1. Resume og konklusioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Resume og konklusioner"

Transkript

1 Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013

2 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen til, hvor søger de rådgivning, og hvilke ønsker til arrangementer har de? Spørgsmål som disse ønskede Deltidsudvalget i Djursland Landboforening svar på, efter udvalget var blevet dannet i Som en af sine første aktiviteter tog udvalget derfor initiativ til en markedsanalyse. Fra begyndelsen af november 2012 og frem til 8. februar 2013 kunne alle Djurslands deltidslandmænd besvare et spørgeskema på landboforeningens hjemmeside, uanset om de var medlemmer af foreningen eller ej. Spørgeskemaet og en opfordring til at deltage blev annonceret og omtalt i relevante blade, aviser og hjemmesider. I alt 97 personer har brugt spørgeskemaet, og deres svar er grundlag for denne rapport. Nogle få af deltagerne (også kaldet respondenterne) svarede kun på en del af spørgsmålene, men langt de fleste svarede på alle. Antallet af svar fremgår under omtalen af de enkelte spørgsmål. En del af spørgsmålene var udformet med forskellige svar, som respondenterne skulle give karakterer på en skala fra 0 til 5, med 0 for ingen interesse eller relevans, og 5 som det mest interessante/relevante. Svarene på disse spørgsmål er i nærværende rapport omregnet til point, således at et kryds ved 5 giver 5 point osv. Derefter er respondenternes point lagt sammen, hvorved der dannes et samlet billede af alle svarene. Ud fra markedsanalysens datamateriale har freelance journalist og kommunikationskonsulent Per Henrik Hansen skrevet denne rapport. Indhold: 1. Resume og konklusioner 2. Hvem er deltidslandmændene på Djursland? 3. Hvad interesserer de sig for? 4. Hvor søger de informationer? 5. Hvor søger de rådgivning? 6. Hvad søger de rådgivning om? 7. Hvad er deres forventninger til rådgivningen? 8. Hvilke møder og andre arrangementer går de til?

3 1. Resume og konklusioner Kapitel 2, hvem deltidslandmændene er: Trækker vi oplysningerne om de djurslandske deltidslandmænd lidt hårdt op og tegner et billede af den typiske deltidslandmand på Djursland, ser vi en midaldrende mand med en videregående uddannelse, som har boet på landet i mindst 11 år. Han har ikke nogen landbrugsfaglig baggrund, og han opfatter mere sig selv som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende end som landmand. Han har valgt at bo på landet på grund af naturen og de gode rammer, som et mindre landbrug giver for familielivet. Der hører op til 25 hektar jord til ejendommen. Men som med alle skarpt optrukne billeder, er der mange flere facetter i den virkelige verden. Der findes således også deltidslandmænd som er kvinder, unge, er ufaglærte eller har en landbrugsfaglig baggrund, og der er deltidslandmænd med en stærk motivation til at drive en rentabel landbrugsdrift på over 100 hektar. De er bare i mindretal. Kapitel 3, deres interesser i forhold til landbruget: Her er det naturen der står øverst på listen. Dette er i god overensstemmelse med at det ikke er landbruget som erhverv, men de mere bløde værdier, der er den vigtigste motivation til at bo på landet for den typiske deltidslandmand. Dog er det også værd at lægge mærke til, at nummer to på interesselisten er et klassisk landbrugsfagligt emne, nemlig planteavl. Derefter kommer selvforsyning som nummer tre. Det vil sige, at ønsket om at producere familiens egne fødevarer betyder relativt meget for en hel del deltidslandmænd. Kapitel 4, foretrukne steder at søge efter information: De traditionelle landbrugs-fagblade holder skansen som deltidslandmændenes foretrukne kilde til informationer. Men bladene er skarpt forfulgt af forskellige internetsites. Især Google og tilsvarende søgemaskiner er næsten lige så meget benyttet til informationssøgning som fagbladene. Men også Landbrugsinfo, Djursland Landboforenings hjemmeside og Videncentret for Landbrugs hjemmeside bliver brugt flittigt. Kapitel 5, hvor søger deltidslandmændene rådgivning: En tredjedel af deltagerne i undersøgelsen klarer sig helt uden rådgivning. Ud af de to tredjedele, som søger rådgivning, bruger de 85 procent, svarende til 52 personer, Djursland Landboforening. 31 af disse 52 deltidslandmænd søger også rådgivning andre steder. Det gælder især revisorbistand, som de får hos private revisorer eller i andre landboforeninger. De afdelinger i Djursland Landboforening, som deltidslandmændene bruger mest, er Planter og Økonomi. De bliver begge brugt af flere end 30 ud af 50, der får rådgivning i foreningen. I betragtning af at natur topper listen over deltidslandmændenes interesser, kan det undre at kun et mindretal 15 ud af 50 søger rådgivning hos afdelingen Natur. Det må tolkes som et udtryk for, at interesse ikke er ensbetydende med et ønske om at gå i gang med naturplejeprojekter eller lignende. Deltagerne i undersøgelsen søger også rådgivning og sparring andre steder end hos professionelle. Faktisk er internettet og nabolandmænd de mest populære svar på spørgsmålet om, hvor de søger rådgivning og sparring. Djursland Landboforening er det tredje mest brugte svar, og dernæst kommer Hos firmaer hvor jeg køber varer og Venner og familie. Kapitel 6, hvad de søger rådgivning om: Skat/regnskab/økonomi samt planteavl er de områder, hvor undersøgelsens deltagere hovedsageligt søger rådgivning og sparring. Dernæst kommer forsikring og pension samt jura. Først på femte pladsen kommer husdyrproduktion. Kapitel 7, deres forventninger til rådgivningen: Kvalitet og troværdighed er de egenskaber som respondenterne lægger mest vægt på i deres forventninger til rådgivningen. Men også personlig kontakt og det kun at have én kontaktperson har stor betydning. Kapitel 8, møder og arrangementer: Den klart mest populære type arrangement er et aftenmøde med foredrag om et enkelt emne. Godt 75 procent foretrækker denne type. Lidt under 50 procent er interesserede i at deltage i Erfa-grupper eller faglige netværk, og 35 procent vil gerne møde op til en konference med flere faglige indlæg.

4 2. Hvem er deltidslandmændene på Djursland? Det korte svar er, at det er en meget blandet gruppe, når man ser på interesser, uddannelsesmæssig baggrund, alder og andre faktorer. Men den store blandede gruppe kan deles op i mindre grupper, hvoraf nogle er klart større end andre. Ser man på køn, er der langt overvejende tale om mænd. Af de 81, der svarede på dette spørgsmål i undersøgelsen, er de 66 mænd og 15 er kvinder. I procenter svarer det til 81,5 % mænd og 18,5 % kvinder. Aldersmæssigt er den gennemsnitlige deltidslandmand på Djursland kommet godt over ungdommens vår. Som det ses i Figur 1, er cirka en tredjedel i 40 erne, en anden tredjedel er mellem 51 og 60 år, og en fjerdedel er 60 år eller ældre. Figur 1: Aldersfordeling. 81 respondenter. Med en stor overvægt af midaldrende og ældre, og man må formode veletablerede mennesker, er det ikke overraskende, at hele 84 procent har boet på landet i over 10 år. Der er dog også deltidslandmænd, for hvem det er nyt at bo på landet og arbejde med jord og husdyr. Således har 7 procent af samtlige 97, der deltog i undersøgelsen, boet på landet i mindre end 6 år. Uddannelsesmæssigt er der en lille overvægt af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse. De udgør tilsammen 52 procent af de 81, der svarede på spørgsmålet om uddannelse. De to grupper af henholdsvis faglærte og personer med kort videregående uddannelse udgør tilsammen 40 procent. Tallene for uddannelse skal dog tages med et vist forbehold, da et spørgeskema som i denne undersøgelse formentlig appellerer mest til folk med en boglig baggrund. Det vil sige, at gruppen med faglig eller ingen uddannelse kan være større, end det fremgår her.

5 Figur 2: Afsluttet uddannelse. 81 respondenter. 32 af 81 respondenter, svarende til 39,5 procent, har en landbrugsfaglig baggrund. For eksempel fra landbrugsskole. De øvrige 60,5 procent har ingen landbrugsfaglig baggrund. Hvad betragter deltidslandmændene sig selv som? Ser de først og fremmest sig selv som deltidslandmand, lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende? Det har 93 svaret på i undersøgelsen. Som det ses af Figur 3, er det lidt mindre end en fjerdedel, der ser sig selv som først og fremmest deltidslandmand. Figur 3: Svar på spørgsmålet: Hvad betragter du dig selv som? 93 respondenter.

6 At så forholdsvis få primært betragter sig selv som deltidslandmand hænger godt sammen med, at de vigtigste motiver til at bo på landet er herlighedsværdier og udfoldelsesmuligheder i fritiden samt det gode familieliv. Hvorimod kun et mindretal er drevet af ønsket om at have en landbrugsproduktion på den ene eller anden måde. Det fremgår af Figur 4. Figur 4: Svar på spørgsmålet: Hvorfor har du valgt at drive landbrug og/eller bo på landet? 91 respondenter. Langt over halvdelen har en ejendom på under 26 hektar. 22 ud af 100 driver endda under 2 hektar, mens lidt færre 18 ud af 100 driver mere end 50 hektar. Figur 5: Størrelsen af ejendomme. 95 respondenter

7 3. Hvad interesserer de sig for? Under spørgsmålet Hvor interessant er følgende områder for dig inden for dit landbrug blev deltagerne i undersøgelsen bedt om at vurdere 13 interessefelter på en skala fra 0-5. Tæller man svarene sammen, får man de tal, der fremgår af Figur 6. Som det ses er topscoreren Natur med 300 point. Det svarer til at undersøgelsens deltagere i gennemsnit vurderede Natur til 3,4 på 0-5 skalaen. Planteavl scorer næsthøjest med 263 point, svarende til et gennemsnit på 3,0. Mens de to øverste på interesselisten således falder indenfor almindelig landbrugsrådgivnings rammer, falder nummer tre på listen selvforsyning udenfor rammerne. I hvert fald hvis begrebet selvforsyning skal forstås som produktion af fødevarer til eget forbrug. Da en sådan produktion foregår i langt mindre skala end de produktioner, som rådgivningen normalt drejer sig om, kan der muligvis være et uopfyldt behov for rådgivning om produktion i selvforsynings-skala. Figur 6: Vægtning af interesseområder. Tallene for neden viser antal point afgivet af 89 respondenter. Natur Planteavl Selvforsyning Husdyrproduktion Hobbydyr Økologi Forarbejdning af fødevarer Jagt Skovdrift Gårdbutikker Heste Gartneri Andet

8 4. Hvor søger de informationer? Som det ses i Figur 7 er de gode gamle trykte fagblade det mest populære, når deltidslandmændene søger efter informationer af betydning for deres landbrug. 300 point får de, svarende til et gennemsnit på 3,5 på 0-5 skalaen. Men de klassiske fagblade bliver skarpt forfulgt at internettet. Især Google og lignende søgemaskiner er populære og får en score på 278 point (i gennemsnit 3,2). Internet-søgningernes popularitet hænger utvivlsomt sammen med flere ting: De er gratis, de kan foretages, lige når behovet opstår, og med lidt øvelse kan en søgning målrettes meget præcist, efter hvad man ønsker at få noget at vide om. Nr. to og tre på listen er henholdsvis websitet Landbrugsinfo og Djursland Landboforenings hjemmeside. Og som nummer fire kommer Videncentret for Landbrug, hvormed formentlig menes Videncentrets hjemmeside. Altså er der fire lokaliteter på internettet blandt de øverste fem på listen over foretrukne steder for søgning af information. Figur 7: Foretrukne steder at søge information. 86 respondenter. Fagblade om landbrug Google / andre søgesider Landbrugsinfo Djursland Landboforenings hjemmeside Videncentret for Landbrug Lokalavisen Dagblade Landsdækkende aviser Andet LandTV

9 5. Hvor søger de rådgivning? Næsten to tredjedele af respondenterne (63 procent) bruger rådgivning, de sidste 37 procent gør ikke. Blandt de to tredjedele, der søger rådgivning, er Djursland Landboforening ret populær. 34 procent af dem søger kun rådgivning her, 51 procent søger rådgivning både her og andre steder, mens 15 procent kun søger rådgivning andre steder. I faktiske tal er der 52 respondenter, der søger rådgivning i Djursland Landboforening. 21 af dem får kun rådgivning her, 31 gør det også andre steder. Figur 8 viser hvilke afdelinger de 52 benytter sig af. Figur 8: Deltidslandmændenes brug af de forskellige afdelinger i Djursland Landboforening. 50 respondenter. Planter Økonomi Natur Juridisk Andet Som nævnt er der 31 respondenter, som bruger rådgivning i Djursland Landboforening, men også søger rådgivning andre steder. Desuden er der 9 respondenter, som udelukkende får rådgivning andre steder. Figur 9 viser hvilke rådgivere der bliver søgt udenfor Djursland Landboforening. Som det ses, er det især populært at søge revisor-rådgivning udenfor den lokale landboforening. Figur 9: Benyttet rådgivning fra andre end Djursland Landboforening. De røde søjler viser respondenter som slet ikke søger rådgivning hos Djursland Landboforening (9 respondenter). De blå søjler angiver dem som også bruger Djursland Landboforening (30 respondenter). Revisor, ikke DL brugere Revisor, DL brugere Revisor fra anden landbrugsforening, ikke DL brugere Revisor fra anden landbrugsforening, DL brugere Privat rådgiver eller enkeltperson, ikke DL brugere Privat rådgiver eller enkeltperson, DL brugere Andet, ikke DL brugere Andet, DL brugere Respondenterne er også blevet spurgt mere bredt om, hvor de oftest søger rådgivning og sparring. Ved dette spørgsmål har de fået flere svarmuligheder, som de skulle placere på en 0 til 5 skala. Det samlede resultat ses i figur 10.

10 Det er værd at lægge mærke til, at bortset fra Djursland Landboforening (som er nummer tre) er de fem øverste på listen gratis kilder til rådgivning og sparring. Tallene forneden angiver antal point. Figur 10: Kilder til rådgivning og sparring, sat op efter popularitet. 85 respondenter. Internettet Nabolandmænd Djursland Landboforening Hos firmaer hvor jeg køber varer Venner og familie Anden landbrugsfaglig rådgivning Netværk / erfa-gruppe Dyrlæge Andre steder Selvstændig konsulent

11 6. Hvad søger de rådgivning om? Som det ses i Figur 11 er der særligt to områder, hvor deltidslandmændene søger rådgivning: Skat/regnskab/økonomi og planteavl. På de næste pladser kommer yderligere to ikke-landbrugsfaglige områder: Jura og forsikring/pension. Sammenligner man Figur 11 med den prioriterede liste over hvad der interesserer deltidslandmændene (se kapitel 3), er det påfaldende, at kun planteavl har samme placering på de to lister, nemlig som nummer to. På interesselisten er topscoreren natur, men det emne er kun nummer seks, når man spørger hvad deltagerne i undersøgelsen søger rådgivning om. Og selvforsyning er nummer tre på interesselisten, men på det område findes der slet ikke rådgivning, og det er derfor ikke med i Figur 11. Figur 11: Områder hvor deltidslandmænd hovedsageligt søger rådgivning. 84 respondenter. Skat/regnskab/økonomi Planteavl Forsikring og pension Juridiske emner Husdyrproduktion Natur og jagt Byggeri Virksomhedsudvikling og afsætning Heste Andre områder

12 7. Hvad er deres forventninger til rådgivningen? Rådgivningens kvalitet og troværdighed er helt afgørende for deltidslandmændene. Begge de to egenskaber scorer i gennemsnit over 4 på 0-5 skalaen, når undersøgelsens deltagere præsenteres for forskellige svar på spørgsmålet Hvad er mest afgørende for den rådgivning, du ønsker at modtage? Det er de højeste gennemsnit i hele undersøgelsen og dermed de mest entydige svar. Men også den personlige kontakt og det kun at have en enkelt kontaktperson betyder meget for mange af deltidslandmændene. Figur 12: Det mest afgørende for den rådgivning, respondenterne ønsker at modtage. 83 respondenter. Kvalitet Troværdighed Personlig kontakt Kun én kontaktperson Fastprisaftaler Al rådgivning på ét sted At slippe for administrative opgaver Sparring om landbrugsfaglige emner Tilgængelighed udenfor arbejdstid Andet

13 8. Hvilke møder og andre arrangementer går de til? 40 ud af 81, der svarede på et spørgsmål, om de har deltaget i et arrangement i Djursland Landboforening inden for det seneste år, svarede ja. Blandt de 41, der omvendt svarede nej, må en del formodes slet ikke at være medlemmer af foreningen. Af dem, der har deltaget i et eller flere arrangementer det seneste år, har 50 procent hørt om arrangementet gennem en annonce. 48 procent havde læst om det på internettet, 30 procent havde læst om det i en omtale i en avis og 33 procent havde fået en personlig invitation. 10 procent kendte til arrangementet ved at have fået en SMS. Det vil sige at en god gammeldags annonce fortsat er den mest effektive metode til at samle deltagere til et arrangement eller møde, efterfulgt af omtale på internettet, avisomtale og personlige invitationer. Ser man på deltagernes motivation til at deltage i mødet (Figur 13) er det helt klart, at et målrettet fokus på arrangementets emne er afgørende for at samle deltagere. Figur 13: Deltagernes svar på spørgsmålet om hvorfor de deltog i arrangementet. 40 respondenter. Ser man på dem der ikke har deltaget i arrangement det sidste år, er det påfaldende at 44 procent angiver manglende viden om Djurslands Landboforenings arrangementer som en af flere årsager til, at de ikke har deltaget. Det kunne tyde på, at der er behov for øget information om foreningens arrangementer. Se Figur 14.

14 Figur 14: Fordeling af svar på spørgsmålet til 41 respondenter om hvorfor de ikke har deltaget i et arrangement det seneste år. Hver respondent kunne afgive flere svar. 81 deltagere i undersøgelsen har svaret på et spørgsmål om hvilket tidspunkt, der passer dem bedst for arrangementer. Et klart flertral på 58 procent foretrækker aftenmøder. 26 procent vil helst gå til et fyraftenmøde mellem kl. 17 og procent af deltidslandmændene foretrækker arrangementer i weekenden. Blot 6 procent vil helst deltage i et dagsmøde. Deltidslandmændene er også blevet spurgt om, hvilken type arrangementer, de er mest interesserede i at deltage i. Som det ses i Figur 15 er topscoreren helt klart foredragsarrangementer med et enkelt emne. Den type er 76 procent interesseret i. Det passer også godt sammen med, at et målrettet emnefokus var den vigtigste drivkraft for at deltage blandt dem, som har været med på et af Djursland Landboforenings arrangementer det seneste år. Figur 15: Procentvis fordeling af svar på spørgsmålet om hvilken type arrangement man er mest interesseret i at deltage i. Hver respondent kunne krydse af ved flere svar. 82 respondenter. Foredragsarrangement med et emne Erfa-grupper Faglige netværk Konference med flere faglige indlæg Sociale netværk Fælles indkøb Kursus over flere dage Andet, angiv hvad 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

15 Endvidere er respondenterne blevet bedt om at komme med forslag til indholdet af kommende arrangementer. Blandt forslagene var i stikordsform: Enkeltbetaling og muligheder for anden landbrugsstøtte Fælles indkøb Samspillet mellem natur og landbrug Økonomi Svin Økologisk ukrudtsbehandling Pasning af nyplantet skov Fårehold Hobbylandbrug høns, får, honning Forsikring Optimering af kødkvæg Selvforsyning Økologisk havebrug Nyeste lovkrav indenfor planteavl (sprøjtning, gødning mv.) Planteavl Salg af ejendom Klimaforandringer Jura i forbindelse med handel og kontrakter EU-regler og udfyldelse af skemaer Nicheproduktion af kvalitetskød fra forskellige dyrearter Foderproduktion på små arealer

16 Deltidsudvalget Føllevej Rønde Tlf Projektet er støttet af Landdistriktspuljen Fotos: Djursland Landboforening og Landsforeningen for Landboturisme

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere