FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet J.nr /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10"

Transkript

1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet J.nr / Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 1. november 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Dette indebærer, at en række punkter i denne udgave er udeladt i forhold til det officielle referat. Der er endvidere foretaget anonymisering af personsager. Møde: Hovedbestyrelsesmøde nr. 10/2007 Dato: Torsdag den 1. november 2007 kl Sted: SKAF s mødelokale Niels Hemmingsens Gade 10, 4., 1153 København K. Deltagere: Formand Lars Bonde Eriksen, kasserer Ruth Holm, Mette Rostgaard, Lars Arly Rasmussen, Gert Nielsen, sekretariatsleder Birthe Bendtsen og seniorkonsulent Hans-Jørgen Møllegaard. Afbud: Næstformand Richard Hanlov, Susanne Winkler Hansen, Klavs Fremm og seniorformand Erwin Keincke. Redigeret referat Sager til beslutning Drøftelse af initiativer til sikring af TAT s fremtid samt personalesituationen i sekretariatet Formanden orienterede om, at han siden sidst havde haft flere drøftelser med en række personer vedrørende sikring af TAT s fremtid. Der viste sig under disse møder en mulig løsning, idet en organisation havde udvist interesse i et sådant samarbejde og sekretariatsfællesskab. Gert Nielsen fandt, at muligheden naturligvis burde undersøges, og at en realisering kunne give de involverede organisationer et potentiale for fremtiden, som vi måske ellers ville have svært ved at opnå. Mette Rostgaard fandt det rigtigt at give formanden mandat til videre forhandlinger, og kassereren spurgte til økonomien. Til det sidste kunne der på nuværende tidspunkt ikke gives mange oplysninger, men et samarbejde skal give begge parter en gevinst. 1

2 Hovedbestyrelsen gav formanden mandat til fortsatte forhandlinger, og der nedsattes en forhandlingsgruppe bestående af formanden, Gert Nielsen og sekretariatslederen. Hovedbestyrelsen godkendte formandens dispositioner i forbindelse hermed. Aftalekrav 2008 Sekretariatslederen orienterede om status og det udsendte notat af , hvori det kunne konstateres, at en del af TAT s krav er omfattet (måske med en anden formulering), mens andre - og særligt forslaget om en alternativ ansættelsesform er faldet. Det sidste skyldes primært, at ingen andre organisationer havde stillet krav herom. Da hovedkravet til aftalefornyelserne primært er markante lønstigninger betyder det også, at andre krav om forbedringer må vige for dette. Kravene udtages endeligt på CO II repræsentantskabsmøde den ; i dette deltager formanden, næstformanden, Mette Rostgaard og sekretariatslederen som TAT s repræsentanter, mens seniorkonsulenten overværer repræsentantskabsmødet som fagbladsredaktør. Artikler til TAT en og hjemmesiden Seniorkonsulenten gav en status over artikler m.v. til TAT en. Med den foreliggende stofmængde er der en risiko for, at en eller to artikler må skubbes ud til næste nummer (1/2008). Program for tillidsmandsmødet 2008 Sekretariatslederen redegjorde for sine foreløbige sonderinger vedr. foredragsholdere og kunne konstatere, at der er en tendens til stigende honorarer. En af foredragsholderne vil have, at en af hans bøger skal købes i et antal svarende til deltagerne. Hovedbestyrelsen besluttede at acceptere udgifterne til foredragsholdere, dog uden bogkøb til deltagerne. Hvis den pågældende foredragsholder insisterer, skal der findes en erstatning. Hovedbestyrelsen foretog en ændring i programmet for første dag, da man ønske at der skal indgå en orientering om forløbet af overenskomst- og aftaleforhandlingerne, fx ved formanden for KTO, der også er formand for LC og dermed en af hovedforhandlerne på CFU-området. Sagen undersøges. 2

3 Handlingsprogram for uddannelse 2008 Sekretariatslederen oplyste, at der er indgået aftale med Christine Feldthaus som oplægsholder på brunchmødet den med emnet Hvad har moderne mennesker gang i?, ligesom der er indgået aftale med Lars Lundgaard om en temadag den (for ledere og TR) med emnet: Lederen ud af kontrolrummet. Hovedbestyrelsen godkendte ændringerne i handlingsprogrammet for uddannelse Uddannelsesoverenskomst på Fødevareområdet Gert Nielsen havde foretaget en screening af det område, som den påtænkte uddannelse skulle indgå i, og konstateret, at der på Slagteriskolen i Roskilde eksisterer en uddannelse som procesteknolog. Det var hans skøn, at der på fødevareområdet ikke var plads til yderligere en kortere videregående uddannelse. På den baggrund foreslog formanden og Gert Nielsen, at man indstiller yderligere undersøgelser omkring en sådan uddannelse, hvilket meddeles konsulent Marie Bjørk Nordlund. Hovedbestyrelsen godkendte, at planerne om etablering af en ny KVU inden for fødevareområdet blev skrinlagt, at projektet opgives og sagen herefter betragtes som afsluttet. Retningslinjer for forbrug af Fond J Sekretariatslederen orienterede om, at TAT over for Forsikringsagenturforeningen har foreslået, at arrangementer, hvori der indgår overskudsmidler afregnes således, at Overskudsfonden giver tilskud i form af totalomkostningerne pr. deltager, der har forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring. Senest er der med udgangspunkt i denne model modtaget refusion fra Forsikringsagenturforeningen vedrørende temadagen om coaching og hovedbestyrelsesseminaret i Middelfart. Det er dog endnu uafklaret, hvorvidt vi får refusion for øvrige temadage, der var afviklet før Forsikringsagenturforeningen udsendte nye retningslinjer. Der er aftalt møde med formanden for Forsikringsagenturforeningen den , hvor man håber at kunne nå til en aftale om det fremtidige samarbejde. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Mødedatoer i 2008 Det blev aftalt at flytte det planlagte HB-seminar således, at det starter søndag den og afsluttes med hjemrejse onsdag

4 Organisationsudvikling i den offentlige sektor Sekretariatslederen oplyste, at det havde været vanskeligt at få CO II s hovedbestyrelse til at interessere sig for sagen, idet nogle blot henviste til, at det er problemer, der løses i de lokale samarbejdsudvalg. Det var dog lykkedes at få CO II til at undersøge sagen i Personalestyrelsen, ligesom centralorganisationen gav et tilsagn om at ville bistå organisationerne, hvis der måtte opstå problemer undervejs. Kursus i økonomi og omkostningsstyring I fortsættelse af drøftelse på sidste HB-møde var der udsendt materiale pr. mail 8. oktober Det skulle drøftes, om TAT skal udbyde et kursus indenfor det anførte emne. Sekretariatslederen meddelte, at Klavs Fremm som udgangspunkt er imod, at TAT går ind i uddannelsesprojektet, idet han mener, at denne form for uddannelse ikke er organisationens men arbejdsgiverens opgave, ligesom han er af den opfattelse, at det vil være en for stor økonomisk belastning i vores økonomiske situation. Mette Rostgaard mente, at man skulle se på, hvorvidt et sådant kursus(forløb) giver kursisterne generelle eller specifikke kompetencer, og hun foreslog, at sagen skulle overvintre til efter den planlagte temadag med Lars Lundgaard ( ). Fo r- manden tilkendegav, at vi hele tiden havde diskuteret, hvad vi skulle udbyde i forhold til vore leder-medlemmer, og seniorkonsulenten tilføjede, at det foreslåede kursus formentlig ville være uinteressant for vore medlemmer på erhvervsskoleområdet, der kører mange af den slags kurser selv. Gert Nielsen tilsluttede sig Mette Rostgaards forslag med at vente indtil vi har afviklet temadagen med Lars Lundgaard, men han ville gerne have en plan for, hvad vi vil, og hvad der må være relevant for vore medlemmer. Det blev nævnt, at et andet emne kunne være højesteretsdommer, professor Peter Christensen om ytringsfrihed. Hovedbestyrelsen besluttede at lade spørgsmålet om etablering af et kursus i økonomi og omkostningsstyring afvente udfaldet af temadagen i april CO II-Lederforum (CO II-LF) På baggrund af en indstilling fra bestyrelsen for Sammenslutningen af TATmedlemmer ved Erhvervsskolernes (STATE) besluttede hovedbestyrelsen, at TAT hurtigst muligt udmelder sig af CO II-LF. 4

5 Ansøgning om psykologibistand Sekretariatslederen orienterede om, at der forelå en ansøgning om psykologbistand fra et medlem, som vi kører en arbejdsskadesag for i FTF. Arbejdsskaden er begrundet i arbejdsprovokeret stress. Det pågældende medlem har hidtil fået psykologbistand via sit tjenestesteds abonnement hos Falck Care, men har efter psykologens opfattelse behov for yderligere et antal konsultationer. Hovedbestyrelsen bevilgede 10 konsultationer, der såfremt hun er medlem af Tjenestemændenes Forsikring - kan dækkes af Overskudsfond J, ellers via TAT s bistandsfond. Konvertering af driftsmidler til Løn - Arbejdstilsynet Lars Arly Rasmussen oplyste, at de tilsynsførende i Arbejdstilsynet alle oppebærer et fleksibilitetstillæg på kr. årligt med udgangspunkt i, at de har en hjemmearbejdsplads. Nu agter tilsynet at forhøje tillægget som kompensation for udgifter i forbindelse med spisepauser, der ligger uden for tjenestestedet. Derved overføres driftsmidler til lønmidler. Hovedbestyrelsen fandt det meget betænkeligt, at en sådan driftsudgift gives som løn, ligesom der skal gives kompensation for den skattemæssige del af en sådan omkostningsdækkende ydelse. Hovedbestyrelsen vil ikke indgå i en aftale af denne karakter og pålagde lokalafdelingen at afstå herfra. Sager til orientering Henvendelse til Helbredsnævnet om at få revurderet en afgørelse om he l- bredsbetinget afsked med ordinær egenpension af en kontorfuldmægtig Sekretariatslederen oplyste, at TAT i forbindelse med en helbredsbetinget afsked havde rettet henvendelse til Helbredsnævnet med henblik på genoptagelse af sagen, fordi det pågældende medlem kun var blevet tillagt ordinær svagelighedspension. Der køres nu i hendes hjemkommune en sag om social førtidspension, fordi kommunen har konstateret, at der ikke er nogen restarbejdsevne at udnytte. Helbredsnævnet kan imidlertid kun træffe afgørelse på grundlag af lægelige erklæringer, men var indstillet på at genoptage sagen, såfremt tjenestestedet var indstillet på at betale de nødvendige lægeerklæringer. TAT har herefter haft kontakt med det pågældende ressortministerium, der har erklæret sig villig hertil, således at afskedigelsesgrundlaget kan bedømmes endnu en gang. 5

6 Kørselssagen i Arbejdstilsynet Seniorkonsulenten oplyste, at sagen nu er berammet til hovedforhandling i Tjenestemandsretten den 16. juni 2008 kl Lars Arly Rasmussen tilkendegav, at de lokale organisationer fuldt ud var tilfreds med CFU-arbejdsgruppens kommentarer og korrektioner til Kammeradvokatens svarskrift, der var tilstillet advokat Karen-Margrethe Schebye, idet man har besluttet at holde sig stringent til fortolkning af aftalen om tjenesterejser. Mødet sluttede kl Godkendt på HB-møde nr. 11/2007 den 7. december 2007 Lars Bonde Eriksen formand 6

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. september 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Beretning 2003/06 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmøde Sørup Herregaard 27. april 2006 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade 10 1153

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 19. årgang juli 2009 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere