Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer"

Transkript

1 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer 9 Overtrædelse af de etiske retningslinjer 10 Medlemmernes rettigheder 11 Bistand til og services overfor medlemmerne 12 Kontingent 13 Udmeldelse 14 Generalforsamling 15 Ekstraordinær generalforsamling 16 Afstemning 17 Formand, bestyrelse og etisk udvalg 18 Regnskab og revision 19 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

2 2 1 Navn Foreningens navn er Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer (FDFA) 2 Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes branchemæssige interesser blandt andet ved: 1. at arbejde for og værne om medlemmernes professionelle standard og faglige udvikling, 2. at arbejde for en samling af alle forsikringsmæglere og agenturer, der kan tilslutte sig foreningens formål samt opfylde optagelseskrav. 3. at repræsentere medlemmerne overfor forsikringsselskaberne og disses organisationer i spørgsmål af generel branchemæssig betydning, 4. at repræsentere medlemmerne overfor offentlige myndigheder og massemedier i ethvert relevant forhold af fælles interesse eller betydning for standen, 5. at repræsentere medlemmerne overfor udenlandske herunder internationale organisationer indenfor forsikringsbranchen. 6. at deltage i tilrettelæggelsen af, samt i vidt omfang forestå den videre faglige uddannelse af medlemmerne. 7. at bidrage til udbredt erfaringsudveksling blandt medlemmerne på non-profit basis 8. at bidrage til udbredt videndeling blandt medlemmerne på en for alle involverede parter fair og forretningsmæssige vilkår 9. at etablere vikartjeneste på forretningsmæssigt fair og betryggende vilkår, der under medlemmers fravær grundet sygdom, uddannelse, ferie, barsel m.v. for en aftalt periode kan træde i medlemmets sted. 10. at forestå indhentelse af fordelagtige tilbud fra eksterne leverandører af interesse for en bredere kreds af medlemmerne. Disse skal altid være åbne for medlemmernes individuelle og frivillige deltagelse. 11. at tilvejebringe attraktive tilbud på lovpligtig professionel ansvarsforsikring for forsikringsmæglere og eller forsikringsagenturer.. Som udgangspunkt er medlemmernes deltagelse heri frivillig, men et flertal på ¾ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer kan på en generalforsamling gøre deltagelse i ansvarsprogrammet obligatorisk for samtlige medlemmer, når det ellers ikke er muligt at opnå en for flertallet af medlemmerne attraktiv forsikring i relation til såvel pris som dækning. Sker det, er forsikringspræmien en uadskillelig del af medlemmernes kontingent selv om opkrævning sker via udbyderen af ansvarsforsikringen.. Det er en forudsætning at forsikringsdækningen kan opfylde medlemmets sumbehov, geografiske dækning og behov for dækning for betroede midler. I modsat fald kan bestyrelsen give dispensation, der stiller medlemmet frit til tegning af individuel professionel ansvarsforsikring.

3 3 3 Hjemsted Foreningen har hjemsted på en af bestyrelsen valgt adresse i Danmark. 4 Medlemmer Som medlem af Foreningen for Danske Forsikringsmæglere kan alene optages: A: registrerede forsikringsmæglervirksomheder, såvel personligt drevne virksomheder som virksomheder, etableret i selskabsform, med hjemsted i Danmark. Bestyrelsen kan efter individuel beslutning optage medlemmer med hjemsted i udlandet, når disse har opnået godkendelse til udøvelse af forsikringsmæglervirksomhed i Danmark. B: Uafhængige forsikringsagenturer, hvorved forstås et selvstændigt agentur, der er berettiget til at påtage sig agentur for flere af hinanden uafhængige forsikringsudbydere efter egen bestemmelse. Der må ikke bestå en eksklusivbestemmelse med den pågældende agenturgiver, der hindrer andre af foreningens medlemmer i at få en tilsvarende aftale med selskabet. Medlemmer der både er involveret i forsikringsmægling og uafhængig agenturvirksomhed, der tilsammen udgør vedkommendes hovederhverv, kan optages som medlem. Vedkommende betaler kun eet kontingent og opnår ved afstemninger i foreningen kun 1 stemme. Bestyrelsen afgør på hvilke nærmere betingelser, der kan ske optagelse af virksomheder, der har navnelighed med allerede optagne medlemmer. Forudsætninger for og procedure ved optagelse følger i øvrigt vedtægternes 5 og 6. 5 Forudsætninger for optagelse Det er en forudsætning for optagelse at mindst nedennævnte krav opfyldes: Vedr. A-medlemmer 1. Forsikringsmæglervirksomhedens ansvarlig(e) indehaver(e)/registrerede direktør(er) eller, ved personligt drevne forsikringsmæglervirksomheder den ansvarlige forsikringsmægler, skal have forsikringsmæglervirksomhed som hovederhverv. 2 Forsikringsmæglervirksomheden skal være optaget i Finanstilsynets register over forsikringsmæglervirksomheder. Vedr. B-medlemmer Forsikringsagenturvirksomhedens ansvarlig(e) indehaver(e)/registrerede direktør(er) eller, ved personligt drevne forsikringsagenturvirksomheder, den ansvarlige agent, skal have forsikringsagenturvirksomhed som hovederhverv. Se dog herved 4 ovf.

4 4 6 Optagelsesprocedure Ansøgning om optagelse rettes skriftligt til foreningen på foreningens ansøgningsformular vedlagt dokumentation for, at forsikringsmæglervirksomheden er optaget i registeret over forsikringsmæglervirksomheder. Bestyrelsen kan kræve indsigt i forløbet af ansøgerens professionelle ansvarsforsikring, såfremt professionel ansvarsforsikringsdækning er obligatorisk del af medlemskabet jfr. ovf. Bestyrelsen er berettiget til at videregive disse oplysninger til sin leverandør og er såfremt denne modsætter sig at yde ansøgeren forsikringsdækning, berettiget til alene på dette grundlag at afvise ansøgningen. Foreningens bestyrelse træffer bestemmelse om optagelse. Det er bestyrelsens pligt at efterprøve ansøgningen under hensyntagen til foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan afvise ansøgningen såfremt den finder, at der er nærliggende fare for at ansøgeren vil komme i konflikt med foreningens vedtægter, herunder etiske og kollegiale retningslinjer begrundet i ansøgerens forhold og hidtidige vandel. Såfremt bestyrelsen afviser optagelse, skal afvisningen begrundes skriftligt. Ansøgeren kan herefter inden for en periode af 4 uger efter meddelelse om afvisningen kræve ansøgningen forelagt for førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er endelig og fornyet anmodning om optagelse kan ikke behandles før tidligst 5 år efter med mindre nægtelsen er så konkret begrundet, at det med sikkerhed på forhånd kan fastslås at forhindringen er bortfaldet i mellemtiden. 7 Medlemspligter A. Professionel ansvarsforsikring: Ethvert medlem er forpligtet til at acceptere den af foreningen tegnede forsikring, hvis det jfr. 1 nr. 11 er besluttet at gøre denne dækning obligatorisk. Bestyrelsen er bemyndiget til på nærmere angivne vilkår, herunder forhøjet præmie, at acceptere alternativ forsikringsløsning for medlemmer, der ikke kan opnå dækning under foreningens forsikring på ordinære betingelser og vilkår. Bestyrelsen kan ligeledes acceptere alternativ forsikringsløsning for medlemmer med udenlandsk tilhørsforhold, der indebærer etablering af globale forsikringsløsninger. Bestyrelsen kan endelig vælge at fritstille medlemmet i forhold til placeringen af sin professionelle ansvarsforsikring jfr. 2 nr. 11. I tilfælde af, at sådan alternativ forsikringsløsning accepteres, skal det dokumenteres, at tilfredsstillende forsikringsdækning er etableret, hvilket som minimum indebærer at den alternative løsning mindst indeholder samme dækninger som den obligatoriske. Ethvert medlem er forpligtet til at underrette bestyrelsen i tilfælde af, at der rejses krav om erstatning. B. Oplysninger om virksomhedsforhold: Ethvert medlem er forpligtet til at udfylde og returnere foreningens spørgeskema til brug for etablering og fornyelse af foreningens ansvarsforsikring, beregning af præmie samt ajourføring af statistiske oplysninger.

5 5 C. Bestyrelsen samt etisk udvalg har ret til aktindsigt i forbindelse med sagsbehandling. Overholdes bestemmelserne ifølge pkt. A, B eller C ikke efter påmindelse herom med oplysning om frist for afgivelse af oplysningerne samt om konsekvenserne af, at de ønskede oplysninger ikke fremsendes, anses medlemskabet for ophørt på datoen for fristens udløb. Oplysninger som afgives i henhold til bestemmelserne i pkt. A, B eller C skal behandles fortroligt af bestyrelsen/udvalget. D. Økonomisk hæftelse: Foreningen hæfter for evt. krav imod denne med alene med sin formue. Dog hæfter hvert medlem overfor foreningen med sit kontingent samt sin egen del af præmie til den af foreningen tegnede professionelle ansvarsforsikring, når medlemmet deltager heri og den endnu ikke er betalt til forsikringsgiver. Herudover hæfter det enkelte medlem kun for forpligtelser aftalt i henhold til vedtægternes Etiske Retningslinjer Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens til enhver tid gældende Etiske Retningslinjer, som udgør et bilag til foreningens vedtægter. Eventuelle ændringer i de Etiske Retningslinjer, som bestyrelsen måtte foretage, skal indbringes for førstkommende generalforsamling til endelig godkendelse. Generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens ændring har tilbagevirkende kraft og ændringen gælder/bortfalder pr ikrafttrædelsesdagen for bestyrelsesbeslutningen.. 9 Overtrædelse af de Etiske Retningslinjer Dersom et medlem har gjort sig skyld i grov eller i gentagne tilfælde af overtrædelse af de bestemmelser, der følger af 8 eller i øvrigt udvist adfærd, der strider mod god forsikringsmæglerskik eller udvist grov eller gentagen illoyalitet mod foreningen eller et eller flere medlemmer, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet af foreningen. Meddelelse om eksklusion, som skal indeholde den fuldstændige begrundelse herfor, fremsendes medlemmet ved såvel almindeligt som anbefalet brev. Det ekskluderede medlem har ret til efter skriftlig anmodning herom rettet til bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelsen af bestyrelsens beslutning at få sin eksklusion behandlet på den førstkommende generalforsamling med det formål at træffe endelig beslutning om eksklusionen. For ophævelse af eksklusionen kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer ellers står eksklusionen ved magt fra eksklusionstidspunktet. Såfremt professionel ansvarsforsikring er en obligatorisk medlemsforpligtelse og en aktuel del af den eksklusionsramtes medlemsforhold, kan den pågældende kræve at forsikringsdækningen opretholdes 2 måneder efter eksklusionen. Indbringes eksklusionen for generalforsamlingen til endelig prøvelse, da mindst to måneder efter denne. I begge tilfælde er det dog en forudsætning at eksklusionen ikke helt eller delvist er begrundet i medlemmets misligholdelse netop af sine forpligtelser netop i forhold til den professionelle, kollektive ansvarsforsikring.

6 6 10 Medlemmernes rettigheder A: Ethvert medlem har ret til at kalde sig "Forsikringsmægler, medlem af Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer B. Ethvert medlem har ret til at kalde sig Forsikringsagent/ur, medlem af Foreningen for Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer så længe medlemskabet består. 11 Bistand til medlemmerne Foreningen kan iværksætte forskellige serviceydelser overfor medlemmerne jfr. 2. Disse udbydes af og koordineres af bestyrelsen. Med mindre andet besluttes er det en generel forudsætning at enkeltmedlemmers benyttelse af disse tilbud dækkes gennem medlemmets individuelle betaling udover det normale kontingent. Foreningens krav mod medlemmet i anledning af ydet service betragtes i tilfælde af medlemmets misligholdelse dog som en del af medlemsforpligtelserne, herunder kontingentbetaling og vil derfor have samme virkning iht. disse vedtægter. Hvor foreningen involverer sig i services udført af og mellem medlemmer, vil illoyalitet og evt. brud på de kollegiale aftaler, der er en klar forudsætning for disse aftalers realisme efter bestyrelsens beslutning være at betragte som krænkelser i forhold til medlemskabet med deraf følgende mulighed for ved grove overtrædelser at blive ekskluderet. Foreningen er i disse tilfælde forpligtet til at yde det krænkede medlem bistand med henblik på at opnå genoprettelse af en evt. forvoldt økonomisk skade ved krav imod skadevolderen. Foreningen kan, efter bestyrelsens nærmere beslutning herom, bistå ethvert medlem i spørgsmål, der har almen branchemæssig interesse. Det er en forudsætning for sådan bistand: 1) at medlemmet udarbejder en fyldestgørende skriftlig sagsfremstilling 2) giver bestyrelsen fuld aktindsigt og bemyndigelse til på medlemmets vegne at kontakte relevante myndigheder samt eksterne parter i sagen. 3) giver bestyrelsen bemyndigelse til at involvere og delagtiggøre ekstern, professionel ekspertise 4) er villig til, efter forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen, at deltage i sagens omkostninger, herunder stille betryggende sikkerhed i forhold til de evt. økonomiske forpligtelser foreningen måtte påføre sig i sagens anledning på medlemmets vegne. 12 Kontingent Kontingentet for medlemsvirksomheder og ansatte fastsættes af den ordinære generalforsamling, og er gældende for den kommende kontingentperiode. Foreningens kontingentperiode følger regnskabsåret. Kontingentet for medlemsvirksomheden inkluderer kontingentet for den stemmeberettigede person, jf. 16.

7 7 Kontingentet betales helårligt og forfalder til betaling den 1. januar. Hvis kontingentet ikke er betalt senest 14 dage efter forfaldsdatoen, fremsendes erindringsskrivelse. Er kontingentet ikke indbetalt senest 30 dage efter forfaldsdatoen, fremsendes erindringsskrivelse med angivelse af konsekvenserne ved ikke at betale kontingentet. Er kontingentet ikke indbetalt senest 8 dage efter afsendelsen af sidste erindringsskrivelse, anses medlemskabet for at være ophørt på dette tidspunkt. Genoptagelse af medlemskabet kan kun finde sted efter betaling af det skyldige kontingent og efter bestyrelsens nærmere beslutning herom. 13 Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar eller en 1. juli. Udmeldelse fritager ikke for betaling/hæftelse for kollektive forpligtelser som foreningen har påtaget sig og som medlemmet har deltaget/deltager i. Disse ophører først fra det tidligste tidspunkt foreningen kan frigøre sig for økonomiske forpligtelser i forhold til det pågældende medlems deltagelse i aftalerne. 14 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvortil alle medlemmer har adgang. Ordinær generalforsamling, der af bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel, skal afholdes hvert år inden den 1. maj. Indkaldelsesmåden er eller i mangel af adresse, fax, subsidiært brev. Forslag, som ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling, skal være foreningens bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og udsendes til samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent, 2. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning, 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget for det kommende år, med forslag til kontingent samt bestemmelser om omkostningsdækning for bestyrelsen og udvalgsmedlemmer. 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt

8 8 15 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte, den finder det nødvendigt. Såfremt mindst 1/5 af medlemmerne fremsender skriftlig motivering herom skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Sådan indkaldelse skal ske senest 30 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 og højst 30 dages varsel. Øvrige regler som for den ordinære generalforsamling. 16 Afstemning På generalforsamlingen har hvert medlem én (1) stemme; dog kun under forudsætning af, at forfaldent kontingent og præmie til professionel ansvarsforsikring er betalt. Hvert medlem skal meddele bestyrelsen navnet på den stemmeberettigede person, som repræsenterer medlemmet. Som stemmeberettiget kan kun udpeges personer, som er indehaver af eller ansat hos medlemsvirksomheden. Stemmeberettigede medlemmer kan afgive skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller andre stemmeberettigede medlemmer. Fuldmagt kan kun afgives til afstemning om indkomne forslag. Bortset fra bestyrelsen kan hvert stemmeberettiget medlem kun repræsentere én (1) fuldmagt. Alle afstemninger skal ske skriftligt hvis blot én en af de fremmødte stemmeberettigede personer ønsker dette. Valg af formand og øvrige medlemmer til bestyrelsen skal dog altid ske skriftligt. Alle beslutninger sker ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde der følger af 9 og 19. Enhver stemmeberettiget person kan kræve, at et forslag, inden det sættes under afstemning, drøftes alene af de stemmeberettigede personer. Ved afstemning om forhold der udelukkende berører den ene medlemsgruppe A eller B, kan dirigenten bestemme at kun den berørte gruppe gyldigt kan stemme om forslaget 17 Formand, bestyrelse, etisk udvalg m.v. Kun medlemmer som er indehaver af eller bestrider en ledende stilling hos en medlemsvirksomhed, er valgbare til bestyrelse og udvalg. Ingen medlemsvirksomhed må være repræsenteret med mere end 1 person i bestyrelsen. A. Bestyrelsen: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af en formand og 3-6 medlemmer. Formanden vælges for 1 år ad gangen mens øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.

9 9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Denne skal dog som minimum tilsikre at der føres et skriftligt referat af samtlige bestyrelsesmøder, hvor af fremgår hvilke emner der blev forhandlet, hvem der deltog og hvilke beslutninger der blev truffet. Disse referater skal udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 8 dage efter mødets afholdelse og endeligt godkendes på nærmeste næstfølgende bestyrelsesmøde. Ethvert medlem af foreningen har ret til på forlangende at se disse beslutningsreferater. Det skal påhvile formanden eller i dennes fravær næstformanden at indkalde bestyrelsen til møde med 8 dages skriftligt varsel, senest 3 dage efter at mindst to bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer det overfor vedkommende ledsaget af motiveret forslag til dagsorden. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og forpligter foreningen under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller på anden måde forpligte foreningen økonomisk ud over foreningens formue uden generalforsamlingens forudgående godkendelse. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg. Bestyrelsesmedlemmer, øvrige udvalgsmedlemmer, revisorer og suppleanter er ulønnede. B. Etisk udvalg: Foreningens etiske udvalg består af 3 medlemmer, hvoraf formanden udpeges af bestyrelsen. Formanden er udvalgets eneste permanente medlem. De to øvrige udvalgsmedlemmer udpeges i det enkelte tilfælde når tvistigheder eller andre spørgsmål indbringes for Etisk Udvalg idet hver af parterne udpeger ét medlem. Kun personer, som kan tildeles stemmeret ved generalforsamlingen, jfr. 16, og som ikke er indehaver af, ansat hos eller på anden måde tilknyttet en medlemsvirksomhed, som er part i den konkrete sag, kan udpeges til medlem af udvalget. Medlemmer af bestyrelsen, herunder suppleanter til bestyrelsen, kan ikke også være medlem af etisk udvalg. Dette gælder dog ikke den af bestyrelsen udpegede formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Udvalget er rådgivende overfor bestyrelsen og behandler alle sager af etisk karakter. 18 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab revideres af en af den ordinære generalforsamling valgt revisor, som vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges en revisorsuppleant, ligeledes for 2 år. 19 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning Ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen. Dog kræves til beslutning om opløsning af foreningen, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

10 10 Er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen om foreningens opløsning, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret det nødvendige antal medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, jfr. 15, hvor beslutningen vedtages såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for foreningens opløsning, uden hensyn til antallet af repræsenterede medlemmer. Den generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens opløsning, træffer ligeledes beslutning om anvendelsen af foreningens formue. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. april 2012.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere