Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt"

Transkript

1 Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012

2 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information om uddannelsen og kort om University College Lillebælt. Flere steder i studiehåndbogen henvises der til hjemmesiden og/eller Fronter hvor en række overordnede cirkulærer, retningslinjer, bestemmelser, procedurer mm. findes. Dette er den 52. udgave af studiehåndbogen, og vi håber at alle læsere vil få nytte af håndbogen og være med til at forbedre næste udgave ved at gøre opmærksom på eventuelle fejl eller mangler. Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012

3 1. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT - ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN 1 2. UDDANNELSEN UDDANNELSENS UNDERVISNINGSFORMER LITTERATUR OG BOGINDKØB FREMMØDE EKSAMENSBESTEMMELSER STUDIEVEJLEDNING TUTORORDNING TAVSHEDSPLIGT AUTORISATION INTERNATIONALT UDDANNELSESSAMARBEJDE INTERNATIONAL UDVEKSLING EVALUERING ANDRE FORHOLD ANVENDELSE AF STUDENTEROPGAVER FORSIKRING INDHENTELSE AF BØRNEATTEST/STRAFFEATTEST OVERSIGT OVER UNDERVISNINGSPERIODER HOLDMØDER KLAGEADGANG LØBENDE MEDDELELSER ORLOV OG SYGEORLOV OMGÆNGERE/OVERFLYTNING OVERFLYTNING TIL ANDEN ERGOTERAPEUTUDDANNELSE STATENS UDDANNELSESSTØTTE DÆKNING AF TRANSPORTUDGIFTER FRONTER, ELEKTRONISK UNDERVISNINGS- OG KONFERENCESYSTEM FACILITETER KONTORETS ÅBNINGSTID ADGANG TIL UDDANNELSESSTEDET LÅN AF UNDERVISNINGSUDSTYR BIBLIOTEK EDB-MULIGHEDER FOR DE STUDERENDE... 21

4 4.6 KNOGLEKASSER FOTOKOPIERING UDPRINTNING LOKALEUDLÅN STUDIEKORT STUDIESAL/VÅDSAL PRAKTISKE OPLYSNINGER FREDAGSBAR KØKKEN / KANTINE OPKLÆBNING PÅ VÆGGE OPRYDNING OG RENGØRING RYGNING ORGANISATION OG PERSONALE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT ORGANISATION UDDANNELSESUDVALG - ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN DE STUDERENDES ORGANISATION PERSONALE - ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN RELEVANTE EKSTERNE ADRESSER/KONTAKTER ERGOTERAPEUTUDDANNELSER I DANMARK FAGFORENING, ERGOTERAPEUTFORENINGEN KOLLEGIE- OG VÆRELSESANVISNING ODENSE STUDENTERHUS STUDENTERRÅDGIVNINGEN... 29

5 1. University College Lillebælt - Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Tlf Fax Hjemmeside Uddannelseschef Jette Rasmussen 2. Uddannelsen Studieordningen er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets Lov om mellemlange videregående uddannelser, Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse og Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i ergoterapi nr. 832 af 13/08/2008. Bekendtgørelserne findes på under lovgivning. Lov om mellemlange videregående uddannelser (MVU-loven) Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser 2.1 Uddannelsens undervisningsformer Ergoterapeutstudiet uddanner til en funktion i et sundhedsvæsen, der er i konstant forandring. Det stiller store krav til den færdiguddannede ergoterapeut, som må være i stand til at opsøge ny viden, lære, problemløse og formidle. Disse kvaliteter søges i uddannelsen fremmet ved anvendelse af en række forskellige undervisningsformer. Det overordnede pædagogiske mål er at opnå sammenhæng mellem de undervisningsformer, der benyttes i studiet, de ergoterapeutiske arbejdsformer, som anvendes i praksis og fagets grundsyn, hvor menneskelig aktivitet betragtes som noget grundlæggende for udvikling. For at gennemføre studiet er det således nødvendigt, at den studerende deltager aktivt i undervisningen og er indstillet på at tage ansvar for egen læring. Der arbejdes derfor gennem hele 1

6 uddannelsen med refleksioner over læringsudbytte og personlige læringsmål. Disse placeres i den enkeltes E- portfolio mappe. Praksislæring (situeret læring) Ergoterapeutuddannelsen er en professionsuddannelse, hvor uddannelsen kobler teori og praksis, hvor undervisningen foregår på uddannelsen, i praksis samt i det omgivende samfund. Der er en forskel på hvad og hvordan man lærer. Noget læres bedst på uddannelsen og noget læres bedst i praksis. Læring i praksissituationer betyder at læringen foregår de steder, hvor det lærte skal anvendes. Læring i praksis betyder også, at der sker en påvirkning af personen i form at en socialisering ind i professionens praksis. Igennem uddannelsen er den enkelte studerende selv med til at vælge projekter, der skal undersøges i praksis. Ergoterapeutuddannelsen har igennem uddannelsen aftaler med praksis, hvor hele hold af studerende eller nogle fra holdet deltager i projektet for at udfylde denne aftale. Der foregår også igennem uddannelsen en læring på tværs af praksisfællesskaberne. Det er både på uddannelsen, projekter i praksis og i den kliniske praksis. Det er i samarbejde med andre sundhedsuddannelser som fysioterapeuter, sygeplejersker og radiografer. Opgave baseret læring (Task based learning) Task based learning er en pædagogisk metode, hvor opgaven anvendes som et centralt fokus og er omdrejningspunkt for hele læringsprocessen for de studerende. Task based learning er en praksisorienteret metode. Udformningen og målet med den stillede opgave er, at den har baggrund i en konkret og reel situation indenfor det faglige felt (ergoterapi), som retter sig imod professionens virke. Der arbejdes med kobling mellem teori og praksis. De studerende er aktiv deltagende i læringsprocessen via arbejdet med opgaven. Task based learning består af tre trin i læringsprocessen: Introduktion til opgaven Planlægning, arbejde med og formidling af opgaven Analyse og praktisering af opgaven. I den pædagogiske tilrettelæggelse fokuserer vi på at: Opgaverne skal være udformet som en case, brugerfortælling, video, foto, et interview med en bruger, Medtænke relationer - grupper, hvor der udarbejdes en gruppekontrakt, som er rammen for samværet og arbejdet i gruppen. Fremme situationsbestemt læring - alle i gruppen arbejder aktivt omkring opgaven med henblik på at koble teori og praksis. 2

7 De studerende får afprøvet deres teoretiske viden i en konkret situation, det vil sige at læringen bliver kontekstuelt indlejret. De får via cases billeder på hvad ergoterapi er, og hvordan det udføres i praksis. Opgavebesvarelserne placeres i den enkeltes E- portfolio mappe. Dialogbaseret undervisning Hensigten og målet med den dialogbaserede undervisning er at fremme og styrke dialogen mellem undervisere og studerende samt de studerende imellem. Projekt Projektformen kan tage sit udgangspunkt i både teoretiske og praktiske problemstillinger. Klinisk undervisning Den undervisning der foregår på det kliniske arbejdssted. Studiegrupper Studiegrupper er grupper på 3-4 studerende. Studiegruppen bruges til at studere, afprøve forståelser og udarbejde fælles opgaver som en del af undervisningen. Alle studerende forventes at deltage aktivt i arbejdet i studiegrupperne, da studiets undervisningsformer bygger på dette. Selvstudier Selvstudier er de studier, den studerende selv foretager som forberedelse til og bearbejdning af den øvrige undervisning. Der må forventes et væsentligt tidsforbrug til selvstudier. Læs mere om Ergoterapeutuddannelsens pædagogiske metoder i følgende dokument: 2.2 Litteratur og bogindkøb Ved uddannelsens start findes der på Fronter en liste over den litteratur, der p.t. er obligatorisk i det enkelte modul. Litteraturen findes i ét eksemplar på biblioteket, hvor den studerende kan orientere sig yderligere. Ud over den obligatoriske litteratur anbefales en række forskellig litteratur samt obligatoriske artikelsamlinger den enkelte studerende selv skal have kopieret før semesterets start. Lån af den nødvendige litteratur kan ikke påregnes at foregå fra University College Lillebælts eget bibliotek, idet kapaciteten her er begrænset. Ergoterapeutuddannelsen har indgået den almindelige grundaftale med COPY-DAN, hvor der højest må kopieres 20% af en publikation, dog højest 20 sider af publikationen pr. studerende pr. år. Overtrædelse af dette er strafbart. 3

8 Medlemmer af Etf kan få rabat på studiebøger - og alle andre bøger - gennem vores samarbejdsaftale BogPlus med Munksgaard. (minimum 20 % rabat på alle bøger udgivet af Munksgaard) På bøger fra Forlagene Reitzel og Academia gives 15 % rabat.) Man får rabatten ved at indtaste sit Etf-medlemsnummer på Munksgaards hjemmeside. Medlemskab af Ergoterapeutforeningen kan opnås så snart du har fået bekræftet din optagelse på studiet. Du kan melde dig ind i Ergoterapeutforeningen via Du skal selv huske at melde dig ud af foreningen ved et evt. studiestop. 2.3 Fremmøde Strategi for de studerendes fremmøde Der er igennem uddannelsen sat fokus på holdets eget arbejdsmiljø, så du uddannes til både at tage vare på andres arbejdsmiljø men også dit eget. Formålet er at såvel undervisere som studerende arbejder sammen om at få det enkelte hold til at fungere godt og sikre alle studerende inkluderes på holdet. Der arbejdes med at give de studerende redskaber til at håndtere, det at være på hold med 41 studerende. De studerendes manglende fremmøde er noget, der berører både den enkelte studerende, holdet, underviserne og uddannelsen. For den enkelte studerende har det betydning for gennemførsel af uddannelsen, det faglige udbytte og det faglige niveau, eventuelt brug af SU-klip til en forkert uddannelse og for sent fravalg af uddannelse. Det er derfor et fælles ansvar at forholde os til fremmødet. Både underviser, studievejleder og studierektor vil være opmærksomme på eventuel manglende studieaktivitet. Det diskuteres konkret med de berørte studerende. Deltagelsespligt/prøveforudsætninger Det forventes af den studerende deltager i fastlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb med henblik på at udvikle det beskrevne læringsudbytte i modulet. Der vil for såvel den teoretiske som den kliniske undervisning være beskrevet krav til deltagelse og prøveforudsætninger i de enkelte modulbeskrivelser. 2.4 Eksamensbestemmelser For de nærmere bestemmelser henvises til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser samt Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Alt materiale er at finde på Bekendtgørelser: fagbeskrivelser: Studieordning: Vedrørende praktisk vejledning om eksamen henvises til: Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense på Fronter. 4

9 2.5 Studievejledning Der tilbydes gennem hele uddannelsen individuel studievejledning til studerende, som af praktiske, faglige eller personlige årsager måtte have behov for det. Tid aftales med studievejlederen. Formålet med studievejledningen er at medvirke til, at de studerende får størst muligt udbytte af hele uddannelsesforløbet under hensyntagen til gældende rammer og bestemmelser. Studievejledningen kan blandt andet hjælpe de studerende med: At få overblik over uddannelsen og sammenhæng i uddannelsesforløbet. At udnytte og udvikle egne ressourcer under hensyntagen til uddannelsens mål og indhold så uddannelsen kan gennemføres. Orientere om orlovsmuligheder og omlægning af uddannelsesforløb i forbindelse med sygdom og orlov. Studiemæssige problemer såvel i teoretiske som kliniske undervisningsforløb. Støttemuligheder i forbindelse med eksempelvis læsevanskeligheder. Etc. Du kan træffe studievejlederne for ergoterapeutuddannelsen Marianne Kaslund og Brit Sander Bruun på deres kontor B2.13 eller pr. mail tlf: / mobil eller tlf.: / mobil Der kan desuden reserveres tid til samtale pr. mail, SMS, telefon, i deres dueslag etc. eller du kan tage chancen og dukke op. Studerende som studievejledere Studentervejledere er studerende der går på uddannelsen, så har du spørgsmål til studiet, studielivet, eller har du bare brug for at tale med en studerende, kan du kontakte dem via , som du kan finde på under ergoterapeut, studievejledning. Studentervejlederne kan: - At vejlede og rådgive vedrørende: o Studievalg o Studielivet fremmøde Litteratur Prioritering af tid Gruppedannelse, -konflikter, -samarbejde Eksamen og klinisk undervisning, (hvordan foregår det, hvordan forbereder jeg mig bedst). Specifikke problemstillinger, fx anatomi Støtte til valg af klinisk undervisningsfordeling Holdmøder o Fritid hvordan får man et liv samtidig med at være studerende o Generelle frustrationer og tvivl. o Eller hvis du bare har brug for at vende et eller andet med en udenforstående. 5

10 De kommer på besøg på jeres hold i modul 1 og 3. Specialpædagogisk støtte Har du læsevanskeligheder er der mulighed for en læseudredning og/eller for at søge hjælpemidler til brug i undervisningen via Specialpædagogisk Støtte fra SU-styrelsen. Du skal kontakte studievejleder Marianne Kaslund der kan sætte det i værk. Har du øvrige vanskeligheder der kan have betydning for dit studie, er det en god ide at orientere studievejleder eller underviser hurtigst muligt. Skal der foretages dispensation fra studieordningen, skal der søges om dette. Interessegruppe for ordblinde ergoterapeutstuderende Studievejleder Marianne Kaslund har samlet en interessegruppe for ordblinde ergoterapeutstuderende. Du kan kontakte Marianne, hvis du gerne vil indgå i gruppen for at støtte og inspirere hinanden til anvendelse af hjælpemidler, udveksle erfaringer og andre gode fif De studerende i gruppen siger, at det har været en stor hjælp i forbindelse med at gennemføre ergoterapeutstudiet. Tag imod og det så hurtigt som muligt 2.6 Tutorordning Formålet med tutorordningen er at skabe et forum, hvor studerende kan tage faglige og personlige problemstillinger, som er relateret til studiet, op med hinanden, at de studerende får redskaber til at fungere som studerende på stedet, at udnytte andre studerendes erfaringer, personligt, socialt og fagligt - herunder viden om uddannelsens kultur og arbejdsformer, at lære om prioritering af læsestof og arbejdsbelastning samt handlekanaler (administrativt og fagligt), at sikre social integration på studiet. At oprette facebookgruppe for det nye hold Rammer og indhold Studerende fra 2. semester tager imod de nye studerende og fungerer som tutorer i 1. semester. Ordningen medfører, at nye studerende har fast tilknytning til ældre studerende igennem det første semester. Ordningen kan munde ud i, at der dannes selvkørende tutorgrupper for resten af studieforløbet. I slutningen af 1. semester planlægger kommende 2. semester modtagelsen af de nye studerende. Der udarbejdes et brev, som studiesekretæren sender til de kommende studerende. I brevet ridser kommende 2. semester modtagelsesprogrammet op (mødetid og program for 1. dag og dato samt information om hyttetur). I brevet introduceres de studerende til facebookgruppen. Der planlægges traktement og modtagelse af de nye studerende. Hytteturen planlægges, se nedenstående. 6

11 Modtagelse En begrænset gruppe studerende fra 2. semester. (ca. 10 personer) er ansvarlige for at planlægge 1. dag på 1. semester. Modtagelsen indeholder sædvanligvis velkomst i et af de store klasselokaler med morgenkaffe/te og rundstykker, nogle sange, velkomsttale ved studierektor og præsentation af det personale, som kan være til stede. 2. semester byder velkommen og er toastmastere. Ergoterapeutuddannelsen refunderer udgifter på op til kr. mod forevisning af bilag. Det anbefales, at de nye sidder ved bord med deres kommende tutorer. Efter modtagelsen og indtil frokost går 1. og 2. semester hver til sit og har semesterstart med deres kommende lærere. 2. semester mødes igen med de nye ved frokosttid og spiser eventuelt sammen med dem i kantinen. Derefter er der rundvisning på skolen og man slutter som regel dagen af med socialt samvær. Hyttetur En anden begrænset gruppe studerende fra 2. semester er ansvarlige for afholdelse af hyttetur for alle 1. semesters studerende. Formålet er at få påbegyndt en social integration af det nye hold, lære holdet at kende under uformelle former og at få debatteret, hvad ergoterapeutstudiet handler om. Der bør også her lægges vægt på, at de nye knyttes til 2. semester, herunder de der skal være deres tutorer i uddannelsens 1. semester. Dette kan foregå gennem sociale aktiviteter. Ergoterapeutuddannelsen yder tilskud til hytteturen efter ansøgning. Det drejer sig om leje af hytte samt eventuel bustransport. Tilskuddet gives mod forevisning af bilag (regninger/kvitteringer) max kr. Tutorer En tredje begrænset gruppe studerende fra 2. semester påtager sig hvervet som tutorer for de nye. De fordeler sig med 3-4 nye studerende til hver. Det er en god idé at give et kort til de nye studerende med tutorens navn, telefonnummer og billede. Sekretariatet vil være behjælpelig med at plastcoate kortet. Tutorernes opgave er at deltage i de første holdmøder for at introducere til form og indhold for holdmøder på 1. Semester, at afholde faste mødetidspunkter mellem tutorer og dennes gruppe min. 4 gange i løbet af semestret, at der afholdes 1 times fælles skemalagt undervisning om for eksempel: Repræsentation i råd og udvalg, litteratursøgning, bogindkøb, lokalelån, kontorets funktion, studievejleder, Studenterhuset, D.S.R. (De Studerendes Råd) arrangementer o.s.v., Introducere sociale aktiviteter f.eks. pubcrawl, intro til byen, godt i gang fest. 7

12 Ergoterapeutuddannelsen betaler for tutorarbejdet efter forbrugte timer dog max. 8 timer á ca. 100 kr. pr. tutor. Indhold i de fire møder mellem tutorer og studerende Emnerne skal være studierelevante og kan f.eks. være det faglige og sociale klima på holdet, prioritering af læsestof, rollen som studerende på ergoterapeutuddannelsen, udveksle og diskutere erfaringer fra studiet, mulighed for afklarende spørgsmål vedrørende studiet. 2.7 Tavshedspligt Under hele uddannelsen får den studerende kendskab til forhold omkring patienter/klienter og virksomheder, som i henhold til borgerlig straffelov ikke må videregives til andre. Den studerende skal derfor ved uddannelsens start underskrive et tavshedsløfte, som er gældende under såvel den teoretiske som den praktiske del af uddannelsen. Brud på tavshedsløftet kan medføre bortvisning fra uddannelsen. Endvidere henvises til Sundhedsstyrelsens Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt - dialog og samarbejde med patienters pårørende. Vejledningen kan de studerende finde på Fronter inden første kliniske undervisningsperiode. 2.8 Autorisation Kun autoriserede ergoterapeuter har i følge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed ret til at udøve ergoterapi. Alle studerende skal søge Sundhedsstyrelsen om autorisation via Internettet i god tid inden uddannelsens afslutning (senest 14 dage inden uddannelsens afslutning). I skal selv betale autorisationsgebyret (kr. 280) til Sundhedsstyrelsen med Dankort på nettet. Vejledning til ansøgning om autorisation findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 2.9 Internationalt uddannelsessamarbejde Ergoterapeutforeningen er tilsluttet verdensorganisationen World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Ergoterapeutuddannelsen har herigennem formel kontakt til andre skoler, hvis land er tilknyttet verdensorganisationen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ergoterapeutforeningen. Herudover afholdes hvert år kongresser for netværket af europæiske ergoterapeutuddannelser (ENOTHE). Yderligere oplysninger kan fås hos den internationale koordinator på ergoterapeutuddannelsen International udveksling I de seneste år er der knyttet mange internationale forbindelser mellem uddannelsesinstitutioner. Udvekslingsprogrammerne har til formål at understøtte studenterudveksling, undervisersamarbejde og overordnede institutionsnetværk. 8

13 Du kan kontakte Ergoterapeutuddannelsens internationale koordinator Grethe Egmont Nielsen for yderligere informationer. For yderligere oplysninger se Ergoterapeutuddannelsens internationale side Klinisk undervisning i udlandet De studerende har mulighed for at gennemføre den kliniske undervisning i udlandet på et af institutionen anerkendt uddannelsessted. Der gives merit for forløbet. Studerende som ønsker klinisk undervisning i udlandet skal i første omgang kontakte studiekoordinator Anne Petersen. Den kliniske undervisning i udlandet kan indgå i et ERASMUS udvekslingsophold af 12 ugers forløb eller som free-mover af kortere varighed. Institutionen varetager den institutionelle kontakt og udformning af kontrakt. Den studerende varetager den personlige kontakt og praktiske foranstaltninger. Krav i forbindelse med klinisk undervisning i udlandet Krav til det kliniske undervisningssted At der i det pågældende land er ergoterapeutuddannelse, som er godkendt i forhold til verdensorganisationen. At der på praktikstedet kan ydes supervision i forhold til de krav, der er beskrevet i retningslinjerne for praktikken ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense. At praktikstedet evaluerer og orienterer uddannelsen om, hvordan forløbet har været, og om der kan være tale om et nyt ophold for andre praktikanter fremover, såfremt kravene fra retningslinjerne er opfyldt i forløbet. Krav til den studerende At den studerende skriver en skriftlig begrundet ansøgning om udvekslingsophold, som danner baggrund for godkendelse som udvekslingsstuderende. At den studerende følger de procedurer, der er tilknyttet et ERASMUS udvekslingsophold eller free-mover. Buddy Det er muligt at søge om at blive buddy for de internationale studerende. Buddies er en gruppe studerende, som har til opgave at hjælpe udenlandske studerende såvel praktisk som socialt, så de føler sig velkomne, og kan blive en aktiv del af studiemiljøet. Derudover har de til opgave at få internationalisering i fokus, blandt alle studerende i University College Lillebælt, og at fremme et godt og aktivt studiemiljø for udenlandske studerende. Økonomi 9

14 Hvis praktikken er på 12 uger eller derover kan der søges om et Erasmus-stipendium. Kontakt den internationale koordinator Grethe Egmont Nielsen omkring ansøgningsfrister, som du skal være opmærksomme på. Som udgangspunkt er det det kliniske undervisningssted i udlandet, der dækker udgifterne til supervision af de studerende. Ergoterapeutuddannelsen kan søges om dækning af udgifter til rejse som free-mover ud fra vedlagt dokumentation. De retningslinjer der er gældende vedrørende økonomi, er de der gælder det semester den studerende rejser ud i. Formidling af den kliniske undervisning i udlandet I forbindelse med klinisk undervisning i udlandet aftales det med den internationale koordinator hvordan opholdet efterfølgende skal formidles. Der aftales desuden tidspunkt for evaluering af forløbet. Du kan læse mere i ergoterapeutuddannelsen i Odense det lokale tillæg august Evaluering Arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling er vigtigt for Ergoterapeutuddannelsen og inddrager aktivt de studerende. Ved modulstart orienteres holdet om hvilke evalueringer, der er i modulet. Evalueringen omfatter både den teoretiske undervisning på ergoterapeutuddannelsen og den kliniske undervisning i praksis. 3. Andre forhold 3.1 Anvendelse af studenteropgaver Anvendelse af de studerendes opgaver følger Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og cirkulære om anvendelse af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed og bekendtgørelse af lov om ophavsret. 3.2 Forsikring Forsikring af den studerende under uddannelsen til ergoterapeut Det er den studerendes eget ansvar at holde sig forsikret under uddannelsen. Det gælder både ansvarsforsikring, erhvervsforsikring og ulykkesforsikring. Dette gælder alle aktiviteter i forbindelse med uddannelsen også eventuelle studierejser og ophold i udlandet. Ergoterapeutforeningen har som forening tegnet en kollektiv erhvervsansvarsforsikring for studerende der er medlem af Ergoterapeutforeningen. Forsikringen dækker både person- og tingskade i forbindelse med uddannelsen, hvis den studerende ikke er dækket af anden privat- eller erhvervsansvarsforsikring. Medlemskab kan tegnes på 10

15 Arbejdsskadeforsikring Ifølge Socialministeriets bekendtgørelse er uddannelsessøgende på en offentlig eller privat arbejdsplads, der deltager i en efter uddannelsesplanen godkendt praktik, forsikret efter lov om arbejdsskadeforsikring. Forsikringen omfatter følger af arbejdsskader, der skyldes praktikken eller de forhold, hvorunder den foregår. Den dækker dog ikke tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte. Forsikringspligten for de omhandlende praktikanter påhviler den offentlige eller private arbejdsgiver, hvor den kliniske undervisning finder sted. Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Indhentelse af børneattest/straffeattest Børneattest Folketinget har med lov nr. 520 af 21/6/2005 vedtaget lov om indhentelse af børneattest. Folketinget har dermed indført en generel pligt for alle offentlige forvaltningsmyndigheder til at indhente den såkaldte børneattest inden ansættelse af medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgave skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Indhentelse af børneattest gælder studerende, der skal i praktik på visse skoler, frivillige foreninger, i den kommunale sundhedstjeneste, på børneafdelinger og på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger mm. Attesten skal indhentes inden de studerende, som led i deres opgave, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Nogle ansættelsessteder kræver attesten også for praktikperioder på 1 uges varighed. Den studerende skal skriftligt give tilladelse til at en navngiven institution kan indhente børneattest i Det Centrale Kriminalregister. Den studerende kan ikke selv indhente attesten, men kan ved en skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen få meddelelser om, hvilke oplysninger der er videregivet. Det tager 3-4 uger at indhente attesten. Straffeattest Odense Kommune kræver straffeattest for praktikforløb længere end 3 uger. Følgende procedure er gældende for Odense Kommune: At de studerende bliver mundtligt / skriftligt orienteret om at vi kræver 11 attest - f.eks. via Odense Kommunes Praktikstedsbeskrivelse, hvor kravet om 11 straffeattest indskrives, så det er synligt for alle, der orienterer sig om praktikmuligheder i de lange Moduler ( ). Straffeattest skal sendes / afleveres til Sundhedsadministrationen - att. Jane Hjorth/Vibeke Nørskov, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ inden praktikstart. De studerende som måtte have anmærkning i deres straffeattest vil blive indkaldt til samtale med Souschef Diana Krogstrup. Det tager 3-4 uger at indhente straffeattesten. 11

16 Procedure for MRSA Screening Forebyggelse vedr. spredning af MRSA Forekomsten af MRSA-infektioner er steget over de senere år i Danmark. Tidligere blev MRSA især fundet hos indlagte patienter, der var smittet i udlandet. Som noget nyt spreder bakterien sig uden for sygehusene, fx på plejehjem. Forekomsten er stadig lav i forhold til mange andre lande i Europa, men for at holde forekomsten på et lavt niveau har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en national vejledning for at forebygge spredning af MRSA både inden for og uden for sygehuse. Det er vigtigt, at forekomsten holdes på et lavt niveau både for at forebygge alvorlige sygdomstilfælde, men også for at Danmark kan bibeholde en restriktiv antibiotikastrategi. Det er også vigtigt, at huske på, at ca. 1/3 af alle mennesker går rundt med stafylokokker i næsen, der ikke er resistente, men i øvrigt har de samme egenskaber som MRSA. At bære stafylokokker er således helt normalt. Problemet med resistente stafylokokker er, at infektioner kan være vanskeligere at behandle, hvilket skyldes, at man har færre antibiotika at vælge mellem, og at brug af disse kan kræve indlæggelse. 1 Studerende, som er i risiko for at bære MRSA, skal derfor podes inden de påbegynder kliniske periode på et sygehus. Procedure for Screening på Sundhedsuddannelserne, Odense I løbet af den første uge på uddannelsen, informeres du om hvordan du skal forholde dig i forbindelse med MRSA Screeningen. Efterfølgende SKAL du tjekke din UCL mail og besvare spørgeskemaet om MRSA. Hvis du kan svare ja til ét eller flere af spørgsmålene skal du podes for MRSA ved egen læge. Du vil efterfølgende blive kontaktet af en studiesekretær, der vil bede dig om at bekræfte at du har kontaktet din læge for at få foretaget en podning. Bekræftelsen arkiveres som dokumentation for at MRSA Screeningen er foretaget. Vi vil herefter give klinikken besked om at du er blevet screenet for MRSA

17 Procedure for MRSA Screening Forebyggelse vedr. spredning af MRSA Forekomsten af MRSA-infektioner er steget over de senere år i Danmark. Tidligere blev MRSA især fundet hos indlagte patienter, der var smittet i udlandet. Som noget nyt spreder bakterien sig uden for sygehusene, fx på plejehjem. Forekomsten er stadig lav i forhold til mange andre lande i Europa, men for at holde forekomsten på et lavt niveau har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en national vejledning for at forebygge spredning af MRSA både inden for og uden for sygehuse. Det er vigtigt, at forekomsten holdes på et lavt niveau både for at forebygge alvorlige sygdomstilfælde, men også for at Danmark kan bibeholde en restriktiv antibiotikastrategi. Det er også vigtigt, at huske på, at ca. 1/3 af alle mennesker går rundt med stafylokokker i næsen, der ikke er resistente, men i øvrigt har de samme egenskaber som MRSA. At bære stafylokokker er således helt normalt. Problemet med resistente stafylokokker er, at infektioner kan være vanskeligere at behandle, hvilket skyldes, at man har færre antibiotika at vælge mellem, og at brug af disse kan kræve indlæggelse. 2 Studerende, som er i risiko for at bære MRSA, skal derfor podes inden de påbegynder kliniske periode på et sygehus. Procedure for Screening på Sundhedsuddannelserne, Odense I løbet af den første uge på uddannelsen, informeres du om hvordan du skal forholde dig i forbindelse med MRSA Screeningen. Efterfølgende SKAL du tjekke din UCL mail og besvare spørgeskemaet om MRSA. Hvis du kan svare ja til ét eller flere af spørgsmålene skal du podes for MRSA ved egen læge. Du vil efterfølgende blive kontaktet af en studiesekretær, der vil bede dig om at bekræfte at du har kontaktet din læge for at få foretaget en podning. Bekræftelsen arkiveres som dokumentation for at MRSA Screeningen er foretaget. Vi vil herefter give klinikken besked om at du er blevet screenet for MRSA

18 14

19 3.3 Oversigt over undervisningsperioder UV = Undervisning UV År UV periode UV Fri UV periode UV fri UV periode UV fri UV periode UV Fri 2012/ Der er obligatorisk fremmøde i klinisk undervisning, som kan løbe hen over fridage og ferierne. Den kliniske undervisning kan være placeret på tidspunkter ud over hvad den teoretiske undervisning er f.eks. aftensarbejde og weekendarbejde. 3.4 Holdmøder og studietur Holdmøder Det er vigtigt at det enkelte hold løbende afholder holdmøder, hvor emner vedrørende studiet, udvalgsarbejde, holdfunktion, praktiske forhold o.lign. kan drøftes. Holdet kan, når det ønsker det, anmode uddannelseschef eller en underviser om deltagelse på holdmødet. Spørgsmål fremkommet på holdmøder, der angår eller er af interesse for uddannelseschef eller undervisere, kan bringes op på møde for uddannelseschef og undervisere. Studietur Studietur kan arrangeres som en del af modul 13 se beskrivelserne under modul 13 på hjemmesiden. Den studerende er ansvarlige for at arrangere studieturen, så den lever op til de krav der er sat for læringsudbyttet på modul 13. De studerende skal aflevere en beskrivelse af studieturen jævnfør oplæg fra individuelt tilrettelagt forløb modul 13. Studieturen foregår for den studerendes egen regning. 3.5 Klageadgang Den enkelte ergoterapeutuddannelse fastsætter inden for bekendtgørelsens og studieordningens rammer nærmere regler om uddannelsens tilrettelæggelse, herunder regler om klage over eksamen og dispensationsmuligheder. Regler vedrørende klage over eksamen findes i studieordningen og bekendtgørelse nr. 766 af 26. juni 2007 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser som findes på hjemmesiden. Klageprocedurer Vedrørende studerendes klager over: Forhold vedrørende den teoretiske del af uddannelsen. Tilrettelæggelse og indhold. Undervisere. Forhold vedrørende den kliniske undervisning. 15

20 Kvaliteten af det kliniske undervisningssted i forhold til det forventede. Den kliniske underviser. Hvis tilrettelæggelse og indhold af et eller flere modulforløb ikke svarer til det beskrevne i studieordningen og fagbeskrivelserne, har de studerende mulighed for mundtligt at gøre underviseren opmærksom på uoverensstemmelsen. Lykkes det ikke at løse problemet i den sammenhæng, skal de implementerede parter søge vejledning hos tredjepart/er (hhv uddannelseschef, studievejleder) som vil bidrage med hjælp til en konstruktiv løsning. Mislykkes det kan de studerende indgive skriftlig klage til uddannelseschef, som træffer afgørelse om afvisning af klagen eller viderebehandling af klagen med handlingsforslag. Klageren meddeles beslutning senest 14 dage efter modtagelsen af klagen. Utilfredshed med en underviser (fastansat/timelærer) fremsættes mundtligt over for underviseren selv. Lykkes det ikke at løse problemet i den sammenhæng, skal de implementerede parter søge vejledning hos tredjepart/er (hhv uddannelseschef, studievejleder) som vil bidrage med hjælp til en konstruktiv løsning. Hvis problemet ikke løses i fællesskab kan der skriftligt klages til uddannelseschef (som personaleansvarlig). Klagen skal være velbegrundet og konkret. Det er herefter uddannelseschef ansvar at agere på henvendelsen. Skriftlig klage besvares skriftligt senest 4 uger efter indgivelse. Lever det kliniske undervisningssted efter den/de studerendes mening ikke op til det beskrevne uddannelsesforløb, skal den/de studerende umiddelbart og mundtligt fremsætte dette over for den kliniske underviser. Det skal være velbegrundet og konkret og tage udgangspunkt i fagbeskrivelsen og det beskrevne uddannelsesforløb. Lykkes det ikke at løse problemet i den sammenhæng, skal de implementerede parter søge vejledning hos tredjepart/er (hhv uddannelseschef, studievejleder) som vil bidrage med hjælp til en konstruktiv løsning. Under forudsætning af at der har været en dialog, og den/de studerende fortsat ønsker at opretholde en klage, skal det fremgå af den afsluttende skriftlige evaluering af det kliniske undervisningsforløb (på baggrund af den enkeltes læringsmål), som videregives til undervisningsstedet og ergoterapeutuddannelsen senest 14 dage efter endt klinisk undervisningsforløb. På baggrund af denne evaluering er det uddannelseschef, der senest 14 dage efter at have modtaget klagen tager kontakt til det kliniske undervisningssteds leder. Uddannelseschef indkalder den/de studerende, de pågældende kliniske underviser/er, leder og evt. tredjepart/er til et møde, hvor de tilstedeværende drøfter problemet /-erne. Klagen og evt. svar på den person klagen omhandler, skal forelægge skriftligt ved mødet. 16

21 Det er uddannelseschefen der er ansvarlig for at indhente og formidle relevant pædagogisk og faglig dokumentation, som er nødvendigt for at få et overblik over klagen. Ergoterapeutuddannelsen er ansvarlig for at udarbejde et notat fra mødet. 3.6 Løbende meddelelser Meddelelser af dagligdags karakter fra kontoret, studierektor og undervisere gives hovedsageligt på Fronter, men også på opslagstavlerne, via UCL-mail og i holdets dueslag ved biblioteket. Det anbefales de studerende dagligt at ajourføre sig. 3.7 Orlov og sygeorlov Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser danner grundlaget for bestemmelse vedrørende orlov. Dokumentation skal den studerende selv betale. Orlovsansøgning Behandling af ansøgning om orlov foretages af uddannelseschef. Ansøgningen behandles som personsag. Det vil sige fortroligt og ud fra personlige og studiemæssige/faglige aspekter. Ved behandlingen af orlovsansøgningen lægges stor vægt på formålet med den ansøgte orlov. Dette skyldes, at en længerevarende afbrydelse af studiet vil betyde en forlængelse af uddannelsestiden med 1/2-1 år. Desuden skal der være plads på det hold, den orlovssøgende eventuelt skal fortsætte på. Hvis man ikke optages på det oprindeligt ønskede hold, kan man overføres til næste holds venteliste med opretholdelse af datomæssige indplacering. En orlovslængde på mere end 1 1/2 år bør så vidt muligt undgås. Hele studiet skal være afsluttet på seks år. En orlovsansøger skal, inden ansøgning udfærdiges, kontakte studievejleder eller studierektor vedrørende konsekvensen af eventuel orlov. Ansøgningen skal omhandle følgende: årsag til orlov udstrækning af orlov formål med orlov personlig dokumentation Orlovsregler I orlovsperioden er man officielt ikke at betragte som studerende, og ergoterapeutuddannelsen har derfor ingen forpligtelser over for pågældende. Studerende der ønsker orlov bør være opmærksom på følgende: SU: I orlovsperioden er man ikke støtteberettiget til SU og lån. SU og lån, der er udbetalt for orlovsperioden, skal tilbagebetales. 17

22 Studietid: Orlovsperioden medregnes ikke ved beregning af studietid i forbindelse med tildeling af uddannelsesstøtte. Studiekort: Studiekortet inddrages i orlovsperioden. Bolig: Bor man på kollegium, bør det undersøges, om man kan beholde boligen i orlovsperioden. Yderligere råd og vejledning kan fås ved henvendelse på studenterrådgivningen. Adressen er: Hinderupgård, Niels Bohrs Alle 21, 5230 Odense M. 3.8 Omgængere/overflytning En studerende der ikke har bestået sin reeksamen kan ansøge om at gå semesteret om. Ansøgningen skal være begrundet. Såfremt den studerende ønsker overflytning, skal den studerende hurtigst muligt ansøge uddannelseschef. Den studerende kan ikke gå til en ny eksamen i allerede beståede fag, og den studerende skal deltage i allerede gennemgået undervisning. 3.9 Overflytning til anden ergoterapeutuddannelse Af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov ved videregående uddannelsesinstitutioner" fremgår: Skift til ny uddannelse på samme institution eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den pågældende uddannelse eller institution, jf. dog stk. 2 Stk. 2. Overflytning til samme uddannelse ved anden uddannelsesinstitution kan, medmindre der foreligger særlige forhold, tidligst foretages, når den studerende har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår, eller, hvis sådanne ikke findes efter 1. studieår. Bekendtgørelsen findes på hjemmeside. En ansøgning om overflytning fra en uddannelsesinstitution til en anden kan tidligst ske efter 8 studiemåneder. Ansøgningen stiles til uddannelseschef for den uddannelsesinstitution, man søger overflytning til med kopi til egen uddannelsesinstitution. Bilag med relevante oplysninger vedlægges, f.eks. studieplan, udskrift af eksamensprotokollen m.v. En ansøgning om overflytning fra en uddannelsesinstitution til en anden vil hovedsageligt blive afvist, hvis det hold man søger ind på har for mange studerende Statens uddannelsesstøtte Stipendium og studielån søges hos Statens Uddannelsesstøtte, SU. De studerende skal selv indtaste en ansøgning i minsu, som findes på Her gives direkte adgang til at se data og lave ændringer i aktuelle SU-forhold. For at logge på minsu, skal man bruge digital signatur. Det er gratis at få en digital signatur se hvordan på SUstyrelsens hjemmeside. 18

23 På ergoterapeutuddannelsen er studiesekretær Cristina Lerche SU-ansvarlig (studiesekretariatet, kontor C2) Dækning af transportudgifter Udgifter til transport igennem studiet dækker den studerende selv. Det gælder både til den kliniske undervisning, projektarbejde samt undervisning der foregår på andre uddannelsessteder eller i borgerens hjem På kan du finde yderligere information om såvel ergoterapeutuddannelsen som University College Lillebælt Fronter, elektronisk undervisnings- og konferencesystem University College Lillebælt anvender det elektroniske undervisnings- og konferencesystem Fronter. Fronter kører over internettet og kræver ingen yderligere installation på din PC. Du får adgang til Fronter på Du bliver introduceret til Fronter ved studiestart. 19

24 4. Faciliteter 4.1 Kontorets åbningstid Receptionen Kontant udbetaling hos kassereren mandag - torsdag kl fredag kl Studiesekretariatet er åbent for studerende mandag torsdag kl fredag kl SU-vejledning v. Cristina Lerche i studiesekretariatet mandag torsdag kl Adgang til uddannelsesstedet og bookning af lokaler Ved studiestart modtager du adgangskort til hoveddøren som giver adgang til alle undervisningslokaler. Dørenes åbningstid er kl alle hverdage, hvorefter den låses af. Det er de studerendes ansvar, at vinduerne er lukkede og lyset er slukket når lokalet forlades. Retningslinjer for bookning af lokaler på Blangstedgårdsvej Bookning af lokaler til undervisning, møder eller vejledning sker i forbindelse med skemalægning og fremgår af skemaet. Studerende kan anvende ledige lokaler efter først til mølle princippet, og der sker ingen formel bookning. Grupperum hvor der er opsat fladskærme skal primært anvendes af grupper der har behov for dette. 4.3 Lån af undervisningsudstyr Minidisk, videokameraer og fotografiapparater kan lånes på biblioteket. Ved udlån af disse noteres den studerende for det lånte materiale og er ansvarlig (erstatningspligtig) for indtil tilbagelevering er registreret. ting det, 4.4 Bibliotek Biblioteket ligger i F1.20. Der er mulighed for selvudlån af bøger hele døgnet. Biblioteket er betjent fra: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl

25 Torsdag kl Fredag kl Udlånstid for bøger er 4 uger, kviklån 1 uge, videofilm; CD-rom, DVD kan lånes i 7 dage. Ved overskridelse af lånefristen udsendes hjemkaldelser for hhv. bøger, kviklån, video, CD- ROM og håndbøger: Første gang efter 1 uge gratis Anden gang efter 2 uger 20 kr. Tredje gang efter 3 uger 30 kr. Ved tredje hjemkaldelse præsenteres man for erstatningskrav og sortlistes. Studerende, som ønsker at benytte biblioteket, skriver under på, at de er personligt ansvarlige for det lånte og er indforstået med at betale bøder og erstatte eventuelt bortkomne materialer. Ved videre lån til medstuderende er man fortsat erstatningspligtig. Via hjemmesiden er det muligt at søge og reservere materiale fra alle University College Lillebælts biblioteker, på Syddansk Universitetsbibliotek (via ODIN) og på Odense Centralbibliotek - spørg bibliotekaren. 4.5 Edb-muligheder for de studerende I computer-rummet er der opstillet ca. 12 computere. Alle computere er tilkoblet en fælles laserprinter. Hvis computer eller printer ikke virker, kontaktes ServiceDesk Hvis der er problemer med betjening af et i øvrigt korrekt fungerende it-udstyr, må de studerende prøve at hjælpe hinanden. 4.6 Knoglekasser Udlånsperiode: Ergoterapeutstuderende må have knoglekassen i modul 1, 2 og 3, og skal afleveres umiddelbart efter eksamen i modul 3, husk at medbringe studiekort når du skal afhente knoglekassen ved pedellen. 4.7 Fotokopiering Der er mulighed for at kopiere på de studerendes kopimaskine, som er placeret i F1.02 Ophavsretlige regler: Vedrørende kopiering af materiale skal opmærksomheden henledes på de ophavsretlige regler, jvf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret. NÅR DU KOPIERER OG PRINTER Op til 20 % men aldrig mere end 20 sider kan: 21

26 kopieres fra alverdens trykte tekster printes fra alverdens hjemmesider (dog ikke fra hjemmesider der kræver abonnement) vises på f.eks. Power Point og Smart Board Udover ovennævnte begrænsning kan du kopiere eller printe ud fra følgende: Af publikationer udgivet for mere end 5 år siden må højest eksemplarfremstilles 20 %, dog max. 75 sider Af publikationer udgivet for mindre end 5 år siden og mere end 1 år siden må højest eksemplarfremstilles 15 %, dog max. 40 sider Af publikationer udgivet for mindre end 1 år siden må højst eksemplarfremstilles 10 %, dog max. 25 sider Eksemplarfremstilling til undervisningsbrug i henhold til begrænsningerne må foretages pr. elev/studerende inden for et undervisningsår. Der må altid kopieres fire sider eller herunder uanset publikationens længde Kopier er til éngangsbrug Uddelte kopier må ikke indsamles og genbruges Éngangsmaterialer må aldrig kopieres Arbejdshæfter og undervisningsmateriale, som eleverne/de studerende selv skal udfylde, skal købes Husk kildeangivelse Titel, forfatter, forlag/udgiver 4.8 Udprintning Kopi og print bliver styret af programmet Pcounter. Det er derfor ikke muligt at printe eller kopiere gratis. Du skal bruge din egen brugerid og password når du skal kopiere. Du skal sætte penge på din konto med visa/dankort eller Electron. Indstil muligheden for sort/hvid-udskrift Aktuelle priser pr. 29/1 2008: S/H kopi og print: kr. 0,75 pr. side Farve kopi og print: kr. 2,75 pr. side Vælg udskriv i menuen filer. Vælg printeren der skal udskrives til. At udskrive et dokument i farver koster mere end at udskrive i sort/hvid og det er brugerens eget ansvar at sikre sig, at der ikke sker fejl. Evt. fejlprint refunderes IKKE! Klik på knappen Egenskaber (se herunder). 22

27 Vælg Sort og hvid under Farve/sort og hvid (se herunder). Klik på knappen OK for at gemme indstillingen. Og klik derefter på knappen OK for at udskrive. OBS! Ovenstående skærmbilleder kan variere alt efter hvilket program og hvilken printer man anvender. 23

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt. Februar 2016

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt. Februar 2016 Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2016 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

Studiehåndbog. Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Studiehåndbog. Fysioterapeutuddannelsen i Odense Studiehåndbog Fysioterapeutuddannelsen i Odense Gældende for studieordningen af 15.08.2008 University College Lillebælt August 2011 Forord Studiehåndbogen er til studerende på studieordningen af 15.08.2008.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende januar 2015 Professionshøjskolen University College Nordjylland 1 1. Klinisk undervisning... 3 2. De kliniske undervisningssteder... 3 3. Fordeling af kliniske

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Gældende for Studieordningen af juli 2009

Gældende for Studieordningen af juli 2009 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Gældende for Studieordningen af juli 2009 1 1. BIOANALYTIKERUDDANNELSEN, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT 5 2. UDDANNELSEN 5 2.1 Uddannelsens undervisningsformer 5 2.2 Generelt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Handlingsplan for studerendes Tilfredshedsundersøgelse, 2009-2010 Fysioterapeutuddannelsen i Århus, VIA UC

Handlingsplan for studerendes Tilfredshedsundersøgelse, 2009-2010 Fysioterapeutuddannelsen i Århus, VIA UC Organisering af uddannelsen 12. Uddannelsen er velstruktureret 14. Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende At ny studieordning indfases i denne periode At modul

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen til Professionsbachelor i Biomedicinsk Laboratorieanalyse August 2014 Gældende 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONEN OG KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER...

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Referat af møde før klinisk undervisning Modul 12 Erg513. Mandag

Referat af møde før klinisk undervisning Modul 12 Erg513. Mandag Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Referat af møde før klinisk undervisning Modul 12 Erg513 Mandag 18.4.2016 Til stede og præsentation af de kliniske undervisningssteder. Fra de kliniske

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen

Beskrivelse af Studie- og karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Beskrivelse af Studie- og karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Udarbejdet af Studievejleder Anni Bendtsen Indhold Studievejledning... 2 Lovgrundlag... 2 Vision

Læs mere

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Temadag på tværs Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Program 12.00-12.05 Velkomst v. Lise Kofoed - Kort præsentation af medlemmer i fagligt pædagogisk udvalg - Dagens program 12.05-12.35 Orientering om ny

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol.

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 1 Studiefolder Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 2 Kære læser Hvis du læser denne folder i papirudgaven

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Introduktion til TværSund Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Dagsorden Kontaktpersoner/modulkoordinatorer Modulbeskrivelsen Overblik over modul 5 og TværSund En lille

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010 Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010 Indholdsfortegnelse Studievejledning... 2 Lovgrundlag... 2 Vision for studievejledningen... 3

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

er,, retningslinjer er og aftaler for samarbejde med kliniske undervisningssteder knyttet til Ergoterapeutuddannelsen uddannelsen i Odense

er,, retningslinjer er og aftaler for samarbejde med kliniske undervisningssteder knyttet til Ergoterapeutuddannelsen uddannelsen i Odense Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Informationer er,, retningslinjer er og aftaler for samarbejde med kliniske undervisningssteder knyttet til Ergoterapeutuddannelsen uddannelsen i Odense

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Velkommen til Skivehus Skole

Velkommen til Skivehus Skole Velkommen til Skivehus Skole Praktik-Info til lærerstuderende Velkommen i praktik på Skivehus Skole Vi håber, I i jeres praktik får mulighed for at afprøve teorier og ideer, får samlet data til jeres videre

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere