Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)"

Transkript

1 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren)

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER BAGGRUND OG FORMÅL LEVERANDØRENS YDELSER Generelt Dokumenter Rapportering og statistik Ad hoc-ydelser Ændringer i Leverandørens ydelser MEDARBEJDERE Leverandørens Medarbejdere Anvendelse af underleverandører Myndighedskrav vedrørende løn - og ansættelsesvilkår m.v CSR SAMARBEJDE MED TREDJEMAND SAMARBEJDE MELLEM LEVERANDØREN OG STYRELSEN STYRELSENS MEDVIRKEN FORVALTNINGSMÆSSIGE KRAV M.V Leverandørens forvaltningsretlige status Saglighed og lighed i forvaltningen Sagsoplysning Behandling af personhenførbare oplysninger Tavshedspligt Videresendelse af klager over Leverandøren Inhabilitet VEDERLAG Generelt Månedligt variabelt vederlag Ad hoc-ydelser BETALINGSBETINGELSER Generelt Fakturering Ad hoc-ydelse... 13

3 3 11. GARANTI KVALITETSSIKRING OG KONTROL Kvalitetssikring af Leverandøren Tilsyn og kontrol af Leverandøren Generelt Mangler ved Leverandørens ydelser Ophævelse LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT FORSIKRING STYRELSENS FORHOLD FORCE MAJEURE RETTIGHEDER Data og andet materiale VARIGHED OG OPSIGELSE Generelt Opsigelse Uden virkning FORPLIGTELSER VED OPHØR TVISTER ÆNDRINGER OG FORTOLKNING OPBEVARING AF KONTRAKTEN SELVSTÆNDIG AFTALE UNDERSKRIFTER BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Tidsplan Bilag 2: Opgavebeskrivelse Bilag 3: Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 4: Samarbejde, herunder Styrelsens medvirken Bilag 5: Vederlag Bilag 5a: Specifikation af vederlag Bilag 6: Skabelon for bestilling af ad hoc-opgaver Bilag 7: Ændringshåndtering Bilag 8: Kvalitetssikring og egenkontrol Bilag 9: CSR Bilag 10: Faglige krav til uddannelse og prøver (enfamilehuse) Bilag 11: Faglige krav til uddannelse og prøver (flerfamilehuse)

4 4 1. DEFINITIONER Ved Kontrakten forstås nærværende kontrakt og bilag med alle senere ændringer og tillæg. Ved Opgaven forstås de ydelser, som Leverandøren skal levere i henhold til kontrakten. Ved Parterne forstås Styrelsen og Leverandøren, og ved Part en af disse. Ved Data forstås al information, oplysninger og øvrigt data, som Leverandøren modtager, tilvejebringer eller udarbejder i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten. Ved Energimærkningsordningen forstås reglerne om energimærkning af bygninger i henhold til lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser samt regler udstedt i medfør heraf. Ved Energimærkning forstås den ydelse, som erlægges af en energikonsulent ansat i et certificeret energimærkningsfirma efter reglerne i Energimærkningsordningen, herunder 3 i lovbekendtgørelse nr. 646 af 16. juni 2011 af lov om fremme af energibesparelse i bygninger. Ved Energikonsulent forstås en person, der opfylder Energimærkningsordningens krav til arbejdet som energikonsulent i et certificeret energimærkningsfirma eller uvildig ekspert. Ved BedreBolig-ordningen forstås reglerne omkring levering af BedreBolig-ydelser efter regler udstedt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger med senere ændringer. Ved en BedreBolig-rådgiver forstås en person der opfylder kravene til at levere ydelser som BedreBolig-rådgiver i en BedreBolig-rådgivningsvirksomhed. Ved en Webportal for uddannelse forstås digital portal for uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. Ved Medarbejder forstås enhver, der udfører opgaver for Leverandøren. Definitionerne er gældende for hele Kontrakten, dvs. benyttes tillige i bilagene. 2. BAGGRUND OG FORMÅL Kontrakten er indgået mellem Parterne efter afholdelse af forudgående EU-udbud offentliggjort i EU-Tidende. Kontrakten omfatter Leverandørens varetagelse af opgaven vedrørende uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, herunder udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere

5 5 3. LEVERANDØRENS YDELSER 3.1. Generelt Leverandøren kan ikke uden Styrelsens skriftlige samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Kontrakt til tredjemand. Udarbejdelse og gennemførelse afuddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere. Det påhviler Leverandøren inden for den fastlagte tidsplan, jf. bilag 1, at udarbejde og gennemføre et uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, herunder udvikle, drive og vedligeholde en webportal for uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, som beskrevet i Kravspecifikation, jf. bilag 2. Leverandøren varetager opgaver på vegne af Styrelsen, og skal følge Styrelsens instruktioner i spørgsmål, der vedrører Energimærkningsordningen eller BedreBolig-ordningen. Leverandørens beskrivelse af, hvorledes opgaven vil blive leveret skal fremgå af Leverandørens løsningsbeskrivelse, jf. bilag 3. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at uddannelsesforløbet for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere løbende tilpasses de for Energimærkningsordningen og BedreBolig-ordningen gældende regler og retningslinjer. Leverandøren skal over for de certificerede energimærkningsfirmaer og andre brugere af Energimærkningsordningen fremtræde som selvstændig og uafhængig af Leverandørens eventuelle anden virksomhed Dokumenter Dokumenter skal opbevares på betryggende måde (herunder sikring af fortrolighed samt sikring mod bortkomst, brand og tyveri m.v.) og holdes adskilt fra Leverandørens øvrige dokumenter og materiale. Leverandøren skal omgående efterkomme en anmodning fra Styrelsen om hel eller delvis udlevering af dokumenter i samtlige kopier og versioner. Leverandøren skal alene være berettiget til at tage kopi af dokumenter til eget brug forinden udlevering, såfremt Leverandøren kan dokumentere en retlig interesse heri, herunder varetagelse af sine interesser over for Styrelsen eller andre. Leverandøren er forpligtet til at oprette og føre et journalsystem i overensstemmelse med kravene i bilag Rapportering og statistik Leverandøren skal udarbejde, kvartalvise rapporter og en årsrapport over det forløbne år i overensstemmelse med det i Kravspecifikation anførte, jf. bilag Ad hoc-ydelser

6 6 Styrelsen kan bestille Leverandøren til udførelse af ad hoc-ydelser, som er i tilknytning til de opgaver, Leverandøren i øvrigt skal udføre under denne Kontrakt, jf. punkt 3.1 til 3.3. Karakteren af ad hoc-ydelserne er beskrevet i Kravspecifikation, jf. bilag 2. Bestilling af ad hocydelser sker ved Styrelsens fremsendelse af anmodning på vedlagte Skabelon for bestilling af ad hoc-ydelser, jf. bilag 6. Efter modtagelse af anmodningen fra Styrelsen fremsender Leverandøren et estimat over det vederlag, der påregnes at være forbundet med ad hoc-ydelsen. Estimeringen skal ske på grundlag af Leverandørens forventede tidsforbrug og de anførte timepriser, jf. bilag 5, Vederlag, og 5a, Specifikation af vederlag. Udover estimatet skal Leverandøren tillige angive, hvornår opgaven forventes afsluttet, samt angive de medarbejdere, der er allokeret til opgaven. Bestillingssedlen fremsendes herefter til Styrelsen til godkendelse. Såfremt der er risiko for væsentlig overskridelse af estimatet og/eller tidspunktet for færdiggørelse af opgaven, skal Leverandøren straks skriftligt underrette Styrelsen herom med angivelse af et revideret estimat og/eller tidspunkt for færdiggørelse, samt begrundelse for ændringen, med henblik på, at Styrelsen kan tage stilling til den herved opståede situation og træffe de nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger. En bestilt ad hoc-ydelse anses for afsluttet, når Styrelsen skriftligt meddeler dette til Leverandøren, jf. Kravspecifikation i bilag 2. Styrelsen har ikke pligt til at lade en ad hoc-ydelse fuldføre og kan til enhver tid indstille Leverandørens arbejde Ændringer i Leverandørens ydelser Styrelsen er til enhver tid berettiget til at kræve, at der inden for rammerne af gældende udbudsregler foretages mindre ændringer i Leverandørens samlede ydelser under Kontrakten ved tillæg til Kravspecifikationen, jf. bilag 2. Endvidere kan Styrelsen til enhver tid kræve, at der foretages de fornødne ændringer i Leverandørens ydelser, ved eventuelle ændringer i de for Energimærkningsordningen eller BedreBolig-ordningen gældende regler og retningslinjer. Aftalte eller af Styrelsen krævede ændringer af Leverandørens ydelser under Kontrakten, der enkeltvis eller samlet medfører forøgelse eller formindskelse af Leverandørens indsats under Energimærkningsordningen eller BedreBolig-ordningen, ud over hvad der med rimelighed kan påregnes, kan betinges af, at der sker en tilsvarende rimelig ændring i et eller flere af Leverandørens vederlag, jf. punkt 9. Såfremt Leverandøren betinger en ændring med, at et eller flere af Leverandørens vederlag forhøjes, skal Leverandøren dokumentere, at ændringen medfører en forøgelse af omkostningerne ved Opgaven, som modsvarer den betingede forhøjelse, og som er på mere end 10 % af det i forvejen fastsatte vederlag for den pågældende opgave, jf. Specifikation af vederlag i bilag 5a. Tilsvarende, såfremt Leverandøren ikke kan godkende en af Styrelsen anmodet nedsættelse af Leverandørens vederlag som følge af formindskelse af kravene til, skal Leverandøren dokumentere,

7 7 at omkostningerne herved ikke reduceres i et omfang, som svarer til den af Styrelsen anmodede nedsættelse. Leverandørens vederlag kan alene nedsættes, hvis omkostningerne til løsning af Opgaven reduceres med mere end 10 % af det i forvejen fastsatte vederlag for den pågældende opgave, jf. Specifikation af vederlag i bilag 5a. Krav om regulering af vederlag skal fremsættes af den pågældende part senest 2 måneder efter, at kravet om ændring af Leverandørens ydelse er fremsat. Ændringer besluttes i overensstemmelse med proceduren i bilag 7, Ændringshåndtering, og punkt MEDARBEJDERE 4.1. Leverandørens Medarbejdere Leverandøren er forpligtet til at have kvalificerede Medarbejdere eller underleverandører til rådighed på det i denne Kontrakt angivne kvalitetsniveau. Leverandøren skal sikre, at de pågældende Medarbejdere, herunder underleverandørers medarbejdere, der er allokerede til opgaven, udfører deres arbejde under tilsyn af en driftsansvarlig, leder, afdelingschef, overordnet eller lignende som under kontraktens løbetid skal fungere som Styrelsens kontaktperson. Leverandøren skal endvidere sikre, at der til enhver tid vil blive stillet de nødvendige ressourcer til rådighed til at udarbejde og gennemføre et uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere, herunder til at udvikle, drive og vedligeholde en webportal for uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere De allokerede Medarbejderes opgaver og deltagelse i løsning af Opgaven skal svare til Leverandørens løsningsbeskrivelse, jf. bilag 3. Leverandøren er ansvarlig for, at der til enhver tid er udpeget en kontaktperson til Styrelsen, der er ansvarlig for Opgaven og som har beslutningskompetence på vegne af Leverandøren. Leverandøren er ansvarlig for, at Medarbejderne til enhver tid har de faglige forudsætninger, som er nødvendige for en kompetent varetagelse af opgaverne efter denne kontrakt. Leverandøren er ansvarlig for, at der er Medarbejdere med administrative kompetencer med henblik på effektiv og smidig varetagelse driften af uddannelse portalen mv. herunder koordinering, sagsstyring, udarbejdelse af kvartalsrapporter, journalisering m.v. Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at de Medarbejdere, som udarbejder det faglige input til prøver og kurser og forestår undervisningen besidder kvalifikationer svarende til de kvalifikationskrav, som stilles for at fungere som energikonsulent. Herudover skal de have betydelig, ajourført faglig ekspertise, samt betydelig erfaring inden for byggeri og energimæssige forhold vedrørende bygninger, jf. Kravspecifikation i bilag 2.

8 8 Leverandøren skal sikre, at Styrelsen én gang årligt modtager en ajourført oversigt over, hvilke af Leverandørens Medarbejdere, der er ansvarlige for prøve og kursus materiale for henholdsvis enfamiliehuse og flerfamiliehuse m.v., jf. Kravspecifikationen i bilag 2. Medarbejdere, der er ansvarlige for prøve og kursus materiale hos Leverandøren, må kun udskiftes efter godkendelse af Styrelsen. Leverandøren skal sikre, at nye Medarbejdere lever op til ovennævnte kvalifikationskrav jf. også bilag 2 og bilag 3, og at de mindst har samme eller tilsvarende kompetencer og kvalifikationer som udskiftede medarbejdere. Udskiftningen må ikke have indvirkning på Leverandørens evne til at varetage opgaver efter kontrakten. Leverandøren skal efter Styrelsens anmodning udskifte en Medarbejder såfremt Styrelsen har saglige indvendinger mod den pågældende på grund af manglende faglig kompetence eller manglende opfyldelse af de krav, der i øvrigt fremgår af Kontrakten Anvendelse af underleverandører Såfremt Leverandøren anvender underleverandører, skal dette fremgå af Leverandørens løsningsbeskrivelse, jf. bilag 3. Leverandøren kan ikke uden Styrelsens skriftlige samtykke anvende underleverandører, der ikke fremgår af Leverandørens løsningsbeskrivelse, jf. bilag 3. Leverandøren er ansvarlig for underleverandørers udførte opgaver på samme måde, som var de pågældende opgaver leveret af Leverandøren selv. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i Kontrakten. Udskiftning af underleverandører kan ske på samme vilkår og efter samme fremgangsmåde som anført i punkt Myndighedskrav vedrørende løn - og ansættelsesvilkår m.v. Den danske Stat er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at Leverandøren og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere i Danmark løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Leverandøren forpligter sig til at sikre medarbejderne beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn - og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår.

9 9 Overholder Leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra en ansat, er Leverandøren forpligtet til straks efter Styrelsens fremsættelse af påkrav herom at foretage afhjælpning, således at den ansatte fuldt kompenseres for den mindre gunstige løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som Leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører har budt den ansatte i forbindelse med udførelsen af Opgaven CSR Leverandøren skal leve op til CSR-krav, som angivet i Bilag SAMARBEJDE MED TREDJEMAND Leverandøren skal samarbejde med tredjemand som angivet i Kravspecifikation, jf. bilag SAMARBEJDE MELLEM LEVERANDØREN OG STYRELSEN Med henblik på at varetage det nødvendige samarbejde etablerer Leverandøren og Styrelsen en styregruppe med deltagelse af repræsentanter for Leverandøren og Styrelsen, som beskrevet i bilag 4, Samarbejde, herunder Energistyrelsens medvirken. Mødefrekvens og kompetence m.v. fremgår af bilag 4, Samarbejde, herunder Energistyrelsens medvirken. Møderne finder sted i København ved Styrelsen med mindre andet aftales særskilt. 7. STYRELSENS MEDVIRKEN I Kravspecifikation, jf. bilag 2, og bilag 4, Samarbejde, herunder Energistyrelsens medvirken, er angivet, i hvilken udstrækning Styrelsen bistår Leverandøren ud over deltagelse i samarbejdsorganisation som nævnt i punkt FORVALTNINGSMÆSSIGE KRAV M.V Leverandørens forvaltningsretlige status Leverandøren må forvaltningsretligt anses for at være en privat virksomhed, som udfører opgaver med sagsbehandling og faktisk forvaltningsvirksomhed på Styrelsens vegne. Leverandøren kan således ikke anses for at være en del af Styrelsen. Med henblik på at sikre, at Styrelsens sagsbehandling, afgørelsesvirksomhed og faktiske forvaltningsvirksomhed overholder alle relevante regler, er det derfor yderst vigtigt, at Leverandøren i udførelsen af Opgaven overholder al relevant lovgivning, jf. punkt 8.2. og Kravspecifikationen i bilag Saglighed og lighed i forvaltningen Leverandøren har pligt til ved udførelsen af Opgaven, at overholde de almindelige forvaltningsretlige retsgrundsætninger, der gælder for offentlige myndigheder, herunder retsgrundsætningerne om saglighed og lighed i forvaltningen og god forvaltningsskik.

10 10 For de af Leverandørens opgaver, der indeholder sagsforberedende arbejde, gælder principperne i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligt, forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om aktindsigt og notatpligt i offentligheds- og forvaltningsloven, miljøoplysningsloven, persondataloven og arkivloven Sagsoplysning Leverandøren varetager efter denne Kontrakt sagsoplysning og anden sagsforberedelse til brug for Styrelsens myndighedsudøvelse i forbindelse med aktindsigtsager, klagesager mv. Leverandøren skal videregive enhver oplysning, som Leverandøren i den forbindelse har indhentet eller modtaget, og som er af betydning for Styrelsens myndighedsudøvelse. Såfremt Leverandøren mundtligt modtager oplysninger vedrørende en klagesags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller på anden måde bliver bekendt med sådanne oplysninger, skal Leverandøren gøre notat om indholdet af oplysningerne. Dette gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Derudover skal Leverandøren på anmodning fra Styrelsen videregive enhver oplysning til Styrelsen, som Styrelsen måtte efterspørge, og som Leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af Opgaven. Leverandøren skal videregive de ønskede oplysninger straks efter modtagelse af anmodning herom Behandling af personhenførbare oplysninger I henhold til persondataloven er Styrelsen dataansvarlig over for Datatilsynet, mens Leverandøren er databehandler. Leverandøren skal sikre, at løsning og udførelsen af Opgaven er i overensstemmelse med persondatalovgivningens bestemmelser. Leverandøren skal efterkomme instruktioner fra Styrelsen, der har til formål at sikre overholdelse af persondatalovgivningens bestemmelser. Leverandøren skal på anmodning fra Styrelsen give Styrelsen tilstrækkelige oplysninger til, at Styrelsen kan påse, at Leverandøren udarbejder og gennemfører et uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, herunder udvikler, driver og vedligeholder en webportal for uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere i overensstemmelse med persondatalovgivningen Tavshedspligt Leverandøren, dennes Medarbejdere og eventuelle underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med udførelsen af Opgaven. Styrelsen kan forlange, at hver enkelt Medarbejder skal underskrive sædvanlige tavshedserklæringer. Leverandøren må ikke i nogen anden del af sin virksomhed gøre brug af de Data og øvrige oplysninger, som Leverandøren kommer i besiddelse af i forbindelse løsning af Opgaven ligesom

11 11 leverandøren ikke på nogen måde må stille Data eller øvrige oplysninger til rådighed for tredjemand uden forudgående indhentelse af Styrelsens skriftlige samtykke. Leverandøren må ikke uden Styrelsens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om Kontrakten eller offentliggøre noget af Kontraktens indhold. Dog har Leverandøren ret til at give meddelelse som foreskrevet i henhold til børsetiske regler. For Styrelsens personale gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Rådgivere og andre, der bistår Styrelsen, pålægges tilsvarende tavshedspligt. De oplysninger, som Styrelsen, Styrelsens rådgivere eller andre, der bistår Styrelsen, får om Leverandørens forhold, vil således være underlagt disse regler. Tavshedspligten er tillige gældende efter Kontraktens ophør, uanset årsagen til Kontraktens ophør Videresendelse af klager over Leverandøren Leverandøren skal uden ugrundet ophold videresende eventuelle klager Leverandøren måtte modtage over arbejdet med løsning af opgaven; uanset om det drejer sig om udvikling, drift og vedligeholdelse af Webportal for uddannelse eller over en konkret prøve eller et kursus, til Styrelsen, når Leverandøren har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. Leverandøren skal i den forbindelse vedlægge de relevante dokumenter samt en sagsfremstilling inden rimelig tid. jf. bilag 2, Kravspecifikation Inhabilitet Leverandøren har pligt til at sikre løsning af Opgaven tilrettelægges således, at Leverandørens varetagelse af andre opgaver, herunder anden rådgivning, konsulentvirksomhed, uddannelse, udvikling m.v. ikke påvirker Leverandørens fortrolighed, objektivitet og upartiskhed. Leverandøren er ansvarlig for, at Medarbejderne til enhver tid er habile i henhold til forvaltningsloven, herunder at der ikke foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om Medarbejdernes fuldstændige upartiskhed. Leverandøren er forpligtet til løbende at underrette Styrelsen, hvor der foreligger forhold, som kan give anledning til tvivl om habiliteten hos Leverandøren. Styrelsen afgør i de konkrete tilfælde vedrørende inhabilitet hos en medarbejder, om der foreligger en sådan inhabilitet, at Leverandøren ikke vurderes at kunne varetage en konkret opgave. 9. VEDERLAG Det konkrete vederlag for Opgaven fastsættes i overensstemmelse med Vederlagsmodellen, jf. bilag 5 og 5a. Vederlaget udgør maks kr eksklusiv moms.

12 12 Vederlaget inkluderer alle former for udlæg, omkostninger, transportudgifter og lignende, jf. pkt Udover det ovenfor nævnte vederlag er Leverandøren fortsat berettiget til vederlag for ad hocydelser, jf. pkt Generelt For varetagelse af opgaven om drift og vedligeholdelse uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere, herunder af Webportal for uddannelse er Leverandøren berettiget til månedligt variabelt vederlag, jf. punkt 9.2. Det månedlige variable vederlag fastlægges af antallet af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, som har gennemgået et uddannelsesforløb som enten energikonsulent eller BedreBolig-rådgiver og den aftalte pris pr. kandidat, jf. bilag 5, Vederlag, og bilag 5 a, Specifikation af vederlag. Herudover er Leverandøren berettiget til vederlag for udvikling et uddannelsesforløb herunder af Webportal for uddannelse. Endelig er Leverandøren berettiget til vederlag for ad hoc-ydelser, som er aftalt mellem Styrelsen og Leverandøren efter fremgangsmåden i punkt 3.5., jf. punkt 9.3. Vederlagene er i danske kroner eksklusiv moms. Leverandørens vederlag reguleres ikke i kontraktperioden. Leverandørens månedlige variable vederlag dækker alle Leverandørens omkostninger i forbindelse uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, herunder drift og vedligeholdelse af webportal for uddannelse. Leverandøren er således ikke berettiget til yderligere vederlag eller refundering af udlæg. Vederlaget inkluderer således alle Leverandørens omkostninger, herunder omkostninger til opdatering mv. af uddannelseforløbet, kursusmateriale, prøvespørgsmål mv, samt Webportal, lønudbetalinger, udgifter til strøm og øvrigt forbrug, kontorhold, transportudgifter samt rejser og ophold m.v Månedligt variabelt vederlag Leverandøren er berettiget til et månedligt vederlag, som opgøres månedsvis bagudrettet på baggrund af de til Styrelsen indrapporterede prøveresultater, som Leverandøren leverer i henhold til Kontrakten, herunder retningslinjerne i Kravspecifikation i bilag 2, jf. bilag 5, Vederlag og bilag 5a, Specifikation af vederlag Ad hoc-ydelser Leverandøren er berettiget til honorar for ad hoc-ydelser beregnet efter medgået tidsforbrug for de allokerede medarbejdere efter timepriser fastlagt i bilag 5a, Specifikation af vederlag, forudsat at et af Leverandøren udarbejdet estimat ikke overskrides. Overskrides et af Leverandøren givet estimat eller dele heraf, er Leverandøren alene berettiget til vederlag ud over estimatet, såfremt proceduren indeholdt i punkt 3.5. er overholdt.

13 13 Honorar beregnes i henhold til vedlagte bilag 5 om Vederlag, og bilag 5a om Specifikation af vederlag. Til brug for beregningen af vederlag for en ad hoc-ydelse skal hver enkelt medarbejder omhyggeligt og løbende føre timeregnskab med detaljeret angivelse af, hvilke arbejdsopgaver den pågældende Medarbejder har udført. Leverandøren er ikke berettiget til yderligere vederlag efter ad hoc-ydelsen anses for afsluttet, jf. punkt BETALINGSBETINGELSER Generelt Leverandørens vederlag ifølge Kontrakten forfalder til betaling 30 dage efter Styrelsens modtagelse af fyldestgørende faktura. For så vidt angår det variable vederlag er det en forudsætning at Leverandøren på faktureringstidspunktet har dokumenteret det påståede antal af kursus og prøvedeltagere, der fremgår af faktureringen, jf. Kravspecifikationen i bilag 2 og Specifikationen af vederlag i bilag 5a. Proceduren for fremsendelse af faktura fremgår af bilag 5, Vederlag. Fremsendelse af faktura skal i øvrigt ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder Fakturering Fakturering af det variable månedlige driftsvederlag kan ske i overensstemmelse med det anførte i bilag 5, Vederlag. Styrelsens krav til dokumentation, som skal vedlægges Leverandørens faktura, er angivet i bilag 5. Fakturering skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fastlagt i bilag Ad hoc-ydelse Vederlag for en ad hoc-ydelse kan faktureres når Styrelsen skriftligt har meddelt, at opgaven er afsluttet eller at Leverandørens arbejde kan indstilles, jf. punkt GARANTI Leverandøren indestår for, at gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter, herunder at udvikling, drift og vedligeholdelse af Webportal for uddannelse i hele Kontraktens løbetid opfylder alle krav efter Kontrakten, herunder at kvaliteten af er på et højt fagligt niveau. 12. KVALITETSSIKRING OG KONTROL

14 Kvalitetssikring af Leverandøren Leverandøren skal til enhver tid følge de kvalitetssikringsprocedurer og den egenkontrol, der er specificeret i Leverandørens løsningsbeskrivelse, jf. bilag 3. Leverandøren skal sikre, Opgaven følger en procedure, der mindst svarer til den beskrevet i Kravspecifikationen, jf. bilag Tilsyn og kontrol af Leverandøren Styrelsen har til enhver tid ret til at kontrollere Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, herunder at gennemførelse af et eller flere kursus og prøvemoduler samt deltage ved Leverandørens fysiske kursus, jf. også Kravspecifikationen i bilag 2 og bilag 4, Samarbejde, herunder Energistyrelsens medvirken. Kontrollen gennemføres af Styrelsen. Såfremt Styrelsen finder, at Leverandøren har udarbejdet og tilbudt en eller flere mangelfulde prøver eller kurser, kan Styrelsen forlange, at Leverandøren retter dokumenterede fejl eller helt eller delvist tilbyder alle deltagere erstatnings prøver og eller kurser uden beregning. Leverandøren er forpligtet til uden særskilt vederlag at yde Styrelsen den bistand, der er nødvendig til gennemførelse af kontrol, samt foretage de nødvendige tiltag for at rette op på en eller flere mangelfulde prøver elle kursus. MISLIGHOLDELSE Generelt Hvor ikke andet følger af bestemmelserne i nærværende Kontrakt, gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af en Parts misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag Mangler ved Leverandørens ydelser Der foreligger en mangel, såfremt Leverandørens gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere, herunder udvikling, drift eller vedligeholdelse af Webportal for uddannelse ikke opfylder de krav, der fremgår af Kontrakten eller i øvrigt ikke svarer til hvad Styrelsen eller brugere af Energimærkningsordningen eller BedreBolig-ordningen med føje kunne forvente. I tilfælde af mangler skal Leverandøren træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe manglerne hurtigst muligt. Styrelsen kan kræve, at der skal ske et forholdsmæssigt afslag i det vederlag, som Leverandøren er berettiget til i henhold til Kontrakten, såfremt Leverandøren ikke har draget omsorg for at afhjælpe manglerne hurtigst muligt.

15 Ophævelse Styrelsen kan straks ophæve Kontrakten helt eller delvist, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. Følgende forhold, men ikke begrænset dertil, anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Styrelsen til at ophæve Kontrakten: Såfremt der konstateres væsentlige mangler ved Leverandørens løsning af Opgaven og såfremt sådanne mangler ikke inden for kort tid er afhjulpet. Såfremt Leverandøren overtræder en eller flere af sine habilitetsforpligtelser som beskrevet i denne Kontrakt, og såfremt Leverandøren ikke straks retter op herpå efter modtagelse af skriftligt påbud herom fra Styrelsen. Såfremt Leverandøren tilsidesætter sin forpligtelse til at opfylde krav til socialt og miljømæssigt ansvar, jf. punk 4.4., i et omfang, der ikke kan betegnes som bagatelagtigt. 13. LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT Leverandøren er erstatningspligtig over for Styrelsen efter dansk rets almindelige regler. Leverandørens erstatningspligt er maksimeret til Leverandørens estimerede samlede vederlag for et år, jf. Specifikation af vederlag i bilag 5a. 14. FORSIKRING Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring i Kontraktens løbetid, der dækker Leverandørens erstatningsansvar efter punkt 14. Leverandøren skal på anmodning fra Styrelsen dokumentere, at dette krav er opfyldt. Betjener Leverandøren sig af underleverandører er Leverandøren forpligtet til at påse, at underleverandøren opfylder samme forsikringskrav som Leverandøren. Styrelsen kan ligeledes forlange dokumentation herfor. 15. STYRELSENS FORHOLD Om Styrelsens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Styrelsens erstatningspligt er maksimeret til Leverandørens estimerede samlede vederlag for et år, jf. bilag 5a, Specifikation af vederlag. Såfremt Styrelsen misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til denne Kontrakt, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler.

16 16 Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve Kontrakten delvist over for Styrelsen med virkning for fremtidige ydelser, såfremt Leverandøren over for Styrelsen skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Styrelsen på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 30 dage vil medføre, at Kontrakten ophæves over for denne, såfremt Styrelsen ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. Om Styrelsens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler. Styrelsen er ikke ansvarlig for, at antallet af prøve og kursusdeltagere, er af den skønnede størrelse, jf. Kravspecifikationen i bilag 2 og bilag 5 og 5a. Leverandøren har derfor ikke krav på regulering af sit vederlag pr. kursus eller prøve deltager, hvis Leverandørens samlede tilbud, som indeholdt i Specifikation for Vederlag i bilag 5a, ikke kan realiseres. Styrelsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Kontrakten til en anden offentlig institution, herunder i forbindelse med ressortomlægning, hvor de opgaver, som Styrelsen hidtil har varetaget, overgår til en anden offentlig institution. 16. FORCE MAJEURE Hverken Leverandøren eller Styrelsen skal i henhold til denne Kontrakt anses for ansvarlige over for hinanden, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved Kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part uden ugrundet ophold efter, at force majeure er indtrådt. 17. RETTIGHEDER Data og andet materiale Energistyrelsen erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til alt materiale Leverandøren frembringer i henhold til Kontrakten. Det gælder eksempelvis Webportal for uddannelse, herunder kildekode til webportal, spørgsmålsdatabase, kursusdatabase, al materiale der i denne forbindelse er frembragt herunder undervisningsmateriale mv. og andre data m.v. der registreres i denne forbindelse, som Leverandøren modtager, indsamler og/eller udarbejder som led i opfyldelsen af Kontrakten.

17 17 Samtlige Data, herunder data i elektronisk version, der modtages, indsamles eller udarbejdes som led i Leverandørens udvikling, drift og vedligeholdelse af Webportal for uddannelse er Styrelsens ejendom, og besiddes af Leverandøren på Styrelsens vegne. Ligeledes bevares alle rettigheder til det materiale m.v., som Styrelsen stiller til rådighed for Leverandøren i forbindelse med udførelsen af opgaven. Ved Kontraktens ophør skal Leverandøren tilbagelevere Data samt det af Styrelsen udleverede materiale, jf. punkt 20. Leverandøren skal under ingen omstændigheder være berettiget til at udøve tilbageholdsret i Data eller det af Styrelsen udleverede materialer m.v. eller på andet grundlag nægte udlevering heraf. Ophavsrettighederne overgår løbende samtidig med udarbejdelsen af webportalen for uddannelse eller i øvrigt i takt med at materialet uploades på webportalen eller leveres til Styrelsen i anden form. Styrelsens eksklusive ophavsret indebærer, at Styrelsen uden indhentelse af Leverandørens samtykke frit kan udnytte materialet fuldt ud og i alle sammenhænge, dvs. kvalitativt (både ved eksemplarfremstilling og ved tilgængeliggørelse for almenheden), kvantitativt, tidsmæssigt og geografisk. Energistyrelsen har i den forbindelse også ret til at ændre, bearbejde og sammenstille materialet samt til frit at udnytte resultatet heraf fuldt ud i alle sammenhænge. Hvis 3. part har rettigheder til (en del af) det materiale, som Leverandøren frembringer i henhold til kontrakten garanterer Leverandøren at disse rettigheder er fuldt klareret, således at Energistyrelsen kan udnytte materialet fuldt ud som anført i nærværende punkt. Energistyrelsen kan overdrage sine rettigheder efter nærværende punkt helt eller delvist til tredjemand. Nærværende punkt gælder tilsvarende for frembringelser og rettigheder efter ophavsretslovens kapitel VARIGHED OG OPSIGELSE Generelt Leverandøren skal påbegynde forberedelse af uddannelsesopgaven, herunder udvikling af Webportal for uddannelse ved Kontraktens underskrift. Det er et krav, at Leverandøren kan have færdiguddannet BedreBolig-rådgivere den 1. oktober Kursister, der ønsker at uddanne sig til energikonsulenter eller gennemføre opfriskningskursus herom skal kunne benytte webportalen, tilmelde samt gennemføre kurser og prøver fra den 1. oktober 2014.

18 18 Kontrakten løber frem til den xxxxx, hvor den udløber uden yderligere varsel. Kontrakten kan af Styrelsen forlænges i op til to år. Styrelsen meddeler senest seks måneder før Kontraktens ordinære ophør, om Kontrakten ønskes forlænget Opsigelse Kontrakten er uopsigelig fra Leverandørens side. Styrelsen er berettiget til skriftligt at opsige Kontrakten helt eller delvist med 3 måneders varsel til udløb den 1. i en måned Uden virkning I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning, og påbyde den kontraherende myndighed at bringe kontrakten til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist. På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Styrelsen adgang til i sådanne tilfælde at opsige Kontrakten. Styrelsen er berettiget til at opsige Kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt eller delvist som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Styrelsen berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse. Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at Kontrakten erklæres uden virkning, eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Styrelsen har videreført i opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at erstatningen er maksimeret i overensstemmelse med punkt 14. Endvidere skal Kontraktens punkt 19.2., tages i betragtning ved udmålingen af Leverandørens eventuelle tab. Såfremt Leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Kontrakten erklæres for uden virkning, kan Leverandøren ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at Kontrakten erklæres for uden virkning, eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Styrelsen har videreført i opsigelsen. 19. FORPLIGTELSER VED OPHØR

19 19 Ved ophør af Kontrakten, uanset årsagen hertil, er Leverandøren forpligtet til at udlevere al materiale samt Webportal for uddannelse med Data og kildekode inklusive alle personhenførbare oplysninger til Styrelsen. Leverandøren må således ikke efter Kontraktens ophør opbevare nogen form for Data eller kopier heraf, der vedrører eller stammer fra løsning af Opgaven, herunder udvikling, drift og vedligeholdelse af Webportal for uddannelse. Endvidere er Leverandøren forpligtet til at medvirke ved flytning af Data samt i øvrigt bistå Styrelsen, i det omfang dette er nødvendigt for at kunne flytte løsningen af Opgaven og dermed uddannelse af energikonsulenter og BederBolig-rådgivere til Styrelsen eller en ny leverandør. Det udleverede materiale skal være i en form, så det umiddelbart er anvendeligt for Styrelsen og/eller en ny leverandør. Leverandøren modtager ikke særskilt vederlag for disse opgaver. 20. TVISTER Retsforholdet ifølge Kontrakten og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Kontrakten, skal Parterne søge en løsning ved forhandling. Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, afgøres tvisten ved de almindelige domstole. 21. ÆNDRINGER OG FORTOLKNING Denne Kontrakt kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Styrelsen og Leverandøren, der vedhæftes Kontrakten som et tillæg. Ændringer besluttes i overensstemmelse med proceduren i bilag 7, Ændringshåndtering. Bestemmelser i udbudsmaterialet, i Leverandørens tilbud, i korrespondance forud for indgåelse af Kontrakten eller lignende, der ikke er gentaget i denne Kontrakt, kan ikke efterfølgende påberåbes som fortolkningsgrundlag. Henvisning til Kontrakten eller til en bestemmelse heri omfatter også de til Kontrakten hørende bilag, henholdsvis de af Kontraktens bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. Ved uoverensstemmelse mellem Kontrakten og bilagene hertil har bestemmelserne i Kontrakten forrang i forhold til Kontraktens bilag. 22. OPBEVARING AF KONTRAKTEN Kontrakten oprettes i et originalt eksemplar, der opbevares hos Styrelsen. Leverandøren modtager bekræftet kopi af den originale Kontrakt.

20 SELVSTÆNDIG AFTALE Parterne er enige om, at denne Kontrakts punkt udgør en selvstændig aftale mellem Parterne, som er gældende, uanset om Kontrakten i øvrigt måtte blive erklæret for uden virkning. 24. UNDERSKRIFTER Sted: Dato: For Styrelsen: Sted: Dato: For Leverandøren:

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm

Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm Hovedkontrakt Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm Februar 2009 2 Hovedkontrakt Indhold Indhold 1 Indledende bestemmelser 6 1.1 Kontrakten 6 1.2 Definitioner 6 1.3 Fortolkningsprincipper

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere