Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv."

Transkript

1 Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. (herefter benævnt bekendtgørelsen). Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Det er vigtigt, at alle punkter udfyldes meget nøjagtigt. A) Oplysninger om praktikanten og evt. forældremyndighedsindehaver Skadelidtes fulde navn Hvis praktikanten er under 18 år udfyldes nedenstående oplysninger Indehaver af forældremyndighedens fulde navn Adresse Post nr. og by B) Oplysninger om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Navn på UU Kontaktperson C) Oplysninger om praktikvirksomheden Navn på virksomhed Kontaktperson Adresse Post nr. By Side 1 af 5

2 D) Oplysninger om praktikantens uddannelse (udfyldes af UU) Bemærk: Efter reglerne i bekendtgørelsen omfatter ordningen alene en nærmere afgrænset personkreds ( 5-13). Sæt kryds ved den af nedenstående uddannelser/aktiviteter praktikanten deltog i og besvar de anførte spørgsmål. Sæt X Uddannelse Klassetrin 1. Folkeskolens obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Folkeskolens introduktionskurser i 8. klasse efter 7a, i lov om folkeskolen, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Folkeskolens brobygning i 9. klasse efter 7a, i lov om folkeskolen, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Folkeskolens klasse i valgfaget arbejdskendskab, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Folkeskolens klasse i ulønnet praktik efter 9, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Folkeskolens klasses introduktionskurser eller brobygning i forbindelse med undervisningsforløb efter 9, stk. 4, i lov om folkeskolen, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Folkeskolens 10. klasses brobygning, og/eller ulønnet praktik samt undervisningsforløb efter 19 c, stk. 4, 19 d, stk. 6, 19 e, i lov om folkeskolen, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Folkeskolens introduktionskurser, brobygning eller ulønnet praktik i forbindelse med særligt tilrettelagte forløb efter afslutning af 7. klasse efter 33, stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Folkeskolens klassetrin i arbejdspraktik efter 11, stk. 5, i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Praktisk erhvervsorientering for elever der modtager specialundervisning efter 20, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. bekendtgørelsens 5, stk Den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning Praktisk erhvervsorientering, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 1-10, jf. bekendtgørelsens Friskole, privat grundskole, efterskole eller 10. klasse på husholdningsskole eller hånd-arbejdsskole, Praktisk erhvervsorientering, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 1-10, jf. bekendtgørelsens De gymnasiale uddannelser Praktisk erhvervsorientering, jf. bekendtgørelsens 8. Spørgsmål E, pkt. 2, skal besvares sammen med ovenstående. Sæt X 14. Produktionsskoledeltagere Uddannelse Praktik efter 2, stk. 2, nr. 1, i lov om produktionsskoler, jf. bekendtgørelsens 9. Spørgsmål E, pkt. 4, skal besvares sammen med ovenstående. Sæt X Uddannelse 15. Unge under 18 år Praktisk erhvervsorientering iværksat af Ungdommens Uddannelsesvejledning efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. bekendtgørelsens 10, stk Unge under 25 år Praktisk erhvervsorientering iværksat af Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. 3, stk. 3, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. bekendtgørelsens Deltagere i undervisning i dansk som andetsprog Praktisk erhvervsorientering efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. bekendtgørelsens Deltagere i praktik efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. bekendtgørelsens 12, stk Deltagere i praktik efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. bekendtgørelsens 13. Spørgsmål E, pkt. 3, skal besvares sammen med ovenstående. Side 2 af 5

3 E) Oplysninger om praktikopholdet, herunder varighed, og tidligere praktikophold (udfyldes af UU) Bemærk: Efter reglerne i bekendtgørelsens 4 gælder der en række tidsbegrænsninger for visse praktikophold med hensyn til det tidsrum, aktiviteten er omfattet af. Af nedenstående spørgsmål skal punkt 1 besvares. De øvrige punkter skal besvares, hvis det er anført ovenfor under spørgsmål D. ved den uddannelse, skadelidte praktikant deltager i. 1. Praktikopholdets varighed 2. Har eleven inden for igangværende skoleår deltaget i andre praktikophold efter samme lovgivning, som det praktikophold den her anmeldte skade er sket under. Hvis ja, oplyses varigheden af disse praktikophold: 3. Har deltageren inden for løbende 12 måneder deltaget i andre praktikophold efter samme lovgivning som det den her anmeldte skade er sket under. Hvis ja oplyses varigheden (start- og slutdato) af disse praktikophold. Hvis ja, oplyses varigheden af disse praktikophold: 4. Har produktionsskoledeltageren modtaget skoleydelse under praktikforløbet efter reglerne herom i bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskoler. F) Hændelsesforløb Udførlig beskrivelse - vigtig 1. Hvornår indtraf skaden? 2. Hvor indtraf skaden? (Er skaden sket uden for praktikvirksomhedens område, skal dette oplyses, samt hvorfor praktikanten opholdt sig på stedet) 3. Hvad var skadelidte beskæftiget med, da skaden opstod? 4. Hvad forårsagede skaden? 5. Har andre og da hvem nogen skyld i uheldet? 6. Hvilke øjenvidner kan give oplysninger om uheldet? (navn, adresse, telefon) Side 3 af 5

4 G) Oplysninger om skaden 1. Hvem tilhørte den beskadigede genstand? (navn, adresse, telefon) 2. Oplysninger om den beskadigede genstand, herunder hvornår den var anskaffet og til hvilken pris? (kvittering vedlægges) 3. Hvori består den indtrufne skade? 4. Oplysninger om retablering efter skaden er der foretaget reparation eller genanskaffelse? (Der vedlægges kvitteringer eller gives et skøn over omkostningerne ved retablering) 5. Evt. andre oplysninger om skaden H) Forsikring Skadevolders erstatningsansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tingskade kan bortfalde, hvis skadelidte har tegnet en tingsforsikring (ex. glasforsikring, brandforsikring eller kaskoforsikring), jf. lov om erstatningsansvar 19. Det samme gælder, hvis praktikantvirksomheden har tegnet en ansvarsforsikring. I disse tilfælde skal skaden af skadelidte eller praktikvirksomheden anmeldes til eget forsikringsselskab. 1. Har produktionsskoledeltageren modtaget skoleydelse under praktikforløbet efter reglerne herom i bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskoler. 2. Er der foretaget anmeldelse til eget forsikringsselskab? 3. Selskabets navn, adresse 4. Policenummer 5. Er der udbetalt erstatning fra eget forsikringsselskab? Hvis, oplyses beløb? Side 4 af 5

5 I) Udbetaling Navn Til brug for udbetaling af en eventuel erstatning, oplyses navn samt CVR/ Beløb udbetales på NEM-konto. CVR nr./ J) Praktikantens og evt. forældremyndighedsindehavers underskrift I henhold til Ulykkeanmelderbekendtgørelsen, der fremgår af BEK. nr. 733, 3, stk. 5: Stk. 5. Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes samtykke. Tilskadekomne kan dog efterfølgende bede Arbejdsskadestyrelsen om ikke at behandle sagen. Hensynet til tilskadekomne består dels i at tilskadekomne partshøres over bl.a. anmeldelse, samt at man selv kan bede Arbejdsskadestyrelsen standse ens sag på et hvilket som helst tidspunkt. Derfor bedes institution informere skadelidte herom. Ministeriet for Børn og Undervisning kan fra skadelidte, praktikvirksomheden og institutionen indhente yderligere oplysninger om skadelidtes tilknytning til institutionen, uddannelse, praktikophold og hændelsesforløbet til brug for sagens behandling og afgørelse. Ministeriet for Børn og Undervisning skal bruge oplysningerne til vurdering af, hvorvidt skaden er omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Hvis skaden er omfattet af erstatningsordningen behandles sagen efter lov om arbejdsskadesikring. Manglende besvarelse af spørgsmålene kan medføre afvisning af sagen. Oplysningerne kan eventuelt blive videregivet til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på behandling efter lov om arbejdsskadesikring. Skadelidte kan ved henvendelse til Ministeriet for Børn og Undervisning få indsigt i sagens oplysninger og opdatere eventuelle urigtigere oplysninger. K) Praktikvirksomhedens underskrift Praktikvirksomheden bekræfter dels at praktikanten ikke under praktikopholdet var omfattet af en uddannelsesaftale med virksomheden eller var i et ansættelsesforhold til virksomheden, dels at oplysningerne om forsikring af den beskadigede genstand, jf. H) ovenfor, er korrekte. Efter bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. 21, gælder, at hvis modtageren af erstatning har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der har betydning for erstatningen, kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt. Tilsvarende gælder, hvis der senere opnås dækning for skaden på anden måde. Praktikstedets underskrift og stempel L) Praktikantens underskrift (hvis en anden end praktikvirksomheden) Skadelidte bekræfter, at oplysningerne om forsikring af den beskadigede genstand, jf. H) ovenfor, er korrekte. Efter bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. 21, gælder, at hvis modtageren af erstatning har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der har betydning for erstatningen, kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt. Tilsvarende gælder, hvis der senere opnås dækning for skaden på anden måde. Skadelidtes underskrift M) Ungdommens Uddannelsesvejlednings underskrift Ungdommens Uddannelsesvejledning bekræfter med sin underskrift oplysningernes korrekthed. UUs underskrift og stempel Side 5 af 5

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i de kommunale institutioner? Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Læs mere

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for skoleelever ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere