Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg"

Transkript

1 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014

2 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune havde ved starten af indbyggere, hvoraf godt var i den erhvervsaktive alder mellem 16 og 64 år. Arbejdskraftbalancen i Vordingborg Kommune 2013 fremgår af tabel 1. Tabel 1: Arbejdskraftbalance, Vordingborg Kommune, 2013 Vordingborg Kommune Østdanmark Befolkning år Arbejdsstyrke Beskæftigede Arbejdsløse* 957 Uden for arbejdsstyrken Erhvervsfrekvens (%)** 70,6 75,9 Beskæftigelsesfrekvens (%)** 67,1 71,2 Beskæftigede, alle aldersgrupper*** Arbejdspladser Netto-udpendling Indpendling Udpendling Bor og arbejder i kommunen Bruttoledighed, december 2012, fuldtidspersoner* Ledighed (%) 6,0 6,3 Noter: * Antal arbejdsløse er opgjort på grundlag af RAS-registeret, mens ledighed, december 2012, er opgjort på grundlag af CRAM-registeret. De to opgørelser kan ikke umiddelbart sammenlignes. ** Erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens angiver henholdsvis arbejdsstyrkens og beskæftigelsens andel af den erhvervsaktive befolkning. *** Omfatter udover aldersgruppen år også et antal beskæftigede 15 årige (flaskedrenge m.v.) og beskæftigede over 64 år (bl.a. mange selvstændige inden for landbrug). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed Udviklingen i arbejdsstyrke og beskæftigelse i de kommende år vil være præget dels af den demografiske udfordring og dels af den aktuelle konjunktursituation. Siden midten af 1990-erne og frem til 2008 har arbejdsstyrken stort set ligget på samme niveau, men fra 2008 til 2013 er der sket et markant fald i arbejdsstyrken. I 2013 er arbejdsstyrken i Vordingborg Kommune reduceret med 12 % i forhold til Denne udvikling afspejler den demografiske udvikling i Vordingborg Kommune kombineret med mønstrene for til- og fraflytning fra kommunen. Der er sket en reduktion i antallet af årige, og samtidig er der sket en kraftig stigning i antallet af aldersgruppen 50+. Den demografiske udvikling fortsætter de kommende år. Afgangen fra arbejdsmarkedet er stor med de store årgange fra slutningen af 1940-erne og starten af 1950-erne, mens tilgangen til arbejdsmarkedet er lille. Alene forskellen i størrelsen af de årgange, der forlader arbejdsmarkedet i forhold til de nye årgange på arbejdsmarkedet, har i 2013 reduceret antallet af personer i de erhvervsaktive aldersgrupper med ca Der er dog en aktuel tendens til, at denne udvikling begynder at svækkes. I 2012 var reduktionen på ca. 200 personer, og i løbet af 2013 har der faktisk været en lille tilgang i aldersgruppen år i Vordingborg Kommune. 2

3 Figur 1 Udviklingen i erhvervsaktive befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune 2008 til Prognose fra 2013 til 2016 Note: Prognose for udviklingen er udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og egne beregninger Hertil kommer, at den kraftige fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytninger af personer senere i livsforløbet, i 2013 reducerede den erhvervsaktive befolkning med yderligere mere end 200 personer. Konsekvensen er, at antallet af personer i de erhvervsaktive aldersgrupper, som ellers har ligget konstant siden starten af dette årtusinde, fra 2008 er begyndt at falde fra 2008 til 2013 var faldet på mere end 6 %, og frem til 2016 forventes en yderligere reduktion på 4 %. Faldet i arbejdsstyrken fra 2008 til 2013 har været langt kraftigere end reduktionen i de erhvervsaktive aldersgrupper nemlig 12 %. Det er et kendt fænomen, at erhvervsfrekvensen falder under en beskæftigelsesmæssig krise 2. I Vordingborg Kommune er erhvervsfrekvensen faldet fra ca. 75 % i højkonjunkturen i til et niveau på knap 71 % de sidste par år. Når arbejdsstyrken er reduceret mere end befolkningstallet tilsiger, skyldes de alt overvejende, at erhvervsfrekvensen er faldet drastisk blandt de unge dels fordi en større del af de unge er i gang med en uddannelse, og dels fordi der har været en markant stigning i antallet ikke-jobklare unge kontanthjælpsmodtagere. Denne udvikling er ikke opvejet af, at der i den samme periode er sket en stigning i erhvervsfrekvensen for aldersgruppen over 60 år. Aktuelt er der dog en række tegn på, at denne udvikling er ved at vende. De foreliggende beregninger for Vordingborg Kommune på baggrund af de nationale prognoser for udviklingen i beskæftigelse og ledighed er, at arbejdsstyrke og beskæftigelse vil stabilisere sig i løbet af 2014, og at der i 2015 vil være en positiv udvikling. Prognosen forventer, at beskæftigelsen i Vordingborg Kommune i 2016 vil være ca. ½ % højere end i Færre udbyder deres arbejdskraft, når der er mangel på job bl.a. studerende med deltidsjob. Samtidig vælger flere ældre at forlade arbejdsmarkedet tidligere frem for at blive i arbejdsløshedskøen. 3

4 Erhvervsstruktur Der var i 2013 godt arbejdspladser i Vordingborg Kommune. Hermed er hver 6. arbejdsplads forsvundet siden Faldet i antallet af lokale job er dog været mere afdæmpet de seneste par år, og de aktuelle tal over antallet af lønmodtagerjob i virksomhederne tyder på, at der allerede nu er en stigning i beskæftigelsen i de lokale virksomheder i gang. Frem til 2016 forventer prognosen, at der bliver knap nye job i de lokale virksomheder eller en stigning på 6 % i forhold til Faldet antallet af lokale arbejdspladser siden 2008 har ramt alle de store erhvervsområder: Fremstilling er reduceret med 540 arbejdsplaser eller 31 %, bygge&anlæg er reduceret med 400 arbejdsplaser eller 26 %, handel er reduceret med 510 arbejdspladser eller 20 %, anden privat service er reduceret med 480 arbejdspladser eller 12 % og offentlig service er reduceret med 450 arbejdsplaser eller 7 %. For de private erhvervs skete den største del af reduktionen fra 2008 til 2011, og mange af de private erhverv har haft en lille stigning i antallet af arbejdspladser siden Faldet i antallet af arbejdsplaser inden for den offentlige sektor kom lidt senere end i den private sektor. Her er den største del af faldet sket efter Erhvervsstrukturen i Vordingborg Kommune er fortsat meget domineret af de offentlige serviceerhverv. Mere end hver tredje (39 %) af arbejdspladserne findes inden for de serviceområder, der fortrinsvis er offentlige sociale institutioner, sundhedsvæsen, undervisning og offentlig administration m.v. Specielt sociale institutioner (18 %) udgør et stort beskæftigelsesområde. Men også undervisning og offentlig administration, forsvar og politi er relativt store erhverv i kommunen. Privat service udgør med i alt 366 % samlet en lidt mindre andel af arbejdspladserne i Vordingborg Kommune end den offentlige service. Handel (13 %) er på trods af tilbagegangen det største private serviceerhverv, men der er relativt få arbejdspladser inden for handel sammenlignet med andre dele af Sjælland og hele landet. Til gengæld er der relativt mange arbejdspladser i Vordingborg Kommune inden for rengøring m.v. 3 (6 %), mens der er relativt få arbejdspladser inden for telekommunikation (1-2 %) og egentlig erhvervsservice (4 %). Fremstilling & industri udgør samlet 8 % af arbejdspladserne, hvor føde-, drikke- og tobaksindustrien er langt det største enkeltområde. I sammenligning med resten af Sjælland og hele landet uden for Hovedstadsområdet er der få industriarbejdspladser i Vordingborg Kommune. Bygge og anlæg (7 %) og landbrug, skovbrug og fiskeri (5 %) er stadig relativt store erhvervsområder lige som det gælder i de fleste øvrige kommuner i Vest- og Sydsjælland. Pendling og uddannelse personer eller 60 % af de beskæftigede i kommunen både bor og arbejder her. Knap eller 40 % arbejder uden for kommunens grænser. En meget stor del af udpendlingen sker til hovedstadsområdet (31 %) eller en af nabokommunerne, Næstved (26 %) og Guldborgsund (14 %). Til gengæld pendler personer bosiddende i andre kommune ind til job i Vordingborg Kommune. Mere end halvdelen af indpendlerne kommer fra de to nabokommuner, Næstved (30 %) og Guldborgsund (28 %). Hver 7. af indpendlerne kommer fra hovedstadsområdet specielt for personer med videregående uddannelser sker der en stor indpendling fra hovedstadsområdet. Udpendlingen er specielt stor for (de relativt få) beskæftigede inden for information og kommunikation samt finansiering og forsikring. Men også fremstilling og bygge&anlæg har en stor relativ udpendling. 3 Brancheområdet udgøres af rejsebureauer, rengøring og anden operationel service. 4

5 Antalsmæssigt er det den offentlige sektor, der har den største udpendling. I alt borgere i kommunen pendler til offentlige job uden for kommunegrænsen. Det er ligeledes information og kommunikation, finansiering og forsikring som sammen med fremstilling har den største relative indpendling. Det hænger sammen med, at uddannelsesniveauet for medarbejdere inden for disse erhvervsområder er forholdsvis højt. Antalsmæssigt er det ingen den offentlige sektor, der har den største indpendling. I alt næsten personer eller hver tredje arbejdsplads i kommunen inden for offentlig administration, undervisning og sundhed er besat af medarbejdere, der bor uden for kommunegrænsen. Uddannelsesniveauet i Vordingborg Kommune er som i de øvrige ikke-uddannelseskommuner i Danmark forholdsvis lavt. Hver tredje i de erhvervsaktive aldersgrupper har grundskolen som deres højeste uddannelse. Lidt flere nemlig 37 % - har en erhvervsuddannelse, mens resten har en videregående uddannelse (eller en gymnasial uddannelse). Risikoen for at være uden beskæftigelse er langt højere for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse end for personer med en uddannelse. Hvor personer med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse har en beskæftigelsesgrad på %, ligger beskæftigelsesgraden for personer uden uddannelse ud over grundskolen på 50 %. Det lave uddannelsesniveau generelt og specielt den store andel af såvel beskæftigede, som jobklare og ikke-jobklare ledige, som kun har grundskole er en central udfordring for beskæftigelsesindsatsen i Vordingborg Kommune. Her er der fokus på både vejledning af gruppen af unge, som ikke kommer i gang med eller fuldfører en erhvervsmæssig uddannelse og efteruddannelse af voksne beskæftigede og ledige uden uddannelse. Den etniske struktur Andelen af befolkningen i Vordingborg Kommune, der har en anden herkomst end dansk, er lille sammenlignet med en række andre kommuner i Østdanmark. I alt personer i de erhvervsaktive aldersgrupper har i 2013 en anden herkomst end dansk 882 er indvandrere/efterkommere fra ikkevestlige lande, mens 756 er indvandrere/efterkommere fra vestlige lande (inkl. de nye EU-lande i Østeuropa). De største enkeltgrupper kommer fra to af de umiddelbare nabolande Polen og Tyskland med henholdsvis 169 og 134 personer i de erhvervsaktive aldersgrupper. I den beskæftigelsespolitiske indsats er der dog særlig fokus på personer, der har etnisk baggrund i et ikke-vestligt land. Her er de største enkeltgrupper efter oprindelig nationalitet: Bosnien-Hercegovina med 105 personer, Irak med 102, Tyrkiet med 91, Thailand med 74 og Afghanistan med 68 personer i de erhvervsaktive aldersgrupper. Mindre end halvdelen af indvandrerne (41 %) fra ikke-vestlige lande er i beskæftigelse. Lige som for etniske danskere bosat i Vordingborg Kommune har beskæftigelsesgraden været faldende siden 2008, men er til gengæld steget fra 2011 til I marts 2014 modtog 230 indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande en midlertidig offentlig forsørgelsesydelse. Omregnet til fuldtidspersoner udgjorde de 218 personer. Det betyder, at 25 % af den nævnte gruppe af nydanskere har modtaget en midlertidig forsørgelsesydelse i marts 2014 mod 13 % af de etniske danskere. Antallet af ikke-vestlige modtagere af midlertidige forsørgelsesydelser er steget med 6 % fra marts 2013 til marts 2014, mens antallet af etniske danske modtagere af disse forsørgelsesydelser er faldet med 7 %. 5

6 Hver sjette (142 personer eller 16 %) modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i marts I sammenligning modtog 17 % af de etniske danskere en permanent offentlig forsørgelsesydelse i denne måned (inkl. efterløn). Forventningerne til udviklingen i ledigheden i 2014 og 2015 Beskæftigelsesregionerne i Danmark har ud fra Økonomiministeriets seneste prognose for udviklingen i ledigheden på landsplan udarbejdet en prognose over den forventede ledighedsudvikling for de enkelte kommuner. Da befolkningen i de erhvervsaktive aldersgrupper fortsat er faldende, vil arbejdsstyrken fortsat falde en smule fra slutningen af 2013 til slutningen af 2015 på trods af, at en svagt stigende erhvervsfrekvens i slutningen af perioden vil trække den modsatte retning. Samtidig ventes, som beskrevet tidligere, at der vil ske en svag stigning i beskæftigelsen i Det betyder, at Vordingborg Kommune forventes at få et ledighedsfald på 130 personer i perioden 4. kvartal 2013 til 4. kvartal Det svarer til et fald på ca. 13 %. Den forventede udvikling af ledigheden i Vordingborg Kommune fremgår af figur 2 4. Figur 2 Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2010 til 4. kvartal Prognose fra 2. kvartal 2014 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Det forventes, at størstedelen af dette fald vil berøre forsikrede ledige med a-dagpenge 5, men gradvis forventes den stigende beskæftigelse også at komme gruppen af jobklare kontanthjælpsmodtagere til gode 6. 4 Kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014har indført nye ydelsesformer til ledige ligesom indsatsen er ændret væsentligt. Det er ikke muligt fuldt ud at indarbejde disse ændringer i grundlaget for prognosen, der som udgangspunkt vil basere sig på de kategorier for indplacering af ledige, der var gældende i udgangsåret Bl.a. begrundet i afkortning af dagpengeperioden, hvor forsikrede ledige uden dagpengeret vil indgå i gruppen af jobklare kontanthjælpsmodtagere, hvis de modtager kontanthjælp eller særlig uddannelsesydelse. 6

7 For gruppen af aktivitetsparate uddannelses- eller kontanthjælpsmodtagere skete der en ekstraordinær kraftig stigning fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal Det forventes, at den kraftige stigning i antallet af modtagere gradvis tager af, og at der i løbet af 2015 vil begynde at ske et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der ikke er uddannelses- eller jobparat 7. Personer på offentlige ydelser I gennemsnit mere end hver fjerde borger (28 %) i Vordingborg Kommune i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog offentlig forsørgelse i marts 2014 inkl. førtidspension og efterløn. Det svarer til borgere. Antallet af modtagere af de forskellige forsørgelsesydelser i marts 2014 er vist i tabel 2. Tabel 2: Modtagere af forsørgelsesydelser, Vordingborg Kommune, marts 2014 Modtagere af ydelse (berørte) Fuldtidspersoner Antal Ændring fra samme måned året før Antal Ændring fra samme måned året før Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) % % Særlig uddannelsesydelse** % % Kontanthjælp*** % % Jobparate % % Aktivitetsparate % % Uddannelseshjælp*** % % Uddannelsesparate % % Aktivitetsparate % % (Kontant- og uddannelseshjælp samlet)*** % % Revalidering (inkl. for-revalidering) % % Sygedagpenge % % Ressourceforløb 38 - % 36 - % Alle midlertidige ydelser* % % Ledighedsydelse % % Fleksjob % % Førtidspension % % Efterløn % % Alle permanente ydelser* % % Alle ydelser* % % Andel af befolkningen (aldersgrupperne år) 30 % 28 % Noter: * Hvis en person har modtaget mere end én form for ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte) ** Særlig uddannelsesydelse og ressourceforløb indført fra starten af Derfor kraftig udvikling i antal modtagere i løbet af Tal for modtagere af uddannelsesydelse er kun opdateret frem til februar 2014 *** Fra og med 1. januar 2014 er der sket en opdeling mellem modtagere af uddannelseshjælp og modtagere af kontanthjælp som følge af kontanthjælpsreformen. Uddannelses- og kontanthjælp kun opdateret frem til februar 2014 Kilde: 6 En del af årsagen hertil er administrativ: Mens modtagere af den særlige uddannelsesydelse i 2013 og 2014 i modellen regnes med under jobklare kontanthjælpsmodtagere, vil modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i 2014 og 2015 blive regnet med i modtagerne af a-dagpenge. 7 Bl.a. begrundet i det faldende befolkningstal. 7

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere