Dansk Arbejder Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Arbejder Idrætsforbund"

Transkript

1 Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie Nielsen, Jens-Halvor Zoffmann, Mogens Damgaard og Palle Thomsen Afbud fra Peter Rasmussen og Holger Krontoft Referat til Regionerne, udvalgsformænd, medarbejdere, m.fl. Nyt møde 19. januar 2009 kl i Brøndby 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Konstituering og fordeling af ansvarsområder 3. Forretningsorden for forbundsledelsen 4. Nedsættelse af udvalg 5. DAI s repræsentation i eksterne fora og udvalg 6. Sager til behandling 6.1. Kommissorium for projektgruppe for Idræt for sindslidende 6.2. Henvendelse fra Peter Lee, Høng Karate Klub om karate og regionsarbejde på Sjælland 7. Mødeplan for første halvår Økonomi 8.1. Ansøgninger og meddelelser 8.2. Tilskud fra DIF og betaling til forsikring i Budget for idræt i 2009; herunder tilskud til Jubilæumsstævne 9. Organisation, kommunikation og administration 9.1. Optagelse af foreninger 9.2. Udmeldelse af foreninger 9.3. Ansættelse af sekretær og regnskabsassistent 10. Eventuelt

2 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Konstituering og fordeling af ansvarsområder Følgende konstituering og fordeling af ansvarsområder blev vedtaget. Fordelingen skal i henhold til vedtægterne meddeles alle medlemsforeninger sammen med referatet af kongressen. Jan F. Ludvigsen: (formand) Jens Jørgen Nygaard: (næstformand) Peter Rasmussen: (medlem) Annie Nielsen: (medlem) Jens-Halvor Zoffmann: (medlem) Mogens Damgaard: (suppleant) Holger Krontoft: (suppleant) Forbundssekretæren: Personale (politisk) Økonomi (politisk) Forbundsledelse Samarbejdsudvalg Internationalt arbejde Eksternt politisk samarbejde Personale (politisk) Økonomi (politisk) Internationalt arbejde Eksternt politisk samarbejde Idrætsfora (primær ansvarlig) Idrætsudvalget (primær ansvarlig) Regionsudvikling og organisatorisk struktur Regionsudvikling og organisatorisk struktur (primær ansvarlig) Idrætsudvalget (fokus på den organisatoriske del) Samarbejdsudvalg Senioridræt Uddannelse (primær ansvarlig) Idræt for sindslidende Idrætsudvalget (fokus på særlige indsatsområder/idrætsgrene) Uddannelse Personale Økonomi Administration Internationalt arbejde Information, kommunikation, PR Eksterns politisk samarbejde

3 3. Forretningsorden for forbundsledelsen Der blev vedtaget følgende forretningsorden: 1. Forbundsledelsen afholder ordinært møde ca. hver måned. 2. Ekstraordinære møder kan indkaldes når mindst 3 udvalgsmedlemmer begærer det eller formanden finder det nødvendigt. 3. Dagsorden for møderne skal være medlemmerne i hænde senest 4 dage før mødet. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal normalt være forbundskontoret i hænde senest 7 hverdage før mødets afholdelse. 4. Møderne ledes af formanden eller næstformanden. 5. Forbundssekretæren udfærdiger referat af udvalgets møder. Referatet sendes til mødedeltagernes godkendelse, forinden at det publiceres. 6. Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal for at vedtage eller forkaste et forslag - eller en beslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 7. Forbundsledelsens medlemmer kan ikke uden forbundsledelsens tilslutning lade sig opstille eller vælge til andre tillidsposter i regionsledelserne. 8. Henvendelser til udvalgsmedlemmerne eller forbundssekretæren besvares eller bekræftes modtaget senest 8 dage efter modtagelsen. 9. Suppleanterne til forbundsledelsen indkaldes til møderne. 10. Således vedtaget på møde i forbundsledelsen 15. december Under henvisning til forretningsordens punkt 7 kunne forbundsledelsen tilslutte sig, at Jan Ludvigsen fortsætter som medlem af Region Hovedstadens ledelse som formand for regionens fodboldudvalg. 4. Nedsættelse af udvalg Det blev besluttet at arbejde videre med nedenstående udvalg. Idrætsudvalget blev anmodet om at komme med forslag til sammensætning af udvalgene for stavgang og krolf, der er udvalg under idrætsudvalget. Idrætsudvalg: Senioridræt FU: Peter Rasmussen (formand) Annie Nielsen Holger Krontoft + forespørgsel til regionerne om medlemmer Poul Larsen (formand og valgt som foreningsrepræsentant) Vibeke Franzen (valgt som foreningsrepræsentant) Aase Klitte Holmgren (valgt som udvalgsrepræsentant) Annie Nielsen (tilforordnet fra forbundsledelsen)

4 Styregruppe Idræt for sindslidende: Politisk udvalg: Internationalt udvalg: Mogens Damgaard Palle Thomsen (forbundssekretær) Lisbeth Crafack (konsulent) + projektgruppe i henhold kommissorium for IFS Jan Ludvigsen Jens Jørgen Nygaard Bruno Cavagnaro Thomas Bach Palle Thomsen (forbundssekretær) Jan Ludvigsen Jens Jørgen Nygaard Peter Rasmussen Ole Juhl Rolf Haugaard Palle Thomsen (forbundssekretær) 5. DAI s repræsentation i eksterne fora og udvalg Det blev besluttet at fortsætte med følgende repræsentationer i eksterne fora og udvalg. Det meddeles DUI Leg og Virke, at vi ikke længere har interesse i at have en tilforordnet i hovedbestyrelsen. Socialdemokraternes Idrætsnetværk Jan Ludvigsen Palle Thomsen På opfordring fra idrætspolitisk ordfører LO/Socialdemokraternes Palle Thomsen På opfordring fra LO kulturnetværk Forum for indsatser vedr. fysisk aktivitet Palle Thomsen På opfordring fra Sundhedsstyrelsen DIF s breddeidrætsudvalg, medlem af seniorgruppen Vibeke Franzen Godkendt af DIF s bestyrelse DIF s breddeidrætsudvalg, Medlem af ungegruppen Jens-Halvor Zoffmann Godkendt af DIF s bestyrelse CSIT s forretningsudvalg Palle Thomsen Valgt af CSIT s kongres CSIT s tekniske komité for karate Rolf Haugaard Valgt af den tekniske komité CSIT s tekniske komité for Tennis Ole Juhl Valgt af den tekniske komité CSIT s tekniske komité for Fodbold Jens Jørgen Nygaard Valgt af den tekniske komité 6. Sager til behandling 6.1. Kommissorium for projektgruppe for Idræt for sindslidende Som en afledt konsekvens af modtagelsen af Satspuljemidler, er der blevet udarbejdet et forslag til kommissorium, der med afsæt i bevillingen beskriver en ny organisering. Den nuværende styregruppe foreslås ændret til en projektgruppe, der sammensættes med en bredere vifte af relevante interessenter med fokus på personkredsen i idrættens, regionernes, forskningens og kommunernes verden. En del af gruppen (MD, PT og Lisbeth Crafack) udgør en administrativ styregruppe. En del af sammensætningen vil først blive aftalt efter et visionsseminar Forbundsledelsen godkendte forslaget.

5 6.2. Henvendelse fra Peter Lee, Høng Karate Klub om karate og regionsarbejde på Sjælland Der forelå en henvendelse fra formanden for Høng Karate Klub, Peter Lee, der bl.a. indeholder et tilbud om at starte DAI Region Sjælland op med karate. Henvendelsen indeholder endvidere stor modstand mod det karatearbejde, der p.t. foregår i DAI og til de personer, der p.t. står for udviklingen af karate i DAI. Det blev besluttet at sige nej tak til tilbuddet for at fastholde den udvikling, der er i gang med de personer, der står for karate for øjeblikket, hvilket bl.a. indebærer initiativer i Region Syddanmark og fortsat udvikling af børnestævnerne m.m. i Region Hovedstaden; herunder uddannelse af dommere i områderne samt nedsættelse af udvalg. 7. Mødeplan for første halvår 2009 Der blev aftalt følgende mødedatoer: Møde Dato Sted Forbundsledelse 19. januar Brøndby Forbundsledelse februar PT finder sted Samarbejdsudvalg 9. marts Brøndby Forbundsledelse 30. marts Brøndby Forbundsledelse 27. april Brøndby Forbundsledelse 25. maj Brøndby Samarbejdsudvalg 15. juni Brøndby Herudover bemærkes det, at der afholdes personalemøde februar på Dalum Landsbrugsskole, hvor forbundsledelsen indbydes til at deltage den 17. februar fra kl og resten af aftenen. 8. Økonomi 8.1. Ansøgninger og meddelelser Der forelå ansøgning fra foreningen Bowleren om tilskud til afvikling af Julemærkemarch 7. december i Roskilde. Det blev besluttet at støtte arrangementet. Det skal endvidere overvejes, om Julemærkemarcherne kunne være interessante for DAI s aktiviteter med stavgang og gang Tilskud fra DIF og betaling til forsikring i 2009 DIF s bestyrelse har nu vedtaget DIF s budget for 2009 og herunder fordelingen af tilskud til specialforbundene samt betaling til den kollektive forsikring. DAI modtager kr. i 2009, hvilket er kr. mindre end i Der er budgetteret med kr., hvorfor vi får en budgetforringelse på kr.. Andelen i betalingen til forsikringen er sat til kr., hvilket er kr. mindre end i Der er budgetteret med kr., hvilket giver en budgetforbedring på kr. Samlet set er der således tale om en budgetforbedring på kr Budget for idræt i 2009; herunder tilskud til Jubilæumsstævne Idrætsudvalget har lavet detailbudget for de kr., der er afsat til idrætsaktiviteter i Budgettet blev taget til efterretning. Der er endvidere modtaget budget for Jubilæumsstævnet i Jylland 2009 udvisende et underskud på kr., som søges dækket af forbundet. Der kalkuleres med 250 betalende deltagere og et deltagergebyr på 475 kr. Regionerne Midtjylland og Nordjylland lægget hver kr. i arrangementet, og senioridræt og idræt for sindslidende bidrager med hhv kr. og kr.

6 Det har ikke været muligt at tage det ansøgte beløb af rammebeløbet på de kr. til idræt, hvorfor det blev besluttet at give tilskuddet på max kr. som en ekstra bevilling. 9. Organisation, kommunikation og administration 9.1. Optagelse af foreninger Følgende foreninger er blevet optaget: Hovedstaden: Øster Vold Kollegiets Fælles Forening, Sparta Luna, FC Right People, Cruzares, Kippers Baronerne, FC Trørødklanen, FC Krølben, The Be Sharps, BK Sidste Chance, Eisbären Jurnited, Team Gorbatjov, Heltene, Kulturværkstedet Dagmar, FC Talent, Blå Aalborg (alle fodbold), Farum Kyukushin Karate (genåbnet som medlem), Idrætsforeningen Glad (IFS), Birkerød Stavgangsforening. Sjælland: Greve Senior Sport. Syddanmark: JFS Senioridræt og Samvær, KJ Sport og Fitness, Holluf Pile/Tornbjerg Idrætsforening (håndbold), Team Nomeco (Futsal, bowling). Midtjylland: Sport på tværs, Idrætsforeningen Fjorden(begge senioridræt) Udmeldelse af foreninger Følgende foreninger er blevet meldt ud/ slettet: Hovedstaden: FC Cand. Fod., Saltkringlerne Ansættelse af sekretær og regnskabsassistent Michelle Fleron er pr. 19. januar 2009 blevet ansat som sekretær og regnskabsassistent på forbundskontoret. Ansættelsen er på fuld tid, og skal bl.a. give mulighed for større assistance og backup til bogholderiet end den tidligere deltidsstilling som sekretær for senioridræt gav. 10. Eventuelt Det blev bemærket, at indbydelsen til Åbent Multistævne februar 2009 i Slagelse nu er sendt ud. Alf Søhuus, der tidligere har været medlem af DAI s forretningsudvalg og meget aktiv i den tidligere Sjællandskreds, er gået med ind i arbejdet. Brøndby, den 18. december 2008 Referent: Palle Thomsen

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 11-11/14 Dato 7. februar 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum.

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Deltagere: Region Syddanmark: Ole Sick, Kurt Andersen (fra kl. 13), Susanne Hansen (fra kl. 13). Region Sjælland: Elna Harder, Aksel Tagmos Region

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere