Livlig debat på årsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livlig debat på årsmøde"

Transkript

1 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 1 - JANUAR 2016 Livlig debat på årsmøde Der var livlig debat om stort og småt, da Rudersdal Kommune mødtes med grundejerforeningerne ved årsmødet i slutningen af Blandt de varme emner var grønne hegn, brændeovne, renholdelse samt klima

2 GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal Kommune. Infobrevet udkommer næste gang i marts Infobrevet udgives af Teknik og Miljø, og målet er at sætte fokus på aktuelle temaer, samtidig med at vi bringer andre historier af interesse for boligejere. Denne gang fortæller vi bl.a. om ny klima- og energipolitik, supercykelstien Allerødruten, arbejdet med renovering af Chr. Winthers Sti samt projekter i 2016, der handler om trafiksikkerhed. Indhold Udgives af Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Øverødvej Holte Ansvarshavende redaktør Henrik Møller [ ] Layout Henrik Møller [ ] Foto Er andet ikke nævnt, er fotos taget af Rudersdal Kommune Skribent Henrik Møller [ ] Har du ris og ros, så kontant Henrik Møller [ ] Årsmøde: Det gode naboskab og det grønne vejbillede 3 Årsmøde: Fire års indsats for renere søer og vandløb 4 Årsmøde: Politik på vej for klima og energi 5 Årsmøde: Mere sortering af affald 7 KlimaRuten: Nyttig læring for både børn og voksne 8 13 projekter sikrer trafikken i Forslag om ensretning af Bøllemosevej 10 Ny Chr. Winthers Sti står klar til foråret 11 Ny p-plads ved Birkerød Station klar til brug 12 Supercykelsti gør livet lettere for pendlerne 13

3 Det gode naboskab og det grønne vejbillede Spørgsmålene var mange og diskussionerne livlige ved det årlige møde mellem grundejerforeningerne og Rudersdal Kommune. Fokus var bl.a. på grønne hegn, fremtidige projekter og Planstrategi Sammen med repræsentanter for Byplan og Teknik og Miljø var tre udvalgsformænd parat til at svare på spørgsmål fra de omkring 30 fremmødte: Alex Bredsdorff (Byplanudvalget), Court Møller (Miljø- og Teknikudvalget) samt Erik Mollerup (Bycenterudvalget). Interessen var stor for at diskutere hegn, der skal være levende, altså grønne - eller i hvert fald gjort grønne. Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere, hvor levende hegn og havetræer skaber billedet af en grøn kommune og inddrager naturen i boligområderne. Derfor arbejder kommunen målrettet på at fastholde og styrke det grønne vejbillede. Kommunen kan ikke føre tilsyn Eksemplerne var talrige, og to pointer er vigtige i denne sammenhæng: Rudersdal Kommune har ikke ressourcer til at føre tilsyn og selv holde øje med ikke-grønne hegn, der måske - måske ikke - er tilstrækkeligt begrønnet. Vi tager os af konkrete anmeldelser, hvilket bringer den anden pointe på banen, som bycenterformand Erik Mollerup så glimrende nævnte: - Prøv at klare det selv, tal med hinanden, det styrker naboskabet, og vi sparer en masse ressourcer, vi sagtens kan bruge på andre aktiviteter. Et forslag fra salen om at indskærpe krav til hegn i den officielle byggeansøgning blev vel modtaget, ligesom de enkelte grundejerforeninger også selv kan informere nye beboere. Røg fra brændeovne Et andet emne, som stimulerede diskussionslysten, var røg fra brændeovne. En af deltagerne efterlyste, at Rudersdal Kommune specifikt forbyder, at man fyrer op i brændeovnen, før man går i seng, og lader ovnen kører for fulde omdrejninger om natten. Anbefalingen lød igen på, at man taler sammen for at løse lokale problemer, og generelt - for dem der har brændeovne - at skifte til nye og lovlige brændeovne. Det gode naboskab er nøglen til succes Visionen om Vi bor smukt og intentionen om det gode naboskab kan bl.a. forplumres, når der smides affald, hækken ikke er klippet, fortovet ikke fejet og rengjort, eller blade i vejristen ikke fjernet, så vandet står ind over rabat eller fortov. Disse opgaver er den enkelte grundejers ansvar, og omvendt er det netop det gode naboskab, der kan få det til at lykkes, fordi man taler sammen, tager hånd om udfordringerne og klarer opgaverne sammen. Læs mere næste side RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

4 En repræsentant for Grundejerforeningen Keilstruplund gav det gode eksempel: En gang om måneden mødes man for at fjerne affald fra de grønne områder. Vi bor smukt inviterer til samarbejde Rådet fra Rudersdal Kommune er også, at grundejerforeningerne diskuterer, hvordan de ønsker, deres område skal udvikle sig og se ud. Retssager og bål og brand mod genstridige naboer er ikke vejen frem, hvis man gerne vil blive ved med at kunne tale ordentligt sammen. Respekt er et nøgleord. nerne for 2016, der bl.a. netop handler om i samarbejde med grundejerforeningerne at udvikle projekter / aktiviteter, der skaber fælles værdi. Han slog fast, at i en tid med stadige krav om besparelser kan Rudersdal Kommune ikke alene løfte opgaven med renholdelse, der skal samarbejde til. Som eksempel nævnte Court Møller uddeling af hækkebreve til grundejere, hvor kommunen har brugt mange ressourcer på at gøre opmærksom på, at hækken skal klippes til skel ud mod offentlig vej eller sti. Formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller gav en status på kampagnen Vi bor smukt og fortalte om pla- Fire års indsats for renere søer og vandløb I de næste fire år investerer Rudersdal Kommune næsten fire mio. kr. i renere søer og vandløb. Fra vil Rudersdal Kommune investere 3,9 mio. kr. i at gøre flere af kommunens søer og vandløb renere, men først når indsatsplanen kommer i løbet af 2016, vil der være et bud på de konkrete steder. Det skyldes, at staten gennem de statslige vandområdeplaner er ansvarlig for at udarbejde indsatsprogrammer for søer større end 5 ha. Men i kommunen er der mange søer, der er mindre end 5 ha, og de er derfor ikke med i statens vandplaner. Rudersdal Kommune har besluttet at udarbejde et indsatskatalog, hvor vi blandt andet vil udvælge et antal søer, hvor vi vil se, om det er muligt på enkle måder at forbedre søernes miljøtilstand. Vi vil også forsøge at identificere de overløb fra kloaksystemer, som har den største negative indflydelse på tilstanden i såvel søer som vandløb, og i samarbejde med forsyningsselskabet vil vi også sætte ind her. De statslige initiativer er således ikke tilstrækkelige, så derfor går kommunen også ind i opgaven. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

5 Politik på vej for klima og energi Stop for nye oliefyr i områder med alternativ Oliefyr er den opvarmningsform, der udleder mest CO 2, og der er stadig mange oliefyr i Rudersdal. Fra 2016 er det ikke længere tilladt at installere nye oliefyr, hvis man bor i et område med mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme eller naturgas. I den forbindelse vil Rudersdal Kommune gøre sit bedste for, at borgerne er bedst muligt informeret om mulighederne. (Foto: Colourbox) Konkret overvejes at afholde et arrangement for borgere og virksomheder, der står over for at skulle skifte fra oliefyr inden længe. Ved at tidligere arrangement i Hørsholm deltog Energitjenesten, der informerede om forskellige typer af klimavenlige alternativer. Rudersdal Kommune forventer at vedtage en ny klimaog energipolitik i slutningen af Den skal sætte rammen for en lang række projekter de kommende år, der bl.a. har med grønnere energiforsyning, transport og grøn omstilling at gøre. Nogle projekter vil Rudersdal Kommune gennemføre, andre skal såvel borgere som virksomheder selv tage ansvaret for og drive frem. På årsmødet med grundejerforeningerne gennemgik udvalgsformand Court Møller området og slog som det måske vigtigste fast, at klima- og energipolitikken netop ikke kun handler om kommunen som virksomhed. Vi vil være mere ambitiøse: Intentionerne i planen skal ud og leve og skabe værdi hos både erhvervsliv og grundejere. - Vi vil ud og tilbyde den viden og de erfaringer, vi har gjort os, til jer og resten af kommunen, og så håber vi, at I vil gribe bolden, sagde Court Møller på mødet. Initiativerne handler bl.a. om sortering af affald, mere energieffektiv transport, klimatilpasning og en grønnere energiforsyning. Den nye klima- og energipolitik forventes vedtaget politisk i slutningen af Selv om det konkrete indhold af den nye klima- og energipolitik endnu ikke er på plads, tegner der sig et billede af en struktur, som fokuserer på disse områder: Grønnere energiforsyning Energieffektive bygninger Transport Grøn omstilling Klimatilpasning Aktuelt arbejder Teknik og Miljø på et endeligt forslag, som skal behandles i Miljø- og Teknikudvalget i løbet af første halvår, inden det sendes i offentlig høring. I forbindelse med høringsperioden overvejes en række aktiviteter, der skal gøre indholdet i politikken konkret og nærværende for borgere og virksomheder. Det forslag, der arbejdes på nu, er kommet til verden på basis af et idéoplæg, som borgere og lokale virksomheder har kommenteret på i Mål om 15 pct. mindre CO 2 -udledning Et af de konkrete klimamål i den nye politik bliver, at Rudersdal Kommune som virksomhed skal reducere sin CO 2 -udledning med 15 pct. i perioden , svarende til ca. to pct. pr. år. Set i forhold til det opnåede resultat fra på ca. 25 pct.'s CO 2 -reduktion, vil Rudersdal Kommune dermed i 2020 samlet have reduceret udledningen med 40 pct. fra RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

6 Effektiv nedsivning på offentlige arealer og egen grund Er væsentligt element i klima- og energipolitikken er klimatilpasning, hvor nedsivning af regnvand spiller en vigtig rolle som alternativ til at lade næsten rent vand løbe i kloakken. Projektet i Trørød, som vi flere gange har omtalt i Grundejer!NFO, er et eksempel på, hvordan beboere i samarbejde med Rudersdal Kommune og Forsyningen har udviklet en løsning, hvor regnbede, der opsamler regnvand, samtidig bidrager til nyt grundvand og til at forskønne lokalområdet. Regnbedene sørger for, at regnvandet ikke ledes i kloakken. Det betyder, at der løber mindre kloakvand i Maglemoserenden, at risikoen for oversvømmelser reduceres, og at området bliver grønnere. Sådanne partnerskaber, medfinansieringsprojekter, kan også lade sig gøre andre steder, hvor det rent teknisk og økonomisk er fornuftigt. Rollefordelingen vil typisk være, at boligforeningen eller vejlauget er projektejer og dermed har ansvaret for projektet, mens kommunen kan være til assistance og vejlede om mulighederne for klimatilpasning på private arealer. En række betingelser skal dog være opfyldt: Projektet skal håndtere tag-, overflade- eller vejvand. Projektet skal være omkostningseffektivt, hvilket betyder, at det samlet set ikke må være dyrere end en traditionel løsning med kloakrør, pumper mv. Projektet skal godkendes af Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning A/S, som vurderer de tekniske og økonomiske aspekter. Projektet kræver endelig godkendelse af det statslige organ Forsyningssekretariatet. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

7 Mere sortering af affald Affaldsplanen 2014 skal sikre, at mere af det affald, som i dag smides i samme affaldsspand, fremover kan genanvendes. - Det skal være let for den enkelte borger at sortere mest miljøvenligt. Derfor ønsker vi også at have et tæt partnerskab med borgerne, sagde Court Møller på årsmødet med grundejerforeningerne. På den måde kan vi som kommune skabe de bedst tænkelige rammer for en øget sortering, hvor det lokale engagement til øget genanvendelse understøttes. - Kun sammen kan vi skabe en mere bæredygtig affaldshåndtering og skubbe Rudersdal Kommune i en grønnere retning, hvor vi ser affald som en ressource frem for et spildprodukt. Over halvdelen af vores husholdningsaffald i Danmark bliver i dag brændt. Med forbrænding producerer vi varme og el, men samtidig går værdifulde materialer og grundstoffer tabt, som kunne være genanvendt til nye produkter. Fx kan man ved at sortere blot seks ruller alufolie producere rammen til en ny bærbar computer. Det er tankevækkende, men samtidig opløftende, at man som medborger rent faktisk kan gøre en forskel for miljøet - blot man får muligheden for det. (Foto: Colourbox) RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

8 Mere miljøvenlige busser Transport er en af de helt store CO 2 - syndere, derfor har Rudersdal Kommune i forbindelse med udbuddet af bustrafik fået mindre busser med højere miljøstandard for busmotorer og test af hybridbusser i kommunen. bussers CO 2 udledning reduceret med 33 pct. og de små bussers udledning med 68 pct. Vi har dermed gjort os nogle vigtig erfaringer med at samarbejde med private leverandører om at opnå miljø- og klimamål. I 2015 blev alle lokale Movia-busser i Rudersdal Kommune fornyet, og hermed er de store KlimaRuten: Nyttig læring for både børn og voksne Under projektet Den bæredygtige Skole arbejder Teknik og Miljø sammen med Skoleområdet om at etablere en KlimaRute. KlimaRuten består af en række læringsstationer, som fordeles over hele kommunen. Disse udvikles i samarbejde mellem flere forskellige forvaltninger, skolernes lærere og elever samt eksterne virksomheder eller interesseorganisationer, som besidder en særlig ekspertise, der kan løfte fagligheden og oplevelsen på læringsstationen. På KlimaRuten uddanner skoleeleverne sig til at være klimaambassadører, energibevidste samfundsborgere, som lærer energirigtig adfærd, de kan tage med sig hjem til familien. KlimaRuten giver eleverne mulighed for at tage forældre, søskende og bedsteforældre med ud i naturen for at vise, hvad de har lært, og hvorfor det er vigtigt, at alle i familien er opmærksomme på deres adfærd. KlimaRuten er desuden et bæredygtigt oplevelsesunivers for kommunens borgere, som - uden tilknytning til skoleområdet - introduceres for bæredygtige temaer på en ny og anderledes måde. Borgerne får, ligesom eleverne, konkrete ideer og handlemuligheder til selv at blive lidt grønnere. KlimaRuten forventes klar i RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

9 Da Høsterkøbvej er både smal og snoet, byder den på udfordringer i forhold til trafiksikkerhed for skolebørnene. 13 projekter sikrer trafikken i 2016 Miljø- og Teknikudvalget har valgt de projekter, der skal gøre trafikken i kommunen mere sikker i Det er blandt andet skoletrafikken i Høsterkøb, flere Din Fart -tavler og en national cyklistundersøgelse, som kommunen har prioriteret i Vi får løbende mange ønsker og henvendelser fra borgere til steder, hvor man ønsker fartdæmpende foranstaltninger og andre trafiksikkerhedstiltag, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune Court Møller. - Desværre kan vi ikke prioritere dem alle. Vi har afsat knap 2,2 mio. kroner til indsatser i 2016, og derfor må vi prioritere benhårdt ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst. Det gør vi blandt andet ud fra en systematisk gennemgang af ulykkesstatistikkerne, som vi får fremlagt og analyseret hvert år Særligt i Høsterkøb er forholdene meget vanskelige, da Høsterkøbvej er smal og snoet. Før der vælges en endelig løsning, skal der gennemføres et forsøg med indsnævring og ny opstribning af vejen. Det videre arbejde med projektet vil ske i samarbejde med Høsterkøb Skole. Selv om alle ønsker ikke kan prioriteres, er posen dog ikke helt lukket, for Miljø- og Teknikudvalget kigger også konkret på en signalregulering af krydset ved Høsterkøbvej og Ravnsnæsvej, som behandles på et kommende udvalgsmøde i det nye år. Court Møller peger også på, at Trørød er et af de områder, der er i fokus. Med beslutningen i Miljø- og Teknikudvalget sættes der to nye Din fart -tavler op: En på Rundforbivej ved indkørslen til Trørød og en på Trørødvej ved indkørslen til Vedbæk. - Derudover har vi overvejelser om at lave kantstriber, og om der fx bør laves et nyt signalanlæg i krydset ved Kohavevej og Rundforbivej. Vi har fokus på krydset, men det skal analyseres nærmere, inden vi kan sige, hvad løsningen bør være. Forhåbentlig kan vi så sige go, siger Court Møller. Læs om de 13 projekter på næste side RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

10 Trafiksikkerhedsprojekterne i Trafikkampagner - Sprit-, skolestart-, fart- og reflekskampagner, færdselspræventiv skoleindsats i samarbejde med Vej-Skole-Politi (VSP), cyklistuheldsanalyse med fx højresvingsulykker og cyklistkampagne for børnehaver. 2. Birkerød Kongevej Midterheller forlænges for at undgå utilsigtede vendinger. 3. Tre Din fart tavler sættes op på henholdsvis Gøngehusvej, Rundforbivej og Trørødvej. Tavlerne har vist sig effektive til at sænke hastigheden andre steder i kommunen. 4. Fodgængerfelt Rolighedsvej / Birkevej - På baggrund af flere borgerhenvendelser opgraderes fodgængerfeltet med belysning og gulblink. Feltet benyttes blandt andet af børn til Birkerød Privatskole. 5. Venstresvingspil fra Gøngehusvej mod Henrikholms Allé - På baggrund af borgerhenvendelse, og da området generelt er under udbygning, sættes venstresvingspil op i signalanlægget. 6. Sænkning af kantsten ved Bistrupvej Lettere adgang med fx barnevogn og rollator. 7. National cyklistundersøgelse Et vigtigt redskab til at afdække cyklisternes tilfredshed med cykelforholdene. 8. Høsterkøbvej Mere sikker skoletrafik. 9. Svinget i Skodsborgvej ved Bøllemosevej - Svinget er meget skarpt, og det skal igen markeres med en ny type refleks. 10. Pulje til mindre ændringer i skiltning og kørebaneafmærkning. 11. Afmærkning af kantlinjer som hastighedsdæmpende foranstaltning fx på delstrækninger af Skodsborgvej, Gøngehusvej, Birkerød Parkvej, Trørødvej og Vangebovej. 12. Projekt for Bøllemosevej Bedre fremkommelighed for kommende E-bus / mange pendlere via Skodsborg Station. Læs mere herunder. 13. Fodgængerfelt Gøngehusvej ved Hotelstien - På baggrund af flere borgerhenvendelser opgraderes fodgængerfeltet med belysning og gulblink. Forslag om ensretning af Bøllemosevej Forholdene for busserne ved Skodsborg Station skal forbedres. Derfor foreslår Teknik og Miljø, at Bøllemosevej ensrettes for bilister. Forslaget har været i offentlig høring fra tirsdag 11. januar til søndag 31. januar Udfordringerne for busserne skyldes, at der på den østlige del af Bøllemosevej holder mange parkerede biler i begge retninger. Desuden holder bilerne tæt på krydset til Skodsborgvej. Disse forhold gør det svært for busserne at køre ind på Skodsborgvej. Aktuelt skal en ny E-buslinje køre fra Nærum Station til Skodsborg Station. På denne baggrund har forvaltningen i samarbejde med Movia testet fremkommeligheden og konstateret, at der vil opstå problemer på Bøllemosevej. Samtidig foreslås, at der afmærkes et parkeringsspor i den vestlige del af vejen. Det vil forbedre fremkommeligheden samt skabe orden på strækningens p-pladser. Det nye busstoppested vil blive placeret umiddelbart ud for stationen. Ensretning vil forbedre afviklingen af trafikken Forvaltningen vurderer, at en ensretning vil forbedre trafikafviklingen med den kommende busrute. Samtidig vurderer forvaltningen ikke, at den fremtidige omvejskørsel på grund af ensretningen vil have en væsentlig negativ effekt på det omkringliggende miljø, der er en skovstrækning. Forslaget til ensretning af Bøllemosevej bliver behandlet på Miljø- og Teknikudvalgets møde 10. februar Forvaltningens forslag til løsning går på at ensrette Bøllemosevej fra den sydlige del og i retning fra øst mod vest. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

11 Ny Chr. Winthers Sti står klar til foråret Første del af den nyrenoverede Chr. Winthers Sti, fra Holte Roklub og 400 m mod nord langs Furesø, er færdig i begyndelsen af februar. Hele stien er klar til brug til foråret. Status er, at al underbygning (pæle og bærende bjælker) nu er monteret, og ca. to tredjedele af brodækket er på plads. De sidste arbejder (den sidste tredjedel brodæk og fodliste hele strækket + div. tilpasninger) forventes afsluttet primo februar. Renoveringen syd for Holte Roklub Anden del af renoveringen, strækningen fra "Ved Furesøen" til Holte Roklub, udføres i marts Der bliver tale om en "pæle-flage"- væg mod Furesøen, med egepæle og flager (vandrette planker) i azobé. Kanten rejses ca. 30 cm over stiniveau for at modstå bølgeslag. Toppen afdækkes med dækplanke, stien asfalteres efterfølgende, og der laves afvandingshuller i væggen. Fra hver ejendom sikres dræn under sti med afvanding til Furesøen. De eksisterende dræn bevares, og nye etableres. Baggrund Baggrunden for projektet er, at de seneste års storme har ødelagt sti og stibro. I vinteren 2014 / 2015 blev der iværksat en undersøgelse, som skulle klarlægge, om det var muligt at udbedre skaderne og sikre stien fremover. Geotekniske undersøgelser viste, at stien ligger på blød bund. Sti og sti bro er gennem årene sunket, og selv mindre storme betyder vand på stien. Hertil kommer, at bolværket mod Furesø var i meget dårlig stand. Det viste sig, at stien i sin daværende udformning ikke kunne reddes. Miljø- og Teknikudvalget godkendte på møde i 18. februar 2015 et projekt for en renovering af stiforbindelsen, og der blev bevilget 5,3 mio. kr. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

12 Når I har ændringer til os... Ny p-plads ved Birkerød Station klar til brug For at vores oplysninger om kommunens grundejerforeninger kan være så korrekte som muligt, vil vi gerne modtage info om ændringer i f.eks. kontaktoplysninger eller kontaktpersoner. Disse oplysninger skal sendes til: Ønsker du at modtage Grundejer!NFO fremover, send en mail til Henrik Møller, Teknik og Miljø: I øvrigt vil vi gerne opfordre til, at alle grundejerforeninger opretter en generel fællespostkasse for foreningen, som medlemmerne kan tilmelde sig. På denne måde sikrer vi, at distributionen fungerer, også når I får ny formand eller næstformand. 54 ekstra p-pladser ved Birkerød Station er nu klar til brug. Der er også blevet plads til 50 nye cykel p-pladser. Udvalgsformand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller siger: - Det har været et stort plus, at vi fik mulighed for at købe grunden på Gasværksvej, og at projektet er blevet gennemført med tilskud fra Banedanmark. Det giver bedre forhold for pendlerne både for dem der kommer i bil og på cykel. - Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til PFA for lån af nabogrunden til parkering indtil nu. Det var godt naboskab, som vi satte pris på. P-pladsen er regnsikret Court Møller er også glad for, at der på midten af p- pladsen er anlagt et stort regnbed, hvor regnvandet kan sive ned i jorden og dermed ikke belaster kloakkerne ved store regnmængder. Ud over regnbedet, der i øvrigt også renser vandet, før det siver ned, hjælper tre faskiner under arealet med at håndtere vandet fra p-pladsen. - Der hvor vi bygger nyt eller renoverer i kommunen, tænker vi i lokal nedsivning af regnvand, så vi gradvist kan løse de store udfordringer med kloakvand under ekstremregn, fortsætter Court Møller. Selv om den nye p-plads på Gasværksvej er taget i brug, er afmærkningen kun midlertidig. Det skyldes, at slidlaget først lægges på, når vejret bliver lidt varmere. De nye p-pladser i tal Den nye p-plads på Gasværksvej har plads til 40 biler sammen med 14 nye pladser på den eksisterende p-plads på Banevænget giver det i alt 54 nye pladser. Eksisterende og ny p-plads ved Birkerød Station har dermed plads til i alt 139 biler. Der er fire nye handicappladser på p-pladsen på Banevænget 10 nye cykelstativer med plads til 50 cykler er også etableret på Banevænget. De tre faskiner har volumen til at håndtere l. vand, der nedsiver med en given hastighed afhængig af jordbundsforholdene. Formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller ved den nye p-plads. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

13 Ny p-ring i Birkerød Supercykelsti gør livet lettere for pendlerne I december blev den nye parkeringsring i Birkerød Bymidte åbnet. Åbning af Hængekøjen fra Stationsvej skal lette bilisternes adgang til bymidten og gøre det nemmere at finde en p-plads. Ændringen betyder, at bilister nu kan køre fra Stationsvej via Hængekøjen over Majpladsen og videre til Henrik Gerners Vej, Johan Mantzius Vej, Vilhelm La Cours Vej, Søndervangen og Teglporten tilbage til Stationsvej. Majpladsen er delt op i to dele For at beskytte skolebørn og andre bløde trafikanter er Majpladsen delt op i to dele: En for biler og en for gående. Rudersdal Kommune har sat en række små cylinderformede sidepullerter op (også kaldet HOPOP) for at markere adskillelsen. Trafikken over Majpladsen er ensrettet fra Stationsvej, og bilerne vil kun køre i den yderste del af Majpladsen mod Præstegårdshaven. Desuden vil det ske i meget lav fart. Strækningen skiltes stadig som gågade, nu blot med kørsel tilladt. P-ringen er et forsøg, der evalueres første gang efter et halvt år - bl.a. for at kunne håndtere eventuelle tilpasninger. Efter et år skal ordningen evalueres for at kunne vurdere effekten for handelslivet i bymidten. Pladsen kan lukkes ved arrangementer Selv om bilerne kan krydse Majpladsen, kan pladsen dog lukkes ved særlige kirkelige arrangementer eller aktiviteter i Hovedgaden, på Majpladsen og i Præstegårdshaven. Lukning af pladsen sker ved at hæve de pullerter, der er ved Hængekøjen og Henrik Gerners Vej. I begyndelsen af 2016 opsættes en tavle, der viser, når pladsen er spærret. Indtil det sker, må bilisterne være tålmodige, hvis de mødes af en hævet pullert og derfor må vende ved parkeringskælderen ved den tidligere Brugs. Tæt dialog med interessenter Som led i projektet har der naturligvis været en tæt dialog med en række lokale interessenter, bl.a. Birkerød Handelsstandsforening, borgerforeningen "Vi elsker vores by - Birkerød", Ejerforeningen Birkerød Bymidte samt Birkerød Menighedsråd. Ny supercykelsti i Rudersdal gør det lettere og mere sikkert for cyklisterne at komme til og fra arbejde. Rudersdal Kommune har netop færdiggjort sin del af supercykelstien mellem Allerød og København ( Allerødruten ). Det betyder, at de mange, som bruger cyklen til at komme på arbejde eller studie, kan køre mere sikkert. - Den nye supercykelsti er et vigtigt element i at styrke cyklen som transportmiddel, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Jeg håber, at endnu flere nu vil vælge at tage cyklen på arbejde eller i skole. Bredere cykelsti adskilt fra kørebanen Konkret er der bl.a. sket det, at cykelstien i Birkerød er gjort ca. halvanden meter bredere i den nordligste del af Kongevejen mod Allerød. Her er også lagt ny kantsten, så cykelstien nu er fysisk adskilt fra kørebanen. Desuden er cykelsti og fortov blevet ført igennem ved en række sideveje, som gør det mere sikkert at passere i stedet for traditionelle overkørsler. Sikkerheden er også forbedret ved en række busstoppesteder, hvor passagererne nu træder ud på et lille område, en såkaldt busperron, og ikke direkte ud på cykelstien. Ved andre stoppesteder er det også blevet lettere for de cyklende at passere. Endelig er der anlagt ca. 100 meter manglende cykelsti i Holte i nordgående retning fra Rudersdalsvej. Den samlede Allerødrute indvies i foråret Fakta om Allerødruten Allerødruten bliver til i samarbejde mellem fem kommuner: Allerød, Rudersdal, Lyngby- Taarbæk, Gentofte og København samt Region Hovedstaden og Sekretariatet for Supercykelstier. Ruten udgør en samlet strækning på ca. 30 km, der anslået har ca pendlere langs ruten, hvoraf ca cykelpendlere. I Rudersdal løber Allerødruten langs Kongevejen gennem Holte og Birkerød, en strækning på 7,5 km. Ruten forbinder byområderne Lillerød, Blovstrød og Birkerød med Bistrup, Holte, Virum, Sorgenfri, Lyngby, Gentofte og København. Undervejs passerer cykelsuperstien tæt på stationerne Lyngby og Ryparken (knudepunktsstationer) samt Allerød og relativt tæt på Birkerød (knudepunktsstation), Holte, Virum, Sorgenfri og Jægersborg stationer på S-togsnettet med mulighed for at kombinere rejser med tog og cykel. Allerødruten skal både forbedre forholdene for dem, som allerede cykler i dag, men også gerne øge antallet af cykelpendlere. Cykelsuperstien vil gøre det muligt for cykelglade pendlere i mange store beboelsesområder at komme lettere, hurtigere og mere sikkert frem til de mange arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner langs ruten, f.eks. Ikea, DONG og DTU. RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 1, JANUAR

14 Vi vil gerne leje med dig vil du leje os? Vi har lokaler der rummer personer, rigeligt med gratis p-pladser, lys, lyd og service i verdensklasse. Vi lejer allerede med bl.a. TDC, Rotary og Furesø Golfklub. skal vi også leje med dig? Ring til kunstnerisk leder Asger Ahn for din næste lejeaftale Se mere på Mantzius.Rudersdal.dk Ja Måske Nej... et koncert- og kulturhus der gerne vil lejes Johan Mantziusvej 7 A i Birkerød 3 min. fra Birkerød Station

15 RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf Teknik og Miljø Øverødvej Holte Tlf Udgivet

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Infomøde for Stadionvej

Infomøde for Stadionvej ODENSE LETBANE 1 Infomøde for Stadionvej LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og Kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager,

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Ivrige børn samlede affald

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Ivrige børn samlede affald RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 2 - MAJ 2016 Ivrige børn samlede affald GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal Kommune.

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO. Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO. Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020 VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020 LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen NemSkabelon Kommunikation på den nemme måde Guide til portalen Indhold 3 Introduktion 4 Den fælles designguide 5 Hvorfor kommunikere til borgerne? 6 Hvad kan I kommunikere til borgerne? 11 Websitet Nemskabelon:

Læs mere

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt Tillykke med grundkøbet - og lidt om ret og pligt Først og fremmest tillykke med din nye byggegrund. Da du nu har taget én af livets store beslutninger, håber vi, at du får opfyldt dine drømme om både

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 4-9 2014 Klimasikring i Trørød: Et smukkere Holmebjerg 3 Strategi på vej for et rent og indbydende Rudersdal 4 Tidlig bjørneklo kom bag på mange husejere

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Det første regnbed er klar på Viekær

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Det første regnbed er klar på Viekær RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3 - JUNI 2015 Det første regnbed er klar på Viekær GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

ODENSE LETBANE. Ørbækvej, nordlig strækning

ODENSE LETBANE. Ørbækvej, nordlig strækning ODENSE LETBANE Ørbækvej, nordlig strækning LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen INDLEDENDE ARBEJDER v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 29. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Birkerødruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Birkerødruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Birkerødruten Nuværende forhold Birkerødruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Birkerød vil det

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Beretning generalforsamling 2013.

Beretning generalforsamling 2013. Beretning generalforsamling 2013. Set med foreningens øjne har det halve år i 2012 været dårligt, vores stiger har været i en dårlig forfatning, da vores stigemand ikke har kunnet holde dem i den stand,

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2009 Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf.: 75 43 13 72 Fanø: 75 16 61 65 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Notat om behandling af høringssvar på forslaget til Strategi for Grøn mobilitet

Notat om behandling af høringssvar på forslaget til Strategi for Grøn mobilitet Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Centrene for Drift og Teknik, By, Miljø og Erhverv, Sundhed og Kultur & Idræt, Dagtilbud og Skole Notat om behandling af høringssvar på forslaget

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej Indhold LETBANEN I BYBILLEDET v/ Paw Gadgaard, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Din Gode Ide - Borger

Din Gode Ide - Borger Din Gode Ide - Borger Ansigtsløft til Frederiksberg Allé 11.02.15: Kommunen skulle arbejde for at integrere den "glemte del" af Frederiksberg Allé, der går fra Sankt Thomas Plads ned til Vesterbrogade

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013 Ja, så er der gået endnu et år, det er så min fjerde beretning. Efter at vi i bestyrelsen nu i et par år, har haft fokus på at få en god struktur, sikre en stor åbenhed i foreningen og få styr på økonomien,

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

Notat om belægningstyper på Fodsporet

Notat om belægningstyper på Fodsporet Notat om belægningstyper på Fodsporet Indledning I dette notat gennemgås 11 forskellige løsningsmodeller, som enten er fremkommet i den offentlige debat og/eller er foreslået af projektgruppen. Modellerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgivelsesår: 2015 Foto: Gentofte Kommune

Indholdsfortegnelse. Udgivelsesår: 2015 Foto: Gentofte Kommune Bæredygtigt Gentofte 2014 Indholdsfortegnelse Udgivet af Gentofte Kommune Natur og Miljø Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Telefon: 3998 8575 E-mail: miljoe@gentofte.dk www.gentofte.dk Facebook.com/klimaogbaeredygtighed

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Læs mere om Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver og

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Center for Teknik & Miljø, oktober 2013 Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Byrådet vedtog 23. august 2012 en klima- og energihandleplan for Faxe Kommune 2010-2020. Handleplanen

Læs mere

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Det her er Arthur. Han er 6 år og lige begyndt i skole. Han har trænet skolevejen sammen med sin mor og far. Men der er stadig meget, han ikke

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Tirsdag den 08. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Anders Drachmann

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Nu åbnes Birkerød

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Nu åbnes Birkerød RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 4 - OKTOBER 2015 Nu åbnes Birkerød Den nye p-ring i Birkerød Bymidte samt åbning for ensrettet trafik ad Hængekøjen mod Majpladsen forventes færdig 1. november.

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG

GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG Ved formanden Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR Telefon 58 38 08 40 Mobil 30 54 90 59 E-mail: poseidel@dbmail.dk Stiftet den 10. juni 1969 - Dit lokale

Læs mere