INDEKS Mangfoldighedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik"

Transkript

1 Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer. Baggrunden for dette krav, er en grundtanke om, at mangfoldighed i bestyrelsen fører til større grad af dialog og udfordring af selskabets ledelse, og sikrer en bred vifte af synspunkter og erfaring og hindrer fænomenet gruppetankegang. Bestyrelsen vælger selv den politik, som man finder bedst egnet for HF FORSIKRING G/S, til fremme af mangfoldigheden. Bestyrelsen har truffet beslutning om følgende mangfoldighedspolitik: Formål Bestyrelsen ønsker, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå selskabets aktiviteter og dermed forbundne risici, således som det pålægges bestyrelsen i FIL 70 stk. 4. Bestyrelsen ønsker, at alle medlemmer af bestyrelsen aktivt tager del i bestyrelsens arbejde og er i stand til at udfordre direktionen på en konstruktiv måde, herunder stiller relevante spørgsmål til direktionen og forholder sig kritisk til svarene. Kompetencekrav i bestyrelsen Bestyrelsen skal samlet besidde de kompetencer og erfaringer, som er nødvendige for at lede selskabet, hvilket betyder et nødvendigt kendskab til: Geografisk tegningsområde og kundesegmenter HF FORSIKRING G/S er et regionalt skadesforsikringsselskab, hvis virkeområde er Sjælland, Lolland, Falster, Samsø og Sejrø. Kun få risici ligger udenfor dette område. Selskabets produktsortiment er begrænset til private, mindre til mellemstore erhverv, herunder landbrug, samt motorkøretøjsforsikringer. Da selskabet hovedsageligt opererer med standard-forsikringstyper, er produktsortimentet begrænset og kompleksiteten i produkterne er ikke voldsomme. Bestyrelsen skal være i stand til at definere selskabets tegningsområde (som regionalt forsikringsselskab) og være opmærksom på den geografiske koncentration af forsikringer der kan forekomme i visse områder. Produkttyper/-sammensætning Bestyrelsen skal være i stand til at skelne mellem de hovedgrupper af produkter som selskabet udbyder og kende konsekvensen af forkert produktsammensætning, det være sig indenfor selve kategorien af produkter, ligesom det også gælder indenfor de forskellige brancher. Bestyrelsen skal have for øje, at en ensidig satsning på et enkelt segment eller et produkt, kan være forbundet med utilsigtede risici og økonomiske konsekvenser. Forsikringsmæssige risici/hensættelser De kompetencer der kræves af bestyrelsen i relation til selve forsikringsforretningen vil hovedsageligt være, at den samlede bestyrelse er i stand til at gennemskue de risici der er tilknyttet til de produkter/forsikringstyper selskabet tilbyder, herunder acceptregler forsikringssummer kundegrupper m.v. Det er vigtigt, at bestyrelsen er i stand til at vurdere og gennemskue de problemstillinger der er knyttet til forsikringspræmier og hensættelser.

2 Side: [2] Reassurance (genforsikring) Da selskabet eksistensgrundlag er afhængig af at selskabets kapital er beskyttet af reassurance, er det en absolut nødvendighed, at bestyrelsen er i stand til at overskue konsekvensen, såfremt selskabets reassurance kapacitet ikke er tilstrækkelig. Bestyrelsen skal vide hvilken konsekvens det har for selskabet når der indtræder store skader såsom storm, skybrud samt store motoransvarsskader. Bestyrelsen skal have kendskab til selskabets reassurance program og skal kunne overskue de økonomiske konsekvenser af store skader og skadebegivenheder, frekvensskader m.v. Det er vigtigt, at bestyrelsen er klar over, at dårlige risici kan have en negativ effekt på såvel egen-regningen som forløbet på reassurance-aftalerne. Investeringer/finansielle risici Da det er af meget stor betydning for selskabets eksistensgrundlag at formuen forbliver intakt, gerne med en stigende tendens, er det vigtigt, at den samlede bestyrelse har en vis indsigt i den finansielle verden. Det er en meget vigtig opgave, at bestyrelsen formår at fastlægge en investeringspolitik, som indeholder de overordnede investeringsrammer, samt en risikoprofil indeholdende de aktivklasser som selskabet ønsker at investere i. I disse beslutninger skal der tages hensyn til selskabets forpligtigelser i relation til registrerede aktiver. Bestyrelsen kan evt. involvere ekstern rådgivning, så de beslutninger der skal træffes, bliver truffet på et professionelt grundlag. I den samlede bestyrelse er det en nødvendighed, at der forefindes en væsentlig del af økonomisk indsigt for at selskabets investeringer bliver foretaget ud fra de af bestyrelsen vedtagne politikker og retningslinjer. Regnskabsforståelse Det er meget væsentligt, at bestyrelsesmedlemmerne er i stand til at forstå og forklare de overordnede begreber i selskabets regnskabsrapporter. I den forbindelse er det derfor en nødvendighed, at bestyrelsen har kendskab til væsentlige regnskabsposter og begreber. Man bekræfter med sin underskrift af regnskabet, at det er forstået og godkendt. Outsourcing Selvom selskabet kun i mindre omfang benytter sig af outsourcing, er det vigtigt, at der i bestyrelsen forefindes kompetencer der muliggør en effektiv opfølgning og vurdering af selskabets væsentlige outsourcingaftaler og forstår at definere de nødvendige krav. Strategi/forretningsplan Da selskabets eksistens bygger på en holdbar strategi og forretningsmodel, skal der i bestyrelsen være kompetencer, som kan bidrage til en plan for selskabet, både på kort og på langt sigt. Dette kræver, at man har en vis erfaring i og en mening om, hvordan man ønsker at selskabet skal udvikle sig, sammenholdt med de muligheder der ligger indenfor selskabets virkeområde. Involvering Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet og for at det kan lade sig gøre, skal den samlede bestyrelse involvere sig i selskabets aktiviteter, ved at udfordre direktionens holdninger, give direktionen en kvalificeret sparring og ved at stille uddybende og opklarende spørgsmål under bestyrelsesmøderne.

3 Side: [3] Det er vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmerne udviser engagement, er godt forberedt og deltager i de aftalte bestyrelsesmøder. Samspil Det er vigtigt, at der er samspil bestyrelsesmedlemmerne imellem, så bestyrelsesmøderne bærer præg af grundige og kvalificerede diskussioner, om de forskellige punkter på dagsordenen. Bestyrelsesmedlemmerne skal ligeledes have forståelse for hinandens kompetencer, for at få en så nuanceret drøftelse som muligt. Struktur Strukturen i bestyrelsen skal sikre, at der er en klar arbejdsdeling mellem bestyrelsesformanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det er vigtigt, at alle kender deres rolle og er klar over hvad der kan forventes af det enkelte medlem. Bestyrelsesformanden For at bestyrelsesformanden kan agere på et fornuftigt grundlag, er det vigtigt, at formanden behandler alle punkter på dagsordenen åbent og objektivt. Formanden skal være i stand til at lytte til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og der herud fra træffes de rigtige beslutninger /konklusioner, som i størst mulig omfang udtrykkes i bestyrelsen. Mangfoldighed, som bestyrelsen anser for relevant og nødvendig Bestyrelsen ønsker en mangfoldighed som sikrer en bred vifte af synspunkter og erfaringer. Bestyrelsen prioriterer mangfoldighed m.h.t. uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund højt og anser disse områder for vigtigere end mangfoldighed f.s.v. angår alder, køn, etnicitet og geografisk herkomst. Dette mener bestyrelsen opnås ved sammensætningen nærværende politik. Rekruttering til bestyrelsen Bestyrelsen rekrutteres fra selskabets repræsentantskab, som rekrutteres i kundekredsen i.h.t. selskabets vedtægter. Ved rekruttering af nye repræsentantskabsmedlemmer, lægges der vægt på, at der vælges personer, som i videst muligt omfang besidder de kompetencer, der kræves i henhold til bestyrelsens kompetencekrav jf. nærværende politik. Det er et krav for valg til bestyrelsen, at vedkommende opfylder, eller vil kunne opfylde, kravene til bestyrelsesmedlemmer i et forsikringsselskab, som opregnet i FIL, såvel individuelt som kollektivt. Bestyrelsen vil arbejde for at motivere potentielle kandidater til bestyrelsen ved information og eventuel uddannelse. Bestyrelsen har, i forbindelse med fusionen mellem HF FORSIKRING G/S og Odsherred Forsikring G/S i 2012, debatteret problemstillingen vedrørende kompetencekravene til bestyrelsen, ikke mindst set i forhold til SOLVENS II, der er planlagt implementeret 1. januar Selskabet befinder sig pt. i en proces hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer skal reduceres til 7 medlemmer, hvilket forventes gennemført i Bestyrelsen vil herefter overveje ændring af selskabets vedtægter, således at bestyrelsen kan suppleres med 1 til 2 medlemmer udefra, til hvem der ikke stilles krav om et kundeforhold, men som vil kunne bidrage positivt til bestyrelsens samlede kompetenceniveau.

4 Side: [4] Evaluering Bestyrelsen foretager minimum en gang årligt selvevaluering, der har til formål at identificere nødvendige bestyrelseskompetencer for den samlede bestyrelse på baggrund af selskabets forretningsmodel og risikoprofil. Det enkelte bestyrelsesmedlem vurderer sin egen viden, faglige kompetence og erfaring som bestyrelsesmedlem i HF FORSIKRING G/S. Følgende vurderes for det enkelte bestyrelsesmedlem: Overordnede faglige kompetencer Personlige kompetencer: involvering, samspil, struktur, indsigt, strategi Personlige specifikke kompetencer i relation til bestyrelsesarbejdet. Formandens rolle Evaluering af direktion: samarbejde, indsigt og beslutningstagen, resultatorientering Selvevalueringen skal give det enkelte bestyrelsesmedlem såvel som den samlede bestyrelse overblik over, om den opfylder lovgivningens krav til bestyrelsen såvel som selskabets interne politikker mål og strategier. Det er ligeledes hensigten at få belyst bestyrelsesarbejdets form mv. Uddannelse Såfremt der er behov for justeringer i bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer, er det formandens ansvar at drage omsorg for, at det sker uden unødigt ophold. Justeringer kan ske ved efteruddannelse eller anden opgradering af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, eller ved ændring i bestyrelsens sammensætning. Det er ligeledes formandens ansvar, at bestyrelsen forstærkes med den nødvendige ekspertise, såfremt der måtte være behov herfor. Generelt Bestyrelsen vurderer, én gang årligt, i forbindelse med revurdering af forretningsmodellen og selskabets risikoprofil, hvilke kompetencer og erfaringer, der er nødvendige. Bestyrelsesmedlemmernes viden og faglige kompetencer skal være af en sådan beskaffenhed, at bestyrelsesmedlemmet, med den plads i bestyrelsen, som vedkommende beklæder, skal kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici. Ethvert bestyrelsesmedlem forpligter sig til at deltage i den fornødne uddannelse for at opnå den fornødne kompetence. Bestyrelsen ønsker sikkerhed for, at de ønskede kompetencer til enhver tid er til stede i den samlede bestyrelse, hvorfor det tilstræbes, at kompetencer, på alle områder, bestrides af mere end én i bestyrelsen. Ud over ovenstående, er det af stor betydning, at alle i bestyrelsen er klar over, interesseret i og opsat på, at det at sidde i bestyrelsen for HF FORSIKRING G/S betyder, at man har et ansvar overfor selskabets kunder, medarbejdere og selskabet generelt.

5 Side: [5] Bestyrelsens revurdering Denne politik revurderes når det vurderes relevant og minimum én gang årligt. Holbæk d. 24/ Henning K. Petersen Knud Madsen Lars Rutkjær Jørgen Arnam-Olsen Kim Enemark Poul Sønderskov Erik Jensen Freddy Boesen Henning Kruse

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere