AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn"

Transkript

1 23. august 2018 Sagsnr.: NMK LINMA-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøoplysningslovens 2, stk. 1, jf. 4, stk MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Toldboden Viborg Tlf CVR-nr EAN-nr naevneneshus.dk Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Lemvig Kommunes afgørelse af 26. maj 2018 om delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om byggeri på havnen og meddeler fuld aktindsigt ud fra klagers anmodning, herunder i de dokumenter, som Lemvig Kommune har undtaget fra aktindsigt. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 2 Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august Lov nr af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

2 1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelsen er den 31. maj 2017 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen om delvist afslag på aktindsigt, der er omboende til havneprojektet. Klager har navnlig anført, at de udleverede sagsakter ikke indeholder en række nærmere angivne dokumenter og oplysninger, som klager finder bør indgå i sagerne. Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit Sagens oplysninger 2.1 Den påklagede afgørelse Klager har den 7. maj 2017 anmodet om aktindsigt i notater vedrørende smedebygningen på Østhavnen i Lemvig Kommune. Klager har uddybet, at der ønskes aktindsigt i notater om bygningen og dens placering. Klager ønsker aktindsigt i alle notater, men særligt: - notater, der forholder sig til beliggenheden, herunder notater der viser resultatet af undersøgelser vedrørende muligheden for en placering af bygningen i forlængelse af Beddingen, - notater, der viser økonomien, herunder hvordan udgifter til pilotering og befæstning afholdes, samt hvem der afholder udgiften, og - byggetilladelsen. Klager har telefonisk den 16. maj 2017 uddybet, at klager ønsker aktindsigt i alle forhold vedrørende bygningens udformning og placering samt lejeforhold mv. Lemvig Kommune har den 26. maj 2017 truffet afgørelse om aktindsigt på baggrund af klagers anmodning. Lemvig Kommune har indledningsvis henvist til, at afgørelsen er truffet i medfør af miljøoplysningsloven og 2013-offentlighedsloven. 3 Efter en gennemgang af journalsystemet har Lemvig Kommune identificeret sagerne , , , , , og som relevante for klagers anmodning om aktindsigt. Lemvig Kommune har udtaget en række interne overvejelser og øvrige interne dokumenter på disse sager, som kommunen finder ikke er relevante for sagens afgørelse. Kommunen har henvist til offentlighedslovens 23-34, hvoraf det fremgår, at brevveksling indbyrdes mellem afdelinger og andre organer kan undtages fra aktindsigt. På den baggrund har Lemvig Kommune undtaget en række dokumenter på de pågældende sager fra aktindsigt. 3 Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen. 2

3 Lemvig Kommune har i afgørelsen desuden udtalt sig om mulighederne for placering af bygningen i forlængelse af Beddingen. 2.2 Klagens indhold Klager har den 31. maj 2017 påklaget afgørelsen til Lemvig Kommune. Klager ønsker prøvet, om de undtagne dokumenter er interne dokumenter, som kan undtages fra aktindsigt. Klager ønsker aktindsigt med henblik på at kunne vurdere grundlaget for kommunens afgørelse om bygningen. Klager mener ikke, at det er muligt at vurdere grundlaget for afgørelsen ud fra den udleverede aktindsigt, idet kommunen har undtaget 73 ud af 213 dokumenter fra aktindsigt. Det fremgår ifølge klager af de udleverede dokumenter, at der tidligere har været et ønske om at placere bygningen i tilknytning til Beddingen. Kommunen har i den påklagede afgørelse oplyst, at dette har vist sig ikke at være teknisk muligt. Klager har i den forbindelse påpeget, at der ikke findes teknisk materiale i de udleverede dokumenter, som belyser spørgsmålet om placeringen af bygningen. Klager har desuden henvist til en række andre dokumenter, som efter klagers opfattelse burde findes på sagerne om bygningen. 2.3 Øvrige bemærkninger Lemvig Kommune har i forbindelse med behandling af klagen meddelt aktindsigt i yderligere to dokumenter, men har i øvrigt fastholdt afgørelsen. Statsforvaltningen har den 17. juli 2017 behandlet klagen for så vidt angår byggesagen ved Lemvig Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence Det følger af miljøoplysningslovens 4, stk. 6, at afgørelser om aktindsigt i miljøoplysninger kan påklages særskilt til den myndighed, der er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører. Det følger af bestemmelsens ordlyd samt dens forarbejder, at en førsteinstans afgørelse om aktindsigtsspørgsmål ikke kan påklages til en klageinstans, hvis førsteinstansens afgørelse i den materielle sag ikke er undergivet klageadgang. Bestemmelsens ordlyd er stort set identisk med Statsforvaltningens sagsnr

4 offentlighedslovens 15, stk. 2, 5 samt 2013-offentlighedslovens 37, stk Det fremgår af artikel 6(1) i EU s miljøoplysningsdirektiv, 7 at: informationssøgende, som mener, at deres anmodning om adgang til oplysninger ikke er blevet besvaret, er blevet uretmæssigt afslået (enten helt eller delvis), er blevet utilstrækkeligt besvaret eller på anden måde ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med artikel 3, 4 eller 5, har adgang til at få sagen prøvet ved en procedure, hvor den pågældende offentlige myndigheds handlinger eller undladelser kan revurderes af samme eller en anden offentlig myndighed eller efterprøves administrativt af et ved lov oprettet uafhængigt og upartisk organ. En sådan procedure skal være hurtig og enten billig eller helt gratis. Det følger af miljøoplysningslovens 4, stk. 6, at klageinstansens kompetence til at behandle klager over afgørelser om aktindsigt i miljøoplysninger er betinget af, at der er tale om begæring om aktindsigt i en sag, som kan påklages særskilt til klageinstansen. Der gælder herudover i visse tilfælde en klageadgang til en overordnet myndighed, hvor der ikke er tale om aktindsigt i en afgørelsessag, men hvor klageadgangen følger af over-/underordnelsesforholdet mellem de to myndigheder. Der findes således ikke tilfælde, hvor der er valgfrihed mellem de to klagemuligheder, da det der anmodes om aktindsigt i, er afgørende for, om der er klageadgang til klageinstansen for den underliggende sag eller til en overordnet myndighed som led i administrativ rekurs. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, for så vidt angår sagsnumrene , , og 93350, at der i disse sager ikke er tale om aktindsigt i sager, som kan påklages særskilt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, idet sagerne vedrører henholdsvis byggelovgivning, projektoplysninger og lejeoplysninger. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker i den forbindelse, at Statsforvaltningen har behandlet klagen over aktindsigt i byggesagen. 8 Miljø- og Fødevareklagenævnet skal herefter vurdere, om der kan udledes en ret for klager til at få klagen over aktindsigt i disse sager behandlet af nævnet efter miljøoplysningsdirektivets artikel 6, stk Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen. 6 Lov nr. 606 af 12. juli 2013 om offentlighed i forvaltningen. 7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF. 8 Statsforvaltningens sagsnr

5 Idet Lemvig Kommune i forbindelse med klagen har revurderet klagers anmodning om aktindsigt og i den forbindelse udleveret yderligere to dokumenter, og idet Statsforvaltningen har behandlet klagen for så vidt angår byggesagerne, finder nævnet, at klager har haft den direktivforeskrevne adgang til at få klagen over disse sager prøvet ved en procedure, hvor den pågældende offentlige myndigheds handlinger eller undladelser er revurderet af samme offentlig myndighed eller en rekursinstans. Det kan således ikke udledes af direktivets ordlyd, at der er krav om, at sagen revurderes eller prøves af et uafhængigt klagenævn. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser derfor at realitetsbehandle klagen, for så vidt angår sagsnr , , og 93350, jf. miljøoplysningslovens 4, stk. 6. Nævnet vil ligeledes ikke være kompetent efter 2013-offentlighedslovens 37, stk. 1, eller forvaltningslovens 16, stk. 4. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker endvidere, at Lemvig Kommune har udleveret alle dokumenter på sagsnr , hvorfor nævnet ikke har fundet anledning til at behandle klagen, for så vidt angår denne sag. Nævnet har ikke herved taget stilling til sin kompetence til at behandle sagsnr Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, for så vidt angår sagsnumrene og 92694, at der i disse sager er tale om aktindsigt i en sag, som kan påklages særskilt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, idet sagerne vedrører vurderingen af henholdsvis VVM-pligt og miljøgodkendelsen. 3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger Det følger af miljøoplysningslovens 2, stk. 1, at enhver under de betingelser og med de undtagelser, der følger af lov om offentlighed i forvaltningen 9 og forvaltningsloven 10, har ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, jf. dog stk. 2-6 og 3. Afgørende for, om en anmodning om aktindsigt skal behandles efter miljøoplysningsloven, er navnlig, om de oplysninger, der anmodes om indsigt i, er omfattet af begrebet miljøoplysninger, som det er defineret i miljøoplysningslovens 3, der har følgende ordlyd: 3. Ved miljøoplysninger forstås alle oplysninger, som er i myndighedens besiddelse, eller som opbevares for den, som foreligger i skriftlig form, i billed- eller lydform, eller i elektronisk eller en hvilken som helst anden form, uanset hvornår oplysningerne er tilvejebragt, og som vedrører 9 Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen. 10 Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober

6 1) tilstanden i miljøelementer som f.eks. luft og atmosfære, vand, jord, landskaber og naturområder, herunder vådområder, kyst- og havområder, biologisk mangfoldighed og dennes enkelte bestanddele, herunder genetisk modificerede organismer, og vekselvirkningen mellem disse elementer, 2) faktorer som f.eks. stoffer, energi, støj, stråling eller affald, herunder radioaktivt affald, emissioner, udledninger og andre udslip i miljøet, der påvirker eller kan påvirke de miljøelementer, som er nævnt i nr. 1 3) foranstaltninger, herunder administrative foranstaltninger såsom politikker, lovgivning, planer, programmer, miljøaftaler og aktiviteter, der påvirker eller kan påvirke de enkelte miljøelementer, som er nævnt i nr. 1 og 2, og faktorer samt foranstaltninger og aktiviteter, der har til formål at beskytte disse miljøelementer, [ ] 6) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, herunder, hvor det er relevant, forurening af fødekæden, menneskers levevilkår, kulturminder og bygningsværker, i det omfang de påvirkes af de enkelte miljøelementers tilstand, som er nævnt i nr. 1, eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte forhold. Miljø- og Fødevareklagenævnet har i forbindelse med sagens behandling gennemgået de undtagne dokumenter på sagsnumrene og Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at der er tale om aktindsigt i miljøoplysninger, idet der er tale om oplysninger om etablering af erhvervsbyggeri på Lemvig Havn, herunder oplysninger om støj, jf. 3, nr. 2, om byggeaktiviteter, jf. 3, nr. 3, samt om placering og udformning af bygningen, jf. 3, nr. 6. Da Miljø- og Fødevareklagenævnet har kompetence til at behandle klagen for så vidt angår sagsnumrene og 92694, jf. miljøoplysningslovens 4, stk. 6, skal nævnet videre vurdere, om Lemvig Kommunes afgørelse om aktindsigt er i overensstemmelse med miljøoplysningslovens regler om aktindsigt. Det er ligeledes Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at klager er part i den sag, der er anmodet om aktindsigt i, idet klager har påklaget Lemvig Kommunes vurdering af VVM-pligten til Miljø- og Fødevareklagenævnet og umiddelbart må anses for at have den fornødne retlige interesse i den underliggende sag. Spørgsmålet om aktindsigt i sagens dokumenter skal derfor vurderes efter miljøoplysningsloven, der henviser til 2012-forvaltningsloven, jf. miljøoplysningslovens 6, stk. 2. Det følger af 2012-forvaltningslovens 9, stk. 1, 1. pkt., at den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvalt- 6

7 ningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Det følger af 2012-forvaltningslovens 12, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug ved behandlingen af en sag, brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed og brevveksling mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg, afdelinger og andre administrative organer eller mellem disse organer indbyrdes. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at en række af de undtagne dokumenter kan anses for interne dokumenter omfattet af forvaltningslovens 12, stk. 1. Det følger af miljøoplysningslovens 2, stk. 3, at vedkommende myndighed, i sager om aktindsigt i miljøoplysninger, hvor bl.a forvaltningslovens 12, stk. 1, finder anvendelse, skal foretage en konkret afvejning af offentlighedens interesser, der varetages ved udlevering af miljøoplysningerne, over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Bestemmelsen skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at nævnet i denne sag er omfattet af udtrykket vedkommende myndighed, idet Lemvig Kommunes afgørelse om VVM-pligt er påklaget til nævnet af klager. Miljø- og Fødevareklagenævnet har derfor kompetence til at træffe afgørelse om aktindsigt i klagesagen om VVM-pligt. Miljø- og Fødevareklagenævnet har på den baggrund vurderet, hvorvidt der af nævnet kan meddeles aktindsigt i de undtagne dokumenter. Miljø- og Fødevareklagenævnet har i den forbindelse foretaget en afvejning af de modstående interesser i overensstemmelse med miljøoplysningslovens 2, stk. 3. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at klagers interesse i at få aktindsigt i oplysningerne om byggeriet på havnen vejer højere, end Lemvig Kommunes interesse i, at oplysningerne ikke udleveres. Nævnet har herved lagt vægt på, at dokumenterne ikke indeholder interne overvejelser om afgørelsens resultat eller andre oplysninger, som efter en konkret og generel interesseafvejning kan begrunde, at dokumenterne kan undtages fra aktindsigt. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker afslutningsvis, at det er nævnets vurdering, at klagers anmodning om aktindsigt ikke omfatter dokumentnr på sagsnr , idet dokumentet ikke vedrører oplysninger om det i sagen omhandlede byggeri, men indeholder korrespon- 7

8 dance mellem Lemvig Kommune og ejeren af det ansøgte byggeri, som vedrører en anden virksomhed end den i aktindsigtsanmodningen omhandlede. Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer ikke afgørelse i sagen om VVMpligt, 11 før efter fire uger fra dags dato, idet klager skal have mulighed for at gøre sig bekendt med dokumenternes indhold og komme med bemærkninger hertil, jf. forvaltningslovens 9 b, stk Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Lemvig Kommunes afgørelse af 26. maj 2018 om delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om byggeri på havnen og meddeler fuld aktindsigt ud fra klagers anmodning, herunder i de dokumenter, som Lemvig Kommune har undtaget fra aktindsigt. Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. Birgitte Egelund Olsen Formand Afgørelsen er sendt til: Anne Mette Flyvbjerg, Teglgårdsvej 10, 7620 Lemvig Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig, 11 NMK Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven. 8

Ved de leverandører, hvor samhandlen/den samlede omsætning ikke har været sendt i udbud ønskes oplysninger

Ved de leverandører, hvor samhandlen/den samlede omsætning ikke har været sendt i udbud ønskes oplysninger Ankestyrelsens brev til et kommunalt fællesskab [X]s anmodning om aktindsigt 31. januar 2019 [X] har den 24. oktober 2018 skrevet til AFLD I/S om selskabets afgørelse af 27. juni 2018 om aktindsigt. AFLD

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6101 Dato: 30-01-2018 Henvendelse om aktindsigt i interne beregninger hos Aarhus Kommune Du har den 11. januar 2017 bedt Aarhus Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Der søges indsigt i - Kontrakter - Notater - Korrespondance - Mødereferater o.lign.

Der søges indsigt i - Kontrakter - Notater - Korrespondance - Mødereferater o.lign. Ankestyrelsens brev til Vallensbæk Kommune [A]s anmodning om aktindsigt 17. december 2018 [A] har bl.a. den 28. november 2018 skrevet til Vallensbæk Kommune om kommunens afgørelse af 18. juli 2018 om aktindsigt.

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt hos I/S AffaldPlus

Henvendelse om aktindsigt hos I/S AffaldPlus Næstved Affaldsenergi Ved Fjorden 20 4700 Næstved Att.: [Navn udeladt af Ankestyrelsen] Henvendelse om aktindsigt hos I/S AffaldPlus 6. juli 2018 [Navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 3. april 2018 klaget

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. [A]s anmodning om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. [A]s anmodning om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune [A]s anmodning om aktindsigt 4. juni 2019 [A] har den 22. marts 2019 skrevet til Københavns Kommune om kommunens afgørelse af 21. marts 2019 om aktindsigt. Københavns

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Henvendelse om Næstved Kommunes afgørelse om aktindsigt

Henvendelse om Næstved Kommunes afgørelse om aktindsigt Udtalelse om aktindsigt sendt til Næstved Kommune Henvendelse om Næstved Kommunes afgørelse om aktindsigt 22. november 2018 [A] har den 28. august 2018 rettet henvendelse til Ankestyrelsen med en klage

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1)

Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1) Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet Underskriftsdato: 18. august 2015 Udskriftsdato: 13. marts 2017 (Historisk) Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 1) Herved bekendtgøres lov om

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Klagen indeholder bl.a. klagepunkter vedrørende kommunens behandling af aktindsigtsanmodninger.

Klagen indeholder bl.a. klagepunkter vedrørende kommunens behandling af aktindsigtsanmodninger. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. november 2013 J.nr.: NMK-810-00064 Ref.: MACWA AFGØRELSE i sag om manglende imødekommelse af anmodninger om aktindsigt

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

FOB Oplysninger i sag om fornyelse af alkoholbevilling var ikke miljøoplysninger

FOB Oplysninger i sag om fornyelse af alkoholbevilling var ikke miljøoplysninger FOB 2018-34 Oplysninger i sag om fornyelse af alkoholbevilling var ikke miljøoplysninger Resumé Københavns Kommunes Bevillingsnævn meddelte en borger delvist afslag på aktindsigt i to dokumenter, der indgik

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2012 J.nr.: NMK-810-00048 Ref.: peran AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes afgørelse om aktindsigt i sikkerhedsdokument

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. september 2017 Sagsnr. NMK-512-00152 KlageID: 110542 LINMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes afslag på nedlæggelse af vej igennem skov Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Henvendelse vedrørende Svendborg Kommunes afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Svendborg Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 17-06-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 25. april 2016 klaget til Statsforvaltningen over Svendborg

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015.

Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015. Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015. Juraenheden Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag på aktindsigt i rapport fra DONG Energy A/S. efter miljøoplysningslovens 4a

AFGØRELSE i sag om afslag på aktindsigt i rapport fra DONG Energy A/S. efter miljøoplysningslovens 4a Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. maj 2012 J.nr.: NMK-810-00051 (tidl. NMK-85-00003 og MKN-420-00007) Ref.: Peter Randrup, PERAN-NMKN AFGØRELSE i sag om

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2016-81617 Dato: 20-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Claus Henrik Broge Meyer, vedrørende ejendommen beliggende Gylfesvej 19D, Helsingør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Den 4. december 2018 Sagsnr.: 18/05227 Klagenr.:1000658 MBT-NH AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET OPHÆVELSE OG HJEMVISNING af afslag på dispensation i sag om opførelse af staldbyggeri indenfor

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (11878/1/2001 C5-0034/ ), - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2001) ),

- der henviser til Rådets fælles holdning (11878/1/2001 C5-0034/ ), - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2001) ), P5_TA(2002)0262 Offentlig adgang til miljøoplysninger ***II EuropaParlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af EuropaParlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage 13. december 2017 Sagsnr. NMK-33-03858 KlageID: 118097 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt

Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt Dato 30. november 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10158-20 Side 1/6 Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt Du har i forbindelse

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i internt notat efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ombudsmandens udtalelse. 16.

Afslag på aktindsigt i internt notat efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ombudsmandens udtalelse. 16. 2009 9-4 Afslag på aktindsigt i internt notat efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger 16. december 2009 Naturklagenævnet afslog en anmodning om aktindsigt i en indstilling fra nævnets sekretariat til

Læs mere

De klagede over denne afgørelse i skrivelse af 19. juni 2006 til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

De klagede over denne afgørelse i skrivelse af 19. juni 2006 til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. MILJØKLAGENÆVNET Nils Mulvad Kaas & Mulvad Åbogade 15 8200 Århus N Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 29. august 2008 J.nr. MKN-400-00004

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Miljøoplysningsloven. Azad Taheri Abkenar Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Center for Offentlig Regulering og Administration

Miljøoplysningsloven. Azad Taheri Abkenar Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Center for Offentlig Regulering og Administration Miljøoplysningsloven Azad Taheri Abkenar Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Center for Offentlig Regulering og Administration azad.taheri.abkenar@jur.ku.dk Dias 1 Dagens program - Tilbageblik

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

vi har skrevet til_ Orientering om af ørelse esag Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F vedrørende tidli ere matr.nr. kommunens sagsnr.

vi har skrevet til_ Orientering om af ørelse esag Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F vedrørende tidli ere matr.nr. kommunens sagsnr. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Dato: 08-09-2016 Orientering om af ørelse vi har skrevet til_ vedrørende klage over delvist afsla å aktindsi ti b vedrørende tidli ere matr.nr. kommunens

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Oplysninger vedrørende et nyt havneanlæg var miljøoplysninger. 2. marts 2018

Oplysninger vedrørende et nyt havneanlæg var miljøoplysninger. 2. marts 2018 2018-4 Oplysninger vedrørende et nyt havneanlæg var miljøoplysninger En borger havde anmodet en kommunal selvstyrehavn om aktindsigt i oplysninger i materiale vedrørende opførelsen af et nyt havneanlæg.

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Kontornotits. Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael Bergs klage over opførelse af 8 lejligheder på Teglgårdsvej 34

Kontornotits. Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael Bergs klage over opførelse af 8 lejligheder på Teglgårdsvej 34 Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 20. februar 2014 Sagsnr. 13/16333 Sagsbehandler Helena Kjær Direkte telefon 79 30 16 36 E-mail hewk@kolding.dk Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune 29. marts 2019 Sagsnr. 18/08058 Klagenummer: 1001827 EBRAU AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune Miljø-

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

ve ee efeevelee, eem ev eveffee Du har kla et til Statsforvaltnin en å vegne af_ 4800 Nykøbing F Orientering om af ørelse Svar på klage

ve ee efeevelee, eem ev eveffee Du har kla et til Statsforvaltnin en å vegne af_ 4800 Nykøbing F Orientering om af ørelse Svar på klage STATSFORVALTNINGEN Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Dato: 23-03-2016 Orientering om af ørelse Statsforvaltni ngen Storetorv 10 6200 Aa benraa kommunens j.nr. Sagsnummer.: 2016-507 SAGSBEHANDLER:

Læs mere

Miljøoplysninger og den særlige adgang til aktindsigt

Miljøoplysninger og den særlige adgang til aktindsigt Miljøoplysninger og den særlige adgang til aktindsigt Jacob Brandt og Mark Christian Walters 2 Lov om aktindsigt i miljøoplysninger - historik Ved lov nr. 292 af 27. april 1994 om aktindsigt i miljøoplysninger

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune 17. december 2018 Sagsnr. 18/05277, NMK-600-00192 JMJ-NH AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune Miljø-

Læs mere

FOB Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt

FOB Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt FOB 2019-12 Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Statsministeriet om aktindsigt i materiale om projektet om anlæg af den kunstige ø Lynetteholmen.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. 1. februar 2017

Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. 1. februar 2017 2017-6 Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen En journalist havde anmodet Udenrigsministeriet om aktindsigt i en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. Åbningsskrivelsen vedrørte Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere