Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer"

Transkript

1 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer 9 Overtrædelse af de etiske retningslinjer 10 Medlemmernes rettigheder 11 Bistand til og services overfor medlemmerne 12 Kontingent 13 Udmeldelse 14 Generalforsamling 15 Ekstraordinær generalforsamling 16 Afstemning 17 Formand, bestyrelse og etisk udvalg 18 Regnskab og revision 19 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

2 2 1 Navn Foreningens navn er Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer (FDFA) 2 Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes branchemæssige interesser blandt andet ved: 1. at arbejde for og værne om medlemmernes professionelle standard og faglige udvikling, 2. at arbejde for en samling af alle forsikringsmæglere og agenturer, der kan tilslutte sig foreningens formål samt opfylde optagelseskrav. 3. at repræsentere medlemmerne overfor forsikringsselskaberne og disses organisationer i spørgsmål af generel branchemæssig betydning, 4. at repræsentere medlemmerne overfor offentlige myndigheder og massemedier i ethvert relevant forhold af fælles interesse eller betydning for standen, 5. at repræsentere medlemmerne overfor udenlandske herunder internationale organisationer indenfor forsikringsbranchen. 6. at deltage i tilrettelæggelsen af, samt i vidt omfang forestå den videre faglige uddannelse af medlemmerne. 7. at bidrage til udbredt erfaringsudveksling blandt medlemmerne på non-profit basis 8. at bidrage til udbredt videndeling blandt medlemmerne på en for alle involverede parter fair og forretningsmæssige vilkår 9. at etablere vikartjeneste på forretningsmæssigt fair og betryggende vilkår, der under medlemmers fravær grundet sygdom, uddannelse, ferie, barsel m.v. for en aftalt periode kan træde i medlemmets sted. 10. at forestå indhentelse af fordelagtige tilbud fra eksterne leverandører af interesse for en bredere kreds af medlemmerne. Disse skal altid være åbne for medlemmernes individuelle og frivillige deltagelse. 11. at tilvejebringe attraktive tilbud på lovpligtig professionel ansvarsforsikring for forsikringsmæglere og eller forsikringsagenturer.. Som udgangspunkt er medlemmernes deltagelse heri frivillig, men et flertal på ¾ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer kan på en generalforsamling gøre deltagelse i ansvarsprogrammet obligatorisk for samtlige medlemmer, når det ellers ikke er muligt at opnå en for flertallet af medlemmerne attraktiv forsikring i relation til såvel pris som dækning. Sker det, er forsikringspræmien en uadskillelig del af medlemmernes kontingent selv om opkrævning sker via udbyderen af ansvarsforsikringen.. Det er en forudsætning at forsikringsdækningen kan opfylde medlemmets sumbehov, geografiske dækning og behov for dækning for betroede midler. I modsat fald kan bestyrelsen give dispensation, der stiller medlemmet frit til tegning af individuel professionel ansvarsforsikring.

3 3 3 Hjemsted Foreningen har hjemsted på en af bestyrelsen valgt adresse i Danmark. 4 Medlemmer Som medlem af Foreningen for Danske Forsikringsmæglere kan alene optages: A: registrerede forsikringsmæglervirksomheder, såvel personligt drevne virksomheder som virksomheder, etableret i selskabsform, med hjemsted i Danmark. Bestyrelsen kan efter individuel beslutning optage medlemmer med hjemsted i udlandet, når disse har opnået godkendelse til udøvelse af forsikringsmæglervirksomhed i Danmark. B: Uafhængige forsikringsagenturer, hvorved forstås et selvstændigt agentur, der er berettiget til at påtage sig agentur for flere af hinanden uafhængige forsikringsudbydere efter egen bestemmelse. Der må ikke bestå en eksklusivbestemmelse med den pågældende agenturgiver, der hindrer andre af foreningens medlemmer i at få en tilsvarende aftale med selskabet. Medlemmer der både er involveret i forsikringsmægling og uafhængig agenturvirksomhed, der tilsammen udgør vedkommendes hovederhverv, kan optages som medlem. Vedkommende betaler kun eet kontingent og opnår ved afstemninger i foreningen kun 1 stemme. Bestyrelsen afgør på hvilke nærmere betingelser, der kan ske optagelse af virksomheder, der har navnelighed med allerede optagne medlemmer. Forudsætninger for og procedure ved optagelse følger i øvrigt vedtægternes 5 og 6. 5 Forudsætninger for optagelse Det er en forudsætning for optagelse at mindst nedennævnte krav opfyldes: Vedr. A-medlemmer 1. Forsikringsmæglervirksomhedens ansvarlig(e) indehaver(e)/registrerede direktør(er) eller, ved personligt drevne forsikringsmæglervirksomheder den ansvarlige forsikringsmægler, skal have forsikringsmæglervirksomhed som hovederhverv. 2 Forsikringsmæglervirksomheden skal være optaget i Finanstilsynets register over forsikringsmæglervirksomheder. Vedr. B-medlemmer Forsikringsagenturvirksomhedens ansvarlig(e) indehaver(e)/registrerede direktør(er) eller, ved personligt drevne forsikringsagenturvirksomheder, den ansvarlige agent, skal have forsikringsagenturvirksomhed som hovederhverv. Se dog herved 4 ovf.

4 4 6 Optagelsesprocedure Ansøgning om optagelse rettes skriftligt til foreningen på foreningens ansøgningsformular vedlagt dokumentation for, at forsikringsmæglervirksomheden er optaget i registeret over forsikringsmæglervirksomheder. Bestyrelsen kan kræve indsigt i forløbet af ansøgerens professionelle ansvarsforsikring, såfremt professionel ansvarsforsikringsdækning er obligatorisk del af medlemskabet jfr. ovf. Bestyrelsen er berettiget til at videregive disse oplysninger til sin leverandør og er såfremt denne modsætter sig at yde ansøgeren forsikringsdækning, berettiget til alene på dette grundlag at afvise ansøgningen. Foreningens bestyrelse træffer bestemmelse om optagelse. Det er bestyrelsens pligt at efterprøve ansøgningen under hensyntagen til foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan afvise ansøgningen såfremt den finder, at der er nærliggende fare for at ansøgeren vil komme i konflikt med foreningens vedtægter, herunder etiske og kollegiale retningslinjer begrundet i ansøgerens forhold og hidtidige vandel. Såfremt bestyrelsen afviser optagelse, skal afvisningen begrundes skriftligt. Ansøgeren kan herefter inden for en periode af 4 uger efter meddelelse om afvisningen kræve ansøgningen forelagt for førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er endelig og fornyet anmodning om optagelse kan ikke behandles før tidligst 5 år efter med mindre nægtelsen er så konkret begrundet, at det med sikkerhed på forhånd kan fastslås at forhindringen er bortfaldet i mellemtiden. 7 Medlemspligter A. Professionel ansvarsforsikring: Ethvert medlem er forpligtet til at acceptere den af foreningen tegnede forsikring, hvis det jfr. 1 nr. 11 er besluttet at gøre denne dækning obligatorisk. Bestyrelsen er bemyndiget til på nærmere angivne vilkår, herunder forhøjet præmie, at acceptere alternativ forsikringsløsning for medlemmer, der ikke kan opnå dækning under foreningens forsikring på ordinære betingelser og vilkår. Bestyrelsen kan ligeledes acceptere alternativ forsikringsløsning for medlemmer med udenlandsk tilhørsforhold, der indebærer etablering af globale forsikringsløsninger. Bestyrelsen kan endelig vælge at fritstille medlemmet i forhold til placeringen af sin professionelle ansvarsforsikring jfr. 2 nr. 11. I tilfælde af, at sådan alternativ forsikringsløsning accepteres, skal det dokumenteres, at tilfredsstillende forsikringsdækning er etableret, hvilket som minimum indebærer at den alternative løsning mindst indeholder samme dækninger som den obligatoriske. Ethvert medlem er forpligtet til at underrette bestyrelsen i tilfælde af, at der rejses krav om erstatning. B. Oplysninger om virksomhedsforhold: Ethvert medlem er forpligtet til at udfylde og returnere foreningens spørgeskema til brug for etablering og fornyelse af foreningens ansvarsforsikring, beregning af præmie samt ajourføring af statistiske oplysninger.

5 5 C. Bestyrelsen samt etisk udvalg har ret til aktindsigt i forbindelse med sagsbehandling. Overholdes bestemmelserne ifølge pkt. A, B eller C ikke efter påmindelse herom med oplysning om frist for afgivelse af oplysningerne samt om konsekvenserne af, at de ønskede oplysninger ikke fremsendes, anses medlemskabet for ophørt på datoen for fristens udløb. Oplysninger som afgives i henhold til bestemmelserne i pkt. A, B eller C skal behandles fortroligt af bestyrelsen/udvalget. D. Økonomisk hæftelse: Foreningen hæfter for evt. krav imod denne med alene med sin formue. Dog hæfter hvert medlem overfor foreningen med sit kontingent samt sin egen del af præmie til den af foreningen tegnede professionelle ansvarsforsikring, når medlemmet deltager heri og den endnu ikke er betalt til forsikringsgiver. Herudover hæfter det enkelte medlem kun for forpligtelser aftalt i henhold til vedtægternes Etiske Retningslinjer Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens til enhver tid gældende Etiske Retningslinjer, som udgør et bilag til foreningens vedtægter. Eventuelle ændringer i de Etiske Retningslinjer, som bestyrelsen måtte foretage, skal indbringes for førstkommende generalforsamling til endelig godkendelse. Generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens ændring har tilbagevirkende kraft og ændringen gælder/bortfalder pr ikrafttrædelsesdagen for bestyrelsesbeslutningen.. 9 Overtrædelse af de Etiske Retningslinjer Dersom et medlem har gjort sig skyld i grov eller i gentagne tilfælde af overtrædelse af de bestemmelser, der følger af 8 eller i øvrigt udvist adfærd, der strider mod god forsikringsmæglerskik eller udvist grov eller gentagen illoyalitet mod foreningen eller et eller flere medlemmer, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet af foreningen. Meddelelse om eksklusion, som skal indeholde den fuldstændige begrundelse herfor, fremsendes medlemmet ved såvel almindeligt som anbefalet brev. Det ekskluderede medlem har ret til efter skriftlig anmodning herom rettet til bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelsen af bestyrelsens beslutning at få sin eksklusion behandlet på den førstkommende generalforsamling med det formål at træffe endelig beslutning om eksklusionen. For ophævelse af eksklusionen kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer ellers står eksklusionen ved magt fra eksklusionstidspunktet. Såfremt professionel ansvarsforsikring er en obligatorisk medlemsforpligtelse og en aktuel del af den eksklusionsramtes medlemsforhold, kan den pågældende kræve at forsikringsdækningen opretholdes 2 måneder efter eksklusionen. Indbringes eksklusionen for generalforsamlingen til endelig prøvelse, da mindst to måneder efter denne. I begge tilfælde er det dog en forudsætning at eksklusionen ikke helt eller delvist er begrundet i medlemmets misligholdelse netop af sine forpligtelser netop i forhold til den professionelle, kollektive ansvarsforsikring.

6 6 10 Medlemmernes rettigheder A: Ethvert medlem har ret til at kalde sig "Forsikringsmægler, medlem af Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer B. Ethvert medlem har ret til at kalde sig Forsikringsagent/ur, medlem af Foreningen for Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer så længe medlemskabet består. 11 Bistand til medlemmerne Foreningen kan iværksætte forskellige serviceydelser overfor medlemmerne jfr. 2. Disse udbydes af og koordineres af bestyrelsen. Med mindre andet besluttes er det en generel forudsætning at enkeltmedlemmers benyttelse af disse tilbud dækkes gennem medlemmets individuelle betaling udover det normale kontingent. Foreningens krav mod medlemmet i anledning af ydet service betragtes i tilfælde af medlemmets misligholdelse dog som en del af medlemsforpligtelserne, herunder kontingentbetaling og vil derfor have samme virkning iht. disse vedtægter. Hvor foreningen involverer sig i services udført af og mellem medlemmer, vil illoyalitet og evt. brud på de kollegiale aftaler, der er en klar forudsætning for disse aftalers realisme efter bestyrelsens beslutning være at betragte som krænkelser i forhold til medlemskabet med deraf følgende mulighed for ved grove overtrædelser at blive ekskluderet. Foreningen er i disse tilfælde forpligtet til at yde det krænkede medlem bistand med henblik på at opnå genoprettelse af en evt. forvoldt økonomisk skade ved krav imod skadevolderen. Foreningen kan, efter bestyrelsens nærmere beslutning herom, bistå ethvert medlem i spørgsmål, der har almen branchemæssig interesse. Det er en forudsætning for sådan bistand: 1) at medlemmet udarbejder en fyldestgørende skriftlig sagsfremstilling 2) giver bestyrelsen fuld aktindsigt og bemyndigelse til på medlemmets vegne at kontakte relevante myndigheder samt eksterne parter i sagen. 3) giver bestyrelsen bemyndigelse til at involvere og delagtiggøre ekstern, professionel ekspertise 4) er villig til, efter forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen, at deltage i sagens omkostninger, herunder stille betryggende sikkerhed i forhold til de evt. økonomiske forpligtelser foreningen måtte påføre sig i sagens anledning på medlemmets vegne. 12 Kontingent Kontingentet for medlemsvirksomheder og ansatte fastsættes af den ordinære generalforsamling, og er gældende for den kommende kontingentperiode. Foreningens kontingentperiode følger regnskabsåret. Kontingentet for medlemsvirksomheden inkluderer kontingentet for den stemmeberettigede person, jf. 16.

7 7 Kontingentet betales helårligt og forfalder til betaling den 1. januar. Hvis kontingentet ikke er betalt senest 14 dage efter forfaldsdatoen, fremsendes erindringsskrivelse. Er kontingentet ikke indbetalt senest 30 dage efter forfaldsdatoen, fremsendes erindringsskrivelse med angivelse af konsekvenserne ved ikke at betale kontingentet. Er kontingentet ikke indbetalt senest 8 dage efter afsendelsen af sidste erindringsskrivelse, anses medlemskabet for at være ophørt på dette tidspunkt. Genoptagelse af medlemskabet kan kun finde sted efter betaling af det skyldige kontingent og efter bestyrelsens nærmere beslutning herom. 13 Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar eller en 1. juli. Udmeldelse fritager ikke for betaling/hæftelse for kollektive forpligtelser som foreningen har påtaget sig og som medlemmet har deltaget/deltager i. Disse ophører først fra det tidligste tidspunkt foreningen kan frigøre sig for økonomiske forpligtelser i forhold til det pågældende medlems deltagelse i aftalerne. 14 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvortil alle medlemmer har adgang. Ordinær generalforsamling, der af bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel, skal afholdes hvert år inden den 1. maj. Indkaldelsesmåden er eller i mangel af adresse, fax, subsidiært brev. Forslag, som ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling, skal være foreningens bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og udsendes til samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent, 2. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning, 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget for det kommende år, med forslag til kontingent samt bestemmelser om omkostningsdækning for bestyrelsen og udvalgsmedlemmer. 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt

8 8 15 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte, den finder det nødvendigt. Såfremt mindst 1/5 af medlemmerne fremsender skriftlig motivering herom skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Sådan indkaldelse skal ske senest 30 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 og højst 30 dages varsel. Øvrige regler som for den ordinære generalforsamling. 16 Afstemning På generalforsamlingen har hvert medlem én (1) stemme; dog kun under forudsætning af, at forfaldent kontingent og præmie til professionel ansvarsforsikring er betalt. Hvert medlem skal meddele bestyrelsen navnet på den stemmeberettigede person, som repræsenterer medlemmet. Som stemmeberettiget kan kun udpeges personer, som er indehaver af eller ansat hos medlemsvirksomheden. Stemmeberettigede medlemmer kan afgive skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller andre stemmeberettigede medlemmer. Fuldmagt kan kun afgives til afstemning om indkomne forslag. Bortset fra bestyrelsen kan hvert stemmeberettiget medlem kun repræsentere én (1) fuldmagt. Alle afstemninger skal ske skriftligt hvis blot én en af de fremmødte stemmeberettigede personer ønsker dette. Valg af formand og øvrige medlemmer til bestyrelsen skal dog altid ske skriftligt. Alle beslutninger sker ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde der følger af 9 og 19. Enhver stemmeberettiget person kan kræve, at et forslag, inden det sættes under afstemning, drøftes alene af de stemmeberettigede personer. Ved afstemning om forhold der udelukkende berører den ene medlemsgruppe A eller B, kan dirigenten bestemme at kun den berørte gruppe gyldigt kan stemme om forslaget 17 Formand, bestyrelse, etisk udvalg m.v. Kun medlemmer som er indehaver af eller bestrider en ledende stilling hos en medlemsvirksomhed, er valgbare til bestyrelse og udvalg. Ingen medlemsvirksomhed må være repræsenteret med mere end 1 person i bestyrelsen. A. Bestyrelsen: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af en formand og 3-6 medlemmer. Formanden vælges for 1 år ad gangen mens øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.

9 9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Denne skal dog som minimum tilsikre at der føres et skriftligt referat af samtlige bestyrelsesmøder, hvor af fremgår hvilke emner der blev forhandlet, hvem der deltog og hvilke beslutninger der blev truffet. Disse referater skal udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 8 dage efter mødets afholdelse og endeligt godkendes på nærmeste næstfølgende bestyrelsesmøde. Ethvert medlem af foreningen har ret til på forlangende at se disse beslutningsreferater. Det skal påhvile formanden eller i dennes fravær næstformanden at indkalde bestyrelsen til møde med 8 dages skriftligt varsel, senest 3 dage efter at mindst to bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer det overfor vedkommende ledsaget af motiveret forslag til dagsorden. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og forpligter foreningen under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller på anden måde forpligte foreningen økonomisk ud over foreningens formue uden generalforsamlingens forudgående godkendelse. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg. Bestyrelsesmedlemmer, øvrige udvalgsmedlemmer, revisorer og suppleanter er ulønnede. B. Etisk udvalg: Foreningens etiske udvalg består af 3 medlemmer, hvoraf formanden udpeges af bestyrelsen. Formanden er udvalgets eneste permanente medlem. De to øvrige udvalgsmedlemmer udpeges i det enkelte tilfælde når tvistigheder eller andre spørgsmål indbringes for Etisk Udvalg idet hver af parterne udpeger ét medlem. Kun personer, som kan tildeles stemmeret ved generalforsamlingen, jfr. 16, og som ikke er indehaver af, ansat hos eller på anden måde tilknyttet en medlemsvirksomhed, som er part i den konkrete sag, kan udpeges til medlem af udvalget. Medlemmer af bestyrelsen, herunder suppleanter til bestyrelsen, kan ikke også være medlem af etisk udvalg. Dette gælder dog ikke den af bestyrelsen udpegede formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Udvalget er rådgivende overfor bestyrelsen og behandler alle sager af etisk karakter. 18 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab revideres af en af den ordinære generalforsamling valgt revisor, som vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges en revisorsuppleant, ligeledes for 2 år. 19 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning Ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen. Dog kræves til beslutning om opløsning af foreningen, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

10 10 Er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen om foreningens opløsning, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret det nødvendige antal medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, jfr. 15, hvor beslutningen vedtages såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for foreningens opløsning, uden hensyn til antallet af repræsenterede medlemmer. Den generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens opløsning, træffer ligeledes beslutning om anvendelsen af foreningens formue. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. april 2012.

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere