Pkt. 1: Godkendelse af referat fra møde den 12. december 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pkt. 1: Godkendelse af referat fra møde den 12. december 2006"

Transkript

1 83 Referat fra bestyrelsesmøde den januar Deltagere: Per Thestrup, Søren Rand, Frida Jensen, Lis Leadbetter, Lisse Trads, Bent Johansen, Helge Jensen, Tage Elkjær. Afbud fra: Eva Holm Christensen. Fra sekretariatet: Bjarne Hastrup, Olav Felbo, Dorthe Wille, Linda Ankerstjerne, Finn Brændgaard, Vibeke Lyngse, Vibeke Andersen og Jens Lindahl, ref. Pkt. 1: Godkendelse af referat fra møde den 12. december 2006 Referat fra sidste møde blev godkendt. Det blev besluttet, at der ved afslutningen af et bestyrelsesmøde skal aftales start- og sluttidspunkt på næste møde. Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt, idet der blev tilføjet punkter vedr. sammensætning af kursusudvalg, Deltagelse i Færdselssikkerhedsudvalg i regionerne samt Omsorgstænketank. Pkt. 3: Aktuel ældrepolitik Advokaterne Nils Johannessen og Dan Terkildsen deltog i behandlingen af spørgsmålet om, hvad Ældre Sagen videre kan gøre i sag om modregning af feriepenge i efterløn. Advokat Dan Terkildsen gennemgik mulighederne, og sluttede med at anbefale, at Ældre Sagen søger at få rettens godkendelse af, at Ældre Sagen intervenerer i den sag, som Beskæftigelsesministeriet har anlagt mod Arbejdsmarkedets ankenævn. Ved at gå ind som støtte for Ankenævnet, vil Ældre Sagen løbende være informeret om, hvad der sker i sagen, ligesom der er mulighed for at fremføre synspunkter. Advokaten anbefalede samtidig, at Ældre Sagen arbejder for, at forældelsen af de krav efterlønsmodtagere måtte have, stilles i bero i den periode retssagen mod Ankenævnet verserer. Bestyrelsen besluttede at følge advokaternes anbefalinger. Pkt. 4: Meddelelser fra formanden Per Thestrup bød Olav Felbo velkommen som ny medarbejderobservatør i bestyrelsen, og informerede samtidig om, at Gerda Grønning var valgt som suppleant. Per Thestrup informerede endvidere om, at han havde deltaget i møde i Institut for Menneskerettigheder, hvor der blev underskrevet en erklæring om Det inkluderende samfund. Hovedindholdet var en generel støtte til menneskerettigheder samt

2 84 afvisning af enhver form for diskrimination. Per Thestrup havde endvidere deltaget i kredsformandsmøde, hvor man bl.a. havde drøftet midler til distrikternes arbejde. Der var på mødet opbakning til, at der i 2007 udbetales kr direkte til distrikternes arbejde, medens bestyrelsen har de sidste kr. som kan fordeles efter ansøgning. På mødet med kredsformændene var det aftalt, at der udarbejdes udkast til ny forretningsorden for komiteerne. Efter formandens godkendelse udsendes udkast til bestyrelsen og kredsformændene for indhentelse af kommentarer. Pkt. 4a: Henvendelse fra Vejdirektoratet Frida Jensen havde modtaget henvendelse fra Vejdirektoratet om nedsættelse af færdselssikkerhedsudvalg i de seks vejcenterområder. Ældre Sagen indbydes, sammen med en række andre organisationer/foreninger, til at stille en kandidat i hvert område. Bestyrelsen besluttede, at Ældre Sagen skal forsøge at blive valgt ind, og besluttede at følgende søger valg: Nordjylland: Søren Rand Midtjylland: Tage Elkjær Syddanmark.: Frida Jensen Østjylland: Helge Jensen Sjælland: Lis Leadbetter Hovedstaden: Bent Johansen Pkt. 5: Meddelelser fra direktionen Bjarne Hastrup informerede om de møder han havde deltaget i vedr. Kvalitetsreform. Under møderne havde Bjarne Hastrup anbefalet, at Regeringen går ind i et projekt vedr. menneskeliggørelse af ny teknologi, som kan gennemføres i et samarbejde med Ældre Sagen og Teknologisk Institut. Der var positiv stemning omkring dette. Herudover har der været drøftelser omkring problemerne med rekruttering af medarbejdere til plejesektoren/hospitaler samt on-line patientnetværk. Der har været afholdt møde med Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. Mødet forløb i en positiv stemning, men det lykkedes ikke at få løfte om udarbejdelse af en geriatriplan. Ministeren havde forståelse for Ældre Sagens ønsker om medicin gennemgang, men ønskede ikke at pålægge kommunerne at gennemføre dette. Der vil om kort tid komme en udmelding fra ministeren om, hvilke sygdomme der specielt vil blive fokuseret på den kommende tid. Helge Jensen påpegede, at der lige nu sker meget på sundhedsområdet lokalt, og at det er vigtigt at man er opmærksomme på det i komiteer og koordinationsudvalg. Bjarne Hastrup gennemgik herefter i kort form enkelte meddelelser til bestyrelsen:

3 85 Kampagnestatus 2006: Antal medlemmer pr. 31/ : Antal nye medlemmer i 2006: Antal slettede medlemmer i 2006: Netto i 2006: Genindløsning 2. halvår 2006: 96,8 % 2007: Medlemstal pr. 17/1: Antal nye medlemmer i 2007 (pr. 17/1): Antal slettede i 2007 (pr. 17/1): Genindløsning 1. halvår 07 (pr. 17/1): 87 % Status på AGN/AARP samarbejdet: Konsulentydelser: Oprindelig aftale 300 dollars pr. time Opnået 180 dollars pr. time = 60 % af oprindeligt. Oprindeligt krav om at aftage 300 timer over 3 år Nu 150 timer over 2 år. Ud efter 1 år og 6 mdr. efter 4 år. Emner og temaer i samarbejdet: Frivilligområdet, herunder inspiration for frivillige Indtægter: Partnermodeller og medlemsfordele Strategi Forsikringstilbud Andre kommercielle fremstød med henblik på at øge indtægterne Publikationer og PR Udvikling af medlemsblad og nyhedsbrev/avis Den redaktionelle linie ift. Generation + Optimering af produktion Økonomi, herunder annonceindtægter Annoncer Udvikling af bulletin Medlemsfokus: Strategi, valg og fravalg, konsekvenser Hvordan iscenesættes og vedligeholdes medlemsdialogen?

4 86 Valg af medier Fastholdelsesstrategier Ressourcer CRM-strategi Indsamling og udnyttelse af viden om medlemmerne Styringsredskaber Målstyring (typer af redskaber, håndtering af tværgående mål, ressource og udgiftsforbrug set i forhold til udbytte) Projektstyring (beslutningsproces, udvælgelseskriterier, opfølgning, skemaer) Andre styrings- og ledelsesredskaber (skemaer, opfølgning) Kampagneplanlægning Strategi for kampagner Inddragelse af organisationen Formidlingskanaler Budskaber Stillingen som funktionsleder for IT funktionen bliver nu forsøgt besat via et rekrutteringsfirma. Det forventes at der kan gennemføres ansættelsessamtaler i slutningen af februar måned. WEB projektet er nu nået så langt at udbudsrunden er afsluttet, og det forventes at der kan foretages valg af leverandør om ca. en uge. Prisen bliver noget højere end forventet, ca. 1 1,5 mio. kr. Tage Elkjær opfordrede til, at der tages frivillige med på råd omkring Komitenet, hvilket Bjarne Hastrup fandt, var en naturlig ting. Web en forventes at kunne gå i drift ca. 1. september Status for Ældre Sagen Erhverv er, at stillingen som funktionschef nu er opslået, og man er i gang med ansættelsessamtaler. Der er ved at være en ny kursuspakke klar. Der ansættes ikke sælgere fra starten. Elektronisk testamente er færdigudviklet, og testes i øjeblikket. Pkt. 6: Bestyrelsens prioritering af koordinationsudvalgenes arbejde 2007 Enighed om, at bestyrelsen det kommende år prioriterer arbejdet i koordinationsudvalgene højt, og derfor må opfordre til, at der alle steder afsættes midler målrettet til deres arbejde. I kommuner med mere end en lokalkomite er koordinationsudvalget Ældre Sagens kontakt til det offentlige herunder ældre- og sundhedspolitiske tiltag. Bestyrelsen besluttede, at der snarest skal udarbejdes en vejledning om koordinationsudvalgenes opgaver med udgangspunkt i det materiale der tidligere er brugt på kurserne.

5 87 Pkt. 7: Fordeling af midler til de kommende distrikter Oplæg til fordeling af midler til distrikterne blev godkendt. Med baggrund i bestyrelsens beslutning den 12. december 2006 godkendte bestyrelsen, at der i 2007 udbetales 7,50 kr. pr. km2 og 2.823,50 kr. pr. kommune i distriktet. I 2007 fordeles kr direkte, da distrikterne reelt ikke begynder at fungere før De resterende kr holdes i en pulje, som administreres af bestyrelsen. Pkt. 8: Det Sker Midler til kredsredaktørerne arbejde, som hidtil har været administreret af kredsene, administreres fremover af den lokalkomite, som den enkelte redaktør kommer fra. Efter kredsenes nedlæggelse, refererer lokalredaktørerne til distrikterne. Kredsformændenes udvalg orienteres om dette. Pkt. 9a: Godtgørelse til frivillige Telefon og internetopkobling Det besluttedes, at bestyrelsen efter ansøgning kan give dispensation, hvis en frivillig har større udgifter til telefon og netopkobling, end de vedtagne retningslinier giver mulighed for at dække. Der blev samtidig givet dispensation i en konkret sag. Pkt. 9b: Godtgørelse til frivillige Refusion af rejseudgifter Ved konferencer som arrangeres af Ældre Sagen, fastsættes det i hvert enkelt tilfælde, hvor mange frivillige der kan deltage. Pladserne fordeles af bestyrelsen. Generelt gælder, at kun transportudgifter udover kr. 250 refunderes. Hvis der f.eks. er udgifter for kr. 400, refunderes kr Ved beregningens tages som hovedregel udgangspunkt i prisen for billigste offentlige transportmiddel. Pkt. 10a: Henvendelse fra komiteer - Bornholm Per Thestrup og Bjarne Hastrup blev bemyndiget til at tage en forhandling med lokalkomiteen på Bornholm med henblik på, at finde en løsning på deres høje udgifter til transport. Pkt. 10b: Henvendelse fra komiteer - to aktuelle sager Per Thestrup og Søren Rand afholder møder med lokalkomiteerne i de to aktuelle kommuner.

6 88 Pkt. 11: Deling af kassebeholdning mv. i forbindelse med opdeling af lokalkomite Udgik da problemet var løst. Pkt. 12: Årsmøder 2007 Oplæg til annoncering af årsmøder i Det Sker blev godkendt. Dette suppleres med, at der udsendes breve til de medlemmer, hvis lokalkomite(er) holder møde så tidligt i marts måned, at tre ugers fristen ikke kan overholdes. Pkt. 13 a: Etablering af udvalg - Sygehusudvalg Bestyrelsen besluttede at nedsætte en sygehus arbejdsgruppe, som foreløbig skal fungere i to år. Enighed om at medlemmerne af gruppen skal være en blanding af fagfolk og lægmænd. Der blev bragt en række mulige emner i forslag, og disse kontaktes snarest af sekretariatet. Fra bestyrelsen deltager Eva Holm Christensen og Helge Jensen. Oplæg til kommissorium for arbejdsgruppen blev godkendt. Pkt. 13b: Etablering af udvalg - Komiteudvalg Bestyrelsen besluttede at nedlægge det nuværende Økonomiudvalg, og i stedet nedsætte et Komiteudvalg. Der udarbejdes oplæg til kommissorium som forelægges på næste bestyrelsesmøde, hvor medlemmer til udvalget også udpeges. Pkt. 13c: Etablering af udvalg Højskoleprojekt Sekretariatet optager forhandlinger med udvalgte højskoler med henblik på at undersøge mulighederne for etablering af højskolekurser for medlemmer af Ældre Sagen til en fordelagtig pris. I forhandlingerne indgår også, hvilke ydelser højskolerne skal give i samarbejdet. Pkt. 13d: Etablering af udvalg Kursusudvalg Tage Elkjær fremlagde fire forslag til medlemmer af kursusudvalget. Bestyrelsen kunne tilslutte sig, at disse kontaktes af sekretariatet med tilbud om medlemskab af udvalget. Lisse Trads blev valgt som bestyrelsens repræsentant i udvalget. Pkt. 14: Nodehæfte til Ældre Sagens sangbog Bestyrelsen besluttede at bevilge et garantibeløb på ca. kr i forbindelse med udgivelse af nodehæfte til Ældre Sagens sangbog. Per Thestrup, Bjarne Hastrup og

7 89 Andreas Brandenhoff forsøger at finde sponsorer. Arbejdet med nodehæftet iværksættes snarest. Pkt. 15: Eventuelt Lis Leadbetter medbragte forslag fra en lokalkomite om, at der stilles et antal udgaver af Værd at Vide til rådighed for komiteerne, som så kan bruge dem som gaver til folkevalgte og andre som kunne være interesserede. Bestyrelsen kunne ikke gå ind for dette, men fandt at ideen med at bruge gaven er god. Bjarne Hastrup oplyste, at det bliver nødvendigt at købe en ny Navision server, da den gamle er slidt ned. Prisen bliver ca. kr Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt den marts 2006 i Nørregade. Mødet begynder 1. dag kl. 13 (mulighed for frokost kl i kantinen), og slutter 2. dag kl Per Thestrup Søren Rand Eva Holm Christensen Tage Elkjær Frida Jensen Lis Leadbetter Lisse Trads Helge Jensen Bent Johansen Bjarne Hastrup

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere