1. Resume og konklusioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Resume og konklusioner"

Transkript

1 Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013

2 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen til, hvor søger de rådgivning, og hvilke ønsker til arrangementer har de? Spørgsmål som disse ønskede Deltidsudvalget i Djursland Landboforening svar på, efter udvalget var blevet dannet i Som en af sine første aktiviteter tog udvalget derfor initiativ til en markedsanalyse. Fra begyndelsen af november 2012 og frem til 8. februar 2013 kunne alle Djurslands deltidslandmænd besvare et spørgeskema på landboforeningens hjemmeside, uanset om de var medlemmer af foreningen eller ej. Spørgeskemaet og en opfordring til at deltage blev annonceret og omtalt i relevante blade, aviser og hjemmesider. I alt 97 personer har brugt spørgeskemaet, og deres svar er grundlag for denne rapport. Nogle få af deltagerne (også kaldet respondenterne) svarede kun på en del af spørgsmålene, men langt de fleste svarede på alle. Antallet af svar fremgår under omtalen af de enkelte spørgsmål. En del af spørgsmålene var udformet med forskellige svar, som respondenterne skulle give karakterer på en skala fra 0 til 5, med 0 for ingen interesse eller relevans, og 5 som det mest interessante/relevante. Svarene på disse spørgsmål er i nærværende rapport omregnet til point, således at et kryds ved 5 giver 5 point osv. Derefter er respondenternes point lagt sammen, hvorved der dannes et samlet billede af alle svarene. Ud fra markedsanalysens datamateriale har freelance journalist og kommunikationskonsulent Per Henrik Hansen skrevet denne rapport. Indhold: 1. Resume og konklusioner 2. Hvem er deltidslandmændene på Djursland? 3. Hvad interesserer de sig for? 4. Hvor søger de informationer? 5. Hvor søger de rådgivning? 6. Hvad søger de rådgivning om? 7. Hvad er deres forventninger til rådgivningen? 8. Hvilke møder og andre arrangementer går de til?

3 1. Resume og konklusioner Kapitel 2, hvem deltidslandmændene er: Trækker vi oplysningerne om de djurslandske deltidslandmænd lidt hårdt op og tegner et billede af den typiske deltidslandmand på Djursland, ser vi en midaldrende mand med en videregående uddannelse, som har boet på landet i mindst 11 år. Han har ikke nogen landbrugsfaglig baggrund, og han opfatter mere sig selv som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende end som landmand. Han har valgt at bo på landet på grund af naturen og de gode rammer, som et mindre landbrug giver for familielivet. Der hører op til 25 hektar jord til ejendommen. Men som med alle skarpt optrukne billeder, er der mange flere facetter i den virkelige verden. Der findes således også deltidslandmænd som er kvinder, unge, er ufaglærte eller har en landbrugsfaglig baggrund, og der er deltidslandmænd med en stærk motivation til at drive en rentabel landbrugsdrift på over 100 hektar. De er bare i mindretal. Kapitel 3, deres interesser i forhold til landbruget: Her er det naturen der står øverst på listen. Dette er i god overensstemmelse med at det ikke er landbruget som erhverv, men de mere bløde værdier, der er den vigtigste motivation til at bo på landet for den typiske deltidslandmand. Dog er det også værd at lægge mærke til, at nummer to på interesselisten er et klassisk landbrugsfagligt emne, nemlig planteavl. Derefter kommer selvforsyning som nummer tre. Det vil sige, at ønsket om at producere familiens egne fødevarer betyder relativt meget for en hel del deltidslandmænd. Kapitel 4, foretrukne steder at søge efter information: De traditionelle landbrugs-fagblade holder skansen som deltidslandmændenes foretrukne kilde til informationer. Men bladene er skarpt forfulgt af forskellige internetsites. Især Google og tilsvarende søgemaskiner er næsten lige så meget benyttet til informationssøgning som fagbladene. Men også Landbrugsinfo, Djursland Landboforenings hjemmeside og Videncentret for Landbrugs hjemmeside bliver brugt flittigt. Kapitel 5, hvor søger deltidslandmændene rådgivning: En tredjedel af deltagerne i undersøgelsen klarer sig helt uden rådgivning. Ud af de to tredjedele, som søger rådgivning, bruger de 85 procent, svarende til 52 personer, Djursland Landboforening. 31 af disse 52 deltidslandmænd søger også rådgivning andre steder. Det gælder især revisorbistand, som de får hos private revisorer eller i andre landboforeninger. De afdelinger i Djursland Landboforening, som deltidslandmændene bruger mest, er Planter og Økonomi. De bliver begge brugt af flere end 30 ud af 50, der får rådgivning i foreningen. I betragtning af at natur topper listen over deltidslandmændenes interesser, kan det undre at kun et mindretal 15 ud af 50 søger rådgivning hos afdelingen Natur. Det må tolkes som et udtryk for, at interesse ikke er ensbetydende med et ønske om at gå i gang med naturplejeprojekter eller lignende. Deltagerne i undersøgelsen søger også rådgivning og sparring andre steder end hos professionelle. Faktisk er internettet og nabolandmænd de mest populære svar på spørgsmålet om, hvor de søger rådgivning og sparring. Djursland Landboforening er det tredje mest brugte svar, og dernæst kommer Hos firmaer hvor jeg køber varer og Venner og familie. Kapitel 6, hvad de søger rådgivning om: Skat/regnskab/økonomi samt planteavl er de områder, hvor undersøgelsens deltagere hovedsageligt søger rådgivning og sparring. Dernæst kommer forsikring og pension samt jura. Først på femte pladsen kommer husdyrproduktion. Kapitel 7, deres forventninger til rådgivningen: Kvalitet og troværdighed er de egenskaber som respondenterne lægger mest vægt på i deres forventninger til rådgivningen. Men også personlig kontakt og det kun at have én kontaktperson har stor betydning. Kapitel 8, møder og arrangementer: Den klart mest populære type arrangement er et aftenmøde med foredrag om et enkelt emne. Godt 75 procent foretrækker denne type. Lidt under 50 procent er interesserede i at deltage i Erfa-grupper eller faglige netværk, og 35 procent vil gerne møde op til en konference med flere faglige indlæg.

4 2. Hvem er deltidslandmændene på Djursland? Det korte svar er, at det er en meget blandet gruppe, når man ser på interesser, uddannelsesmæssig baggrund, alder og andre faktorer. Men den store blandede gruppe kan deles op i mindre grupper, hvoraf nogle er klart større end andre. Ser man på køn, er der langt overvejende tale om mænd. Af de 81, der svarede på dette spørgsmål i undersøgelsen, er de 66 mænd og 15 er kvinder. I procenter svarer det til 81,5 % mænd og 18,5 % kvinder. Aldersmæssigt er den gennemsnitlige deltidslandmand på Djursland kommet godt over ungdommens vår. Som det ses i Figur 1, er cirka en tredjedel i 40 erne, en anden tredjedel er mellem 51 og 60 år, og en fjerdedel er 60 år eller ældre. Figur 1: Aldersfordeling. 81 respondenter. Med en stor overvægt af midaldrende og ældre, og man må formode veletablerede mennesker, er det ikke overraskende, at hele 84 procent har boet på landet i over 10 år. Der er dog også deltidslandmænd, for hvem det er nyt at bo på landet og arbejde med jord og husdyr. Således har 7 procent af samtlige 97, der deltog i undersøgelsen, boet på landet i mindre end 6 år. Uddannelsesmæssigt er der en lille overvægt af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse. De udgør tilsammen 52 procent af de 81, der svarede på spørgsmålet om uddannelse. De to grupper af henholdsvis faglærte og personer med kort videregående uddannelse udgør tilsammen 40 procent. Tallene for uddannelse skal dog tages med et vist forbehold, da et spørgeskema som i denne undersøgelse formentlig appellerer mest til folk med en boglig baggrund. Det vil sige, at gruppen med faglig eller ingen uddannelse kan være større, end det fremgår her.

5 Figur 2: Afsluttet uddannelse. 81 respondenter. 32 af 81 respondenter, svarende til 39,5 procent, har en landbrugsfaglig baggrund. For eksempel fra landbrugsskole. De øvrige 60,5 procent har ingen landbrugsfaglig baggrund. Hvad betragter deltidslandmændene sig selv som? Ser de først og fremmest sig selv som deltidslandmand, lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende? Det har 93 svaret på i undersøgelsen. Som det ses af Figur 3, er det lidt mindre end en fjerdedel, der ser sig selv som først og fremmest deltidslandmand. Figur 3: Svar på spørgsmålet: Hvad betragter du dig selv som? 93 respondenter.

6 At så forholdsvis få primært betragter sig selv som deltidslandmand hænger godt sammen med, at de vigtigste motiver til at bo på landet er herlighedsværdier og udfoldelsesmuligheder i fritiden samt det gode familieliv. Hvorimod kun et mindretal er drevet af ønsket om at have en landbrugsproduktion på den ene eller anden måde. Det fremgår af Figur 4. Figur 4: Svar på spørgsmålet: Hvorfor har du valgt at drive landbrug og/eller bo på landet? 91 respondenter. Langt over halvdelen har en ejendom på under 26 hektar. 22 ud af 100 driver endda under 2 hektar, mens lidt færre 18 ud af 100 driver mere end 50 hektar. Figur 5: Størrelsen af ejendomme. 95 respondenter

7 3. Hvad interesserer de sig for? Under spørgsmålet Hvor interessant er følgende områder for dig inden for dit landbrug blev deltagerne i undersøgelsen bedt om at vurdere 13 interessefelter på en skala fra 0-5. Tæller man svarene sammen, får man de tal, der fremgår af Figur 6. Som det ses er topscoreren Natur med 300 point. Det svarer til at undersøgelsens deltagere i gennemsnit vurderede Natur til 3,4 på 0-5 skalaen. Planteavl scorer næsthøjest med 263 point, svarende til et gennemsnit på 3,0. Mens de to øverste på interesselisten således falder indenfor almindelig landbrugsrådgivnings rammer, falder nummer tre på listen selvforsyning udenfor rammerne. I hvert fald hvis begrebet selvforsyning skal forstås som produktion af fødevarer til eget forbrug. Da en sådan produktion foregår i langt mindre skala end de produktioner, som rådgivningen normalt drejer sig om, kan der muligvis være et uopfyldt behov for rådgivning om produktion i selvforsynings-skala. Figur 6: Vægtning af interesseområder. Tallene for neden viser antal point afgivet af 89 respondenter. Natur Planteavl Selvforsyning Husdyrproduktion Hobbydyr Økologi Forarbejdning af fødevarer Jagt Skovdrift Gårdbutikker Heste Gartneri Andet

8 4. Hvor søger de informationer? Som det ses i Figur 7 er de gode gamle trykte fagblade det mest populære, når deltidslandmændene søger efter informationer af betydning for deres landbrug. 300 point får de, svarende til et gennemsnit på 3,5 på 0-5 skalaen. Men de klassiske fagblade bliver skarpt forfulgt at internettet. Især Google og lignende søgemaskiner er populære og får en score på 278 point (i gennemsnit 3,2). Internet-søgningernes popularitet hænger utvivlsomt sammen med flere ting: De er gratis, de kan foretages, lige når behovet opstår, og med lidt øvelse kan en søgning målrettes meget præcist, efter hvad man ønsker at få noget at vide om. Nr. to og tre på listen er henholdsvis websitet Landbrugsinfo og Djursland Landboforenings hjemmeside. Og som nummer fire kommer Videncentret for Landbrug, hvormed formentlig menes Videncentrets hjemmeside. Altså er der fire lokaliteter på internettet blandt de øverste fem på listen over foretrukne steder for søgning af information. Figur 7: Foretrukne steder at søge information. 86 respondenter. Fagblade om landbrug Google / andre søgesider Landbrugsinfo Djursland Landboforenings hjemmeside Videncentret for Landbrug Lokalavisen Dagblade Landsdækkende aviser Andet LandTV

9 5. Hvor søger de rådgivning? Næsten to tredjedele af respondenterne (63 procent) bruger rådgivning, de sidste 37 procent gør ikke. Blandt de to tredjedele, der søger rådgivning, er Djursland Landboforening ret populær. 34 procent af dem søger kun rådgivning her, 51 procent søger rådgivning både her og andre steder, mens 15 procent kun søger rådgivning andre steder. I faktiske tal er der 52 respondenter, der søger rådgivning i Djursland Landboforening. 21 af dem får kun rådgivning her, 31 gør det også andre steder. Figur 8 viser hvilke afdelinger de 52 benytter sig af. Figur 8: Deltidslandmændenes brug af de forskellige afdelinger i Djursland Landboforening. 50 respondenter. Planter Økonomi Natur Juridisk Andet Som nævnt er der 31 respondenter, som bruger rådgivning i Djursland Landboforening, men også søger rådgivning andre steder. Desuden er der 9 respondenter, som udelukkende får rådgivning andre steder. Figur 9 viser hvilke rådgivere der bliver søgt udenfor Djursland Landboforening. Som det ses, er det især populært at søge revisor-rådgivning udenfor den lokale landboforening. Figur 9: Benyttet rådgivning fra andre end Djursland Landboforening. De røde søjler viser respondenter som slet ikke søger rådgivning hos Djursland Landboforening (9 respondenter). De blå søjler angiver dem som også bruger Djursland Landboforening (30 respondenter). Revisor, ikke DL brugere Revisor, DL brugere Revisor fra anden landbrugsforening, ikke DL brugere Revisor fra anden landbrugsforening, DL brugere Privat rådgiver eller enkeltperson, ikke DL brugere Privat rådgiver eller enkeltperson, DL brugere Andet, ikke DL brugere Andet, DL brugere Respondenterne er også blevet spurgt mere bredt om, hvor de oftest søger rådgivning og sparring. Ved dette spørgsmål har de fået flere svarmuligheder, som de skulle placere på en 0 til 5 skala. Det samlede resultat ses i figur 10.

10 Det er værd at lægge mærke til, at bortset fra Djursland Landboforening (som er nummer tre) er de fem øverste på listen gratis kilder til rådgivning og sparring. Tallene forneden angiver antal point. Figur 10: Kilder til rådgivning og sparring, sat op efter popularitet. 85 respondenter. Internettet Nabolandmænd Djursland Landboforening Hos firmaer hvor jeg køber varer Venner og familie Anden landbrugsfaglig rådgivning Netværk / erfa-gruppe Dyrlæge Andre steder Selvstændig konsulent

11 6. Hvad søger de rådgivning om? Som det ses i Figur 11 er der særligt to områder, hvor deltidslandmændene søger rådgivning: Skat/regnskab/økonomi og planteavl. På de næste pladser kommer yderligere to ikke-landbrugsfaglige områder: Jura og forsikring/pension. Sammenligner man Figur 11 med den prioriterede liste over hvad der interesserer deltidslandmændene (se kapitel 3), er det påfaldende, at kun planteavl har samme placering på de to lister, nemlig som nummer to. På interesselisten er topscoreren natur, men det emne er kun nummer seks, når man spørger hvad deltagerne i undersøgelsen søger rådgivning om. Og selvforsyning er nummer tre på interesselisten, men på det område findes der slet ikke rådgivning, og det er derfor ikke med i Figur 11. Figur 11: Områder hvor deltidslandmænd hovedsageligt søger rådgivning. 84 respondenter. Skat/regnskab/økonomi Planteavl Forsikring og pension Juridiske emner Husdyrproduktion Natur og jagt Byggeri Virksomhedsudvikling og afsætning Heste Andre områder

12 7. Hvad er deres forventninger til rådgivningen? Rådgivningens kvalitet og troværdighed er helt afgørende for deltidslandmændene. Begge de to egenskaber scorer i gennemsnit over 4 på 0-5 skalaen, når undersøgelsens deltagere præsenteres for forskellige svar på spørgsmålet Hvad er mest afgørende for den rådgivning, du ønsker at modtage? Det er de højeste gennemsnit i hele undersøgelsen og dermed de mest entydige svar. Men også den personlige kontakt og det kun at have en enkelt kontaktperson betyder meget for mange af deltidslandmændene. Figur 12: Det mest afgørende for den rådgivning, respondenterne ønsker at modtage. 83 respondenter. Kvalitet Troværdighed Personlig kontakt Kun én kontaktperson Fastprisaftaler Al rådgivning på ét sted At slippe for administrative opgaver Sparring om landbrugsfaglige emner Tilgængelighed udenfor arbejdstid Andet

13 8. Hvilke møder og andre arrangementer går de til? 40 ud af 81, der svarede på et spørgsmål, om de har deltaget i et arrangement i Djursland Landboforening inden for det seneste år, svarede ja. Blandt de 41, der omvendt svarede nej, må en del formodes slet ikke at være medlemmer af foreningen. Af dem, der har deltaget i et eller flere arrangementer det seneste år, har 50 procent hørt om arrangementet gennem en annonce. 48 procent havde læst om det på internettet, 30 procent havde læst om det i en omtale i en avis og 33 procent havde fået en personlig invitation. 10 procent kendte til arrangementet ved at have fået en SMS. Det vil sige at en god gammeldags annonce fortsat er den mest effektive metode til at samle deltagere til et arrangement eller møde, efterfulgt af omtale på internettet, avisomtale og personlige invitationer. Ser man på deltagernes motivation til at deltage i mødet (Figur 13) er det helt klart, at et målrettet fokus på arrangementets emne er afgørende for at samle deltagere. Figur 13: Deltagernes svar på spørgsmålet om hvorfor de deltog i arrangementet. 40 respondenter. Ser man på dem der ikke har deltaget i arrangement det sidste år, er det påfaldende at 44 procent angiver manglende viden om Djurslands Landboforenings arrangementer som en af flere årsager til, at de ikke har deltaget. Det kunne tyde på, at der er behov for øget information om foreningens arrangementer. Se Figur 14.

14 Figur 14: Fordeling af svar på spørgsmålet til 41 respondenter om hvorfor de ikke har deltaget i et arrangement det seneste år. Hver respondent kunne afgive flere svar. 81 deltagere i undersøgelsen har svaret på et spørgsmål om hvilket tidspunkt, der passer dem bedst for arrangementer. Et klart flertral på 58 procent foretrækker aftenmøder. 26 procent vil helst gå til et fyraftenmøde mellem kl. 17 og procent af deltidslandmændene foretrækker arrangementer i weekenden. Blot 6 procent vil helst deltage i et dagsmøde. Deltidslandmændene er også blevet spurgt om, hvilken type arrangementer, de er mest interesserede i at deltage i. Som det ses i Figur 15 er topscoreren helt klart foredragsarrangementer med et enkelt emne. Den type er 76 procent interesseret i. Det passer også godt sammen med, at et målrettet emnefokus var den vigtigste drivkraft for at deltage blandt dem, som har været med på et af Djursland Landboforenings arrangementer det seneste år. Figur 15: Procentvis fordeling af svar på spørgsmålet om hvilken type arrangement man er mest interesseret i at deltage i. Hver respondent kunne krydse af ved flere svar. 82 respondenter. Foredragsarrangement med et emne Erfa-grupper Faglige netværk Konference med flere faglige indlæg Sociale netværk Fælles indkøb Kursus over flere dage Andet, angiv hvad 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

15 Endvidere er respondenterne blevet bedt om at komme med forslag til indholdet af kommende arrangementer. Blandt forslagene var i stikordsform: Enkeltbetaling og muligheder for anden landbrugsstøtte Fælles indkøb Samspillet mellem natur og landbrug Økonomi Svin Økologisk ukrudtsbehandling Pasning af nyplantet skov Fårehold Hobbylandbrug høns, får, honning Forsikring Optimering af kødkvæg Selvforsyning Økologisk havebrug Nyeste lovkrav indenfor planteavl (sprøjtning, gødning mv.) Planteavl Salg af ejendom Klimaforandringer Jura i forbindelse med handel og kontrakter EU-regler og udfyldelse af skemaer Nicheproduktion af kvalitetskød fra forskellige dyrearter Foderproduktion på små arealer

16 Deltidsudvalget Føllevej Rønde Tlf Projektet er støttet af Landdistriktspuljen Fotos: Djursland Landboforening og Landsforeningen for Landboturisme

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Gennemførelse af grupperådgivningsforløb

Gennemførelse af grupperådgivningsforløb Gennemførelse af grupperådgivningsforløb Anbefalinger på baggrund af gennemførte forløb hos Centrovice og Djursland Landboforening Udarbejdet af Heidi Hundrup Rasmussen, specialkonsulent i SEGES, i projekt

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Spørgsmål til barriereundersøgelsen Smart Natura

Spørgsmål til barriereundersøgelsen Smart Natura Spørgsmål til barriereundersøgelsen Smart Natura Spørgeskema rettet mod lodsejere i de to pilotområder Demografi 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71+ Alder Køn Mand Kvinde Er du fuldtidslandmand? Hvad din

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE, MAGASINET VÆRDI OG EFFEKTEN

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE, MAGASINET VÆRDI OG EFFEKTEN Djursland den 23. februar Eva Gleerup Økonomi og Virksomhedsledelse DEN SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE, MAGASINET VÆRDI OG EFFEKTEN RAPPORTENS INDHOLD Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika for deltidssegmentet

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Jagter det gode liv på landet

Jagter det gode liv på landet 36 INTERVIEWS Jagter det gode liv på landet Der er ca. 30.000 deltidsbedrifter i Danmark. Deltidslandbruget i Danmark er kendetegnet ved en mangfoldighed i bedriftstyper, skabt gennem en bredde i deltidslandmandens

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Økologiske landmænds informationsbehov

Økologiske landmænds informationsbehov Økologiske landmænds informationsbehov - en analyse af hvilke informationer landmændene har brug for og hvor de henter deres information Sammenfatning Formålet med projektet er, at indsamle viden om hvilke

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

FAKTA. Hvad læser landmænd? - og hvad mener de om deres medier?

FAKTA. Hvad læser landmænd? - og hvad mener de om deres medier? FAKTA Hvad læser landmænd? - og hvad mener de om deres medier? Analyseinstituttet Aspectos Landbrugsbarometer 2012 Kære annoncør. Det er meget andet end de nøgne læsertal, der afgør, hvor man bedst kan

Læs mere

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING 18. april 216 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING FORDELING AF RESPONDENTER I alt er 17 besvarelser blevet indleveret Blandt disse er 983 beskæftiget som selvstændig

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006 El og Energi Læserundersøgelse 200 Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 200 scharling.dk 1 1. Metode Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken, Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N. 63 besvarelser i alt 39 på papir 24 elektronisk

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Dato: 28. december qweqwe

Dato: 28. december qweqwe Dato: 28. december 2016 qweqwe Det åbne land består af landbrugsarealer, skove, naturområder og bebyggelse i landbyer samt fritliggende gårde og huse. Landbrugsarealerne er ofte under pres for en anvendelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Rådgivning for deltidslandmænd

Rådgivning for deltidslandmænd Rådgivning for deltidslandmænd Markedschef Dorte Marcussen Djursland Landboforening 1. november 2010 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds?

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds? .04.07 Ny undersøgelse afliver myter om private opfindere - portræt af de danske opfindere En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut afliver myten om den private opfinder som en person, der arbejder

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Konference for rådgivning af deltidslandmænd. Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011

Konference for rådgivning af deltidslandmænd. Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011 Konference for rådgivning af deltidslandmænd Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere