Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser Januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009"

Transkript

1 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv. 1 Gruppe tab af erhvervsevneforsikring videreførsel 3 2 Aftalegrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ikrafttræden 3 5 Urigtige oplysninger 4 6 Forsikredes pligter 4 7 Dækning 5 8 Anmeldelse af erhvervsevnetab 7 9 Begrænsninger i dækningen 8 10 Præmie og indbetaling Ændring af erhverv/jobfunktion og indtægt Rådighedsforhold Opsigelse og ændring af forsikringsbetingelser og tarif Regulering Forældelse Tavshedspligt Lovvalg og tilsyn Klageadgang 12

2 Topdanmark Livsforsikring A/S CVR- nr Tab af erhvervsevne - gruppe videreførsel ( Januar 2009) Fortrydelsesret Oplysning om fortrydelsesret ved etablering (nytegning) af frivillige forsikringsordninger. Eventuelle senere ændringer er ikke omfattet af fortrydelsesretten. Du kan fortryde din aftale i 30 dage. Vi regner fristen fra den dag, du modtager din dokumentation for forsikringen i form af en forsikringsmeddelelse, der viser dækninger, udløbstidspunkt m.v. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringen er etableret. Hvis du fx modtager din dokumentation mandag den 1., har du frist til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, så kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Du skal give besked til: Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR- nummer og om dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, behøver du blot at skrive til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold registreres centralt i Topdanmark. 2

3 1 Gruppe tab af erhvervsevneforsikring videreførsel Stk. 1. Disse forsikringsbetingelser gælder for Gruppe tab af erhvervsevneforsikring - videreførsel oprettet i Topdanmark Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. 2 Aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet, ændret eller sat i kraft på grundlag af de oplysninger, der er afgivet skriftligt i en begæring eller på anden måde, herunder oplysninger om helbred, erhverv og indtægt. Stk. 2. Ønsker forsikringstager at foretage ændring af sin forsikring under forsikringens løbetid, fx forhøjelse af dækningssummen eller forlængelse af udløbsalderen, betyder det at forsikringen fortsætter med de forsikringsbetingelser, der gælder på ændringstidspunktet. 3 Definitioner Stk. 1. Forsikringstager er den, der har indgået aftale med Topdanmark om forsikring, og som hæfter for præmiebetalingen. Stk. 2. Forsikrede er den, på hvis helbred forsikringen er etableret. Stk. 3. Ved forsikringsydelsen forstås præmiefritagelse og udbetaling af erhvervsevnetabsforsikring i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene, se punkt 7. Stk. 4. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Der skal være sammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen lægger vi blandt andet vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskaden. 4 Ikrafttræden Stk. 1. Reglerne om forsikringens ikrafttræden gælder ved forsikringens oprettelse, forhøjelser og øvrige ændringer af forsikringen. Topdanmark bedømmer forsikringsbegæringen, eventuelle andre erklæringer og attester og afgør, om forsikringen kan antages. Stk. 2. Når Topdanmark har antaget forsikringen på normale vilkår, begynder Topdanmarks ansvar på det tidspunkt, der er angivet på begæringen. Stk. 3. Kan forsikringen ikke antages på normale vilkår, indtræder Topdanmarks ansvar først, når forsikringstageren har afsendt skriftlig accept på de vilkår, Topdanmark vil antage forsikringen, medmindre andet ikrafttrædelsestidspunkt aftales. Stk. 4. Forsikringen ophører på den dato, der er angivet i forsikringsmeddelelsen. Forsikringen ophører endvidere, hvis forsikringstageren skriftligt opsiger den. 3

4 5 Urigtige oplysninger Stk. 1. Er der fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger ved forsikringens oprettelse, ændring eller seneste ikraftsættelse, får det de konsekvenser, som følger af reglerne i Forsikringsaftaleloven. Efter de nuværende regler gælder bl.a. følgende: a. Har forsikringstageren svigagtigt givet urigtige oplysninger, er der ingen forsikringsdækning b. Hvis forsikringstageren hverken vidste eller burde vide, at hans oplysning er urigtig, er der fuld forsikringsdækning c. Har forsikringstageren givet urigtige oplysninger, der ikke er omfattet af punkt a. eller b., hæfter Topdanmark kun i et omfang svarende til, at de rigtige oplysninger havde foreligget ved oprettelsen. Dvs. forsikringsdækningen kan begrænses, nedsættes eller helt bortfalde. Stk. 2. Er den urigtige oplysning givet af forsikrede eller forsikredes arbejdsgiver, har det samme virkning, som hvis oplysningen var givet af forsikringstageren. Stk. 3. Forsikringen viderefører en tidligere dækning og er der før eller efter videreførelse af forsikringen givet urigtige oplysninger har det samme retsvirkning som i stk. 1 og stk. 2. Bemærk: Urigtige/fortiede oplysninger om ændrede risikoforhold i forsikringstiden, se punkt Forsikredes pligter Stk. 1. I forsikringstiden har forsikrede pligt til at underrette Topdanmark, hvis der sker ændring i et af følgende forhold: a. Forsikredes erhverv eller bibeskæftigelse, hvis forsikrede overgår til eller fra selvstændig erhvervsvirksomhed b. Forsikrede ændrer status til/fra at være hovedaktionær eller hovedanpartshaver c. Forsikredes erhverv eller bibeskæftigelse, hvis forsikrede overgår til eller fra et fysisk hårdt erhverv d. Forsikredes indtægt, dog kun hvis indtægten falder mindst 30 %, og dette varer ud over 1 år (gælder kun lønmodtagere) Stk. 2. Der er kun underretningspligt ved ændringer i erhvervet, ikke ved ændringer i fritidsaktiviteter, se dog punkt 9. Stk. 3. Har forsikrede flere erhverv, er der underretningspligt ved hvert af erhvervene. Stk. 4. Ved erhvervsevnetab har forsikrede følgende pligter: 4

5 a. At underrette Topdanmark hvis helbredstilstanden forbedres b. At være under nødvendig lægebehandling og følge lægens råd c. At deltage i nødvendigt omfang når Topdanmark kræver dokumentation for, at erhvervsevnen er nedsat d. At deltage aktivt i Topdanmarks bestræbelser på at gøre forsikrede arbejdsdygtig 7 Dækning Stk. 1. Forsikringen dækker ved forsikredes erhvervsevnetab som følge af sygdom eller ulykke. Forsikringen dækker kun erhvervsevnetab opstået i forsikringstiden. Stk. 2. Forsikringen er oprettet med en karenstid. Karenstidens længde fremgår af forsikringsmeddelelsen. Karenstidens begyndelse regnes fra det tidspunkt, hvor forsikrede opfylder betingelserne for at få forsikringsydelsen dog tidligst ved første lægekontakt. Udbetalingen begynder først, når forsikredes erhvervsevne har været nedsat med halvdelen eller mere uafbrudt i hele karenstiden. Der ydes altså ikke udbetaling for selve karensperioden. Stk. 3. Udbetaling starter den 1. i måneden efter karenstidens udløb. Stk. 4. Hvis forsikrede bliver rask og får samme lidelse inden 1 år fra raskmeldingen, bevilges ny udbetaling uden ny karenstid. Stk. 5. Ved etablering af forsikringen er det aftalt, om forsikringen dækker fuldt ud ved erhvervsevnetab på halvdelen eller 2/3. Det fremgår af forsikringsmeddelelsen, hvad der er aftalt. Stk. 6. Er der aftalt fuld dækning ved halvt erhvervsevnetab, så udbetales hele forsikringsydelsen og der ydes præmiefritagelse, hvis erhvervsevnetabet udgør halvdelen eller mere af den fulde erhvervsevne. Genvindes erhvervsevnen således, at erhvervsevnetabet udgør mindre end halvdelen, stopper udbetalingen af forsikringsydelsen, og der skal igen betales præmie til forsikringen. Stk. 7. Er der aftalt fuld dækning ved 2/3 erhvervsevnetab, så udbetales hele forsikringsydelsen og der ydes præmiefritagelse, hvis erhvervsevnetabet udgør 2/3 eller mere af den fulde erhvervsevne. Ved erhvervsevnetab mellem halvdelen og 2/3 udbetales halvdelen af forsikringsydelsen, men der ydes ikke præmiefritagelse. Genvindes erhvervsevnen således, at erhvervsevnetabet udgør mindre end halvdelen, stopper udbetalingen af forsikringsydelsen. Stk. 8. Fastsættelsen af graden af erhvervsevnetabet sker på grundlag af en lægelig vurdering af erhvervsevnetabet (medicinsk erhvervsevnetab), samt oplysninger om, hvad forsikrede er i stand til at tjene ved egen arbejdsindsats, når erhvervsevnetabet tages i betragtning (økonomisk erhvervsevnetab). Såvel det medicinske som det økonomiske erhvervsevnetab skal opfylde betingelserne for at der kan ske udbetaling, se dog reglerne nedenfor om fleksjob. 5

6 Stk. 9. Topdanmarks vurdering af erhvervsevnetabet sker uafhængigt af den vurdering, de offentlige myndigheder eller andre selskaber foretager. Topdanmarks vurdering sker altså uden hensyntagen til, om der bevilges ydelser fra det offentlige eller andre forsikringsselskaber. Stk. 10. Udbetalingen ophører, når betingelserne for udbetaling ikke længere er opfyldt dog senest ved det aftalte udløbstidspunkt/udbetalingsperiodens udløb eller ved forsikredes død forinden. Ophørstidspunktet fremgår af forsikringsmeddelelsen. Midlertidigt erhvervsevnetab: Ved midlertidigt erhvervsevnetab forstås, at forsikrede er ude af stand til at passe sit nuværende arbejde. Ved 1/2 midlertidigt erhvervsevnetab forstås, at forsikrede alene kan passe sit arbejde i et omfang svarende til 1/2 eller mindre. Hvis forsikrede kan passe sit arbejde i større omfang end 1/2, er erhvervsevnetabet ikke 1/2. Nedsættelse af erhvervsevnen foreligger, når forsikrede pga. sygdom eller ulykke ikke længere skønnes i stand til ved egen arbejdsindsats at oppebære en indtægt på mere end respektive 2/3 af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse, alder og køn. Erhvervsevnen anses ikke for nedsat såfremt og så længe, forsikrede modtager fuld løn fra sin arbejdsgiver. Udbetaling ved midlertidigt erhvervsevnetab sker i starten af perioden med nedsat erhvervsevne efter karenstidens udløb. Når Topdanmark har foretaget en vurdering af, om forsikrede varigt har mistet erhvervsevnen, ophører forsikredes ret til udbetaling ved midlertidigt erhvervsevnetab. Denne vurdering sker som regel senest 18 måneder efter den 1. sygedag. Varigt erhvervsevnetab: Bliver forsikrede ved med at være sygemeldt, og har sygdomstiistanden stabiliseret sig i et sådant omfang, at den fremtidige erhvervsevne kan vurderes, foretages en vurdering af, om erhvervsevnen varigt er nedsat med 1/2 respektive 2/3. Denne vurdering foretages som regel senest 18 måneder efter den 1. sygedag. Vurderingen kan dog foretages på et hvilket som helst tidspunkt, efter tilstanden har stabiliseret sig. Topdanmark kan dog for et begrænset tidsrum en eller flere gange udskyde vurderingen af det varige erhvervsevnetab. Så længe udskydelsen varer, fortsætter udbetalingen efter reglerne om midlertidigt erhvervsevnetab. Hvis erhvervsevnen skønnes at være varigt nedsat med 1/2 respektive 2/3, fortsætter udbetalingen så længe tilstanden varer, dog længst til det aftalte udløbstidspunkt eller til forsikredes død forinden. Bedømmelsen af det varige erhvervsevnetab sker under hensyntagen til forsikredes nuværende tilstand, uddannelse og tidligere virke. Erhvervsmulighederne skal bedømmes både inden for forsikredes eget fag, tidligere arbejdsområde og inden for beslægtede fag eller fag, der er egnede i den konkrete situation. Det er således den generelle erhvervsevne og ikke erhvervsevnen i forsikredes erhverv, der skal være 6

7 nedsat. Ved vurderingen af forsikredes længerevarende tab af erhvervsevne, foretages derfor et skøn over, om forsikrede må anses for egnet til omskoling. Hvis forsikrede anses for egnet til omskoling, og den generelle erhvervsevne ikke er nedsat med 1/2 respektive 2/3, stopper bevillingen. Der bevilges altså ikke udbetaling i selve omskolingsperioden. Fastsættelse af graden af erhvervsudygtighed sker på grundlag af en lægelig vurdering. Støttede beskæftigelsesordninger Når det skal fastsættes, hvad forsikrede er i stand til at tjene ved egen arbejdsindsats medregnes løn, ledighedsydelse samt eventuelle andre offentlige eller private tilskud, som forsikrede direkte eller indirekte er eller kan være berettiget til at modtage, som led i hel eller delvis at forblive på arbejdsmarkedet som selvstændig eller lønmodtager. Ledighedsydelse Har forsikrede ret til ledighedsydelse fra det offentlige, så bortfalder retten til udbetaling fra denne forsikring, hvis forsikrede ikke accepterer et efter Topdanmarks skøn rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob eller ikke tager imod et rimeligt tilbud om uddannelse, der kan forbedre mulighederne for at få et arbejde. Udbetalingen bortfalder endvidere, hvis forsikrede er selvforskyldt ledig efter et fleksjob. Udbetalingen genoptages efter de almindelige regler i betingelserne, hvis forsikrede enten bevilges førtidspension eller får et nyt fleksjob. Fleksjob Er forsikrede i fleksjob, reguleres forholdet af denne bestemmelse. Opfylder forsikrede det medicinske erhvervsevnetab, så dækker forsikringen efter reglerne i stk Dog nedsættes dækningen med den del af indtægten ved fleksjobbet (inklusive offentligt tilskud), der overstiger den førtidspensionsydelse, forsikrede ville have været berettiget til fra det offentlige. Denne nedsættelse sker, uanset om betingelsen om det økonomiske erhvervsevnetab er opfyldt. Udbetalingen fra forsikringen beregnes pr. det tidspunkt, hvor Topdanmark accepterer betalingspligten under fleksjob, og udbetalingen fortsætter med det beregnede beløb inklusive eventuel regulering af forsikringsydelsen, indtil forsikrede ikke længere er i fleksjob, aftalen om fleksjob ændrer karakter eller forsikrede ikke længere er berettiget til udbetaling fra forsikringen af andre grunde. Topdanmarks vurdering af erhvervsevnetabet sker uafhængigt af det løntilskud, der er bevilliget i fleksjobbet. 8 Anmeldelse af erhvervsevnetab Stk. 1. Topdanmark udleverer blanketter, der skal anvendes, hvis der foreligger et tilfælde, der kan føre til krav om udbetaling af forsikringsydelsen. Blanketterne udfyldes af den forsikrede og den forsikredes læge. Stk. 2. Forsikrede skal være under nødvendig lægebehandling og følge lægens råd. Undladelse heraf kan medføre, at udbetalingen stopper. 7

8 Stk. 3. Topdanmark er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver, der har behandlet forsikrede samt til at lade forsikrede undersøge af en læge i Danmark. Stk. 4. Topdanmark betaler udgifterne i forbindelse med de undersøgelser, lægeattester mv., som selskabet forlanger samt transportomkostninger i Danmark i forbindelse med de forlangte undersøgelser, i det omfang Topdanmark skønner, at udgifterne er rimelige og i det omfang, at de ikke dækkes andet sted fra. Transportomkostninger til og fra Danmark betales ikke af Topdanmark. Stk. 5. Topdanmark er berettiget til at forlange dokumentation for forsikredes indtægtsforhold, såvel om tiden før som tiden efter erhvervsevnetabets indtræden. Stk. 6. Forsikrede er forpligtet til selv at give de oplysninger Topdanmark anmoder om samt give tilladelse til, at Topdanmark indhenter de lægelige oplysninger, som Topdanmark anser for nødvendige for at afgøre betalingspligten. Oplysningerne vedrører både perioden før og efter forsikringens etablering. Giver forsikrede ikke de nødvendige oplysninger og tilladelser, har forsikrede ikke ret til udbetaling. 9 Begrænsninger i dækningen Stk. 1. Forsikringen dækker kun erhvervsevnetab opstået i forsikringstiden. Ved opsigelse/overførsel af forsikringen til andet selskab dækkes erhvervsevnetab kun, hvis krav herom er rejst senest 6 måneder efter opsigelsen/overførslen. Stk. 2. Forsikringen giver ikke ret til forsikringsydelsen, når tabet af erhvervsevnen skyldes: a. Sygdom eller ulykkestilfælde som forsikrede har fremkaldt med vilje (forsætligt) eller ved grov uagtsomhed eller som følge af selvmordsforsøg. b. Sygdom eller ulykkestilfælde som følge af selvforskyldt beruselse, deltagelse i slagsmål, misbrug af alkohol, narkotika og stoffer med lignende virkning. Erhvervsevnetab der indtræffer den 1. januar 2014 eller senere og som skyldes selvforskyldt beruselse, er dog dækket, såfremt de øvrige krav til udbetaling er opfyldt. c. Sygdom eller ulykkestilfælde som følge af udløsning af atomenergi (fission eller fusion) eller radioaktivt henfald. d. Nervøse klager, der ikke lægeligt kan betegnes som en længerevarende psykisk lidelse. e. Sygdom eller ulykkestilfælde, hvis der ikke i forbindelse med en lægelig undersøgelse kan påvises objektive tegn på tilstedeværelsen af mén eller sygdom, fx hvor der alene er tale om subjektive klager over smerter, gener eller lignende. Erhvervsevnetab der indtræffer den 1. januar 2014 eller senere, hvor der ikke findes objektive sygdomstegn, er dog dækket, såfremt de øvrige krav til udbetaling er opfyldt. 8

9 f. Sygdom eller ulykkestilfælde, som er direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder, med mindre forsikringen har været uafbrudt i kraft de sidste 6 måneder inden krigstilstandens eller fareforøgelsens indtræden og deltagelse i krigstjeneste eller lignende tjeneste sker inden for de danske militære værn eller efter den danske regerings ordre. Deltagelse i anden krigstjeneste er aldrig dækket af forsikringen. g. Sygdom eller ulykkestilfælde som følge af rejser eller ophold udenfor Danmark, hvor risikoen er forøget på grund af krig eller krigslignende tilstand, herunder borgerkrig, eller hvor der officielt er advaret mod sundhedsfare eller epidemiske tilstande. h. Sygdom eller ulykkestilfælde pådraget under træning eller deltagelse i: Motorvæddeløb af enhver art bortset fra nationale løb afholdt i Danmark indenfor færdselslovens rammer. Bjergbestigning Enhver form for flyvning bortset fra flyvning som passager i offentlig godkendt lufttrafik. Forsikringen giver ikke ret til forsikringsydelsen ved fx ballonflyvning, faldskærmsudspring, elastikspring samt drageflyvning Sportsudøvelse i form af kampsport, herunder bl.a. karate, boksning, judo, kendo, thaiboksning og anden kampsport, samt dykning med dykker eller frømandsudstyr Enhver sportsudøvelse, der sker på professionelt eller halvprofessionelt grundlag Stk. 3. Den forøgede risiko nævnt i punkt g og h dækkes dog, hvis forsikringen har været uafbrudt i kraft det sidste år før erhvervsevnetabets indtræden. For så vidt angår stk. 2 g henvises også til stk Stk. 4. Det bemærkes, at for professionelle eller halvprofessionelle sportsudøvere giver forsikringen ikke ret til forsikringsydelsen, hvis følgerne af et ulykkes- eller sygdomstilfælde alene er, at forsikrede ikke kan udøve professionel eller halvprofessionel sport. Ved fastsættelsen af størrelsen af indtægter for professionelle og halvprofessionelle sportsudøvere medregnes ikke indtægten som professionel eller halvprofessionel sportsudøver ved oprettelsen af forsikringen. Stk. 5. Forsikringen dækker ikke tab af erhvervsevne ved sygdom eller ulykke som følge af terrorhandlinger. Ved en terrorhandling forstås en handling, der er egnet til eller har til formål at skabe frygt i en befolkning eller en befolkningsgruppe eller med ulovlige midler at påvirke myndigheder, organisationer eller virksomheder til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands, en organisations eller en virksomheds grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer. Stk. 6. Forsikringen dækker: I Danmark, herunder på Færøerne og i Grønland, samt under ferieophold op til 12 måneder i hele verden, se dog stk. 2 f og g. 9

10 Under ophold i op til 12 måneder i et EU-land, Schweiz eller Norge. Under ophold udover 12 måneder i et EU- land, Schweiz eller Norge med tilknytning til dansk/international virksomhed, med aftale om udstationering et antal år med tilbagevenden til Danmark derefter. Stk. 7. Hvis forsikrede tager fast ophold uden for Danmark i mere end 1 år, skal det meddeles Topdanmark. Der er derefter kun dækning, hvis dette særligt aftales. Er der ikke indgået en særlig aftale, ophører dækningen uden opsigelse fra Topdanmark, når forsikrede har opholdt sig udenfor Danmark i 1 år. 10 Præmie og indbetaling Stk. 1. Præmien fastsættes for et år ad gangen på grundlag af: Den til enhver tid gældende tarif Forsikredes erhverv eller bibeskæftigelse (dvs. om forsikrede enten er selvstændig/har fysisk hårdt erhverv eller ingen af delene) Gruppens køns- og alderssammensætning Skadesforløbet i gruppen Forsikringsydelsens størrelse Stk. 2. Præmien forfalder på de forfaldsdage, der er anført i forsikringsmeddelelsen, og bliver opkrævet på den adresse i Danmark, der er oplyst af forsikringstageren. Stk. 3. Betales første præmie ikke efter påkrav (opkrævning), ophører forsikringen og dermed Topdanmarks ansvar med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen. Stk. 4. Betales senere præmie ikke efter påkrav, sender Topdanmark en påmindelse. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt inden for den angivne frist. Ved udsendelse af en sådan påmindelse, opkræver Topdanmark et gebyr. Gebyrets størrelse kan blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Stk. 5. Har forsikringstager valgt, at præmien skal betales via BetalingsService eller lignende betalingsordning, og er præmien ikke betalt på forfaldsdatoen, gælder ovenstående regler, således at Topdanmark ved første præmie sender en opkrævning efter stk. 3, og ved senere præmie sender en påmindelse efter stk. 4. Stk. 6. Ved ophør af forsikringen forstås, at forsikringsaftalen ophører, og dermed også at dækningen bortfalder. Stk. 7. For forsikringer med løbende præmie tilbagebetaler Topdanmark ved dødsfald præmie for det antal hele måneder, der er betalt ud over dødsdagen. 11 Ændring af erhverv/jobfunktion og indtægt Stk. 1. Topdanmark skal underrettes, hvis der sker ændring i forsikredes erhverv, fx hvis: Forsikrede overgår til eller fra selvstændig erhvervsvirksomhed 10

11 Forsikrede ændrer status til/fra at være hovedaktionær eller hovedanpartshaver Forsikredes jobfunktion overgår til eller fra et fysisk hårdt erhverv. Det gælder også for forsikredes bibeskæftigelse. Forsikredes indtægt falder med mindst 30 %, og dette varer ud over 1 år (gælder kun lønmodtagere). Stk. 2. Indtægt defineres for lønmodtagere som årlig bruttoløn. Stk. 3. Påtager forsikrede sig bibeskæftigelse på mindst 10 timer pr. uge, kan det få betydning for præmiens størrelse, hvis denne beskæftigelse tariferes efter en dyrere fareklasse end hovederhvervet. Stk. 4. Efter at have modtaget underretning om ændringer i risikoforholdene, træffer Topdanmark bestemmelse om, på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Topdanmark kan ophæve forsikringen. Stk. 5. Har Topdanmark ikke fået underretning om ændring i risikoforholdene, kan forsikrede alene få forsikringsydelse svarende til forholdet mellem den præmie, der er betalt og den, der skulle have været betalt, hvis Topdanmark havde fået besked om ændringen, før erhvervsevnetabet indtrådte. Dækningen kan helt bortfalde. Stk. 6. Hvis der sker ændring i forsikredes erhverv i form af overgang fra selvstændig erhvervsvirksomhed/fysisk hårdt erhverv til mindre risikobetonet arbejde, bør forsikrede kontakte Topdanmark for nedsættelse af præmien. Nedsættelsen vil ske med virkning fra den 1. i måneden efter henvendelsen. 12 Rådighedsforhold Stk. 1. Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning, og vil, i tilfælde af ophør af forsikringen, ikke have opnået nogen værdi. 13 Opsigelse og ændring af forsikringsbetingelser og tarif Stk.1. Forsikringen gælder for et kalenderår ad gangen og fortsætter for endnu et kalenderår, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark skriftligt opsiger den. Forsikringen ophører dog senest på det tidspunkt, der er angivet i forsikringsmeddelelsen. Stk. 2. Forsikringstageren kan i øvrigt til enhver tid skriftligt opsige forsikringen. Opsigelsen virker fra den 1. i måneden efter Topdanmark har modtaget opsigelsen. Stk. 3. Topdanmark kan opsige forsikringen med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 4. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark med mindst 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede forsikringsbetingelser eller ændret tarif. I forbindelse med ændring af forsikringsbetingelser kan Topdanmark blandt andet indføre begrænsninger i forsikringens dækningsomfang. 11

12 Stk. 5. Præmiestigning i forbindelse med hovedforfald på grund af forsikredes erhverv, gruppens køns- og alderssammensætning, regulering af forsikringssummen, skadesforløbet eller udviklingen i ordningen er ikke en ændring af tariffen, og kan derfor ske uden varsel. Stk. 6. Topdanmark kan opsige forsikringen til enhver tid, hvis der foreligger svig eller forsøg herpå. 14 Regulering Stk. 1. Forsikringsydelsen reguleres årligt. 15 Forældelse Stk. 1. Krav på hver enkelt ydelse forældes således, at når forsikrede får eller burde have fået kendskab til sit krav mod selskabet og anmelder dette, kan der maksimalt ydes udbetaling bagudrettet i de sidste 3 år før anmeldelsestidspunktet. Stk. 2. Forældelse indtræder dog senest 10 år efter den sidste ydelse blev udbetalt, eller hvis ingen udbetaling har fundet sted, fra den dag den første ydelse kunne kræves betalt. Stk. 3. Er forsikringen ophørt, skal et eventuelt krav om udbetaling fremsættes inden 6 måneder efter forsikringens ophør. Ved udløb af fristen bortfalder retten til dækning. 16 Tavshedspligt Stk. 1. Oplysninger om forsikringsforholdet vil blive behandlet fortroligt. Uvedkommende vil således ikke kunne få adgang til disse oplysninger. 17 Lovvalg og tilsyn Stk. 1. Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler, samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i det omfang, denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i forsikringsbetingelserne. Stk. 2. Topdanmark er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. 18 Klageadgang Stk. 1. Er der uoverensstemmelse mellem forsikrede og Topdanmark om forsikringen, og fører fornyet henvendelse til Topdanmark ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København K Tlf Stk. 2. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, 12

13 og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis forsikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Er forsikrede ikke tilfreds med ankenævnskendelsen, kan sagen forelægges for de almindelige domstole. Der henvises i øvrigt til Ankenævnets hjemmeside Ønsker du yderligere oplysninger eller har du spørgsmål til din forsikring, kan du ringe til Topdanmark på telefon Du kan også læse mere på vores hjemmeside På hjemmesiden kan du få mere generelle oplysninger om forsikring og forsikringsforhold. Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. 13

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme for ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Forsikringsbetingelser version oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6549-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring Danske Andelskassers Bank A/S 01-03-2014 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, CVR-nr. 3184-3219,

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere