Vejledning til Retsinformation web services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Retsinformation web services"

Transkript

1 Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Baggrund Lex Dania Adgang Lex Dania høste web service Servicebeskrivelse Eksempler Lex Dania dokument web service Servicebeskrivelse Eksempler Miljøer, skemaer og web-adresser Produktionsmiljø Testmiljø Serverkonfiguration Konfiguration af web service stub site (MS IIS) Side 2 af 17

3 1. Introduktion I forbindelse med at Retsinformations nye slutbrugersystem gik i luften den 24. september 2007, lanceredes nye som en integreret del af systemet. Nærværende vejledning omfatter web service forretningsbeskrivelser og tekniske specifikationer samt instruktion til hvordan serviceaftagere opnår adgang til samt betingelserne for denne adgang. Web services er tiltænkt professionelle serviceaftagere, og det er derfor alene virksomheder, myndigheder, organisationer ol. med indgået aftale med Civilstyrelsen (serviceudbyder) der kan benytte de beskrevne. Web services bygger på OIO s anbefaling og referencemodel OWSA model T med følgende elementer: WS-Basic Profile 1.1 Sikker kommunikation mellem udbyder og aftager (SSL) Autentificering gennem OCES virksomhedscertifikat OIOXML Modellens tre indledende elementer er fuldt implementeret i Retsinformation. For skemaer er gældende, at disse bygger på principperne for OIOXML skemaudvikling, men vil ikke være tilgængelige gennem OIO s repository, ligesom at ikke vil blive publiceret via OIO s UDDI. Retsinformation skemaer og web service servicebeskrivelser er alene tilgængelige gennem Retsinformations eget domæne. Der henvises til afsnit Miljøer, skemaer og web-adresser for detaljering af disse forhold. For yderligere indsigt i skemaer og teknisk specifikation af disse henvises til afsnit Baggrund, Lex Dania høste web service og Lex Dania dokument web service 2. Baggrund Web services agerer indenfor rammerne af de forretningsmæssige betingelser der er fundamentet for systemet. I dette afsnit beskrives udvalgte kernefunktioner, som betragtes vigtige for forståelse af web service adfærd. Det anbefales serviceaftagere at læse afsnittet, dels for at få et indtryk af relevante forhold, dels fordi der senere kan optræde indforståede referencer til forretningsbetingelser. Det er kun dokumenter der optræder i Retsinformations slutbrugersystem der er søgbare og kan hentes gennem. Før dokumenter kommer til slutbrugersystem gennemgår de et redaktionelt forløb, som involverer en række forskellige instanser, fx Folketinget, ministerier og Civilstyrelsen. I forlængelse af den redaktionelle behandling frigives dokumenter til slutbrugersystemet gennem en styret publiceringsproces. Denne proces sikrer, at dokumenter publiceres på det planlagte tidspunkt og at integriteten i de berørte dokumenter er intakt efter de er lagt i slutbrugersystem. Publicering kan ske flere gange på et døgn. Som udgangspunkt vil der dagligt være en ordinær publiceringskørsel der afvikles i løbet af natten, typisk fra kl På foranledning af ministerium eller Civilstyrelsen kan individuelle kørsler igangsættes på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet. Alle dokumenter i slutbrugersystemet påhæftes med tidspunkter for deres publicering og Side 3 af 17

4 seneste metadata opdatering. Efter et dokument er publiceret første gang, vil der ske opdateringer til dokumentets metadata løbende, hvorfor det er muligt at udlede seneste ændring til dokumenters metadata. Metadata opdatering dækker ikke kun over ændring af dokumentets metadata, men også publicering af referencer til dokumentet. I forlængelse af dokumenters publicering og metadata opdateringer er dokumenter per definition søgbare for. Eksempelvis anvender Lex Dania høste web service intensivt oplysninger om dokumenters tidspunkt for publicering og metadata opdateringer. 2.1 Lex Dania Et andet forhold der er væsentlig for er dokumenters format. Dokumenter udveksles i Lex Dania formatet, som svarer til det databærende format med hvilken dokumenter i Retsinformation repræsenteres ved, og som dermed også er omdrejningspunktet for udveksling med andre aktører. Alle aktive dokumenttyper i Retsinformation har et individuelt Lex Dania skema baseret på XSD specifikationen. Skemaerne består i store træk af et generelt metadata element og et dokument element, som repræsenterer dokumentets brødtekst inklusive formateringsoplysninger. Lex Dania dokument web service returnerer et Lex Dania XML dokument der repræsenterer det forespurgte dokument, baseret på dokumentets Lex Dania skema. For adgang til Lex Dania skemaer henvises til afsnittet Miljøer, skemaer og webadresser senere i denne vejledning. Hvor du ønsker at læse mere om Lex Dania henvises til Betænkning om Lovtidende i elektronisk form betænkning nr. 1464/2005 citat nedenfor er uddrag af denne: Lex Dania XML er et fællesprojekt mellem Folketinget og Civilstyrelsen, som har til formål at implementere det åbne standardformat XML som standardformat i produktion og formidling af lovgivning og administrative forskrifter, der udstedes af centrale statslige myndigheder. XML giver øgede tekniske muligheder for mere effektiv håndtering af elektroniske dokumenter og vil f.eks. muliggøre, at det samme dokument fremstår i ét format på en edb-skærm, som gør det læsevenligt på skærm, mens det, hvis det udskrives på papir, fremstår i andet format, som gør det læsevenligt på papir. Man vil således fx kunne se dokumentet opsat i spalter som i Lovtidende i trykt form eller se dokumentet, som det vil tage sig ud i Retsinformation. 3. Adgang Det er kun muligt at opnå adgang til, såfremt serviceaftager har indgået aftale med Civilstyrelsen herom. Når aftale er indgået skal følgende registreringer udføres i Retsinformation før serviceaftager kan anvende : Registrering af virksomhedscertifikat (VOCES) Registrering af web service metode autorisation Autentificering af web service kald sker gennem VOCES certifikat. Hvis serviceaftager ikke allerede har et validt certifikat skal et sådan erhverves gennem TDC, eller lokalt hos serviceaftager selv, såfremt denne har indgået LRA aftale med TDC om lokal udstedelse af certifikater Side 4 af 17

5 Certifikatets unikke identifikation registreres i Retsinformation. Den unikke identifikation baseres på Subject feltet og derfor skal hele Subject feltet oplyses ved registrering. Når certifikatet er registreret tildeles serviceaftager adgange til relevante web service metoder, herunder tidsintervaller for metodernes anvendelse. Som udgangspunkt vil en serviceaftager blive tildelt adgang med det prækonfigurerede tidsinterval. For yderligere information om tidsintervaller mm. henvises til afsnit Lex Dania høste web service og Lex Dania dokument web service Der foretages ikke signering eller kryptering af SOAP beskeder. 4. Lex Dania høste web service Web servicen giver serviceaftager mulighed for at hente oplysninger om nye og ændrede dokumenter i systemet. Servicen eksponerer én metode, GetChangedDocumentList, med et simpelt interface som tillader at der angives en dato, som tolkes som den dato fra og med der beregnes ændrede dokumenter. Metoden returnerer liste der indeholder relevante oplysninger om dokumenter der opfylder den angivne dato. Serviceaftager kan efterfølgende kalde Lex Dania dokument web servicen for at hente de konkrete dokumenter i den returnerede liste inklusive deres metadata. Servicebegrænsninger: Kun seneste 10 dages ændringer Kun dokumenter fra regeldatabasen Overordnet metodespecifikation: Web service Host Metode LegalDocuments.asmx https://services.retsinformation.dk GetChangedDocumentList Version 1 Parameter DocumentChangeDate, string, obligatorisk Input format: DDMMYYYY Response skema GetChangedDocumentListResponse.xsd (skema er inkluderet i LegalDocuments_resolved.wsdl) Åben Alle dage inklusive weekends fra Servicebeskrivelse Nedenfor illustreres servicebeskrivelsen for Lex Dania høste web servicen. Beskrivelsen er en såkaldt resolved WSDL version, som inkluderer alle elementer og type erklæringer Side 5 af 17 Forfatters initialer: MWL

6 for GetChangedDocumentList metodens response dokument i selve WSDL en. Dermed er der ingen inkluderede skemaer til WSDL en. Serviceaftager skal betragte elementet GetChangedDocumentListResponse som metodens komplette response skema. GetChangedDocumentListResponse skemaet indeholder rodelementerne Error og Documents. Elementet Documents er en kompleks type som indeholder underelementet Document, en kompleks type af DocumentType. Et Document element repræsenterer et fremfundet dokument, som resultat af høstning. Elementet ChangeType i den komplekse type DokumentType angiver årsagen til dokumentets inkludering i listen. ChangeType fortolkes jf. ChangeTypeEnum enumeratoren som det er dokumenteret i response skemaet. Elementet InternalDocumentID i den komplekse type DocumentType repræsenterer det unikke dokumentnummer der anvendes internt i Retsinformation. Det er dette nummer der anvendes ved kald til Lex Dania dokument web servicens GetDocument metode. Således fortolkes GetChangedDocumentListResponse skemaet: Hvis der opstår en fejl returneres kun et Error element. Den angivne fejlkode vil være af enumerator typen ErrorTypeEnum. Hvis der ingen dokumenter findes returneres tom Documents element. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wsdl:definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:cst="https://www.services.retsinformation.dk/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textmatching/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" targetnamespace="https://www.services.retsinformation.dk/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> <wsdl:types> <xs:schema elementformdefault="qualified" targetnamespace="https://www.services.retsinformation.dk/"> <!-- RESPONSE DOCUMENT DEFINITION --> <xs:element name="getchangeddocumentlist"> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="documentchangedate" type="xs:string"/> </xs:element> <!-- RESPONSE DOCUMENT DEFINITION --> <xs:element name="getchangeddocumentlistresponse"> <xs:complextype> <xs:element name="error" minoccurs="0" maxoccurs="1" type="cst:errortypeenum"/> <xs:element name="documents" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="document" type="cst:documenttype" /> Side 6 af 17 Forfatters initialer: MWL

7 </xs:element> </xs:element> <!-- TYPES DEFINITION --> <xs:simpletype name="errortypeenum"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"> <xs:documentation xml:lang="da">webservice kan kun køres i http-kontekst. </xs:documentation> <xs:enumeration value="2"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger er ikke autentificeret, slå anonym adgang fra</xs:documentation> <xs:enumeration value="3"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger blev ikke fundet i databasen</xs:documentation> <xs:enumeration value="4"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger er blevet inaktiveret</xs:documentation> <xs:enumeration value="5"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger har ikke adgang til denne webservice metode</xs:documentation> <xs:enumeration value="6"> <xs:documentation xml:lang="da">webservicen er blevet inaktiveret</xs:documentation> <xs:enumeration value="7"> <xs:documentation xml:lang="da">webservicen kan ikke anvendes indenfor lukkevinduet</xs:documentation> <xs:enumeration value="10"> <xs:documentation xml:lang="da">der skete en kritisk fejl ved afvikling af webservicen. Kontakt en administrator hvis fejlen gentager sig.</xs:documentation> <xs:enumeration value="51"> <xs:documentation xml:lang="da">det specificerede input kunne ikke fortolkes til en gyldig dato. Formatet bør være ddmmyyyy</xs:documentation> <xs:enumeration value="52"> <xs:documentation xml:lang="da">den specificerede dato ligger for langt tilbage. Prøv igen med et kortere interval.</xs:documentation> <xs:complextype name="documenttype"> <xs:element name="internaldocumentid" type="cst:internaldocumentidtype" /> <xs:element name="accessionnumber" type="cst:accessionnumbertype" /> <xs:element name="changetype" type="cst:changetypeenum" /> <xs:element name="changedate" type="cst:changedatetype" /> <xs:element name="documenttypeid" type="cst:documenttypeidtype" /> <xs:element name="documenttype" type="cst:documenttypetype" /> Side 7 af 17 Forfatters initialer: MWL

8 <xs:attribute use="required" name="id" type="xs:int" /> <xs:simpletype name="internaldocumentidtype"> <xs:documentation xml:lang="da">det interne dokumentid, der anvendes til opslag i øvrige services</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:simpletype name="accessionnumbertype"> <xs:documentation xml:lang="da">unikt alfanumerisk nummer der kan anvendes som reference til dokument</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="12" /> <xs:simpletype name="changetypeenum"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"> <xs:documentation xml:lang="da">dokument metadata ændret</xs:documentation> <xs:enumeration value="2"> <xs:documentation xml:lang="da">dokument brødtekst ændret</xs:documentation> <xs:enumeration value="3"> <xs:documentation xml:lang="da">dokument brødtekst og metadata er ændret</xs:documentation> <xs:enumeration value="4"> <xs:documentation xml:lang="da">dokument er nyt</xs:documentation> <xs:enumeration value="5"> <xs:documentation xml:lang="da"> Dokumentet er fjernet</xs:documentation> <xs:simpletype name="changedatetype"> <xs:documentation xml:lang="da">dokumentets seneste ændringsdato. Den nyeste </xs:documentation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="10" /> <xs:simpletype name="documenttypeidtype"> <xs:documentation xml:lang="da">det id der angiver dokumentets type</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:simpletype name="documenttypetype"> <xs:documentation xml:lang="da">det korte navn for dokumentets type</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="10" /> </xs:schema> </wsdl:types> Side 8 af 17

9 <!-- BINDINGS --> <wsdl:message name="getchangeddocumentlistsoapin"> <wsdl:part name="parameters" element="cst:getchangeddocumentlist" /> </wsdl:message> <wsdl:message name="getchangeddocumentlistsoapout"> <wsdl:part name="parameters" element="cst:getchangeddocumentlistresponse" /> </wsdl:message> <wsdl:porttype name="legaldocumentssoap"> <wsdl:operation name="getchangeddocumentlist"> <wsdl:input message="cst:getchangeddocumentlistsoapin" /> <wsdl:output message="cst:getchangeddocumentlistsoapout" /> </wsdl:operation> </wsdl:porttype> <wsdl:binding name="legaldocumentssoap" type="cst:legaldocumentssoap"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" /> <wsdl:operation name="getchangeddocumentlist"> <soap:operation soapaction="https://www.services.retsinformation.dk/getchangeddocumentlist" style="document" /> <wsdl:input> <soap:body use="literal" /> </wsdl:input> <wsdl:output> <soap:body use="literal" /> </wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service name="legaldocuments"> <wsdl:port name="legaldocumentssoap" binding="cst:legaldocumentssoap"> <soap:address location="https://www.services.retsinformation.dk/legaldocuments.asmx" /> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions> 4.2 Eksempler I det følgende illustreres forskellige eksempler på response dokumenter som resultat af kald til GetChangedDocumentList metoden. Response dokument med returnerede dokumenter: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getchangeddocumentlistresponse xmlns:cst="http://www.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24"> <cst:documents> <cst:document> <cst:documentid>ab1</cst:documentid> <cst:internaldocumentid>1</cst:internaldocumentid> <cst:accessionnumber>c </cst:accessionnumber> <cst:changetype>4</cst:changetype> <cst:changedate> :01:02</cst:ChangeDate> <cst:documenttypeid>150</cst:documenttypeid> <cst:documenttype>cir H</cst:DocumentType> </cst:document> <cst:document> <cst:documentid>ab2</cst:documentid> <cst:internaldocumentid>2</cst:internaldocumentid> <cst:accessionnumber>c </cst:accessionnumber> <cst:changetype>4</cst:changetype> <cst:changedate> :01:02</cst:ChangeDate> <cst:documenttypeid>180</cst:documenttypeid> <cst:documenttype>vej</cst:documenttype> </cst:document> <cst:document> <cst:documentid>ab5</cst:documentid> <cst:internaldocumentid>5</cst:internaldocumentid> <cst:accessionnumber>c </cst:accessionnumber> Side 9 af 17

10 <cst:changetype>1</cst:changetype> <cst:changedate> :01:02</cst:ChangeDate> <cst:documenttypeid>180</cst:documenttypeid> <cst:documenttype>vej</cst:documenttype> </cst:document> </cst:documents> </cst:getchangeddocumentlistresponse> Response dokument uden returnerede dokumenter: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getchangeddocumentlistresponse xmlns:cst="http://www.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24"> <cst:documents/> </cst:getchangeddocumentlistresponse> Response dokument med fejlindikation: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getchangeddocumentlistresponse xmlns:cst="http://www.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24"> <cst:error>10</cst:error> </cst:getchangeddocumentlistresponse> 5. Lex Dania dokument web service Web servicen giver serviceaftager mulighed for at hente hele dokumenter inklusive metadata til brug hos serviceaftager selv. Servicen eksponerer én metode, GetDocument, med et simpelt interface som tillader at der angives et internt dokumentid. Såfremt dokument eksisterer i Retsinformations slutbrugersystem, returneres dette indlejret i GetDocument metodens response dokument, som findes beskrevet i afsnittet Servicebeskrivelse. GetDocument metoden returnerer altså populært sagt et dokument (Retsinformation) i dokumentet (response dokument). Det returnerede Retsinformation dokument er altid af formatet Lex Dania, som tidligere er beskrevet i afsnittet Baggrund. Lex Dania formatet introduceres først i forbindelse med lanceringen af det nye Retsinformation, hvilket medfører at kun nye dokumenter kan leveres i Lex Dania komplet med dokument metadata og dokument brødtekst. Dokumenter produceret før lanceringen, benævnt legacy, kan kun leveres i Lex Dania format med dokument metadata. Lex Dania skema for nye dokumenter er bestemt af dokumenters dokumenttype. Alle aktive dokumenttyper er parret med specifikt Lex Dania skema. F.eks. er en hovedlov (dokumenttype= LOV H ) baseret på skemaet LOV H.Retsinfo.LexDania_2.1.xsd. Lex Dania skema for legacy dokumenter er generelt og er benævnt Legacy.Retsinfo.LexDania_2.1.xsd. Skemaet indeholder som nævnt ikke dokumenters brødtekst, kun metadata. Metoden GetDocument s response skema inkluderer reference til det returnerede Retsinformation dokuments Lex Dania skema. Retsinformation dokumenter returneres altid koncist jf. deres respektive Lex Dania skema. F.eks. vil en lov (oprettet efter lanceringen), hvor kun metadata er ændret, blive returneret med både metadata og brødtekst. Er loven oprettet før lanceringen vil kun lovens metadata blive returneret jf. Lex Dania legacy skemaet Side 10 af 17

11 Nogle Retsinformation dokumenter indeholder billeder inkluderet i brødtekst. Billeder anføres kun ved navn i brødteksten, men findes fysisk i en såkaldt billede-spand som kan nås gennem følgende adgang: URL-adressen svarer til billede-spandens rod og den underliggende placering af billeder skal beregnes af serviceaftager. Den underliggende struktur er opbygget af dokument oprettelsesår og dokument serieid: Oprettelsesår hentes fra Lex Dania dokumentets <Year> node som findes under <Meta> instansen. Serieid beregnes gennem noden <documentid> som er repræsenteret ved formatet AANNNNNN. De første to tegn (= AA ) i <documentid> svarer til dokumentets serieid. Eksempel på Lex Dania dokuments Meta data element: <Meta> <Year>2008<Year/> <DocumentId>AC000199<DocumentId/> <Meta/> Hvis dokumentets brødtekst samtidigt inkluderer billedet AC000199_1.gif skal billedet findes på følgende lokation: Servicebegrænsninger: Kun dokumenter fra regeldatabasen Dokumenter fra før Retsinformations nye slutbrugersystem go-live vil ikke indeholde brødtekst Overordnet metodespecifikation: Web service Host Metode LegalDocument.asmx https://services.retsinformation.dk GetDocument Version 1 Parameter Response skema InternalDocumentID, integer, obligatorisk GetDocumentResponse.xsd (skema er inkluderet i LegalDocument_resolved.wsdl) Åben Alle dage inklusive weekends fra Side 11 af 17

12 5.1 Servicebeskrivelse Nedenfor illustreres servicebeskrivelsen for Lex Dania dokument web servicen. Beskrivelsen er en såkaldt resolved WSDL version, som inkluderer alle elementer og type erklæringer for GetDocument metodens response dokument i selve WSDL en. Dermed er der ingen inkluderede skemaer til WSDL en. Serviceaftager skal betragte elementet GetDocumentResponse som metodens komplette response skema. GetDocumentResponse skemaet indeholder rodelementerne Error og Document. Elementet Document er en kompleks type som indeholder underelementerne Header og Body, som begge i sig selv er komplekse typer. Det er Body elementet der repræsenterer det returnerede Lex Dania dokument, som resultat af kald til GetDocument metoden. Elementet Header indeholder styredata for det returnerede Lex Dania dokument. Underelementet Schema repræsenterer URLreference til det specifikke Lex Dania skema som det fundne Lex Dania dokument er baseret på. Således fortolkes GetDocumentResponse skemaet: Hvis der opstår en fejl returneres kun et Error element. Den angivne fejlkode vil være af enumrator typen ErrorTypeEnum. Hvis der ingen dokumenter findes returneres tom Document element. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wsdl:definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:cst="https://www.services.retsinformation.dk/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textmatching/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" targetnamespace="https://www.services.retsinformation.dk/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> <wsdl:types> <xs:schema elementformdefault="qualified" targetnamespace="https://www.services.retsinformation.dk/"> <!-- RESPONSE DOCUMENT DEFINITION --> <xs:element name="getdocument"> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="internaldocumentid" type="cst:internaldocumentidtype"/> </xs:element> <!-- RESPONSE DOCUMENT DEFINITION --> <xs:element name="getdocumentresponse"> <xs:complextype> <xs:element name="error" minoccurs="0" maxoccurs="1" type="cst:errortypeenum"/> <xs:element name="document" minoccurs="1" maxoccurs="1" type="cst:documenttype"/> </xs:element> <!-- TYPES DEFINITION --> Side 12 af 17 Forfatters initialer: MWL

13 <xs:simpletype name="errortypeenum"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"> <xs:documentation xml:lang="da">webservice kan kun køres i http-kontekst. </xs:documentation> <xs:enumeration value="2"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger er ikke autentificeret, slå anonym adgang fra</xs:documentation> <xs:enumeration value="3"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger blev ikke fundet i databasen</xs:documentation> <xs:enumeration value="4"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger er blevet inaktiveret</xs:documentation> <xs:enumeration value="5"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger har ikke adgang til denne webservice metode</xs:documentation> <xs:enumeration value="6"> <xs:documentation xml:lang="da">webservicen er blevet inaktiveret</xs:documentation> <xs:enumeration value="7"> <xs:documentation xml:lang="da">webservicen kan ikke anvendes indenfor lukkevinduet</xs:documentation> <xs:enumeration value="10"> <xs:documentation xml:lang="da">der skete en kritisk fejl ved afvikling af webservicen. Kontakt en administrator hvis fejlen gentager sig.</xs:documentation> <xs:enumeration value="61"> <xs:documentation xml:lang="da">der findes ikke noget regel dokument for det specificerede dokument id.</xs:documentation> <xs:enumeration value="62"> <xs:documentation xml:lang="da">det specificerede regel dokument findes, men har en publiceringsdato, der ligger for langt tilbage.</xs:documentation> <xs:complextype name="documenttype"> <xs:element name="header" type="cst:documentheadertype"/> <xs:element name="body" type="cst:documentbodytype"/> <xs:complextype name="documentheadertype"> <xs:element name="schema" type="xs:string"/> <xs:complextype name="documentbodytype"> <xs:any/> <xs:simpletype name="internaldocumentidtype"> Side 13 af 17 Forfatters initialer: MWL

14 <xs:documentation xml:lang="da">det interne dokumentid, der anvendes til opslag i øvrige services</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:int"> </xs:schema> </wsdl:types> <!-- MESSAGE BINDING --> <wsdl:message name="getdocumentsoapin"> <wsdl:part name="parameters" element="cst:getdocument"/> </wsdl:message> <wsdl:message name="getdocumentsoapout"> <wsdl:part name="parameters" element="cst:getdocumentresponse"/> </wsdl:message> <wsdl:porttype name="legaldocumentsoap"> <wsdl:operation name="getdocument"> <wsdl:input message="cst:getdocumentsoapin"/> <wsdl:output message="cst:getdocumentsoapout"/> </wsdl:operation> </wsdl:porttype> <wsdl:binding name="legaldocumentsoap" type="cst:legaldocumentsoap"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/> <wsdl:operation name="getdocument"> <soap:operation soapaction="https://www.services.retsinformation.dk/getdocument" style="document"/> <wsdl:input> <soap:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output> <soap:body use="literal"/> </wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service name="legaldocument"> <wsdl:port name="legaldocumentsoap" binding="cst:legaldocumentsoap"> <soap:address location="https://www.services.retsinformation.dk/legaldocuments.asmx" /> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions> 5.2 Eksempler I det følgende illustreres forskellige eksempler på response dokumenter som resultat af kald til GetChangedDocumentList metoden. Response dokument med returneret Lex Dania dokument komplet med metadata og brødtekst: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getdocumentresponse xmlns:cst="http://wwww.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24/"> <cst:document> <cst:header> <cst:schema> "http://wwww.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24/cir H.Retsinfo.LexDania_2.1.xsd" </cst:schema> </cst:header> <cst:body> <Dokument id="dok1"> <Meta id="dok1_x1"> <DocumentType>Cirkulære (2 sp)</documenttype> <Rank>C</Rank> <AccessionNumber>C </AccessionNumber> Side 14 af 17 Forfatters initialer: MWL

15 <DocumentId>AB000001</DocumentId> <DocumentTitle>Cirkulære om de regionale arbejdsmarkedsråds behandling af ansøgninger om arbejdstilladelse for udenlandske arbejdstagere, der ikke er statsborgere i et EF/EØS-land</DocumentTitle> <Year>1998</Year> <DiesSigni> </DiesSigni> <DateOfSubmit id="submit_1" /> <Status>Valid</Status> <PopularTitle>RAR-cirkulæret</PopularTitle> <JournalNumber>Arbejdsmin.,\nArbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr </JournalNumber> </Meta> <TitelGruppe id="dok1_x2"> <Titel id="tit1"> <Linea> <Char>Lov om tilskud til distribution af dagblade</char> </Linea> </Titel> </TitelGruppe> <DokumentIndhold id="dok1_x3"> <Hymne id="hym1"> <Exitus> <Linea> <Char>VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:</char> </Linea> <Linea> <Char>Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:</char> </Linea> </Exitus> </Hymne> <Bog id="bog0"> <Afsnit id="afs0"> <Kapitel id="kap1"> <Explicatus>Kapitel 1</Explicatus> <Rubrica id="kap1_x1"> <Linea> <Char>Formål</Char> </Linea> </Rubrica> <ParagrafGruppe id="kap1_x2"> <Paragraf id="par1"> <Explicatus> 1. </Explicatus> <Stk id="par1_stk1"> <Exitus> <Linea> <Char>Kulturministeren yder tilskud til udgivere til distribution i Danmark af dagblade inden for det beløb, der afsættes til formålet på den årlige finanslov.</char> </Linea> </Exitus> </Stk> <Stk id="par1_stk2"> <Explicatus>Stk. 2. </Explicatus> <Exitus> <Linea> <Char>Formålet med tilskuddet er fremme af flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf.</char> </Linea> </Exitus> </Stk> </Paragraf> </ParagrafGruppe> </Kapitel> </Afsnit> </Bog> </DokumentIndhold> <UnderskriftGruppe id="dok1_x4"> <UnderskriftStedDato id="dok1_x5" /> <Segl id="dok1_x6"> <Linea> <Char>Under Vor Kongelige Hånd og Segl</Char> </Linea> </Segl> <Underskriver id="dok1_x7" /> </UnderskriftGruppe> </Dokument> </cst:body> </cst:document> Side 15 af 17 Forfatters initialer: MWL

16 </cst:getdocumentresponse> Response dokument med returneret Legacy Lex Dania dokument indeholdende alene metadata: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getdocumentresponse xmlns:cst="http://wwww.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24/"> <cst:document> <cst:header> <cst:schema> Legacy.Retsinfo.LexDania_2.1.xsd </cst:schema> </cst:header> <cst:body> <Dokument id="dok1"> <Meta id="dok1_x1"> <DocumentType>Vejledning</DocumentType> <Rank>C</Rank> <AccessionNumber>C </AccessionNumber> <DocumentId>AB000002</DocumentId> <DocumentTitle>Vejledning om rådighed</documenttitle> <Year>1998</Year> <DiesSigni> </DiesSigni> <DateOfSubmit id="submit_1" /> <Status>Valid</Status> <JournalNumber>Arbejdsmin.,\nDir. for Arbejdsløshedsforsikr., j. nr </JournalNumber> <DateOfHistoricMark> </DateOfHistoricMark> </Meta> </Dokument> </cst:body> </cst:document> </cst:getdocumentresponse> Response dokument uden returneret dokument: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getdocumentresponse xmlns:cst="http://wwww.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24/"> <cst:document/> </cst:getdocumentresponse> Response dokument med fejlindikation: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getdocumentresponse xmlns:cst="http://wwww.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24/"> <cst:error>61</cst:error> </cst:getdocumentresponse> 6. Miljøer, skemaer og web-adresser 6.1 Produktionsmiljø Web service host og servicebeskrivelser (wsdl): https://services.retsinformation.dk/ Side 16 af 17

17 Lex Dania skemaer: 6.2 Testmiljø Der vil ikke blive etableret test miljø for. Serviceaftager tilbydes en web service stub pakke, som installeres hos serviceaftager og mod hvilken web service klienter implementeres og testes lokalt. Web service stub pakken er fra go-live i 2007 og er pt. ikke ajourført. Web service stubs er udviklet i Microsoft.NET framework 2.0 og kræver derfor en Microsoft baseret platform se afsnit om serverkonfiguration senere i dette afsnit. Det er desværre ikke muligt at tilbyde kodebase til alternative platforme i øjeblikket. Pakken (webservicestub_ zip) kan hentes fra: Web service stubs eksponerer identiske interfaces med de tilsvarende i produktionsmiljøet. Stubs er trimmet for alt sikkerhed og forretningslogik, i det de alene skal agere udviklingsbrohoved. Det returnerede data er statisk og prækonfigureret for pakken, og vil derfor ikke nødvendigvis afspejle input til web service kald. Selvom web service stubs ikke indeholder sikkerhedsmodulet er det stadig muligt at udvikle certifikatbindingen til web service klient koden. Certifikat transporteres på protokolniveau (http/secure), og ikke som en del af applikationslaget. Hvis serviceaftager ønsker at autogenerere web service client proxies, fx med wsdl.exe toolet fra Microsoft, kan det ikke anbefales at anvende wsdl dokumenter genereret af web service stubs selv anvend i stedet de komplette wsdl (resolved version) som medfølger i pakken Serverkonfiguration Web service stubs er testet mod følgende anbefalede serverkonfiguration: Microsoft Windows Server 2003 R2 (standard edition) SP1 Microsoft Internet Information Server (IIS) 6.0 Microsoft.NET Framework version 2.0 (x86) redistributable Konfiguration af web service stub site (MS IIS) Følg nedenstående trin for opsætning af web service stubs: På filsystemet oprettes rodfolder til web service stubs filerne I IIS en oprettes nyt web-site som mapper til web service stubs rodfolderen Kopiér nu indholdet af folderen \webservicestubs i testpakken til web service stubs rodfolderen Sørg for at web-sitet tillader anonym adgang eller alternativt, at web service klienten sender valide credentials med til web service Side 17 af 17

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03 Generisk webservice til søgning af Version: 0.4 2013-09-03 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 REQUEST - SØGEKRITERIA... 3 1.2.1 Understøttelse af operatorer i søgekriteria... 4 1.3 RESPONS...

Læs mere

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 W1 Den Gode PatoBank webservice MedCom, ver. 1.0 Del A: Formål og funktionalitet...3 Formål og baggrund...3 Sikkerhedslog...4 Autentifikation...4 Webservice

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

18/ VERSION 1.1

18/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 18/06-2013 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3

Læs mere

Den Gode E-CPRService

Den Gode E-CPRService Den Gode E-CPRService MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode E-CPRService ver. 1.0 opdat. 18.10.2011 2 Den Gode E-CPRService MedCom, version 1.0 Formål... 5 Introduktion... 5 Ansvar... 6 Erstatningscprnummerservice...

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Transport af ABM data Dato : 2007-10-15 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen ved

Læs mere

CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF)

CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. oktober 2012 CENTRAL VEJ- OG STIFORTEGNELSE (CVF) FORMAT FOR DATAINDLÆSNING 5. oktober 2012 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks

Læs mere

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 13 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.0 Hele

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 Abort XML Schema... 4 Abort Beskrivelse... 5 Abort_Grundoplysninger... 5 Abort_Besog... 6 Abort_Indgreb...

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Kompetencefonde webservice API beskrivelse PUBLICX Kompetencefonde webservice API beskrivelse 24.09.2012 A114.8968.3 Logica Side 1 af 12 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Termer og forkortelser... 3 3. Systemarkitektur... 4 3.1 Aktører og roller...

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania klient. Installationsvejledning. Version: 2.0

Civilstyrelsen. Lex Dania klient. Installationsvejledning. Version: 2.0 Installationsvejledning Version: 2.0 2014-01-24 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA KLIENT?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.2.3 VPN adgang...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

System til system indberetning af underretninger

System til system indberetning af underretninger System til system indberetning af underretninger Det er muligt at indberette underretninger til Danmarks Statistik via et web API. API et er i stand til at modtage indberetninger på xml-format. For at

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal

Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 10 1.1 Introduktion... 10 1.2 Forkortelser og Standarder... 10 2 Arkitektur... 11 2.1 Generelt... 11 2.2 Principskitse...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/ VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/ VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/7 2008 VERSION 1.0 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Patologi_Skema1... 5 Patologi_Skema1_Materiale_Numre... Fejl!

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

21/ VERSION 1.1

21/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING GENOPTRÆNING 21/5 2007 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for BBR... 3 6.2 Kort om BBR s dataudveksling... 4 6.3 Vedligeholdelse af matrikulære data i BBR... 6 6.4 Systemspecifikke

Læs mere

Anvenderguide til Stamdatamodulet KOMBIT

Anvenderguide til Stamdatamodulet KOMBIT Anvenderguide til Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Formål & Målgruppe... 4 4 Introduktion til Stamdatamodulet... 4 4.1 Forudsætninger... 4 5 Replikeringsservice...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/ VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/ VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/7 2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 PsykiatrilovensP3 XML Schema... 4 PsykiatrilovensP3 Beskrivelse... 5 PsykiatrilovensP3_Grundoplysninger...

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Ændringer Webservice

Ændringer Webservice Ændringer Webservice 2015.02.13 Optagelse.dk Kunde: STIL Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Ændringer i forhold til WSDL/XSD er udmeldt

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Transport af ABM data Dato : 2009-08-20 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Underbilag 1A-2 Beskrivelse af Lex Dania produktion

Underbilag 1A-2 Beskrivelse af Lex Dania produktion Underbilag 1A-2 Beskrivelse af Lex Dania produktion Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Underbilag 1A-2 Beskrivelse

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 15.12.2015 A414.97.7 [Status] Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005

Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 FESD standardisering FESD-modul. Skanningsmodul Version 1.0 Kolofon: FESD moduler. Skanningsmodul. FESD standardisering. Skanningsmodul

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust Security Token Service Snitflade OIO WS Trust Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Versionsnummer... 3 2. Snitfladebeskrivelse... 3 3. Servicebeskrivelse... 3 3.1 Identity provider... 3 3.2 Supported binding...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findkotapplicationids(...) findkotapplicationbyid(...)

Læs mere

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1 Side 1 af 9 2. december 2009 Certifikatpolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.1 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for den fællesoffentlige log-inløsning. Politikken definerer

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske

Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske adresser Version: 1.00 Status: Godkendt Oprettet:

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Danmarks Statistik. 21. februar Indhold:

Danmarks Statistik. 21. februar Indhold: Danmarks Statistik 21. februar 2017 Indhold: Dette dokument indeholder beskrivelser af dataleverancer og dataudveksling mellem kommuner og Danmarks Statistik. Formålet med dokumentet er at sikre en præcis

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

System til System grænseflader

System til System grænseflader e-tl System til System grænseflader Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.9 10/10-07 Tommy D. Pedersen Første udkast Test og Teknikgruppen, DSS og Devoteam Indholdsfortegnelse Formål...

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Nemlog-in Beskrivelse af Leverandørens Version: 2.c ID: 32309 2013-06-17 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 2 TEST AF SERVICES... 4 2.1 NEMLOG-IN SSO/SLO... 4 3 TILSLUTNING AF SERVICE METADATA... 8 3.1 NEMLOG-IN

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere