Generelle ordensregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle ordensregler"

Transkript

1 Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om, og reglerne er vedtaget for at skabe et behageligt studiemiljø, hvor samvær og arbejde foregår så gnidningsløst som muligt. Vi skal passe på hinanden, og vi skal passe på skolen. Mødepligt Der er mødepligt på Svendborg Erhvervsskole. Derfor kontrollerer vi, om du overholder denne mødepligt. Det gør vi bl.a. for at kunne vurdere din studieaktivitet. Det kan få konsekvenser for dit faglige udbytte af undervisningen og for din SU, hvis du ikke møder op. Du skal deltage aktivt i undervisningen, og det er dit ansvar at få tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Anvendelse af it-udstyr Du kan bruge eget teknisk udstyr i undervisningen. På alle Svendborg Erhvervsskoles uddannelser anvendes pc'er og andet it-udstyr som en naturlig del af uddannelsen. Samtlige pc'er i klasseværelser og åbne læringsmiljøer på skolen anses som undervisnings-midler på linje med alle andre undervisningsmidler. Anvendelsen af sociale medier kan være en del af undervisningen Som bruger af skolens it-systemer skal du være opmærksom på, at trafik til og fra de enkelte pc'er, kræver brugernavn og adgangskode. Du har pligt til at hemmeligholde den udleverede adgangskode. Når du starter på skolen, får du automatisk oprettet en adresse samt en personlig mappe på skolens server. Mappen kan du bruge til at gemme dokumenter, så de ikke går tabt ved f.eks. vedligehold af skolens computere. Bemærk dog, at it-afdelingen ikke har praktisk mulighed for at garantere mod tab af dokumenter. Skolens computere vedligeholdes løbende, blandt andet med opdatering af software, så det svarer til behovet i undervisningen. Det er ikke tilladt at gøre noget ulovligt ved opkobling på skolens net Kantine-regler Du kan spise i skolens kantiner eller på andre steder, som anvises af Svendborg Erhvervsskole. Dette betyder samtidig, at kantinernes flasker og service skal blive i kantinen. Vi forventer, at du rydder op efter dig, så kantinen altid fremstår pæn og ordentlig for nye brugere. Rengøring På Svendborg Erhvervsskole lægger vi mange kræfter i, at skolen altid er pæn og ren - som bruger er du medansvarlig for dette. Stole skal sættes op efter brug, garderoberne skal holdes i orden og papirkurvene skal bruges til affald. Du skal med andre ord bidrage til oprydning efter undervisningen. Tavler skal være rengjorte, lyset skal slukkes, vinduerne lukkes, stole sættes op osv.

2 På værkstederne Skal du deltage i klargøring og istandsættelse af værktøj, maskiner samt andet udstyr, fordi dette er en vigtig del af din uddannelse. Øvrige regler Vi forventer, at du optræder ærligt og korrekt over for skolens medarbejdere, alle elever og kursister både i og uden for skolens område, og at du følger skolens værdier. Såfremt du udviser en adfærd, der er til gene for andre, kan dette medføre konsekvenser i form af hjemsendelse eller bortvisning. Skolens ordensregler gælder også på studierejser og ekskursioner. Rygning Alle former for rygning er forbudt indendørs, det gælder også E-cigaretter. På Ryttervej 65 og Porthusvej 71, er det tilladt at ryge udendørs på anviste steder. På Skovsbovej 43, skal rygning foregå uden for skolens matrikel. Alkohol og narkotika Det er ikke tilladt, hverken at købe, sælge eller indtage nogen form for spiritus - eller i øvrigt indtage / være i besiddelse af nogen former for stimulerende midler (euforiserende stoffer). Det er ikke tilladt at møde i påvirket tilstand. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelige sanktioner. Ved gentagelse, medfører det udelukkelse fra fortsat uddannelse på skolen. Sikkerhed Af hensyn til din egen og kammeraternes sikkerhed, skal de sikkerhedsbestemmelser, der er gældende i din afdeling nøje overholdes. Forsikring Som elev på en erhvervsuddannelse, er du omfattet af statens selvforsikring, når du er i den praktiske undervisning. Du er med andre ord ikke dækket i teoriundervisningen. Du opfordres derfor til at undersøge, om du/dine forældre har en forsikring, der dækker i tilfælde af uheld. Hvis ikke, bør du/l tegne en heltids-ulykkesforsikring. Du kan henvende dig til studievejledningen, hvis du er i tvivl om forsikringsforhold. Beskadigelser af skolens ejendele Hvis du beskadiger skolens ejendele, kan du blive stillet over for et erstatningskrav. Tyveri For at undgå tyveri bør penge eller værdigenstande aldrig efterlades, hverken i frakkelommer, i garderober eller i tasker i klasselokalerne. Skolen har ingen forsikring, der dækker elevudstyr. Dette gælder også for cykler og knallerter.

3 Våben: Effekter, der kan bruges som våben, og som ikke er en ansvarlig del af undervisningen, må ikke medbringes på skolen. Adresseændring Skal meddeles skolens kontor. Befordring Som elev på en ungdomsuddannelse, skal du søge om et Ungdomskort på Statens Uddannelsesstøtte Skal du søge i minsu på For at få adgang til minsu skal du bruge NemID, som du kan bestille via Det tager 5-7 dage at få NemID, så bestil i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Elevråd Svendborg Erhvervsskole har et elevråd, der behandler sager, med betydning for elevernes - og dermed din - dagligdag. Elevrådet arbejder gennem holdrepræsentanter og med to repræsentanter i skolens bestyrelse (en fra EUD og en fra erhvervsgymnasierne). En af elevrepræsentanterne har stemmeret. Du vil blive oplyst om elevrådets organisation ved begyndelsen af skoleopholdet. Skolerekvisitter Bøger, der er nødvendige for undervisningen, vil normalt blive stillet til rådighed af skolen. Det bemærkes dog, at du på nogle indgange selv skal betale for de bøger, der skal bruges. Blyanter, papir, mapper, lommeregner m.v. skal du selv sørge for. Evaluering og bedømmelse Du skal sammen med dine holdkammerater og lærere løbende evaluere undervisningens indhold og metoder. Det er vigtigt for os at vide, om undervisningen har været god nok, og hvor vi evt. kan forbedre nogle ting. Dine faglærere og din kontaktlærer bedømmer løbende dine faglige, almene og personlige kvalifikationer, så du kan justere din personlige uddannelsesplan i forhold til dit aktuelle standpunkt. Du vil jævnligt have samtaler med din lærer om dette, så vi er sikre på, at du får den hjælp og feedback, du har brug for. Evalueringerne omfatter desuden en brugerevaluering og vurdering af din studieaktivitet. Elevtrivselsundersøgelser foregår 1 gang om året. Her får du lejlighed til at give en vurdering af undervisningen og skolens planlægning af denne, du evaluerer skolemiljøet og giver dermed udtryk for dit samlede indtryk af skolen. Formålet er, at gøre undervisningen og forholdene på skolen bedre. Da vi er underlagt loven om åbenhed og gennemsigtighed på nettet, vil resultatet af disse brugerevalueringer også kunne findes her. Vurdering af studieaktivitet foregår løbende af kontaktlærer og faglærere på baggrund af fravær, dine faglige fremskridt, aflevering af opgaver og øvrige relevante informationer. Hver afdeling har egne regler for, hvordan og hvornår disse evalueringer og bedømmelser foregår.

4 Ferieplan: Elever på grundforløb: Se hjemmesiden Udmelding / afbrydelse af uddannelsen Både afdelingen og skolens kontor skal have besked om din udmeldelse eller afbrydelse af uddannelsen. Du skal derfor kontakte studievejlederen om årsagen til din udmeldelse/ afbrydelse med henblik på Et eventuelt andet studievalg. o Aflevering af lånte bøger og andre rekvisitter. Klageadgang Klager over skolens afgørelser, der går på udelukkelse fra fortsat undervisning eller midlertidig hjemsendelse, kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter, at eleven har modtaget afgørelsen. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens begrundede udtalelse. Samtidig skal skolen give eleven lejlighed til inden for en frist af en uge at kommentere skolens udtalelse over for ministeriet. Eventuelle kommentarer sendes til ministeriet. Uddannelsesstedet har afbrudt din SU Du kan inden 4 uger klage over skolens afgørelse til Styrelsen. Du skal sende klagen til dit uddannelsessted og mærke den "Klage til Styrelsen for Statens uddannelsesstøtte". Sanktioner og konsekvens Hvis du overtræder skolens regler, kan det i sidste ende medføre hjemsendelse. Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte din kontaktlærer, din lærer eller din vejleder. Svendborg Erhvervsskole kan bortvise dig fra fortsat undervisning, hvis du groft overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter, - lærernes anvisninger - eller hvis du har gjort dig skyldig i særlig grov forseelse (herunder vold, trusler om vold og mobning). Du hjemsendes uden forudgående varsel, indtil skolen har truffet den endelige afgørelse om bortvisningsspørgsmålet og varigheden heraf. Er du under 18 år informeres din forældre/din værge. Skolens Politik mod mobning Hensigtserklæring

5 Vi ønsker en arbejdsplads / en skole, hvor alle udviser hinanden respekt trods forskelligheder. Vi anser mobning for et fælles problem og et fælles ansvar. Vi ønsker at forebygge, at mobning finder sted. Både medarbejdere, elever og ledelse har et ansvar for at gribe ind, hvis mobning finder sted på arbejdspladsen / skolen. Definition på mobning At blive mobbet betyder, at man i forbindelse med sit arbejde - regelmæssigt og over tid - udsættes for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling af én eller flere personer, sådan at man føler, at det er svært at forsvare sig. Det er derimod ikke mobning, hvis to omtrent lige 'stærke' personer har en konflikt, eller hvis det kun drejer sig om en enkeltstående episode (Einarsen og Gemzøe Mikkelsen, 2000). Retningslinjer og beredskab Ledelsen er forpligtet til at tage alle henvendelser seriøst og iværksætte mægling mellem parterne. Ved mistanke om mobning på skolen kontaktes klasselæreren, som evt. går videre med sagen til den nærmeste leder (uddannelseschefen). Der tages initiativ til, at parterne mødes. Handlingsplan Klasselæreren taler med de involverede parter, enkeltvis eller samlet. Hvis det ikke hjælper, tages episoden op på et møde, hvor klassen aftaler en reaktion. De øvrige lærere og uddannelseschefen informeres. Hvis det ikke hjælper, inddrages uddannelseschefen i løsningen.

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 3 Indhold Velkommen til CELF...side 3 Praktiske oplysninger...side 4 Fravær og faglig udvikling...side 5 Statens

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Studiehåndbog for Laborantuddannelsen (AK) August 2011 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere