STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET"

Transkript

1 STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser Bekendtgørelsesgrundlag Studienævns- og fakultetstilhørsforhold Fagets varighed Adgangsbetingelser og forudsætninger Fagets mål Fagets organisation og undervisningsformer Dispensation Eksamenssprog Sygeeksamen og omprøve Gyldighed og ikrafttrædelse... 4 Kapitel 2: Sidefagsforløbets indhold Modul 1: Samfundsøkonomi og økonomisk politik Modul 2: Forskningsdesign Modul 3: Moderne politik Modul 4: Verdenspolitikkens globalisering og regionalisering Modul 5: Kvantitativ metoder og statistik Modul 6: Sociologi inklusive kvalitative metoder Mulighed for at tage studieaktiviteter på yderligere 30 ECTS Kapitel 3: Prøvebestemmelser Eksterne prøver Interne prøver Oversigt over interne/eksterne prøver på sidefagsforløbet på deltid

3 SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID KAPITEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1. Bekendtgørelsesgrundlag Sidefag i Politik/Administration og Samfundsfag er tilrettelagt i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 625 af 28. august 1991 og bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2003 (Bekendtgørelse om deltidsuddannelser). 2. Studienævn og fakultetstilhørsforhold Faget hører under Studienævnet for Politik/Administration og Samfundsfag ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Deltidsforløbet hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 3. Fagets varighed Et sidefag i Samfundsfag er normeret til 3 semestre på hver 30 ECTS i alt 90 ECTS. Det udbudte sidefagsforløb på deltid er normeret til 2 semestre (60 ECTS). Studerende, der ønsker at tage et sidefagsløb på 90 ECTS kan efter aftale med studienævnet skrive 2 projektrapporter inden for eller på tværs af de moduler sidefagsforløbet opererer med svarende til 30 ECTS. (se i øvrigt nedenfor under kapitel 2.7). 4. Adgangsbetingelser og forudsætninger Der kræves en afsluttet BA-uddannelse inden for det humanistiske, samfundsvidenskabelige eller naturvidenskabelige område eller kvalifikationer svarende hertil, inden sidefagsforløbet kan påbegyndes. 5. Fagets mål. Det er målet med sidefagsforløbet i samfundsfag at indlære en række grundlæggende samfundsvidenskabelige teorier, metoder og brugen af analyseredskaber i forhold til økonomiske, politologiske (herunder international politik) og sociologiske problemstillinger. I forbindelse hermed skal også opnås kendskab til såvel nationale/danske som internationale forhold. 6. Fagets organisation og anvendte undervisningsformer Sidefagsforløbet i samfundsfag på deltid er organiseret omkring 6 moduler på i alt 60 ECTS. Sidefagsforløbet består af følgende moduler: Modul 1: Samfundsøkonomi og økonomisk politik (13 ECTS) Modul 2: Forskningsdesign (2 ECTS) Modul 3: Moderne politik (15 ECTS) Modul 4: Verdenspolitikkens globalisering og regionalisering (9 ECTS) 3

4 Modul 5: Kvantitative metoder og statistik (6 ECTS) Modul 6: Sociologi inklusive kvalitative metoder (15 ECTS) Undervisningen tilrettelægges så de studerende kan tage 15 ECTS pr. semester. Således udbydes modul 1 og 2 på samme semester. Modul 3 udbydes på et semester. Modul 4 og 5 udbydes på samme semester, og modul 6 udbydes på et semester. Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af intensiv kursus/seminarundervisning på Aalborg Universitet og vejledning af de studerende. Vejledningen foregår dels via vejledning på Aalborg Universitet og dels som IT-støttet fjernundervisning. I mellem seminarerne vil de studerende skulle arbejde med kursusstof/øvelsesopgaver/cases, hvortil der stilles vejledning til rådighed. De studerende arbejder enten individuelt eller i grupper med opgaveskrivning eller projektarbejde. De enkelte undervisningsudbud evalueres i det pågældende semester ved interne eller eksterne prøver. Når der i kapitel 2 og 3 nedenfor i forbindelse med opgavers og projekters sidemæssige omfang tales om en normalside - defineres det som følgende: 1 normalside svarer til 2400 anslag inklusiv mellemrum og noter. En opgave/et projekts antal normalsider omfatter ikke bilag, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Overskrides dette omfang kan opgaven/projektet afvises. Antal anslag skal angives i opgaven/projektet. 7. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de nævnte adgangskrav for studerende med andre uddannelsesmæssige forudsætninger. Studienævnet kan dispensere fra denne studieordnings uddybende bestemmelser, dvs. bestemmelser, som ikke er fastlagt i bekendtgørelser eller love, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 8 Eksamenssprog m.v. Eksamenssproget er dansk. 9. Sygeeksamen og omprøve Deltagelse i sygeeksamen om omprøve kan ske ved næste ordinære eksamen i det pågældende fag. For de prøver, som kun afholdes én gang årligt, kan en studerende, som har været forhindret i at deltage i prøven på grund af sygdom, genindstille sig til prøven i samme eller næste eksamenstermin. 10. Gyldighed og ikrafttrædelse Godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd september Denne studieordning træder i kraft for studerende, der påbegynder sidefagsforløbet i september

5 KAPITEL 2: SIDEFAGSFORLØBETS INDHOLD Sidefagsforløbet består af i alt 60 ECTS fordelt på 6 moduler omfattende samfundsfags forskellige hovedområder. 2.1 Modul 1: Samfundsøkonomi og økonomisk politik (13 ECTS) Det er modulets formål at give de studerende en tilstrækkelig viden og kompetence i forhold til at kunne undervise i samfundsøkonomi i gymnasieskolen mm. Modulet består af et kursusforløb med tilhørende opgaver. Kursusforløbet afsluttes med at de studerende udarbejder en opgave, der indgår ved eksamenen. Kursets overordnede mål er at give de studerende viden om økonomisk teori og konkrete økonomiske samfundsforhold med henblik på at anvende økonomisk teori og begreber på økonomisk-politiske problemstillinger samt at kunne forstå og analysere de økonomiske aspekter af den aktuelle økonomiske politik i Danmark og i EU. Denne overordnede målsætning kan konkretiseres i en række målsætninger for kurset: introduktion til samfundsøkonomiske grundbegreber så de studerende er i stand til dels at sætte disse grundbegreber i relation til hinanden og dels evner en vis selvstændig håndtering af disse begreber indføring i aktuelle teoretiske (samfundsøkonomiske) konfliktflader med fokus på forholdet mellem stat og marked og de heraf følgende muligheder/begrænsninger for den økonomiske politik indføring i aktuelle samfundsøkonomiske problemkomplekser med vægt på institutionelle/strukturelle og politiske dimensioner. Kurset lægger i sit udgangspunkt vægt på makroøkonomi, men der sker en inddragelse af mikroøkonomi, hvor dette er relevant i forhold til kursets målsætning. I forbindelse med øvelser mm er det vigtigt, at de studerende stifter bekendtskab med aktuelle tekster såsom: budgetredegørelser/ finansredegørelser/halvårsrapporter fra Det Økonomiske Råd. I forlængelse af udvalgte kursuslektioner tilrettelægges øvelsesundervisning, hvor de studerende laver øvelser/mindre opgaver. I forlængelse af det samlede kursusforløb udarbejder de studerende en skriftlig opgave (2 ECTS) inden for samfundsøkonomiens områder. Opgaven indgår i forbindelse med den eksterne, mundtlige prøve. Opgaven må have et omfang på max. 10 normalsider for en enkelt studerende. Hvis 2 studerende skriver opgaven sammen må den have et omfang på max. 15 normalsider. I forbindelse med udarbejdelsen af opgaven stilles der vejledning til rådighed. 5

6 Kursets omfang inkl. udarbejdelse af opgave og forberedelse til og afholdelse af ekstern, mundtlig prøve svarer til 13 ECTS. 2.2 Modul 2: Forskningsdesign (2 ECTS) Den samlede metodeundervisning på sidefagsforløbet består af : Forskningsdesign" (2 ECTS), Kvantitative metoder og statistik (6 ECTS) og Kvalitative metoder (3 ECTS), som er en del af modul 6. Kurset om forskningsdesign - har som mål at formidle en forståelse af de komplekse sammenhænge, der er imellem forskningsspørgsmål og forskningsdesign som et fagligt niveau, der ligger over valg af metode (kvantitativ, kvalitativ, triangulering) og som skal afklares og begrundes før valg af metode. I kurset lægges der bl.a. vægt på: at gøre de studerende fortrolig med, hvad indholdet i et forskningsdesigner/kan være, og hvorledes det adskiller sig fra metodevalg at give de studerende en viden om forskellige typer af forskningsdesign (det longitudinale design, det komparative design, casedesignet m.m.) Som led i kurset fremlægger de studerende udkast til et specifikt forskningsdesign. I forlængelse af udkastet og diskussion af udkastet udarbejdes en opgave indeholdende det endelige forskningsdesign. Opgaven må have et omfang på max. 6 normalsider for en enkelt studerende. Kursets omfang inkl. opgaveseminar og aflevering af opgave svarer til 2 ECTS. 2.3 Modul 3: Moderne politik (15 ECTS) Modulets overordnede formål er dels at give de studerende et grundlæggende overblik over og viden om de centrale teoretiske tilgange til og forståelser af politik inden for den moderne politologi, dels at give de studerende en viden om en række væsentlige politisk-sociologiske genstandsfelter og problemområder. Modulet omfatter to faglige kurser i Moderne politikbegreber og Politisk sociologi med tilhørende opgaveskrivning i hvert af kurserne. Moderne politikbegreber (9 ECTS) Målsætningen for undervisningen i Moderne politikbegreber og tilgange til studiet af politik er at give de studerende et grundlæggende overblik over og viden om de teoretisk-analytiske forståelser, der har præget og præger den moderne politologi. I kurset lægges der vægt på, at de studerende bl.a. får viden om: forskelligartede opfattelser af, hvad politik er, og hvordan politik kan og skal studeres forskellige hovedpositioner inden for moderne politisk teoriudvikling 6

7 mere grundlæggende videnskabsteoretiske og metodologiske positioner bag de forskellige teoretiske tilgange teoretiske perspektiver på EU som politisk system og politisk-institutionelt niveau. Kurset afsluttes med, at der stilles en individuel opgave inden for de områder, der indgår. Opgaven må have et omfang på max. 10 normalsider. Den skriftlige opgave i Moderne politikbegreber udgør sammen med kurset i alt 9 ECTS Politisk sociologi (6 ECTS) Kurset i Politisk sociologi: Identitet, politisk kultur og deltagelse har som mål at give de studerende et overblik over den politiske sociologis forskellige genstandsfelter og problemområder samt at introducere nogle hovedpositioner og nøglebegreber i moderne sociologi og nyere modernitetsteori. Kurset har fokus på politisk-kulturelle forhold og processer i relation til det politiske systems input-side ved tematisering af bl.a. gamle og nye former for politisk deltagelse og identitet gamle og nye konfliktflader politisk kommunikation deltagelse og identitet i relation til EU og globalisering Kurset afsluttes med, at der stilles en individuel opgave inden for de områder, der indgår. Opgaven må have et omfang på max. 10 normalsider. Den skriftlige opgave i Politisk Sociologi udgør sammen med kurset i alt 6 ECTS 2.4 Modul 4: Verdenspolitikkens globalisering og regionalisering. (9 ECTS) Det er modulets mål at give de studerende en grundlæggende viden om forskellige teoretiske tilgange og traditioners forståelse af international politik og det internationale politiske systems udvikling. I forbindelse med kurset lægges der vægt på, hvorledes politikkens globalisering og regionalisering internationalt set må forstås og analyseres i sammenhæng med følgende teori- og problemområder: Det internationale politiske systems historiske kontekst og udvikling. Forskellige traditioner og hovedstrømninger indenfor området International Politik. Forskellige traditioner og hovedstrømninger i studier af EU og integrations- processer. Forskellige traditioner og hovedstrømninger om den sociale dimension i nord-syd forholdet - med vægt på forandringsprocesser i samspillet mellem rige og fattige lande. International politisk-økonomi som et særligt forskningsfelt. Kurset afsluttes med, at der stilles en individuel opgave inden for de områder, der er nævnt ovenfor. 7

8 Opgaven må have et omfang på max. 10 normalsider. Kursets omfang inkl. eksamensopgave svarer til 9 ECTS. 2.5 Modul 5: Kvantitative metoder og statistik (6 ECTS) Målet med modulet Kvantitative metoder og statistik er at give de studerende grundlæggende teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne anvende statistiske og kvantitative metoder i studiearbejdet, herunder projekt- og opgaveskrivning. Der lægges i forbindelse med kurset vægt på, at de studerende får viden om og erfaring med alle faser og elementer i en kvantitativt anlagt undersøgelse - fra undersøgelsesspørgsmål til rapportskrivning. Der lægges i forbindelse med undervisningen vægt på de studerendes evne til at kunne: designe en kvantitativ undersøgelse, herunder udfærdigelse af et spørgeskema søge mønstre i forskellige typer af kvantitative data, bl.a. ved brug af statistikprogrammel sammenholde disse mønstre med samfundsvidenskabelig teori med henblik på en fortolkning af de statistiske resultater behandle og formidle statistiske resultater ved hjælp af tekstbehandlingsprogrammel Kurset tilrettelægges i sammenhæng med modul 2 (Forskningsdesign) og kurset i Kvalitative metoder. Kursets indhold af teoretisk-statistiske begreber (sandsynlighedsfordeling, punkt- og intervalestimering, hypotesetest, simpel - og multipel lineær regression m.m.) er i undervisningen integreret med kvantitative- og metodemæssige problemstillinger. I forbindelse med kursets lektioner arbejder de studerende med øvelsesopgaver. Ved kursets afslutning besvarer de studerende individuelt en stillet opgave. Opgaven må have et omfang på max. 10 normalsider. Kursets omfang inkl. eksamensopgave svarer til 6 ECTS 2.6 Modul 6: Sociologi, inklusive kvalitative metoder (15 ECTS) Modul 6 består af tre dele: Et kursus i Sociologi (6 ECTS) Et kursus i Kvalitative metoder (3 ECTS) Projekt i relation til kurset i sociologi (6 ECTS) Kurset i sociologi Det er kursets mål at give de studerende et overblik over de centrale sociologiske begreber og en række af sociologiens centrale genstandsfelter og problemstillinger. 8

9 Der lægges i kurset vægt på, at de studerende får viden om: forskellige hovedpositioner i klassisk og moderne sociologi forskellige hovedpositioner om moderne samfundsstrukturer og deres forandring. I denne sammenhæng præsenteres en række nyere sociologiske teoridannelser, der er centrale i den internationale diskussion af social struktur, social forandring og social differentiering. Hvorledes socialiteten konstitueres i samspillet mellem individ og samfund. Genstandsfeltet for denne del af kurset er: identitetsskabelse, socialisering og det sociale liv mellem mennesker i hverdagslivet og hvordan individer igennem det sociale liv skaber samfundet, og samfundet omvendt socialiserer og skaber individerne Kvalitative metoder Kurset i kvalitativ metode har som mål at kvalificere de studerende til at anvende kvalitative metoder i forbindelse med studiearbejdet - herunder projektarbejdet. Der lægges i forbindelse med kurset vægt på: at der etableres forståelse for kvalitative metoders sammenhæng med de(t) grundlæggende forsknings-/undersøgelsesdesign, herunder forståelse for forholdet mellem teori og forskning og for anvendelsen af kvantitative og kvalitative metoder (metoder på tværs) i en forskningsmæssig sammenhæng, samt case-metoder. at de studerende får en vis erfaring med og træning i forskellige kvalitative metoder, herunder forskningsinterview, dokumentanalyse mm. I forlængelse af udvalgte kursuslektioner afholdes der øvelser. I forbindelse med kurset besvarer de studerende individuelt en stillet opgave. Opgaven må have et omfang på max. 8 normalsider. Kursets omfang inkl. eksamensopgave svarer til 3 ECTS Projektarbejde (6 ECTS) De studerende danner mindre grupper (2-3 personer) og får tildelt en vejleder fra universitetet. Projektarbejdet tager udgangspunkt i litteratur og problemstillinger fra sociologikurset. I det problemorienterede projektarbejde må der gerne inddrages andre af samfundsfags faglige hovedområder. Der udarbejdes et supplerende litteraturgrundlag, som de studerende vælger i samråd med vejlederen i forhold til det projekt, der skal udarbejdes. Det færdige projekt normeres omfangsmæssigt for en enkelt studerende til max 20 sider og for grupper på 2-3 personer til max 40 sider (A4, punktstørrelse 12, linieafstand 1,5, top/bund 2,5. v/h side 1,5) ekskl. litteraturliste og nødvendige bilag. 9

10 2.7 Muligheden for at tage supplerende studieaktiviteter på 30 ECTS. Studerende, der ønsker at tage et sidefag på i alt 90 ECTS skal ud over sidefagsforløbet på 60 ECTS tage studieaktiviteter på 30 ECTS inden for samfundsfags områder. Efter nærmere aftale med studienævnet kan de 30 ECTS bestå af 2 projektarbejder på hver 15 ECTS. Det ene projektarbejde skrives inden for modul 3 (Moderne politik) og det andet projektarbejde skrives inden for modul 1, 4 eller 6 eller på tværs af 2 eller flere af modulerne på sidefagsforløbet. Projektarbejde i moderne politik (15 ECTS): I forlængelse af de to kurser i Moderne politikbegreber og Politisk sociologi beskrives tværgående emner, som de studerende kan vælge at skrive projekter indenfor. Der afholdes et seminar om de forskellige emner, som skal fungere igangsættende i forhold til projektarbejdet og projektvejledningen. Seminaret og projektarbejdets omfang for den studerende inkl. forberedelse og afholdelse af ekstern prøve svarer til 15 ECTS. Projektarbejdet tager udgangspunkt i litteratur og problemstillinger fra kurserne i modul 3 og litteraturen om de tværgående emner. Der udarbejdes et supplerende litteraturgrundlag, som de studerende vælger i samråd med vejlederen i forhold til det projekt, der skal udarbejdes. Omfanget af projektarbejdet er for en projektgruppe normeret til: normalsider pr. gruppemedlem. For individuelle studerende er projektets omfang normeret til normalsider. Projektarbejde i relation til modul 1, 4 eller 6: Projektarbejdet tager udgangspunkt i litteratur og problemstillinger fra det valgte modul. Hvis studerende ønsker det, kan der udarbejdes en projektrapport på tværs af to eller flere af følgende moduler: 1, 3. 4 og 6. Der udarbejdes et supplerende litteraturgrundlag, som de studerende vælger i samråd med vejlederen i forhold til det projekt, der skal udarbejdes. Omfanget af projektarbejdet er for en projektgruppe normeret til: normalsider pr. gruppemedlem. For individuelle studerende er projektets omfang normeret til normalsider. 10

11 KAPITEL 3: PRØVEBESTEMMELSER Ved gruppevis deltagelse i prøver skal der ved eksaminationen sikres, at bedømmelsen kan foregå individuelt. Ved eksterne prøver medvirker eksaminator og en censor fra censorkorpset for Politik/Administration og Samfundsfag. Ved interne prøver medvirker eksaminator og evt. en intern censor. I bedømmelsen af skriftlige arbejder (projekter, opgaver) udarbejdet på dansk indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. En usædvanlig god eller en usædvanlig dårlig præstation kan påvirke bedømmelsen. Studienævnet kan når der foreligger usædvanlige forhold dispensere herfra. 3.1 Eksterne prøver: Ved eksterne prøver medvirker eksaminator og en censor fra det af undervisningsministeriets godkendte censorkorps for uddannelserne. Eksterne prøver bedømmes med karakter efter 13-skalaen. For hver ekstern prøve gives en karakter. For at bestå en ekstern prøve kræves karakteren 6 eller derover. En bestået ekstern prøve kan ikke tages om. Der er følgende eksterne prøver på sidefagsforløbet på deltid: Modul 1. Samfundsøkonomi og økonomisk politik (13 ECTS) evalueres ved en ekstern, mundtlig prøve på baggrund af en eller flere opgaver. Eksamen tilrettelægges gruppevis (max. 3 studerende) eller individuelt. Ved den mundtlige prøve bedømmes den individuelle præstation. Den mundtlige eksamination tilrettelægges på en sådan måde, at hovedparten af tiden afsættes til eksamination i kursuslitteraturen. Der medvirker en ekstern censor og bedømmelsen sker efter 13-skalaen. For at bestå kræves mindst karakteren Modul 6: Sociologi inklusive projektrapport (12 ECTS) Der afholdes en mundtlig, ekstern prøve omfattende kurset i Sociologi og projektrapport (12 ECTS). Eksamen tilrettelægges gruppevis (max 3 studerende) eller individuelt. Ved den mundtlige prøve bedømmes den individuelle præstation. 11

12 Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i projektrapporten, og den mundtlige eksamination prøver dels de problem-, fag- og teoriområder, der ligger til grund for rapporten og dels den almene orientering i sociologikurset. Den mundtlige eksamination tilrettelægges på en sådan måde, at der afsættes tid til en eksamination i den almene orientering i kursuslitteraturen. Der gives en samlet karakter efter 13-skalaen, som et gennemsnit af projektrapporten (vægter 1) og den mundtlige eksamination (vægter 1) Projektrapporter i forhold til modul 3 eller modul 1, 4 eller 6 (jf. kap. 2.7 ovenfor) Der afholdes for hver projektrapport en mundtlig ekstern prøve. Eksamen tilrettelægges gruppevis (max 3 studerende) eller individuelt. Ved den mundtlige prøve bedømmes den individuelle præstation. Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i projektrapporten, og den mundtlige eksamination prøver de problem-, fag- og teoriområder, der ligger til grund for rapporten. Der gives en samlet karakter efter 13-skalaen, som et gennemsnit af projektrapporten (vægter 1) og den mundtlige eksamination (vægter 1). Eksterne, mundtlige prøvers tidsmæssige omfang De eksterne, mundtlige prøver er normeret til: For grupper: 30 minutter pr. gruppe plus 20 minutter x antallet af gruppemedlemmer. For individuelle studerende er evalueringstiden normeret til 45 minutter. 3.2 Interne prøver Ved interne prøver medvirker eksaminator og evt. en intern censor. Ved interne prøver gives bedømmelsen bestået/ikke bestået eller bedømmelsen sker efter 13- skalaen. For at bestå en intern prøve kræves bedømmelsen bestået eller karakteren 6 eller derover. En bestået intern prøve kan ikke tages om. Der er følgende interne prøver på sidefagsforløbet: Modul 1: Forskningsdesign (2 ECTS) Modul 1evalueres ved en intern, individuel skriftlig opgave, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven bedømmes af kursuslæreren, og der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Opgaven må have et omfang på max. 6 normalsider Modul 3. Politisk teori (15 ECTS) Modul 3 indeholder to skriftlige opgaver: 12

13 1. Moderne politikbegreber ( 9 ECTS) evalueres ved en intern, individuel skriftlig opgave, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven vurderes efter 13-skalaen af en udpeget intern censor og kursuslæreren. Opgaven må have et omfang på max. 10 normalsider. 2.Politisk sociologi (6 ECTS) evalueres ved en intern, individuel skriftlig opgave, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven vurderes efter 13-skalaen af en udpeget intern censor og kursuslæreren. Opgaven må have et omfang på max. 10 normalsider Modul 4. Verdenspolitikkens globalisering og regionalisering (9 ECTS) Modul 4 evalueres ved en intern, individuel skriftlig opgave, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven bedømmes af kursuslæreren, og der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Opgaven må have et omfang på max. 10 normalsider Modul 5. Kvantitative metoder og statistik (6 ECTS) Modul 5 evalueres ved en intern, individuel skriftlig prøve, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven må have et omfang på max. 10 normalsider. Opgaven vurderes efter 13-skalaen af kursuslæreren og en udpeget intern censor Kvalitativ metoder (3 ECTS under modul 6) Kvalitative metoder evalueres ved en intern, individuel skriftlig prøve, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven må have et omfang på max. 8 normalsider. Opgaven bedømmes af kursuslæreren, og der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Den skriftlige opgaven må for en enkelt studerende have et omfang på max. 8 normalsider. 13

14 Oversigt over interne og eksterne prøver på sidefagsforløbet i samfundsfag på deltid (60 ECTS). Modul 1: Samfundsøkonomi og økonomisk politik (mundtlig) 13 ECTS xx* Modul 2: Forskningsdesign (skriftlig) 2 ECTS Bestået Modul 3: Moderne politik Moderne politikbegreber (skriftlig) 9 ECTS xx Politisk Sociologi (skriftlig) 6 ECTS xx Modul 4: Verdenspolitikkens globalisering og regionalisering (skriftlig) 9 ECTS Bestået Modul 5: Kvantitative metoder og statistik (skriftlig) 6 ECTS xx Modul 6: Sociologi inkl. projektrapport (mundtlig) 12 ECTS xx* Kvalitativ metoder (skriftlig) 3 ECTS Bestået Ved prøver med mærket * har der medvirket en ministerielt beskikket censor. xx = bedømmelse efter 13-skalaen 14

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAG I SAMFUNDSFAG OG FOR TILVALGS/-SUPPLERINGSFAG POLITIK/ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAG I SAMFUNDSFAG OG FOR TILVALGS/-SUPPLERINGSFAG POLITIK/ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAG I SAMFUNDSFAG OG FOR TILVALGS/-SUPPLERINGSFAG I POLITIK/ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAG I SAMFUNDSFAG

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 62 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2005 med ændringer pr. 1.6.

Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2005 med ændringer pr. 1.6. Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2005 med ændringer pr. 1.6.2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med samfundsfag som centralt fag samt sidefag ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen med samfundsfag som centralt fag samt sidefag ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 2. marts 2013 om universiteter

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

5 Uddannelsens normering angivet i ECTS

5 Uddannelsens normering angivet i ECTS Studieordning for Kandidatuddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning Professionelt overblik og fagligt overskud i arbejdet Formel og reel kompetence som praktiklærer

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E November 2002 Senest revideret november 2002 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse Faglig supplering

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere