bips nyt 1 / bips årsrapport Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri"

Transkript

1 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 /

2 Ny fokus på kerneopgaverne Gennem alle mine år som formand har det været ledetråden at holde fokus på kerneopgaverne, dvs. de, som her og nu skaber produktivitet for vores medlemmer. Nogen vil måske og med rette sige, at bips i de seneste 3 år har spredt sit engagement og brugt mange kræfter i Det Digitale Byggeri. Det gjorde vi med velberåd hu, og udviklingsdelen af DDB sluttede som bekendt i Det har været 3 år, hvor vi sammen med andre har leveret en målrettet og effektfuld indsats. Vi synes godt om resultatet, men en række af vores traditionelle kerneopgaver har i den tid kørt på lavere blus. Det er min klare opfattelse, at DDB har sat fart i digitaliseringen i branchen til stor nytte for ikke mindst vores medlemmer og med mange af dem i førertrøjen. DDB har i betydelig grad styrket bips som forening, men har også stillet en række nye forventninger til os, opgaver, som vores omverden mener, bips kan og skal løse. Nogle af dem vil vi tage på os, men vi vil bevare fokus på kerneopgaverne. For at tegne et overblik over situationen i forlængelse af DDB har bestyrelsen beskrevet en strategi for foreningens udvikling "Den stratetiske vision frem mod 2010", som vil blive udleveret til generalforsamlingens deltagere og lagt op på hjemmesiden. Men der er kommet nye kerneopgaver til, som vi vil sætte 2 nye faglige udvalg til at varetage. Vi samler en række standarder af generel karakter i et»bips fundament«, det kunne være DBK, opmålingsregler, IKT aftale, dokumenthåndtering mv. Disse værktøjer vil vi tilbyde alle vores medlemmer på tværs af fag og abonnementer, og vi vil danne et tværfagligt udvalg til at styre og overvåge projekterne. Produktion er overskriften for det andet faglige udvalg. Mange argumenter taler for, at vi sammen med de rigtige medspillere skal tage»produktionsværktøjer«på os som en ny kerneopgave. Vi ser det som en vej til at få producenterne og de udførende med i hele det digitale workflow. DDB har vist os, at det er en forudsætning for at få det fulde udbytte af digitaliseringens muligheder. Dette er de faglige dagsordenpunkter for medlemsmødet efter den ordinære generalforsamling, som afholdes i Axelborg den 29. marts kl. 13. Jeg vil opfordre alle medlemmer om at komme tilstede og give deres holdning og mening tilkende. IT/CAD- og beskrivelses udvalgene har været med til at levere indsats til DDB. I handlingsplanen for 2007 vil I se, at vi nu igen sætter fuldt blus under IT/CADog beskrivelsesprojekterne. Lars Coling formand bips Elektroniske nyhedsmails fra bips bips har udvidet sin nyhedstjeneste med 3 elektroniske nyhedsmails. De udkommer med kortere intervaller end bips nyt og indeholder aktuelle nyheder på kort form. De 3 er: bips aktiviteter generelt Alle kan tilmelde sig denne mail Beskrivelsesværktøj Du kan tilmelde dig, hvis dit firma er beskrivelsesabonnent IT/CAD værktøjer Du kan tilmelde dig, hvis dit firma er IT/CAD abonnent Sådan melder du dig til eller fra: Til og framelding til nyhedsmails sker fra bips sitet under nyheder. Frisen: Lufthavn Oman, Kiesma, Senaatti, 3 skoler. Forsideillustration, nederst: 3D modl af forslag til lufthavn i Oman, COWI. 2 bips 1 / 2007

3 bips.dk byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 / 2007 Oplag: Ansvarshavende Lars Coling, formand bips Redaktion Fagligt stof: Svend Erik Jensen, bips Sekretariat for bips Gunnar Friborg Svend Erik Jensen René Olsen Helle Petersen Gert Rønnow Helle Vibeke Nielsen Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon Fax Grafisk tilrettelæggelse Jane B. Laursen, Byggecentrum Årsrapport 4 Ledelsespåtegning 5 Årsberetning 7 Handlingsplan 8 Resultatopgørelse Balance Anvendt regnskabspraksis 11 Den uafhængige revisors påtegning 12 Ordinær generalforsamling og medlemsmøde 13 intelligent værktøj giver konkurrencefordele IT/CAD 14 Tværkulturelt 3D samarbejde i Oman 17 Nem ProjectWEB - og for alle 18 På sporet af»best practice«beskrivelsesværktøjer 20 Arbejdsbeskrivelse til beklædning, monteret Tryk: KLS Grafisk ISSN Redaktionen påtager sig intet ansvar for tekst, fotos og andet materiale, som tilsendes uopfordret Bestyrelse Formand Lars Coling, Holm & Grut Arkitekter A/S Øvrige bestyrelse Bent Feddersen, RAMBØLL Peter Henningsen, MT Højgaard a/s Lars Ole Hansen, Universitets- og bygningsstyrelsen Lauritz Rasmussen, Taasinge Træ A/S Michael Harrebæk, Arkitema Christian Listov-Saaby, Moe & Brødsgaard Claus Scmidt, Bravida Ib Reinholdt Pedersen, SAS FM Carsten Sletbjerg, Danogips A/S Torben Dahl, Kunstakademiets Arkitektskole Almene emner 21 Det digitale byggeri bider sig fast IT/CAD 22 Arkitekter, konstruktører og ingeniører i modelsamarbejde - på tværs af 3 skoler Almene emner 24 Det finske BIM lokomotiv IT/CAD 27 Lagstruktur for anlæg 30 CAD Erfa aktiviteten i bips har fået et løft bips 1 /

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for foreningen bips. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 14. februar bips sekretariat Gunnar Friborg Sekretariatsleder Bestyrelse Lars Coling (formand) Peter Henningsen (næstformand) Torben Dahl Bent Feddersen Lars Ole Hansen Christian Listov-Saaby Claus Schmidt Lauritz Rasmussen Ib Reinholdt Pedersen Carsten Sletbjerg Michael Harrebæk Kiesma. Museum of modern art, Helsingfors, Steven Holl 4 bips 1 / 2007

5 Årsberetning blev året, hvor bips lagde sidste hånd på sine forpligtelser i Det Digitale Byggeri (DDB). På forhånd havde vi til opgave at aflevere både læringsnetværk og Det Digitalt Fundament efter første halvår, og som ventet fik vi rigeligt at se til med at få resultaterne fra hånden. Det vil fremgå af det følgende, at vi fik afleveret de lovede resultater med en kvalitet, som vi er overbevist om kommer branchen og dermed også vores medlemmer til gode. Dog må vi erkende, at afleveringen skete med 1-3 måneders forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan. DDB affødte nye opgaver, fx Test af de nye bygherrekrav, og det vil også fremgå at min beretning, at engagementet i DDB har tæret hårdt på kræfterne i foreningen, og at prisen har været forsinkelser i projekterne for både IT/CAD og beskrivelser, selvom der begge steder er skabt gode resultater. Antallet af medlemmer og abonnenter har været stærkt stigende i 2006, fra 580 medlemmer til 670. Det er den største vækst i foreningens historie. Med færdiggørelsen af DDB er der skabt et nyt grundlag for digitalt samarbejde i branchen. På den baggrund har bestyrelsen udført et strategiarbejde for at få identificeret nødvendige udviklingstiltag og en langsigtet handlingsplan med henblik på at styrke og udbygge bips position som hele byggesektorens faglige udviklingsforum. bips er glad for i dag at kunne fremvise bestyrelsens strategiplan Sekretariatet blev i 2006 udvidet med Helle Vibeke Nielsen, så der nu er 5 faglige og 1 administrativ bips medarbejder til at løfte opgaverne. Det Digitale Fundament (DDF) I hele første halvår blev der arbejdet intenst på at færdiggøre og kvalitetssikre fundaments projekterne. I klassifikationsprojektet viste det sig, at forelæggelsen af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) gennem konference, workshops og høringer affødte så megen debat og faglig respons, at det gav arbejdsgruppen ekstra belastning. Det lagde tillige ekstra pres på, at Styrelsen besluttede sig til at skrive DBK ind som et bygherrekrav. Den konsensus skabende proces kostede så meget tid, at DBK i 28 tabeller først kunne afleveres til Styrelsen i september 3 måneder efter tidsplanen. En ny høringsrunde medførte derpå en fornyet tilretning, som blev afleveret i december. 3D arbejdsmetode afleverede i juli måned følgende 4 resultater: 3D arbejdsmetode (3D modelkoncept), 3D CAD manual, 3D objekt- og lagstruktur og 3D CAD aftale. Lagstrukturen handler dog ikke om særlige lag til 3D, men om at ændre lagnavnene fra SfB baseret til DBK baseret kodning og om at forberede brugen af CAD objekter. 3D CAD manualen er så efterspurgt, at den allerede er taget i brug og testes i flere danske og internationale byggeprojekter - og indtil videre med positive resultater. Projektet Logistik og proces afleverede deres resultat i juli. De vigtigste delresultater er produktionskortet - et bud på et digitalt produktionsværktøj, men tillige et grundlag for en ny faglig gruppering i bips, Produktion, parallelt med IT/CAD og Beskrivelser og med sigte på at drage producenter og udførende med ind i det fælles digitale workflow. I kølvandet på DDB s færdiggørelse opstod der en række supplerende projektbehov, hvoraf hovedparten blev adresseret til bips at organisere og løse, og der er brugt kræfter på at planlægge og organisere nogle af dem. Det mest markante er projektet om udbudsopmålingsregler. Læringsnetværket bips afsluttede i års læringsindsats med at skabe formidling, debat og konsensus om DDB, som blandt andet skete via 2 konferencer og 23 workshops, som alle havde god tilslutning. Herefter er stafetten (dvs. formidlingsapparatet) givet videre til Implementeringsnetværket. Som en ekstra 2006 opgave fik bips tildelt at teste de 10 bygherrekrav inkl. DBK. Der blev organiseret et tværfagligt testteam udenfor de konsortier, som har udviklet bygherrekravene. Teamet udførte testen på et virtuelt projekt i september og rapporterede resultatet i oktober. IT-CAD-området IT/CAD udvalget kom i 2006 ud for, at branchen var så ophedet, at det blev sværere og sværere at rekruttere kompetente projektdeltagere, og de, som kunne rekrutteres, blev i første række anvendt til de kontraktbundne opgaver i DDB. I handlingsplanen for 2006 fik følgende 4 projekter den største prioritet blandt IT/CAD projekterne: Reaktivering af medlemskredsen i form af ERFA aktivitet mv. Nu har vi fået dannet ERFA klubberne bips CAD ERFA Øst og bips CAD ERFA Nord begge med mange deltagere. Dermed er dette punkt opfyldt. Internationalisering, sikre overensstemmelse mellem bips og internationale standarder. Der er etableret kontakter til bl.a. Holland, USA og Finland, men der er mange flere internationale interesser at tage vare på. Certificering af IT-værktøjer i forhold til bips standard. Der er ikke taget hul på denne opgave i 2006, den får forøget fokus i Arkiv- og dokumentstruktur. Bedømt ud fra de opfordringer bips har modtaget fra medlemskredsen, er denne den mest presserende opgave. Projektet har afventet færdiggørelse af DBK (med bl.a. dokumentklassifikation) og er delt i 2 trin. Trin 1 er gennemført (supplement til publikation 10) herunder et sæt fælles regler for filnavngivning. Det store problem er, at nogle aktører har brug for at strukturere deres sagsdokumenter i mapper efter fag, andre efter bips 1 /

6 dokumenttype. Det kan løses ved hjælp af metadata, som er trin 2 i I 2006 er der desuden udviklet nye og opdaterede tegningsstandarder for Bygningsinstallationer og VVS. Med aflevering af 3D arbejdsmetode opstod der et presserende behov for at få sammenskrevet manualerne for 2D og 3D til én og lagstruktur for 2D og 3D til én. Disse projekter blev igangsat. Selvom en række IT/CAD opgaver således er løste, er der en generel forsinkelse på programsatte IT/CAD projekter, de bliver nu opprioriteret i IT/CAD-konferencen, Digitale kompetencer 2006 i Odense Som opfølgning på og 2005 konferencerne gennemførte bips en konference og udstilling i oktober i Odense denne gang med 5 spor, og denne gang over 2 dage. Der var 515 deltagere med, det største arrangement, bips nogen sinde har forestået. Der var 22 udstillere,- også det hidtil største antal. På baggrund af evaluering fra deltagere og udvalg var resultaterne: Vi forsøgte os med et lederseminar med strategiske beslutningstagere som målgruppe, men med mindre heldigt udfald Vi samarbejdede med Implementeringsnetværket, som fik sit eget spor at fylde ud. Dermed kunne bips deltagerne få et billede af, hvad der er på vej af kurser mv. og implementeringsfolkene fik lejlighed til at snuse til udviklingsinitiativerne, til gavn for begge parter. Vi forsøgte os med en mere brugerorienteret og workshop præget dag 2, det blev et tilløbsstykke langt udover alle forventninger. Alt i alt var der markant opbakning til, at bips arrangerer dette årlige træf for danske IT/CAD brugere i byggeriet. Beskrivelsesværktøj bips udgav følgende bips beskrivelser i 2006: B119 + B219 Glasfacader og -tage B127 + B227 Døre, vinduer og porte B124 + B224 Tagdækning B130 + B230 Afløb i jord B132 + B232 Jordarbejder for ledninger B123 + B223 Beklædninger monteret B113 + B213 Beklædninger påmuret er under udarbejdelse og færdiggøres i 1, halvår Der er endvidere blevet arbejdet så meget på området bygningsinstallationer, at følgende beskrivelser ligeledes planlægges færdiggjort i første halvår 2007: B112 + B212 Teknisk isolering B120 + B220 Bygningsinstallationer B Bygningsautomation B Køling B Sprinkling En større revision af B100 Struktur, B101 Byggesag og B102 Arbejder er igangsat. Der er indgået samarbejdsaftale med LU- DOC, som indebærer, at bips beskrivelserne fremover også kommer til at foreligge i databaseformat. Vi arbejder på at fastlægge en dag senere på året for en banebrydende Fra IT/CAD konference i Odense workshop, som vil markere ikrafttræden af det fremtidige bips beskrivelseskoncept. Som i de tidligere år har der også i 2006 været en stor tilgang af nye abonnenter til bips beskrivelsesværktøj. Der er således nu over 300 abonnenter. Efterspørgslen efter kurserne i beskrivelsesværktøjet er fortsat voksende. Regnskab og budget Det store overskud i regnskabet 2006 skyldes både den store medlemstilgang, og at der grundet opgaver i Det Digitale Fundament skete en række udsættelser i de faglige 2006 projekter. De udskudte projekter gennemføres i 2007, som til gengæld belastes af nogle omkostninger, der var budgetteret til Dette bevirker, at der må budgetteres med et negativt 2007 resultat. Tak til alle de mange, som har engageret sig i og været med til at præge løsningen af de mange faglige opgaver i bips regi i bips 1 / 2007

7 Handlingsplan bliver året hvor bips overtager en del af resultaterne fra Det Digitale Byggeri, påtager sig en række afledte projekter heraf, og vender tilbage til en række af foreningens traditionelle kerneopgaver på IT-CAD- og Beskrivelsesområderne. Samtidig vil bips i 2007 på basis af sit strategiarbejde, beskrevet i bips den strategiske vision frem mod 2010 igangsætte to nye områder: Produktion et nyt område hvor der skal fokuseres på udvikling af arbejdsmetoder og værktøjer for produktionsprocessen og de aktører, der indgår heri, så bips får den ønskelige bredde i sit arbejde for at fremme integration af informationerne mellem byggeriets parter. Der vil blive nedsat et produktionsudvalg på linie med de øvrige udvalg indenfor IT-CAD og Beskrivelser. Udvalget skal lægge linien for dette område, pege på vigtige værktøjer der skal udvikles, og få igangsat de nødvendige projekter. bips fundament et kerneområde for bips hvor projekter og udviklingsresultater, der går på tværs af de øvrige arbejdsområder, forankres og vedligeholdes. Der nedsættes et fundaments-udvalg, der skal tage sig af DBK (Dansk Bygge Klassifikation), Udbudsopmålingsregler, standard, Arkiv og dokumentstruktur mfl. Udvalget, der går på tværs af de øvrige udvalg, skal sikre den tværgående koordinering mellem arbejdsområderne, og forestå og vedligeholde de værktøjer og projekter, der igangsættes på området. I takt med at tilslutningen til bips vokser, er det nødvendigt i endnu højere grad end før, at bips ved hvad der rører sig i medlemsvirksomhederne, og hvilke projekter og områder virksomhederne ønsker prioriteret. Derfor vil der blive fokuseret på at skabe dialog, feedback og idéudvikling mellem bips, medlemsvirksomhederne og brugerne. Dette vil ske i form af erfa-grup- per med brugere, afholdelse af workshops og anvendelse af spørgeundersøgelser. bips vil udbygge sit samarbejde og dialogen med byggeriets organisationer for at styrke foreningens virke og effekten af de udviklede værktøjer i byggebranchen. Samtidig er det vigtigt at bips informerer bredt om sit virke og de udviklede værktøjer og metoder. Dette vil fortsat ske gennem bips nyt, fagpressen, hjemmesiden og de nyetablerede nyhedsmails for de forskellige områder og for bips generelt. Der vil også blive fokuseret på en international dialog med henblik på at kommunikere og konsolidere de i bips udviklede metoder og for at foretage en videnindhentning fra beslægtede initiativer udenlands. bips vil følge succesen op fra de tidligere år og igen i 2007 afholde sin årlige 2-dages konference i Odense. Derudover vil bips deltage i vigtige formidlings- og implementeringsaktiviteter ud fra en afvejning af relevans og kapacitet. bips vil i den forbindelse styrke sit samarbejde med byggesektorens undervisningsinstitutioner og med softwarebranchen for at styrke implementeringen blandt byggeriets brugere og medvirke til at forbedre værktøjernes funktionalitet. For at imødekomme byggesektorens ønsker på projektområdet og for at kunne levere en endnu bedre service til medlemsvirksomhederne, udvider bips i 2007 medarbejderstaben med yderligere to medarbejdere. bips fundament Det nye arbejdsområde bips fundament vil fokusere på vedligeholdelse og udbygning på klassifikationsområdet (DBK), udvikle fælles udbudsopmålingsregler samt sondere samarbejdsmuligheder og indhente viden internationalt for på sigt at medvirke til at ruste virksomhederne i konkurrence og samarbejde internationalt. Dele af DBK-resultatet oversættes således til engelsk. Produktion Det andet nye arbejdsområde Produktion vil på basis af resultaterne fra Det Digitale Fundaments projekt, Logistik og proces, igangsætte projektet Produktionskort. Derudover vil Produktionsudvalget udpege og planlægge projekter, der ønskes fremmet de kommende år inden for dette område. IT-CAD IT-CAD-området er efter arbejdet med 3D arbejdsmetode i Det Digitale Fundament vendt tilbage til en række kerneopgaver og udskudte projekter. På IT-CAD-området er igangsat: Arkiv- og dokumentstruktur Sammenskrivning af CAD-manual 2D og 3D Sammenskrivninaf lagstruktur Grafisk repræsentation Derudover er planlagt en række projekter og aktiviteter i 2007: Implementering ad DBK i softwareværktøjer Udarbejdelse af IKT-aftale Afholdelse af ERFA aktiviteter for medlemskredsen Certificering af IT-værktøjer i forhold til bips standard 3D siden er den teknologi, som internationalt udvikler sig stærkest, og IT/CAD udvalget vil fortsat hente international inspiration og viden hjem til danske brugere i D arbejdsmetode oversættes ligeledes til engelsk. bips-konferencen 2007 Vi følger succes en fra de 3 sidste konferencer op. Odense Congress Center er booket til en stor bips konference oktober Der vil også i 2007 blive tale om et to-dages arrangement. Fortsættes side 10 >>> bips 1 /

8 Resultatopgørelse pr og budget for 2007 Resultat Resultat Budget Note kr. kr. kr. Indtægter Kontingenter Abonnementer Royalty Projekttilskud/Honorarer Andre indtægter Indtægter Omkostninger Honorar til medlemmer 2 ( ) ( ) ( ) Honorar til sekretariatet ( ) ( ) ( ) Faglige projekter udisponeret 0 0 ( ) Markedsføring, generelt ( ) ( ) ( ) Nyhedsblad ( ) ( ) ( ) Hjemmeside (75.255) ( ) ( ) Seminarer ( ) ( ) ( ) Publikationer (90.779) ( ) ( ) Administrativt sekretariat ( ) ( ) ( ) Øvrige omkostninger ( ) ( ) ( ) Omkostninger ( ) ( ) ( ) Resultat før finansielle poster ( ) Finansielle indtægter Resultat før skat ( ) Skat af årets resultat Årets resultat ( ) Note Projekttilskud Erhvervs- og Byggestyrelsen Øvrige Note 2 Medlemmernes egenfinansiering Medlemmernes egenfinansiering i forbindelse med de afholdte projektomkostninger udgør kr. Beløbet er fratrukket inden afregning med bips og inden refusion hos tilskudsgivere. 8 bips 1 / 2007

9 Balance pr. 31. december Note kr. kr. Aktiver Debitorer Projekttilgodehavender Tilgodehavende moms Periodeafgrænsning Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Indskud fra organisationer Indskud fra andre medlemmer Overført overskud Egenkapital Leverandørgæld Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Note Overført overskud Saldo 1. januar Hensættelse feriepengeforpligtelse, ultimo - - Årets resultat Saldo bips 1 /

10 Anvendt regnskabspraksis Handlingsplan 2007 fortsat fra side 7. Beskrivelser Beskrivelsesområdet arbejder fortsat på den samlede revision af beskrivelsesværktøjet frem mod medio Derudover arbejdes der med følgende projektområder og aktiviteter: Strukturering af beskrivelser til anvendelse i databaser Igangsættelse og færdiggørelse af en række beskrivelser for nybyggeri Igangsættelse af et sæt renoveringsbeskrivelser i perioden Renovering 2010 Udarbejdelse af brugervejledninger for beskrivelsesværktøjet for bygherrer, rådgivere, udførende og producenter Hjemmesiden I 2007 vil bips udvikle hjemmesiden med henblik på at kunne servicere medlemskredsen bedre med mere udbygget medlemsinformation om foreningen og resultater af de igangværende projekter. Kontingent og abonnement Fremover vil bips kontingent komme til ud over medlemskabet at dække abonnement på fundamentsværktøjerne, og der oprettes et nyt abonnementområde for de kommende produktionsværktøjer. Satserne for kontingent og abonnementer justeres let i forhold til tidligere. Kontingent og abonnementer foreslås indekseret med prisudviklingen svarende til ca. 4% stigning totalt. Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Foreningens aktiver og forpligtelser samt indtægter om omkostninger indregnes og måles systematisk og konsekvent i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier under hensyntagen til foreningens art og omfang. Skat Foreningen er ikke skattepligtig bortset fra nettoindtægter af erhvervsmæssige aktiviteter. For regnskabsåret er nettoresultatet af disse aktiviteter negativ, hvorfor der ikke påhviler foreningen nogen skat. Obligationsbeholdning Obligationer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Forpligtelser Forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 10 bips 1 / 2007

11 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Foreningen bips Vi har revideret årsrapporten for Foreningen bips for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet det i årsrapporten medtaget budget. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 14. februar Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab J. Dahl Jakobsen Steen K. Bager statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor bips 1 /

12 Ordinær generalforsamling og medlemsmøde bips ordinære generalforsamling afholdes i år den 29. marts kl i Axelborg ved Vesterport Station i København. Se baggrundsmateriale i dette nummer. Medlemsmøde: bips efter Det Digitale Byggeri Medlemsmødet vil blive afholdt i forlængelse af den ordinære generalforsamling, dvs. med forventelig start omkring kl Bestyrelsen har udarbejdet et strategipapir, bips den strategiske vision frem mod 2010, som vil være trykt og til uddeling på medlemsmødet. Visionen opererer med igangsætning af to nye faglige spor, produktion og IT fundament, som beskrevet i handlingsplanen. Dagsordenen for generalforsamlingen: a) Valg af dirigent b) Beretning for 2006 (se side 5-6) c) Regnskab for 2006 (se side 8-9) d) Indkomne forslag e) Handlingsplan for 2007 (se side 7,10) f) Budget for 2007 (se side 8) g) Kontingent 2007 (se satser under handlingsplan side 10) h) Valg af bestyrelsesmedlemmer i) Valg af revisor j) Eventuelt På medlemsmødet vil tovholdere for de (dermed 4) faglige udvalg: Beskrivelse CAD Produktion og bips IT fundament (tværgående) perspektivere foreningens faglige opgaver med udgangspunkt i bips den strategiske vision frem mod Generalforsamling og medlemsmøde er åbne for alle bips medlemmer. Med overgangen til tiden ovenpå Det Digitale Byggeri står vi overfor at en diskussion om nye faglige udfordringer og opgaver. bips opfordrer sine medlemmer til at møde talstærkt frem og medbringe sine synspunkter og ideer. Af hensyn til forberedelse og servering skal man tilmelde sig på mail eller pr. telefon til Helle Petersen på senest 23. marts kl bips 1 / 2007

13 Intelligent værktøj giver konkurrencefordele Hos arkitektfirmaet Gottlieb Paludan har man for længst gennemskuet, at klog software er vejen frem. Et kalkulationsværktøj skal nu være med til at øge konkurrenceevnen.»vi skal kunne alt det, de andre drømmer om.«ambitionerne er store hos arkitektfirmaet Gottlieb Paludan på Frederiksberg. Og metodeudviklingschef Erik Falck Jørgensen går gerne i spidsen for at indfri dem. Han har for nyligt introduceret kalkulationsprogrammet Sigma for tegnestuens medarbejdere. Alle kan kalkulere»det er et væsentligt konkurrenceparameter at levere det gode design kombineret med den gode økonomi,«forklarer Erik Falck Jørgensen. De nye bygherrekrav betyder, at flere begynder at arbejde objektorienteret. Men ikke alle har indset, hvilke konkurrencefordele, der ligger i at arbejde med intelligent software. Som for eksempel kalkulationsprogrammer.»hvis værktøjet er på plads, kan ALLE kalkulere,«siger Erik Falck Jørgensen.»Som arkitekter skal vi koncentrere os om design. Jeg skal ikke bruge min tid på regneark. Det skal være sådan, at når jeg har tegnet, har jeg også regnet.«løsningen for Erik Falck Jørgensen og hans kolleger hedder Sigma. Nu slipper de for selv at opfinde formler, og programmet understøtter de nye, digitale krav, så det f.eks. er muligt at udtrække mænger fra CAD-tegninger og indlæse dem direkte i kalkulationen. Et helt byggeri kan prissættes direkte ud fra CAD-tegningen. Af samme årsag mener Erik Falck Jørgensen, at bygherrerne i fremtiden vil kræve, at deres samarbejdspartnere bruger klogere værktøj. Ellers finder de en anden rådgiver. Work smarter, not harder For Erik Falck Jørgensen er pengene til ny, intelligent software givet godt ud.»hvis manden bliver dygtigere og hurtigere, så tjener det sig hurtigt hjem.«om fremtiden spår han, at det vil gå med kalkulationsværktøjerne som med CAD.»Nogle håber sikkert, at det går væk af sig selv, men branchen bliver nødt til at bruge klogere værktøj, for at honorere fremtidens krav.«mere intelligent værktøj betyder til gengæld også, at mange opgaver bliver mindre krævende. Det viser historien.»i dag bliver alt tegnet i CAD. For 15 år siden sagde man, okay, hvis jeg skal bygge en lufthavn bruger jeg CAD. Nu tegner man cykelskure i CAD! Sådan vil det også gå med kalkulationsværktøjer.«af Nina Munch-Petersen Værdien af rigtigt værktøj Erik Falck Jørgensen glæder sig over, at Sigma gør beslutningsprocessen meget kortere.»det der før tog en uge, tager nu kun en dag.«den direkte integration mellem Sigma og CAD fører til mindre risiko for tabt information mellem tegning og kalkulation. Små ændringer i tegningen kan genberegnes uden besvær, selv i sidste øjeblik.»integration er vigtigt, og jo mere software, der taler sammen, jo større bliver sikkerheden.«bips 1 /

14 Tværkulturelt 3D samarbejde i Oman Hvordan får man et projektkontor med mere end 200 ansatte til at arbejde effektivt sammen om at projektere to lufthavne med henholdsvis 12 mio. og 2 mio. passagerer årligt? Hvordan samarbejder man, når projektdeltagerne er sammenbragt fra 12 lande med forskellige traditioner og kulturer? Og hvordan sikrer man kommunikationen mellem Danmark og Oman, når stabile dataforbindelser ikke kan etableres? bips principperne for struktureret arbejdsmetode var med til at give nogle af svarene. Af Jørgen Emborg, COWI COWI har fået opgaven med planlægning, projektering, udbud og tilsyn af to lufthavne i Oman sammen med joint venture partneren Larsen A&CE. De to lufthavne er Seeb og Salalah International Airports, som skal stå færdige med udgangen af november Projektet omfatter både projektering af terminaler, parkeringshus, landingsbaner, kontroltårn, hangarer og andre bygninger. Samlet set indgår mere end 60 små bygninger i projektet. Hertil kommer en sekssporet motorvejsadgang til Lufthavnen i Seeb med et tilhørende fuldt udbygget kløverblad anlæg med til- og frakørsler. Projektkontoret Projektkontoret i Oman ligger i den pavillonby, som er etableret direkte i den eksisterende lufthavn. Kontoret rummer både ingeniører, arkitekter og CAD tegnere og er hovedsagelig bemandet med danskere, omanere, filippinere, indere, singhalesere m.m. De opførte pavilloner rummer i alt 220 medarbejdere og der vil komme yderligere 80 til 100 til i løbet af den kommende tid. Dermed er opførelsen af lufthavnene den største multidisciplinære opgave, COWI har gennemført. It systemerne på projektkontoret er bygget op efter retningslinierne fra COWIs lokalkontorer i Danmark. Af hensyn til de langsomme forbindelser til internettet er kontoret selvkørende og kan fungere uden internetadgang. Dog foregår en del af det administrative arbejde fra Danmark. Indtil videre er alle tilløb på at etablere virtuelle møder o.l. fra projektkontoret strandet på opkoblingens kvalitet. Fra private boliger er historien dog en anden. Private opkoblinger er væsentligt billigere end forretningsmæssige, så mange holder kontakten til Danmark vedlige over computeren. Vi skal samme vej Når så mange forskellige kulturer og fag skal arbejde samme vej, er det vigtigt, at alle discipliner er samlet på et sted. Det er med til at sikre, at der kommer et samlet og helstøbt projekt ud af anstrengelserne og letter samarbejdet og koordineringen mellem parterne. Projektsproget er naturligvis engelsk, hvilket forstærker den fælles referenceramme for projektdeltagerne. Vante tankegange og handlemåder bliver konstant udfordret i krydsfeltet mellem de mange kulturer. Når 14 bips 1 / 2007

15 plejer er sat ud af spillet, bliver der skabt flere innovative løsninger. Størrelsen på projektet medfører også, at projektmedarbejderne kommer til at arbejde med nogle områder, der ikke normalt inddrages på ingeniørprojekter. Flere projektdeltagere er for eksempel blevet involveret i udarbejdelsen af en præsentationsfilm om lufthavnen baseret på den overordnede arkitektmodel i samarbejde med en filminstruktør. På et projekt med tusindvis af CAD dokumenter og et projektteam med meget forskellig baggrunde, er der ekstra fokus på at fastlægge stringente arbejdsgange og sikre, at alle efterlever dem. Dette er blandt andet understøttet gennem implementering af et dokumenthåndteringssystem på projektet. Dokumenthåndteringssystemet Bentley ProjectWise, har både en række generelle og specifikke funktionaliteter. De generelle er f.eks. referencefilhåndtering, versionering og dokumentliste håndtering, og de specifikke er f.eks. indeksering af anvendte objekter og lag på tværs af alle filer på projektet. Med systemet får de projekterende en hjælp til at efterleve de vedtagne retningslinier, som er direkte indbygget i systemet. Desuden kan den CAD-ansvarlige sideløbende med den daglige projektering føre kontrol med CAD-produktionen og udføre den overordnede kvalitetskontrol. Det er med til at sikre, at vi arbejder i samme retning. 3D CAD med dansk accent Alle CAD dokumenter placeres i systemet, der opererer med en projektspecifik folderstruktur og metadata opsætning, der er tilpasset projektet. Folderstrukturen har sin rod i ibb publikation 10. Alle tegninger på projektet bliver udarbejdet i DWG-format, men specielt i forbindelse med anlægsdelen af opgaven anvendes MicroStation som grundlæggende CAD applikation. Bygningerne udarbejdes i form af fulde 3D modeller for at få optimal sikring af konsistens i materialet, og der arbejdes med de kendte applikationer fra Danmark - altså ADT (konstruktionsingeniør) og MagiCAD (El- og VVS-installationer). Desuden er der et tæt samspil med de konstruktive beregningsværktøjer, hvor specielt den komplicerede stålopbygning ved taget er modelleret i FEM systemet Staad Pro. Det blev på et tidligt tidspunkt besluttet at tegningsmaterialet ikke skulle baseres på bips standarder, men derimod det mere internationale amerikanske National >>> bips 1 /

16 Lufthavnens tagkonstruktion >>> CAD Standards (NCS). Erfaringerne viser, at Danmark med bips standarderne er særdeles godt klædt på til effektivt CAD samarbejde. Vores oplevelse er, at NCS ikke er gennemarbejdet til samme niveau som bips standarderne. Til gengæld har der ikke været tvivl om, at CAD arbejdsmetoden skulle være baseret på dansk tradition med styret struktur og disciplin. Desuden har projektet vist, hvor afhængig projektgennemførelsen er af, at it systemerne fungerer optimalt. Der har f.eks. været performance problemer i forbindelse med 3D modellerne, og det har ikke været muligt at få systemer, der kan håndtere de samlede modeller i real-time. Det arbejdes for øjeblikket på at finde praktiske løsninger på dette. Dansk praksis bærer frugt... Selv om det stadig er meget tidligt i projektet, kan vi allerede nu se nogle tendenser. På CAD siden fungerer samarbejdet godt, og det store arbejde, der er blevet gjort for at etablere en kultur i projektteamet, som minder om dansk praksis bærer frugt. KS retningslinier, CAD manualer og lignende har haft høj prioritet og anvendes nu flittigt i dagligdagen af alle projektdeltagere. De udenlandske CAD medarbejdere på projektet er teknisk meget dygtige, men da de typisk ikke tidligere har arbejdet med samme systematik omkring f.eks. anvendelse af referencefiler, kræver det nogen oplæring og tilvænning før de mestrer arbejdsmetoden fuldt ud. Mulighedernes land Når arbejdsdagen slutter, er der rige muligheder for at opleve en anderledes kultur og natur. Oman er et meget vestligt orienteret land med en meget varieret natur, der varierer over ørken og bjerge til frodige landskaber og et hav med gode dykkermuligheder. Næsten uanset interesser er der nok at give sig til. De mange danskere på projektet har medført, at den amerikanske internationale skole er interesseret i at ansætte en»dansklærer«, som kan hjælpe børnene i skolen. Den samlede oplevelse af det innovative miljø, fremmedartede kulturer, fritidsoplevelser og muligheden for store personlige udfordringer gør, at det trods en lang arbejdsuge, tidspres etc. er både spændende og kompetenceudviklende at være en del af teamet. 16 bips 1 / 2007

17 Nem ProjectWEB og for alle En projektweb som er enkel og ligetil at bruge og hvor licensen er uafhængig af antallet af brugere og mængden af trafik. Det var kriterierne for Keops Development, da man skulle vælge projektweb i forbindelse med en større udvidelse af butikscenteret Ro s torv i Roskilde. Valget faldt på Rambølls ProjectWEB, og nu er man i gang. At man lagde afgørende vægt på, at projektweben skulle være nem at gå til, var direkte affødt af ønsket om, at alle projektets parter fra starten skulle være i stand til at kommunikere via web en. Keops Development står for udvidelsen og udviklingen af RO storv som fra at være et lokalt center nu udvikles til et egentligt regionalt center. Centret kommer til at omfatte i alt 96 butikker. Der er derfor god brug for, at parterne løbende kan udveksle informationer. I dag er der ca. 35 brugere, men flere kommer til. I løbet af nogle måneder vil der formentlig være godt et halvt hundrede fordelt på både rådgivere, udførende og lejere. Da anvendelsen af Rambølls ProjectWEB indgår i kontrakterne med de enkelte parter, ligger alt i faste rammer. At man valgte at anvende en projektweb havde flere årsager. Den væsentligste var, at man ville sikre, at alle projektets parter havde mere adgang til alle relevante dokumenter og vel at mærke i sidst reviderede udgave. Et andet argument var, at man ville den næsten uendelige mængde af udprintede tegninger til livs. Nu udprinter den enkelte part kun de dokumenter, der reelt er behov for. Hvad der herved er sparet, kan det være vanskeligt på nuværende tidspunkt at sætte tal på, men noget tyder på, at det opvejer udgiften til Web en. hvordan man uploader dokumenter og håndterer både revisioner, rettigheder og ansvar. Endelig giver manualen de nødvendige adresser til både superbrugere og administrator. Mappestrukturen for projektet er opdelt efter virksomhed og dermed ansvar. Strukturen er enkel og nem at finde rundt i. Den enkelte virksomhed fastholder sin egen filnavngivning. Det er nemmest for virksomhederne og ser ikke ud til at volde problemer. Det er i øvrigt den foreløbige erfaring, at man søger dokumenterne direkte i mappestrukturen og altså ikke i fritekstsøgningen. Alt hvad der lægges på ProjectWeb, skal af de øvrige parter opfattes som originaler. Systemets faciliteter til håndtering af ansvar er derfor til god nytte, men der lægges tillige vægt på, at alle overholder spillereglerne, så ingen uforvarende ændrer i dokumenter, som ligger uden for eget ansvarsområde. Som ekstra sikkerhed er der lagt op til, at alle parter gemmer en kopi af alle originaler på egen server. Kravene fra det Digitale Byggeri om, at alle produktionstegninger skulle kunne udprintes i A3 format, har været diskuteret. Det er i projektet ikke stillet som et ultimativt krav, men som et ønske. Ejvind Alf Jensen Manual New Det er første gang, at Keops Development benytter sig af ProjectWeb, men med nye, omfattende udviklingsprojekter som fx det nye Holbæk Rådhus, vil Hans Christian Holm, Udviklingsdirektør i Keops Development, bestemt ikke afvise, at man vil benytte det igen, hvis det bliver en succes. For at hjælpe alle godt fra start og samtidig sikre en fornuftig datadisciplin har Keops udarbejdet en lille manual med spillereglerne for anvendelsen. Denne manual beskriver, hvordan man opretter brugere, logger on og navigerer rundt i web ens mappesystem, adressebog, kalender m.v. Manualen beskriver også, Ros Torv bips 1 /

18 På sporet af»best practice«bit-konsortiet fik ros for sit arbejde, da det som det sidste af konsortierne i Det Digitale Byggeri 13. december ved en afsluttende workshop fremlagde en række udvalgte cases. Svend Erik Jensen interviewer Erik Arnbak, projektleder for BIT konsortiet. 17 casebeskrivelser Det har været BIT-konsortiets opgave at levere konkrete, anskuelige og veldokumenterede eksempler, som beslutningstagerne i byggeriets virksomheder kan støtte sig til, når de skal træffe beslutning om at tage nye it-løsninger i brug. Konsortiet overdrog sine resultater til: Det Digitale Byggeri: Implementeringsnetværket (lærestykker til videre formidling i praksis) Byggeriets Organisationer, (til information og formidling) bips (til fortsat udvikling af foreningens standarder og arbejdsmetode) Uddannelsesinstitutionernes efteruddannelser (til vejledning og inspiration) Dermed har»bedst i Byggeriet«afleveret 21/2 års arbejde i form af 17 caserapporter, som beskriver en række gevinster, men også nogle ulemper ved forskellige IT koncepter anvendt i byggeriet. Casebeskrivelserne omfatter bl.a. projektweb, 3D metode, digitalt udbud og digital aflevering. Også dataudtræk af 3D modeller og udarbejdelse af beskrivende mængdefortegnelser er genstand for casebeskrivelser - sammen med e-læring på byggepladsen, digitale mangellister og bygg . Hver af de undersøgte cases er sammenfattet i en rapport, som ikke blot beskriver, hvordan navngivne virksomheder har båret sig ad med at anvende løsningen ved et konkret byggeprojekt, men tillige dokumenterer hvilke vanskeligheder, de mødte, hvilke fordele, de har opnået og hvilke potentialer, de ser. Tværgående erfaringer Samlet danner de sytten cases et første praktisk erfaringsgrundlag med de fleste af de elementer, der indgår i Det Digitale Byggeri - gennemført på et tidspunkt, hvor bygherrekrav og fundament endnu var under udvikling. Og BIT-konsortiet udleder i en lille tværgående erfaringsopsamling deres fælles konklusioner. Der er både positive og negative erfaringer beskrevet i caserapporterne men de positive er i klart overtal, og de omfatter både kvalitative og kvantitative gevinster. Det er især tidsbesparelser og bedre kommunikation, der noteres på plus-listen. Det er nemmere at holde styr på byggeprojektets data - de er hurtigere at finde og bliver ikke væk. Den indbyrdes kommunikation bliver hurtigere og mere effektiv - og de nye værktøjer giver bedre samarbejde og inddragelse, også med bygherren.»lavthængende frugter«er et af de udtryk, som har været debatteret med stort engagement blandt aktørerne i Det Digitale Byggeri - og skiftevis i anerkendende og forkætret betydning. BIT konsortiet har haft et særligt øje for de plukkeklare frugter, fordi de skaber umiddelbar oplevelse af succes, som giver vigtig motivation til at sigte efter de frugter, som kræver længere modningstid. Projektweb og struktureret er eksempler på teknologier, som allerede er plukkemodne. Mange har allerede taget dem i brug og høstet en umiddelbar gevinst. De fremmer videndeling og samarbejde mellem parterne. Blandt de konstaterede gevinster er: Reduktion af reproduktionsomkostninger (man plotter kun de nødvendige tegninger) Alle dokumenter er altid på plads og tilgængelige for de relevante aktører og i seneste udgave Man risikerer ikke at agere på grundlag af et forældet dokument 3D modeller har været en stor succes i alle de 3 cases, hvor det har været testet af. Visualisering fremmer forståelsen af det færdige byggeri, og ved at bruge modellerne rigtigt identificerer man fejl og kollisioner langt tidligere end med tegninger i 2D og sparer 3D modeller har været en stor succes i alle de 3 cases, hvor det har været testet af. Visualisering fremmer forståelsen af det færdige byggeri, og ved at bruge modellerne rigtigt identificerer man fejl og kollisioner langt tidligere end med tegninger i 2D og sparer 18 bips 1 / 2007

19 dermed kostbar omprojektering. Og fra 3D-modellerne er der ikke langt til bedre overblik over mængder eller til at få fordele af simulering. De kritiske succeskriterier Digital arbejdsmetode garanterer ikke i sig selv bedre resultater. Der er også identificeret en række vanskeligheder og konfliktpunkter: Teknologien er ikke overalt helt moden. Der mangler fortsat væsentlige standarder, i særdeleshed for opmåling og beskrivelse af mængder, og der har i flere cases været uklarhed om aftaler og faggrænser. Det er et vigtigt kriterium, at aftalegrundlaget er i orden, utvetydigt og kendt af alle parter, og at motivationen er tilstede hos de enkelte deltagere, ellers eliminerer det gevinsterne. Men først og sidst er det fraværet af de nødvendige kompetencer, der står tilbage som den store udfordring ved implementering af de nye løsninger i byggeriets praksis, konkluderer den tværgående erfaringsopsamling.»best practice«cases til støtte for implementering Bedst i Byggeriet er nu slut, men konsortiet lægger op til en fortsættelse i andet regi. Der er så mange værdifulde ting ved at kunne basere sin udvikling på systematiserede erfaringer, at konsortiet finder, at andre skal tage bolden op. I erkendelse af at det næppe er en opgave for Erhvervs- og Byggestyrelsen, har BIT i oplægget»videreførelse af Bedst i Byggeriet efter 2006«skitseret en række mulige organiseringsmodeller, hvor enten de statslige bygherrer, Implementeringsnetværket eller branchen selv finansierer opgaven, og det bør overlades til en af byggeriets vidensinstitutioner at kvalitetssikre casene. ved at arbejde målrettet og vedholdende for dem, vurderer Erik Arnbak. Tillige er det afgørende vigtigt, at branchen bredt implementerer de nødvendige standarder for digitalt samarbejde. bips mener: Det er værdifuldt resultat, som konsortiet har fået ud af en meget vanskelig opgave. Konsortiet blev mødt af særdeles hårdhændet kritik på sin første workshop, men har alligevel formået både at skabe et brugbart koncept for at samle og vurdere erfaringer og at udvikle en nyttig erfaringssamling. De 17 cases, som kan ses på DDB sitet, giver ikke færdige løsninger, men er et katalog af inspiration, som må appellere til enhver beslutningstager, der vil skabe vækst for sin virksomhed. Brug det som et ledelsesværktøj. Gå selv ind, og vurder, hvilke cases, din virksomhed kan bruge til at skærpe sine digitale kompetencer. De 17 cases er tillige et redskab til at hjælpe såvel bygherrerne med at stille og fortsat udvikle bygherrekravene og for virksomhederne til i bedst mulig at efterleve dem. bips havde selvsagt gerne set, at implementering af DBK havde været blandt de bearbejdede cases, også gerne 3D modeller anvendt længere nede i detaljen. Dette var ikke muligt da DBK ikke var klar inden for den periode, konsortiet har haft til at udføre opgaven. bips vil derfor have stor sympati for et nyt projekt til systematiseret indkredsning af byggeriets best practice. Kan det etableres, vil det være til værdifuld støtte for den fortsatte IT implementering. >>> Projektlederen udtaler: De 17 cases er et katalog over»good practice«snarere end»best practice«, siger Erik Arnbak, som har været projektleder for Bedst i Byggeriet. Vi måtte undervejs erkende, at modenheden i flere tilfælde end forventet var for lille til at høste fuld valuta i forhold til det mulige. Men det er også tydeligt, at der er stor bevægelse i branchen. Vi ser hos flere og flere en vilje til at tage næste trin op og gå i gang og efterfølgende at bringe det frem til»best practice«, men det er en lang, sej læringsproces, som foregår gennem en række projekter, hvor man høster sine erfaringer. Case 10 aftester bips-standarden 3D arbejdsmetode i samarbejdet mellem HLT Arkitekter og Rambøll ved projektering af et koncert- og konfererencecenter i Reykjavik, Island. Best Practice i form af optimal udnyttelse af det teknologiske potentiale kommer ikke af sig selv. Der skal kæmpes for ethvert fremskridt, ofte med»plejer«som den hårdeste modspiller. De gode resultater kommer bips 1 /

20 3D arbejdsmetodens manualer skaber et sammenhængende arbejdskoncept, fælles for alle. Metoden sikrer struktur og datadisciplin og letter den tværfaglige, geometriske koordinering. 3D visualisering af design- og kollisionskontrol fanger projekteringsfejl og sikrer et projekteringsmateriale af højere kvalitet. Med 3D teknologi er det lettere at visualisere detaljer, ideer og kvaliteter for bygherre, brugere og entreprenører. Som ny projekteringsmetode rummer 3D objektbaseret projektering fortsat mange udfordringer og problemer, som ikke har fundet deres endelige løsning herunder begrænsninger i softwaren. At anvende 3D CAD-værktøjer og arbejde i rumlige modeller stiller læringsmæssige udfordringer for enhver, som skal tilegne sig den nye metodik. Men de potentielle fordele og perspektiver er enorme. Det gælder bare om at komme i gang. Fakta om Bedst i Byggeriet Bedst i Byggeriet er et indsatsområde under Det Digitale Byggeri, som et konsortium har arbejdet med i 2004 til Konsortiet, som har haft Erik Arnbak, Globeteam som projektleder, bestod af Carl Bro, COWI, Hoffmann, MT Højgaard, NCC, Rambøll, Skanska, SBI, DTU-BYG og Arkitektskolen i Aarhus. BIT konsortiet præsenterede deres (del-)resultater ved 4 workshops i læringsnetværket: 2. febr. og 25. aug samt 19. sept. og 13. dec. 2006, desuden ved bips IT/CAD konferencerne 31. okt og 9. okt Du finder de 17 Bedst i Byggeriet cases og den tværgående erfaringsopsamling på Arbejdsbeskrivelse til beklædninger, monteret Af Gert Rønnow bips beskrivelsesanvisning B123 Beklædninger, monteret med tilhørende basisbeskrivelse B223 er endelig udgivet. De kan hentes af abonnenter på bips beskrivelsesværktøj eller købes i Byggecentrum boghandel. Den dækker følgende arbejder for monterede beklædninger på vægkonstruktioner: Projektering, leverance og montage af almindeligt forekommende ud- og indvendigt monterede beklædninger inklusive fastgørelsesmidler og inddækninger mod tilstødende bygningsdele. Fugearbejder, der er nødvendige, for den fuldstændige færdiggørelse af de enkelte bygningsdele. Bemærk, at denne beskrivelse bl.a. dækker indvendige beklædninger, der er monteret på beslag uden på en selvstændig vægkonstruktion. Dog er gipsplader monteret på skeletkonstruktioner (for færdiggørelse af selve vægkonstruktionens overflade) ikke dækket af denne beskrivelse, men af Beskrivelsesanvisning skeletkonstruktioner, publikation B118. Følgende kompletterende dele er medtaget i denne arbejdsbeskrivelse: Isolering, der er en del af beklædningsarbejde Inddækninger Fuger 20 bips 1 / 2007

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur

Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur CVR nr. 30 03 07 53 Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære årsmøde, den 19. maj

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur

Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur CVR nr. 30 03 07 53 Årsregnskab for 2013 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære årsmøde, den 24. april

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere