Evalueringsrapport for udviklingsprojektet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport for udviklingsprojektet:"

Transkript

1 Evalueringsrapport for udviklingsprojektet: Udarbejdet af: Projektleder Line Hoffgaard, Aalborg Bibliotekerne Kirsten Gundersen, Hjørring Bibliotekerne Camilla Tångberg, Brønderslev Bibliotek Birgit Kastbjerg, Aalborg Bibliotekerne Kontakt: Line Hoffgaard, Mail: - tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Projektets baggrund... 3 Proces og metoder... 4 Teoretisk fundament... 6 Idekatalog med 19 brugerinvolverende aktiviteter interaktionsmetoder... 9 Interaktionsmetode 1: Bruger til bruger... 9 Interaktionsmetode 2: Afstemninger... 9 Interaktionsmetode 3: Tests & konkurrencer... 9 Interaktionsmetode 4: Kreative aktiviteter... 9 Interaktionsmetode 5: Fysiske & sanselige aktiviteter Interaktionsmetode 6: Rumlige aktiviteter Projektets erfaringer Afrunding

3 Projektets baggrund Folkebibliotekerne i videnssamfundet understreger behovet for nye måder at formidle og skabe læring og oplevelse for bibliotekets brugere. Det bliver vigtigere at styrke oplevelsen og benyttelsen af det fysiske rum, hvis det skal overleve i fremtiden som et tiltrækkende og inspirerende miljø. Det kræver, at vi tør udfordre den klassiske opfattelse af biblioteket som en statisk materialesamling med en høj grad af envejskommunikation. Brugerinteraktion i formidlingssammenhænge præsenterer en ny og spændende måde offensivt at formidle bibliotekets tilbud, hvor brugerne engageres aktivt som både modtagere, deltagere og aktører i formidlingssituationen. Region Nordjylland har mange åbne biblioteker, alene Aalborg har 12. Vi har længe arbejdet med teknik, indretning og værtskab (projekt Værtensklasse på de åbne biblioteker ). Med dette projekt vil vi gerne fokusere på den offensive formidling af bibliotekstilbuddet i den ubetjente åbningstid. Der er ikke tidligere systematisk testet brugerinvolverende aktiviteter på de åbne biblioteker samtidig med, at der er taget hensyn til de åbne bibliotekers forcer og vilkår, som oftest er lange åbningstider og knappe ressourcer. Derfor har projektets udgangspunkt været, at hver aktivitet skal kunne produceres for 250 kr. og med 1 times forberedelse. På baggrund af oplevelsesdesignteori udvikles aktiviteter til at engagere og berige gæsternes oplevelser på biblioteket. Projektmål Oplevelser på de åbne biblioteker handler om at finde nationalt brugbare metoder til offensiv formidling af bibliotekets tilbud på en anderledes og interagerende måde, når vi ikke selv er til stede uden brug af store ressourcer, så gæsterne indgår som både modtager, deltager og aktør. De åbne biblioteker vil fremover have en ny og anderledes måde at formidle, engagere og involvere gæsterne på. At udvikle brugerinvolverende metoder til offensiv formidling af bibliotekstilbuddet Udvikling og test af 30 brugerinvolverende aktiviteter Produktion af idekatalog med vejledning til afvikling af brugerinvolverende aktiviteter Afsluttende temadag Samarbejdspartnere Brønderslev Bibliotek, Frederikshavn Kommunes Biblioteker, Hjørring Bibliotekerne, Mariagerfjord Bibliotekerne, Morsø Folkebibliotek, Rebild Bibliotekerne, Vesthimmerlands Biblioteker, Aalborg Bibliotekerne og følgeforsker Rasmus Grøn, Adjunkt ved Institut for Humanistisk Informatik, Aalborg Universitet. 3

4 Proces og metoder Teoretisk fundament Formål: At opnå en teoretisk forståelse af oplevelsesdesign. Metoder: Oplæg ved Rasmus Grøn om oplevelsesdesign, projektmøder og læsning af relevant litteratur. Workshop 1: Idegenerering I Formål: At inddrage alle projektdeltagere og generere ideer til brugerinvolverende aktiviteter. Metoder: Oplæg ved Rasmus Grøn om oplevelsesdesign, idestafet med udgangspunkt i projektets to benspænd 250 kr. og 1 times forberedelse. Pilottest Formål: At teste udvalgte brugerinvolverende aktiviteter udviklet på workshop I og samtidig pilotteste testmetoderne. Metoder: Spørgeskemaundersøgelse og skjult observation af brugerne. Workshop 2: Idegenerering II Formål: At generere flere ideer med en anden metodetilgang med deltagelse af studerende fra Aalborg Universitet. Metoder: Solution camp, som er et ideudviklings- og problemløsningsværktøj udviklet af Aalborg Universitet. Informationsmøde: Testfase 1 Formål: Introduktion til testmetoder. Testfase 1 Formål: Test af 24 brugerinvolvernede aktiviteter på projektdeltagernes åbne biblioteker. Metode: Spørgeskema og skjult observation af brugerne. Workshop 3: Præsentation, evaluering og opsamling Formål: At uddrage projektdeltagernes læring og erfaringer i forbindelse med udviklingen og test af aktiviteterne på eget bibliotek samt at evaluere projektsamarbejdet. Metoder: Delphi-metoden og plenumdiskussioner. Testfase 2 Formål: Styregruppen besluttede efter workshop 3 at resultaterne skulle kvalificeres yderligere, hvorfor udvalgte aktiviteter (eller elementer heraf) skulle redesignes og gentestes. Metoder: Fotografering, optælling, skjult observation og kvalitative interviews af 13 nye aktiviteter både for brugere og ikke-brugere. 4

5 5

6 Teoretisk fundament Hvad er oplevelser? Projektets følgeforsker Rasmus Grøn, Adjunkt ved Institut for Humanistisk Informatik og underviser på kandidatuddannelsen for oplevelsesdesign, kommer her med en kort introduktion til oplevelsesdesign: Oplevelser er de seneste årtier med termer som oplevelsesøkonomi og oplevelsessamfund blevet et nøglebegreb inden for kulturteori og politik, men samtidig kan ordet være svært at definere entydigt. Ikke mindst fordi man i den engelsksprogede litteratur taler om experience, som på dansk både dækker over oplevelse og erfaring. Men denne dobbelte betydning er et fint udgangspunkt for at definere, hvad oplevelser er - også i dette projekt. Oplevelser er, kort fortalt, særligt intense situationer, som bryder hverdagens flow ved at berøre, pirre, involvere, overraske, udfordre og forundre den oplevende. Oplevelsen er kendetegnet ved en fortabelse i nu et: når vi oplever, træder målet med vores handlinger i baggrunden til fordel for selve handlingens og situationens kvaliteter. Men oplevelser er samtidig mindeværdige: i deres brud med rutinen og det ordinære kan man næsten sige, at de skaber et vertikalt snit i livets tidslinje og bliver lagret og formet i erindringen som vigtige, meningsfulde erfaringer, der påvirker, hvordan vi ser verden og os selv. Dermed er oplevelser også en vigtig kilde til læring og personlig udvikling. Oplevelser forbindes i daglig tale ofte med underholdning og tivolisering. Men selv om oplevelser ofte er både sjove og underholdende, er det langt fra hele historien: oplevelser opstår ikke gennem adspredelse, men gennem interaktion. Det er, når vi ikke blot beskuer eller strejfer, men aktivt engagerer os og interagerer med vores omverden og medmennesker, at vi oplever. Derfor er interaktion også et gennemgående træk i projektets idekatalog, hvor alle aktiviteter søger at inddrage brugerne som deltagende, skabende og socialt aktive. Hermed kan man styrke bibliotekets relevans ved at skabe inspiration, læring og kreativitet hos og mellem bibliotekernes brugere. Når tiltagene i projektets idekatalog omtales som brugerinvolverende aktiviteter og ikke oplevelser, er det af den simple årsag, at oplevelser ikke er en ting eller en egenskab ved en ting. Det er en psykisk begivenhed, som opstår gennem en relation mellem et jeg og dets omverden; i subjektets møde og interaktion med elementer, som på sin side byder sig til for subjektet på forskellig vis. Man kan derfor ikke forudbestemme, hvad folk skal opleve - eller om de overhovedet oplever men kun skabe potentiale for oplevelser. Projektets mål og konkrete tiltag er alle bud på at styrke dette potentiale og gøre biblioteket til et rum for oplevelser. Intensitet Læring Personligt engagement Oplevelsen Det uventede: den skæve vinkel / sammen-sætning Refleksion Forundring forandring Det nye/unikke/ originale Aktiv deltagelse & interaktion Æstetik og Sanselighed 6 Mening Figur: Illustration af de væsentligste facetter ved en oplevelse. Kilde: Rasmus Grøn.

7 Firerumsmodellen I rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet præsenteres en idealmodel (også kaldet firerumsmodellen ) for det moderne folkebiblioteks virkeområder eksemplificeret ved 4 universer eller rum af muligheder og med fremhævelse af brugerdeltagelsen. Dette projekt lægger sig fint op ad modellen, hvor vi har arbejdet med at sætte bibliotekstilbuddet i spil på nye måder i det fysiske rum og inviterer til brugerinteraktion. Modellen har indgået i den indledende fase for projektet og som inspiration til definition af de 6 interaktionsmetoder. Potentialerne for brugerinteraktion og oplevelser i formidlingen er mange: - Inspirationsrummet brugerinvolverende aktiviteter der skaber forundring, overraskelse og pirrer brugernes nysgerrighed. - Læringsrummet brugerinvolverende aktiviteter, der understøtter generering af ny viden og læring gennem aktiv deltagelse. - Møderummet brugerinvolverende aktiviteter, der skaber situationer og rammer for, at brugerne kan mødes på tværs. - Det performative rum brugerinvolverende aktiviteter, hvor brugerne opfordres til at være kreative og skabende. Figur: Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole. Kilde: Rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet s. 48. Styrelsen for Bibliotek og Medier. 7

8 Idekatalog med 19 brugerinvolverende aktiviteter I projektet blev der udviklet og testet 40 brugerinvolverende aktiviteter på mere end 15 åbne biblioteker i region Nordjylland. I bilag 1 kan alle aktiviteterne ses med foto. Da det er forskelligt, i hvor høj grad de enkelte aktiviteter har vist sig brugbare, er der kun udvalgt 19 aktiviteter til et idekatalog, som projektet har udarbejdet. Udvælgelsen er dels baseret på brugerundersøgelserne, dels på de aktiviteter, projektgruppen har vurderet fungerede efter hensigten. Idekataloget med vejledninger er en inspiration for andre biblioteker, der gerne vil i gang med at arbejde med brugerinvolverende aktiviteter som en ny måde at formidle bibliotekets tilbud på. Projektets udgangspunkt har været de åbne biblioteker i den selvbetjente tid, men metoderne og aktiviteterne giver lige så god mening i almindelig åbningstid. Aktiviteterne har ikke været fjernet i den betjente åbningstid, men de er udviklet med henblik på at være selvinstruerende og mulige at benytte uden personalets involvering. Idekataloget kan erhverves i pdf ved at kontakte projektleder Line Hoffgaard. Se kontaktinfo på forsiden. 8

9 6 interaktionsmetoder Projektets mål har været at finde nationalt brugbare metoder til brugerinvolvering i formidlingen. Gennem to idegenereringsworkshop har projektet identificeret og verificeret 6 overordnede interaktionsmetoder. På workshop 1 var der nogle fællestræk i måden at interagere på, som gik igen i flere af ideerne. Efter workshop 2 var det de samme elementer i interaktionen, der gentog sig. De 6 interaktionsmetoder hjælper med at forenkle, strukturere og tale om brugerinteraktion i bibliotekerne. De brugerinvolverende aktiviteter i idekataloget er eksempler på, hvordan interaktionsmetoderne kan udfoldes. De 6 metoderne kan varieres på nye måde hvor det er selve kernen i interaktionen, der går igen på nye måder ved fx at ændre emne, målgruppe eller det visuelle udtryk. Interaktionsmetode 1: Bruger til bruger En personligt engagerende metode til at inddrage og anerkende brugernes viden som en ressource. Metoden baserer sig på transaktion brugerne imellem, hvor biblioteket tilbyder et offentligt møderum med mulighed for udveksling af holdninger og værdier brugerne imellem. Aktiviteter indenfor denne interaktionstype vil oftest være baseret på skriftlige input fra brugerne: fx på fx post-its eller skrift på opslagstavler, whiteboards, vægge eller noget helt fjerde, som inputtene kan præsenteres på. Aktiviteten vil løbende udvikle sig og ændre udtryk og indhold, efterhånden som flere og flere deltagere interagerer. En metode til at understøtte (viden)deling, meningsudveksling og inspiration i biblioteket. Interaktionsmetode 2: Afstemninger Afstemninger er en interaktiv metode, som egner sig godt til de hurtige tilkendegivelser. Metoden er en sjov og lettilgængelig måde at engagere brugerne og samtidig sætte fokus på et emne. Med aktiviteter indenfor denne metode giver det god mening og skaber større relevans, hvis afstemningen installeres i en større tematisk kontekst. Afstemningerne kan yderligere beriges med løbende præsentationer af resultaterne. Interaktionsmetode 3: Tests & konkurrencer En interaktionsmetode, hvor biblioteket sættes i spil som et uformelt læringsrum gennem aktiviteter såsom konkurrencer, quizzer, tests eller gættelege. Aktiviteterne kan bruges til at sætte fokus på et emne og/eller giver mulighed for at brugerne kan teste deres egen viden og evner samtidig med, at de lærer nyt. Konkurrenceparameteret og det at vinde noget er ikke nødvendigvis evident for at skabe en vellykket aktivitet indenfor denne interaktionstype. Det kan lige så vel handle om at pirre nysgerrigheden og blive klogere på et emne. Interaktionsmetode 4: Kreative aktiviteter Kreative aktiviteter handler om at skabe noget alene eller sammen med andre. Biblioteket bliver et performativt læringsrum, som understøtter kreativ udfoldelse og innovation. Eksempler på aktiviteter indenfor metoden kan være kreative gør-det-selv- 9

10 værksteder, skriveværksteder, kunstrelaterede projekter osv. Det skabte kan være af fysisk såvel som immateriel karakter. Nogle aktiviteter kan for andre ikke direkte interagerende brugere alt efter karakter præsentere en æstetisk dimension, hvis det skabte fx indgår i en præsentation eller installation. Interaktionsmetode 5: Fysiske & sanselige aktiviteter Aktiviteter af fysisk eller sanselig karakter er en interaktionsmetode, hvor kroppen og sanserne kommer i spil. Brugeren inviteres til at lege, opdage og lære nyt. Erkendelse og indsigt finder sted i det uformelle læringsrum, hvor brugeren afprøver grænser og udfordrer sig selv. Eksempel på en aktivitet, der kan udfordre følesansen, er følekasser. Synssansen kan fx udfordres med installationer, som pirrer nysgerrigheden og narrer øjet. Høre-, lugteog smagssanserne kan udforskes med forskellige tests og gættekonkurrencer: smagstests, lytteprøver, duftbokse osv. Fysiske aktiviteter kan være med til at gøre brugerne mere kropsbevidste. Eksempelvis kan brugerens fysik og motorik udfordres med forskellige former for sportslige udfoldelser. Interaktionsmetode 6: Rumlige aktiviteter En metode, der defineres af sin indretningsmæssige og rumlige karakter ved at foregå i afgrænsede rum eller præsentere sig som et gentagende element i hele rummet og indretningen. Aktiviteter indenfor denne interaktionstype appellerer til at udforske og gå på opdagelse i rummet. Biblioteket sættes i spil som et inspirationsrum, hvor der brydes med det forventelige ved at sætte rummet, materialer eller en tematik i spil på en ny overraskende måde. Overraskelsesmomentet spiller også en væsentlig rolle. Eksempler på rumlige oplevelser kan fx være et fysisk afgrænset oplevelsesrum i rummet, en skattejagt eller kreativ vejvisning. Det kan også være aktiviteter af mere atmosfærebåren karakter, hvor rummet og indretningen åbner op for en visuel oplevelse. Bogorm & Læsehest på Hjørring Bibliotek 10

11 Projektets erfaringer Baseret på en række brugerundersøgelser og projektdeltagernes læring omkring arbejdet med brugerinvolvering i formidlingen, har projektet gjort sig en række erfaringer: Der findes ikke én skudsikker opskrift på at lave en succesfuld oplevelse Projektets måske største erkendelse har været, at det ikke indenfor dette projekts rammer og ressourcer er muligt at komme med én skudsikker opskrift på at designe den perfekte brugerinvolverende aktivitet, som kan tiltrække mange brugere. Der er mange faktorer i spil, som afgør om en aktivitet virker tiltrækkende og bliver benyttet: alt lige fra aktivitetens emne/tematik, formål med brugerens besøg kontra villighed til at lade sig aflede fra dette formål, placering og synlighed, æstetik, relevans, originalitet osv. Brugskulturer og -sammensætninger er forskellige fra bibliotek til bibliotek og brugernes villighed til at engagere sig varierer fra sted til sted. Det er derfor ikke altid den enkelte aktivitets kvalitet eller mangel på samme, der afgør, om den bliver en succes. Benyttelse genererer benyttelse Der er vist sig et overraskende socialt aspekt i benyttelsen af de brugerinvolverende aktiviteter. I udgangspunktet har de fleste aktiviteter været designet, så brugerne kan deltage alene i dem. Projektet har dog erfaret, at brugerinvolverende aktiviteter ofte giver bedst mening, når man er sammen med andre om aktiviteten eller ser andre benytte den. Når man er flere, giver det mod til at turde og gør det mere legalt. Det virker ikke til, at der er stor forskel på benyttelsen i betjent kontra ubetjent tid og det handler altså i højere grad om, at der er andre brugere til stede. Det er langt fra alle biblioteksbrugere, der kommer på biblioteket for at få en oplevelse Forfølg lige denne tanke et øjeblik: Hvis Føtex beslutter sig for, at i dag skal alle kunder købe tandpasta, så betyder det ikke automatisk, at alle brugere er motiverede til at købe tandpasta lige den dag. Gæster i Fårup Sommerland vil omvendt med stor sandsynlighed have en stor forventning om at få sig en på opleveren, når de entrerer forlystelsesparken. Hvis bibliotekerne skal sammenligne sig med en institution / virksomhed i samfundet, er det nærliggende at tage museumsverdenen, en kulturinstitution som også har fokus på kultur, formidling og viden. Det er nærliggende at formode, at gæsterne på et museum ligesom med Fårup Sommerland - på forhånd har besluttet sig for at få en museumsoplevelse eller for at nu skal vi se noget nyt og inspireres. Gæsten har på forhånd sat sine forventninger og er modtagelig overfor at opleve noget. Det kan man ikke nødvendigvis på samme måde sige om biblioteksgæster, som besøger biblioteket med mange forskellige formål for øje. I udviklingsprojektet Værtensklasse på de åbne biblioteker fandt man gennem en brugersegmentering på tre demografisk forskellige åbne biblioteker ud af, at 40 % af gæsterne i ubetjent tid var såkaldte drive in gæster brugere der hovedsageligt kommer på biblioteket for at aflevere og hente materialer og som bruger måske 2-3 minutter på biblioteket. Potentialet for at tiltrække deltagere til ens aktivitet bør derfor ses i relation til dette og 11

12 forventningerne afstemmes herefter. Det skal være let at deltage De to interaktionsmetoder, der har formået at tiltrække fleste deltagere er Bruger til bruger og Afstemninger. Til fælles har de, at det er forholdsvist let at afkode hvad det går ud på og hurtigt at deltage i dem. Hvis aktivitetens formål ikke giver sig selv ved første øjekast men kræver en længere skriftlig vejledning, så bør man lade være! Jo mere kompleks og tidskrævende en aktivitet, jo mere falder benyttelsen. At vinde noget er ikke altid en gulerod Det er ikke nødvendigvis altid en gulerod, at man kan vinde noget i forbindelse med en quiz, test eller konkurrence. I projektet erfarede vi, at der var en hel del brugere, som afholdt sig fra at deltage, fordi de ikke kunne alle svarene. Dermed kan det også være en stopklods for benyttelsen. Konkurrencer o.l. kan godt fungere som noget man underholder sig med og samles omkring for snakke om også selvom der ikke er en gevinst i udsigt. Relevans Det kan være en god ide at tænke aktiviteten ind i en større udstilling eller tematik: inddrag den store mængde af informationer og viden, som biblioteket rummer. Og ikke kun de fysiske materialer - det kan lige så vel være at formidle indholdet i bibliotekstilbuddet og materialerne på en ny og anderledes måde. Ved at lade aktiviteten indgå i en større udstilling eller kontekst er det med til at skabe mere relevans, gennemslagskraft og blikfang. Aktiviteternes levetid Det er også værd at gøre sig overvejelser omkring, hvor lang levetid en aktivitet bør have. Hvis den bliver en varig installation i biblioteket, forsvinder oplevelsen. Har man prøvet den én gang, er det ikke så interessant anden gang. Oplevelsesfacetterne intensitet, det uventede og forundring er i høj grad koblet med overraskelsesmomentet og det at opdage noget nyt. Tænk derfor brugerinvolverende aktiviteter som engangsforestillinger. De har deres tid og så videre til noget andet! Kampen om opmærksomheden Centrale forhold at overveje for at skabe opmærksomhed er placering, blikfang, visuelle virkemidler og en god portion originalitet. Få brugernes opmærksomhed rettet hen mod aktiviteten ved at luge ud i de visuelle indtryk og mange budskaber i nærheden: Vælg en central placering i rummet og afgræns aktiviteten fra andre tilbud ved at skabe luft og plads omkring den. Der bør også være en vis grad af originalitet over aktiviteten og den bør ikke ligne noget, brugerne har set før. Brug anderledes effekter og visuelle virkemidler. Vælg et emne, der kan få folk til at løfte et øjenbryn eller trække på smilebåndet. Humor kan også være et godt virkemiddel. Og det må endelig ikke ende med at ligne en almindelig materialeudstilling. Det hjælper ikke at opstille en undseelig aktivitet på et lille bord henne ved væggen og så regne med, at brugerne får øje på den. Jo større jo bedre, da det skaber synlighed og intuitivt signalerer, at her er noget interessant at kigge nærmere på. For at skabe 12

13 blikfang omkring aktiviteten, kan det være en god ide at tænke i store rekvisitter, installationer og kulisser eller bygge det selv, hvis det ikke kan skaffes. Lån rekvisitter af kolleger, butikker eller foreninger. Ofte har detailhandlen nogle spændende og anderledes rekvisitter, de gerne udlåner mod at få lidt gratis reklame. Det kan nogle gange godt betale sig at investere mere tid og penge i en aktivitet, hvis det er den helt rigtige ide. Gå nogle stykker (biblioteker) sammen om projektet og lave bytteordninger. Vedligeholdelse Selvom aktiviteterne er selvinstruerende og fungerer uden personalets involvering, så er der alligevel behov for vedligeholdelse. Der er ikke noget mere kedeligt end at deltage i noget for halvvejs at opdage, at der mangler en dims. Så bliver det hurtigt en negativ oplevelse og afskrækker måske brugerne fra at deltage i lignende aktiviteter en anden gang. Behovet for vedligeholdelse afhænger af aktivitetens kompleksitet; ofte vil dagligt opsyn være nok, men der nogle gange også være behov for opfyldning, oprydning eller indkøb af løsdele, som er blevet væk. I en sidebemærkning har erfaringen været, at det generelt ikke er et problem med hærværk eller tyveri. Bookratings på Nibe Bibliotek 13

14 Afrunding Projektet har arbejdet med en ny platform for formidling af bibliotekets mange tilbud: Brugerinteraktion i formidlingen til at engagere og aktivere brugerne i formidlingen en metode som er uafhængig af personalets direkte involvering og som derfor egner sig godt til den selvbetjente åbningstid. Projekt Oplevelser på de åbne biblioteker har været bredt funderet i regionen med deltagelse af mange åbne biblioteker. Den entusiasme, det fællesskab og den læring, der har præget projektet, har også har en effekt og blivende værdi. På baggrund af projektsamarbejdet og projektets erfaringer, har bibliotekerne i region Nordjylland besluttet at fortsætte samarbejdet om brugerinvolvering i formidlingen på de åbne biblioteker. Der nedsættes et regionalt netværk, som vil videndele og bygge videre på projektets erfaringer. Projektet ser også potentiale i at inddragelse studerende fra kandidatuddannelsen for oplevelsesdesign, Aalborg Universitet, i det fremtidige udviklingsarbejde. 14

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK

UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK UDVIKLINGSSPOR Projekt Folkets Bibliotek har lavet fem udviklingsspor til folkebibliotekerne, som er lavet på baggrund af indsigter, læringer og erfaringer fra

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Trædesten Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Citat fra 2017 ansøgningen borgerinddragelse af næste generation en mulighed for at tilføre det daglige arbejde ny energi et tværæstetisk projekt,

Læs mere

Evaluering af KidSmart

Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart En KidSmart-computer er en computer, der henvender sig særligt til de 3-6årige. På computeren findes flere forskellige læringsprogrammer, der styrker bl.a.

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

INSPIRATIONSGUIDE Iscenesæt din virksomhed og produkter, når du deltager ved messer og events.

INSPIRATIONSGUIDE Iscenesæt din virksomhed og produkter, når du deltager ved messer og events. INSPIRATIONSGUIDE Iscenesæt din virksomhed og produkter, når du deltager ved messer og events. BEST PRACTICE GUIDE Af Østjyllands Spisekammer, i samarbejde med Food Festival. KÆRE LÆSER HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

B A R N E T S K U F F E R T

B A R N E T S K U F F E R T BARNETS kuffert BARNETS KUFFERT Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser.

Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser. SKBF Årbog 2015. Projekt Mit rum for læring og oplevelser. Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser. Mit rum for læring og oplevelser er titlen på et nyt nationalt

Læs mere

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013 v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Formål og opdrag Evalueringen gennemført for FolkeFerieFonden Arbejdsmarkedets Feriefond støtter FolkeFerieFondens

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Mig prototype bruger

Mig prototype bruger Mig prototype bruger Rum efter behov efter Netværksmøde brugernes rum den 15. juni 2015 Mikkel Fabritius Sørensen Bibliotekets rum Der er meget, der tyder på, at mennesker også i fremtiden vil have interesse

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 9. april til 15. maj kan du og din klasse opleve udstillingen Overlap. Med denne lærerguide i hånden håber vi,

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 3. møde, hvordan brænder man igennem med sit budskab? Gentofte Hovedbibliotek Den 7. juni 2012 Fokus for dagen Formidling af et budskab til en specifik målgruppe, varetagelse

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015 1 Den digitale udvikling skaber nye rammer og muligheder, men også udfordringer for bibliotekernes formidling til tweens og børnefamilier. Børnene er digitale indfødte og stiller derfor naturligt store

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

Design Brief. Indledning. Formål og metode. Kontekst. Analyse af rummet. Urban Interventions 2012 Design Brief

Design Brief. Indledning. Formål og metode. Kontekst. Analyse af rummet. Urban Interventions 2012 Design Brief Indledning I vores design brief vil vi præsentere vores intervention og det arbejde udført i forbindelse med kurset Urban Interventions. Vi beskriver først hvorfor vi i vores intervention vil sætte fokus

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Formen vil være en kombination af metodiske oplæg, inspirationsoplæg med særlig vægt lagt på eget arbejde samt netværk på møderne.

Formen vil være en kombination af metodiske oplæg, inspirationsoplæg med særlig vægt lagt på eget arbejde samt netværk på møderne. Formidling uden udlån Gennem mange år har udlån af materialer været omdrejningspunktet for bibliotekernes virksomhed. Det er her, man har kunnet aflæse omsætningen, og det er omkring udlånet og udlånssituationen,

Læs mere

Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik

Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik Ann-Elisabeth Knudsen cand. mag. i dansk og psykologi, konsulent og foredragsholder. Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik De følgende to artikler er skrevet af Ann-Elisabeth Knudsen. Artiklerne indgår

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Om stande på Velfærdens Innovationsdag

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Gratis værktøjer og tips

Gratis værktøjer og tips Gratis værktøjer og tips www.pearson.dk BLOG/ARTIKLER NYHEDSBREV PEARSONs inspiration til cool events og unikke oplevelser Få dine arrangementer til at klappe også deltagerne Gi r det mening Pædagogiske

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center SERVICE design Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Dansk Design Center SERVICEdesign et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Udgivet af: Dansk Design Center HC Andersens Boulevard 27

Læs mere

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Praksisnær innovation I 2013 fik professionshøjskolerne, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademierne midler til at igangsætte

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Indholdsfortegnelse Indledning I kampagneplanlægningen er der mange forskellige ting, der skal tænkes igennem inden man gennemfører

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

kreativitetslaboratoriet

kreativitetslaboratoriet kreativitetslaboratoriet Den Kreative Platform 55067_krealab.indd 1 29/08/07 10:20:16 Den Kreative Platform er kernen i Kreativitetslaboratoriet Den Kreative Platform er en metafor for et sted, hvor deltagerne

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Inviter borgerne på NATURENS DAG - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet. Naturens dag er den

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering Fortællinger om personlige, fag-personlige og organisatoriske erfaringer med recovery og recovery-orientering Internationalt og nationalt Vidensmæssig

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Didaktik i naturen Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Målgruppen Natur Praktiske overvejelser Nysgerrige voksne Opmærksomhed Læring Didaktik Den

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Opsamlingsbesøg Der er afsat 2 dage til opsamling/evaluering og fremtidssikring i hvert børnehus.

Opsamlingsbesøg Der er afsat 2 dage til opsamling/evaluering og fremtidssikring i hvert børnehus. Legepilot projekt. Børneinstitution Abildgård har etableret et projekt som er funderet i fælleslege i uderummet med særligt fokus på legepladsen. Det pædagogiske fokus har sit afsæt i bevægelsesglæde og

Læs mere

Mini-guide til Den Gode Fortælling

Mini-guide til Den Gode Fortælling Mini-guide til Den Gode Fortælling version 1.0 maj 2012 Storytelling er et power- redskab, hvad enten du vil nå ud til nye donorer, styrke relationen til loyale støtter, rekruttere frivillige eller simpelthen

Læs mere

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Dr.phil. Dorthe Jørgensen Skønhed i skolen Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være en god skole. Dette udtryk stammer

Læs mere

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB Resedavej 34, 2820 Gentofte Evalueringsrapport for Projektet: Cykling For Alle-TIB Formål Projektets formål har været at inspirere voksne borgere med let til moderat fysisk funktionsnedsættelse til at

Læs mere

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat OPERATE/10.08.10 Side 1 af 1 Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat 1. Udgangspunktet Kommunens visioner for skoleområdet er ambitiøse. Kommunen

Læs mere

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler:

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler: Udfordring AfkØling Lærervejledning Indhold Udfordring Afkøling er et IBSE inspireret undervisningsforløb i fysik/kemi, som kan afvikles i samarbejde med Danfoss Universe. Projektet er rettet mod grundskolens

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Events. Oplevelser, fællesskab og sjov

Events. Oplevelser, fællesskab og sjov Events Oplevelser, fællesskab og sjov RETRO Nørrebro nonprofit café I vores nonprofit café får du unikke, kreative oplevelser i lokaler som er evigt hyggelige og i konstant forandring. Du mødes af glade

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

INNOVATØR. Vejle. London. Fyn. Lokalt. Roskilde UDDANNELSEN II. 16. november. 1. - 3. december. 11. januar. 2. februar. 3. marts

INNOVATØR. Vejle. London. Fyn. Lokalt. Roskilde UDDANNELSEN II. 16. november. 1. - 3. december. 11. januar. 2. februar. 3. marts INNOVATØR UDDANNELSEN II Vejle 16. november London 1. - 3. december Fyn 11. januar Lokalt 2. februar Roskilde 3. marts 1. MODUL - VEJLE Tirsdag den 16. november 2010. Kl. 10.00-17.00. Deltagerne præsenteres

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet.

Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet. Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet. Denne rapport er en del af Kvalitetsløft Natursamarbejdet - et to-årigt udviklingsprojekt i Natursamarbejdet, Børn

Læs mere

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM?

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? PROCES- & YDELSESBESKRIVELSE Nærværende udkast til en proces- & ydelsesbeskrivelse er udarbejdet på baggrund af et møde mellem

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Kvalitativ brugerundersøgelse H.C.Andersens hus & Fyrtøjet 2011. 1 analyser i oplevelsessamfundet

Kvalitativ brugerundersøgelse H.C.Andersens hus & Fyrtøjet 2011. 1 analyser i oplevelsessamfundet Kvalitativ brugerundersøgelse H.C.Andersens hus & Fyrtøjet 2011 1 Indhold 3 7 14 19 25 Lidt om undersøgelsen Analytisk opsummering Anbefalinger Metodisk setup Detailresultater 2 Lidt om undersøgelsen 3

Læs mere

Teknisk assistent og designer 2009

Teknisk assistent og designer 2009 Teknisk assistent og designer 2009 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Effektivitet i hverdagen: Tag initiativ, samarbejd og nå dine mål Sådan kan du bidrage med

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Skoleliv i Nepal Adresse Søndervangs Alle 40, 2500

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere