Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer"

Transkript

1 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer 9 Overtrædelse af de etiske retningslinjer 10 Medlemmernes rettigheder 11 Bistand til og services overfor medlemmerne 12 Kontingent 13 Udmeldelse 14 Generalforsamling 15 Ekstraordinær generalforsamling 16 Afstemning 17 Formand, bestyrelse og etisk udvalg 18 Regnskab og revision 19 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

2 2 1 Navn Foreningens navn er Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer (FDFA) 2 Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes branchemæssige interesser blandt andet ved: 1. at arbejde for og værne om medlemmernes professionelle standard og faglige udvikling, 2. at arbejde for en samling af alle forsikringsmæglere og agenturer, der kan tilslutte sig foreningens formål samt opfylde optagelseskrav. 3. at repræsentere medlemmerne overfor forsikringsselskaberne og disses organisationer i spørgsmål af generel branchemæssig betydning, 4. at repræsentere medlemmerne overfor offentlige myndigheder og massemedier i ethvert relevant forhold af fælles interesse eller betydning for standen, 5. at repræsentere medlemmerne overfor udenlandske herunder internationale organisationer indenfor forsikringsbranchen. 6. at deltage i tilrettelæggelsen af, samt i vidt omfang forestå den videre faglige uddannelse af medlemmerne. 7. at bidrage til udbredt erfaringsudveksling blandt medlemmerne på non-profit basis 8. at bidrage til udbredt videndeling blandt medlemmerne på en for alle involverede parter fair og forretningsmæssige vilkår 9. at etablere vikartjeneste på forretningsmæssigt fair og betryggende vilkår, der under medlemmers fravær grundet sygdom, uddannelse, ferie, barsel m.v. for en aftalt periode kan træde i medlemmets sted. 10. at forestå indhentelse af fordelagtige tilbud fra eksterne leverandører af interesse for en bredere kreds af medlemmerne. Disse skal altid være åbne for medlemmernes individuelle og frivillige deltagelse. 11. at tilvejebringe attraktive tilbud på lovpligtig professionel ansvarsforsikring for forsikringsmæglere og eller forsikringsagenturer.. Som udgangspunkt er medlemmernes deltagelse heri frivillig, men et flertal på ¾ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer kan på en generalforsamling gøre deltagelse i ansvarsprogrammet obligatorisk for samtlige medlemmer, når det ellers ikke er muligt at opnå en for flertallet af medlemmerne attraktiv forsikring i relation til såvel pris som dækning. Sker det, er forsikringspræmien en uadskillelig del af medlemmernes kontingent selv om opkrævning sker via udbyderen af ansvarsforsikringen.. Det er en forudsætning at forsikringsdækningen kan opfylde medlemmets sumbehov, geografiske dækning og behov for dækning for betroede midler. I modsat fald kan bestyrelsen give dispensation, der stiller medlemmet frit til tegning af individuel professionel ansvarsforsikring.

3 3 3 Hjemsted Foreningen har hjemsted på en af bestyrelsen valgt adresse i Danmark. 4 Medlemmer Som medlem af Foreningen for Danske Forsikringsmæglere kan alene optages: A: registrerede forsikringsmæglervirksomheder, såvel personligt drevne virksomheder som virksomheder, etableret i selskabsform, med hjemsted i Danmark. Bestyrelsen kan efter individuel beslutning optage medlemmer med hjemsted i udlandet, når disse har opnået godkendelse til udøvelse af forsikringsmæglervirksomhed i Danmark. B: Uafhængige forsikringsagenturer, hvorved forstås et selvstændigt agentur, der er berettiget til at påtage sig agentur for flere af hinanden uafhængige forsikringsudbydere efter egen bestemmelse. Der må ikke bestå en eksklusivbestemmelse med den pågældende agenturgiver, der hindrer andre af foreningens medlemmer i at få en tilsvarende aftale med selskabet. Medlemmer der både er involveret i forsikringsmægling og uafhængig agenturvirksomhed, der tilsammen udgør vedkommendes hovederhverv, kan optages som medlem. Vedkommende betaler kun eet kontingent og opnår ved afstemninger i foreningen kun 1 stemme. Bestyrelsen afgør på hvilke nærmere betingelser, der kan ske optagelse af virksomheder, der har navnelighed med allerede optagne medlemmer. Forudsætninger for og procedure ved optagelse følger i øvrigt vedtægternes 5 og 6. 5 Forudsætninger for optagelse Det er en forudsætning for optagelse at mindst nedennævnte krav opfyldes: Vedr. A-medlemmer 1. Forsikringsmæglervirksomhedens ansvarlig(e) indehaver(e)/registrerede direktør(er) eller, ved personligt drevne forsikringsmæglervirksomheder den ansvarlige forsikringsmægler, skal have forsikringsmæglervirksomhed som hovederhverv. 2 Forsikringsmæglervirksomheden skal være optaget i Finanstilsynets register over forsikringsmæglervirksomheder. Vedr. B-medlemmer Forsikringsagenturvirksomhedens ansvarlig(e) indehaver(e)/registrerede direktør(er) eller, ved personligt drevne forsikringsagenturvirksomheder, den ansvarlige agent, skal have forsikringsagenturvirksomhed som hovederhverv. Se dog herved 4 ovf.

4 4 6 Optagelsesprocedure Ansøgning om optagelse rettes skriftligt til foreningen på foreningens ansøgningsformular vedlagt dokumentation for, at forsikringsmæglervirksomheden er optaget i registeret over forsikringsmæglervirksomheder. Bestyrelsen kan kræve indsigt i forløbet af ansøgerens professionelle ansvarsforsikring, såfremt professionel ansvarsforsikringsdækning er obligatorisk del af medlemskabet jfr. ovf. Bestyrelsen er berettiget til at videregive disse oplysninger til sin leverandør og er såfremt denne modsætter sig at yde ansøgeren forsikringsdækning, berettiget til alene på dette grundlag at afvise ansøgningen. Foreningens bestyrelse træffer bestemmelse om optagelse. Det er bestyrelsens pligt at efterprøve ansøgningen under hensyntagen til foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan afvise ansøgningen såfremt den finder, at der er nærliggende fare for at ansøgeren vil komme i konflikt med foreningens vedtægter, herunder etiske og kollegiale retningslinjer begrundet i ansøgerens forhold og hidtidige vandel. Såfremt bestyrelsen afviser optagelse, skal afvisningen begrundes skriftligt. Ansøgeren kan herefter inden for en periode af 4 uger efter meddelelse om afvisningen kræve ansøgningen forelagt for førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er endelig og fornyet anmodning om optagelse kan ikke behandles før tidligst 5 år efter med mindre nægtelsen er så konkret begrundet, at det med sikkerhed på forhånd kan fastslås at forhindringen er bortfaldet i mellemtiden. 7 Medlemspligter A. Professionel ansvarsforsikring: Ethvert medlem er forpligtet til at acceptere den af foreningen tegnede forsikring, hvis det jfr. 1 nr. 11 er besluttet at gøre denne dækning obligatorisk. Bestyrelsen er bemyndiget til på nærmere angivne vilkår, herunder forhøjet præmie, at acceptere alternativ forsikringsløsning for medlemmer, der ikke kan opnå dækning under foreningens forsikring på ordinære betingelser og vilkår. Bestyrelsen kan ligeledes acceptere alternativ forsikringsløsning for medlemmer med udenlandsk tilhørsforhold, der indebærer etablering af globale forsikringsløsninger. Bestyrelsen kan endelig vælge at fritstille medlemmet i forhold til placeringen af sin professionelle ansvarsforsikring jfr. 2 nr. 11. I tilfælde af, at sådan alternativ forsikringsløsning accepteres, skal det dokumenteres, at tilfredsstillende forsikringsdækning er etableret, hvilket som minimum indebærer at den alternative løsning mindst indeholder samme dækninger som den obligatoriske. Ethvert medlem er forpligtet til at underrette bestyrelsen i tilfælde af, at der rejses krav om erstatning. B. Oplysninger om virksomhedsforhold: Ethvert medlem er forpligtet til at udfylde og returnere foreningens spørgeskema til brug for etablering og fornyelse af foreningens ansvarsforsikring, beregning af præmie samt ajourføring af statistiske oplysninger.

5 5 C. Bestyrelsen samt etisk udvalg har ret til aktindsigt i forbindelse med sagsbehandling. Overholdes bestemmelserne ifølge pkt. A, B eller C ikke efter påmindelse herom med oplysning om frist for afgivelse af oplysningerne samt om konsekvenserne af, at de ønskede oplysninger ikke fremsendes, anses medlemskabet for ophørt på datoen for fristens udløb. Oplysninger som afgives i henhold til bestemmelserne i pkt. A, B eller C skal behandles fortroligt af bestyrelsen/udvalget. D. Økonomisk hæftelse: Foreningen hæfter for evt. krav imod denne med alene med sin formue. Dog hæfter hvert medlem overfor foreningen med sit kontingent samt sin egen del af præmie til den af foreningen tegnede professionelle ansvarsforsikring, når medlemmet deltager heri og den endnu ikke er betalt til forsikringsgiver. Herudover hæfter det enkelte medlem kun for forpligtelser aftalt i henhold til vedtægternes Etiske Retningslinjer Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens til enhver tid gældende Etiske Retningslinjer, som udgør et bilag til foreningens vedtægter. Eventuelle ændringer i de Etiske Retningslinjer, som bestyrelsen måtte foretage, skal indbringes for førstkommende generalforsamling til endelig godkendelse. Generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens ændring har tilbagevirkende kraft og ændringen gælder/bortfalder pr ikrafttrædelsesdagen for bestyrelsesbeslutningen.. 9 Overtrædelse af de Etiske Retningslinjer Dersom et medlem har gjort sig skyld i grov eller i gentagne tilfælde af overtrædelse af de bestemmelser, der følger af 8 eller i øvrigt udvist adfærd, der strider mod god forsikringsmæglerskik eller udvist grov eller gentagen illoyalitet mod foreningen eller et eller flere medlemmer, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet af foreningen. Meddelelse om eksklusion, som skal indeholde den fuldstændige begrundelse herfor, fremsendes medlemmet ved såvel almindeligt som anbefalet brev. Det ekskluderede medlem har ret til efter skriftlig anmodning herom rettet til bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelsen af bestyrelsens beslutning at få sin eksklusion behandlet på den førstkommende generalforsamling med det formål at træffe endelig beslutning om eksklusionen. For ophævelse af eksklusionen kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer ellers står eksklusionen ved magt fra eksklusionstidspunktet. Såfremt professionel ansvarsforsikring er en obligatorisk medlemsforpligtelse og en aktuel del af den eksklusionsramtes medlemsforhold, kan den pågældende kræve at forsikringsdækningen opretholdes 2 måneder efter eksklusionen. Indbringes eksklusionen for generalforsamlingen til endelig prøvelse, da mindst to måneder efter denne. I begge tilfælde er det dog en forudsætning at eksklusionen ikke helt eller delvist er begrundet i medlemmets misligholdelse netop af sine forpligtelser netop i forhold til den professionelle, kollektive ansvarsforsikring.

6 6 10 Medlemmernes rettigheder A: Ethvert medlem har ret til at kalde sig "Forsikringsmægler, medlem af Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer B. Ethvert medlem har ret til at kalde sig Forsikringsagent/ur, medlem af Foreningen for Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer så længe medlemskabet består. 11 Bistand til medlemmerne Foreningen kan iværksætte forskellige serviceydelser overfor medlemmerne jfr. 2. Disse udbydes af og koordineres af bestyrelsen. Med mindre andet besluttes er det en generel forudsætning at enkeltmedlemmers benyttelse af disse tilbud dækkes gennem medlemmets individuelle betaling udover det normale kontingent. Foreningens krav mod medlemmet i anledning af ydet service betragtes i tilfælde af medlemmets misligholdelse dog som en del af medlemsforpligtelserne, herunder kontingentbetaling og vil derfor have samme virkning iht. disse vedtægter. Hvor foreningen involverer sig i services udført af og mellem medlemmer, vil illoyalitet og evt. brud på de kollegiale aftaler, der er en klar forudsætning for disse aftalers realisme efter bestyrelsens beslutning være at betragte som krænkelser i forhold til medlemskabet med deraf følgende mulighed for ved grove overtrædelser at blive ekskluderet. Foreningen er i disse tilfælde forpligtet til at yde det krænkede medlem bistand med henblik på at opnå genoprettelse af en evt. forvoldt økonomisk skade ved krav imod skadevolderen. Foreningen kan, efter bestyrelsens nærmere beslutning herom, bistå ethvert medlem i spørgsmål, der har almen branchemæssig interesse. Det er en forudsætning for sådan bistand: 1) at medlemmet udarbejder en fyldestgørende skriftlig sagsfremstilling 2) giver bestyrelsen fuld aktindsigt og bemyndigelse til på medlemmets vegne at kontakte relevante myndigheder samt eksterne parter i sagen. 3) giver bestyrelsen bemyndigelse til at involvere og delagtiggøre ekstern, professionel ekspertise 4) er villig til, efter forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen, at deltage i sagens omkostninger, herunder stille betryggende sikkerhed i forhold til de evt. økonomiske forpligtelser foreningen måtte påføre sig i sagens anledning på medlemmets vegne. 12 Kontingent Kontingentet for medlemsvirksomheder og ansatte fastsættes af den ordinære generalforsamling, og er gældende for den kommende kontingentperiode. Foreningens kontingentperiode følger regnskabsåret. Kontingentet for medlemsvirksomheden inkluderer kontingentet for den stemmeberettigede person, jf. 16.

7 7 Kontingentet betales helårligt og forfalder til betaling den 1. januar. Hvis kontingentet ikke er betalt senest 14 dage efter forfaldsdatoen, fremsendes erindringsskrivelse. Er kontingentet ikke indbetalt senest 30 dage efter forfaldsdatoen, fremsendes erindringsskrivelse med angivelse af konsekvenserne ved ikke at betale kontingentet. Er kontingentet ikke indbetalt senest 8 dage efter afsendelsen af sidste erindringsskrivelse, anses medlemskabet for at være ophørt på dette tidspunkt. Genoptagelse af medlemskabet kan kun finde sted efter betaling af det skyldige kontingent og efter bestyrelsens nærmere beslutning herom. 13 Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar eller en 1. juli. Udmeldelse fritager ikke for betaling/hæftelse for kollektive forpligtelser som foreningen har påtaget sig og som medlemmet har deltaget/deltager i. Disse ophører først fra det tidligste tidspunkt foreningen kan frigøre sig for økonomiske forpligtelser i forhold til det pågældende medlems deltagelse i aftalerne. 14 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvortil alle medlemmer har adgang. Ordinær generalforsamling, der af bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel, skal afholdes hvert år inden den 1. maj. Indkaldelsesmåden er eller i mangel af adresse, fax, subsidiært brev. Forslag, som ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling, skal være foreningens bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og udsendes til samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent, 2. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning, 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget for det kommende år, med forslag til kontingent samt bestemmelser om omkostningsdækning for bestyrelsen og udvalgsmedlemmer. 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt

8 8 15 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte, den finder det nødvendigt. Såfremt mindst 1/5 af medlemmerne fremsender skriftlig motivering herom skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Sådan indkaldelse skal ske senest 30 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 og højst 30 dages varsel. Øvrige regler som for den ordinære generalforsamling. 16 Afstemning På generalforsamlingen har hvert medlem én (1) stemme; dog kun under forudsætning af, at forfaldent kontingent og præmie til professionel ansvarsforsikring er betalt. Hvert medlem skal meddele bestyrelsen navnet på den stemmeberettigede person, som repræsenterer medlemmet. Som stemmeberettiget kan kun udpeges personer, som er indehaver af eller ansat hos medlemsvirksomheden. Stemmeberettigede medlemmer kan afgive skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller andre stemmeberettigede medlemmer. Fuldmagt kan kun afgives til afstemning om indkomne forslag. Bortset fra bestyrelsen kan hvert stemmeberettiget medlem kun repræsentere én (1) fuldmagt. Alle afstemninger skal ske skriftligt hvis blot én en af de fremmødte stemmeberettigede personer ønsker dette. Valg af formand og øvrige medlemmer til bestyrelsen skal dog altid ske skriftligt. Alle beslutninger sker ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde der følger af 9 og 19. Enhver stemmeberettiget person kan kræve, at et forslag, inden det sættes under afstemning, drøftes alene af de stemmeberettigede personer. Ved afstemning om forhold der udelukkende berører den ene medlemsgruppe A eller B, kan dirigenten bestemme at kun den berørte gruppe gyldigt kan stemme om forslaget 17 Formand, bestyrelse, etisk udvalg m.v. Kun medlemmer som er indehaver af eller bestrider en ledende stilling hos en medlemsvirksomhed, er valgbare til bestyrelse og udvalg. Ingen medlemsvirksomhed må være repræsenteret med mere end 1 person i bestyrelsen. A. Bestyrelsen: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af en formand og 3-6 medlemmer. Formanden vælges for 1 år ad gangen mens øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.

9 9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Denne skal dog som minimum tilsikre at der føres et skriftligt referat af samtlige bestyrelsesmøder, hvor af fremgår hvilke emner der blev forhandlet, hvem der deltog og hvilke beslutninger der blev truffet. Disse referater skal udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 8 dage efter mødets afholdelse og endeligt godkendes på nærmeste næstfølgende bestyrelsesmøde. Ethvert medlem af foreningen har ret til på forlangende at se disse beslutningsreferater. Det skal påhvile formanden eller i dennes fravær næstformanden at indkalde bestyrelsen til møde med 8 dages skriftligt varsel, senest 3 dage efter at mindst to bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer det overfor vedkommende ledsaget af motiveret forslag til dagsorden. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og forpligter foreningen under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller på anden måde forpligte foreningen økonomisk ud over foreningens formue uden generalforsamlingens forudgående godkendelse. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg. Bestyrelsesmedlemmer, øvrige udvalgsmedlemmer, revisorer og suppleanter er ulønnede. B. Etisk udvalg: Foreningens etiske udvalg består af 3 medlemmer, hvoraf formanden udpeges af bestyrelsen. Formanden er udvalgets eneste permanente medlem. De to øvrige udvalgsmedlemmer udpeges i det enkelte tilfælde når tvistigheder eller andre spørgsmål indbringes for Etisk Udvalg idet hver af parterne udpeger ét medlem. Kun personer, som kan tildeles stemmeret ved generalforsamlingen, jfr. 16, og som ikke er indehaver af, ansat hos eller på anden måde tilknyttet en medlemsvirksomhed, som er part i den konkrete sag, kan udpeges til medlem af udvalget. Medlemmer af bestyrelsen, herunder suppleanter til bestyrelsen, kan ikke også være medlem af etisk udvalg. Dette gælder dog ikke den af bestyrelsen udpegede formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Udvalget er rådgivende overfor bestyrelsen og behandler alle sager af etisk karakter. 18 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab revideres af en af den ordinære generalforsamling valgt revisor, som vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges en revisorsuppleant, ligeledes for 2 år. 19 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning Ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen. Dog kræves til beslutning om opløsning af foreningen, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

10 10 Er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen om foreningens opløsning, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret det nødvendige antal medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, jfr. 15, hvor beslutningen vedtages såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for foreningens opløsning, uden hensyn til antallet af repræsenterede medlemmer. Den generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens opløsning, træffer ligeledes beslutning om anvendelsen af foreningens formue. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. april 2012.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association.

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association. København April 2015 Sagsnr. 059513-0001 ekh/ekh/cma Vedtægter for Dansk Crowdfunding Forening (CVR-nr. 35366032) 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Crowdfunding Forening. 1.2 Foreningens internationale

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016)

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "DI's Risk Management Forening". Som engelsk betegnelse anvendes "The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industry".

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING 2011-06-17 Side 1 af 9 NAVN OG HJEMSTED 1 Stk. 1: Foreningens navn er: Dansk Solcelle Forening - (DSF). På engelsk: Danish PV association. Stk. 2: Foreningen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989.

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. Judoklubben Mitani Klubvedtægter 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. 1.2 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune. 1.3 Klubben er medlem

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere