Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal København K Mail: og med kopi til 18. maj 2015 Vedr. Høring over betænkningen Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (nr. 1551/2015) Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har den 27. april 2015 bedt FADD og andre aktører om bemærkninger til bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. Generelle bemærkninger FADD er enige i, at der i forbindelse magtanvendelser på det sociale område, er behov for at styrke bevidstheden om børns og unges rettigheder. Herunder deler vi udvalgets synspunkt, at børns og unges rettigheder ikke fremgår tilstrækkelig tydeligt af de gældende regler om magtanvendelse. Vi er derfor enige med udvalget i, at der i lovgivningen med fordel også kan være fokus på børns og unges rettigheder og ikke som i dag - kun på hvilke indgreb i rettighederne, der skal være hjemmel til at foretage. I den forbindelse påskønner vi, at udvalget til grund for sin forståelse af det komplicerede og mest følsomme område indenfor det sociale område lægger såvel Grundloven, som Den Europæiske menneskerettighedskonvention, EU's charter om grundlæggende rettigheder, FNs Børnekonvention, samt rettigheder i henhold til forældreansvarsloven og serviceloven. I forlængelse heraf er vi i FADD generelt meget tilfredse med det i betænkningen formulerede børnesyn og det grundlæggende etiske syn på forholdet mellem professionelles anvendelse af magt og anbragte børn og unge. Endelig ønsker FADD at udtrykke tilfredshed over det særdeles grundige, praksisorienterede udgangspunkt for udvalgets arbejde, der - som det kommer til udtryk i den ånd og tone betænkningen er skrevet i har haft konsekvent fokus på, hvad der er godt for anbragte børn og unge herunder også på det fællesskab som ethvert barn/ung har ret til at være en del af. Til gengæld er det vores opfattelse, at det kommissorium, som udvalget har skullet arbejde indenfor på et par punkter har været begrænsende for muligheden for at opnå et bedre resultat. Først og fremmest er vi bekymrede for, at det har været en forudsætning, at udvalgets forslag har skullet holdes indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Principielt er det vores overbevisning, at vi i tråd med andre lovgivninger og betænkninger på området må lede efter de bedste løsninger også selv om disse løsninger skulle medføre øgede udgifter. Hvis den bedste løsning for et anbragt barn herunder hvis der er omsorgs og retssikkerhedsmæssige gevinster er mere omkostningstung, bør det under alle omstændigheder have været muligt for udvalget

2 at anbefale et sådant forslag. Efterfølgende vil det i sagens natur så være op til beslutningstagende myndigheder at vurdere konsekvenserne af forholdet mellem kvalitet og økonomi. Vi ønsker at understrege, at det aldrig bør være økonomiske argumenter, der afgør, om noget bør registreres eller dokumenteres. Skriftlig dokumentation af magt understøtter den unges (og personales) retssikkerhed og klageadgang, modvirker glidebaner hen mod mere tilfældig magtanvendelse, og sikrer den socialpædagogiske refleksion og faglige metodeudvikling i enhver form for magt. Økonomiske hensyn må aldrig stå over socialpædagogiske behov. Derudover ærgrer vi os over, at kommissoriet ikke har givet udvalget mulighed for at tage stilling til, hvilken instans, der fremadrettet skal tage stilling til et så centralt aspekt som vurderingen af tilladte og ikke- tilladte magtanvendelser. Vi og andre aktører på området (Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne, LOS) har i en i en skrivelse fra 12. april 2013 til Folketingets Socialudvalg med kopi til Socialministeren problematiseret risikoen for uklar kompetencefordeling, hvad angår selve behandlingen af magtanvendelsesindberetningen, herunder hvilken myndighed, der besidder kompetencen til at vurdere, hvorvidt en magtanvendelse er udført efter reglerne i Magtanvendelsesbekendtgørelsen. Vi er (fortsat) af den opfattelse, at kompetencen til at vurdere en magtanvendelses berettigelse i vejledningen må være placeret hos det driftsorienterede tilsyn, der med sin omfattende faglige ekspertise må være den rette myndighed til at foretage en juridisk og pædagogisk vurdering af, hvorvidt anvendelsen i praksis er overensstemmende med reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen Endeligt synes vi, at der er ærgerligt at processen har været trukket så meget i langdrag, at man ikke har kunnet holde sig indenfor den oprindeligt planlagte tidsramme. Afslutningsvist har vi bemærket, hvad der vel må være en fejl i betænkningen. På side 51 står der således: Med fastholdelse menes, at institutionens leder eller dennes stedfortræder i akut opståede situationer kan anvende fysisk magt til at hindre et barn eller en ung i at forlade den delvist lukkede døgninstitution eller den delvis lukkede afdeling, hvor banet eller den unge f.eks. handler i affekt eller vrede og vil stikke af fra institutionen. Vi forestiller os, at der menes, at leder/stedfortræder skal kunne give tilladelse til at hindre (osv) FADD ser frem til at følge udviklingen på området og stiller i øvrigt gerne vores praksisrelaterede viden og erfaringer til rådighed for ministeriet. FADDs bemærkninger andrager efterfølgende de anbefalinger som udvalget opsummerer afsnittene 5.1 til 5.11 i kap 5. /Godhavn 18. maj 2015 Med venlig hilsen Søren Skjødt Formand for FADD tlf

3 RETTIGHEDER 5.1 FOKUS PÅ BØRN OG UNGES RETTIGHEDER Anbefalinger (s. 101) Udvalget kan på baggrund af ovenstående overvejelser anbefale følgende: Børns og unges grundlæggende rettigheder, der følger af Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Børnekonventionen, tydeliggøres i et nyt regelsæt om magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Anbragte børn og unge skal i overensstemmelse med gældende regler kende til deres rettigheder og gøres bekendt med disse under en anbringelse uden for hjemmet i en form og et omfang tilpasset barnets eller den unges alder, modenhed og funktionsevne. Forældre- myndighedsindehaverne bør ligeledes informeres herom. FADD er enige i ovenstående anbefalinger 3

4 BEGRÆNSNINGER 5.2. OMSORGSRETTENS INDSKRÆNKNING AF ØVRIGE RETTIGHEDER Anbefalinger (s. 105) Flertallet af udvalgets medlemmer kan på baggrund af ovenstående overvejelser anbefale følgende: Den gældende retstilstand om rækkevidden af omsorgsretten samt rammerne for begrænsning af børns og unges øvrige rettigheder som led i opfyldelsen heraf, bør tydeliggøres og konkretiseres. Det bør tydeliggøres, at udøvelsen af omsorg tager udgangspunkt i det, som anses for at være god og forsvarlig forældreomsorg, herunder at indsatsen skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste, jf. servicelovens 46. Grænsefladerne mellem retten til omsorg og respekten for barnets eller den unges øvrige rettigheder bør beskrives så udtømmende som muligt i en vejledning med henblik på så vidt muligt at sikre, at der ikke eksisterer gråzoner. Når opfyldelsen af barnets eller den unges ret til omsorg kan medføre indskrænkninger i barnets eller den unges øvrige rettigheder, bør der altid ske en konkret afvejning mellem disse rettigheder og hensynet til de andre børn og unge, som er en del af fællesskabet, og hvis rettigheder også skal respekteres. FADD er enige i at børns og unges øvrige rettigheder som led i opfyldelsen heraf, bør tydeliggøres og konkretiseres. Det afgørende for os er imidlertid, hvad der kommer til at stå i en sådan tydeliggørelse og konkretisering. I den forbindelse vil vi anbefale, at praksisområdet repræsenteres i den arbejdsgruppe, der skal udforme disse retningslinjer. Det er generelt vigtigt, at anbragte børn og unge ikke stilles ringere end ikke- anbragte børn og unge. 4

5 5.3. HUSREGLER Anbefalinger (s. 107) Udvalget kan på baggrund af ovenstående overvejelser anbefale følgende: Adgangen til at fastsætte husregler skal lovreguleres. Der udarbejdes vejledningsmateriale, som kan fungere som inspiration til, hvordan hus- regler kan udarbejdes, og gives eksempler på, hvordan man kan udforme husregler, der ikke går videre end formålet tilsiger og er tilpasset den målgruppe, som de retter sig til. FADD er enige i at, adgangen til at fastsætte husregler skal lovreguleres. I den forbindelse mener vi, at det bør være et krav at anbringelsesstederne udarbejder klare og forudsigelige husregler med inddragelse af de anbragte børn og unge. Vi vil påpege vigtigheden af, at man på anbringelsesstederne også drøfter sanktionerne, såfremt husreglerne ikke overholdes. Herunder at sanktioner altid skal være relevante og proportionelle ift overtrædelsen. 5

6 5.4. FYSISK MAGTANVENDELSE Anbefalinger (s. 115) Flertallet af udvalgets medlemmer kan på baggrund af ovenstående overvejelser anbefale følgende: Det præciseres i en fremtidig hjemmel om fysisk magtanvendelse, hvad der generelt skal forstås ved fysisk magtanvendelse. Det skal herunder tydeliggøres, hvad der menes med, at barnet eller den unge kan gøre skade på sig selv og andre, og ligeledes, at hensynet til fællesskabet kan legitimere brug af fysisk magtanvendelse. Det skal samtidig præciseres, hvornår der kan anvendes mindre indgribende fysisk magt i form af kortvarig fastholdelse eller bortvisning af barnet eller den unge fra fællesskabet på anbringelsesstedet. Mindre indgribende fysisk magt bør kunne foretages uden indberetning eller registrering. Der skal ikke være en generel adgang til at regulere bevægelsesfriheden på åbne anbringelsessteder udover det, der kan reguleres i almindelige husregler. Børn og unge har ret til at bevæge sig frit inden for og uden for anbringelsesstederne og skal i videst muligt omfang kunne anvende de tilbud, der findes i lokalområdet uanset at de er anbragt uden for hjemmet. Det beskrives mere indgående i en vejledning, hvad der anses for fysisk guidning, og hvad der ligger ud over dette. Der etableres hjemmel til, at et barn eller en ung, der ødelægger eller beskadiger ting af betydelig økonomisk værdi eller affektionsværdi, der tilhører en anden eller barnet eller den unge selv, i særlige tilfælde kortvarigt kan fastholdes eller føres til et andet opholds- rum. Indgreb kan kun ske efter en konkret vurdering og under iagttagelse af proportionalitetsprincippet. Hjemlen skal alene gælde for de anbringelsessteder, som har hjemmel til at anvende fysisk magt. Det bemærkes, at etablering af en hjemmel til afværgehjælp ikke i sig selv vil medføre merudgifter. Nogle medlemmer af udvalget finder, at det er en forudsætning for en etablering af en sådan hjemmel, at der skal ske indberetning og registrering, sådan som det i dag gælder ved al anden magtanvendelse. Såfremt hjemlen følges af et krav om indberetning og registrering, vil det med- føre merudgifter i uoverensstemmelse med kommissoriets forudsætning om, at udvalgets anbefalinger skal være udgiftsneutrale. FADD er enige i at det skal beskrives, hvad der forstås ved en magtanvendelse. Det er naturligvis afgørende for FADDs opfattelse af disse forhold, HVAD disse beskrivelser kommer til at indeholde. Vi påskønner, at udvalget med disse ændringer har tilnærmet sig praksis. Dog mener vi, at såvel myndigheder som anbringelsessteder skal være opmærksomme på, at de mere lempelige regler ikke må medføre en glidebane, der unødigt vil kunne udfordre anbragte børn og unges retssikkerhed. Vi anerkender således dels den kompleksitet som udvalget har skullet medtænke i de etiske aspekter af reguleringen af magtanvendelsesområdet, dels konkret behovet for, at mindre indgribende fysisk magt bør kunne foretages uden indberetning eller registrering, men vil samtidig afvente beskrivelserne i en kommende vejledning. I den forbindelse vil vi anbefale, at praksisområdet repræsenteres i den arbejdsgruppe, der skal udforme disse retningslinjer. Vi kan udelukkende anerkende muligheden for mindre indgribende magt under forudsætning af, at der alene er tale om eksempelvis at lægge armen omsorgsfuldt om en ung og guide den unge andetsteds hen, uden at den unge gør modstand. Dette må præciseres og eksemplificeres. I så fald kan vi støtte, at dette ikke skal registreres. Der må være endog meget stor påpasselighed ift glidebaner, hvis ikke magtanvendelse registreres. I den forbindelse bør økonomiske grunde ALDRIG i sig selv være argument. FADD er enige i, at der etableres hjemmel til, at et barn eller en ung, der ødelægger eller beskadiger ting af betydelig økonomisk værdi eller affektionsværdi, der tilhører en anden eller barnet eller den unge selv, i særlige tilfælde kortvarigt kan fastholdes eller føres til et andet opholds- rum. Og at Indgreb kan kun ske efter en konkret vurdering og under iagttagelse af proportionalitetsprincippet. 6

7 I vores optik er det netop omsorg for det enkelte barn/ung og udtryk for en forståelse for at barnet ikke kan konsekvensberegne sine handlinger at forhindre at barnet/den unge efterfølgende vil skulle kunne håndtere erstatningskrav og ærgrelse mistede ejendele med affektionsværdi. At hjemlen følges af et krav om indberetning og registrering, vil det medføre merudgifter i uoverensstemmelse med kommissoriets forudsætning om, at udvalgets anbefalinger skal være udgiftsneutrale finder vi henhold til tidligere bemærkning om udgiftsneutralitet utidig. 7

8 5.5 ELEKTRONISKE MEDIER OG KOMMUNIKATION Anbefalinger (s. 117) Udvalget kan på baggrund af ovenstående overvejelser anbefale følgende: Børn og unges ret til elektronisk kommunikation og de beskyttelseshensyn, der kan give adgang til at foretage begrænsninger heri, beskrives i en ny lov om magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Regler om børns og unges brug af elektroniske kommunikationsmidler bør fremgå af anbringelsesstedets eventuelle husregler, jf. afsnit FADD er enige i at børn og unges ret til elektronisk kommunikation og de beskyttelseshensyn, der kan give adgang til at foretage begrænsninger heri, beskrives i en ny lov om magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Det afgørende er, hvad der kommer til at stå i loven. Det vigtige er, at normalitetsbegrebet sammen med sund fornuft bliver et afgørende parameter for at muligheder og begrænsninger i anbragte børn og unges brug af elektroniske medier. Husreglerne er et oplagt sted at placere muligheder og begrænsninger i anbragte børn og unges brug af elektroniske medier. 8

9 5.6. UNDERSØGELSE AF PERSON OG OPHOLDSRUM Anbefalinger (s. 119) Udvalget kan på baggrund af ovenstående overvejelser anbefale følgende: På opholdssteder og døgninstitutioner, jf. serviceloven 66, stk. 1, nr. 5 og 6, udvides personalets adgang til at undersøge barnets eller den unges person til også at omfatte gennemsøgning af barnets eller den unges tøj. Det præciseres, at personundersøgelse på sikrede afdelinger i lighed med undersøgelse af opholdsrum kan foretages, når barnet eller den unge anbringes på en sikret afdeling, før og efter besøg samt før og efter fravær fra den sikrede afdeling. I forbindelse med udvidelse af beføjelserne, udarbejdes der centrale retningslinjer for, hvordan en personundersøgelse skal udføres med henblik på at sikre, at hensynet til bar- nets og den unges integritet varetages bedst muligt. Det skal undersøges, om der inden for rammerne af gældende regler er mulighed for, at eksisterende tekniske og elektroniske løsninger, der anvendes andre steder til varetagelsen af tilsvarende sikkerheds- og ordensmæssige formål, vil kunne ibrugtages på de sikrede institutioner og de delvis lukkede institutioner og afdelinger. FADD er enige i at personalets adgang til at undersøge barnets eller den unges person (udvides) til også at omfatte gennemsøgning af barnets eller den unges tøj. Vi er enige i, at der skal udarbejdes der centrale retningslinjer for, hvordan en personundersøgelse skal udføres med henblik på at sikre, at hensynet til barnets og den unges integritet varetages bedst muligt. I den forbindelse bør det fremgå, at personundersøgelser skal kunne foretages ved særlig mistanke og ikke som en del af en procedure. Vi støtter udvalgets forslag om, at det skal undersøges, om der inden for rammerne af gældende regler er mulighed for, at eksisterende tekniske og elektroniske løsninger, der anvendes andre steder til varetagelsen af tilsvarende sikkerheds- og ordensmæssige formål, vil kunne ibrugtages på de sikrede institutioner og de delvis lukkede institutioner og afdelinger. I den forbindelse vil fremhæve vigtigheden af, at elektroniske hjælpemidler ikke overskygger den socialpædagogiske intention i arbejdet. 9

10 5.7. RUSMIDDELTEST Anbefalinger (s. 123) Flertallet af udvalgets medlemmer kan på baggrund af ovenstående overvejelser anbefale følgende: Der etableres en klar lovhjemmel til, at et anbragt barn eller en ung kan give samtykke til at afgive en rusmiddeltest, hvis der efter konkrete omstændigheder er mistanke om, at vedkommende har indtaget rusmidler. Adgangen til at anvende rusmiddeltest skal betinges af et samtykke fra barnet eller den unge, samt for børn under 12 år ligeledes af forældremyndighedsindehaverne. Udvalget skal bemærke, jf. ovenfor, at personalet på anbringelsesstederne allerede i dag skal informere barnet eller den unge om de relevante regler m.v., der gælder for barnet eller den unge i forbindelse med anbringelsen på anbringelsesstedet. Flertallet af udvalget er derfor af den opfattelse, at information om reglerne for rusmiddeltest, herunder om samtykke hertil, bør ind- gå som led i den generelle information til barnet eller den unge. FADD er enige i at et anbragt barn eller en ung kan give samtykke til at afgive en rusmiddeltest, hvis der efter konkrete omstændigheder er mistanke om, at vedkommende har indtaget rusmidler. Adgangen til at anvende rusmiddeltest skal betinges af et samtykke fra barnet eller den unge, samt for børn under 12 år ligeledes af forældremyndighedsindehaverne. Dette forslag medvirker til at legitimere aktuel (og fornuftig) praksis Vi ønsker at fremhæve det væsentlige omsorgsaspekt, der er forbundet med at kunne give barnet legitime grunde til at fravælge rusmidler under henvisning til at de opdager det. Derudover skal udviklingen i den agenthed, hvormed barnet vedvarende kan (lære at) forholde sig til sig selv, herunder til- og fravalg ikke undervurderes. 10

11 5.8. BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Anbefaling (s. 123) Udvalget kan på baggrund af ovenstående overvejelser anbefale følgende: Der indføres ikke særregler for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det skal i en ny lov om magtanvendelse over for anbragte børn og unge i relation til fysisk magtanvendelse og den retlige rækkevidde af retten til omsorg i lovbemærkningerne og på vejledningsniveau konkretiseres, hvornår fysisk støtte, fastholdelse og guidning til f.eks. tandbørstning eller fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel er omfattet af reglerne om magtanvendelse, og hvornår det betragtes som et led i omsorgen for barnet eller den unge. FADD er enige i at der ikke skal indføres særregler. Dog vil vi gøre opmærksom på, at anbringelsesstedets aktører har en særlig forpligtelse at lede efter tegn på modstand og modspil fra et barn/ung med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samtidig med at omsorgsaspektet skal medføre alle tænkelige forsøg på at undgå undergreb. I denne forbindelse skal vi nævne, det omsorgsaspekt, der er og skal være knyttet til, at medarbejdere, som arbejder med psykisk syge børn og unge kan undersøge omfang af mulig selvskadende adfærd. Risikoen for alvorlig legemsbeskadigelse og suicidal adfærd kan udfordre vores opfattelser af, hvad en medarbejder skal have mulighed for at kunne undersøge i omsorgsaspektets navn. Dette aspekt beder vi om får en særlig placering i en ny lov. 11

12 5.9. PLEJEFAMILIER Anbefalinger (s. 131) Udvalget kan på baggrund af ovenstående overvejelser anbefale følgende: Omsorgsrettens rækkevidde beskrives i tillæg til anbefalingerne i afsnit 5.2. uddybende på vejledningsniveau og der udarbejdes vejledning på plejefamilieområdet. Plejefamilier skal via den eksisterende grunduddannelse og den løbende supervision og efteruddannelse, som plejefamilierne allerede tilbydes i dag, have viden om, hvordan anbragte børn og unge kan få den omsorg, de har behov for, så det sikres, at der ikke fore- tages uhjemlede eller ikke- proportionale begrænsninger i de anbragte børns og unges rettigheder. FADD er enige i at omsorgsrettens rækkevidde (skal) beskrives. I den forbindelse henviser vi til Rambølls undersøgelse, der viser, at et stort flertal af plejefamilierne rent faktisk anvender magt. Da det i forlængelse af Barnets reform m.m. er en tendens, at plejefamilierne skal modtage mere behandlingskrævende børn og unge, er det også i plejefamiliernes egen retssikkerhedsinteresse - at magtanvendelser registreres. Det er vores opfattelse, at den professionalisering af plejefamilieområdet, der er pågået de seneste år, skal komme til udtryk ved, at plejefamilierne skal have mere professionaliserede vilkår. De skal ikke underkastes magtanvendelsescirkulæret fordi de ikke arbejder på en institution/opholdssted. Men bør omfattes af en nærmere beskrevet registreringsforpligtelse. 12

13 5.10. REGISTRERING OG INDBERETNING Anbefalinger (s. 134) Udvalget kan på baggrund af ovenstående overvejelser anbefale følgende: De gældende regler om registrering og indberetning, herunder de anbringende kommuners forpligtelser i forbindelse hermed, tydeliggøres og præciseres lovteknisk. Der udarbejdes et indberetningsskema, som med fordel kan anvendes af anbringelsesstederne. Efter en magtanvendelse taler personalet, som led i den almindelige omsorg og pædagogiske praksis, med barnet eller den unge. Det er således afgørende, at personalet får forklaret barnet eller den unge, hvorfor der blev anvendt magt i den konkrete situation, og at barnet eller den unge får mulighed for at sætte ord på, hvordan situationen blev oplevet af pågældende, samt at personalet sammen med vedkommende kan finde en løsning på, hvorledes magtanvendelse kan undgås fremover i lignende situationer. Personalet skal i den forbindelse tage hensyn til barnets eller den unges alder, modenhed og funktionsevne. Antallet af indberettede tilladte og ikke tilladte magtanvendelser på landsplan bør offentliggøres årligt. FADD er enige i, at de gældende regler om registrering og indberetning, herunder de anbringende kommuners forpligtelser i forbindelse hermed, (skal) tydeliggøres og præciseres lovteknisk. Det er vores opfattelse at et udarbejdet indberetningsskema, - af hensyn til gennemsigtighed og ensartethed - SKAL anvendes af anbringelsesstederne. FADD mener omvendt Det vores opfattelse at det fortsat er uklart, hvilken myndighed der skal kunne afgøre om en magtanvendelse er tilladt eller ikke tilladt. Vi og andre aktører på området (Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne, LOS) har i en i en skrivelse fra 12. april 2013 til Folketingets Socialudvalg med kopi til Socialministeren problematiseret risikoen for uklar kompetencefordeling, hvad angår selve behandlingen af magtanvendelsesindberetningen, herunder hvilken myndighed, der besidder kompetencen til at vurdere, hvorvidt en magtanvendelse er udført efter reglerne i Magtanvendelsesbekendtgørelsen. Vi er (fortsat) af den opfattelse, at kompetencen til at vurdere en magtanvendelses berettigelse i vejledningen må være placeret hos det driftsorienterede tilsyn, der med sin omfattende faglige ekspertise må være den rette myndighed til at foretage en juridisk og pædagogisk vurdering af, hvorvidt anvendelsen i praksis er overensstemmende med reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen. På området mangler vi dels en kvittering for en magtanvendelse, dels en konkret ekstern vurdering af en magtanvendelse. Når et socialt tilsyn har magt til at trække en godkendelse fra et anbringelsessted må samme tilsyn også have faglighed til stå på mål for og at have et indgående lokalt kendskab til det det pågældende anbringelsessted, at man vil kunne vurdere om en magtanvendelse er tilladt eller ikke tilladt. Vedr statistik: Udvalget har anbefalet, at antallet af indberettede tilladte og ikke tilladte magtanvendelser på landsplan bør offentliggøres årligt. Spørgsmålet er hvad disse oplysninger skal og ikke mindst kan bruges til. Vi ser ingen grund til, at magtanvendelser skal samles og offentliggøres, da det intet siger om kvaliteten af praksis i sig selv, men lige så meget kan sige noget om tyngde af målgruppe. Hvad er mange/få magtanvendelser et udtryk for? Det kan i princippet være omsorgssvigt, hvis der er få magtanvendelser. Hvis man alligevel vælger at følge udvalgets anbefaling, bør det præciseres, hvad tallene skal bruges til og i hvilke sammenhænge tallene skal offentliggøres. 13

14 5.11 KLAGEREGLER Anbefalinger (s. 135) Udvalget kan på baggrund af ovenstående overvejelser anbefale følgende: Klagereglerne tydeliggøres. Der skal tages særlige hensyn til børn og unge med nedsat funktionsevne i forhold til deres forudsætninger for at kunne påklage afgørelser. FADD er enige i udvalgets anbefalinger 14

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge 2015/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Fremsat den 30. marts 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2015/2016 Fremsat den 16/17. marts 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Den 19. november 2013 Cc: sthi@sm.dk, kpa@sm.dk, lla@sm.dk D.nr. 1171-144 Sagsbeh. Thomas Gruber Høringssvar vedr. udkast

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Fremsendt på mail til: sthi@sim.dk og cap@sim.dk samt i kopi til p- boern@sim.dk (eller boern@sim.dk ) 11. februar 2016 Vedr. Høring over

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Vedrørende svar på høring over udkast til forslag til lov om

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Valby den 30. april 2012 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

»Püwnmmnuxunmwmmñ Social- og Indenrigsministeriet sthi sim.dk cag@sim.dk Høring over forslag til lov om voksenansvar over for anbragte børn eller unge og forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM Indenrigs- og Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 22. januar 2010 Vedrørende j.nr. 2009-7683 BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM UNGDOMSKRIMINALITET Høringssvar til forslag

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Høring over udkast til vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Socialministeriet Departementet Att. Ellinor Colmorten Holmens Kanal 22 1060 København K E-mailes til eco@sm.dk og p-boern@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Hvorfor? Politisk ønske om tydeligere rammer for indgreb i anbragte børns grundlæggende rettigheder Markering af de voksnes omsorgs- og beskyttelsespligt

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation LYNKURSUS i Magtanvendelse 4 timer i mit selskab -Jeg ved at I er meget vigtige så husk at tænde telefonerne i Pauserne! -Kort præsentationsrunde -Navn, Sted, funktion og forventning til dagen. - Leder

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 7.08.015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Sørvad Plejecenter Langgade 16, 7550 Sørvad Helle Sjøstrand Sørensen Pia

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Schouholm. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Schouholm. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Schouholm Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 2 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Undervisernoter: Afværgehjælp

Undervisernoter: Afværgehjælp Undervisernoter: Afværgehjælp Kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser. Indhold

Ydelsesbeskrivelser. Indhold Ydelsesbeskrivelser Indhold Ydelsen Indledningsvist beskrives ydelsen og målgruppen ifølge lovgrundlaget, og målgruppen afgrænses nærmere. Herefter skitseres kort hvordan ydelsesbeskrivelsen og den vedlagte

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Vedr. Høring over Bekendtgørelse om voksenansvar over for anbragte børn eller unge

Vedr. Høring over Bekendtgørelse om voksenansvar over for anbragte børn eller unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Fremsendt på mail til: caw@sim.dk og riwa@sim.dk samt i kopi til p-boern@sim.dk Vedr. Høring over Bekendtgørelse om voksenansvar over for

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.)

Høring over udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att: sum@sum.dk med kopi til ani@sum.dk. Rentemestervej 8 2400 København NV Tel + 45 7221 6860 www.etiskraad.dk Den 1. maj 2012 J.nr.:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Undervisernoter: Rusmiddeltest. Private opholdssteder. Alle typer døgninstitutioner. Undervisernoterne består af to dele.

Undervisernoter: Rusmiddeltest. Private opholdssteder. Alle typer døgninstitutioner. Undervisernoterne består af to dele. Undervisernoter: Rusmiddeltest Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1 del: Baggrundsviden til underviseren 2 del: Noter til de enkelte dias til undervisningen.

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 70 27 00 27, sek@fbu.dk, www.fbu.dk Til Folketingets Socialudvalg Bilag Notat udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015 Demens juridiske udfordringer Inside, 13. januar 2015 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Undervisernoter: Husorden

Undervisernoter: Husorden Undervisernoter: Husorden Private opholdssteder Alle døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen

Læs mere

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området.

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området. liaqutariinnermut Inatsisinillu Atortltsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013 Uanmeldt tilsyn d.11.6. 2013 Moesgaard Tilbuddets navn og adresse Moesgaard, Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm.

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 21-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneby Øst- Barnets hus Frølundvej 49, Hammerum

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse

Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper VEJ nr 8 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A

Læs mere