Vejledning til Retsinformation web services

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Retsinformation web services"

Transkript

1 Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Baggrund Lex Dania Adgang Lex Dania høste web service Servicebeskrivelse Eksempler Lex Dania dokument web service Servicebeskrivelse Eksempler Miljøer, skemaer og web-adresser Produktionsmiljø Testmiljø Serverkonfiguration Konfiguration af web service stub site (MS IIS) Side 2 af 17

3 1. Introduktion I forbindelse med at Retsinformations nye slutbrugersystem gik i luften den 24. september 2007, lanceredes nye som en integreret del af systemet. Nærværende vejledning omfatter web service forretningsbeskrivelser og tekniske specifikationer samt instruktion til hvordan serviceaftagere opnår adgang til samt betingelserne for denne adgang. Web services er tiltænkt professionelle serviceaftagere, og det er derfor alene virksomheder, myndigheder, organisationer ol. med indgået aftale med Civilstyrelsen (serviceudbyder) der kan benytte de beskrevne. Web services bygger på OIO s anbefaling og referencemodel OWSA model T med følgende elementer: WS-Basic Profile 1.1 Sikker kommunikation mellem udbyder og aftager (SSL) Autentificering gennem OCES virksomhedscertifikat OIOXML Modellens tre indledende elementer er fuldt implementeret i Retsinformation. For skemaer er gældende, at disse bygger på principperne for OIOXML skemaudvikling, men vil ikke være tilgængelige gennem OIO s repository, ligesom at ikke vil blive publiceret via OIO s UDDI. Retsinformation skemaer og web service servicebeskrivelser er alene tilgængelige gennem Retsinformations eget domæne. Der henvises til afsnit Miljøer, skemaer og web-adresser for detaljering af disse forhold. For yderligere indsigt i skemaer og teknisk specifikation af disse henvises til afsnit Baggrund, Lex Dania høste web service og Lex Dania dokument web service 2. Baggrund Web services agerer indenfor rammerne af de forretningsmæssige betingelser der er fundamentet for systemet. I dette afsnit beskrives udvalgte kernefunktioner, som betragtes vigtige for forståelse af web service adfærd. Det anbefales serviceaftagere at læse afsnittet, dels for at få et indtryk af relevante forhold, dels fordi der senere kan optræde indforståede referencer til forretningsbetingelser. Det er kun dokumenter der optræder i Retsinformations slutbrugersystem der er søgbare og kan hentes gennem. Før dokumenter kommer til slutbrugersystem gennemgår de et redaktionelt forløb, som involverer en række forskellige instanser, fx Folketinget, ministerier og Civilstyrelsen. I forlængelse af den redaktionelle behandling frigives dokumenter til slutbrugersystemet gennem en styret publiceringsproces. Denne proces sikrer, at dokumenter publiceres på det planlagte tidspunkt og at integriteten i de berørte dokumenter er intakt efter de er lagt i slutbrugersystem. Publicering kan ske flere gange på et døgn. Som udgangspunkt vil der dagligt være en ordinær publiceringskørsel der afvikles i løbet af natten, typisk fra kl På foranledning af ministerium eller Civilstyrelsen kan individuelle kørsler igangsættes på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet. Alle dokumenter i slutbrugersystemet påhæftes med tidspunkter for deres publicering og Side 3 af 17

4 seneste metadata opdatering. Efter et dokument er publiceret første gang, vil der ske opdateringer til dokumentets metadata løbende, hvorfor det er muligt at udlede seneste ændring til dokumenters metadata. Metadata opdatering dækker ikke kun over ændring af dokumentets metadata, men også publicering af referencer til dokumentet. I forlængelse af dokumenters publicering og metadata opdateringer er dokumenter per definition søgbare for. Eksempelvis anvender Lex Dania høste web service intensivt oplysninger om dokumenters tidspunkt for publicering og metadata opdateringer. 2.1 Lex Dania Et andet forhold der er væsentlig for er dokumenters format. Dokumenter udveksles i Lex Dania formatet, som svarer til det databærende format med hvilken dokumenter i Retsinformation repræsenteres ved, og som dermed også er omdrejningspunktet for udveksling med andre aktører. Alle aktive dokumenttyper i Retsinformation har et individuelt Lex Dania skema baseret på XSD specifikationen. Skemaerne består i store træk af et generelt metadata element og et dokument element, som repræsenterer dokumentets brødtekst inklusive formateringsoplysninger. Lex Dania dokument web service returnerer et Lex Dania XML dokument der repræsenterer det forespurgte dokument, baseret på dokumentets Lex Dania skema. For adgang til Lex Dania skemaer henvises til afsnittet Miljøer, skemaer og webadresser senere i denne vejledning. Hvor du ønsker at læse mere om Lex Dania henvises til Betænkning om Lovtidende i elektronisk form betænkning nr. 1464/2005 citat nedenfor er uddrag af denne: Lex Dania XML er et fællesprojekt mellem Folketinget og Civilstyrelsen, som har til formål at implementere det åbne standardformat XML som standardformat i produktion og formidling af lovgivning og administrative forskrifter, der udstedes af centrale statslige myndigheder. XML giver øgede tekniske muligheder for mere effektiv håndtering af elektroniske dokumenter og vil f.eks. muliggøre, at det samme dokument fremstår i ét format på en edb-skærm, som gør det læsevenligt på skærm, mens det, hvis det udskrives på papir, fremstår i andet format, som gør det læsevenligt på papir. Man vil således fx kunne se dokumentet opsat i spalter som i Lovtidende i trykt form eller se dokumentet, som det vil tage sig ud i Retsinformation. 3. Adgang Det er kun muligt at opnå adgang til, såfremt serviceaftager har indgået aftale med Civilstyrelsen herom. Når aftale er indgået skal følgende registreringer udføres i Retsinformation før serviceaftager kan anvende : Registrering af virksomhedscertifikat (VOCES) Registrering af web service metode autorisation Autentificering af web service kald sker gennem VOCES certifikat. Hvis serviceaftager ikke allerede har et validt certifikat skal et sådan erhverves gennem TDC, eller lokalt hos serviceaftager selv, såfremt denne har indgået LRA aftale med TDC om lokal udstedelse af certifikater Side 4 af 17

5 Certifikatets unikke identifikation registreres i Retsinformation. Den unikke identifikation baseres på Subject feltet og derfor skal hele Subject feltet oplyses ved registrering. Når certifikatet er registreret tildeles serviceaftager adgange til relevante web service metoder, herunder tidsintervaller for metodernes anvendelse. Som udgangspunkt vil en serviceaftager blive tildelt adgang med det prækonfigurerede tidsinterval. For yderligere information om tidsintervaller mm. henvises til afsnit Lex Dania høste web service og Lex Dania dokument web service Der foretages ikke signering eller kryptering af SOAP beskeder. 4. Lex Dania høste web service Web servicen giver serviceaftager mulighed for at hente oplysninger om nye og ændrede dokumenter i systemet. Servicen eksponerer én metode, GetChangedDocumentList, med et simpelt interface som tillader at der angives en dato, som tolkes som den dato fra og med der beregnes ændrede dokumenter. Metoden returnerer liste der indeholder relevante oplysninger om dokumenter der opfylder den angivne dato. Serviceaftager kan efterfølgende kalde Lex Dania dokument web servicen for at hente de konkrete dokumenter i den returnerede liste inklusive deres metadata. Servicebegrænsninger: Kun seneste 10 dages ændringer Kun dokumenter fra regeldatabasen Overordnet metodespecifikation: Web service Host Metode LegalDocuments.asmx https://services.retsinformation.dk GetChangedDocumentList Version 1 Parameter DocumentChangeDate, string, obligatorisk Input format: DDMMYYYY Response skema GetChangedDocumentListResponse.xsd (skema er inkluderet i LegalDocuments_resolved.wsdl) Åben Alle dage inklusive weekends fra Servicebeskrivelse Nedenfor illustreres servicebeskrivelsen for Lex Dania høste web servicen. Beskrivelsen er en såkaldt resolved WSDL version, som inkluderer alle elementer og type erklæringer Side 5 af 17 Forfatters initialer: MWL

6 for GetChangedDocumentList metodens response dokument i selve WSDL en. Dermed er der ingen inkluderede skemaer til WSDL en. Serviceaftager skal betragte elementet GetChangedDocumentListResponse som metodens komplette response skema. GetChangedDocumentListResponse skemaet indeholder rodelementerne Error og Documents. Elementet Documents er en kompleks type som indeholder underelementet Document, en kompleks type af DocumentType. Et Document element repræsenterer et fremfundet dokument, som resultat af høstning. Elementet ChangeType i den komplekse type DokumentType angiver årsagen til dokumentets inkludering i listen. ChangeType fortolkes jf. ChangeTypeEnum enumeratoren som det er dokumenteret i response skemaet. Elementet InternalDocumentID i den komplekse type DocumentType repræsenterer det unikke dokumentnummer der anvendes internt i Retsinformation. Det er dette nummer der anvendes ved kald til Lex Dania dokument web servicens GetDocument metode. Således fortolkes GetChangedDocumentListResponse skemaet: Hvis der opstår en fejl returneres kun et Error element. Den angivne fejlkode vil være af enumerator typen ErrorTypeEnum. Hvis der ingen dokumenter findes returneres tom Documents element. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wsdl:definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:cst="https://www.services.retsinformation.dk/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textmatching/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" targetnamespace="https://www.services.retsinformation.dk/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> <wsdl:types> <xs:schema elementformdefault="qualified" targetnamespace="https://www.services.retsinformation.dk/"> <!-- RESPONSE DOCUMENT DEFINITION --> <xs:element name="getchangeddocumentlist"> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="documentchangedate" type="xs:string"/> </xs:element> <!-- RESPONSE DOCUMENT DEFINITION --> <xs:element name="getchangeddocumentlistresponse"> <xs:complextype> <xs:element name="error" minoccurs="0" maxoccurs="1" type="cst:errortypeenum"/> <xs:element name="documents" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" name="document" type="cst:documenttype" /> Side 6 af 17 Forfatters initialer: MWL

7 </xs:element> </xs:element> <!-- TYPES DEFINITION --> <xs:simpletype name="errortypeenum"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"> <xs:documentation xml:lang="da">webservice kan kun køres i http-kontekst. </xs:documentation> <xs:enumeration value="2"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger er ikke autentificeret, slå anonym adgang fra</xs:documentation> <xs:enumeration value="3"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger blev ikke fundet i databasen</xs:documentation> <xs:enumeration value="4"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger er blevet inaktiveret</xs:documentation> <xs:enumeration value="5"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger har ikke adgang til denne webservice metode</xs:documentation> <xs:enumeration value="6"> <xs:documentation xml:lang="da">webservicen er blevet inaktiveret</xs:documentation> <xs:enumeration value="7"> <xs:documentation xml:lang="da">webservicen kan ikke anvendes indenfor lukkevinduet</xs:documentation> <xs:enumeration value="10"> <xs:documentation xml:lang="da">der skete en kritisk fejl ved afvikling af webservicen. Kontakt en administrator hvis fejlen gentager sig.</xs:documentation> <xs:enumeration value="51"> <xs:documentation xml:lang="da">det specificerede input kunne ikke fortolkes til en gyldig dato. Formatet bør være ddmmyyyy</xs:documentation> <xs:enumeration value="52"> <xs:documentation xml:lang="da">den specificerede dato ligger for langt tilbage. Prøv igen med et kortere interval.</xs:documentation> <xs:complextype name="documenttype"> <xs:element name="internaldocumentid" type="cst:internaldocumentidtype" /> <xs:element name="accessionnumber" type="cst:accessionnumbertype" /> <xs:element name="changetype" type="cst:changetypeenum" /> <xs:element name="changedate" type="cst:changedatetype" /> <xs:element name="documenttypeid" type="cst:documenttypeidtype" /> <xs:element name="documenttype" type="cst:documenttypetype" /> Side 7 af 17 Forfatters initialer: MWL

8 <xs:attribute use="required" name="id" type="xs:int" /> <xs:simpletype name="internaldocumentidtype"> <xs:documentation xml:lang="da">det interne dokumentid, der anvendes til opslag i øvrige services</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:simpletype name="accessionnumbertype"> <xs:documentation xml:lang="da">unikt alfanumerisk nummer der kan anvendes som reference til dokument</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="12" /> <xs:simpletype name="changetypeenum"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"> <xs:documentation xml:lang="da">dokument metadata ændret</xs:documentation> <xs:enumeration value="2"> <xs:documentation xml:lang="da">dokument brødtekst ændret</xs:documentation> <xs:enumeration value="3"> <xs:documentation xml:lang="da">dokument brødtekst og metadata er ændret</xs:documentation> <xs:enumeration value="4"> <xs:documentation xml:lang="da">dokument er nyt</xs:documentation> <xs:enumeration value="5"> <xs:documentation xml:lang="da"> Dokumentet er fjernet</xs:documentation> <xs:simpletype name="changedatetype"> <xs:documentation xml:lang="da">dokumentets seneste ændringsdato. Den nyeste </xs:documentation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="10" /> <xs:simpletype name="documenttypeidtype"> <xs:documentation xml:lang="da">det id der angiver dokumentets type</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:simpletype name="documenttypetype"> <xs:documentation xml:lang="da">det korte navn for dokumentets type</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="10" /> </xs:schema> </wsdl:types> Side 8 af 17

9 <!-- BINDINGS --> <wsdl:message name="getchangeddocumentlistsoapin"> <wsdl:part name="parameters" element="cst:getchangeddocumentlist" /> </wsdl:message> <wsdl:message name="getchangeddocumentlistsoapout"> <wsdl:part name="parameters" element="cst:getchangeddocumentlistresponse" /> </wsdl:message> <wsdl:porttype name="legaldocumentssoap"> <wsdl:operation name="getchangeddocumentlist"> <wsdl:input message="cst:getchangeddocumentlistsoapin" /> <wsdl:output message="cst:getchangeddocumentlistsoapout" /> </wsdl:operation> </wsdl:porttype> <wsdl:binding name="legaldocumentssoap" type="cst:legaldocumentssoap"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" /> <wsdl:operation name="getchangeddocumentlist"> <soap:operation soapaction="https://www.services.retsinformation.dk/getchangeddocumentlist" style="document" /> <wsdl:input> <soap:body use="literal" /> </wsdl:input> <wsdl:output> <soap:body use="literal" /> </wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service name="legaldocuments"> <wsdl:port name="legaldocumentssoap" binding="cst:legaldocumentssoap"> <soap:address location="https://www.services.retsinformation.dk/legaldocuments.asmx" /> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions> 4.2 Eksempler I det følgende illustreres forskellige eksempler på response dokumenter som resultat af kald til GetChangedDocumentList metoden. Response dokument med returnerede dokumenter: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getchangeddocumentlistresponse xmlns:cst="http://www.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24"> <cst:documents> <cst:document> <cst:documentid>ab1</cst:documentid> <cst:internaldocumentid>1</cst:internaldocumentid> <cst:accessionnumber>c </cst:accessionnumber> <cst:changetype>4</cst:changetype> <cst:changedate> :01:02</cst:ChangeDate> <cst:documenttypeid>150</cst:documenttypeid> <cst:documenttype>cir H</cst:DocumentType> </cst:document> <cst:document> <cst:documentid>ab2</cst:documentid> <cst:internaldocumentid>2</cst:internaldocumentid> <cst:accessionnumber>c </cst:accessionnumber> <cst:changetype>4</cst:changetype> <cst:changedate> :01:02</cst:ChangeDate> <cst:documenttypeid>180</cst:documenttypeid> <cst:documenttype>vej</cst:documenttype> </cst:document> <cst:document> <cst:documentid>ab5</cst:documentid> <cst:internaldocumentid>5</cst:internaldocumentid> <cst:accessionnumber>c </cst:accessionnumber> Side 9 af 17

10 <cst:changetype>1</cst:changetype> <cst:changedate> :01:02</cst:ChangeDate> <cst:documenttypeid>180</cst:documenttypeid> <cst:documenttype>vej</cst:documenttype> </cst:document> </cst:documents> </cst:getchangeddocumentlistresponse> Response dokument uden returnerede dokumenter: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getchangeddocumentlistresponse xmlns:cst="http://www.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24"> <cst:documents/> </cst:getchangeddocumentlistresponse> Response dokument med fejlindikation: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getchangeddocumentlistresponse xmlns:cst="http://www.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24"> <cst:error>10</cst:error> </cst:getchangeddocumentlistresponse> 5. Lex Dania dokument web service Web servicen giver serviceaftager mulighed for at hente hele dokumenter inklusive metadata til brug hos serviceaftager selv. Servicen eksponerer én metode, GetDocument, med et simpelt interface som tillader at der angives et internt dokumentid. Såfremt dokument eksisterer i Retsinformations slutbrugersystem, returneres dette indlejret i GetDocument metodens response dokument, som findes beskrevet i afsnittet Servicebeskrivelse. GetDocument metoden returnerer altså populært sagt et dokument (Retsinformation) i dokumentet (response dokument). Det returnerede Retsinformation dokument er altid af formatet Lex Dania, som tidligere er beskrevet i afsnittet Baggrund. Lex Dania formatet introduceres først i forbindelse med lanceringen af det nye Retsinformation, hvilket medfører at kun nye dokumenter kan leveres i Lex Dania komplet med dokument metadata og dokument brødtekst. Dokumenter produceret før lanceringen, benævnt legacy, kan kun leveres i Lex Dania format med dokument metadata. Lex Dania skema for nye dokumenter er bestemt af dokumenters dokumenttype. Alle aktive dokumenttyper er parret med specifikt Lex Dania skema. F.eks. er en hovedlov (dokumenttype= LOV H ) baseret på skemaet LOV H.Retsinfo.LexDania_2.1.xsd. Lex Dania skema for legacy dokumenter er generelt og er benævnt Legacy.Retsinfo.LexDania_2.1.xsd. Skemaet indeholder som nævnt ikke dokumenters brødtekst, kun metadata. Metoden GetDocument s response skema inkluderer reference til det returnerede Retsinformation dokuments Lex Dania skema. Retsinformation dokumenter returneres altid koncist jf. deres respektive Lex Dania skema. F.eks. vil en lov (oprettet efter lanceringen), hvor kun metadata er ændret, blive returneret med både metadata og brødtekst. Er loven oprettet før lanceringen vil kun lovens metadata blive returneret jf. Lex Dania legacy skemaet Side 10 af 17

11 Nogle Retsinformation dokumenter indeholder billeder inkluderet i brødtekst. Billeder anføres kun ved navn i brødteksten, men findes fysisk i en såkaldt billede-spand som kan nås gennem følgende adgang: URL-adressen svarer til billede-spandens rod og den underliggende placering af billeder skal beregnes af serviceaftager. Den underliggende struktur er opbygget af dokument oprettelsesår og dokument serieid: Oprettelsesår hentes fra Lex Dania dokumentets <Year> node som findes under <Meta> instansen. Serieid beregnes gennem noden <documentid> som er repræsenteret ved formatet AANNNNNN. De første to tegn (= AA ) i <documentid> svarer til dokumentets serieid. Eksempel på Lex Dania dokuments Meta data element: <Meta> <Year>2008<Year/> <DocumentId>AC000199<DocumentId/> <Meta/> Hvis dokumentets brødtekst samtidigt inkluderer billedet AC000199_1.gif skal billedet findes på følgende lokation: Servicebegrænsninger: Kun dokumenter fra regeldatabasen Dokumenter fra før Retsinformations nye slutbrugersystem go-live vil ikke indeholde brødtekst Overordnet metodespecifikation: Web service Host Metode LegalDocument.asmx https://services.retsinformation.dk GetDocument Version 1 Parameter Response skema InternalDocumentID, integer, obligatorisk GetDocumentResponse.xsd (skema er inkluderet i LegalDocument_resolved.wsdl) Åben Alle dage inklusive weekends fra Side 11 af 17

12 5.1 Servicebeskrivelse Nedenfor illustreres servicebeskrivelsen for Lex Dania dokument web servicen. Beskrivelsen er en såkaldt resolved WSDL version, som inkluderer alle elementer og type erklæringer for GetDocument metodens response dokument i selve WSDL en. Dermed er der ingen inkluderede skemaer til WSDL en. Serviceaftager skal betragte elementet GetDocumentResponse som metodens komplette response skema. GetDocumentResponse skemaet indeholder rodelementerne Error og Document. Elementet Document er en kompleks type som indeholder underelementerne Header og Body, som begge i sig selv er komplekse typer. Det er Body elementet der repræsenterer det returnerede Lex Dania dokument, som resultat af kald til GetDocument metoden. Elementet Header indeholder styredata for det returnerede Lex Dania dokument. Underelementet Schema repræsenterer URLreference til det specifikke Lex Dania skema som det fundne Lex Dania dokument er baseret på. Således fortolkes GetDocumentResponse skemaet: Hvis der opstår en fejl returneres kun et Error element. Den angivne fejlkode vil være af enumrator typen ErrorTypeEnum. Hvis der ingen dokumenter findes returneres tom Document element. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wsdl:definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:cst="https://www.services.retsinformation.dk/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textmatching/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" targetnamespace="https://www.services.retsinformation.dk/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> <wsdl:types> <xs:schema elementformdefault="qualified" targetnamespace="https://www.services.retsinformation.dk/"> <!-- RESPONSE DOCUMENT DEFINITION --> <xs:element name="getdocument"> <xs:complextype> <xs:element minoccurs="1" maxoccurs="1" name="internaldocumentid" type="cst:internaldocumentidtype"/> </xs:element> <!-- RESPONSE DOCUMENT DEFINITION --> <xs:element name="getdocumentresponse"> <xs:complextype> <xs:element name="error" minoccurs="0" maxoccurs="1" type="cst:errortypeenum"/> <xs:element name="document" minoccurs="1" maxoccurs="1" type="cst:documenttype"/> </xs:element> <!-- TYPES DEFINITION --> Side 12 af 17 Forfatters initialer: MWL

13 <xs:simpletype name="errortypeenum"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:enumeration value="1"> <xs:documentation xml:lang="da">webservice kan kun køres i http-kontekst. </xs:documentation> <xs:enumeration value="2"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger er ikke autentificeret, slå anonym adgang fra</xs:documentation> <xs:enumeration value="3"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger blev ikke fundet i databasen</xs:documentation> <xs:enumeration value="4"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger er blevet inaktiveret</xs:documentation> <xs:enumeration value="5"> <xs:documentation xml:lang="da">bruger har ikke adgang til denne webservice metode</xs:documentation> <xs:enumeration value="6"> <xs:documentation xml:lang="da">webservicen er blevet inaktiveret</xs:documentation> <xs:enumeration value="7"> <xs:documentation xml:lang="da">webservicen kan ikke anvendes indenfor lukkevinduet</xs:documentation> <xs:enumeration value="10"> <xs:documentation xml:lang="da">der skete en kritisk fejl ved afvikling af webservicen. Kontakt en administrator hvis fejlen gentager sig.</xs:documentation> <xs:enumeration value="61"> <xs:documentation xml:lang="da">der findes ikke noget regel dokument for det specificerede dokument id.</xs:documentation> <xs:enumeration value="62"> <xs:documentation xml:lang="da">det specificerede regel dokument findes, men har en publiceringsdato, der ligger for langt tilbage.</xs:documentation> <xs:complextype name="documenttype"> <xs:element name="header" type="cst:documentheadertype"/> <xs:element name="body" type="cst:documentbodytype"/> <xs:complextype name="documentheadertype"> <xs:element name="schema" type="xs:string"/> <xs:complextype name="documentbodytype"> <xs:any/> <xs:simpletype name="internaldocumentidtype"> Side 13 af 17 Forfatters initialer: MWL

14 <xs:documentation xml:lang="da">det interne dokumentid, der anvendes til opslag i øvrige services</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:int"> </xs:schema> </wsdl:types> <!-- MESSAGE BINDING --> <wsdl:message name="getdocumentsoapin"> <wsdl:part name="parameters" element="cst:getdocument"/> </wsdl:message> <wsdl:message name="getdocumentsoapout"> <wsdl:part name="parameters" element="cst:getdocumentresponse"/> </wsdl:message> <wsdl:porttype name="legaldocumentsoap"> <wsdl:operation name="getdocument"> <wsdl:input message="cst:getdocumentsoapin"/> <wsdl:output message="cst:getdocumentsoapout"/> </wsdl:operation> </wsdl:porttype> <wsdl:binding name="legaldocumentsoap" type="cst:legaldocumentsoap"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/> <wsdl:operation name="getdocument"> <soap:operation soapaction="https://www.services.retsinformation.dk/getdocument" style="document"/> <wsdl:input> <soap:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output> <soap:body use="literal"/> </wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service name="legaldocument"> <wsdl:port name="legaldocumentsoap" binding="cst:legaldocumentsoap"> <soap:address location="https://www.services.retsinformation.dk/legaldocuments.asmx" /> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions> 5.2 Eksempler I det følgende illustreres forskellige eksempler på response dokumenter som resultat af kald til GetChangedDocumentList metoden. Response dokument med returneret Lex Dania dokument komplet med metadata og brødtekst: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getdocumentresponse xmlns:cst="http://wwww.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24/"> <cst:document> <cst:header> <cst:schema> "http://wwww.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24/cir H.Retsinfo.LexDania_2.1.xsd" </cst:schema> </cst:header> <cst:body> <Dokument id="dok1"> <Meta id="dok1_x1"> <DocumentType>Cirkulære (2 sp)</documenttype> <Rank>C</Rank> <AccessionNumber>C </AccessionNumber> Side 14 af 17 Forfatters initialer: MWL

15 <DocumentId>AB000001</DocumentId> <DocumentTitle>Cirkulære om de regionale arbejdsmarkedsråds behandling af ansøgninger om arbejdstilladelse for udenlandske arbejdstagere, der ikke er statsborgere i et EF/EØS-land</DocumentTitle> <Year>1998</Year> <DiesSigni> </DiesSigni> <DateOfSubmit id="submit_1" /> <Status>Valid</Status> <PopularTitle>RAR-cirkulæret</PopularTitle> <JournalNumber>Arbejdsmin.,\nArbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr </JournalNumber> </Meta> <TitelGruppe id="dok1_x2"> <Titel id="tit1"> <Linea> <Char>Lov om tilskud til distribution af dagblade</char> </Linea> </Titel> </TitelGruppe> <DokumentIndhold id="dok1_x3"> <Hymne id="hym1"> <Exitus> <Linea> <Char>VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:</char> </Linea> <Linea> <Char>Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:</char> </Linea> </Exitus> </Hymne> <Bog id="bog0"> <Afsnit id="afs0"> <Kapitel id="kap1"> <Explicatus>Kapitel 1</Explicatus> <Rubrica id="kap1_x1"> <Linea> <Char>Formål</Char> </Linea> </Rubrica> <ParagrafGruppe id="kap1_x2"> <Paragraf id="par1"> <Explicatus> 1. </Explicatus> <Stk id="par1_stk1"> <Exitus> <Linea> <Char>Kulturministeren yder tilskud til udgivere til distribution i Danmark af dagblade inden for det beløb, der afsættes til formålet på den årlige finanslov.</char> </Linea> </Exitus> </Stk> <Stk id="par1_stk2"> <Explicatus>Stk. 2. </Explicatus> <Exitus> <Linea> <Char>Formålet med tilskuddet er fremme af flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf.</char> </Linea> </Exitus> </Stk> </Paragraf> </ParagrafGruppe> </Kapitel> </Afsnit> </Bog> </DokumentIndhold> <UnderskriftGruppe id="dok1_x4"> <UnderskriftStedDato id="dok1_x5" /> <Segl id="dok1_x6"> <Linea> <Char>Under Vor Kongelige Hånd og Segl</Char> </Linea> </Segl> <Underskriver id="dok1_x7" /> </UnderskriftGruppe> </Dokument> </cst:body> </cst:document> Side 15 af 17 Forfatters initialer: MWL

16 </cst:getdocumentresponse> Response dokument med returneret Legacy Lex Dania dokument indeholdende alene metadata: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getdocumentresponse xmlns:cst="http://wwww.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24/"> <cst:document> <cst:header> <cst:schema> Legacy.Retsinfo.LexDania_2.1.xsd </cst:schema> </cst:header> <cst:body> <Dokument id="dok1"> <Meta id="dok1_x1"> <DocumentType>Vejledning</DocumentType> <Rank>C</Rank> <AccessionNumber>C </AccessionNumber> <DocumentId>AB000002</DocumentId> <DocumentTitle>Vejledning om rådighed</documenttitle> <Year>1998</Year> <DiesSigni> </DiesSigni> <DateOfSubmit id="submit_1" /> <Status>Valid</Status> <JournalNumber>Arbejdsmin.,\nDir. for Arbejdsløshedsforsikr., j. nr </JournalNumber> <DateOfHistoricMark> </DateOfHistoricMark> </Meta> </Dokument> </cst:body> </cst:document> </cst:getdocumentresponse> Response dokument uden returneret dokument: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getdocumentresponse xmlns:cst="http://wwww.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24/"> <cst:document/> </cst:getdocumentresponse> Response dokument med fejlindikation: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cst:getdocumentresponse xmlns:cst="http://wwww.retsinformation.dk/offentlig/xml/schemas/2007/09/24/"> <cst:error>61</cst:error> </cst:getdocumentresponse> 6. Miljøer, skemaer og web-adresser 6.1 Produktionsmiljø Web service host og servicebeskrivelser (wsdl): https://services.retsinformation.dk/ Side 16 af 17

17 Lex Dania skemaer: 6.2 Testmiljø Der vil ikke blive etableret test miljø for. Serviceaftager tilbydes en web service stub pakke, som installeres hos serviceaftager og mod hvilken web service klienter implementeres og testes lokalt. Web service stub pakken er fra go-live i 2007 og er pt. ikke ajourført. Web service stubs er udviklet i Microsoft.NET framework 2.0 og kræver derfor en Microsoft baseret platform se afsnit om serverkonfiguration senere i dette afsnit. Det er desværre ikke muligt at tilbyde kodebase til alternative platforme i øjeblikket. Pakken (webservicestub_ zip) kan hentes fra: Web service stubs eksponerer identiske interfaces med de tilsvarende i produktionsmiljøet. Stubs er trimmet for alt sikkerhed og forretningslogik, i det de alene skal agere udviklingsbrohoved. Det returnerede data er statisk og prækonfigureret for pakken, og vil derfor ikke nødvendigvis afspejle input til web service kald. Selvom web service stubs ikke indeholder sikkerhedsmodulet er det stadig muligt at udvikle certifikatbindingen til web service klient koden. Certifikat transporteres på protokolniveau (http/secure), og ikke som en del af applikationslaget. Hvis serviceaftager ønsker at autogenerere web service client proxies, fx med wsdl.exe toolet fra Microsoft, kan det ikke anbefales at anvende wsdl dokumenter genereret af web service stubs selv anvend i stedet de komplette wsdl (resolved version) som medfølger i pakken Serverkonfiguration Web service stubs er testet mod følgende anbefalede serverkonfiguration: Microsoft Windows Server 2003 R2 (standard edition) SP1 Microsoft Internet Information Server (IIS) 6.0 Microsoft.NET Framework version 2.0 (x86) redistributable Konfiguration af web service stub site (MS IIS) Følg nedenstående trin for opsætning af web service stubs: På filsystemet oprettes rodfolder til web service stubs filerne I IIS en oprettes nyt web-site som mapper til web service stubs rodfolderen Kopiér nu indholdet af folderen \webservicestubs i testpakken til web service stubs rodfolderen Sørg for at web-sitet tillader anonym adgang eller alternativt, at web service klienten sender valide credentials med til web service Side 17 af 17

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Kompetencefonde webservice API beskrivelse PUBLICX Kompetencefonde webservice API beskrivelse 24.09.2012 A114.8968.3 Logica Side 1 af 12 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Termer og forkortelser... 3 3. Systemarkitektur... 4 3.1 Aktører og roller...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal

Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 10 1.1 Introduktion... 10 1.2 Forkortelser og Standarder... 10 2 Arkitektur... 11 2.1 Generelt... 11 2.2 Principskitse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for BBR... 3 6.2 Kort om BBR s dataudveksling... 4 6.3 Vedligeholdelse af matrikulære data i BBR... 6 6.4 Systemspecifikke

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! "

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! " Dette dokument beskriver e-tl kommunikationstest For at sikre en tidlig aftestning af forbindelsen fra eksterne parter til e-tl er der implementeret en række Web Services,

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

STINA-vejledning Automatiseret indberetning

STINA-vejledning Automatiseret indberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 December 2010 STINA-vejledning Automatiseret indberetning 1. Indledning Vejledningen henvender sig til teknikere i virksomheder, der vil automatisere

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Side 1 af 5 Vejledning 2. august 2013 NITRI Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Indholdsfortegnelse Formål...2 Virksomhedssignatur...2 Funktionssignatur...3

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 NemHandel infrastruktur Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

efaktura kvitteringer / acknowledgements format 1. Marts 2012 Dokumentversion 2.7

efaktura kvitteringer / acknowledgements format 1. Marts 2012 Dokumentversion 2.7 efaktura kvitteringer / acknowledgements format 1. Marts 2012 Dokumentversion 2.7 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Kvitteringsformat... 1 1.1.1 Specielle

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen i samarbejde med Devoteam og Trifork

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV3 og BuildingDwellingV4 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

ATP WS Provider Profile

ATP WS Provider Profile ATP WS Provider Profile Author: Integration Expert Team (IET) (IET) Subject: ATP WS provider profile Page 1 of 16 1. Dokumenthistorik ATP WS Provider Profile Revisioner Dato for denne version: 13.11.2014

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret web service Version 1.2 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan man tilkobler en Java-baseret

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

UNI Login. Licens webservice. ws-03

UNI Login. Licens webservice. ws-03 UNI Login Licens webservice ws-03 UNI Login Licens webservice 5.0 Licens webservice 1 Indhold 1 Licens webservice... 2 1.1 Informationsmodel... 2 1.2 Entiteter og attributter... 2 Projekt... 2 Gruppe...

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning OIOXMLfakturaprint version 1.1 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav til systemet...3 Installation...3 Konfiguration...6 Folderindstillinger...8

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Forskellen på Chained root og Single root certifikater Denne vejledning vil prøve på at beskrive forskellen på et Chained root og et Single root udstedt certifikat. Derudover vil vi også forsøge at beskrive

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu Overgang til NemID til erhverv Maj 2012 Nets DanID A/S Peter Kristiansen, pkris@nets.eu NemID til erhverv 1. Opgaven vi står over for 2. De indledende øvelser 3. Sådan forløber migreringen 4. Problemer

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere