Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen"

Transkript

1 Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010

2 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION STRUKTUR PH.D.-SKOLENS ORGANISATION Ph.d.-skoleleder Ph.d.-udvalget Studieudvalg Ph.d.-skolens sekretariat INDSKRIVNING OG ANSÆTTELSE INDSKRIVNING Forudsætninger for indskrivning Meritoverførsel Indskrivning på deltid TILDELING AF STIPENDIUM Tildeling af stipendium efter afsluttet kandidatuddannelse (5+3-ordningen) Tildeling af stipendium før afslutning af kandidatuddannelsen (4+4- ordningen) Indskrivning med ekstern finansiering uden ansættelse ved Syddansk Universitet Indskrivning som ErhvervsPhD-studerende ØKONOMISKE FORHOLD UNDER PH.D.-UDDANNELSEN Lønnet ph.d.-stipendium efter 5+3-ordningen SU-ph.d.-stipendium og løn for ph.d.-studerende under 4+4-ordningen Ekstern finansiering af ph.d.-studiet Registrering og opgørelse af arbejdstimer Bibeskæftigelse ORLOV OG STUDIEAFBRYDELSE Studieophør Barselsorlov Orlov i forbindelse med sygdom Anden orlov Overskridelse af indskrivningsperioden STUDIEELEMENTER VEJLEDNING Udpegning af hovedvejleder og evt. medvejleder(e) Hovedvejleder Medvejleder(e) Vejlederes forpligtelser Den ph.d.-studerendes forpligtelser i forhold til vejledning Vejlederskift KURSUSDEL Meritoverførsel af kurser Evaluering af ph.d.-kurser Særligt vedrørende 5+3 ordningen Særligt vedrørende 4+4 ordningen Sammensætning af kursusprogram Godkendelse af kursusprogram og kurser OPHOLD VED ANDRE FORSKNINGSINSTITUTIONER VIDENFORMIDLING Regler for beregning af videnformidlingstimer MILEPÆLE FORSKNINGS- OG UDDANNELSES-PLANEN (FU) LØBENDE EVALUERINGER DET VIDENSKABELIGE

3 4.2.1 Evalueringer ved ændring af ph.d.-planen Vurdering af evalueringer Genopretningsperiode REGELMÆSSIGE EVALUERINGER ORDNINGEN skriftlige evaluering mundtlige evaluering skriftlige evaluering mundtlige evaluering REGELMÆSSIGE EVALUERINGER 4+4 ORDNINGEN skriftlige evaluering mundtlige evaluering Den kvalificerende eksamen mundtlige evaluering skriftlige evaluering mundtlige evaluering UDDANNELSENS AFSLUTNING PH.D.-AFHANDLINGEN Formelle krav til afhandlingen Institutternes retningslinjer for publiceringsaktivitet for opnåelse af en ph.d.-grad Medforfattererklæringer INDLEVERING AF AFHANDLINGEN Varsling to måneder før aflevering Hovedvejlederudtalelse Indlevering af afhandlingen Populærvidenskabeligt abstract BEDØMMELSE OG FORSVAR Bedømmelsesudvalg Nedsættelse af bedømmelsesudvalg Bedømmelsesudvalgets arbejde Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen Forsvaret Procedure for forsvar af ph.d.-afhandlingen TILDELING AF PH.D.-GRADEN Ph.d.-bevis Dokumentation for gennemførte dele af ph.d.-uddannelsen ØVRIGE BESTEMMELSER INDLEVERING AF PH.D.-AFHANDLING UDEN FORUDGÅENDE INDSKRIVNING KOMMUNIKATION STUDIEREJSEKONTOEN Forsikring Studie- og kongresrejser Ophold ved andre forskningsinstitutioner/miljøskifte KLAGEVEJLEDNING OG DISPENSATION DET VIDENSKABELIGE

4 Uddannelsen sker efter bestemmelserne i ph.d.-bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008, som trådte i kraft den 1. februar 2008, og bekendtgørelse nr. 577 af 28. maj 2010 om ændring af ph.d.-bekendtgørelsen. Nedenstående retningslinjer udbygger bekendtgørelsens bestemmelser. Ph.d.-studerende, der er begyndt på ph.d.-uddannelsen før den 1. februar 2008, har ret til at fuldføre ph.d.- uddannelsen efter bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002, men bedømmelse og forsvar af afhandlingen samt afgørelse om tildeling af ph.d.-graden sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar Ph.d.-studerende, der er påbegyndt ph.d.-uddannelsen før 1. februar 2008, har mulighed for at søge ph.d.- skolelederen om at fuldføre ph.d.-uddannelsen efter bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar Formål, struktur og organisation Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning. Uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning. Dette betyder, at den ph.d.-studerende gennem sin uddannelse når frem til den internationale forskningsfront og gennem projektforløbet opnår nye forskningsresultater, der er publicerbare i internationale fagtidsskrifter af højeste standard. Samtidig skal den ph.d.-studerende opnå undervisningsog formidlingserfaring og gennem deltagelse i specielle ph.d.-kurser få en bred faglig basis. 1.1 Struktur Ved Det Naturvidenskabelige Fakultet udbydes ph.d.-uddannelse inden for fagområderne: Biokemi og Molekylær Biologi Biologi Datalogi Fysik Kemi Matematik Der udbydes et antal forskeruddannelsesprogrammer under hvert fagområde. Se ph.d.-skolens hjemmeside for en oversigt over programmerne. 1.2 Ph.d.-skolens organisation Der er etableret én central ph.d.-skole under Det Naturvidenskabelige Fakultet, som ledes af ph.d.- skolelederen. Alle ph.d.-studerende indskrives ved ph.d.-skolen på fakultetet og tilknyttes det institut, hvor hovedvejlederen er ansat. Den ph.d.-studerende er desuden tilknyttet et forskeruddannelsesprogram under hele uddannelsesforløbet Ph.d.-skoleleder Dekanen for Det Naturvidenskabelige Fakultet udpeger en ph.d.-skoleleder for fakultetets ph.d.-skole for en 3-årig periode. Ph.d.-skolelederen refererer til dekanen. Ph.d.-skolelederen o Har det overordnede ansvar for ph.d.-skolens aktiviteter. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 4

5 o o o o Forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget planlægningen, udviklingen, kvalitetssikringen og evalueringen af ph.d.-uddannelsen. Fastsætter interne retningslinjer og regler for ph.d.-skolen, herunder gennemførelse af ph.d.- uddannelsen og vejledning, efter forslag fra ph.d.-udvalget og godkendelse hos dekanen. Udpeger hovedvejleder efter indstilling fra institutlederen. Godkender indskrivning af ph.d.-studerende efter indstilling af studieudvalg som repræsentant for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget, jf. universitetslovens 16 b, stk Ph.d.-udvalget Ph.d.-udvalget består af fire repræsentanter for det videnskabelige personale og fire repræsentanter for de ph.d.-studerende, der vælges af og blandt disse. Ph.d.-udvalget o Indstiller formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og næstformand blandt de ph.d.-studerende i ph.d.-udvalget til dekanen. o Godkender ph.d.-planer. o Godkender ph.d.-kurser. o Godkender ansøgninger om merit og dispensation. o Udarbejder forslag til ph.d.-skolelederen om interne retningslinjer og vejledning. o Udtaler sig til ph.d.-skolelederen om evaluering af ph.d.-uddannelsen og ph.d.-vejledning. o Udtaler sig om sager af betydning for ph.d.-uddannelsen og ph.d.-vejledning, som dekanen eller den, som dekanen bemyndiger hertil, forelægger. o Indstiller sammensætning af bedømmelsesudvalg ved bedømmelse af ph.d.-afhandlingen til dekanen Studieudvalg Der er oprettet studieudvalg for hvert af fakultetets institutter. Studieudvalgene består af 3 repræsentanter for det videnskabelige personale fra det pågældende institut. Studieudvalgenes medlemmer er udpeget af ph.d.-udvalget efter indstilling fra institutlederne. Det pågældende instituts repræsentant i ph.d.-udvalget er født medlem og formand for studieudvalget. Der er nedsat følgende studieudvalg: o Studieudvalget for Biologisk Institut o Studieudvalget for Institut for Fysik og Kemi o Studieudvalget for Institut for Matematik og Datalogi o Studieudvalget for Institut for Biokemi og Molekylær Biologi Studieudvalgene fungerer som repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget og bedømmer ansøgere i forbindelse med indskrivning af ph.d.-studerende. Studieudvalgene kan høres om væsentlige faglige spørgsmål, herunder enkeltsager, af ph.d.-udvalget og ph.d.-skolelederen Ph.d.-skolens sekretariat Ph.d.-skolens studieadministrative drift varetages af ph.d.-skolens sekretariat. Ph.d.-skolens sekretariat varetager følgende opgaver o Indskrivning af ph.d.-studerende. o Studieadministration af ph.d.-uddannelsen. o Studieadministrativ support og vejledning af potentielle og nuværende ph.d.-studerende. o Webredaktion af fakultetets ph.d.-website. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 5

6 o o o o o o Sekretariatsbetjening af ph.d.-skolelederen og ph.d.-udvalg. Sagsbehandling og opfølgning på ph.d.-udvalgets beslutninger. Igangsætning og opfølgning på ph.d.-udvalgets mål og strategier inden for ph.d.-området. Koordinering og opfølgning på igangsatte aftaler og aktiviteter. Sagsbehandling i forbindelse med ph.d.-afhandlinger herunder nedsættelse af bedømmelsesudvalg, modtagelse og distribution af ph.d.-afhandlinger. Udstedelse af ph.d.-beviser. 2 Indskrivning og ansættelse 2.1 Indskrivning Forudsætninger for indskrivning Adgang til ph.d.-uddannelsen baseres niveaumæssigt på et gennemført relevant kandidatstudium. Bedømmelsen af en ansøgning om indskrivning som ph.d.-studerende baseres som hovedregel på det tidligere studieforløb, herunder karakterer og det tidsmæssige studieforløb, og desuden tidligere forskningserfaring, herunder eventuelle publikationer, og andre forhold der tyder på egnethed til en forskeruddannelse. Endelig tages der hensyn til udtalelser fra vejleder(e) og lærere. I særlige tilfælde kan hensynet til en vis faglig spredning af de ph.d.-studerende over fakultetets fagområder inddrages i bedømmelsen. Ansøgere med anden uddannelsesmæssig baggrund, som har erhvervet de nødvendige faglige forudsætninger, kan indskrives. Der kan dog stilles krav om, at specielle faglige krav bliver opfyldt inden indskrivning eller sideløbende med studiet. Indskrivning på ph.d.-studiet forudsætter, at der er tildelt et stipendium eller der er indgået en finansieringsaftale. Studerende, der endnu ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan indskrives på ph.d.-uddannelsen, forudsat der er tildelt et stipendium efter 4+4 ordningen, jf. afsnit Meritoverførsel Der kan på ansøgningstidspunktet søges om meritoverførsel for projektrelevant forskning, relevant erhvervsarbejde efter kandidateksamen og/eller ph.d.-kurser gennemført før ph.d.-studiestart under forudsætning af at de ikke indgår i kandidatuddannelsen. Meritoverførsel vil medføre en tilsvarende reduktion af stipendieperioden. Ansøgning om merit behandles af ph.d.-udvalget Indskrivning på deltid Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges normalt som et heltidsstudium, men kan i særlige tilfælde tilrettelægges som et deltidsstudium. Begrundet ansøgning om indskrivning på deltid skal indsendes til dekanen via ph.d.- skolelederen vedlagt indstilling fra institutlederen og aftales individuelt i forbindelse med indskrivningen. Et ph.d.-studium på deltid må normalt højst vare 6 år. Vilkårene for deltidsindskrivningen fastlægges i aftale mellem den ph.d.-studerende, evt. den eksterne samarbejdspartner og fakultetet. 2.2 Tildeling af stipendium Der kan tildeles stipendier til indskrivning på følgende ordninger: 1) 5+3-ordningen efter afsluttet kandidatuddannelse (se afsnit 2.2.1) 2) 4+4-ordningen før afsluttet kandidatuddannelse (se afsnit 2.2.2) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 6

7 Derudover kan der søges indskrivning ved fakultetets ph.d.-skole med ekstern finansiering på følgende ordninger: 3) 5+3/4+4-ordningen med fuld ekstern finansiering uden ansættelse ved SDU (se afsnit 2.2.3) 4) 5+3-ordningen som erhvervsph.d.-studerende (se afsnit 2.2.4) Reglerne om tildeling er i stor udstrækning ens for alle fire tildelingsordninger, men der er forskelle inden for de enkelte, hvorfor det tilrådes at gennemlæse det afsnit der ophandler den ordning man ønsker indskrivning på og tildeling efter Tildeling af stipendium efter afsluttet kandidatuddannelse (5+3-ordningen) Ledige stipendier udbydes af fakultetets institutter og annonceres løbende på universitetets hjemmeside. Ansøgningsfrister m.v. vil fremgå af stillingsopslaget. Der søges både om tildeling af stipendium og om indskrivning. Ansøgningen skal som minimum vedlægges Projektbeskrivelse Motivation/baggrund for at søge projektet CV for ansøger Kopi af eksamensbevis for både bachelor og kandidat Referencebreve Ansøgere gøres opmærksom på, at referencebreve skal være indsendt inden ansøgningsfristen for at de kan indgå i bedømmelsen af den studerendes faglige forudsætninger. Ansøgere gøres i opslaget opmærksom på, at manglende indsendelse af det nævnte materiale medfører, at ansøgningen ikke vil blive bedømt. Det forudsættes, at ansøgeren inden udarbejdelse af ansøgningen kontakter instituttet med henblik på nærmere oplysninger om instituttets forskningsprofil, baggrunden for stipendiet, vejledningsmuligheder m.v. Projektbeskrivelsen skal redegøre for ansøgerens specifikke interesseområde inden for projektets titel og hvilke forskningsspørgsmål der ønskes undersøgt, angive metode og teori samt skitsere en tidsplan for arbejdet, der viser, at det er realistisk at gennemføre ph.d.-projektet inden for en 3-årig periode. Ansøgninger bedømmes af det relevante studieudvalg, som repræsentant for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Studieudvalg udarbejder en skriftlig indstilling til institutlederen og ph.d.-skolelederen indeholdende for hver ansøger: En kort karakteristik af ansøgerens faglige kvalifikationer og ph.d.-projektet. En vurdering af ansøgernes mulighed for at gennemføre ph.d.-projektet inden for normeret studietid. Evt. særlige krav der må stilles til ansøgeren om tillægskurser eller lignende som forudsætning for at kunne gennemføre det pågældende ph.d.-forløb tilfredsstillende. Udvalgets bedømmelse sendes til den enkelte ansøger til orientering. Et ansættelsesudvalg bestående af institutleder, formanden for studieudvalget og vejlederen, finder i fællesskab den bedst kvalificerede ansøger og indstiller vedkommende til ansættelse til dekanen efter DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 7

8 godkendelse af indskrivningen hos ph.d.-skolelederen. Dekanen træffer endelig beslutning om ansættelse af den ph.d.-studerende. Ansættelsesudvalget kan vælge at indkalde kvalificerede ansøgere til interview før der træffes beslutning om ansættelse. Specielt for ansøgere med udenlandsk eksamen vil der normalt indgå interview for at sikre, at ansøgeren behersker engelsk eller dansk på et tilfredsstilende niveau. Indskrivning kan finde sted fra den 1. eller 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft Tildeling af stipendium før afslutning af kandidatuddannelsen (4+4- ordningen) Ved tildeling af et stipendium efter 4+4-ordningen kan en studerende påbegynde ph.d.-uddannelsen før afslutningen af kandidatuddannelsen ved Syddansk Universitet. Det forudsættes, at ansøgere skal have erhvervet en bachelorgrad og have bestået 60 ECTS af en kandidatuddannelse. Den studerende er de første 2 år af studieforløbet indskrevet på både kandidat- og ph.d.-uddannelsen, og skal efter 2 år have opnået kandidatgraden for at kunne fortsætte på ph.d.-uddannelsen. Det er en forudsætning for indskrivning på 4+4-ordningen, at det hidtidige studieforløb på bachelor- og kandidatuddannelsen er gennemført med et tilfredsstillende karakterniveau, og at det vurderes at ansøgeren efter maksimalt et års studium ville kunne opfylde de almindelige krav til indskrivning. Hvis den studerende kommer fra en anden uddannelsesinstitution, skal Det Naturvidenskabelige Studienævn under Det Naturvidenskabelige Fakultet endvidere godkende meritoverførsel af allerede beståede fag, før der gives tilsagn om indskrivning. Ledige stipendier udbydes af fakultetets institutter og annonceres løbende på universitetets hjemmeside. Ansøgningsfrister m.v. vil fremgå af stillingsopslaget. Det vil også fremgå, om der er mulighed for indskrivning under 4+4-ordningen. Der søges både om tildeling af stipendium og om indskrivning. Ansøgningen skal som minimum vedlægges Projektbeskrivelse. Motivation/baggrund for at søge projektet. CV for ansøger Kopi af eksamensbevis Udtalelse fra tidligere underviser eller vejleder om ansøgeres forskningsmæssige evner og om ansøger vurderes at have tilstrækkelig kendskab til teorier og metoder inden for det ansøgte fagområde. Referencebreve Ansøgere gøres opmærksom på, at referencebreve skal være indsendt inden ansøgningsfristen for at de kan indgå i bedømmelsen af den studerendes faglige forudsætninger. Ansøgere gøres i opslaget opmærksom på, at manglende indsendelse af det nævnte materiale medfører, at ansøgningen ikke vil blive bedømt. Det forudsættes, at ansøgeren inden udarbejdelse af ansøgningen kontakter instituttet med henblik på nærmere oplysninger om instituttets forskningsprofil, baggrunden for stipendiet, vejledningsmuligheder m.v. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 8

9 Projektbeskrivelsen skal redegøre for ansøgerens specifikke interesseområde inden for projektets titel og hvilke forskningsspørgsmål der ønskes undersøgt, angive metode og teori samt skitsere en tidsplan for arbejdet, der viser, at det er realistisk at gennemføre ph.d.-projektet inden for en 4-årig periode. Ansøgninger bedømmes af det relevante studieudvalg, som repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Studieudvalget udarbejder skriftlig indstilling til institutlederen og ph.d.- skolelederen indeholdende for hver ansøger: En kort karakteristik af ansøgerens faglige kvalifikationer og ph.d.-projektet. En vurdering af ansøgernes mulighed for at gennemføre ph.d.-projektet inden for normeret studietid. Evt. særlige krav der må stilles til ansøgeren om tillægskurser eller lignende som forudsætning for at kunne gennemføre det pågældende ph.d.-forløb tilfredsstillende. Udvalgets bedømmelse sendes til den enkelte ansøger til orientering. Et ansættelsesudvalg bestående af institutleder, formanden for studieudvalget og vejlederen, finder i fællesskab den bedst kvalificerede ansøger og indstiller vedkommende til ansættelse til dekanen efter godkendelse af indskrivningen hos ph.d.-skolelederen. Dekanen træffer endelig beslutning om ansættelse af den ph.d.-studerende. Ansættelsesudvalget kan vælge at indkalde kvalificerede ansøgere til interview før der træffes beslutning om ansættelse. Indskrivning kan finde sted fra den 1. eller 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft Indskrivning med ekstern finansiering uden ansættelse ved Syddansk Universitet Indskrivning uden ansættelse ved Syddansk Universitet forudsætter, at udgifterne til ph.d.-uddannelsen finansieres på anden vis, typisk af en ekstern bevillingsgiver, der er en arbejdsgiver for den ph.d.- studerende. Fakultetet opkræver taksameter for indskrivning af ph.d.-studerende med ekstern finansiering. Taksameteret kan maksimalt udgøre DKK pr. år + 44 % overhead til utilities. Taksameteret forhandles af institutlederen for det institut, hvor projektet ønskes udført. Taksameteret dækker omkostninger direkte relateret til ph.d.-uddannelse, såsom vejledning, kontorhold og arbejdsplads. Ud af taksameteret udredes en studieafgift på DKK pr. år, som dækker administration, kurser og bedømmelse af afhandlingen. Ansøgning om indskrivning med ekstern finansiering kan indsendes løbende. Der skal der benyttes et særligt ansøgningsskema. Ansøgningen skal indsendes til Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat, Campusvej 55, 5230 Odense M. Ansøgningen skal vedlægges: Kopi af bachelorbevis og kandidatbevis og/eller udskrift af opnåede karakterer på kandidatniveau (hvis man søger indskrivning på 4+4) CV for ansøger Projektbeskrivelse Evt. publikationsliste DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 9

10 Udtalelse fra faglig kontaktperson fra det faglige miljø (institut), hvor projektet ønskes gennemført. Forhåndstilsagn vedrørende finansieringen af ph.d.-forløbet og oplysninger om kontaktperson hos den eksterne bevillingsgiver (Finansieringsbilag). Ansøgningen vil normalt først blive behandlet, når der er dokumentation for den fulde finansiering af ph.d.- forløbet, altså finansiering af den ph.d.-studerendes løn, taksameter, herunder, udgifter til udlandsophold og kurser samt udgifter til forskningsprojektet, for eksempel udgifter til dataindsamling og TAP-bistand. Ansøgninger bedømmes af det relevante studieudvalg, der udarbejder skriftlig indstilling til institutlederen og ph.d.-skolelederen indeholdende: En kort karakteristik af ansøgerens faglige kvalifikationer og ph.d.-projektet. En vurdering af ansøgernes mulighed for at gennemføre ph.d.-projektet inden for normeret studietid. Evt. særlige krav der må stilles til ansøgeren om tillægskurser eller lignende som forudsætning for at kunne gennemføre det pågældende ph.d.-forløb tilfredsstillende. Udvalgets bedømmelse sendes til ansøgeren til orientering. På baggrund af studieudvalgets indstilling træffer ph.d.-skolelederen afgørelse om ansøgeren er kvalificeret til indskrivning på ph.d.-uddannelsen. Institutlederen beslutter om projektet ligger inden for instituttets forskningsplan og om der er vejledningskapacitet til rådighed. Institutlederen og/eller ph.d.-skolelederen kan vælge at indkalde en kvalificeret ansøger til interview før der træffes beslutning om indskrivning. Specielt for ansøgere med udenlandsk eksamen vil der normalt indgå interview for at sikre at ansøgeren behersker engelsk eller dansk på et tilfredsstilende niveau. Indskrivning kan kun finde sted, hvis ph.d.-skolelederen finder ansøgeren er kvalificeret og institutlederens indstilling er positiv. I forbindelse med indskrivning som ph.d.-studerende med ekstern finansiering indgås der en kontrakt mellem de relevante parter. Kontrakten udarbejdes af ph.d.-skolens sekretariat og underskrives af dekan, ph.d.-skoleleder, institutleder, ekstern bevillingsgiver og den ph.d.-studerende. Formålet med kontrakten er at fastsætte de generelle samarbejdsvilkår ved uddannelsens start herunder finansieringsvilkårene. Det skal fremgå, hvordan de forskellige udgiftsposter til projektet finansieres, og hvor den ph.d.-studerende skal have sin daglige arbejdsplads. Projektet kan ikke igangsættes før kontrakt og indskrivning er på plads. Indskrivning kan finde sted fra den 1. eller 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft. I forhold til indskrivning på 4+4-ordningen med fuld ekstern finansiering kan der forekomme afvigelser fra ovenstående, se desuden afsnit vedrørende dokumentationskrav Indskrivning som ErhvervsPhD-studerende Et ErhvervsPhD-projekt er et særligt virksomhedsrettet ph.d.-projekt. Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde mellem en privat eller offentlig virksomhed, en ErhvervsPhD-studerende og et universitet. Som supplement til det faglige miljø enten i virksomheden eller på universitetet, kan der tilknyttes en offentlig DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 10

11 videninstitution en såkaldt tredjepart. Som ErhvervsPhD-studerende ansættes man i en privat virksomhed og indskrives på universitetet. Nærmere oplysninger om ErhvervsPhD-ordningen kan hentes på ErhvervsPhD-ordningens hjemmeside: Ansøgning om godkendelse af et ErhvervsPhD-projekt skal sendes til Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) på et særligt ansøgningsskema, som kan hentes på: Det tilrådes, at ansøgeren sideløbende med ansøgningen til FI søger om indskrivning som ph.d.- studerende med ekstern finansiering uden ansættelse. Se foregående afsnit for nærmere oplysninger om ansøgningsprocessen. Et ErhvervsPhD-projekt skal godkendes af både Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Det Naturvidenskabelige Fakultet før indskrivning kan finde sted og projektet påbegyndes. Ansøgningen til Forsknings- og Innovationsstyrelsen skal derfor udarbejdes i samarbejde med den potentielle universitetsvejleder, som forinden har indhentet accept fra institutlederen til at stille sig til rådighed som vejleder, og til at projektet passer til instituttets forskningsprofil, samt indstilling fra studieudvalget som repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget om at vedkommende kan indskrives. Kontakt til et relevant institut og en potentiel universitetsvejleder kan eventuelt fås ved henvendelse til ph.d.-skolelederen. Hvis ErhvervsPhD-projektet godkendes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, skal kopi af ansøgningen samt godkendelsen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen sendes til ph.d.-skolens sekretariat med henblik på endelig godkendelse af indskrivningen. Når ph.d.-skolens sekretariat har modtaget tilsagnsskrivelse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen og ph.d.-skolelederen har godkendt indskrivningen efter indstilling fra studieudvalget, fremsendes indskrivningsbrev til den ErhvervsPhD-studerende. Projektet kan ikke igangsættes før indskrivning er på plads. Indskrivning kan finde sted fra den 1. eller 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft. 2.3 Økonomiske forhold under ph.d.-uddannelsen Lønnet ph.d.-stipendium efter 5+3-ordningen Ansættelse som lønnet ph.d.-stipendiat sker i henhold til cirkulære af 1. oktober 2008 om overenskomst for Akademikere i staten bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiat. Overenskomsten gælder for alle stipendiater der lønnes af universitetet: Universitetsstipendiater, som er tildelt fakultetsstipendier Forskningsrådsstipendiater, som finansieres via eksterne midler, som er fremskaffet som led i et forskningsprojekt på et institut Andre eksterne fondsstipendiater, som finansieres af et råd, en fond eller en privat virksomhed i tilknytning til et eller flere forskningsområder på et institut. I henhold til overenskomsten skal den ph.d.-studerende opfylde ph.d.-bekendtgørelsens krav, og har endvidere pligt til i løbet af ansættelsesperioden at udføre arbejdsopgaver svarende til 840 timer (se afsnit 2.3.4). Opgaverne kan bestå af undervisning, formidling eller andre faglige opgaver. Der kan i særlige DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 11

12 tilfælde bevilges reduktion i de 840 timer med tilsvarende reduktion i lønnen. Vedrørende løn, pension og øvrige ansættelsesforhold henvises til de til enhver tid gældende overenskomster og organisationsaftaler SU-ph.d.-stipendium og løn for ph.d.-studerende under 4+4-ordningen Studerende, der samtidig er indskrevet på en kandidatuddannelse og ph.d.-studiet (4+4 ordningen) kan få SU til kandidatuddannelsen efter de almindelige betingelser for SU indtil kandidatuddannelsen er afsluttet. Den ph.d.-studerende tildeles i forbindelse med godkendelse af indskrivningen et stipendium, som består af et SU-ph.d.-stipendium og et lønnet ph.d.-stipendium. Den studerende modtager de første to år af studiet SU-ph.d.-klip indtil den kvalificerende eksamen er bestået og kandidatgraden er opnået. SU-ph.d.-stipendiet udgør maksimalt 48 stipendieklip. Stipendieklippene udbetales månedsvis forud. Herudover kan den studerende modtage løn for 280 timers arbejdsopgaver. Igennem hele ph.d.-forløbet er den studerende forpligtet til at udføre arbejdsopgaver svarende til 840 timer (se afsnit og 2.3.4) Pligtarbejdet fordeles med 280 timer under SU-ph.d.-stipendiet og 560 timer under det lønnede stipendium. De 280 timer under SU-ph.d.-stipendiet er et tilbud, som den studerende kan vælge at takke nej til. I forbindelse med den kvalificerende eksamen overgår den ph.d.-studerende til lønmodtagerstatus. Der kan i særlige tilfælde bevilges reduktion i de 560 timer under det lønnede stipendium med tilsvarende reduktion i lønnen. Opgaverne kan bestå af undervisning, formidling eller andre faglige opgaver. Den studerende har rettigheder og pligter (mht. orlov, barsel, sygdom, studieforsinkelser m.v.) som almindelige SU-modtagere indtil den kvalificerende eksamen er bestået. Vedrørende løn, pension og øvrige ansættelsesforhold efter overgang til lønmodtagerstatus henvises til de til enhver tid gældende overenskomster og organisationsaftaler. Spørgsmål vedrørende SU-ph.d.-klip skal rettes til ph.d.-skolens sekretariat Ekstern finansiering af ph.d.-studiet Ved finansiering af ph.d.-studiet helt eller delvist fra ekstern bevillingsgiver, indgås en aftale mellem dekan, ph.d.-skoleleder, institutleder, ekstern bevillingsgiver og den ph.d.-studerende om finansieringen af ph.d.- studieforløbet (se afsnit 2.2.3) Registrering og opgørelse af arbejdstimer Pligtarbejdet i henhold til overenskomsten udføres ved det institut, hvor den ph.d.-studerende er ansat og efter nærmere aftale med institutlederen. Pligtarbejdet skal så vidt muligt være relevant i forhold til den ph.d.-studerendes projekt, forskningsinteresser og karriereplaner. Det skal tidsmæssigt placeres, så det kan passes ind i ph.d.-planen, og må ikke ødelægge den ph.d.-studerende mulighed for at gennemføre sit projekt, deltage i kurser og komme på udlandsophold. De sidste tre måneder inden afleveringsfristen skal så vidt muligt friholdes for pligtarbejde. Institutlederen er ansvarlig for løbende at registrere, hvilke arbejdsopgaver der er udført og sørge for en opgørelse af timetallet, og løbende at informere den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om det registrerede og planlagte pligtarbejde, eksempelvis i forbindelse med MUS-samtaler, langtidsplanlægning, normopgørelse eller lignende. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 12

13 Timetal for arbejdsopgaver opgøres som følger: For studerende på 4+4 ordningen finder nedenstående beregningsmodel kun anvendelse efter den kvalificerende eksamen er opnået. Udlandsophold: Den ph.d.-studerende godskrives timers pligtarbejde for et udlandsophold af en varighed på uger. udregnes efter følgende formel { Det bemærkes, at den maksimale værdi for er 280 timer. Dvs. at ved udlandsophold af mindst 4 ugers og maximalt 52 ugers varighed bliver man kompenseret for 5.38 timer/uge ved 280 pligtarbejdstimer/år. Undervisning, videnformidling og pligtarbejde for instituttet: Den ph.d.-studerende udfører undervisning, videnformidling og pligtarbejde ved instituttet i et omfang på timer (for 4+4: 560 X timer). Pligtarbejdet kan i enkelte tilfælde, efter forudgående aftale med institutlederen, foregå i forskningsgruppen med arbejde af relevans for forskningen, idet arbejdet dog ikke kan være direkte relateret til den ph.d.-studerendes forskningsprojekt, da den øvrige løn betaler dette arbejde. Ph.d.-studerendes undervisningsbelastning beregnes som minimum med en forberedelsesfaktor 3,5 (én konfrontationstime svarer til 3.5 arbejdstimer). Når en ph.d.-studerende underviser på et fagelement, hvor der er en højere belastning i henhold til beregningsreglerne i Undervisningsbelastningsopgørelsen, anvendes den højere faktor. Den ph.d.-studerende kan ikke varetage opgaver af administrativ karakter. I tilfælde af uenighed mellem institutlederen og den ph.d.-studerende og/eller hovedvejlederen om arten, omfanget eller den tidsmæssige placering af pligtarbejdet, træffer dekanen endelig afgørelse vedrørende pligtarbejdet i samråd med ph.d.-skolelederen Bibeskæftigelse Under særlige omstændigheder kan ph.d.-skolelederen give tilladelse til bibeskæftigelse af mindre omfang, såfremt bibeskæftigelsen har faglig relevans for ph.d.-projektet. Ansøgning om tilladelse til bijob skal afleveres til institutlederen. Ansøgningen skal være vedlagt en udtalelse fra vejlederen, hvor det angives, at det pågældende bijob ikke vil betyde forsinkelse af ph.d.-studiet. Formålet med et fuldt finansieret ph.d.- forløb er jo netop, at der skal være tid til at koncentrere sig om studiet på fuld tid. Mulige bijob, som der efter individuel vurdering eventuelt kan gives tilladelse til: 1. Arbejde for instituttet efter at arbejdsforpligtelsen i forbindelse med ph.d.-ansættelsen er opfyldt: max. 40 løntimer pr. semester. 2. Konsulentarbejde for en privat virksomhed, som er relateret til ph.d.-projektets fagområde, og som formodentlig vil tælle positivt for jobmulighederne efter ph.d.-projektets afslutning: max. 40 timer pr. semester. Hvis konsulentarbejdet er af større omfang end 40 timer pr. semester, og det er til den ph.d.-studerendes fordel med hensyn til erhvervsmuligheder efter ph.d.-uddannelsens afslutning, kan der indsendes ansøgning om orlov til dekanen. Orlovsperioden kan max strække sig over 6 måneder. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 13

14 Desuden kan der gives tilladelse til hobbypræget bijob, dvs. med klart indhold af fritidsinteresse med max 5 timer pr. uge. 2.4 Orlov og studieafbrydelse Studieophør Hvis den ph.d.-studerende ønsker at afbryde ph.d.-studiet, skal det meddeles skriftligt til ph.d.-skolens sekretariat Barselsorlov Ansatte ph.d.-studerende på 5+3-ordningen og ph.d.-studerende på 4+4-ordningen, der har bestået den kvalificerende eksamen er berettiget til barsel i henhold til de gældende overenskomstmæssige barselsregler. Ph.d.-studerende på 4+4-ordningen, som ikke har bestået den kvalificerende eksamen har rettigheder og pligter med hensyn til barsel i henhold til Bekendtgørelse nr. 653 af 31. juli 1999 om tildeling SU-ph.d.- stipendium. Ph.d.-studerende der er ansat ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, skal give skriftlig besked om barselsorloven senest 3 måneder før forventet fødsel til institutlederen, personalekontoret og ph.d.-skolens sekretariat. Information om gældende regler for barsel og adoption kan hentes på personalekontorets hjemmeside: Ph.d.-studerende, som er indskrevet uden ansættelse ved Syddansk Universitet skal give ph.d.-skolens sekretariat skriftlig besked om afholdelse af barselsorlov. Der skal benyttes særligt skema. Herefter forlænges indskrivningen tilsvarende Orlov i forbindelse med sygdom Efter ansøgning til dekanen via ph.d.-skolelederen kan der bevilges orlov inkl. forlængelse af indskrivningen, hvis den ph.d.-studerende har været sygemeldt. Sygdom skal være dokumenteret ved lægeerklæring. Der gives ikke forlængelse af ph.d.-studiet for sygdom under 1 måneds varighed. Læs mere Anden orlov Under særlige omstændigheder kan der bevilges anden orlov fra ph.d.-studiet efter begrundet ansøgning til ph.d.-skolelederen vedlagt indstilling fra hovedvejlederen og institutlederen til fx anden midlertidig ansættelse, forudsat orlovsperioden har faglig relevans i forhold til ph.d.-projektet. Dekanen træffer i samråd med ph.d.-skolelederen afgørelse om, hvorvidt der kan bevilges orlov og sender skriftlig meddelelse til den ph.d.-studerende. Disse orlovsperioder er som udgangspunkt uden løn Overskridelse af indskrivningsperioden Har projektet været udsat for problemer, der gør, at den oprindelige afleveringsfrist ikke kan overholdes, har dekanen mulighed for at bevilge en udsættelse af afleveringsfristen. Den ph.d.-studerende bør ansøge, så snart det er tydeligt, at afleveringsfristen ikke kan overholdes. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på otte uger fra ansøgningen er ph.d.-skolens sekretariat i hænde. Ansøgningen skal anbefales af hovedvejleder, studieudvalget og ph.d.-skolelederen, hvorefter dekanen foretager den endelige afgørelse. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 14

15 Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af og tidsplan for afslutning af projektet. Vær opmærksom på, at udsættelse af afleveringsfrist kun gives i særlige tilfælde, hvor der foreligger usædvanlige forhold, som er: Sygdom, dødsfald eller anden force majeure. Der udbetales ikke løn udover den stipulerede ansættelsesperiode og en udsættelse på mere end tre måneder kan ikke forventes. To måneder før forventet aflevering kontaktes den studerende og hovedvejlederen af ph.d.-skolens sekretariat med information om hvordan og hvornår afhandlingen skal afleveres. Såfremt afhandlingen ikke afleveres til den fastsatte tidsfrist og der ikke er søgt og bevilget udsættelse, får den studerende besked om, at indskrivningen bringes til ophør. 3 Studieelementer 3.1 Vejledning Udpegning af hovedvejleder og evt. medvejleder(e) I forbindelse med indskrivning af ph.d.-studerende udpeger ph.d.-skolelederen en hovedvejleder efter indstilling fra institutlederen. Institutlederen skal ved godkendelse af hovedvejleder tage hensyn til, hvor mange ph.d.-studerende vedkommende i forvejen er hovedvejleder for, og om hovedvejlederen har de faglige og vejledningsmæssige kompetencer samt de tidsmæssige ressourcer som vejledningen kræver. Efter indstilling fra det respektive studieudvalg eller institutlederen eller på eget initiativ kan ph.d.- skolelederen desuden udpege en eller flere medvejledere. For ph.d.-studerende under ErhvervsPhD-ordningen skal der udpeges en hovedvejleder fra Det Naturvidenskabelige Fakultet samt en medvejleder, som er tilknyttet den virksomhed, hvor den ph.d.- studerende er ansat, og som har virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for det pågældende fagområde Hovedvejleder Hovedvejlederen skal være en anerkendt forsker inden for det relevante fagområde og have kvalifikationer svarende til professor-, lektor- eller seniorforskerniveau, være ansat ved Syddansk Universitet og tilknyttet ph.d.-skolen. En adjunkt vil kunne være hovedvejleder, hvis der samtidig udpeges en medvejleder (udpeget efter ovenstående regler) som forpligter sig til at være mentor under ph.d.-uddannelsen samt at overtage vejledningen, hvis adjunktens ansættelse ophører. Hovedvejleder skal have vejledningskvalifikationer, eksempelvis have gennemgået Syddansk Universitets ph.d.-vejlederkursus. Hovedvejlederen har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse Medvejleder(e) Medvejledere skal være forskningsmæssigt kvalificerede inden for et relevant fagområde. Institutlederen skal ved indstilling af medvejleder tage hensyn til, hvor mange ph.d.-studerende vedkommende i forvejen er vejleder for, og om vejlederen har de fornødne tidsmæssige ressourcer til at vejlede den ph.d.- studerende. Under særlige omstændigheder kan ph.d.-skolelederen godkende, at der udpeges medvejledere, som ikke er fastansat ved Syddansk Universitet. Dette sker efter ansøgning, og det skal fremgå af ansøgningen, hvilke særlige grunde der er for ønsket om tilknytning af en ekstern medvejleder og vedlægges dokumentation for at den eksterne medvejleder er kvalificeret inden for det relevante fagområde. Ph.d.-skolelederen DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 15

16 godkender tilknytning af ekstern medvejleder efter indstilling fra institutlederen. For ErhvervsPhDstuderende skal der udpeges en medvejleder, som er tilknyttet den ansættende virksomhed og som har særlig indsigt i og ansvar for forskningsprojektet i virksomheden. I øvrigt henvises til Notat vedrørende hvilke stillingskategorier, der kan fungere som vejledere Vejlederes forpligtelser Vejlederfunktionen er det vigtigste element i ph.d.-forløbet. Vejledningen omfatter information og rådgivning om alle aspekter af ph.d.-uddannelsen med fokus på faglig vejledning i forbindelse med forskningsaktiviteterne. Hovedvejlederen har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse, jf. ph.d.-bekendtgørelsens 8. Hovedvejlederen har ansvaret for, at alle formalia i forbindelse med ph.d.-uddannelsen, som beskrevet i ph.d.-bekendtgørelsen suppleret med lokale regler på fakultetet og eventuelle regler på instituttet eller i forskeruddannelsesprogrammet, overholdes. Det forventes, at hovedvejlederen har læst og forstået ph.d.- bekendtgørelsen, fakultetets generelle regler, samt de eventuelle regler på instituttet eller i forskeruddannelsesprogrammet. Hovedvejlederen skal sikre, at ph.d.-planen udfærdiges inden 2 måneder efter ph.d.-studiets start Hovedvejlederen har ansvaret for projektvejledningen, herunder at vejledning og rådgivning er relevant og tilstrækkelig (normalt mindst en gang pr. uge, med mindre andet kan begrundes), - at evt. andre medvejledere inddrages, når det er relevant. - at ph.d.-projektet er gennemførligt inden for den afsatte tid. - at projektet kan føre til nye resultater på tilstrækkeligt højt niveau til at danne grundlag for en ph.d.-afhandling på internationalt niveau. - at der er tilstrækkelig tid til, at den ph.d.-studerende har en realistisk mulighed for at aflevere en ph.d.-afhandling til tiden. Hovedvejlederen skal forud for hver af de regelmæssige evalueringer af ph.d.-studieforløbet sammen med eventuelle medvejledere evaluere om den ph.d.-studerende følger ph.d.-planen tilfredsstillende, og om fortsættelse kan anbefales ubetinget, eller om den ph.d.-studerende skal have 3 måneder til at rette op på studiet (den mulighed kan kun gives en gang). Samtidigt skal Hovedvejlederen sammen med eventuelle medvejledere vurdere, om ph.d.-planen skal ændres. Hovedvejlederen skal så vidt muligt sikre, at den ph.d.-studerende har en realistisk mulighed for at følge ph.d.-planen. I tilfælde af, at der opstår uforudsete vanskeligheder, f.eks. apparatproblemer, vejrproblemer i biologi, ideen holder ikke, osv., så har hovedvejlederen ansvaret for at ændre ph.d.-planen sammen med den ph.d.-studerende og eventuelle medvejledere, så den ph.d.-studerende får genetableret en realistisk mulighed for at opnå ph.d.-graden uden forsinkelse (se afsnit 4.2.1). Hovedvejlederen har hovedansvaret for miljøskiftet og skal i god tid, normalt senest to år før studiets afslutning, sammen med den ph.d.-studerende planlægge miljøskifte, helst til udlandet. Hovedvejlederen har desuden ansvaret for At være i jævnlig kontakt med den ph.d.-studerende, og virke som sparringspartner på forskningsprojektet. At orientere den ph.d.-studerende om relevante kurser og konferencer og udforme indstillinger til ph.d.-udvalget vedrørende godkendelse af kurser, jf. afsnit 3.2. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 16

17 At bistå den ph.d.-studerende med etablering af kontakter til relevante nationale og internationale forskningsmiljøer. At rådgive den ph.d.-studerende om, hvordan arbejdsforpligtelsen/videnformidlingselementet kan indpasses i studieforløbet. At gennemlæse og kommentere ph.d.-projektet. At udarbejde den afsluttende hovedvejlederudtalelse, der opsummerer det samlede ph.d.-forløb ved indlevering af ph.d.-afhandlingen, jf. afsnit At deltage i bedømmelsesarbejdet og ph.d.-forsvaret, jf. afsnit og Et godt ph.d.-forløb kræver, at der fra ph.d.-uddannelsens start etableres et velfungerende samarbejde mellem den ph.d.-studerende og hovedvejlederen, hvor den ph.d.-studerende og hovedvejlederen afstemmer krav og forventninger til hinanden. En beskrivelse af de gensidige krav og forventninger til vejledningsforløbet - herunder forventninger til vejledningens form og omfang skal fremgå af ph.d.-planen. Medvejledere bistår hovedvejlederen. Medvejleders opgaver aftales ved udpegningen, og vil normalt omfatte faglig sparring på udvalgte dele af forskningsprojektet Den ph.d.-studerendes forpligtelser i forhold til vejledning Den ph.d.-studerende er forpligtet til: At kontakte hovedvejlederen i god tid i forbindelse med udarbejdelsen af ph.d.-planen og de regelmæssige evalueringer. At indsende kursusaktiviteter til godkendelse i ph.d.-udvalget løbende. At holde vejleder(ne) orienteret om projektets forløb. At sørge for at aftale vejledningsmøder, dagsorden, aftale deadlines, sende tekster til feedback m.v. At kontakte hovedvejlederen og evt. institutlederen i god tid, hvis der er problemer med fx projektets gennemførelse, som den studerende ikke selv kan løse inden for rimelig tid. sammen med vejleder(ne), at planlægge o forskningen (projektet), o kursusforløb, o miljøskifte, o videnformidling, o deltagelse i internationale møder og o skrivning af afhandlingen. Den ph.d.-studerende har ret til relevant vejledning og rådgivning fra vejlederne i rimeligt omfang, normalt mindst en gang pr. uge, med mindre andet kan begrundes Vejlederskift Ph.d.-skolelederen kan ved egen drift eller efter anmodning fra den ph.d.-studerende godkende udskiftning af hovedvejleder eller medvejledere, eller udpege supplerende medvejledere. Det skal af anmodningen fra den ph.d.-studerende fremgå, at den ph.d.-studerende, institutlederen, den hidtidige og nye vejleder har accepteret vejlederskiftet. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 17

18 3.2 Kursusdel Meritoverførsel af kurser Ph.d.-kurser taget før indskrivning kan meritoverføres under forudsætning af, at de kan godkendes som ph.d.-kurser for den pågældende studerende, og at de ikke indgår i en anden grad. Det sidste betyder, at der maksimalt kan meritoverføres kurser taget under en dansk 5-årig uddannelse for det antal ECTS, som ligger ud over 300 ECTS for 5+3 ordningen og udover 240 ECTS for 4+4 ordningen. For ansøgninger om meritoverføring af et kursus fra udenlandske uddannelser skal det dokumenteres, at det ansøgte er udover kravet til graden (dvs. at graden også kunne være opnået uden dette kursus), fx ved en attest fra det pågældende universitet. Der kan maksimalt meritoverføres 10 ECTS Evaluering af ph.d.-kurser Alle ph.d.-kurser, der ønskes godkendt i et ph.d.-studieforløb, skal evalueres under en eller anden form og være dokumenteret bestået. Den ph.d.-studerende skal i henhold til ph.d.-bekendtgørelsens 7, stk. 2 gennemføre ph.d.-kurser af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point. Alle ph.d.-studerende skal bestå forskerkurser (ph.d.-kurser), som er godkendt af ph.d.-udvalget, enten forhåndsgodkendt for den ph.d.-studerendes forskeruddannelsesprogram eller godkendt som individuel studieaktivitet. Kursernes samlede omfang skal svare til ca. 30 ECTS. En ph.d.-studerende kan ved kursusdeltagelse ikke bedømmes af vejlederen alene, i disse tilfælde skal der medvirke en censor Særligt vedrørende 5+3 ordningen Et år før afslutningen af ph.d.-studiet skal 30 ECTS være bestået. For studerende på 5+3 ordningen bør mindst 15 ECTS være bestået efter et år Særligt vedrørende 4+4 ordningen For studerende på 4+4 ordningen bør mindst 10 ECTS være bestået efter et år og mindst 22,5 ECTS skal være bestået senest sammen med den kvalificerende eksamen Sammensætning af kursusprogram Forskerkurserne har til formål at give de studerende faglig bredde, samt at danne fornuftig baggrund for deres ph.d.-projekt. Den faglige bredde har til formål at forbedre den ph.d.-studerendes jobmuligheder efter opnåelsen af ph.d.-graden. Forsker-kurserne bør derfor være på et højere fagligt niveau end den adgangsgivende kandidatuddannelse, medmindre særlige faglige hensyn fordrer, at dette princip fraviges. Der bør altid søges om forhåndsgodkendelse af kursusaktivitet. Som ph.d.-kurser kan indgå: Egentlige ph.d.-kurser udbudt af Det Naturvidenskabelige Fakultet Kurser udbudt af forskeruddannelsesprogrammer som fakultetet deltager i eller samarbejder med eller af andre danske eller udenlandske institutioner under forudsætning af, at ansøgningen er godkendt af ph.d.-udvalget. Forsknings- og Innovationsstyrelsens Erhvervskursus for ErhvervsPhD-studerende. Andre kurser der er særligt relevante i forbindelse ph.d.-projektet, fx kurser i IT eller statistisk metode. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 18

19 Sommerskoler skal indeholde aktiv deltagelse af den studerende eller en evaluering (enten af kursusudbyderne eller af vejlederen og en intern censor bagefter) for at kunne blive godkendt. Kongresdeltagelse kan tælle som kursusaktivitet, men kan kun indgå to gange i et studieforløb (3 ECTS pr. gang). Syddansk Universitets kursus i formidling for ph.d.-studerende, der udbydes en gang årligt. Selvstudium/læsekursus under vejledning af en underviser. Det er et krav, at der indgår en form for evaluering eller eksamen i forbindelse med et sådant forløb. De enkelte punkter uddybes under afsnit Godkendelse af individuelle kurser. Kursusprogrammet tilpasses den enkelte studerendes projekt og forskningsmæssige interesser. Hovedvejleder skal påse, at der er tilstrækkelig faglig spredning i kursussammensætningen, og at de planlagte kurser er relevante og på et højt fagligt niveau. Ved godkendelse af ph.d.-kurser gives som udgangspunkt 1 ECTS per 10 konfrontationstimer, under hensyntagen til den specifikke belastning. Kurserne pointsættes i enheder af 0,25 ECTS. Der kan maksimalt gives 15 ECTS for et kursus, da studiet ellers bliver for snævert. Der kan godkendes op til 10 ECTS-point hjælpekurser som forskerkurser. Et hjælpekursus er et kursus, som ligger uden for den studerendes fagområde, og som ikke er på ph.d.-niveau. Hvis et kursus er ECTS-pointsat af den udbydende institution, kan ph.d.-udvalget vælge at pointsætte det til samme antal ECTS, men også at ændre det (antal ECTS kan f.eks. blive reduceret i henhold til de øvrige regler, hvis det er et hjælpekursus og max antal ECTS for hjælpekurser ellers vil blive overskredet). Ph.d.-kurser udbudt af fakultetet annonceres på ph.d.-skolens hjemmeside. Oplysninger om kursusudbud ved andre nationale eller internationale uddannelsesinstitutioner og forskeruddannelsesprogrammer kan bl.a. søges via hjemmesidens link Godkendelse af kursusprogram og kurser Kursusprogrammet indgår som en del af ph.d.-planen (jf. afsnit 4.1), der godkendes af ph.d.-udvalget. Ofte er det ikke muligt at lægge et fuldt detaljeret kursusprogram, da forskerkurser ofte udbydes med forholdsvis kort varsel, og det er så op til hovedvejlederen og den ph.d.-studerende løbende at finde frem til relevante kurser, så ph.d.-planen kan udfyldes. Institutterne udbyder en række kurser, der er forhåndsgodkendt af ph.d.-udvalget som ph.d.-kurser for alle ph.d.-studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Ønsker instituttet at udbyde nye kurser skal disse ligeledes forhåndsgodkendes i udvalget. Ansøgning om forhåndsgodkendelse skal indeholde følgende oplysninger om kurset: - Kursustitel - Omfang (antal timer og ECTS-point) - Målsætning - Emneoversigt - Evalueringsform - Undervisningsform - Ansvarlig(e) lærer(e) - Litteratur DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 19

20 - Desuden vedlægges en udtalelse fra instituttets ph.d.-udvalg vedrørende kursets egnethed som ph.d.-kursus. Institutudbudte forhåndsgodkendte forskerkurser taget ved ens eget institut er det ikke nødvendigt at søge godkendt. Ph.d.-skolens sekretariat skal dog have besked, når kurset er bestået. Forhåndsgodkendte forskerkurser fremgår af ph.d.-skolens hjemmeside. Godkendelse af individuelle kurser Sommerskoleophold, eksterne kurser o. lign. kan af den enkelte ph.d.-studerende søges godkendt som ph.d.-kurser før eller efter kursets afvikling. Endelig godkendelse forudsætter, at kurset er evalueret med et tilfredsstillende resultat. Godkendelsen søges på et særligt skema. På skemaet skal anføres, hvem der er udbyder af aktiviteten, og hvilken ECTS-point værdi, der foreslås. Skemaet underskrives af den ph.d.- studerende og hovedvejlederen. Der skal vedlægges fagbeskrivelse eller lignende og eventuel dokumentation for at aktiviteten er gennemført/bestået. Når aktiviteten er gennemført fremsendes der dokumentation for at aktiviteten er gennemført/bestået til ph.d.-skolens sekretariat, som fortager registrering af aktiviteten i ph.d.-systemet. Ph.d.-udvalget tager ved godkendelsen stilling til, hvor mange ECTS-point hver aktivitet kan indgå med ud fra følgende principper: - Udvalget har vedtaget følgende takster for ugekurser: o 1 uges varighed tildeles man 4,5 ECTS-point o 2 ugers varighed tildeles man 7,5 ECTS-point o 3 ugers varighed tildeles 10,5 ECTS-point o 4 ugers varighed tildeles 13,5 ECTS-point o 5 ugers varighed tildeles 15 ECTS-point - Sommerskoler med mindst 40 timer skemalagt pr. uge, som ikke er pointsat af udbyderen pointsættes normalt til 4,5 ECTS for den første uge og 3 ECTS pr. uge for eventuelle følgende hele uger op til maksimalt 15 ECTS. Hvis varigheden er mindre end 40 konfrontationstimer pointsættes forholdsmæssigt ud fra antal timer. - Kongresdeltagelse : kongressen skal have en varighed af mindst 3 dage og skal efterfølges af et mundtligt foredrag, hvor den ph.d.-studerende for instituttet (gruppen) refererer de vigtigste indlæg (5-10) ved den kongres, som den ph.d.-studerende har deltaget i. Foredraget skal (bl.a.) overværes af den studerendes vejleder og en intern censor, der begge formelt skal godkende kurset. Kongresdeltagelse med efterfølgende evaluering kan godkendes med 3 ECTS. - Rapport om tidsskriftslitteratur som baggrund for ph.d.-projektet kan godkendes med maximalt 6 ECTS. Litteraturopgaven må ikke indgå som en del af ph.d.-afhandlingen, og pga. opgavens natur kan den ikke forhåndsgodkendes. Opgaven bedømmes med intern censur, dog ikke af vejleder alene. Institut for Biokemi og Molekylær Biologi har fastsat omfanget for litteraturopgaven til ca. skrevne 20 sider og et teoretisk pensum på artikler. Studerende fra de øvrige institutter må henvende sig til deres lokale studieudvalg for deres retningslinjer. - Udlændinge kan få godkendt 3 ECTS for et danskkursus som hjælpekursus. - For kurser udbudt af forskeruddannelsesprogrammer, hvor fakultetet deltager, benyttes de af forskeruddannelsesprogrammet fastsatte ECTS-point. På de enkelte fagområder kan der være specifikke krav til kursusprogrammets sammensætning, herunder krav om at bestemte kurser indgår. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Side 20

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Syddansk Universitet Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Godkendt af dekanen 30. september 2008 (Revideret juni 2010, august 2011, juni 2012 og juni

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Juni 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Juni 2015 Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Juni 2015 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET JUNI 2015... 1 1 FORMÅL OG ORGANISATION... 4 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Notat om pligter og rettigheder i relation til ph.d.-studerende ved NAT, SDU.

Notat om pligter og rettigheder i relation til ph.d.-studerende ved NAT, SDU. Notat om pligter og rettigheder i relation til ph.d.-studerende ved NAT, SDU. Behandlet på ph.d.-udvalgets møder den 27. februar og den 7. maj 2008. Endelig bekræftet via e-mail i maj 2008. Den ph.d.-studerende

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Overordnede regler 2 1.2 Formål og omfang 2 1.3 Organisering

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET De overordnede bestemmelser vedrørende bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet

Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet D E T H U M ANI S T I S K E F A KUL T E T KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T Regelhåndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske Fakultet Vedtaget af dekanen den 2. februar 2009. Revideret den

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning. Vejledning om bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse,

Læs mere

Ansøgning om et Oticonstipendium. Telefonnr.: Beskrivelse af specialeprojektet vedlægges som bilag. B. Nuværende studieretning

Ansøgning om et Oticonstipendium. Telefonnr.: Beskrivelse af specialeprojektet vedlægges som bilag. B. Nuværende studieretning SYDDANSK UNIVERSITET Det Naturvidenskabelige Fakultet Sidst. redigeret 07.10.08 lpo Ansøgning om et Oticonstipendium Navn: Adresse: Cpr.nr.: Telefonnr.: E-mail: Specialeprojektets titel: Beskrivelse af

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, traineestipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Besvarelsen er indsendt af: Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet. Specialkonsulent, Ph.d.-koordinator, Heidi Lundbeck Nielsen

Besvarelsen er indsendt af: Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet. Specialkonsulent, Ph.d.-koordinator, Heidi Lundbeck Nielsen Notat Indberetningsskema vedr. internationale evalueringer af ph.d.-skolerne til indberetningsskemaet kan rettes til Signe Nielsen sini@ui.dk, tel. 7231 8553 eller Alan Klæbel Weisdorf, alkl@vus.dk, tel.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Alle ph.d.-studerende, der ophører med ph.d.-uddannelsen ved den pågældende institutionen 2011 indberettes til Danmarks Statistik. Afbrydes uddannelsen

Læs mere

Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden September 2002 Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Kapitel 1 Formål og struktur m.v. 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der har til formål

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

Aarhus BSS Graduate School

Aarhus BSS Graduate School Aarhus BSS Graduate School Aarhus BSS, Aarhus Universitet Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen (juni 2015) [1] Contents Forord... 5 1. Formål... 5 2. Ph.d.-programmer... 5 3. Struktur og ledelse... 6 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, trainee-stipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Indhold. Vejledning om ErhvervsPhd 2015. Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Indhold. Vejledning om ErhvervsPhd 2015. Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Vejledning om ErhvervsPhd 2015 Indhold Om ErhvervsPhD...

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K info@kadk.dk Danmark Journal nr. 9187 Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved KADK 2015, rev. 2017 Indhold Side Overordnede regler 4 1 Formål og

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier 2 3. Studiestart

Læs mere

Indberetning af halvårsrapport

Indberetning af halvårsrapport Indberetning af halvårsrapport Ph.d.-studerendes navn: Cpr. Nr.: Fagområde: Institut: Indberetning nr.: for perioden fra dato: til dato: Ph.d.-uddannelsen forventes afsluttet den: Bevillingshaver: (hvis

Læs mere

Phd-studerende i psykologi en overvejelse værd?

Phd-studerende i psykologi en overvejelse værd? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet PSYKOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET Phd-studerende i psykologi en overvejelse værd? Esben Hougaard 9. Juni 2015 Information om ph.d.-studiet ved Fakultetets Forskerskole/Graduate

Læs mere

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Sagsbehandler: Gitte Duemose Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET Indhold: 1. Uddannelsens omfang og forudsætninger 2. Uddannelsernes indhold 3. Generelle eksamensbestemmelser 4. Andre bestemmelser

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere