Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)"

Transkript

1 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren)

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER BAGGRUND OG FORMÅL LEVERANDØRENS YDELSER Generelt Dokumenter Rapportering og statistik Ad hoc-ydelser Ændringer i Leverandørens ydelser MEDARBEJDERE Leverandørens Medarbejdere Anvendelse af underleverandører Myndighedskrav vedrørende løn - og ansættelsesvilkår m.v CSR SAMARBEJDE MED TREDJEMAND SAMARBEJDE MELLEM LEVERANDØREN OG STYRELSEN STYRELSENS MEDVIRKEN FORVALTNINGSMÆSSIGE KRAV M.V Leverandørens forvaltningsretlige status Saglighed og lighed i forvaltningen Sagsoplysning Behandling af personhenførbare oplysninger Tavshedspligt Videresendelse af klager over Leverandøren Inhabilitet VEDERLAG Generelt Månedligt variabelt vederlag Ad hoc-ydelser BETALINGSBETINGELSER Generelt Fakturering Ad hoc-ydelse... 13

3 3 11. GARANTI KVALITETSSIKRING OG KONTROL Kvalitetssikring af Leverandøren Tilsyn og kontrol af Leverandøren Generelt Mangler ved Leverandørens ydelser Ophævelse LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT FORSIKRING STYRELSENS FORHOLD FORCE MAJEURE RETTIGHEDER Data og andet materiale VARIGHED OG OPSIGELSE Generelt Opsigelse Uden virkning FORPLIGTELSER VED OPHØR TVISTER ÆNDRINGER OG FORTOLKNING OPBEVARING AF KONTRAKTEN SELVSTÆNDIG AFTALE UNDERSKRIFTER BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Tidsplan Bilag 2: Opgavebeskrivelse Bilag 3: Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 4: Samarbejde, herunder Styrelsens medvirken Bilag 5: Vederlag Bilag 5a: Specifikation af vederlag Bilag 6: Skabelon for bestilling af ad hoc-opgaver Bilag 7: Ændringshåndtering Bilag 8: Kvalitetssikring og egenkontrol Bilag 9: CSR Bilag 10: Faglige krav til uddannelse og prøver (enfamilehuse) Bilag 11: Faglige krav til uddannelse og prøver (flerfamilehuse)

4 4 1. DEFINITIONER Ved Kontrakten forstås nærværende kontrakt og bilag med alle senere ændringer og tillæg. Ved Opgaven forstås de ydelser, som Leverandøren skal levere i henhold til kontrakten. Ved Parterne forstås Styrelsen og Leverandøren, og ved Part en af disse. Ved Data forstås al information, oplysninger og øvrigt data, som Leverandøren modtager, tilvejebringer eller udarbejder i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten. Ved Energimærkningsordningen forstås reglerne om energimærkning af bygninger i henhold til lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser samt regler udstedt i medfør heraf. Ved Energimærkning forstås den ydelse, som erlægges af en energikonsulent ansat i et certificeret energimærkningsfirma efter reglerne i Energimærkningsordningen, herunder 3 i lovbekendtgørelse nr. 646 af 16. juni 2011 af lov om fremme af energibesparelse i bygninger. Ved Energikonsulent forstås en person, der opfylder Energimærkningsordningens krav til arbejdet som energikonsulent i et certificeret energimærkningsfirma eller uvildig ekspert. Ved BedreBolig-ordningen forstås reglerne omkring levering af BedreBolig-ydelser efter regler udstedt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger med senere ændringer. Ved en BedreBolig-rådgiver forstås en person der opfylder kravene til at levere ydelser som BedreBolig-rådgiver i en BedreBolig-rådgivningsvirksomhed. Ved en Webportal for uddannelse forstås digital portal for uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. Ved Medarbejder forstås enhver, der udfører opgaver for Leverandøren. Definitionerne er gældende for hele Kontrakten, dvs. benyttes tillige i bilagene. 2. BAGGRUND OG FORMÅL Kontrakten er indgået mellem Parterne efter afholdelse af forudgående EU-udbud offentliggjort i EU-Tidende. Kontrakten omfatter Leverandørens varetagelse af opgaven vedrørende uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, herunder udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere

5 5 3. LEVERANDØRENS YDELSER 3.1. Generelt Leverandøren kan ikke uden Styrelsens skriftlige samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Kontrakt til tredjemand. Udarbejdelse og gennemførelse afuddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere. Det påhviler Leverandøren inden for den fastlagte tidsplan, jf. bilag 1, at udarbejde og gennemføre et uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, herunder udvikle, drive og vedligeholde en webportal for uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, som beskrevet i Kravspecifikation, jf. bilag 2. Leverandøren varetager opgaver på vegne af Styrelsen, og skal følge Styrelsens instruktioner i spørgsmål, der vedrører Energimærkningsordningen eller BedreBolig-ordningen. Leverandørens beskrivelse af, hvorledes opgaven vil blive leveret skal fremgå af Leverandørens løsningsbeskrivelse, jf. bilag 3. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at uddannelsesforløbet for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere løbende tilpasses de for Energimærkningsordningen og BedreBolig-ordningen gældende regler og retningslinjer. Leverandøren skal over for de certificerede energimærkningsfirmaer og andre brugere af Energimærkningsordningen fremtræde som selvstændig og uafhængig af Leverandørens eventuelle anden virksomhed Dokumenter Dokumenter skal opbevares på betryggende måde (herunder sikring af fortrolighed samt sikring mod bortkomst, brand og tyveri m.v.) og holdes adskilt fra Leverandørens øvrige dokumenter og materiale. Leverandøren skal omgående efterkomme en anmodning fra Styrelsen om hel eller delvis udlevering af dokumenter i samtlige kopier og versioner. Leverandøren skal alene være berettiget til at tage kopi af dokumenter til eget brug forinden udlevering, såfremt Leverandøren kan dokumentere en retlig interesse heri, herunder varetagelse af sine interesser over for Styrelsen eller andre. Leverandøren er forpligtet til at oprette og føre et journalsystem i overensstemmelse med kravene i bilag Rapportering og statistik Leverandøren skal udarbejde, kvartalvise rapporter og en årsrapport over det forløbne år i overensstemmelse med det i Kravspecifikation anførte, jf. bilag Ad hoc-ydelser

6 6 Styrelsen kan bestille Leverandøren til udførelse af ad hoc-ydelser, som er i tilknytning til de opgaver, Leverandøren i øvrigt skal udføre under denne Kontrakt, jf. punkt 3.1 til 3.3. Karakteren af ad hoc-ydelserne er beskrevet i Kravspecifikation, jf. bilag 2. Bestilling af ad hocydelser sker ved Styrelsens fremsendelse af anmodning på vedlagte Skabelon for bestilling af ad hoc-ydelser, jf. bilag 6. Efter modtagelse af anmodningen fra Styrelsen fremsender Leverandøren et estimat over det vederlag, der påregnes at være forbundet med ad hoc-ydelsen. Estimeringen skal ske på grundlag af Leverandørens forventede tidsforbrug og de anførte timepriser, jf. bilag 5, Vederlag, og 5a, Specifikation af vederlag. Udover estimatet skal Leverandøren tillige angive, hvornår opgaven forventes afsluttet, samt angive de medarbejdere, der er allokeret til opgaven. Bestillingssedlen fremsendes herefter til Styrelsen til godkendelse. Såfremt der er risiko for væsentlig overskridelse af estimatet og/eller tidspunktet for færdiggørelse af opgaven, skal Leverandøren straks skriftligt underrette Styrelsen herom med angivelse af et revideret estimat og/eller tidspunkt for færdiggørelse, samt begrundelse for ændringen, med henblik på, at Styrelsen kan tage stilling til den herved opståede situation og træffe de nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger. En bestilt ad hoc-ydelse anses for afsluttet, når Styrelsen skriftligt meddeler dette til Leverandøren, jf. Kravspecifikation i bilag 2. Styrelsen har ikke pligt til at lade en ad hoc-ydelse fuldføre og kan til enhver tid indstille Leverandørens arbejde Ændringer i Leverandørens ydelser Styrelsen er til enhver tid berettiget til at kræve, at der inden for rammerne af gældende udbudsregler foretages mindre ændringer i Leverandørens samlede ydelser under Kontrakten ved tillæg til Kravspecifikationen, jf. bilag 2. Endvidere kan Styrelsen til enhver tid kræve, at der foretages de fornødne ændringer i Leverandørens ydelser, ved eventuelle ændringer i de for Energimærkningsordningen eller BedreBolig-ordningen gældende regler og retningslinjer. Aftalte eller af Styrelsen krævede ændringer af Leverandørens ydelser under Kontrakten, der enkeltvis eller samlet medfører forøgelse eller formindskelse af Leverandørens indsats under Energimærkningsordningen eller BedreBolig-ordningen, ud over hvad der med rimelighed kan påregnes, kan betinges af, at der sker en tilsvarende rimelig ændring i et eller flere af Leverandørens vederlag, jf. punkt 9. Såfremt Leverandøren betinger en ændring med, at et eller flere af Leverandørens vederlag forhøjes, skal Leverandøren dokumentere, at ændringen medfører en forøgelse af omkostningerne ved Opgaven, som modsvarer den betingede forhøjelse, og som er på mere end 10 % af det i forvejen fastsatte vederlag for den pågældende opgave, jf. Specifikation af vederlag i bilag 5a. Tilsvarende, såfremt Leverandøren ikke kan godkende en af Styrelsen anmodet nedsættelse af Leverandørens vederlag som følge af formindskelse af kravene til, skal Leverandøren dokumentere,

7 7 at omkostningerne herved ikke reduceres i et omfang, som svarer til den af Styrelsen anmodede nedsættelse. Leverandørens vederlag kan alene nedsættes, hvis omkostningerne til løsning af Opgaven reduceres med mere end 10 % af det i forvejen fastsatte vederlag for den pågældende opgave, jf. Specifikation af vederlag i bilag 5a. Krav om regulering af vederlag skal fremsættes af den pågældende part senest 2 måneder efter, at kravet om ændring af Leverandørens ydelse er fremsat. Ændringer besluttes i overensstemmelse med proceduren i bilag 7, Ændringshåndtering, og punkt MEDARBEJDERE 4.1. Leverandørens Medarbejdere Leverandøren er forpligtet til at have kvalificerede Medarbejdere eller underleverandører til rådighed på det i denne Kontrakt angivne kvalitetsniveau. Leverandøren skal sikre, at de pågældende Medarbejdere, herunder underleverandørers medarbejdere, der er allokerede til opgaven, udfører deres arbejde under tilsyn af en driftsansvarlig, leder, afdelingschef, overordnet eller lignende som under kontraktens løbetid skal fungere som Styrelsens kontaktperson. Leverandøren skal endvidere sikre, at der til enhver tid vil blive stillet de nødvendige ressourcer til rådighed til at udarbejde og gennemføre et uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere, herunder til at udvikle, drive og vedligeholde en webportal for uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere De allokerede Medarbejderes opgaver og deltagelse i løsning af Opgaven skal svare til Leverandørens løsningsbeskrivelse, jf. bilag 3. Leverandøren er ansvarlig for, at der til enhver tid er udpeget en kontaktperson til Styrelsen, der er ansvarlig for Opgaven og som har beslutningskompetence på vegne af Leverandøren. Leverandøren er ansvarlig for, at Medarbejderne til enhver tid har de faglige forudsætninger, som er nødvendige for en kompetent varetagelse af opgaverne efter denne kontrakt. Leverandøren er ansvarlig for, at der er Medarbejdere med administrative kompetencer med henblik på effektiv og smidig varetagelse driften af uddannelse portalen mv. herunder koordinering, sagsstyring, udarbejdelse af kvartalsrapporter, journalisering m.v. Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at de Medarbejdere, som udarbejder det faglige input til prøver og kurser og forestår undervisningen besidder kvalifikationer svarende til de kvalifikationskrav, som stilles for at fungere som energikonsulent. Herudover skal de have betydelig, ajourført faglig ekspertise, samt betydelig erfaring inden for byggeri og energimæssige forhold vedrørende bygninger, jf. Kravspecifikation i bilag 2.

8 8 Leverandøren skal sikre, at Styrelsen én gang årligt modtager en ajourført oversigt over, hvilke af Leverandørens Medarbejdere, der er ansvarlige for prøve og kursus materiale for henholdsvis enfamiliehuse og flerfamiliehuse m.v., jf. Kravspecifikationen i bilag 2. Medarbejdere, der er ansvarlige for prøve og kursus materiale hos Leverandøren, må kun udskiftes efter godkendelse af Styrelsen. Leverandøren skal sikre, at nye Medarbejdere lever op til ovennævnte kvalifikationskrav jf. også bilag 2 og bilag 3, og at de mindst har samme eller tilsvarende kompetencer og kvalifikationer som udskiftede medarbejdere. Udskiftningen må ikke have indvirkning på Leverandørens evne til at varetage opgaver efter kontrakten. Leverandøren skal efter Styrelsens anmodning udskifte en Medarbejder såfremt Styrelsen har saglige indvendinger mod den pågældende på grund af manglende faglig kompetence eller manglende opfyldelse af de krav, der i øvrigt fremgår af Kontrakten Anvendelse af underleverandører Såfremt Leverandøren anvender underleverandører, skal dette fremgå af Leverandørens løsningsbeskrivelse, jf. bilag 3. Leverandøren kan ikke uden Styrelsens skriftlige samtykke anvende underleverandører, der ikke fremgår af Leverandørens løsningsbeskrivelse, jf. bilag 3. Leverandøren er ansvarlig for underleverandørers udførte opgaver på samme måde, som var de pågældende opgaver leveret af Leverandøren selv. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i Kontrakten. Udskiftning af underleverandører kan ske på samme vilkår og efter samme fremgangsmåde som anført i punkt Myndighedskrav vedrørende løn - og ansættelsesvilkår m.v. Den danske Stat er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at Leverandøren og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere i Danmark løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Leverandøren forpligter sig til at sikre medarbejderne beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn - og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår.

9 9 Overholder Leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra en ansat, er Leverandøren forpligtet til straks efter Styrelsens fremsættelse af påkrav herom at foretage afhjælpning, således at den ansatte fuldt kompenseres for den mindre gunstige løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som Leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører har budt den ansatte i forbindelse med udførelsen af Opgaven CSR Leverandøren skal leve op til CSR-krav, som angivet i Bilag SAMARBEJDE MED TREDJEMAND Leverandøren skal samarbejde med tredjemand som angivet i Kravspecifikation, jf. bilag SAMARBEJDE MELLEM LEVERANDØREN OG STYRELSEN Med henblik på at varetage det nødvendige samarbejde etablerer Leverandøren og Styrelsen en styregruppe med deltagelse af repræsentanter for Leverandøren og Styrelsen, som beskrevet i bilag 4, Samarbejde, herunder Energistyrelsens medvirken. Mødefrekvens og kompetence m.v. fremgår af bilag 4, Samarbejde, herunder Energistyrelsens medvirken. Møderne finder sted i København ved Styrelsen med mindre andet aftales særskilt. 7. STYRELSENS MEDVIRKEN I Kravspecifikation, jf. bilag 2, og bilag 4, Samarbejde, herunder Energistyrelsens medvirken, er angivet, i hvilken udstrækning Styrelsen bistår Leverandøren ud over deltagelse i samarbejdsorganisation som nævnt i punkt FORVALTNINGSMÆSSIGE KRAV M.V Leverandørens forvaltningsretlige status Leverandøren må forvaltningsretligt anses for at være en privat virksomhed, som udfører opgaver med sagsbehandling og faktisk forvaltningsvirksomhed på Styrelsens vegne. Leverandøren kan således ikke anses for at være en del af Styrelsen. Med henblik på at sikre, at Styrelsens sagsbehandling, afgørelsesvirksomhed og faktiske forvaltningsvirksomhed overholder alle relevante regler, er det derfor yderst vigtigt, at Leverandøren i udførelsen af Opgaven overholder al relevant lovgivning, jf. punkt 8.2. og Kravspecifikationen i bilag Saglighed og lighed i forvaltningen Leverandøren har pligt til ved udførelsen af Opgaven, at overholde de almindelige forvaltningsretlige retsgrundsætninger, der gælder for offentlige myndigheder, herunder retsgrundsætningerne om saglighed og lighed i forvaltningen og god forvaltningsskik.

10 10 For de af Leverandørens opgaver, der indeholder sagsforberedende arbejde, gælder principperne i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligt, forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om aktindsigt og notatpligt i offentligheds- og forvaltningsloven, miljøoplysningsloven, persondataloven og arkivloven Sagsoplysning Leverandøren varetager efter denne Kontrakt sagsoplysning og anden sagsforberedelse til brug for Styrelsens myndighedsudøvelse i forbindelse med aktindsigtsager, klagesager mv. Leverandøren skal videregive enhver oplysning, som Leverandøren i den forbindelse har indhentet eller modtaget, og som er af betydning for Styrelsens myndighedsudøvelse. Såfremt Leverandøren mundtligt modtager oplysninger vedrørende en klagesags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller på anden måde bliver bekendt med sådanne oplysninger, skal Leverandøren gøre notat om indholdet af oplysningerne. Dette gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Derudover skal Leverandøren på anmodning fra Styrelsen videregive enhver oplysning til Styrelsen, som Styrelsen måtte efterspørge, og som Leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af Opgaven. Leverandøren skal videregive de ønskede oplysninger straks efter modtagelse af anmodning herom Behandling af personhenførbare oplysninger I henhold til persondataloven er Styrelsen dataansvarlig over for Datatilsynet, mens Leverandøren er databehandler. Leverandøren skal sikre, at løsning og udførelsen af Opgaven er i overensstemmelse med persondatalovgivningens bestemmelser. Leverandøren skal efterkomme instruktioner fra Styrelsen, der har til formål at sikre overholdelse af persondatalovgivningens bestemmelser. Leverandøren skal på anmodning fra Styrelsen give Styrelsen tilstrækkelige oplysninger til, at Styrelsen kan påse, at Leverandøren udarbejder og gennemfører et uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, herunder udvikler, driver og vedligeholder en webportal for uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere i overensstemmelse med persondatalovgivningen Tavshedspligt Leverandøren, dennes Medarbejdere og eventuelle underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med udførelsen af Opgaven. Styrelsen kan forlange, at hver enkelt Medarbejder skal underskrive sædvanlige tavshedserklæringer. Leverandøren må ikke i nogen anden del af sin virksomhed gøre brug af de Data og øvrige oplysninger, som Leverandøren kommer i besiddelse af i forbindelse løsning af Opgaven ligesom

11 11 leverandøren ikke på nogen måde må stille Data eller øvrige oplysninger til rådighed for tredjemand uden forudgående indhentelse af Styrelsens skriftlige samtykke. Leverandøren må ikke uden Styrelsens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om Kontrakten eller offentliggøre noget af Kontraktens indhold. Dog har Leverandøren ret til at give meddelelse som foreskrevet i henhold til børsetiske regler. For Styrelsens personale gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Rådgivere og andre, der bistår Styrelsen, pålægges tilsvarende tavshedspligt. De oplysninger, som Styrelsen, Styrelsens rådgivere eller andre, der bistår Styrelsen, får om Leverandørens forhold, vil således være underlagt disse regler. Tavshedspligten er tillige gældende efter Kontraktens ophør, uanset årsagen til Kontraktens ophør Videresendelse af klager over Leverandøren Leverandøren skal uden ugrundet ophold videresende eventuelle klager Leverandøren måtte modtage over arbejdet med løsning af opgaven; uanset om det drejer sig om udvikling, drift og vedligeholdelse af Webportal for uddannelse eller over en konkret prøve eller et kursus, til Styrelsen, når Leverandøren har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. Leverandøren skal i den forbindelse vedlægge de relevante dokumenter samt en sagsfremstilling inden rimelig tid. jf. bilag 2, Kravspecifikation Inhabilitet Leverandøren har pligt til at sikre løsning af Opgaven tilrettelægges således, at Leverandørens varetagelse af andre opgaver, herunder anden rådgivning, konsulentvirksomhed, uddannelse, udvikling m.v. ikke påvirker Leverandørens fortrolighed, objektivitet og upartiskhed. Leverandøren er ansvarlig for, at Medarbejderne til enhver tid er habile i henhold til forvaltningsloven, herunder at der ikke foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om Medarbejdernes fuldstændige upartiskhed. Leverandøren er forpligtet til løbende at underrette Styrelsen, hvor der foreligger forhold, som kan give anledning til tvivl om habiliteten hos Leverandøren. Styrelsen afgør i de konkrete tilfælde vedrørende inhabilitet hos en medarbejder, om der foreligger en sådan inhabilitet, at Leverandøren ikke vurderes at kunne varetage en konkret opgave. 9. VEDERLAG Det konkrete vederlag for Opgaven fastsættes i overensstemmelse med Vederlagsmodellen, jf. bilag 5 og 5a. Vederlaget udgør maks kr eksklusiv moms.

12 12 Vederlaget inkluderer alle former for udlæg, omkostninger, transportudgifter og lignende, jf. pkt Udover det ovenfor nævnte vederlag er Leverandøren fortsat berettiget til vederlag for ad hocydelser, jf. pkt Generelt For varetagelse af opgaven om drift og vedligeholdelse uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere, herunder af Webportal for uddannelse er Leverandøren berettiget til månedligt variabelt vederlag, jf. punkt 9.2. Det månedlige variable vederlag fastlægges af antallet af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, som har gennemgået et uddannelsesforløb som enten energikonsulent eller BedreBolig-rådgiver og den aftalte pris pr. kandidat, jf. bilag 5, Vederlag, og bilag 5 a, Specifikation af vederlag. Herudover er Leverandøren berettiget til vederlag for udvikling et uddannelsesforløb herunder af Webportal for uddannelse. Endelig er Leverandøren berettiget til vederlag for ad hoc-ydelser, som er aftalt mellem Styrelsen og Leverandøren efter fremgangsmåden i punkt 3.5., jf. punkt 9.3. Vederlagene er i danske kroner eksklusiv moms. Leverandørens vederlag reguleres ikke i kontraktperioden. Leverandørens månedlige variable vederlag dækker alle Leverandørens omkostninger i forbindelse uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, herunder drift og vedligeholdelse af webportal for uddannelse. Leverandøren er således ikke berettiget til yderligere vederlag eller refundering af udlæg. Vederlaget inkluderer således alle Leverandørens omkostninger, herunder omkostninger til opdatering mv. af uddannelseforløbet, kursusmateriale, prøvespørgsmål mv, samt Webportal, lønudbetalinger, udgifter til strøm og øvrigt forbrug, kontorhold, transportudgifter samt rejser og ophold m.v Månedligt variabelt vederlag Leverandøren er berettiget til et månedligt vederlag, som opgøres månedsvis bagudrettet på baggrund af de til Styrelsen indrapporterede prøveresultater, som Leverandøren leverer i henhold til Kontrakten, herunder retningslinjerne i Kravspecifikation i bilag 2, jf. bilag 5, Vederlag og bilag 5a, Specifikation af vederlag Ad hoc-ydelser Leverandøren er berettiget til honorar for ad hoc-ydelser beregnet efter medgået tidsforbrug for de allokerede medarbejdere efter timepriser fastlagt i bilag 5a, Specifikation af vederlag, forudsat at et af Leverandøren udarbejdet estimat ikke overskrides. Overskrides et af Leverandøren givet estimat eller dele heraf, er Leverandøren alene berettiget til vederlag ud over estimatet, såfremt proceduren indeholdt i punkt 3.5. er overholdt.

13 13 Honorar beregnes i henhold til vedlagte bilag 5 om Vederlag, og bilag 5a om Specifikation af vederlag. Til brug for beregningen af vederlag for en ad hoc-ydelse skal hver enkelt medarbejder omhyggeligt og løbende føre timeregnskab med detaljeret angivelse af, hvilke arbejdsopgaver den pågældende Medarbejder har udført. Leverandøren er ikke berettiget til yderligere vederlag efter ad hoc-ydelsen anses for afsluttet, jf. punkt BETALINGSBETINGELSER Generelt Leverandørens vederlag ifølge Kontrakten forfalder til betaling 30 dage efter Styrelsens modtagelse af fyldestgørende faktura. For så vidt angår det variable vederlag er det en forudsætning at Leverandøren på faktureringstidspunktet har dokumenteret det påståede antal af kursus og prøvedeltagere, der fremgår af faktureringen, jf. Kravspecifikationen i bilag 2 og Specifikationen af vederlag i bilag 5a. Proceduren for fremsendelse af faktura fremgår af bilag 5, Vederlag. Fremsendelse af faktura skal i øvrigt ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder Fakturering Fakturering af det variable månedlige driftsvederlag kan ske i overensstemmelse med det anførte i bilag 5, Vederlag. Styrelsens krav til dokumentation, som skal vedlægges Leverandørens faktura, er angivet i bilag 5. Fakturering skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fastlagt i bilag Ad hoc-ydelse Vederlag for en ad hoc-ydelse kan faktureres når Styrelsen skriftligt har meddelt, at opgaven er afsluttet eller at Leverandørens arbejde kan indstilles, jf. punkt GARANTI Leverandøren indestår for, at gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter, herunder at udvikling, drift og vedligeholdelse af Webportal for uddannelse i hele Kontraktens løbetid opfylder alle krav efter Kontrakten, herunder at kvaliteten af er på et højt fagligt niveau. 12. KVALITETSSIKRING OG KONTROL

14 Kvalitetssikring af Leverandøren Leverandøren skal til enhver tid følge de kvalitetssikringsprocedurer og den egenkontrol, der er specificeret i Leverandørens løsningsbeskrivelse, jf. bilag 3. Leverandøren skal sikre, Opgaven følger en procedure, der mindst svarer til den beskrevet i Kravspecifikationen, jf. bilag Tilsyn og kontrol af Leverandøren Styrelsen har til enhver tid ret til at kontrollere Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, herunder at gennemførelse af et eller flere kursus og prøvemoduler samt deltage ved Leverandørens fysiske kursus, jf. også Kravspecifikationen i bilag 2 og bilag 4, Samarbejde, herunder Energistyrelsens medvirken. Kontrollen gennemføres af Styrelsen. Såfremt Styrelsen finder, at Leverandøren har udarbejdet og tilbudt en eller flere mangelfulde prøver eller kurser, kan Styrelsen forlange, at Leverandøren retter dokumenterede fejl eller helt eller delvist tilbyder alle deltagere erstatnings prøver og eller kurser uden beregning. Leverandøren er forpligtet til uden særskilt vederlag at yde Styrelsen den bistand, der er nødvendig til gennemførelse af kontrol, samt foretage de nødvendige tiltag for at rette op på en eller flere mangelfulde prøver elle kursus. MISLIGHOLDELSE Generelt Hvor ikke andet følger af bestemmelserne i nærværende Kontrakt, gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af en Parts misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag Mangler ved Leverandørens ydelser Der foreligger en mangel, såfremt Leverandørens gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, herunder udvikling, drift eller vedligeholdelse af Webportal for uddannelse ikke opfylder de krav, der fremgår af Kontrakten eller i øvrigt ikke svarer til hvad Styrelsen eller brugere af Energimærkningsordningen eller BedreBolig-ordningen med føje kunne forvente. I tilfælde af mangler skal Leverandøren træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe manglerne hurtigst muligt. Styrelsen kan kræve, at der skal ske et forholdsmæssigt afslag i det vederlag, som Leverandøren er berettiget til i henhold til Kontrakten, såfremt Leverandøren ikke har draget omsorg for at afhjælpe manglerne hurtigst muligt.

15 Ophævelse Styrelsen kan straks ophæve Kontrakten helt eller delvist, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. Følgende forhold, men ikke begrænset dertil, anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Styrelsen til at ophæve Kontrakten: Såfremt der konstateres væsentlige mangler ved Leverandørens løsning af Opgaven og såfremt sådanne mangler ikke inden for kort tid er afhjulpet. Såfremt Leverandøren overtræder en eller flere af sine habilitetsforpligtelser som beskrevet i denne Kontrakt, og såfremt Leverandøren ikke straks retter op herpå efter modtagelse af skriftligt påbud herom fra Styrelsen. Såfremt Leverandøren tilsidesætter sin forpligtelse til at opfylde krav til socialt og miljømæssigt ansvar, jf. punk 4.4., i et omfang, der ikke kan betegnes som bagatelagtigt. 13. LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT Leverandøren er erstatningspligtig over for Styrelsen efter dansk rets almindelige regler. Leverandørens erstatningspligt er maksimeret til Leverandørens estimerede samlede vederlag for et år, jf. Specifikation af vederlag i bilag 5a. 14. FORSIKRING Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring i Kontraktens løbetid, der dækker Leverandørens erstatningsansvar efter punkt 14. Leverandøren skal på anmodning fra Styrelsen dokumentere, at dette krav er opfyldt. Betjener Leverandøren sig af underleverandører er Leverandøren forpligtet til at påse, at underleverandøren opfylder samme forsikringskrav som Leverandøren. Styrelsen kan ligeledes forlange dokumentation herfor. 15. STYRELSENS FORHOLD Om Styrelsens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Styrelsens erstatningspligt er maksimeret til Leverandørens estimerede samlede vederlag for et år, jf. bilag 5a, Specifikation af vederlag. Såfremt Styrelsen misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til denne Kontrakt, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler.

16 16 Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve Kontrakten delvist over for Styrelsen med virkning for fremtidige ydelser, såfremt Leverandøren over for Styrelsen skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Styrelsen på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 30 dage vil medføre, at Kontrakten ophæves over for denne, såfremt Styrelsen ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. Om Styrelsens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler. Styrelsen er ikke ansvarlig for, at antallet af prøve og kursusdeltagere, er af den skønnede størrelse, jf. Kravspecifikationen i bilag 2 og bilag 5 og 5a. Leverandøren har derfor ikke krav på regulering af sit vederlag pr. kursus eller prøve deltager, hvis Leverandørens samlede tilbud, som indeholdt i Specifikation for Vederlag i bilag 5a, ikke kan realiseres. Styrelsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Kontrakten til en anden offentlig institution, herunder i forbindelse med ressortomlægning, hvor de opgaver, som Styrelsen hidtil har varetaget, overgår til en anden offentlig institution. 16. FORCE MAJEURE Hverken Leverandøren eller Styrelsen skal i henhold til denne Kontrakt anses for ansvarlige over for hinanden, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved Kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. 17. RETTIGHEDER Data og andet materiale Energistyrelsen erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til alt materiale Leverandøren frembringer i henhold til Kontrakten. Det gælder eksempelvis Webportal for uddannelse, herunder kildekode til webportal, spørgsmålsdatabase, kursusdatabase, al materiale der i denne forbindelse er frembragt herunder undervisningsmateriale mv. og andre data m.v. der registreres i denne forbindelse, som Leverandøren modtager, indsamler og/eller udarbejder som led i opfyldelsen af Kontrakten.

17 17 Samtlige Data, herunder data i elektronisk version, der modtages, indsamles eller udarbejdes som led i Leverandørens udvikling, drift og vedligeholdelse af Webportal for uddannelse er Styrelsens ejendom, og besiddes af Leverandøren på Styrelsens vegne. Ligeledes bevares alle rettigheder til det materiale m.v., som Styrelsen stiller til rådighed for Leverandøren i forbindelse med udførelsen af opgaven. Ved Kontraktens ophør skal Leverandøren tilbagelevere Data samt det af Styrelsen udleverede materiale, jf. punkt 20. Leverandøren skal under ingen omstændigheder være berettiget til at udøve tilbageholdsret i Data eller det af Styrelsen udleverede materialer m.v. eller på andet grundlag nægte udlevering heraf. Ophavsrettighederne overgår løbende samtidig med udarbejdelsen af webportalen for uddannelse eller i øvrigt i takt med at materialet uploades på webportalen eller leveres til Styrelsen i anden form. Styrelsens eksklusive ophavsret indebærer, at Styrelsen uden indhentelse af Leverandørens samtykke frit kan udnytte materialet fuldt ud og i alle sammenhænge, dvs. kvalitativt (både ved eksemplarfremstilling og ved tilgængeliggørelse for almenheden), kvantitativt, tidsmæssigt og geografisk. Energistyrelsen har i den forbindelse også ret til at ændre, bearbejde og sammenstille materialet samt til frit at udnytte resultatet heraf fuldt ud i alle sammenhænge. Hvis 3. part har rettigheder til (en del af) det materiale, som Leverandøren frembringer i henhold til kontrakten garanterer Leverandøren at disse rettigheder er fuldt klareret, således at Energistyrelsen kan udnytte materialet fuldt ud som anført i nærværende punkt. Energistyrelsen kan overdrage sine rettigheder efter nærværende punkt helt eller delvist til tredjemand. Nærværende punkt gælder tilsvarende for frembringelser og rettigheder efter ophavsretslovens kapitel VARIGHED OG OPSIGELSE Generelt Leverandøren skal påbegynde forberedelse af uddannelsesopgaven, herunder udvikling af Webportal for uddannelse ved Kontraktens underskrift. Det er et krav, at Leverandøren kan have færdiguddannet BedreBolig-rådgivere den 1. oktober Kursister, der ønsker at uddanne sig til energikonsulenter eller gennemføre opfriskningskursus herom skal kunne benytte webportalen, tilmelde samt gennemføre kurser og prøver fra den 1. oktober 2014.

18 18 Kontrakten løber frem til den xxxxx, hvor den udløber uden yderligere varsel. Kontrakten kan af Styrelsen forlænges i op til to år. Styrelsen meddeler senest seks måneder før Kontraktens ordinære ophør, om Kontrakten ønskes forlænget Opsigelse Kontrakten er uopsigelig fra Leverandørens side. Styrelsen er berettiget til skriftligt at opsige Kontrakten helt eller delvist med 3 måneders varsel til udløb den 1. i en måned Uden virkning I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning, og påbyde den kontraherende myndighed at bringe kontrakten til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist. På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Styrelsen adgang til i sådanne tilfælde at opsige Kontrakten. Styrelsen er berettiget til at opsige Kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt eller delvist som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Styrelsen berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse. Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at Kontrakten erklæres uden virkning, eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Styrelsen har videreført i opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at erstatningen er maksimeret i overensstemmelse med punkt 14. Endvidere skal Kontraktens punkt 19.2., tages i betragtning ved udmålingen af Leverandørens eventuelle tab. Såfremt Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Kontrakten erklæres for uden virkning, kan Leverandøren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at Kontrakten erklæres for uden virkning, eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Styrelsen har videreført i opsigelsen. 19. FORPLIGTELSER VED OPHØR

19 19 Ved ophør af Kontrakten, uanset årsagen hertil, er Leverandøren forpligtet til at udlevere al materiale samt Webportal for uddannelse med Data og kildekode inklusive alle personhenførbare oplysninger til Styrelsen. Leverandøren må således ikke efter Kontraktens ophør opbevare nogen form for Data eller kopier heraf, der vedrører eller stammer fra løsning af Opgaven, herunder udvikling, drift og vedligeholdelse af Webportal for uddannelse. Endvidere er Leverandøren forpligtet til at medvirke ved flytning af Data samt i øvrigt bistå Styrelsen, i det omfang dette er nødvendigt for at kunne flytte løsningen af Opgaven og dermed uddannelse af energikonsulenter og BederBolig-rådgivere til Styrelsen eller en ny leverandør. Det udleverede materiale skal være i en form, så det umiddelbart er anvendeligt for Styrelsen og/eller en ny leverandør. Leverandøren modtager ikke særskilt vederlag for disse opgaver. 20. TVISTER Retsforholdet ifølge Kontrakten og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Kontrakten, skal Parterne søge en løsning ved forhandling. Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, afgøres tvisten ved de almindelige domstole. 21. ÆNDRINGER OG FORTOLKNING Denne Kontrakt kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Styrelsen og Leverandøren, der vedhæftes Kontrakten som et tillæg. Ændringer besluttes i overensstemmelse med proceduren i bilag 7, Ændringshåndtering. Bestemmelser i udbudsmaterialet, i Leverandørens tilbud, i korrespondance forud for indgåelse af Kontrakten eller lignende, der ikke er gentaget i denne Kontrakt, kan ikke efterfølgende påberåbes som fortolkningsgrundlag. Henvisning til Kontrakten eller til en bestemmelse heri omfatter også de til Kontrakten hørende bilag, henholdsvis de af Kontraktens bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. Ved uoverensstemmelse mellem Kontrakten og bilagene hertil har bestemmelserne i Kontrakten forrang i forhold til Kontraktens bilag. 22. OPBEVARING AF KONTRAKTEN Kontrakten oprettes i et originalt eksemplar, der opbevares hos Styrelsen. Leverandøren modtager bekræftet kopi af den originale Kontrakt.

20 SELVSTÆNDIG AFTALE Parterne er enige om, at denne Kontrakts punkt udgør en selvstændig aftale mellem Parterne, som er gældende, uanset om Kontrakten i øvrigt måtte blive erklæret for uden virkning. 24. UNDERSKRIFTER Sted: Dato: For Styrelsen: Sted: Dato: For Leverandøren:

Kontrakt. udførelse af teknisk revision af energimærkninger af bygninger. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K

Kontrakt. udførelse af teknisk revision af energimærkninger af bygninger. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K 1 Kontrakt Om udførelse af teknisk revision af energimærkninger af bygninger mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og [ ] [ ] [ ] CVR. nr. [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontraktgrundlag Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Kontraktgrundlag Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 17 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 17 sider Kontrakt om sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø K O N T R A K T om udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen mellem Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø og... (i det følgende benævnt tjenesteyderen) Certificeret efter DS/EN

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale. økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller.

Rammeaftale. økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller. Rammeaftale om økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Tilsyn (stikprøver) vedrørende elinstallationer i tilsynsregion:

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken DK-2600 Glostrup Danmark. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken DK-2600 Glostrup Danmark. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt om Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens lancerings- og markedsføringskampagner samt materialer for Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019. mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: 5798000432864 (i det følgende benævnt Kunden) og CVR-nr.: (i det følgende benævnt Kursusudbyderen) om afholdelse af ErhvervsPhD-programmets

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontraktudkast Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København om Delundersøgelse 2 vedr. pendleres

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part.

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part. BILAG C UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKT OM UDFØRELSE AF REVISIONSYDEL- SER OG VISSE ERKLÆRINGSO PGAVER Mellem Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro CVR nr. 25 95 22 00 (herefter Vestforsyning ) og Part

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere