Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt"

Transkript

1 Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012

2 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information om uddannelsen og kort om University College Lillebælt. Flere steder i studiehåndbogen henvises der til hjemmesiden og/eller Fronter hvor en række overordnede cirkulærer, retningslinjer, bestemmelser, procedurer mm. findes. Dette er den 52. udgave af studiehåndbogen, og vi håber at alle læsere vil få nytte af håndbogen og være med til at forbedre næste udgave ved at gøre opmærksom på eventuelle fejl eller mangler. Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012

3 1. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT - ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN 1 2. UDDANNELSEN UDDANNELSENS UNDERVISNINGSFORMER LITTERATUR OG BOGINDKØB FREMMØDE EKSAMENSBESTEMMELSER STUDIEVEJLEDNING TUTORORDNING TAVSHEDSPLIGT AUTORISATION INTERNATIONALT UDDANNELSESSAMARBEJDE INTERNATIONAL UDVEKSLING EVALUERING ANDRE FORHOLD ANVENDELSE AF STUDENTEROPGAVER FORSIKRING INDHENTELSE AF BØRNEATTEST/STRAFFEATTEST OVERSIGT OVER UNDERVISNINGSPERIODER HOLDMØDER KLAGEADGANG LØBENDE MEDDELELSER ORLOV OG SYGEORLOV OMGÆNGERE/OVERFLYTNING OVERFLYTNING TIL ANDEN ERGOTERAPEUTUDDANNELSE STATENS UDDANNELSESSTØTTE DÆKNING AF TRANSPORTUDGIFTER FRONTER, ELEKTRONISK UNDERVISNINGS- OG KONFERENCESYSTEM FACILITETER KONTORETS ÅBNINGSTID ADGANG TIL UDDANNELSESSTEDET LÅN AF UNDERVISNINGSUDSTYR BIBLIOTEK EDB-MULIGHEDER FOR DE STUDERENDE... 21

4 4.6 KNOGLEKASSER FOTOKOPIERING UDPRINTNING LOKALEUDLÅN STUDIEKORT STUDIESAL/VÅDSAL PRAKTISKE OPLYSNINGER FREDAGSBAR KØKKEN / KANTINE OPKLÆBNING PÅ VÆGGE OPRYDNING OG RENGØRING RYGNING ORGANISATION OG PERSONALE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT ORGANISATION UDDANNELSESUDVALG - ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN DE STUDERENDES ORGANISATION PERSONALE - ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN RELEVANTE EKSTERNE ADRESSER/KONTAKTER ERGOTERAPEUTUDDANNELSER I DANMARK FAGFORENING, ERGOTERAPEUTFORENINGEN KOLLEGIE- OG VÆRELSESANVISNING ODENSE STUDENTERHUS STUDENTERRÅDGIVNINGEN... 29

5 1. University College Lillebælt - Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Tlf Fax Hjemmeside Uddannelseschef Jette Rasmussen 2. Uddannelsen Studieordningen er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets Lov om mellemlange videregående uddannelser, Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse og Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i ergoterapi nr. 832 af 13/08/2008. Bekendtgørelserne findes på under lovgivning. Lov om mellemlange videregående uddannelser (MVU-loven) Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser 2.1 Uddannelsens undervisningsformer Ergoterapeutstudiet uddanner til en funktion i et sundhedsvæsen, der er i konstant forandring. Det stiller store krav til den færdiguddannede ergoterapeut, som må være i stand til at opsøge ny viden, lære, problemløse og formidle. Disse kvaliteter søges i uddannelsen fremmet ved anvendelse af en række forskellige undervisningsformer. Det overordnede pædagogiske mål er at opnå sammenhæng mellem de undervisningsformer, der benyttes i studiet, de ergoterapeutiske arbejdsformer, som anvendes i praksis og fagets grundsyn, hvor menneskelig aktivitet betragtes som noget grundlæggende for udvikling. For at gennemføre studiet er det således nødvendigt, at den studerende deltager aktivt i undervisningen og er indstillet på at tage ansvar for egen læring. Der arbejdes derfor gennem hele 1

6 uddannelsen med refleksioner over læringsudbytte og personlige læringsmål. Disse placeres i den enkeltes E- portfolio mappe. Praksislæring (situeret læring) Ergoterapeutuddannelsen er en professionsuddannelse, hvor uddannelsen kobler teori og praksis, hvor undervisningen foregår på uddannelsen, i praksis samt i det omgivende samfund. Der er en forskel på hvad og hvordan man lærer. Noget læres bedst på uddannelsen og noget læres bedst i praksis. Læring i praksissituationer betyder at læringen foregår de steder, hvor det lærte skal anvendes. Læring i praksis betyder også, at der sker en påvirkning af personen i form at en socialisering ind i professionens praksis. Igennem uddannelsen er den enkelte studerende selv med til at vælge projekter, der skal undersøges i praksis. Ergoterapeutuddannelsen har igennem uddannelsen aftaler med praksis, hvor hele hold af studerende eller nogle fra holdet deltager i projektet for at udfylde denne aftale. Der foregår også igennem uddannelsen en læring på tværs af praksisfællesskaberne. Det er både på uddannelsen, projekter i praksis og i den kliniske praksis. Det er i samarbejde med andre sundhedsuddannelser som fysioterapeuter, sygeplejersker og radiografer. Opgave baseret læring (Task based learning) Task based learning er en pædagogisk metode, hvor opgaven anvendes som et centralt fokus og er omdrejningspunkt for hele læringsprocessen for de studerende. Task based learning er en praksisorienteret metode. Udformningen og målet med den stillede opgave er, at den har baggrund i en konkret og reel situation indenfor det faglige felt (ergoterapi), som retter sig imod professionens virke. Der arbejdes med kobling mellem teori og praksis. De studerende er aktiv deltagende i læringsprocessen via arbejdet med opgaven. Task based learning består af tre trin i læringsprocessen: Introduktion til opgaven Planlægning, arbejde med og formidling af opgaven Analyse og praktisering af opgaven. I den pædagogiske tilrettelæggelse fokuserer vi på at: Opgaverne skal være udformet som en case, brugerfortælling, video, foto, et interview med en bruger, Medtænke relationer - grupper, hvor der udarbejdes en gruppekontrakt, som er rammen for samværet og arbejdet i gruppen. Fremme situationsbestemt læring - alle i gruppen arbejder aktivt omkring opgaven med henblik på at koble teori og praksis. 2

7 De studerende får afprøvet deres teoretiske viden i en konkret situation, det vil sige at læringen bliver kontekstuelt indlejret. De får via cases billeder på hvad ergoterapi er, og hvordan det udføres i praksis. Opgavebesvarelserne placeres i den enkeltes E- portfolio mappe. Dialogbaseret undervisning Hensigten og målet med den dialogbaserede undervisning er at fremme og styrke dialogen mellem undervisere og studerende samt de studerende imellem. Projekt Projektformen kan tage sit udgangspunkt i både teoretiske og praktiske problemstillinger. Klinisk undervisning Den undervisning der foregår på det kliniske arbejdssted. Studiegrupper Studiegrupper er grupper på 3-4 studerende. Studiegruppen bruges til at studere, afprøve forståelser og udarbejde fælles opgaver som en del af undervisningen. Alle studerende forventes at deltage aktivt i arbejdet i studiegrupperne, da studiets undervisningsformer bygger på dette. Selvstudier Selvstudier er de studier, den studerende selv foretager som forberedelse til og bearbejdning af den øvrige undervisning. Der må forventes et væsentligt tidsforbrug til selvstudier. Læs mere om Ergoterapeutuddannelsens pædagogiske metoder i følgende dokument: 2.2 Litteratur og bogindkøb Ved uddannelsens start findes der på Fronter en liste over den litteratur, der p.t. er obligatorisk i det enkelte modul. Litteraturen findes i ét eksemplar på biblioteket, hvor den studerende kan orientere sig yderligere. Ud over den obligatoriske litteratur anbefales en række forskellig litteratur samt obligatoriske artikelsamlinger den enkelte studerende selv skal have kopieret før semesterets start. Lån af den nødvendige litteratur kan ikke påregnes at foregå fra University College Lillebælts eget bibliotek, idet kapaciteten her er begrænset. Ergoterapeutuddannelsen har indgået den almindelige grundaftale med COPY-DAN, hvor der højest må kopieres 20% af en publikation, dog højest 20 sider af publikationen pr. studerende pr. år. Overtrædelse af dette er strafbart. 3

8 Medlemmer af Etf kan få rabat på studiebøger - og alle andre bøger - gennem vores samarbejdsaftale BogPlus med Munksgaard. (minimum 20 % rabat på alle bøger udgivet af Munksgaard) På bøger fra Forlagene Reitzel og Academia gives 15 % rabat.) Man får rabatten ved at indtaste sit Etf-medlemsnummer på Munksgaards hjemmeside. Medlemskab af Ergoterapeutforeningen kan opnås så snart du har fået bekræftet din optagelse på studiet. Du kan melde dig ind i Ergoterapeutforeningen via Du skal selv huske at melde dig ud af foreningen ved et evt. studiestop. 2.3 Fremmøde Strategi for de studerendes fremmøde Der er igennem uddannelsen sat fokus på holdets eget arbejdsmiljø, så du uddannes til både at tage vare på andres arbejdsmiljø men også dit eget. Formålet er at såvel undervisere som studerende arbejder sammen om at få det enkelte hold til at fungere godt og sikre alle studerende inkluderes på holdet. Der arbejdes med at give de studerende redskaber til at håndtere, det at være på hold med 41 studerende. De studerendes manglende fremmøde er noget, der berører både den enkelte studerende, holdet, underviserne og uddannelsen. For den enkelte studerende har det betydning for gennemførsel af uddannelsen, det faglige udbytte og det faglige niveau, eventuelt brug af SU-klip til en forkert uddannelse og for sent fravalg af uddannelse. Det er derfor et fælles ansvar at forholde os til fremmødet. Både underviser, studievejleder og studierektor vil være opmærksomme på eventuel manglende studieaktivitet. Det diskuteres konkret med de berørte studerende. Deltagelsespligt/prøveforudsætninger Det forventes af den studerende deltager i fastlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb med henblik på at udvikle det beskrevne læringsudbytte i modulet. Der vil for såvel den teoretiske som den kliniske undervisning være beskrevet krav til deltagelse og prøveforudsætninger i de enkelte modulbeskrivelser. 2.4 Eksamensbestemmelser For de nærmere bestemmelser henvises til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser samt Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Alt materiale er at finde på Bekendtgørelser: fagbeskrivelser: Studieordning: Vedrørende praktisk vejledning om eksamen henvises til: Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense på Fronter. 4

9 2.5 Studievejledning Der tilbydes gennem hele uddannelsen individuel studievejledning til studerende, som af praktiske, faglige eller personlige årsager måtte have behov for det. Tid aftales med studievejlederen. Formålet med studievejledningen er at medvirke til, at de studerende får størst muligt udbytte af hele uddannelsesforløbet under hensyntagen til gældende rammer og bestemmelser. Studievejledningen kan blandt andet hjælpe de studerende med: At få overblik over uddannelsen og sammenhæng i uddannelsesforløbet. At udnytte og udvikle egne ressourcer under hensyntagen til uddannelsens mål og indhold så uddannelsen kan gennemføres. Orientere om orlovsmuligheder og omlægning af uddannelsesforløb i forbindelse med sygdom og orlov. Studiemæssige problemer såvel i teoretiske som kliniske undervisningsforløb. Støttemuligheder i forbindelse med eksempelvis læsevanskeligheder. Etc. Du kan træffe studievejlederne for ergoterapeutuddannelsen Marianne Kaslund og Brit Sander Bruun på deres kontor B2.13 eller pr. mail tlf: / mobil eller tlf.: / mobil Der kan desuden reserveres tid til samtale pr. mail, SMS, telefon, i deres dueslag etc. eller du kan tage chancen og dukke op. Studerende som studievejledere Studentervejledere er studerende der går på uddannelsen, så har du spørgsmål til studiet, studielivet, eller har du bare brug for at tale med en studerende, kan du kontakte dem via , som du kan finde på under ergoterapeut, studievejledning. Studentervejlederne kan: - At vejlede og rådgive vedrørende: o Studievalg o Studielivet fremmøde Litteratur Prioritering af tid Gruppedannelse, -konflikter, -samarbejde Eksamen og klinisk undervisning, (hvordan foregår det, hvordan forbereder jeg mig bedst). Specifikke problemstillinger, fx anatomi Støtte til valg af klinisk undervisningsfordeling Holdmøder o Fritid hvordan får man et liv samtidig med at være studerende o Generelle frustrationer og tvivl. o Eller hvis du bare har brug for at vende et eller andet med en udenforstående. 5

10 De kommer på besøg på jeres hold i modul 1 og 3. Specialpædagogisk støtte Har du læsevanskeligheder er der mulighed for en læseudredning og/eller for at søge hjælpemidler til brug i undervisningen via Specialpædagogisk Støtte fra SU-styrelsen. Du skal kontakte studievejleder Marianne Kaslund der kan sætte det i værk. Har du øvrige vanskeligheder der kan have betydning for dit studie, er det en god ide at orientere studievejleder eller underviser hurtigst muligt. Skal der foretages dispensation fra studieordningen, skal der søges om dette. Interessegruppe for ordblinde ergoterapeutstuderende Studievejleder Marianne Kaslund har samlet en interessegruppe for ordblinde ergoterapeutstuderende. Du kan kontakte Marianne, hvis du gerne vil indgå i gruppen for at støtte og inspirere hinanden til anvendelse af hjælpemidler, udveksle erfaringer og andre gode fif De studerende i gruppen siger, at det har været en stor hjælp i forbindelse med at gennemføre ergoterapeutstudiet. Tag imod og det så hurtigt som muligt 2.6 Tutorordning Formålet med tutorordningen er at skabe et forum, hvor studerende kan tage faglige og personlige problemstillinger, som er relateret til studiet, op med hinanden, at de studerende får redskaber til at fungere som studerende på stedet, at udnytte andre studerendes erfaringer, personligt, socialt og fagligt - herunder viden om uddannelsens kultur og arbejdsformer, at lære om prioritering af læsestof og arbejdsbelastning samt handlekanaler (administrativt og fagligt), at sikre social integration på studiet. At oprette facebookgruppe for det nye hold Rammer og indhold Studerende fra 2. semester tager imod de nye studerende og fungerer som tutorer i 1. semester. Ordningen medfører, at nye studerende har fast tilknytning til ældre studerende igennem det første semester. Ordningen kan munde ud i, at der dannes selvkørende tutorgrupper for resten af studieforløbet. I slutningen af 1. semester planlægger kommende 2. semester modtagelsen af de nye studerende. Der udarbejdes et brev, som studiesekretæren sender til de kommende studerende. I brevet ridser kommende 2. semester modtagelsesprogrammet op (mødetid og program for 1. dag og dato samt information om hyttetur). I brevet introduceres de studerende til facebookgruppen. Der planlægges traktement og modtagelse af de nye studerende. Hytteturen planlægges, se nedenstående. 6

11 Modtagelse En begrænset gruppe studerende fra 2. semester. (ca. 10 personer) er ansvarlige for at planlægge 1. dag på 1. semester. Modtagelsen indeholder sædvanligvis velkomst i et af de store klasselokaler med morgenkaffe/te og rundstykker, nogle sange, velkomsttale ved studierektor og præsentation af det personale, som kan være til stede. 2. semester byder velkommen og er toastmastere. Ergoterapeutuddannelsen refunderer udgifter på op til kr. mod forevisning af bilag. Det anbefales, at de nye sidder ved bord med deres kommende tutorer. Efter modtagelsen og indtil frokost går 1. og 2. semester hver til sit og har semesterstart med deres kommende lærere. 2. semester mødes igen med de nye ved frokosttid og spiser eventuelt sammen med dem i kantinen. Derefter er der rundvisning på skolen og man slutter som regel dagen af med socialt samvær. Hyttetur En anden begrænset gruppe studerende fra 2. semester er ansvarlige for afholdelse af hyttetur for alle 1. semesters studerende. Formålet er at få påbegyndt en social integration af det nye hold, lære holdet at kende under uformelle former og at få debatteret, hvad ergoterapeutstudiet handler om. Der bør også her lægges vægt på, at de nye knyttes til 2. semester, herunder de der skal være deres tutorer i uddannelsens 1. semester. Dette kan foregå gennem sociale aktiviteter. Ergoterapeutuddannelsen yder tilskud til hytteturen efter ansøgning. Det drejer sig om leje af hytte samt eventuel bustransport. Tilskuddet gives mod forevisning af bilag (regninger/kvitteringer) max kr. Tutorer En tredje begrænset gruppe studerende fra 2. semester påtager sig hvervet som tutorer for de nye. De fordeler sig med 3-4 nye studerende til hver. Det er en god idé at give et kort til de nye studerende med tutorens navn, telefonnummer og billede. Sekretariatet vil være behjælpelig med at plastcoate kortet. Tutorernes opgave er at deltage i de første holdmøder for at introducere til form og indhold for holdmøder på 1. Semester, at afholde faste mødetidspunkter mellem tutorer og dennes gruppe min. 4 gange i løbet af semestret, at der afholdes 1 times fælles skemalagt undervisning om for eksempel: Repræsentation i råd og udvalg, litteratursøgning, bogindkøb, lokalelån, kontorets funktion, studievejleder, Studenterhuset, D.S.R. (De Studerendes Råd) arrangementer o.s.v., Introducere sociale aktiviteter f.eks. pubcrawl, intro til byen, godt i gang fest. 7

12 Ergoterapeutuddannelsen betaler for tutorarbejdet efter forbrugte timer dog max. 8 timer á ca. 100 kr. pr. tutor. Indhold i de fire møder mellem tutorer og studerende Emnerne skal være studierelevante og kan f.eks. være det faglige og sociale klima på holdet, prioritering af læsestof, rollen som studerende på ergoterapeutuddannelsen, udveksle og diskutere erfaringer fra studiet, mulighed for afklarende spørgsmål vedrørende studiet. 2.7 Tavshedspligt Under hele uddannelsen får den studerende kendskab til forhold omkring patienter/klienter og virksomheder, som i henhold til borgerlig straffelov ikke må videregives til andre. Den studerende skal derfor ved uddannelsens start underskrive et tavshedsløfte, som er gældende under såvel den teoretiske som den praktiske del af uddannelsen. Brud på tavshedsløftet kan medføre bortvisning fra uddannelsen. Endvidere henvises til Sundhedsstyrelsens Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt - dialog og samarbejde med patienters pårørende. Vejledningen kan de studerende finde på Fronter inden første kliniske undervisningsperiode. 2.8 Autorisation Kun autoriserede ergoterapeuter har i følge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed ret til at udøve ergoterapi. Alle studerende skal søge Sundhedsstyrelsen om autorisation via Internettet i god tid inden uddannelsens afslutning (senest 14 dage inden uddannelsens afslutning). I skal selv betale autorisationsgebyret (kr. 280) til Sundhedsstyrelsen med Dankort på nettet. Vejledning til ansøgning om autorisation findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 2.9 Internationalt uddannelsessamarbejde Ergoterapeutforeningen er tilsluttet verdensorganisationen World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Ergoterapeutuddannelsen har herigennem formel kontakt til andre skoler, hvis land er tilknyttet verdensorganisationen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ergoterapeutforeningen. Herudover afholdes hvert år kongresser for netværket af europæiske ergoterapeutuddannelser (ENOTHE). Yderligere oplysninger kan fås hos den internationale koordinator på ergoterapeutuddannelsen International udveksling I de seneste år er der knyttet mange internationale forbindelser mellem uddannelsesinstitutioner. Udvekslingsprogrammerne har til formål at understøtte studenterudveksling, undervisersamarbejde og overordnede institutionsnetværk. 8

13 Du kan kontakte Ergoterapeutuddannelsens internationale koordinator Grethe Egmont Nielsen for yderligere informationer. For yderligere oplysninger se Ergoterapeutuddannelsens internationale side Klinisk undervisning i udlandet De studerende har mulighed for at gennemføre den kliniske undervisning i udlandet på et af institutionen anerkendt uddannelsessted. Der gives merit for forløbet. Studerende som ønsker klinisk undervisning i udlandet skal i første omgang kontakte studiekoordinator Anne Petersen. Den kliniske undervisning i udlandet kan indgå i et ERASMUS udvekslingsophold af 12 ugers forløb eller som free-mover af kortere varighed. Institutionen varetager den institutionelle kontakt og udformning af kontrakt. Den studerende varetager den personlige kontakt og praktiske foranstaltninger. Krav i forbindelse med klinisk undervisning i udlandet Krav til det kliniske undervisningssted At der i det pågældende land er ergoterapeutuddannelse, som er godkendt i forhold til verdensorganisationen. At der på praktikstedet kan ydes supervision i forhold til de krav, der er beskrevet i retningslinjerne for praktikken ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense. At praktikstedet evaluerer og orienterer uddannelsen om, hvordan forløbet har været, og om der kan være tale om et nyt ophold for andre praktikanter fremover, såfremt kravene fra retningslinjerne er opfyldt i forløbet. Krav til den studerende At den studerende skriver en skriftlig begrundet ansøgning om udvekslingsophold, som danner baggrund for godkendelse som udvekslingsstuderende. At den studerende følger de procedurer, der er tilknyttet et ERASMUS udvekslingsophold eller free-mover. Buddy Det er muligt at søge om at blive buddy for de internationale studerende. Buddies er en gruppe studerende, som har til opgave at hjælpe udenlandske studerende såvel praktisk som socialt, så de føler sig velkomne, og kan blive en aktiv del af studiemiljøet. Derudover har de til opgave at få internationalisering i fokus, blandt alle studerende i University College Lillebælt, og at fremme et godt og aktivt studiemiljø for udenlandske studerende. Økonomi 9

14 Hvis praktikken er på 12 uger eller derover kan der søges om et Erasmus-stipendium. Kontakt den internationale koordinator Grethe Egmont Nielsen omkring ansøgningsfrister, som du skal være opmærksomme på. Som udgangspunkt er det det kliniske undervisningssted i udlandet, der dækker udgifterne til supervision af de studerende. Ergoterapeutuddannelsen kan søges om dækning af udgifter til rejse som free-mover ud fra vedlagt dokumentation. De retningslinjer der er gældende vedrørende økonomi, er de der gælder det semester den studerende rejser ud i. Formidling af den kliniske undervisning i udlandet I forbindelse med klinisk undervisning i udlandet aftales det med den internationale koordinator hvordan opholdet efterfølgende skal formidles. Der aftales desuden tidspunkt for evaluering af forløbet. Du kan læse mere i ergoterapeutuddannelsen i Odense det lokale tillæg august Evaluering Arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling er vigtigt for Ergoterapeutuddannelsen og inddrager aktivt de studerende. Ved modulstart orienteres holdet om hvilke evalueringer, der er i modulet. Evalueringen omfatter både den teoretiske undervisning på ergoterapeutuddannelsen og den kliniske undervisning i praksis. 3. Andre forhold 3.1 Anvendelse af studenteropgaver Anvendelse af de studerendes opgaver følger Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og cirkulære om anvendelse af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed og bekendtgørelse af lov om ophavsret. 3.2 Forsikring Forsikring af den studerende under uddannelsen til ergoterapeut Det er den studerendes eget ansvar at holde sig forsikret under uddannelsen. Det gælder både ansvarsforsikring, erhvervsforsikring og ulykkesforsikring. Dette gælder alle aktiviteter i forbindelse med uddannelsen også eventuelle studierejser og ophold i udlandet. Ergoterapeutforeningen har som forening tegnet en kollektiv erhvervsansvarsforsikring for studerende der er medlem af Ergoterapeutforeningen. Forsikringen dækker både person- og tingskade i forbindelse med uddannelsen, hvis den studerende ikke er dækket af anden privat- eller erhvervsansvarsforsikring. Medlemskab kan tegnes på 10

15 Arbejdsskadeforsikring Ifølge Socialministeriets bekendtgørelse er uddannelsessøgende på en offentlig eller privat arbejdsplads, der deltager i en efter uddannelsesplanen godkendt praktik, forsikret efter lov om arbejdsskadeforsikring. Forsikringen omfatter følger af arbejdsskader, der skyldes praktikken eller de forhold, hvorunder den foregår. Den dækker dog ikke tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte. Forsikringspligten for de omhandlende praktikanter påhviler den offentlige eller private arbejdsgiver, hvor den kliniske undervisning finder sted. Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Indhentelse af børneattest/straffeattest Børneattest Folketinget har med lov nr. 520 af 21/6/2005 vedtaget lov om indhentelse af børneattest. Folketinget har dermed indført en generel pligt for alle offentlige forvaltningsmyndigheder til at indhente den såkaldte børneattest inden ansættelse af medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgave skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Indhentelse af børneattest gælder studerende, der skal i praktik på visse skoler, frivillige foreninger, i den kommunale sundhedstjeneste, på børneafdelinger og på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger mm. Attesten skal indhentes inden de studerende, som led i deres opgave, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Nogle ansættelsessteder kræver attesten også for praktikperioder på 1 uges varighed. Den studerende skal skriftligt give tilladelse til at en navngiven institution kan indhente børneattest i Det Centrale Kriminalregister. Den studerende kan ikke selv indhente attesten, men kan ved en skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen få meddelelser om, hvilke oplysninger der er videregivet. Det tager 3-4 uger at indhente attesten. Straffeattest Odense Kommune kræver straffeattest for praktikforløb længere end 3 uger. Følgende procedure er gældende for Odense Kommune: At de studerende bliver mundtligt / skriftligt orienteret om at vi kræver 11 attest - f.eks. via Odense Kommunes Praktikstedsbeskrivelse, hvor kravet om 11 straffeattest indskrives, så det er synligt for alle, der orienterer sig om praktikmuligheder i de lange Moduler ( ). Straffeattest skal sendes / afleveres til Sundhedsadministrationen - att. Jane Hjorth/Vibeke Nørskov, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ inden praktikstart. De studerende som måtte have anmærkning i deres straffeattest vil blive indkaldt til samtale med Souschef Diana Krogstrup. Det tager 3-4 uger at indhente straffeattesten. 11

16 Procedure for MRSA Screening Forebyggelse vedr. spredning af MRSA Forekomsten af MRSA-infektioner er steget over de senere år i Danmark. Tidligere blev MRSA især fundet hos indlagte patienter, der var smittet i udlandet. Som noget nyt spreder bakterien sig uden for sygehusene, fx på plejehjem. Forekomsten er stadig lav i forhold til mange andre lande i Europa, men for at holde forekomsten på et lavt niveau har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en national vejledning for at forebygge spredning af MRSA både inden for og uden for sygehuse. Det er vigtigt, at forekomsten holdes på et lavt niveau både for at forebygge alvorlige sygdomstilfælde, men også for at Danmark kan bibeholde en restriktiv antibiotikastrategi. Det er også vigtigt, at huske på, at ca. 1/3 af alle mennesker går rundt med stafylokokker i næsen, der ikke er resistente, men i øvrigt har de samme egenskaber som MRSA. At bære stafylokokker er således helt normalt. Problemet med resistente stafylokokker er, at infektioner kan være vanskeligere at behandle, hvilket skyldes, at man har færre antibiotika at vælge mellem, og at brug af disse kan kræve indlæggelse. 1 Studerende, som er i risiko for at bære MRSA, skal derfor podes inden de påbegynder kliniske periode på et sygehus. Procedure for Screening på Sundhedsuddannelserne, Odense I løbet af den første uge på uddannelsen, informeres du om hvordan du skal forholde dig i forbindelse med MRSA Screeningen. Efterfølgende SKAL du tjekke din UCL mail og besvare spørgeskemaet om MRSA. Hvis du kan svare ja til ét eller flere af spørgsmålene skal du podes for MRSA ved egen læge. Du vil efterfølgende blive kontaktet af en studiesekretær, der vil bede dig om at bekræfte at du har kontaktet din læge for at få foretaget en podning. Bekræftelsen arkiveres som dokumentation for at MRSA Screeningen er foretaget. Vi vil herefter give klinikken besked om at du er blevet screenet for MRSA

17 Procedure for MRSA Screening Forebyggelse vedr. spredning af MRSA Forekomsten af MRSA-infektioner er steget over de senere år i Danmark. Tidligere blev MRSA især fundet hos indlagte patienter, der var smittet i udlandet. Som noget nyt spreder bakterien sig uden for sygehusene, fx på plejehjem. Forekomsten er stadig lav i forhold til mange andre lande i Europa, men for at holde forekomsten på et lavt niveau har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en national vejledning for at forebygge spredning af MRSA både inden for og uden for sygehuse. Det er vigtigt, at forekomsten holdes på et lavt niveau både for at forebygge alvorlige sygdomstilfælde, men også for at Danmark kan bibeholde en restriktiv antibiotikastrategi. Det er også vigtigt, at huske på, at ca. 1/3 af alle mennesker går rundt med stafylokokker i næsen, der ikke er resistente, men i øvrigt har de samme egenskaber som MRSA. At bære stafylokokker er således helt normalt. Problemet med resistente stafylokokker er, at infektioner kan være vanskeligere at behandle, hvilket skyldes, at man har færre antibiotika at vælge mellem, og at brug af disse kan kræve indlæggelse. 2 Studerende, som er i risiko for at bære MRSA, skal derfor podes inden de påbegynder kliniske periode på et sygehus. Procedure for Screening på Sundhedsuddannelserne, Odense I løbet af den første uge på uddannelsen, informeres du om hvordan du skal forholde dig i forbindelse med MRSA Screeningen. Efterfølgende SKAL du tjekke din UCL mail og besvare spørgeskemaet om MRSA. Hvis du kan svare ja til ét eller flere af spørgsmålene skal du podes for MRSA ved egen læge. Du vil efterfølgende blive kontaktet af en studiesekretær, der vil bede dig om at bekræfte at du har kontaktet din læge for at få foretaget en podning. Bekræftelsen arkiveres som dokumentation for at MRSA Screeningen er foretaget. Vi vil herefter give klinikken besked om at du er blevet screenet for MRSA

18 14

19 3.3 Oversigt over undervisningsperioder UV = Undervisning UV År UV periode UV Fri UV periode UV fri UV periode UV fri UV periode UV Fri 2012/ Der er obligatorisk fremmøde i klinisk undervisning, som kan løbe hen over fridage og ferierne. Den kliniske undervisning kan være placeret på tidspunkter ud over hvad den teoretiske undervisning er f.eks. aftensarbejde og weekendarbejde. 3.4 Holdmøder og studietur Holdmøder Det er vigtigt at det enkelte hold løbende afholder holdmøder, hvor emner vedrørende studiet, udvalgsarbejde, holdfunktion, praktiske forhold o.lign. kan drøftes. Holdet kan, når det ønsker det, anmode uddannelseschef eller en underviser om deltagelse på holdmødet. Spørgsmål fremkommet på holdmøder, der angår eller er af interesse for uddannelseschef eller undervisere, kan bringes op på møde for uddannelseschef og undervisere. Studietur Studietur kan arrangeres som en del af modul 13 se beskrivelserne under modul 13 på hjemmesiden. Den studerende er ansvarlige for at arrangere studieturen, så den lever op til de krav der er sat for læringsudbyttet på modul 13. De studerende skal aflevere en beskrivelse af studieturen jævnfør oplæg fra individuelt tilrettelagt forløb modul 13. Studieturen foregår for den studerendes egen regning. 3.5 Klageadgang Den enkelte ergoterapeutuddannelse fastsætter inden for bekendtgørelsens og studieordningens rammer nærmere regler om uddannelsens tilrettelæggelse, herunder regler om klage over eksamen og dispensationsmuligheder. Regler vedrørende klage over eksamen findes i studieordningen og bekendtgørelse nr. 766 af 26. juni 2007 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser som findes på hjemmesiden. Klageprocedurer Vedrørende studerendes klager over: Forhold vedrørende den teoretiske del af uddannelsen. Tilrettelæggelse og indhold. Undervisere. Forhold vedrørende den kliniske undervisning. 15

20 Kvaliteten af det kliniske undervisningssted i forhold til det forventede. Den kliniske underviser. Hvis tilrettelæggelse og indhold af et eller flere modulforløb ikke svarer til det beskrevne i studieordningen og fagbeskrivelserne, har de studerende mulighed for mundtligt at gøre underviseren opmærksom på uoverensstemmelsen. Lykkes det ikke at løse problemet i den sammenhæng, skal de implementerede parter søge vejledning hos tredjepart/er (hhv uddannelseschef, studievejleder) som vil bidrage med hjælp til en konstruktiv løsning. Mislykkes det kan de studerende indgive skriftlig klage til uddannelseschef, som træffer afgørelse om afvisning af klagen eller viderebehandling af klagen med handlingsforslag. Klageren meddeles beslutning senest 14 dage efter modtagelsen af klagen. Utilfredshed med en underviser (fastansat/timelærer) fremsættes mundtligt over for underviseren selv. Lykkes det ikke at løse problemet i den sammenhæng, skal de implementerede parter søge vejledning hos tredjepart/er (hhv uddannelseschef, studievejleder) som vil bidrage med hjælp til en konstruktiv løsning. Hvis problemet ikke løses i fællesskab kan der skriftligt klages til uddannelseschef (som personaleansvarlig). Klagen skal være velbegrundet og konkret. Det er herefter uddannelseschef ansvar at agere på henvendelsen. Skriftlig klage besvares skriftligt senest 4 uger efter indgivelse. Lever det kliniske undervisningssted efter den/de studerendes mening ikke op til det beskrevne uddannelsesforløb, skal den/de studerende umiddelbart og mundtligt fremsætte dette over for den kliniske underviser. Det skal være velbegrundet og konkret og tage udgangspunkt i fagbeskrivelsen og det beskrevne uddannelsesforløb. Lykkes det ikke at løse problemet i den sammenhæng, skal de implementerede parter søge vejledning hos tredjepart/er (hhv uddannelseschef, studievejleder) som vil bidrage med hjælp til en konstruktiv løsning. Under forudsætning af at der har været en dialog, og den/de studerende fortsat ønsker at opretholde en klage, skal det fremgå af den afsluttende skriftlige evaluering af det kliniske undervisningsforløb (på baggrund af den enkeltes læringsmål), som videregives til undervisningsstedet og ergoterapeutuddannelsen senest 14 dage efter endt klinisk undervisningsforløb. På baggrund af denne evaluering er det uddannelseschef, der senest 14 dage efter at have modtaget klagen tager kontakt til det kliniske undervisningssteds leder. Uddannelseschef indkalder den/de studerende, de pågældende kliniske underviser/er, leder og evt. tredjepart/er til et møde, hvor de tilstedeværende drøfter problemet /-erne. Klagen og evt. svar på den person klagen omhandler, skal forelægge skriftligt ved mødet. 16

21 Det er uddannelseschefen der er ansvarlig for at indhente og formidle relevant pædagogisk og faglig dokumentation, som er nødvendigt for at få et overblik over klagen. Ergoterapeutuddannelsen er ansvarlig for at udarbejde et notat fra mødet. 3.6 Løbende meddelelser Meddelelser af dagligdags karakter fra kontoret, studierektor og undervisere gives hovedsageligt på Fronter, men også på opslagstavlerne, via UCL-mail og i holdets dueslag ved biblioteket. Det anbefales de studerende dagligt at ajourføre sig. 3.7 Orlov og sygeorlov Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser danner grundlaget for bestemmelse vedrørende orlov. Dokumentation skal den studerende selv betale. Orlovsansøgning Behandling af ansøgning om orlov foretages af uddannelseschef. Ansøgningen behandles som personsag. Det vil sige fortroligt og ud fra personlige og studiemæssige/faglige aspekter. Ved behandlingen af orlovsansøgningen lægges stor vægt på formålet med den ansøgte orlov. Dette skyldes, at en længerevarende afbrydelse af studiet vil betyde en forlængelse af uddannelsestiden med 1/2-1 år. Desuden skal der være plads på det hold, den orlovssøgende eventuelt skal fortsætte på. Hvis man ikke optages på det oprindeligt ønskede hold, kan man overføres til næste holds venteliste med opretholdelse af datomæssige indplacering. En orlovslængde på mere end 1 1/2 år bør så vidt muligt undgås. Hele studiet skal være afsluttet på seks år. En orlovsansøger skal, inden ansøgning udfærdiges, kontakte studievejleder eller studierektor vedrørende konsekvensen af eventuel orlov. Ansøgningen skal omhandle følgende: årsag til orlov udstrækning af orlov formål med orlov personlig dokumentation Orlovsregler I orlovsperioden er man officielt ikke at betragte som studerende, og ergoterapeutuddannelsen har derfor ingen forpligtelser over for pågældende. Studerende der ønsker orlov bør være opmærksom på følgende: SU: I orlovsperioden er man ikke støtteberettiget til SU og lån. SU og lån, der er udbetalt for orlovsperioden, skal tilbagebetales. 17

22 Studietid: Orlovsperioden medregnes ikke ved beregning af studietid i forbindelse med tildeling af uddannelsesstøtte. Studiekort: Studiekortet inddrages i orlovsperioden. Bolig: Bor man på kollegium, bør det undersøges, om man kan beholde boligen i orlovsperioden. Yderligere råd og vejledning kan fås ved henvendelse på studenterrådgivningen. Adressen er: Hinderupgård, Niels Bohrs Alle 21, 5230 Odense M. 3.8 Omgængere/overflytning En studerende der ikke har bestået sin reeksamen kan ansøge om at gå semesteret om. Ansøgningen skal være begrundet. Såfremt den studerende ønsker overflytning, skal den studerende hurtigst muligt ansøge uddannelseschef. Den studerende kan ikke gå til en ny eksamen i allerede beståede fag, og den studerende skal deltage i allerede gennemgået undervisning. 3.9 Overflytning til anden ergoterapeutuddannelse Af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov ved videregående uddannelsesinstitutioner" fremgår: Skift til ny uddannelse på samme institution eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den pågældende uddannelse eller institution, jf. dog stk. 2 Stk. 2. Overflytning til samme uddannelse ved anden uddannelsesinstitution kan, medmindre der foreligger særlige forhold, tidligst foretages, når den studerende har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår, eller, hvis sådanne ikke findes efter 1. studieår. Bekendtgørelsen findes på hjemmeside. En ansøgning om overflytning fra en uddannelsesinstitution til en anden kan tidligst ske efter 8 studiemåneder. Ansøgningen stiles til uddannelseschef for den uddannelsesinstitution, man søger overflytning til med kopi til egen uddannelsesinstitution. Bilag med relevante oplysninger vedlægges, f.eks. studieplan, udskrift af eksamensprotokollen m.v. En ansøgning om overflytning fra en uddannelsesinstitution til en anden vil hovedsageligt blive afvist, hvis det hold man søger ind på har for mange studerende Statens uddannelsesstøtte Stipendium og studielån søges hos Statens Uddannelsesstøtte, SU. De studerende skal selv indtaste en ansøgning i minsu, som findes på Her gives direkte adgang til at se data og lave ændringer i aktuelle SU-forhold. For at logge på minsu, skal man bruge digital signatur. Det er gratis at få en digital signatur se hvordan på SUstyrelsens hjemmeside. 18

23 På ergoterapeutuddannelsen er studiesekretær Cristina Lerche SU-ansvarlig (studiesekretariatet, kontor C2) Dækning af transportudgifter Udgifter til transport igennem studiet dækker den studerende selv. Det gælder både til den kliniske undervisning, projektarbejde samt undervisning der foregår på andre uddannelsessteder eller i borgerens hjem På kan du finde yderligere information om såvel ergoterapeutuddannelsen som University College Lillebælt Fronter, elektronisk undervisnings- og konferencesystem University College Lillebælt anvender det elektroniske undervisnings- og konferencesystem Fronter. Fronter kører over internettet og kræver ingen yderligere installation på din PC. Du får adgang til Fronter på Du bliver introduceret til Fronter ved studiestart. 19

24 4. Faciliteter 4.1 Kontorets åbningstid Receptionen Kontant udbetaling hos kassereren mandag - torsdag kl fredag kl Studiesekretariatet er åbent for studerende mandag torsdag kl fredag kl SU-vejledning v. Cristina Lerche i studiesekretariatet mandag torsdag kl Adgang til uddannelsesstedet og bookning af lokaler Ved studiestart modtager du adgangskort til hoveddøren som giver adgang til alle undervisningslokaler. Dørenes åbningstid er kl alle hverdage, hvorefter den låses af. Det er de studerendes ansvar, at vinduerne er lukkede og lyset er slukket når lokalet forlades. Retningslinjer for bookning af lokaler på Blangstedgårdsvej Bookning af lokaler til undervisning, møder eller vejledning sker i forbindelse med skemalægning og fremgår af skemaet. Studerende kan anvende ledige lokaler efter først til mølle princippet, og der sker ingen formel bookning. Grupperum hvor der er opsat fladskærme skal primært anvendes af grupper der har behov for dette. 4.3 Lån af undervisningsudstyr Minidisk, videokameraer og fotografiapparater kan lånes på biblioteket. Ved udlån af disse noteres den studerende for det lånte materiale og er ansvarlig (erstatningspligtig) for indtil tilbagelevering er registreret. ting det, 4.4 Bibliotek Biblioteket ligger i F1.20. Der er mulighed for selvudlån af bøger hele døgnet. Biblioteket er betjent fra: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl

25 Torsdag kl Fredag kl Udlånstid for bøger er 4 uger, kviklån 1 uge, videofilm; CD-rom, DVD kan lånes i 7 dage. Ved overskridelse af lånefristen udsendes hjemkaldelser for hhv. bøger, kviklån, video, CD- ROM og håndbøger: Første gang efter 1 uge gratis Anden gang efter 2 uger 20 kr. Tredje gang efter 3 uger 30 kr. Ved tredje hjemkaldelse præsenteres man for erstatningskrav og sortlistes. Studerende, som ønsker at benytte biblioteket, skriver under på, at de er personligt ansvarlige for det lånte og er indforstået med at betale bøder og erstatte eventuelt bortkomne materialer. Ved videre lån til medstuderende er man fortsat erstatningspligtig. Via hjemmesiden er det muligt at søge og reservere materiale fra alle University College Lillebælts biblioteker, på Syddansk Universitetsbibliotek (via ODIN) og på Odense Centralbibliotek - spørg bibliotekaren. 4.5 Edb-muligheder for de studerende I computer-rummet er der opstillet ca. 12 computere. Alle computere er tilkoblet en fælles laserprinter. Hvis computer eller printer ikke virker, kontaktes ServiceDesk Hvis der er problemer med betjening af et i øvrigt korrekt fungerende it-udstyr, må de studerende prøve at hjælpe hinanden. 4.6 Knoglekasser Udlånsperiode: Ergoterapeutstuderende må have knoglekassen i modul 1, 2 og 3, og skal afleveres umiddelbart efter eksamen i modul 3, husk at medbringe studiekort når du skal afhente knoglekassen ved pedellen. 4.7 Fotokopiering Der er mulighed for at kopiere på de studerendes kopimaskine, som er placeret i F1.02 Ophavsretlige regler: Vedrørende kopiering af materiale skal opmærksomheden henledes på de ophavsretlige regler, jvf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret. NÅR DU KOPIERER OG PRINTER Op til 20 % men aldrig mere end 20 sider kan: 21

26 kopieres fra alverdens trykte tekster printes fra alverdens hjemmesider (dog ikke fra hjemmesider der kræver abonnement) vises på f.eks. Power Point og Smart Board Udover ovennævnte begrænsning kan du kopiere eller printe ud fra følgende: Af publikationer udgivet for mere end 5 år siden må højest eksemplarfremstilles 20 %, dog max. 75 sider Af publikationer udgivet for mindre end 5 år siden og mere end 1 år siden må højest eksemplarfremstilles 15 %, dog max. 40 sider Af publikationer udgivet for mindre end 1 år siden må højst eksemplarfremstilles 10 %, dog max. 25 sider Eksemplarfremstilling til undervisningsbrug i henhold til begrænsningerne må foretages pr. elev/studerende inden for et undervisningsår. Der må altid kopieres fire sider eller herunder uanset publikationens længde Kopier er til éngangsbrug Uddelte kopier må ikke indsamles og genbruges Éngangsmaterialer må aldrig kopieres Arbejdshæfter og undervisningsmateriale, som eleverne/de studerende selv skal udfylde, skal købes Husk kildeangivelse Titel, forfatter, forlag/udgiver 4.8 Udprintning Kopi og print bliver styret af programmet Pcounter. Det er derfor ikke muligt at printe eller kopiere gratis. Du skal bruge din egen brugerid og password når du skal kopiere. Du skal sætte penge på din konto med visa/dankort eller Electron. Indstil muligheden for sort/hvid-udskrift Aktuelle priser pr. 29/1 2008: S/H kopi og print: kr. 0,75 pr. side Farve kopi og print: kr. 2,75 pr. side Vælg udskriv i menuen filer. Vælg printeren der skal udskrives til. At udskrive et dokument i farver koster mere end at udskrive i sort/hvid og det er brugerens eget ansvar at sikre sig, at der ikke sker fejl. Evt. fejlprint refunderes IKKE! Klik på knappen Egenskaber (se herunder). 22

27 Vælg Sort og hvid under Farve/sort og hvid (se herunder). Klik på knappen OK for at gemme indstillingen. Og klik derefter på knappen OK for at udskrive. OBS! Ovenstående skærmbilleder kan variere alt efter hvilket program og hvilken printer man anvender. 23

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Gældende for Studieordningen af juli 2009

Gældende for Studieordningen af juli 2009 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Gældende for Studieordningen af juli 2009 1 1. BIOANALYTIKERUDDANNELSEN, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT 5 2. UDDANNELSEN 5 2.1 Uddannelsens undervisningsformer 5 2.2 Generelt

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Mission, Vision og uddannelsesfaglig strategi for Administrationsbacheloruddannelsen University College Lillebælt - Den sociale Højskole Mission At uddanne kommende administrationsbachelorer til at udføre

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer At profilere de sundhedsfaglige uddannelser med henblik på øget rekruttering og rigtigt studievalg At uddannelserne i SFH er synlige for interessenter. Strategien udføres i et tæt samarbejde mellem studievejlederne

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere