Baggrund..s. 2. Hypotese og formål.s. 2. Materiale og metode... s. 3. Resultater..s. 4. Diskussion.s. 8. Reference List...s.10. Artikeloversigt...s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund..s. 2. Hypotese og formål.s. 2. Materiale og metode... s. 3. Resultater..s. 4. Diskussion.s. 8. Reference List...s.10. Artikeloversigt...s."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund..s. 2 Hypotese og formål.s. 2 Materiale og metode... s. 3 Resultater..s. 4 Diskussion.s. 8 Reference List...s.10 Artikeloversigt......s.11 1

3 Baggrund Lyttes på er en hyppig overskrift på skemaet i almen praksis. Det dækker ofte over patienter, der henvender sig til deres praktiserende læge af den årsag, at de hoster og er bekymrede for om de har en lungebetændelse. Den praktiserende læge stiller anamnestiske spørgsmål, udfører objektive undersøgelser og foretager parakliniske tests i det daglige almenmedicinske arbejde, når han vil foretage et klinisk skøn eller stille en diagnose. De enkelte spørgsmål, undersøgelser og tests er ofte i sig selv en dårlig prædiktor for, om en patient har en pneumoni (1) og det er vores erfaring, at et positivt eller negativt fund tillægges forskellige værdier. Hvor stor værdi kan man tillægge hoste med gul-grønt ekspektorat, når man forsøger at stille diagnosen pneumoni? Eller hvor stor værdi kan man tillægge en CRP på 50 mg/l hos en patient med hoste, når man forsøger at stille diagnosen pneumoni. Sådanne spørgsmål vil formentlig blive besvaret forskelligt af forskellige praktiserende læger. Stetoskopet blev opfundet af Laennec i 1816 (2) og sidenhen har det været flittigt brugt i lægens daglige arbejde, blandt andet i udredningen af pneumoni. En pneumoni defineres som en infektion i lungevæv med involvering af de distale lungeafsnit (alveoler). Den forekommer hyppigst hos ældre mennesker og circa 5 pr 1000 indbyggere får en pneumoni i løbet af et år. Man antager, at det infektiøse agens inhaleres ned i alveolerne eller spreder sig sekundært fra bronkierne i en pågående bronchitis. I de fleste tilfælde bliver den mikrobiologiske agens aldrig verificeret (3). Den ætiologiske inddeling af pneumoni skelner mellem pneumoni erhvervet udenfor sygehus (community-acquired), pneumoni erhvervet på sygehus (nosokomiel), aspirationspneumoni og pneumoni hos immunkompromitterede patienter. En pneumoni kan diagnostiseres klinisk ved hjælp af en typisk sygehistorie, kliniske fund inkl. stetoskopi og CRP-måling. Et nytilkommet infiltrat på røntgen thorax verificerer diagnosen (3). Der er ligeledes forskellig opfattelse, hvad en pneumoni lyd er. De fleste læger vil nok mene, at det er krepitation, der især er karakteristisk for en pneumoni, men man ville nok også kunne finde andre bilyde, så som nedsat luftskifte, gnidningslyde, rhonchi, dæmpning. Vi har antaget, at krepitation svarer til det, der i den britisk engelske litteratur beskrives som crepitation eller crackles, mens det typisk bliver beskrevet som rales i den amerikanske litteratur (1;2). Hypotese og formål Vi har valgt at undersøge værdien af lungestetoskopi med et traditionelt stetoskop i det daglige almen medicinske arbejde. Hvor stor værdi kan man 2

4 tillægge et positivt fund af krepitation ved stetoskopi, når man forsøger at stille diagnosen pneumoni? Og hvor stor værdi kan man tillægge et negativt fund? Vi formoder, at krepitation ved lungestetoskopi er en usikker prædiktor for samfundserhvervet pneumoni (2). Formålet med vores opgave er at give et estimat for sensitiviteten og specifiteten af krepitation ved lungestetoskopi foretaget med traditionelt stetoskop i forhold til samfundserhvervet pneumoni hos voksne Det ligger udenfor denne opgave at forhold sig til interobservatør variation ved lungestetoskopi og computeranalyseret lungestetoskopi. Materiale og metode Opgaven er baseret på en kritisk litteraturgennemgang. Vi søgte i februar og marts 2013 i PubMed databasen, hvor vi identificerede 33 engelske og 1 norsk sproget artikler, som kunne belyse sensitivitet, specificitet, likelihood ratio (LR) og positive prædiktive værdi (PPV) af stetoskopi til diagnosticering af pneumoni. Inklusionskriterier var artikler, som sammenlignede almindelig lungestetoskopi med røntgen af thorax samt havde målt sensitiviteten, specificiteten, LR eller PPV. Eksklusionskriterier var artikler, som brugte CT-scanning, UL eller MR som golden standard, da vi ønskede flere artikler med sammenlignelig golden standard, samt desuden eksluderede vi artikler, som udelukkende fokuserede på karakteren af lungelyde. For at få et overblik over hvilke artikler, der var lavet om emnet, begrænsede vi 1. søgning til reviews med MESH termerne Auscultation AND Lung, med filter review, engelsk, dansk, svensk, norsk, dette gav 14 hits. Efter gennemlæsning af overskrifter og abstracts, fandt vi 5 artikler, der virkede relevante udfra vores søgekriterier. Efter gennemlæsningen opfyldte blot én vores kriterier (2). Til anden søgning brugte vi MESH termerne Stethoscope AND Auscultation, med filter humans, abstract available, engelsk, dansk, norsk og svensk dette gav 58 hits. Efter gennemlæsning af abstracts fandt vi 6, som blev gennemlæst, og ved at snowballe udfra litteraturlisten gav dette yderlige 9 artikler. Ved gennemlæsning af artiklerne fandt vi 4 artikler, som opfyldte vores søgekriterier (1;4-6), Yderligere 2 artikler blev identificeret udfra abstracts, men nåede ikke frem, inden vi lavede opgaven og blev derfor ikke taget med (7;8). I tredje søgning, blev der søgt på MESH termerne Auscultation og Pneumonia, med filter dansk, engels, svensk og norsk, dette gav 48 hits, efter gennemlæsning af overskrifter og abstracts var der 5, tilbage som ikke var gengangere, hvoraf 2 opfyldte søgekriterierne (9;10). Ved at snowballe udfra literaturlisterne fandt vi 1 mere (11). 3

5 Da vi ønskede at have røntgen som golden standard lavede vi en fjerde søgning. De brugte MESH termer var Radiography AND Ausculatation AND Lung, med filter dansk, engelsk, svensk, norsk, humans og >19 år. Efter gennemlæsning gav det ikke flere nye artikler. To af de fundne artiklerne var reviews, som vi ikke lavede kritisk litteratur gennemgang på, mens 2 af de fundne artikler (9;11) beskrev det samme studie. Resultater I et tværsnitsstudie af Wipf et al. (4) blev korrelationen mellem abnorme lungelyde og røntgen verificeret pneumoni undersøgt. Studiet blev foretaget på en medicinsk klinik for veteraner i USA i Seattle i perioden Populationen bestod af 52 mænd, som henvendte sig med nedre luftvejssymptomer, defineret som akut opstået hoste eller forværring af kronisk hoste eller ændring opspyt. Patienterne var typisk ældre, rygere og havde kronisk lungesygdom. Kun få havde påskyndet puls, feber og leukocytose. Patienterne blev undersøgt af 3 forskellige læger, som ikke kendte til patientens anamnese, blodprøvesvar eller røntgenresultater. Patienterne blev undersøgt for, om de havde krepitation, rhonchi, hvæsende vejrtrækning, fremitus eller gnidningslyde ved stetoskopi, perkussion og palpation. Alle patienterne fik taget røntgen af thorax. Hvis der var et nyt infiltrat, blev røntgen af thorax gentaget efter et par dage og verificeret som pneumoni, hvis infiltratet fortsat var til stede. Ud af de 52 patienter havde 28 patienter en røntgen verificeret pneumoni. Sensitiviteten ved stetoskopi (ikke kun krepitation) lå mellem 47-69%, specificiteten mellem 58-75%,PPV mellem 53-61, positive LR mellem 1,1 (CI: 0,55-2,28) -2,0 ( CI: 0,60-6,64) og negative LR mellem 0,48 (CI: 0,21-1,06) 0,91 (CI: 0,52-1,62). Der er således ingen signifikant LR Studiets styrke er, at alle patienter bliver røntgenfotograferet. Lægerne og radiologerne er blindet for anamnese og biokemiske fund. Svaghederne ved studiet er, at det kun er mænd, mange ældre (alder ikke nævnt) og mange med kronisk lungesygdom. Det kan føre til en højere sensitivitet og en lavere specificitet i studiepopulationen i forhold til målgruppen. Klinikken er en medicinsk klinik for veteraner, der er ikke angivet, om patienterne kan henvende sig direkte eller skal visiteres. Der mange kroniske syge, som måske oftere vil have abnormal lungestetoskopi. Derfor vil det forventes, at der vil være flere, som har en krepitation uden at have en pneumoni; dermed vil speicificiteten være mindre. Det er svært at overføre undersøgelsen til almen praksis, det kan dog evt. bruges ved undersøgelsen af ældre kronikere. Osmer et al. (10) beskriver i et studie sammenhængen mellem abnorme lungelyde og røntgen verificeret pneumoni. Patienterne i undersøgelsen fra et militærhospital i Kentucky blev udvalgt, efter der var taget serielle røntgen af thorax, som verificerede en pneumoni. Der blev tilfældig udvalgt 200 patienter, fortrinsvist unge mænd, som gennem 1 år blev indlagt og behandlet for en pneumoni, og som blev stetoskoperet. I undersøgelsen skelnes der mellem 4

6 pneumonilyde, som krepitation og rallen og andre lungelyde, som rhonchi, tubular breathing og nedsat luftskifte. Der er ikke inkluderet en kontrolgruppe uden pneumoni. Der blev fundet normal stetoskopi hos 25% af de inkluderede. I 26% af tilfældene var de klassiske stetoskopifund krepitation og rallelyde lokaliseret samme sted, som der var en fortætning på røntgen af thorax. Medtog man derimod alle abnorme lungelyde steg prævalensen af positive røntgenfund samme sted som stetoskopifundene til 41,5%. Sensitiviteten af alle abnorme lungestetoskopifund for pneumoni er således 75%. Studiets styrke er at alle, som er med i studiet har fået taget røntgen af lungerne. Der tages højde for, om de abnorme lungelyde er samme sted, som røntgenfundene og der er lavet seriel røntgen optagelse. Svaghederne ligger i, at det primært er indlagte unge mænd, som er inkluderet i studierne, hvilket medfører ringe generaliserbarhed. Det er usikkert om undersøgeren var blindet i forhold til, om patienten havde en pneumoni. Der er desværre ikke medtaget en kontrolgruppe, så det eneste vi kan udtale os om er sensitivitet men ikke specificitet eller LR. Diehr et al. (5) studie havde til formål at finde ud af hvilke symptomer og objektive fund, der var karakteristiske for patienter med hoste, herunder at finde ud af, om man kan identificere patienter, der viser sig at have et radiografisk infiltrat ud fra deres symptomer og objektive fund. Desuden ønskede man at udvikle en model til at skelne patienter med hoste og pneumoni fra patienter med hoste uden pneumoni. Studiet blev udført på skadestuen ved Brooke Army Medical Center i Texas i Man inkluderede alle voksne ikke-gravide førstegangshenvendelser vedrørende hoste, som havde en varighed under en måned. Man ekskluderede patienter med puls over 160 pr minut, temperatur over 104 grader F(40 C), blodtryk under 90 mmhg samt patinter, der ankom med ambulance. ¼ af patienterne ønskede ikke at deltage i studiet. De 1819 inkluderede patienter fik taget et konventionelt røntgen billede af thorax, som blev vurderet af en læge i radiologi, som var blindet for anamnesen, udover at patienten havde henvendt sig med hoste. Derefter fik patienterne optaget en anamnese af en læge ud fra et standardiseret spørgeskema. Denne læge havde ikke adgang til patientens røntgenbillede, men læge skulle angive, om man ville have ordineret et sådant. Patienterne blev indstillet til et followup inklusiv røntgen. En subpopulation på 483 patienter blev udvalgt ved at tage alle patienterne med pneumoni (PN) og 25 % af patienterne uden pneumoni (NPN) ved tilfældig udvælgelse. Hvert symptom blev testet for en signifikant sammenhæng med et radiografisk infiltrat. På baggrund af en trinvis diskriminant analyse udvalgte man et antal variabler, som kunne anvendes til at forudsige, om der ville være et infiltrat på røntgenbilledet. Studiet finder blandt andet en sensitivitet for krepitation ved lungestetoskopi på 19,1 %, specificitet på 92,8 % og en positiv prædiktiv værdi på 6,2. Omtrent ¼ af de adspurgte patienter ønskede ikke at deltage i undersøgelsen. Ifølge artiklen angav de alle den krævede tid som årsagen hertil. Det fremgår ikke, om dette er foregået ved hjælp af et anonymiseret spørgeskema. Man kunne forestille sig, at det enten var patienter med hoste, pneumoni og høj 5

7 sygdomsfølelse eller de mindst syge og unge erhvervsaktive, som ikke ønskede at deltage i studiet. I så fald kan man ikke antage at studiepopulationen er fuldt ud repræsentativ for målpopulationen. Der er ikke lavet nogen frafaldsanalyse, så det er svært at udtale sig om effekten af et evt. selektionsbias. Hvis vi formoder, det er de mest syge, som ikke ønskede at deltage, ville det medføre et for lavt estimat af sensitiviteten, hvis man antager at krepitation vil være tydeligere at høre hos netop de patienter. Artiklen fremfører selv, at ældre og kvinder kan være let underrepræsenteret i studiepopulationen, men man fandt ikke nogen signifikant sammenhæng mellem alder og køn i forhold til et infiltrat. Værdien af stetoskopien er svækket af at lægen, som udførte stetoskopi ikke var blindet for sygehistorien eller øvrige objektive fund, idet man kunne være bekymret for om læge havde ladet sig påvirke ubevidst i sin afgørelse af om lungelydende ved stetoskopi kunne klassificeres som krepitation. Den interne validitet vurderes høj. Dette skyldes først og fremmest, at alle patienterne fik foretaget et røntgenbillede af thorax uanset symptomer og objektive fund. Desuden var røngtenlægen blindet i forhold til anamnese og objektive fund, ligesom skadestuelægen var blindet for resultaterne af røntgenbilledet. Den eksterne validitet af studiet i forhold til almen praksis vurderes trods alt relativt høj. Det er ganske vist ikke foregået i en almen praksis setting, men patienterne har været uselekterede patienter, der henvendte sig til læge for første gang med hoste, der havde varet under en måned. I en tværsnitsundersøgelse af Melbye et. al (9;11) var formålet at beskrive den diagnostiske værdi af symptomer og objektive fund ved pneumoni, herunder at vurdere brugbarheden af symptomernes sværhedsgrad blev den diagnostiske værdi af krepitation sammenholdt med røntgen verificeret pneumoni. Studiet blev udført på den kommunale akut klinik i Tromsø i 1988 og Klinikken er organiseret og drives hovedsageligt af alment praktiserende læger. Man inkluderede patienter over 18 år, som selv henvendte sig mellem kl. 16 og 21 med symptomer på luftvejsinfektion. Man ekskluderede gravide kvinder og patienter med dyspnø, som krævede akut behandling. 626 patienter blev spurgt, om de ville deltage i studiet, hvoraf 45 afslog. De 581 inkluderede patienterne blev interviewet af specialtrænede sygeplejesker, udfyldte et spørgsskema og fik taget en blodprøve med infektionstal. Herefter fik de optaget en anamnese og foretaget en objektiv undersøgelse af klinikkens læger, der var instrueret i at gøre, som de plejede at gøre, inden studiet startede. Lægerne skulle blot udfylde et skema, hvor man blandt andet skulle angive, om der var foretaget stetoskopi og i så fald, om man kunne høre krepitation mm. Herefter skulle lægerne angive en klinisk diagnose. Patienterne blev henvist til røntgen af thorax, hvis lægen skønnede at pneumoni var en mulig diagnose; hvis infektionstallene oversteg en vis værdi; og derudover tog man et røntgenbillede af thorax på 25 % tilfældigt udvalgte patienter blandt de tilbageværende i studiepopulationen. Patienterne blev i øvrigt tilbudt opfølgning inklusiv røntgenbillede, hvis symptomerne forværredes i de følgende 10 dage. Alle patienter blev tilbudt follow-up efter 4-5 uger. 6

8 Alle røntgenbillederne blev bedømt af en senior og to yngre læger i radiologi. Hvis der var uenighed blev røntgenbilledet set af et panel af læger i radioglogi. Studiet finder blandt andet en sensitivitet på 35 % for krepitation ved lungestetoskopi, specificitet på 91 % og en signifikant positiv LR på 3,7 (CI: 1,8-7,6). Stetoskopi som diagnostisk test har med andre ord nogen om end begrænset værdi, idet test resultatet krepitation kun i begrænset omfang ændre sandsynligheden for at en pneumoni er tilstede. Af de 626 patienter, som blev spurgt om at deltage i studiet var der et frafald på 45 svarende til 7,2 %. De fleste angav kravet om en blodprøve som årsagen. Størrelsen af frafaldet giver i sig selv ikke anledning til at spekulere i et selektionsbias. Artiklen fremfører selv, at ældre og kronisk syge patienter kan være underrepræsenteret i forhold til en typisk almen praksispopulation. Patienter, der krævede et hjemmebesøg, var heller ikke inkluderet. I så fald kan man ikke antage, at studiepopulationen er fuldt ud repræsentativ for målpopulationen. Et sådant selektionsbias vil kunne for eksempel kunne medføre et for højt estimat af specifiteten. Det er en svaghed, at patienter med svær dyspnø er ekskluderet, da man kunne forestille sig, at de ville have både krepitation og pneumoni, ligesom de som ikke kan komme ind til klinikken ikke er evalueret. Havde man inkluderet denne patientgruppe, kunne man forestille sig, at sensitiviteten ville stige. Studiets resultat svækkes af, at det ikke var alle patienter, som fik stillet diagnosen LTRI, der fik taget røntgen af thorax. Hvis prævalensen af pneumonier var høj i gruppen af patienter, som ikke fik taget røngten af thorax trods krepitation, så ville sensitiviteten sandsynligvis være højere, hvis der var taget røntgen af thorax. Anvendelsen af røntgen af thorax som golden standard for pneumoni har en indbygget svaghed, da det kunne tænkes, at der ved begyndende pneumoni endnu ikke ville være forandringer på røntgenbillederne. Der er ikke redegjort for, hvor mange med klinisk LRTI, som ikke fik foretaget røntgenundersøgelse. Dette vil gøre den målte prævalens af pneumoni lavere og dermed underestimere den PPV. For at forholde sig til specificiteten, udvalgte man tilfældigt 25% af de patienter, som lægerne ikke havde diagnosticeret med LTRI, ingen i den gruppe havde infiltrater. Den interne og eksterne validitet vurderes som værende høj. I studiet af Gennis et al (6) var formålet at identificere auskultationsfund eller andre kliniske kriterier, som kunne hjælpe klinikeren i sit valg om at ordinere et røntgen af thorax. Studiet fandt sted på den akutte modtageafdelingen på Bronx kommunehospital i en periode fra 1984 til Man inkluderede ikke-gravide patienter over 16 år uden kendt astma, som henvendte sig til modtageafdelingen med eller uden henvisning fra primærsektoren og som fik bestilt et røntgenbillede af thorax af en læge på afdelingen på mistanke om pneumoni. De 317 inkluderede patienter blev interviewet om deres symptomer og den læge, som havde undersøgt patienten, blev interviewet om de objektive fund, herunder tilstedeværelsen af krepitation. Røntgenbillederne af thorax blev bedømt af en yngre og senere af en senior læge i radiologi, som var blindet for 7

9 den yngre læges diagnose. 308 patienter havde sufficiente data til at indgå i studiets analyse. Studiet finder blandt andet, at krepitation har en sensitivitet på 36 % og enspecificitet på 77 %. Studiet redegør ikke tydeligt for hvor mange patienter, der er blevet spurgt om at deltage i studiet. Derfor kan det være svært at afgøre om der kan være et selektionsbias og om studiepopulationen er fuldt ud repræsentativ for målpopulationen Man anfører et frafald på 10 patienter grundet manglende subjektive eller objektive oplysninger. 63 svarende til 23 % af den yngre læges diagnoser blev ændret af den seniorer læge i radiologi. Det giver et indtryk af den interobservatørvaraibilitet, der eksisterer i fortolkningen af røntgenbilleder og sætter spørgsmålstegn ved værdien af et konventionelt røntgenbillede som gold standard. Variabiliteten ville formentlig have været mindre, hvis der var to seniorer læger i radiologi, der havde bedømt røntgenbillederne. Artiklen forholder sig desuden ikke til interobservatørvariabilitet for de læger, der udfører stetoskopi. Man kunne med fordel have foretaget en opfølgning af patienterne med fornyet røntgen ved persisterende symptomer. Herved ville man formentlig have fundet nogle flere patienter med pneumoni, som ikke havde vist sig på røntgenbilledet i første omgang. Den eksterne validitet i forhold til almen praksis sænkes, idet studiet finder sted på en hospitalsafdeling med såvel visiterede patienter som selvhenvendere, hvor man må formode at prævalensen af pneumoni er højere end i en almen praksis population. Diskussion Vi valgte at bruge røntgen af thorax som gold standard, da det er en let tilgængelig undersøgelse, hvormed det er almindelig accepteret, at man kan stille diagnosen pneumoni. Man ved dog at der ikke kun er en interpersonel variation men også en intrapersonel variation. Man ved også at tidlige pneumoniske forandringer kan blive overset på et konventionelt røntgen af thorax (11).Man kunne forestille sig, at dyrkning af trachealsekret ville være en bedre gold standard, men pga. undersøgelsens ubehag, kunne man tænke, at det ville være svære at få inkluderet nok patienter i et studie. Forskel på studierne kan være et udtryk for forskellig definition af lungelyde I nogle studier er det ikke defineret, hvilke stetoskopiske fund, der giver mistanke om pneumoni, i andre er det kun krepitation, og i nogle studier skelnes der også til andre bilyde, så som nedsat luftskifte, gnidningslyde, rhonchi og dæmpning. En anden årsag til forskellen på resultaterne skyldes, at de er beregnet i forskellig populationer. Den prædiktive værdi afhænger af a priori sandsynligheden for at patienten har en pneumoni. A priori sandsynligheden for at en patient har en pneumoni er naturligvis højere på en hospitalsafdeling med visiterede patienter end i almen praksis. Ligeledes vil man kunne forvente en højere PPV i populationer med et høj aldersgennemsnit. 8

10 Udfra de gemmengåede artikler, har vi fundet at studiet af Melbye et al. har den højeste interne og eksterne validitet i forhold til almen praksis population. Der finder man en sensitivitet på 35% for krepitation ved lungestetoskopi, specificitet på 91% samt en LR på 3,7. Ved gennemgang af studierne finder vi andre kliniske og parakliniske værdier, som kan inddrages i udredningen af en pneumoni. I en artikel af Melbye et al, (41) angives f.eks. en LR på 4,0 (CL: 2,0-8,2) for svær dyspnø og en LR 4,8 (CL: 2,0-11,4) for svær lateral brystsmerte. I en anden artikel (10), ses en LR for sænkning på 9,2 og en LR for CRP på 3,7 (værdierne er aflæst, sikkerhedsintervalerne er ikke angivet). Man kan konkludere, at der ikke er en klinisk eller paraklinisk undersøgelse i almen praksis, der alene kan afgøre, om patienten har en pneumoni. Man må også konkludere, at lungestetoskopi ikke kan stå alene ved diagnostisering af pneumoni i almen praksis, men at den kan bidrage til den diagnostiske beslutningsproces, hvor man må inddrage andre parametre, såsom anamnese, parakliniske resultater og andre objektive fund. I flere studier har man anvendt stepvis diskriminant analyse med inddragelse af flere parametre (5), men modellerne har vanskeligt ved at finde en cut of limit, som både giver en høj sensitivitet og en høj specificitet. Det er vigtigt for en kliniker at være bekendt med styrker og svagheder af de kliniske test som han anvender. Det forudsætter et kendskab til testens sensitivitet og specificitet. Og i den diagnostiske beslutningsproces kan man argumentere for at LR (+) (-) er en mere interessant parameter, da resultatet udtaler sig om sandsynligheden for at en pneumoni er/ikke er tilstede efter testen er udført. I forhold til udredning af pneumoni, må man sige, at man skal fortolke sine auskultationsfund med forsigtighed. En patient, der henvender sig til sin læge for at blive lyttet på, kan meget vel have en pneumoni, selvom lægen ikke hører krepitation ved lungestetoskopi. Omvendt kan man sige, at en patient ikke nødvendigvis har en pneumoni, selvom lægen hører krepitation ved lungestetoskopi. Vores opgave har kun belyst lungestetetoskopiens betydning for diagnosticering af pneumoni. Da andre sygdomme som KOL og astma også giver stetoskopiske bilyde, vil vi mene det stadig er relevant at lytte på patienterne også med stetoskopet - for at bestyrke ens diagnostiske mistanke. 9

11 Reference List (1) Metlay JP, Kapoor WN, Fine MJ. Does this patient have communityacquired pneumonia? Diagnosing pneumonia by history and physical examination. JAMA 1997 Nov 5;278(17): (2) Melbye H. [Auscultation of the lungs--still a useful examination?]. Tidsskr Nor Laegeforen 2001 Feb 10;121(4): (3) Lægehåndbogen. Internet 2013 Available from: URL: (4) Wipf JE, Lipsky BA, Hirschmann JV, Boyko EJ, Takasugi J, Peugeot RL, et al. Diagnosing pneumonia by physical examination: relevant or relic? Arch Intern Med 1999 May 24;159(10): (5) Diehr P, Wood RW, Bushyhead J, Krueger L, Wolcott B, Tompkins RK. Prediction of pneumonia in outpatients with acute cough--a statistical approach. J Chronic Dis 1984;37(3): (6) Gennis P, Gallagher J, Falvo C, Baker S, Than W. Clinical criteria for the detection of pneumonia in adults: guidelines for ordering chest roentgenograms in the emergency department. J Emerg Med 1989 May;7(3): (7) Singal BM, Hedges JR, Radack KL. Decision rules and clinical prediction of pneumonia: evaluation of low-yield criteria. Ann Emerg Med 1989 Jan;18(1): (8) Heckerling PS, Tape TG, Wigton RS, Hissong KK, Leikin JB, Ornato JP, et al. Clinical prediction rule for pulmonary infiltrates. Ann Intern Med 1990 Nov 1;113(9): (9) Melbye H, Straume B. The spectrum of patients strongly influences the usefulness of diagnostic tests for pneumonia. Scand J Prim Health Care 1993 Dec;11(4): (10) Osmer JC, Cole BK. The stethoscope and roentgenogram in acute pneumonia. South Med J 1966 Jan;59(1):75-7. (11) Melbye H, Straume B, Aasebo U, Dale K. Diagnosis of pneumonia in adults in general practice. Relative importance of typical symptoms and abnormal chest signs evaluated against a radiographic reference standard. Scand J Prim Health Care 1992 Sep;10(3):

12 RefID Metode 4 Tværsnits* undersøgelse 10 Tværsnits* undersøgelse 5 Tværsnits* undersøgelse 11 Tværsnits* undersøgelse 6 Tværsnits* undersøgelse N (population) Indikator 52 Sensitivitet, SpecifitetogPPVaf krepitationiforhold tilpneumoni 200 Sensitivitetog prævalensaf krepitationiforhold tilpneumoni 483 Sensitivitetog Specifitetaf krepitationiforhold tilpneumoni 581 Sensitivitet, SpecifitetogLRaf krepitationiforhold tilpneumoni 308 Sensitivitetog Specifitetaf krepitationiforhold tilpneumoni Artikeloversigt Resultater Internvaliditet Se=47*69% Sp=58*75% PPV=53* 61%. De3læger,somstetoskopererogrtg lægenerblindetforanamnese,obj fundogserologi. Se=75% Usikkertomundersøgendelægeer blindetfordiagnosen(pneumoni) Ingenkontrolgruppe. Se=19,1% Sp=92,8% Læger,somstetoskoperer,erikke blindetforanamnese. Almenpraksislignendepopulation Se=35% Sp=91% LR=37% Se=36% Sp=77% Læger,somstetoskoperer,erikke blindetforanamnese. Almenpraksispopulation Kunpatienter,somharhenvendtsigi aftenvagten NogleklassificeresLRTIudenathave fåetforetagetrøngten. Eksklusionafpatientermedsvær dyspnøe. Læger,somstetoskoperer,erikke blindetforanamnese. Patienternebliverspurgtom symptomerefterlægenharhenvist demtilrøngten Eksternvaliditet Lillepopulation,somkunbeståraf mændogharetrelativthøjt aldersgennemsnit. Populationbeståendeaf skadestuepatienter. Populationbeståendeafindlagteunge menneskermedradiografisk pneumoni. Ældreogkvinderer underrepræsenteret Højeksternvaliditet Population:ungepatientersom opsøgerskadeklinik. Usikkervaliditetforandet aldersspektrum. Selektionsbias,studietforegikpå100 dage,somikkeblevvalgttilfældigt menudfra 11

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis.

CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis. CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis. Forskningstræningsprojekt af Lene Mikkelsen og Lone Kudsk, hold 002 INTRODUKTION...3 METODE...4 RESULTATER OG ANALYSE...5 Studie 1: Contribution

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Objektiv undersøgelse af lunger stet. p. Færdighedstræning B7, Medicin, bachelor, SDU

Objektiv undersøgelse af lunger stet. p. Færdighedstræning B7, Medicin, bachelor, SDU Objektiv undersøgelse af lunger stet. p. Færdighedstræning B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Patientinformation. TeleCare Nord

Patientinformation. TeleCare Nord Patientinformation TeleCare Nord patientinformation TeleCare Nord TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt for KOL-patienter i Nordjylland. Projektet baserer sig på gode resultater fra tidligere telemedicinske

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris?

Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE HOLD 001 Af lægerne Susanne Top og Peer Gregersen Kirkebjerg Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris? Baggrund/introduktion Undersøgelsen

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003 Opgave 1 (mandag) Figuren nedenfor viser tilfælde af mononukleose i en lille population bestående af 20 personer. Start og slut på en sygdoms periode er angivet med. 20 15 person number 10 5 1 July 1970

Læs mere

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Selektionsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om Præcision:

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Status for EU-projektet HAPPY AUDIT Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense HAPPY AUDIT Health Alliance for Prudent Prescribing Yield And Use of anti-microbial

Læs mere

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis 2. registrering 29 Resultater fra 78 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 29. Results from 78 doctors in Denmark A European project supported by EU (FP6): Intervention

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

pital og kommune vil forblive uændret. Der skal tages stilling til om Socialstyrelsens evaluering vil skulle omfatte disse kommuner.

pital og kommune vil forblive uændret. Der skal tages stilling til om Socialstyrelsens evaluering vil skulle omfatte disse kommuner. Direkte 38 62 25 39 Til: KIH-programstyregruppe Dato: 27. november 2013 Allan Green Behov for udvidelse af inklusionskriterier i NetKOL-projektet I forbindelse med inklusionen til hovedforsøget i NetKOL

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Meniskskadeproblematikker for personer over 45 år 26/4-16

Meniskskadeproblematikker for personer over 45 år 26/4-16 Meniskskadeproblematikker for personer over 45 år 26/4-16 Degenerative meniskproblemer Hvad anbefaler Referenceprogrammet? National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet (NKR-menisk) Nis Nissen

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det ERNÆRINGSSONDE VED DYSFAGI VED LENE KJÆRHAUGE CHRISTIANSEN, SYGEPLEJERSKE MED SÆRLIG KLINISK FUNKTION MIN HVERDAG MED SONDEERNÆRING Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle

Læs mere

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Ældre medicinsk patienter (+65 år) udgør den største patientgruppe på de medicinske afdelinger i Danmark. De er karakteriserede

Læs mere

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke?

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis

Læs mere

Den skrøbelige ældre medicinske patient under indlæggelsen

Den skrøbelige ældre medicinske patient under indlæggelsen Den skrøbelige ældre medicinske patient under indlæggelsen Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling, Roskilde Mange ældre patienter er skrøbelige og har komplekse sygdomsbilleder

Læs mere

Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne

Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne Statistik og Sandsynlighedsregning 1 Indledning til statistik, kap 2 i STAT Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne 5. undervisningsuge, onsdag

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interviewer: Sådan rent formelt, hvis vi lige kunne få dit fulde navn? Læge: Ja, jeg hedder Inge De Haas. Interviewer: Ja, og din stilling?

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Aktiv overvågning er en metode til at føre kontrol med prostatakræft hos mænd, som ikke har symptomer af deres sygdom.

Aktiv overvågning er en metode til at føre kontrol med prostatakræft hos mænd, som ikke har symptomer af deres sygdom. Aktiv overvågning? Hvad er forskellen på watchful waiting og aktiv overvågning? Begge metoder er beregnet på at undgå unødvendig behandling af prostatakræft. I begge tilfælde bliver du overvåget. Der er

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Dansk Selskab for Fysioterapi 28. februar 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

Ultralydsscanning af Lunger

Ultralydsscanning af Lunger Ultralydsscanning af Lunger Ultralydsscanning af lunger Personlig baggrund Ultralydsscanning af lunger - baggrund Pneumothorax Interstitielt syndrom Perspektiv Ultralydsscanning af lunger - baggrund Ultrasound

Læs mere

Sammenligning af patienttilfredshed i kompagniskabspraksis versus regionsklinik. Maria Carlsen Ledet og Katrine Edith Klith Heden

Sammenligning af patienttilfredshed i kompagniskabspraksis versus regionsklinik. Maria Carlsen Ledet og Katrine Edith Klith Heden Sammenligning af patienttilfredshed i kompagniskabspraksis versus regionsklinik Maria Carlsen Ledet og Katrine Edith Klith Heden 1 Sammenligning af patienttilfredshed i kompagniskabspraksis versus regionsklinik

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet

MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet Opfølgning på prøvesvar Udbredelse af PRO i almen praksis It-understøttelse af forløbsplaner Blanketter og journaludtræk i almen praksis Opfølgning på prøvesvar

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn.

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. af Lisbeth Hansen, Malene Luun og Ragnhild Løberg Projektet

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Lumbo-pelvine smerter - Ryg eller Bækken -

Lumbo-pelvine smerter - Ryg eller Bækken - Lumbo-pelvine smerter - Ryg eller Bækken - Per Kjær Lektor, fysioterapeut, ph.d. Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Oversigt over oplæg Definitioner

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

Alarm symptomer på kræft i befolkningen

Alarm symptomer på kræft i befolkningen Alarm symptomer på kræft i befolkningen Forekomst og socioøkonomi Rikke Pilsgaard Svendsen, læge, ph.d. studerende Forskningsenheden for Almen praksis Syddansk universitet, Odense. rsvendsen@health.sdu.dk

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

Notat om sammenhæng mellem

Notat om sammenhæng mellem Bilag 6 Notat om sammenhæng mellem genindlæggelser og nosokomiel infektion ved Overlæge Johan Kjærgaard Marts 8 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis Resultater fra 12 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 28. Results from 12 doctors in Denmark A European project supported by EU (work package 5): Intervention material

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Visitationsafsnit C Medicinsk Afdeling C Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Den lukkede dør. Akutte tilstande

Den lukkede dør. Akutte tilstande Den lukkede dør Af Ole Nørskov Hvordan skal praktiserende læger forholde sig, hvis de bliver kaldt på sygebesøg, og patienten ikke reagerer, når der ringes på døren? Situationen er ofte præget af mange

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Information om pakkeforløb for prostatakræft

Information om pakkeforløb for prostatakræft Information om pakkeforløb for prostatakræft Der er mistanke om kræft i prostata hvis: Rektaleksploration giver mistanke om kræft(hård, assymetrisk) Prostataspecifikt antigen(psa( overstiger den aldersspecifikke

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere