 28 Rigsadvokatens beretning 2013 Bilag Bilag 1 Politiklagenævnet i Grønlands medlemmer pr. 1. januar 2013 Politiklagenævnet i Grønland Fjeldvej 16 Postboks Nuuk Formand: Advokat Jesper Müller Advokat Anita Strauss Sørensen (suppleant) Indstillet af Grønlands Landsting: Rudolf Heilmann Steen Lynge (suppleant) Indstillet af Grønlands Landsting: Johanne Olsen Nitta Lyberth (Suppleant)

29 Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K Telefon Rumfang.dk

Rigsadvokatens beretning 2010-11 Unnerluussisuunerup 2010-11 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa

Rigsadvokatens beretning 2010-11 Unnerluussisuunerup 2010-11 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Rigsadvokatens beretning 2010-11 Unnerluussisuunerup 2010-11 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Behandling af klager over politiet i Grønland Kalaallit Nunaanni politit pillugit naammagittaalliuutit suliarineqarnerat

Læs mere

Rigsadvokatens beretning Behandling af klager over politiet i Grønland

Rigsadvokatens beretning Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2014 Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2014 Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2014 Behandling af klager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2012. Behandling af klager over politiet i Grønland

Rigsadvokatens beretning 2012. Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2012 Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2012 Behandling af klager over politiet i Grønland Rigsadvokatens beretning 2012 Behandling af klager

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 1999. Behandling af klager over politiet. Indholdsfortegnelse

Rigsadvokatens beretning 1999. Behandling af klager over politiet. Indholdsfortegnelse Rigsadvokatens beretning 1999 Behandling af klager over politiet Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 1999 Købes hos boghandleren eller Statens Information Publikationsafdelingen

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2007

Resumé over disciplinærsager 2007 Resumé over disciplinærsager 2007 Disciplinærsagsresumé 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKETHED...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...3

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2014

Resumé over disciplinærsager 2014 Resumé over disciplinærsager 2014 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 Registermisbrug... 3 Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling... 3 Sprogbrug... 4 Manglende fremmøde i retten... 4 Magtanvendelse...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2012

Resumé over disciplinærsager 2012 Resumé over disciplinærsager 2012 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN... 3 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE... 4 ANDRE TJENSTLIGE

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2003. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2003. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2003 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2003 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2003 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Behandling af klager over politiet i Grønland Kalaallit Nunaanni politit pillugit naammagittaalliuutit suliarineqarnerat

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...4 SPROGBRUG...5 MANGLENDE FREMMØDE I RETTEN...6

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Politi, retsvæsen og forsvaret 1. Politiet Politiet Grønland er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet. Politikredsen

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2010

Resumé over disciplinærsager 2010 Resumé over disciplinærsager 2010 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...5

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2000. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2000. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet 2 Publikationen

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

STATSADVOKATEN. Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg DK Porto kentretleret. Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej Hobro

STATSADVOKATEN. Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg DK Porto kentretleret. Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej Hobro Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg 00790 DK4530018 Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej 13 9500 Hobro Porto kentretleret Kurt Kristian Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro ~ DATO 29. juni 2015 JOURNAL NR. SAV-2015-42-0579

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Supplerende redegørelse om eventuelle sager om politisvigt

Supplerende redegørelse om eventuelle sager om politisvigt Rigspolitiet Personaleafdelingen Polititorvet 1780 København V. 23. februar 2009 J.nr.: 4200-10161-00009-09 Sagsbehandler: 18073 ØSTJYLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Ridderstræde 1 8100 Århus C Telefon:

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn LEDELSESSEKRETARIATET Telefon: 4386 1448 E-mail: kbhv@politi.dk Københavns Vestegns Politis supplerende undersøgelse i henhold

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere