PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Social- og sundhedsassistentuddannelsen SOSU ZBC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Social- og sundhedsassistentuddannelsen SOSU ZBC"

Transkript

1 PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Social- og sundhedsassistentuddannelsen SOSU ZBC En håndbog til praktikken, som skal modtage Social- og sundhedsassistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet i samarbejde mellem SOSU ZBC, Region Sjælland og Kommunerne på Sjælland

2 INTRODUKTION... 3 FORMÅL OG TILRETTELÆGGELSE... 3 PROGRESSION I PRAKTIKMÅLENE... 3 FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN GÆLDER... 3 FORVENTNINGER TIL ELEVEN... 4 PRØVETID... 4 VEJLEDNING I PRAKTIKKEN... 4 FORDYBELSESTID I PRAKTIKKEN... 5 PRAKTIKMÅL FOR UDDANNELSEN TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 6 TAKSONOMI... 8 BEGYNDERNIVEAU RUTINERET NIVEAU AVANCERET NIVEAU IDA TORUNN BJØRKS FÆRDIGHEDSMODEL... 9 OVERSIGT OVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN KORT BESKRIVELSE AF DE FAGLIGE TEMAER SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE - PRAKTIK 1A: SYGEPLEJE, SUNDHEDSFREMME OG REHABILITERING I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE - PRAKTIK 1B: SYGEPLEJE, SUNDHEDSFREMME OG REHABILITERING I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE - PRAKTIK 2: PSYKIATRISK SYGEPLEJE OG REHABILITERING I DET SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE - PRAKTIK 3: SOMATISK SYGEPLEJE OG REHABILITERING I SYGEHUSREGI OG KOMMUNALT REGI Side 2 af 18

3 Introduktion Dette er en forkortet udgave af den Lokale Undervisningsplan Plan (LUP) på Social- og sundhedsassistentuddannelsen på SOSU ZBC. Denne version er tilpasset, så den retter sig mod praktikken. Formålet er at give praktikvejledere og ledere konkret viden om at uddanne social- og sundhedsassistent elever i praktik. Denne Pixi-udgave af LUPPEN indeholder følgende: Beskrivelse af praktikuddannelsen Praktikmål Taksonomi for mål i praktikken Oversigt over den samlede social- og sundhedsassistentuddannelse Kort beskrivelse af indholdet af temaer i skoleperioderne Skole- og praktikopgaver for praktik 1A, 1B, 2 og 3 Hele den lokale undervisningsplan (LUPPEN) (den generelle del og for Social- og sundhedsassistentuddannelsen) kan findes HER eller på SOSU ZBC s hjemmeside: under LUP Social- og sundhedsassistent. Formål og tilrettelæggelse I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Praktikuddannelsen tilrettelægges ud fra uddannelsens samlede praktikmål således, at der for den enkelte elev er en tydelig sammenhæng og progression i arbejdet med målene. Hertil kommer elevens arbejde med skole- og praktikopgaver. I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at eleven får mulighed for: Arbejde med praktikmålene. At tage initiativer og arbejde opsøgende og undersøgende i forhold til opgaver og uddannelsesmæssige udfordringer. At reflektere over egne handlinger og oplevelser på baggrund af tidligere erfaringer og viden. At samarbejde tværprofessionelt. At arbejde fagligt ved at inddrage relevant viden fra skole- og praktikperioder. Skolen og praktikstederne indgår i et forpligtende samarbejde som supplerer og understøtter elevens oplevelse af sammenhæng og meningsfuldhed i uddannelsen. Progression i praktikmålene I praktikuddannelsen anvendes præstationsstandarderne begynder, rutineret og avanceret til at synliggøre sværhedsgrad og kompleksitet, så eleven ved afslutning af uddannelsens sidste praktikperiode opnår et avanceret niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet social- og sundhedsassistent. Se beskrivelse af præstationsstandarderne i afsnittet taksonomi. For Social- og sundhedsassistentuddannelsen gælder Side 3 af 18

4 Eleven skal igennem uddannelsen afprøve og udvikle sin erhvervsfaglige kompetence, samt udvikle sin forståelse for rollen som fagperson inden for det overordnede kompetenceområde: Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering. Eleven skal arbejde kontinuerligt og progressivt med praktikmålene og ved afslutning af hver praktik have nået målene på det (for praktikperioden) angivne niveau. Forventninger til eleven I praktikperioden forventes det, at eleven tager ansvar for sin uddannelse ved: At være mødestabil og overholde aftaler mellem elev og praktiksted/praktikvejleder. At være parat til at indgå i dialog omkring tidligere afgivet karakterer og praktikerklæringer. At forberede sig til de ugentlige vejledningssamtaler. At udvise engagement, nysgerrighed og selvstændighed, samt være modtagelig for vejledning. At benytte de læringsredskaber, som praktikken stiller til rådighed. At arbejde med den obligatoriske skole- og praktikopgave for pågældende praktikperiode. Prøvetid Eleven er i prøvetid de første tre måneder af praktikken. I denne periode vurderer eleven om han/hun har truffet det rigtige uddannelsesvalg. Ansættende myndighed vurderer, om eleven er studieegnet og har personlige kompetencer der stemmer overens med pleje- og omsorgsarbejde. I perioden vurderes eleven efter 4 uger og efter 8 uger. Hvis elevens prøvevurdering efter 8 uger vurderes ikke godkendt, indstilles uddannelsesaftalen til ophævelse. Uddannelsesaftalen kan umiddelbart ophæves i prøvetiden af begge parter. Vejledning i praktikken Elevens praktikuddannelse foregår i et samspil mellem elev og praktikvejleder og det øvrige personale på praktikstedet. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil skal tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af viden, færdigheder og faglige vurderinger og etiske holdninger inden for uddannelsens områder. Der afholdes følgende samtaler i praktikken: Forventningssamtale afholdes i løbet af de første 14 dage af praktikperioden mellem praktikvejleder og elev. Plan for praktikforløbet aftales mellem elev og vejleder til forventningssamtalen. Elev og vejleder underskriver referat efter samtale. Ugentlig vejledningssamtale afholdes mellem elev og praktikvejleder, for at eleven kan udvikle sine erhvervsfaglige kompetencer og arbejde med praktikmålene. Det anbefales, at der er fastlagt et tidspunkt hver uge, hvor samtalerne finder sted, og at der eksempelvis sættes en time af til samtalen. Elev og vejleder underskriver referat efter samtale. Midtvejs i praktikperioden afholdes en samtale, hvor der gøres status over elevens niveau i forhold til praktikmålene. Praktikvejlederen dokumenterer elevens status, og eleven får en kopi af notatet. Elev og vejleder underskriver referat efter samtale. Praktikperioden afsluttes med en samtale. Praktikerklæringen sendes til skolen og ansættende myndighed. Eleven får en kopi af praktikerklæringen. Side 4 af 18

5 Enkelte af de ugentlige vejledningssamtaler kan planlægges med flere elever, hvor der sammen med en eller flere praktikvejledere reflekteres over generelle læringssituationer, teorier og metoder. Den ugentlige samtale kan tage udgangspunkt i elevens oplevelser på praktikstedet, oplevede situationer eller problemstillinger i arbejdssituationen, elevens logbog, praktikstedets læringsredskab eller situationer, som vejlederen vurderer, er nødvendige eller værdifulde at reflektere over. Eleven og praktikvejleder afslutter vejledningssamtalen med at aftale en plan frem til den næste vejledningssamtale, omkring arbejdsopgaverne og elevens arbejde i fordybelsestimerne. Eleven og praktikvejlederen er begge ansvarlige for at notere aftalerne, så de kan samle op på aftalerne ved næste vejledningssamtale. Fordybelsestid i praktikken Fordybelsestiden i praktikken er 4 timer om ugen. Hensigten med fordybelsestiden er at skabe rum til, at eleven kan arbejde med sammenhængen mellem teorien og praksis, gennem refleksion, observation, logbog og opgaver. Timernes indhold og placering planlægges i samarbejde mellem elev og praktiksted under hensyntagen til elevens læringsbehov. Dette vil give den enkelte elev mulighed for at fordybe sig i udvalgte områder eller problemstillinger i relation til praksis. Indholdet af fordybelsestiden kan eksempelvis være: Tilegnelse af praksisrelateret teori og metoder. Praktikstedets læringsredskab. Elevens skriftlige forberedelse til ugentlig vejledningssamtale. Udvikling af personlige og faglige kompetencer. Logbogsskrivning. Refleksion over praksis. Undervisning, færdigheds- og simulationstræning. Faglig elevcafe. Besøg hos relevante tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere. Planlægge pædagogiske forløb. Elev og praktikvejleder er begge ansvarlige for opfølgning af fordybelsestimerne. Side 5 af 18

6 Praktikmål for uddannelsen til Social- og sundhedsassistent 1. Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov. 2. Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer. 3. Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger indenfor eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje. 4. Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. 5. Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. 6. Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov. 7. Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. 8. Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning udfra nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. 9. Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling. 10. Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer. 11. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer. 12. Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. 13. Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borger/patientforløb og øge den borger-/patientoplevede kvalitet. 14. Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje. Side 6 af 18

7 15. Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst. 16. Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. 17. Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde. 18. Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi. 19. Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet. 20. Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder. Side 7 af 18

8 Taksonomi Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Avanceret niveau svarer til det niveau, en nyuddannet forventes at løse sine opgaver på. Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelser, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Præstationsstandarder kan også læses sådan her: Ord, der beskriver det niveau, som opgavens løses på Ord, der beskriver den personlige kompetence, der knytter sig til niveauet. Ord, der beskriver den handling, der knytter sig til niveauet Begynder Opgaven løses i kendt situation. Kompliceret aktivitet løses under vejledning. Fortrolig med fundamentale kundskabs- og færdighedsområder. Udvikler ansvarlighed. Udvikler grundlag for fortsat læring. Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning. Beskrive, gengive, definere, genkende, huske. Rutineret Opgaven planlægges og gennemføres i rutinemæssig eller kendt situation. Løser et problem. Selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger. Viser fleksibilitet og omstillingsevne. Løser opgaver alene og i samarbejde. Demonstrere, forklare (med egne ord), give eksempler, sammenfatte, skelne væsentligt fra uvæsentligt Avanceret Problemer løses også i ikkerutinesituationer Vurderer et problem. Planlægger, løser og gennemfører sociale og faglige opgaver eller aktiviteter. Tager selvstændigt ansvar. Løser problemer alene eller i samarbejde. Viser initiativ. Lægger vægt på kvalitets-sans og kreativitet. Afprøve, afgøre, vælge, træffe valg, igangsætte, udvise initiativ, selvstændigt udføre. Side 8 af 18

9 Ida Torunn Bjørks færdighedsmodel Som støtte til at til at tale om færdigheder kan Ida Torunn Bjørk færdighedsmodel anvendes. Modellen beskriver, hvad der er god udøvelse af færdigheder i sygeplejen. Modellen ses i nedenstående og beskrives yderligere på næste side. Ida Torunn Bjørks færdighedsmodel: Færdighedsmodellen er hentet fra bogen: Praktikske færdigheder af Kari Larsen, Carsten Neilsen og Ida Torunn Bjørk - Munksgaard KLIK HER for yderligere information om færdighedsmodellen. Anvendelse af Ida Torunn Bjørks færdighedsmodel Definition af kategorier i praktisk færdighedsudøvelse INDHOLD og RÆKKEFØLGE er kerneaspekterne ved en praktisk færdighed. Det indebærer at det nødvendige trin i færdigheden er inkluderet og udført i en logisk rækkefølge NØJAGTIGHED betyder præcision i bevægelsestrin, instruktion og information. Nøjagtighed er vigtig for at opretholde sikkerhed for patienten, sygeplejersken og miljøet. LETHED betyder at tempo og rytme er tilpasset både patienten og typen af praktisk færdighed og at den praktisk færdighed udføres ubesværet. Karakteristika ved god udøvelse Indhold og rækkefølge bestemmes på grundlag af kliniske retningslinjer, professionelle standarder og principper. Indholdet og rækkefølgen tilpasses patienten og situationen. Nøjagtighed indebærer at handle Korrekt Præcist Nøjagtighed indebærer at informere og instruere: Nødvendigt og tilstrækkeligt Tydeligt Forståeligt Lethed indebærer at handle, informere og instruere Uden tøven Uden unødvendige ophold Side 9 af 18

10 INTEGRATION betyder at alle parallelle aspekter i den praktiske færdighed er samstemt. Integration betyder også at færdigheden som helhed er tilpasset patientens nuværende tilstand og situationen. OMSORGSFULD VÆREMÅDE betyder at skabe en atmosfære hvor patientens værdighed opretholdes, selvbestemmelse sikres under hensyntagen til patientens aktuelle tilstand og velvære understøttes. Integration indebærer Timing og koordinering af handlingens elementer Integration i forhold til tilpasning indebærer at Være opmærksom Have overblik Være fleksibel Omsorgsfuld væremåde indebærer at Anerkende Vise respekt Sikre patientdeltagelse Være empatisk Anvende passende berøring Være engageret Benytte passende sprogbrug Handle på en æstetisk måde Side 10 af 18

11 Oversigt over Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole periode 1A Tema 1.1 Optakt til skole- og praktikopgav e 1A Praktik 1A - Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen Varighed ca. 22 uger Skoleperiode 1B Praktik 1B - Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen Praktik 2 - Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen Tema 1.2 Varighed ca. 18 uger Tema: Valgfag Varighed 16 uger Skole- og praktikopgave 1A Tema 1.3 Skole- og praktikopgave 1B Tema: Dansk Skole- og praktikopgave 2 Skoleperiode2 Skoleperiode 3A Tema: Valgfag Tema: Dansk Tema: Engelsk Tema 2.1 Tema 3.1 Tema 1.4 Tema: Engelsk Tema 3.2 Tema 1.5 Tema 2.2 Tema 3.3 Optakt til skoleog praktikopgave 1B Tema 2.3 Tema 3.4 Introduktion til skole- og praktikopgave 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole/praktik periode 1A Skole/praktik periode 1B Skole/praktik periode 2 Skole- og praktikperiode 3 Skole- og praktikperiode 4 Tema 3.5 Introduktion til skole- og praktikopgav e 3 Praktikperiode 3A+3C - somatik sygepleje og rehabiliering på sygehuset Skoleperiode 3B - kun for EUD/EUV3 elever Praktikperiode 3B - somatik sygepleje og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen Skoleperiode 4 Praktikperiode 3D - somatik praktik i det nære sundhedsvæsen Varighed 12 uger Tema 3.6 Varighed ca 21 uger Tema 4.1 Varighed 2 til 7 uger Skole- og praktikopgave 3 Skole- og praktikopgave 3 Tema 4.2 Afsluttende periode Længden på praktikperioder kan variere alt efter om eleven har godskrivning eller er over 25 år. Side 11 af 18

12 Kort beskrivelse af de faglige temaer Tema 1.1: Den kompetente social- og sundhedsassistent I dette tema er der særligt fokus på social- og sundhedsassistenten i det nære sundhedsvæsen. Eleven arbejdes med relations dannelse, målrettet kommunikation og dokumentation. Eleven skal via Skills arbejde med hygiejne, måltidet, forflytninger, fordøjelse og hjerte-lunger. Med udgangspunkt i en case arbejdes der med livshistorie, netværk, hverdagsrehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse samt screeningsværktøj til tidlig opsporing. Tema 1.2: Den kompetente social- og sundhedsassistent kerneopgaver i det nære sundhedsvæsen I grupper præsenterer eleverne deres helhedsbeskrivelser (udarbejdet i praktikken 1A) for hinanden, og reflekterer over disse. Med udgangspunkt i helhedsbeskrivelserne udarbejdes relevante cases. Casene skal anvendes de følgende dage, hvor der arbejdes videre med skillsbaserede opgaver. Igennem ugen arbejdes der med forskellige teoretiske perspektiver ud fra forskellige fag, som eleverne sætter i relation til casene ud fra den skills-baserede metode. Tema 1.3: Sygepleje til borgere med komplekse problemstillinger i eget hjem Med udgangspunkt i en case arbejdes der med medicin, hygiejne, sygepleje, kommunikation, sundhedspædagogik. Indholdsmæssigt lægges der vægt på forskellige sygeplejeteorier, observation og identifikation af behov for sygepleje med udgangspunkt i sygeplejeprocessen og model for praktisk færdighedsudøvelse. Der arbejdes med medicinhåndtering, medicinregning, almen og speciel farmakologi mm. Tema 1.4: Borgerens oplevelse af sammenhæng og kvalitet i det nære sundhedsvæsen Med udgangspunkt i en case arbejder eleven med kost, syre/basebalance, mundtlig og skriftlig kommunikation, kommunale tilbud og netværk. I temaet arbejdes der endvidere med sundhedspædagogik og livsstilsfaktorer, netværk og rehabilitering, trænings og handleplaner. Der arbejdes med, hvordan borgeren oplever øget livskvalitet. Eleverne arbejder også med, hvordan de kan evaluere på tiltag for at fremme borgerens oplevelse af kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser. Der er fortsat fokus på sygeplejeprocessen og model for praktisk færdighedsudøvelse. Tema 1.5: Optakt til praktik I temaet arbejdes der fortsat ud fra et kollaborativt samarbejde, hvor eleverne gennem videndeling og kommunikation er fælles med deres holdkammerater om at løse opgaver, som skal medvirke til at eleverne begynder udvikling af deres faglighed. Ud fra en helhedsorienteret tilgang arbejder eleven og læreren om samskabelse af viden. Tema 2.1: Den kompetente social- og sundhedsassistent kerneopgaver i det nære sundhedsvæsen I grupper præsenterer eleverne deres dataindsamling om patienten/borgeren i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen for hinanden, og reflekterer over arbejdet med skolepraktikopgaven. Gruppen udarbejder over nogle dage et miniprojekt, hvor de med baggrund i deres refleksionsopgave fra praktikken om Den kompetente SSA kobler det til patienten/borgeren i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Undervejs lægges der vægt på feedback og feedforward, og forløbet afsluttes med en fremlæggelse. I fremlæggelsen skal der indgå et digitalt element. Tema 2.2: Det sammenhængende forløb for den psykisk syge borger/patient I dette tema arbejder eleven med mennesker under indlæggelse eller i eget hjem, og med de hyppigst forekommende psykiatriske sygdomme: Demens, skizofreni, affektive lidelser og Side 12 af 18

13 angsttilstande, deres symptomer og behandlingsformer herunder medicinsk behandling. Eleven arbejder med udgangspunkt i patienten/borgerens ressourcer, mestringsevne, motivation for at kunne observere og opstille mål for plejen, evaluere og dokumentere. Der arbejdes med teorier og metoder som eks sygeplejeprocessen, den jeg-støttende sygepleje, miljø- og kognitiv terapi, reminiscens og sansestimulering. Tema 2.3: Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge borger/patient Den kompetente assistent er bevidst om at arbejde professionelt i relationen til den psykisk syge borger, og herunder at kunne bruge både sine personlige og faglige kompetencer i et fagligt fællesskab. Det er vigtigt at kunne skelne mellem det private, det personlige og det professionelle. Eleverne skal have fokus på dokumentationens betydning for det sammenhængende patientforløb, herunder vurdering af fagsproget i forbindelse med dokumentationen. Tema 2.3: Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge borger/patient Den kompetente assistent er bevidst om at arbejde professionelt i relationen til den psykisk syge borger, og herunder at kunne bruge både sine personlige og faglige kompetencer i et fagligt fællesskab. Det er vigtigt at kunne skelne mellem det private, det personlige og det professionelle. Eleverne skal have fokus på dokumentationens betydning for det sammenhængende patientforløb, herunder vurdering af fagsproget i forbindelse med dokumentationen. Tema 3.1: Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge borger/patient Der arbejdes med de to skolepraktikopgaver inden for kommunikation og borgerens/patientens netværk. Som opsamling på kommunikationsopgaven reflekterer eleverne over dilemmaer fra praksis. I vekslen mellem teori og elevernes praksisfortællinger arbejder eleverne med håndtering af dilemmaer på den gode og den uhensigtsmæssige måde. Eleverne formidler skills-baseret. Som opsamling på netværksopgaven bliver eleverne stillet en række arbejdsspørgsmål, som de skal relatere til det sammenhængende borger/patient forløb samt deres skolepraktikopgave. Tema 3.2: Den kirurgiske patient Der arbejdes med kroppens anatomi og fysiologi, sygeplejeprocessen, sygdomslære, multisygdomme, hygiejne, sterile procedurer, præ-, per- og post operativ sygepleje, kulturforståelse, nationale mål for kvalitetssikring, arbejdsmiljø, rehabilitering, funktionsevne, trænings- og handleplaner, lejring og mobilisering, velfærdsteknologi. Tema 3.3: Den medicinske patient på geriatrisk afsnit Der arbejdes med Arbejdsmiljø, palliation, førstehjælp, teamledelse, vejledning og instruktion af kolleger, koordination af det sammenhængende patientforløb, anvende digitale redskaber, velfærdsteknologi, de hyppigst forekommende sygdomme, observere ændringer i borgeres sundhedstilstand, somatisk sygdomslære, sorg og krise forløb, samarbejde sundhedspædagogisk med pårørende, rehabilitering, screeningsværktøjer, kommunale tilbud. Tema 3.4: Projektarbejde om den somatiske patient Eleverne udarbejder i grupper et projekt som tager udgangspunkt i Tema 3.2. og Tema 3.3. Tema 3.5: Optakt til praktik Eleverne introduceres til skole- og praktikopgave 3. Tema 3.6: Mødet med borgeren og patienten (kun for EUD/EUV3 elever) I denne uge, hvor der arbejdes med Mødet med borgeren er der fokus på elevens møde med borgeren og borgerens oplevelse af mødet med Sundhedsvæsenet. Der skal beskrives, hvilke handlinger social- og sundhedsassistenten skal udføre, for at forbedre mødet mellem borger/patient og Sundhedsvæsenet. Side 13 af 18

14 Tema 4.1: Den kompetente social- og sundhedsassistents kerneopgaver i det nære sundhedsvæsen Over to dage arbejdes der med den kompetente assistent ud fra begreberne fagidentitet, ansvarsog kompetenceområde, samt autorisation. Elevernes produkter fra praktikopgave 3 inddrages hvor det er relevant. Ud fra metoden fremtidsværksted forestiller eleverne sig forskellige scenarier om egen rolle som SSA i sundhedsvæsnet om 5 år. For at bygge bro til afsluttende prøve bringes de 14 kompetencemål for uddannelsen i spil i relation til ovenstående. Tema 4.2: Afsluttende prøve Eleverne arbejde med kompetencemålene, det afsluttende projekt og går til afsluttende prøve. Du kan altid finde en opdateret litteraturliste på SOSU ZBC s hjemmeside: eller ved at klikke HER Skole- og praktikopgaver, Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formålet med skole- og praktikopgaven Formålet med skole- og praktikopgaverne er at skabe sammenhæng mellem elevens forløb på skolen og i praktikken. Erfaringer fra praksis skal inddrages i skoleforløbene, og teorien skal bruges i praksis. Eleven skal udarbejde skole- praktikopgaverne, da de er et led i at nå praktikmålene. Ved at arbejde med skole-og praktikopgaverne udvikler eleven gradvist sin rolle og fagidentitet som social- og sundhedsassistent. Ligeledes får eleven mere og mere fokus på en social- og sundhedsassistents kerneopgaver. Gennem skole- og praktikopgaven trænes eleven progressivt i at observere, bearbejde og formidle deres fund. Dermed medvirker eleven med forslag til at kvalificere borger/patient forløb. Der arbejdes med følgende skole- og praktikopgaver på social- og sundhedsassistent uddannelsen: Praktikperiode Praktikperiode 1A Praktikperiode 1B Skole- og praktikopgave Skole- og praktikopgave 1A Skole- og praktikopgave 1B Praktikperiode 2 Skole- og praktikopgave 2 Praktikperiode 3A+3C (sygehus regi) Skole- og praktikopgave Praktikperiode 3B (det nære sundhedsvæsen) Skole- og praktikopgave 3-3 Side 14 af 18

15 Skole- og praktikopgave - Praktik 1A: Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: I praktikperiode 1A skal eleven arbejde med skole- og praktikopgave. Praktikopgaven har fokus på: Sygeplejeprocessen Sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder Grundlæggende sygepleje Observationer Eleven skal ud fra sygeplejeprocessen arbejde med grundlæggende sygepleje. Elevens observationer og viden skal bidrage til kvalitetsudvikling af borgerforløb. Eleven udarbejder en helhedsbeskrivelse af borgeren. Eleven skal have fokus på minimum 4 af nedenstående områder: Sundhedsfremme og forebyggelse Hygiejne Måltidet Forflytninger Livshistorie og netværk Relationer Kommunikation Screeningsværktøjer til tidlig opsporing Rehabilitering Eleven reflekterer og inddrager relevant teori, der tager udgangspunkt i social- og sundhedsassistenten ansvars- og kompetenceområde. Produktet kan fx være poster, film, mindmap, disposition, PowerPoint. Helhedsbeskrivelse skal være anonymiseret. Eleven kan fremlægge produktet i praktikken. Produktet skal uploades i MOODLE. Skolens opfølgning når eleverne starter i skole efter praktikken: I grupper præsenterer eleverne deres helhedsbeskrivelser (udarbejdet i praktikken 1A) for hinanden, og reflekterer over disse. Med udgangspunkt i helhedsbeskrivelserne udarbejdes relevante cases. Casene skal anvendes de følgende dage, hvor der arbejdes videre med skillsbaserede opgaver. Igennem ugen arbejdes der med forskellige teoretiske perspektiver ud fra forskellige fag, som eleverne sætter i relation til casene ud fra den skills-baserede metode. Side 15 af 18

16 Skole- og praktikopgave - Praktik 1B: Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: I praktikperiode 1B skal eleven arbejde med skole- og praktikopgave. Praktikopgaven har fokus på: Sygeplejeprocessen Sundhedsstyrelsens 12+1 sygeplejefaglige problemområder Grundlæggende sygepleje Observationer Sygeplejeprocedurer Eleven skal ud fra sygeplejeprocessen arbejde med grundlæggende sygepleje. Elevens observationer og viden skal bidrage til kvalitetsudvikling af borgerforløb. Eleven udarbejder en helhedsbeskrivelse af en borger og inddrager minimum 4 af nedenstående områder samt medicinhåndtering i beskrivelsen. Sundhedsfremme og forebyggelse Hygiejne Måltidet Forflytninger Livshistorie og netværk Relationer Kommunikation Screeningsværktøjer til tidlig opsporing Rehabilitering Medicinhåndtering Eleven reflekterer og inddrager relevant teori, der tager udgangspunkt i social- og sundhedsassistenten ansvars- og kompetenceområde. Produktet kan fx være poster, film, mindmap, disposition, PowerPoint. Helhedsbeskrivelse skal være anonymiseret. Eleven kan fremlægge produktet i praktikken. Produktet skal uploades i MOODLE. Skolens opfølgning når eleverne starter i skole efter praktikken: I grupper præsenterer eleverne deres dataindsamling om patienten/borgeren i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen for hinanden, og reflekterer over arbejdet med skolepraktikopgaven. Gruppen udarbejder over nogle dage et miniprojekt, hvor de med baggrund i deres refleksionsopgave fra praktikken om Den kompetente SSA kobler det til patienten/borgeren i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Undervejs lægges der vægt på feedback og feedforward, og forløbet afsluttes med en fremlæggelse. I fremlæggelsen skal der indgå et digitalt element. Side 16 af 18

17 Skole- og praktikopgave - Praktik 2: Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: I praktikperiode 2 skal eleven arbejde med 2 skole- og praktikopgaver. Praktikopgaverne har fokus på: 1. Kommunikation og relations arbejde 2. Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde Opgave 1 - Kommunikationsopgave Eleven skal arbejde med målrettet kommunikation. Eleven skal først vælge et problemområde eller en aktivitet hos en borger/patient og dernæst forbereder og udfører eleven en samtale med borgeren/patienten. Hvis det i helt særlige tilfælde ikke er muligt, at foretage en målrettet kommunikation med en borger/patient, skal eleven i stedet kommunikere med en kollega, tværfaglig samarbejdspartner eller pårørende. Efter samtalen skal eleven reflektere over kommunikationen og inddrage relevant teori. Eleven skal anvende nedenstående refleksionscirkel: Eleven afleverer en skriftlig refleksion i praktikken og uploader dokumentet i MOODLE. Opgave 2 Borgerens/patientens netværk Med udgangspunkt i en borger/patient skal eleven udarbejde en oversigt (fx mindmap) over borgerens/patientens personlige-, professionelle- og frivillige netværk. Eleven kan fremlægge produkterne i praktikken. Produkterne skal uploades i MOODLE. Skolens opfølgning når eleverne starter i skole efter praktikken: Som opsamling på kommunikationsopgaven reflekterer eleverne over dilemmaer fra praksis. I vekslen mellem teori og elevernes praksisfortællinger arbejder eleverne med håndtering af dilemmaer på den gode og den uhensigtsmæssige måde. Eleverne formidler skills-baseret. Som opsamling på netværksopgaven bliver eleverne stillet en række arbejdsspørgsmål, som de skal relatere til det sammenhængende borger/patient forløb samt deres skolepraktikopgave. Side 17 af 18

18 Skole- og praktikopgave - Praktik 3: Somatisk sygepleje og rehabilitering i sygehusregi og kommunalt regi Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: I praktikperiode 3 skal eleven arbejde med skole- og praktikopgaver. Praktikopgaverne har fokus på: Patient/borger overgange Tværprofessionelt samarbejde Tværsektorielt samarbejde. Eleven skal observere gå i patienten/borgers fodspor og derved få viden fra forskellige patient- og borgerforløb. Elevens observationer og viden skal bidrage til kvalitetsudvikling af patient- og borgerforløb. Eleven kan fx benytte skyggemetoden, dataindsamling, interviews eller spørgeskema. Eleven skal have fokus på nedenstående områder: Borgerens sammenhæng i sit forløb. Den borgeroplevede kvalitet. Udvikling af god praksis. Patientsikkerhed. Organisering. Dokumentation Tværprofessionelt samarbejde Tværsektorielt samarbejde Eleven inddrager relevant teori og foreslår udviklingstiltag, der tager udgangspunkt i social- og sundhedsassistenten ansvars- og kompetenceområde. Eleven udarbejder afslutningsvis et produkt. Produktet kan fx være poster, film, mindmap, disposition, PowerPoint. Eleven skal udarbejde 3 skole- praktikopgaver: - Opgave 3-1 (Sygehus regi): Der er fokus på indlæggelse og udskrivelse i de 10 uger - Opgave 3-2 (Sygehus regi): Der er fokus på overgange i det tematiseret forløb - Opgave 3-3 (Det nære sundhedsvæsen): Der er fokus på overgange Eleven kan fremlægge produkterne i praktikken. Produkterne skal uploades i MOODLE. Skolens opfølgning når eleverne starter i skole efter praktikken: Over to dage arbejdes der med den kompetente assistent ud fra begreberne fagidentitet, ansvarsog kompetenceområde, samt autorisation. Elevernes produkter fra praktikopgave 3 inddrages, hvor det er relevant. Ud fra metoden fremtidsværksted forestiller eleverne sig forskellige scenarier om egen rolle som SSA i sundhedsvæsnet om 5 år. For at bygge bro til afsluttende prøve bringes de 14 kompetencemål for uddannelsen i spil i relation til ovenstående. Side 18 af 18

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Social- og sundhedsassistentuddannelsen SOSU ZBC

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Social- og sundhedsassistentuddannelsen SOSU ZBC PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Social- og sundhedsassistentuddannelsen SOSU ZBC En håndbog til praktikken, som skal modtage Social- og sundhedsassistent elever i praktik. Håndbogen

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Skole- og praktikopgaver. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Skole- og praktikopgaver. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikopgaver Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever der er startet på uddannelsen efter maj 2019 Indholdsfortegnelse SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN...

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver.

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen Formål I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglig kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd En håndbog til praktikken, som skal modtage Pædagogiske Assistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Indholdsfortegnelse... 0 1. Indledning... 2 2. Overordnet organisering af 1. praktikperiode... 2 Skolepraktikorganisering:...

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2

PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2 PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Urinvejskirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Urinvejskirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Indkaldte patienter til operation (Elektive

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Hjerteafsnit, Regionshospitalet Viborg På Hjerteafsnittet arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: agngina pectoris, hjertesvigt, LE, DVT, arytmier,( VT, brady, tachy,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Hammel Neurocenter arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer Anoksisk hjerneskade betændelsestilstande

Læs mere

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp Praktik-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og praktikvejledere Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Introduktion til nye social- og sundhedsassistentelever

Introduktion til nye social- og sundhedsassistentelever Introduktion til nye social- og sundhedsassistentelever Studieunit Uddannelse / Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2018-2019 Københavns Kommune 2 Københavns Kommune - Danmarks største arbejdsplads med 40.000

Læs mere

Velkommen som elev i Københavns Kommune

Velkommen som elev i Københavns Kommune Velkommen som elev i Københavns Kommune Introduktion til nye Social- og sundheds-elever Uddannelse / Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2018-2019 Københavns Kommune 2 Københavns Kommune - Danmarks største

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter

Praktikmål og læringsaktiviteter Praktikmål og læringsaktiviteter Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteter, der skal hjælpe dig som elev til at opfylde praktikmålene.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Fødegangen, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg På Fødegangen arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Gravide/fødende Gravide med komplikationer i

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. I dette materiale er der beskrevet eksempler på læringsaktiviteter til hvert praktikmål med

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Medicinsk Afsnit 1, Regionshospitalet Viborg På Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Mave-/tarmsygdomme: Patienten med levercirosse Ascites (baggrund

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2 Dokument for virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på SSA- uddannelsen Det er besluttet i et samarbejde mellem skole og praktik at SSA-eleverne i skoleperiode 3 skal i virksomhedsforlagt undervisning (VFU)

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

STAMDATA 9. juni :53

STAMDATA 9. juni :53 STAMDATA 9. juni 2017 09:53 Ansættende Myndighed E-mail Telefon Kontaktlærer E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1A Praktiksted/afdeling E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1B Praktiksted/afdeling

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Model for praktisk færdighedsudøvelse

Model for praktisk færdighedsudøvelse Model for praktisk færdighedsudøvelse Indhold Præsentation af Model for praktisk færdighedsudøvelse Modelforståelse Anvendelse af modellen som et vejlednings- og læringsredskab i forskellige arenaer Udvikling

Læs mere

Rehabilitering og det hele menneske. Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde

Rehabilitering og det hele menneske. Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.17 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Introdag: At

Læs mere

Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017

Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017 Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017 Start på GF 2 20 uger Grundforløb 2 er den indledende del af uddannelsen, og der skal derved ske en tydelig faglig toning af kompetencemålene mod elevens

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN. Praktikkens organisering

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN. Praktikkens organisering SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikkens organisering INDHOLDSFORTEGNELSE Formål med praktik hæftet Praktikkens organisering LUP notat Det nære sundhedsvæsen - Praktik 1 A - Praktik 1 B Det

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken på social- og sundhedsassistentuddannelsen Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje

Læs mere

Skabeloner til brug i praktikken og på skolen. Social- og sundhedsuddannelsen

Skabeloner til brug i praktikken og på skolen. Social- og sundhedsuddannelsen Skabeloner til brug i praktikken og på skolen Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 BILAG 1: SKABELON - BORGERBESKRIVELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 BILAG 2: SKABELON

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter for psykiatripraktikken (praktikperiode 2)

Praktikmål og læringsaktiviteter for psykiatripraktikken (praktikperiode 2) Praktikmål og læringsaktiviteter for ken (praktikperiode 2) Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteterne, der skal hjælpe dig som

Læs mere