1. Resume og konklusioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Resume og konklusioner"

Transkript

1 Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013

2 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen til, hvor søger de rådgivning, og hvilke ønsker til arrangementer har de? Spørgsmål som disse ønskede Deltidsudvalget i Djursland Landboforening svar på, efter udvalget var blevet dannet i Som en af sine første aktiviteter tog udvalget derfor initiativ til en markedsanalyse. Fra begyndelsen af november 2012 og frem til 8. februar 2013 kunne alle Djurslands deltidslandmænd besvare et spørgeskema på landboforeningens hjemmeside, uanset om de var medlemmer af foreningen eller ej. Spørgeskemaet og en opfordring til at deltage blev annonceret og omtalt i relevante blade, aviser og hjemmesider. I alt 97 personer har brugt spørgeskemaet, og deres svar er grundlag for denne rapport. Nogle få af deltagerne (også kaldet respondenterne) svarede kun på en del af spørgsmålene, men langt de fleste svarede på alle. Antallet af svar fremgår under omtalen af de enkelte spørgsmål. En del af spørgsmålene var udformet med forskellige svar, som respondenterne skulle give karakterer på en skala fra 0 til 5, med 0 for ingen interesse eller relevans, og 5 som det mest interessante/relevante. Svarene på disse spørgsmål er i nærværende rapport omregnet til point, således at et kryds ved 5 giver 5 point osv. Derefter er respondenternes point lagt sammen, hvorved der dannes et samlet billede af alle svarene. Ud fra markedsanalysens datamateriale har freelance journalist og kommunikationskonsulent Per Henrik Hansen skrevet denne rapport. Indhold: 1. Resume og konklusioner 2. Hvem er deltidslandmændene på Djursland? 3. Hvad interesserer de sig for? 4. Hvor søger de informationer? 5. Hvor søger de rådgivning? 6. Hvad søger de rådgivning om? 7. Hvad er deres forventninger til rådgivningen? 8. Hvilke møder og andre arrangementer går de til?

3 1. Resume og konklusioner Kapitel 2, hvem deltidslandmændene er: Trækker vi oplysningerne om de djurslandske deltidslandmænd lidt hårdt op og tegner et billede af den typiske deltidslandmand på Djursland, ser vi en midaldrende mand med en videregående uddannelse, som har boet på landet i mindst 11 år. Han har ikke nogen landbrugsfaglig baggrund, og han opfatter mere sig selv som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende end som landmand. Han har valgt at bo på landet på grund af naturen og de gode rammer, som et mindre landbrug giver for familielivet. Der hører op til 25 hektar jord til ejendommen. Men som med alle skarpt optrukne billeder, er der mange flere facetter i den virkelige verden. Der findes således også deltidslandmænd som er kvinder, unge, er ufaglærte eller har en landbrugsfaglig baggrund, og der er deltidslandmænd med en stærk motivation til at drive en rentabel landbrugsdrift på over 100 hektar. De er bare i mindretal. Kapitel 3, deres interesser i forhold til landbruget: Her er det naturen der står øverst på listen. Dette er i god overensstemmelse med at det ikke er landbruget som erhverv, men de mere bløde værdier, der er den vigtigste motivation til at bo på landet for den typiske deltidslandmand. Dog er det også værd at lægge mærke til, at nummer to på interesselisten er et klassisk landbrugsfagligt emne, nemlig planteavl. Derefter kommer selvforsyning som nummer tre. Det vil sige, at ønsket om at producere familiens egne fødevarer betyder relativt meget for en hel del deltidslandmænd. Kapitel 4, foretrukne steder at søge efter information: De traditionelle landbrugs-fagblade holder skansen som deltidslandmændenes foretrukne kilde til informationer. Men bladene er skarpt forfulgt af forskellige internetsites. Især Google og tilsvarende søgemaskiner er næsten lige så meget benyttet til informationssøgning som fagbladene. Men også Landbrugsinfo, Djursland Landboforenings hjemmeside og Videncentret for Landbrugs hjemmeside bliver brugt flittigt. Kapitel 5, hvor søger deltidslandmændene rådgivning: En tredjedel af deltagerne i undersøgelsen klarer sig helt uden rådgivning. Ud af de to tredjedele, som søger rådgivning, bruger de 85 procent, svarende til 52 personer, Djursland Landboforening. 31 af disse 52 deltidslandmænd søger også rådgivning andre steder. Det gælder især revisorbistand, som de får hos private revisorer eller i andre landboforeninger. De afdelinger i Djursland Landboforening, som deltidslandmændene bruger mest, er Planter og Økonomi. De bliver begge brugt af flere end 30 ud af 50, der får rådgivning i foreningen. I betragtning af at natur topper listen over deltidslandmændenes interesser, kan det undre at kun et mindretal 15 ud af 50 søger rådgivning hos afdelingen Natur. Det må tolkes som et udtryk for, at interesse ikke er ensbetydende med et ønske om at gå i gang med naturplejeprojekter eller lignende. Deltagerne i undersøgelsen søger også rådgivning og sparring andre steder end hos professionelle. Faktisk er internettet og nabolandmænd de mest populære svar på spørgsmålet om, hvor de søger rådgivning og sparring. Djursland Landboforening er det tredje mest brugte svar, og dernæst kommer Hos firmaer hvor jeg køber varer og Venner og familie. Kapitel 6, hvad de søger rådgivning om: Skat/regnskab/økonomi samt planteavl er de områder, hvor undersøgelsens deltagere hovedsageligt søger rådgivning og sparring. Dernæst kommer forsikring og pension samt jura. Først på femte pladsen kommer husdyrproduktion. Kapitel 7, deres forventninger til rådgivningen: Kvalitet og troværdighed er de egenskaber som respondenterne lægger mest vægt på i deres forventninger til rådgivningen. Men også personlig kontakt og det kun at have én kontaktperson har stor betydning. Kapitel 8, møder og arrangementer: Den klart mest populære type arrangement er et aftenmøde med foredrag om et enkelt emne. Godt 75 procent foretrækker denne type. Lidt under 50 procent er interesserede i at deltage i Erfa-grupper eller faglige netværk, og 35 procent vil gerne møde op til en konference med flere faglige indlæg.

4 2. Hvem er deltidslandmændene på Djursland? Det korte svar er, at det er en meget blandet gruppe, når man ser på interesser, uddannelsesmæssig baggrund, alder og andre faktorer. Men den store blandede gruppe kan deles op i mindre grupper, hvoraf nogle er klart større end andre. Ser man på køn, er der langt overvejende tale om mænd. Af de 81, der svarede på dette spørgsmål i undersøgelsen, er de 66 mænd og 15 er kvinder. I procenter svarer det til 81,5 % mænd og 18,5 % kvinder. Aldersmæssigt er den gennemsnitlige deltidslandmand på Djursland kommet godt over ungdommens vår. Som det ses i Figur 1, er cirka en tredjedel i 40 erne, en anden tredjedel er mellem 51 og 60 år, og en fjerdedel er 60 år eller ældre. Figur 1: Aldersfordeling. 81 respondenter. Med en stor overvægt af midaldrende og ældre, og man må formode veletablerede mennesker, er det ikke overraskende, at hele 84 procent har boet på landet i over 10 år. Der er dog også deltidslandmænd, for hvem det er nyt at bo på landet og arbejde med jord og husdyr. Således har 7 procent af samtlige 97, der deltog i undersøgelsen, boet på landet i mindre end 6 år. Uddannelsesmæssigt er der en lille overvægt af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse. De udgør tilsammen 52 procent af de 81, der svarede på spørgsmålet om uddannelse. De to grupper af henholdsvis faglærte og personer med kort videregående uddannelse udgør tilsammen 40 procent. Tallene for uddannelse skal dog tages med et vist forbehold, da et spørgeskema som i denne undersøgelse formentlig appellerer mest til folk med en boglig baggrund. Det vil sige, at gruppen med faglig eller ingen uddannelse kan være større, end det fremgår her.

5 Figur 2: Afsluttet uddannelse. 81 respondenter. 32 af 81 respondenter, svarende til 39,5 procent, har en landbrugsfaglig baggrund. For eksempel fra landbrugsskole. De øvrige 60,5 procent har ingen landbrugsfaglig baggrund. Hvad betragter deltidslandmændene sig selv som? Ser de først og fremmest sig selv som deltidslandmand, lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende? Det har 93 svaret på i undersøgelsen. Som det ses af Figur 3, er det lidt mindre end en fjerdedel, der ser sig selv som først og fremmest deltidslandmand. Figur 3: Svar på spørgsmålet: Hvad betragter du dig selv som? 93 respondenter.

6 At så forholdsvis få primært betragter sig selv som deltidslandmand hænger godt sammen med, at de vigtigste motiver til at bo på landet er herlighedsværdier og udfoldelsesmuligheder i fritiden samt det gode familieliv. Hvorimod kun et mindretal er drevet af ønsket om at have en landbrugsproduktion på den ene eller anden måde. Det fremgår af Figur 4. Figur 4: Svar på spørgsmålet: Hvorfor har du valgt at drive landbrug og/eller bo på landet? 91 respondenter. Langt over halvdelen har en ejendom på under 26 hektar. 22 ud af 100 driver endda under 2 hektar, mens lidt færre 18 ud af 100 driver mere end 50 hektar. Figur 5: Størrelsen af ejendomme. 95 respondenter

7 3. Hvad interesserer de sig for? Under spørgsmålet Hvor interessant er følgende områder for dig inden for dit landbrug blev deltagerne i undersøgelsen bedt om at vurdere 13 interessefelter på en skala fra 0-5. Tæller man svarene sammen, får man de tal, der fremgår af Figur 6. Som det ses er topscoreren Natur med 300 point. Det svarer til at undersøgelsens deltagere i gennemsnit vurderede Natur til 3,4 på 0-5 skalaen. Planteavl scorer næsthøjest med 263 point, svarende til et gennemsnit på 3,0. Mens de to øverste på interesselisten således falder indenfor almindelig landbrugsrådgivnings rammer, falder nummer tre på listen selvforsyning udenfor rammerne. I hvert fald hvis begrebet selvforsyning skal forstås som produktion af fødevarer til eget forbrug. Da en sådan produktion foregår i langt mindre skala end de produktioner, som rådgivningen normalt drejer sig om, kan der muligvis være et uopfyldt behov for rådgivning om produktion i selvforsynings-skala. Figur 6: Vægtning af interesseområder. Tallene for neden viser antal point afgivet af 89 respondenter. Natur Planteavl Selvforsyning Husdyrproduktion Hobbydyr Økologi Forarbejdning af fødevarer Jagt Skovdrift Gårdbutikker Heste Gartneri Andet

8 4. Hvor søger de informationer? Som det ses i Figur 7 er de gode gamle trykte fagblade det mest populære, når deltidslandmændene søger efter informationer af betydning for deres landbrug. 300 point får de, svarende til et gennemsnit på 3,5 på 0-5 skalaen. Men de klassiske fagblade bliver skarpt forfulgt at internettet. Især Google og lignende søgemaskiner er populære og får en score på 278 point (i gennemsnit 3,2). Internet-søgningernes popularitet hænger utvivlsomt sammen med flere ting: De er gratis, de kan foretages, lige når behovet opstår, og med lidt øvelse kan en søgning målrettes meget præcist, efter hvad man ønsker at få noget at vide om. Nr. to og tre på listen er henholdsvis websitet Landbrugsinfo og Djursland Landboforenings hjemmeside. Og som nummer fire kommer Videncentret for Landbrug, hvormed formentlig menes Videncentrets hjemmeside. Altså er der fire lokaliteter på internettet blandt de øverste fem på listen over foretrukne steder for søgning af information. Figur 7: Foretrukne steder at søge information. 86 respondenter. Fagblade om landbrug Google / andre søgesider Landbrugsinfo Djursland Landboforenings hjemmeside Videncentret for Landbrug Lokalavisen Dagblade Landsdækkende aviser Andet LandTV

9 5. Hvor søger de rådgivning? Næsten to tredjedele af respondenterne (63 procent) bruger rådgivning, de sidste 37 procent gør ikke. Blandt de to tredjedele, der søger rådgivning, er Djursland Landboforening ret populær. 34 procent af dem søger kun rådgivning her, 51 procent søger rådgivning både her og andre steder, mens 15 procent kun søger rådgivning andre steder. I faktiske tal er der 52 respondenter, der søger rådgivning i Djursland Landboforening. 21 af dem får kun rådgivning her, 31 gør det også andre steder. Figur 8 viser hvilke afdelinger de 52 benytter sig af. Figur 8: Deltidslandmændenes brug af de forskellige afdelinger i Djursland Landboforening. 50 respondenter. Planter Økonomi Natur Juridisk Andet Som nævnt er der 31 respondenter, som bruger rådgivning i Djursland Landboforening, men også søger rådgivning andre steder. Desuden er der 9 respondenter, som udelukkende får rådgivning andre steder. Figur 9 viser hvilke rådgivere der bliver søgt udenfor Djursland Landboforening. Som det ses, er det især populært at søge revisor-rådgivning udenfor den lokale landboforening. Figur 9: Benyttet rådgivning fra andre end Djursland Landboforening. De røde søjler viser respondenter som slet ikke søger rådgivning hos Djursland Landboforening (9 respondenter). De blå søjler angiver dem som også bruger Djursland Landboforening (30 respondenter). Revisor, ikke DL brugere Revisor, DL brugere Revisor fra anden landbrugsforening, ikke DL brugere Revisor fra anden landbrugsforening, DL brugere Privat rådgiver eller enkeltperson, ikke DL brugere Privat rådgiver eller enkeltperson, DL brugere Andet, ikke DL brugere Andet, DL brugere Respondenterne er også blevet spurgt mere bredt om, hvor de oftest søger rådgivning og sparring. Ved dette spørgsmål har de fået flere svarmuligheder, som de skulle placere på en 0 til 5 skala. Det samlede resultat ses i figur 10.

10 Det er værd at lægge mærke til, at bortset fra Djursland Landboforening (som er nummer tre) er de fem øverste på listen gratis kilder til rådgivning og sparring. Tallene forneden angiver antal point. Figur 10: Kilder til rådgivning og sparring, sat op efter popularitet. 85 respondenter. Internettet Nabolandmænd Djursland Landboforening Hos firmaer hvor jeg køber varer Venner og familie Anden landbrugsfaglig rådgivning Netværk / erfa-gruppe Dyrlæge Andre steder Selvstændig konsulent

11 6. Hvad søger de rådgivning om? Som det ses i Figur 11 er der særligt to områder, hvor deltidslandmændene søger rådgivning: Skat/regnskab/økonomi og planteavl. På de næste pladser kommer yderligere to ikke-landbrugsfaglige områder: Jura og forsikring/pension. Sammenligner man Figur 11 med den prioriterede liste over hvad der interesserer deltidslandmændene (se kapitel 3), er det påfaldende, at kun planteavl har samme placering på de to lister, nemlig som nummer to. På interesselisten er topscoreren natur, men det emne er kun nummer seks, når man spørger hvad deltagerne i undersøgelsen søger rådgivning om. Og selvforsyning er nummer tre på interesselisten, men på det område findes der slet ikke rådgivning, og det er derfor ikke med i Figur 11. Figur 11: Områder hvor deltidslandmænd hovedsageligt søger rådgivning. 84 respondenter. Skat/regnskab/økonomi Planteavl Forsikring og pension Juridiske emner Husdyrproduktion Natur og jagt Byggeri Virksomhedsudvikling og afsætning Heste Andre områder

12 7. Hvad er deres forventninger til rådgivningen? Rådgivningens kvalitet og troværdighed er helt afgørende for deltidslandmændene. Begge de to egenskaber scorer i gennemsnit over 4 på 0-5 skalaen, når undersøgelsens deltagere præsenteres for forskellige svar på spørgsmålet Hvad er mest afgørende for den rådgivning, du ønsker at modtage? Det er de højeste gennemsnit i hele undersøgelsen og dermed de mest entydige svar. Men også den personlige kontakt og det kun at have en enkelt kontaktperson betyder meget for mange af deltidslandmændene. Figur 12: Det mest afgørende for den rådgivning, respondenterne ønsker at modtage. 83 respondenter. Kvalitet Troværdighed Personlig kontakt Kun én kontaktperson Fastprisaftaler Al rådgivning på ét sted At slippe for administrative opgaver Sparring om landbrugsfaglige emner Tilgængelighed udenfor arbejdstid Andet

13 8. Hvilke møder og andre arrangementer går de til? 40 ud af 81, der svarede på et spørgsmål, om de har deltaget i et arrangement i Djursland Landboforening inden for det seneste år, svarede ja. Blandt de 41, der omvendt svarede nej, må en del formodes slet ikke at være medlemmer af foreningen. Af dem, der har deltaget i et eller flere arrangementer det seneste år, har 50 procent hørt om arrangementet gennem en annonce. 48 procent havde læst om det på internettet, 30 procent havde læst om det i en omtale i en avis og 33 procent havde fået en personlig invitation. 10 procent kendte til arrangementet ved at have fået en SMS. Det vil sige at en god gammeldags annonce fortsat er den mest effektive metode til at samle deltagere til et arrangement eller møde, efterfulgt af omtale på internettet, avisomtale og personlige invitationer. Ser man på deltagernes motivation til at deltage i mødet (Figur 13) er det helt klart, at et målrettet fokus på arrangementets emne er afgørende for at samle deltagere. Figur 13: Deltagernes svar på spørgsmålet om hvorfor de deltog i arrangementet. 40 respondenter. Ser man på dem der ikke har deltaget i arrangement det sidste år, er det påfaldende at 44 procent angiver manglende viden om Djurslands Landboforenings arrangementer som en af flere årsager til, at de ikke har deltaget. Det kunne tyde på, at der er behov for øget information om foreningens arrangementer. Se Figur 14.

14 Figur 14: Fordeling af svar på spørgsmålet til 41 respondenter om hvorfor de ikke har deltaget i et arrangement det seneste år. Hver respondent kunne afgive flere svar. 81 deltagere i undersøgelsen har svaret på et spørgsmål om hvilket tidspunkt, der passer dem bedst for arrangementer. Et klart flertral på 58 procent foretrækker aftenmøder. 26 procent vil helst gå til et fyraftenmøde mellem kl. 17 og procent af deltidslandmændene foretrækker arrangementer i weekenden. Blot 6 procent vil helst deltage i et dagsmøde. Deltidslandmændene er også blevet spurgt om, hvilken type arrangementer, de er mest interesserede i at deltage i. Som det ses i Figur 15 er topscoreren helt klart foredragsarrangementer med et enkelt emne. Den type er 76 procent interesseret i. Det passer også godt sammen med, at et målrettet emnefokus var den vigtigste drivkraft for at deltage blandt dem, som har været med på et af Djursland Landboforenings arrangementer det seneste år. Figur 15: Procentvis fordeling af svar på spørgsmålet om hvilken type arrangement man er mest interesseret i at deltage i. Hver respondent kunne krydse af ved flere svar. 82 respondenter. Foredragsarrangement med et emne Erfa-grupper Faglige netværk Konference med flere faglige indlæg Sociale netværk Fælles indkøb Kursus over flere dage Andet, angiv hvad 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

15 Endvidere er respondenterne blevet bedt om at komme med forslag til indholdet af kommende arrangementer. Blandt forslagene var i stikordsform: Enkeltbetaling og muligheder for anden landbrugsstøtte Fælles indkøb Samspillet mellem natur og landbrug Økonomi Svin Økologisk ukrudtsbehandling Pasning af nyplantet skov Fårehold Hobbylandbrug høns, får, honning Forsikring Optimering af kødkvæg Selvforsyning Økologisk havebrug Nyeste lovkrav indenfor planteavl (sprøjtning, gødning mv.) Planteavl Salg af ejendom Klimaforandringer Jura i forbindelse med handel og kontrakter EU-regler og udfyldelse af skemaer Nicheproduktion af kvalitetskød fra forskellige dyrearter Foderproduktion på små arealer

16 Deltidsudvalget Føllevej Rønde Tlf Projektet er støttet af Landdistriktspuljen Fotos: Djursland Landboforening og Landsforeningen for Landboturisme

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Kommunikationsplan, FlexMark

Kommunikationsplan, FlexMark Deltidslandmænd Konsulenter Ledende konsulenter Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August 16-02-2011 Kommunikationsplan, FleMark Aktivitet Målgruppe 2009 2010 Direct mail

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

Spørgeskema. I første del vil vi gerne bede dig om, at svare på nogle spørgsmål vedrørende dig selv og din sproglige baggrund. 1. Din alder:...

Spørgeskema. I første del vil vi gerne bede dig om, at svare på nogle spørgsmål vedrørende dig selv og din sproglige baggrund. 1. Din alder:... Som led i vores undersøgelse af diverse engelske dialekter vil vi gerne bede om din hjælp ved at du udfylder følgende spørgeskema. Du må svare på både engelsk og dansk. I første del vil vi gerne bede dig

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken, Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N. 63 besvarelser i alt 39 på papir 24 elektronisk

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Der kommer først en række afkrydsningsspørgsmål. Derefter får du mulighed for med egne ord at uddybe evt. ris eller ros.

Der kommer først en række afkrydsningsspørgsmål. Derefter får du mulighed for med egne ord at uddybe evt. ris eller ros. I dette spørgeskema har du mulighed for at fortælle om din oplevelse som kunde hos virksomhed X. På denne måde kan virksomheden se, hvad der er gået godt galt hos dig. Ledelsen får således mulighed for

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Marts 2013 Rapporten er udarbejdet for Patientsikkert Sygehus af: Ida Hoeck Analyse og Rådgivning

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Resultater af spørgeskemaundersøgelse Resultater af spørgeskemaundersøgelse Vi har opstillet resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i tre tabeller. Den første viser antallet af respondenter fordelt på de forskellige spørgsmål. Den næste

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt

Læs mere

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrevet er sendt til: Landsudvalget for Danske Deltidslandmænd og kontaktpersoner i de lokale/regionale foreninger Nr. 1 Juni 2014 Årsmøde 25. oktober 2014 Danske

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

NETworking, NETværk og iværksætterrådgivning i DLBR

NETworking, NETværk og iværksætterrådgivning i DLBR Konference for rådgivning af deltidslandmænd 2010 NETworking, NETværk og iværksætterrådgivning i DLBR 30. september 2010 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere