Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015"

Transkript

1 Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015

2 Side 2 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Havneholmen (herefter kaldet Ejerforeningen ). 2 Formål og hjemsted 2.1 Ejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser som ejerlejlighedsejere, og herunder at administrere matr.nr. 1595, Udenbys Vester Kvarter, beliggende Havneholmen, 1561 København V, samt sørge for Ejerforeningens forsvarlige drift og opretholdelse af god vedligeholdelsestilstand i ejendommen. 2.2 Ejerforeningens formål er endvidere at være medlem af Grundejerforeningen Havneholmen. 2.3 Ejerforeningens hjemsted er Københavns Kommune. 3 Medlemskab 3.1 Samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr.nr. 1595, Udenbys Vester Kvarter, beliggende Havneholmen, 1561 København V, er pligtige medlemmer af Ejerforeningen. Medlemskabet har virkning fra overtagelsesdagen. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når Ejerforeningens administrator har fået skriftlig meddelelse om ejerskiftet. 3.2 Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for Ejerforeningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når den tidligere ejer har betalt samtlige restancer per overtagelsesdagen samt opfyldt samtlige sine forpligtelser over for Ejerforeningen. 3.3 Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for Ejerforeningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til Ejerforeningen af enhver art til enhver tid. 3.4 Det påhviler såvel sælger som køber at give Ejerforeningens administrator skriftlig meddelelse om Ejerlejlighedens overdragelse senest 8 dage efter overtagelsesdagen. 3.5 Ejerforeningen foretager opkrævning, respektive tilbagebetaling fra Ejerforeningen over for den til enhver tid værende ejer af Ejerlejligheden på betalingstidspunktet. 3.6 Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin andel af foreningsformuen (herunder indbetalt kontingent og en eventuel grundfond), ligesom medlemmets andel ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning. 4 Rettigheder og forpligtelser 4.1 Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed til beboelse har brugsret til et depotrum, som er beliggende i kælderen på det af Ejerforeningen tilhørende fællesareal.

3 Side Ejerne af de stueejerlejligheder, som har terrasser, har ret til at benytte de foran lejlighederne værende afgrænsede terrasser på samme måde, som de øvrige ejerlejlighedsejere kan benytte deres altaner. Den hermed indrømmede eksklusive brugsret for ejerne af ovennævnte ejerlejligheder kan opsiges af Ejerforeningen med 30 års varsel overfor den til enhver tid værende ejer af den enkelte ejerlejlighed. Beslutning om opsigelse af den indrømmede eksklusive brugsret, kan alene træffes af generalforsamlingen og kun med enstemmighed. 4.3 Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed skal respektere, at der på en del af ejendommens fælles arealer stedse etableres kanaler, promenader, landbaseret faciliteter til husbåde med tilhørende p-pladser og landbaseret faciliteter til havnebad, der placeres på et areal stort op til kvm, som stilles til rådighed af Ejerforeningen. Ejerforeningen er endvidere pligtig at respektere etablering af havnebad og husbåde i havnebassinet udfor ejendommen. Københavns Kommune er påtaleberettiget i henhold til nærværende bestemmelse, for så vidt angår etablering af havnebad med tilhørende landbaserede faciliteter. 5 Fordelingstal 5.1 Til hver lejlighed er knyttet en efter tinglyst fordelingstal beregnet forholdsmæssig andel af fælles rettigheder og forpligtelser. 5.2 Ved fastansættelse og fordeling af medlemmernes økonomiske forpligtelser over for Ejerforeningen, fastsættes fordelingstallet for den enkelte ejerlejlighed til ejerlejlighedens nettoareal i forhold til samtlige ejerlejligheders samlede nettoareal. 5.3 Uanset punkt 5.2 tæller arealet af den ejerlejlighed, hvor parkeringskælderen er placeret (ejerlejlighed nr. 237), ved opgørelse af medlemmernes økonomiske forpligtelser over for Ejerforeningen alene med 10 % af ejerlejlighedens faktiske nettoareal. 5.4 Fastlæggelse og fordeling af medlemmernes økonomiske forpligtelser over for Ejerforeningen kan herefter kun ændres med samtykke fra alle medlemmer af Ejerforeningen, jf. dog punkt 3.1 ovenfor. 6 Generalforsamling 6.1 Generalforsamlingen er Ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen. 6.2 Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte med simpel stemmeflerhed efter fordelingstal. 6.3 Til beslutninger om væsentlige forbedringer, væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af fælles bestanddele eller om ændring i disse vedtægter kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede efter såvel antal som efter fordelingstal, afholdes en ny generalforsamling inden fire uger, og på denne kan forslaget

4 Side 4 uanset antallet af fremmødte vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. 6.4 Stemmeretten på en generalforsamling kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har meddelt fuldmagt dertil. 6.5 Ændringer af vedtægternes bestemmelser i punkt 5, 6.5, 26, 27, og 28 kan alene ske ved enstemmighed mellem Ejerforeningens medlemmer så længe, at der er ejerlejligheder i Ejerforeningen, der på tidspunktet for vedtagelse af disse vedtægter er ejet af Fredensborg Poseidon ApS, og som ikke er solgt mindst engang efter vedtagelsen af disse vedtægter. Herefter kan bestemmelserne ændres i henhold til vedtægternes regler om vedtægtsændringer. 7 Ordinær og ekstraordinær generalforsamling 7.1 Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling. 7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår. 5. Valg af formand til bestyrelsen (hvert andet år). 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (hvert andet år). 7. Valg af to suppleanter (hvert år). 8. Valg af administrator (hvert år). 9. Valg af revisor og eventuel suppleant til denne (hvert år). 10. Eventuelt. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne vedrørende Ejerforeningen behandlet af generalforsamlingen, idet forslag fremsættes efter vedtægternes punkt Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen, dennes resultat og andre tvivlsspørgsmål opstået under generalforsamlingens afvikling. 7.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1 4 af Ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 7.5 Der optages referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 8 Indkaldelse til generalforsamling 8.1 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

5 Side Forslag, der agtes stillet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der er fremsat i overensstemmelse hermed, udsendes med tilhørende materiale til Ejerforeningens medlemmer senest én uge før generalforsamlingen. 8.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden indeholdende det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. 9 Bestyrelsen 9.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges to suppleanter. Valgbar som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun Ejerforeningens medlemmer samt disses ægtefæller. 9.2 Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige årstal og den anden halvdel i ulige årstal. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved afgang mellem de ordinære generalforsamlinger indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Er der ikke tilstrækkelige suppleanter, eksempelvis som følge af afgang, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 9.3 Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil næste generalforsamling. 9.4 Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 9.5 Fredensborg Poseidon ApS er berettiget til at udpege et bestyrelsesmedlem, så længe Fredensborg Poseidon ApS ejer ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på 15 % af det samlede fordelingstal eller mere. 10 Bestyrelsens opgaver 10.1 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af Ejerforeningen Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet. Bestyrelsen skal sikre, at administrationen af ejendommen foregår forsvarligt, og at der føres forsvarligt regnskab over Ejerforeningens indtægter og udgifter. 11 Bestyrelsesmøder 11.1 Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte anledning findes at foreligge, samt når to medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsesformanden er forpligtet til at påse, at der afholdes mindst to årlige bestyrelsesmøder.

6 Side Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er til stede Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed, idet bestyrelsesmedlemmer ved forfald er berettigede til at afgive fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem med henblik på stemmeafgivning på det pågældende bestyrelsesmøde. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. 12 Administration 12.1 Den af generalforsamlingen valgte administrator skal være ejendomskyndig og have fornøden forsikringsdækning Efter at beslutning om nyvalg af administrator er truffet på en generalforsamling, kan den ikke-genvalgte administrator opsiges af bestyrelsen med et varsel på tre måneder til den 1. januar Administrator er befuldmægtiget til at handle på Ejerforeningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol Administrators honorar afholdes som en fælles udgift af Ejerforeningen. 13 Tegningsret 13.1 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator Afhændelse af Ejerforeningens ejendom og stiftelse af pantegæld kan ikke finde sted uden forudgående generalforsamlingsbeslutning. 14 Revision 14.1 Ejerforeningens regnskab revideres af en generalforsamlingsvalgt statsautoriseret eller registreret revisor Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv Der skal føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal protokollen fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. 15 Årsregnskab 15.1 Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

7 Side Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 16 Fællesudgifter 16.1 Til dækning af Ejerforeningens udgifter betaler medlemmerne á conto fællesudgifter efter fordelingstal i forhold til det på generalforsamlingen vedtagne budget. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at ændre á conto betalingerne, når der skønnes at være behov herfor. Á conto fællesudgifter erlægges kvartalsvis forud Udgifter til fælles forsyning med varme og varmt vand afholdes som fællesudgift, men udgifterne hertil fordeles som anført i punkt Ved forsinket betaling af skyldige bidrag eller á conto bidrag forrentes det skyldige beløb med den til enhver tid gældende morarente, jf. renteloven, fra forfaldsdagen til betaling sker. Herudover skal det pågældende medlem betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger samt et af bestyrelsen fastsat påkravsgebyr Ejerforeningens eventuelle tab på tilgodehavender hos nuværende eller tidligere medlemmer medtages som en fællesudgift i det regnskabsår, hvor tabet efter bestyrelsens beslutning kan anses for konstateret Ejerforeningen er pligtig at bidrage til Grundejerforeningen Havneholmen, jf. punkt Varme- og vandregnskab 17.1 Ejerforeningen er berettiget og forpligtiget til at forsyne ejerlejligheder i Ejerforeningen med varme og vand. Der føres særskilt regnskab over varme- og vandudgifterne Varme- og vandudgifterne fordeles mellem medlemmerne i overensstemmelse med de i henhold til den enhver tid værende lejelovgivning fastsatte principper for fordeling af varme- og vandudgifterne i udlejningsejendomme Administrator fastsætter á conto varme- og vandbeløb efter de regler, der er gældende for lejere i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning I varme- og vandregnskabet indgår de udgifter, som i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning uden særskilt aftale med lejer kan medtages i varme- og vandregnskabet overfor beboelseslejere. 18 Medlemmernes hæftelse 18.1 For Ejerforeningens forpligtelser over for tredjemand hæfter medlemmerne principalt pro rata, subsidiært solidarisk. Søgsmål skal rettes mod Ejerforeningen og kan af tredjemand kun rettes mod Ejerforeningens medlemmer, efter at denne forgæves har foretaget udtømmende retsforfølgning mod Ejerforeningen, og kun såfremt Ejerforeningen tillige har afvist at opkræve nødvendige fællesudgifter hos medlemmerne. 19 Pant 19.1 Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter og i øvrigt for ethvert krav, som Ejerforeningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, skal nærvæ-

8 Side 8 rende vedtægter fortsat være tinglyst pantstiftende med 1. prioritets pant på hver enkelt ejerlejlighed for et beløb stort kr Pantstiftelsens maksimum er fastsat efter det beløb, der for tiden gælder i henhold til Bekendtgørelse nr. 286 af 27. marts 2014 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling, 23, stk. 6. Da det fastsatte beløb reguleres som anført i nævnte bekendtgørelse eller i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning herom, kan Ejerforeningens generalforsamling med bindende virkning for samtlige medlemmer ved simpel stemmeflerhed efter punkt 6.2 i nærværende vedtægt beslutte, at pantstiftelsen for de enkelte ejerlejligheder reguleres tilsvarende Bortfalder reglerne i den omtalte bekendtgørelse eller de til enhver tid tilsvarende gældende regler, skal bestyrelsen fremsætte forslag til en reguleringsbestemmelse, der kan kompensere for fremtidige ændringer i det almindelige prisniveau uden at vanskeliggøre vilkårene for optagelse af realkreditlån i ejerlejlighederne. Bestyrelsens forslag i denne henseende skal vedtages med det for vedtægtsændringen gældende kvalificerede flertal, jf. denne vedtægts punkt Panteretten respekterer de på ejerlejligheden hvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvrigt ingen pantegæld Pantstiftelsen tjener Ejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid værende gæld til Ejerforeningen vedrørende de enkelte lejligheder, uanset om nuværende eller tidligere medlemmer måtte hæfte personligt herfor. Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser i henhold til pantstiftelsen Opnås der ved salg af ejerlejligheden på tvangsauktion ikke dækning til pantstiftelsen, har aktionskøber pligt til for egen regning og efter påkrav fra administrator eller bestyrelsen på ny at lade vedtægterne lyse pantstiftende som anført ovenfor. 20 Udvendig vedligeholdelse 20.1 Ejerforeningen forestår og bekoster al vedligeholdelse og fornyelse vedrørende det udenoms areal, der tilhører matriklen (fællesarealer), herunder parkeringskælderen, parkeringspladser på terræn, adgangsveje mv. Ejendommen med tilhørende arealer skal altid fremstå velvedligeholdt og fri for ukrudt og affald. Beplantning skal være ensartet Den fælles vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse, opretning og fornyelse af ydermure samt bærende indvendigt murværk, bærende konstruktioner i etageadskillelser, terrændæk, herunder membraner, tag, tagrender, altaner (jf. dog punkt 20.4), trappeopgange, elevatorer, udvendig behandling af entredøre samt alle fælles anlæg i øvrigt, herunder stier, kanaler, brygger, bolværk og spuns m.v. Rør, faldstammer, aftrækskanaler og andre forsyningsledninger til fælles brug omfattes af den fælles vedligeholdelse, uanset at disse er ført igennem lejlighederne, dog kun ind til de forgreninger, hvorfra forsyning sker til den enkelte ejerlejlighed.

9 Side Udvendig behandling af vinduer anses som fælles vedligeholdelse. Det samme gælder udskiftning af vinduer og de hermed forbundne udgifter. Indvendig behandling af vinduer påhviler det enkelte medlem Vedligeholdelse, opretning og fornyelse af altaners og tagterrassers bærende konstruktioner, anses som fælles vedligeholdelse. Al anden vedligeholdelse og fornyelse af altaner påhviler det enkelte medlem Udgifter til udskiftning af glas, herunder termoruder, i vinduer i fællesareal, afholdes af Ejerforeningen. Udgifter til udskiftning af glas, herunder termoruder, i vinduer til de enkelte ejerlejligheder, afholdes af medlemmerne hver for sig. Glas i facader må ikke ændres uden bestyrelsens samtykke Såfremt en ejerlejlighed skal istandsættes som følge af vandskade eller lignende, for hvilken intet medlem har noget ansvar, afholdes udgiften af Ejerforeningen Uden bestyrelsens samtykke må medlemmerne ikke foretage ændringer, reparationer eller maling eller anden form for overfladebehandling uden for ejerlejlighederne, herunder udvendig behandling af vinduer, maling af døre mod fællesarealer samt maling af altaner eller andre udendørs opholdsarealer. Derudover må medlemmer ikke uden bestyrelsens samtykke behandle eller ændre overflader, altanværn, altaner, terrasser, afskærmning samt trædæk på altaner og terrasser. Opsætning af skilte, reklamer, udhængsskabe, markiser, vindafskærmning (f.eks. vindsejl) m.v. må ikke finde sted uden bestyrelsens samtykke. De enkelte medlemmer må ikke opsætte tv-antenner eller paraboler på ejendommens tag, facader, altaner eller terrasser. 21 Gebyr ved ind- og fraflytning 21.1 Ejerforeningen er berettiget til at opkræve et gebyr ved ind- og fraflytning. Gebyrets størrelse fastsættes af Ejerforeningens bestyrelse. 22 Indvendig vedligeholdelse 22.1 Udgifter til indvendig vedligeholdelse af en ejerlejlighed påhviler det enkelte medlem. Indvendig vedligeholdelse i en ejerlejlighed omfatter maling, hvidtning, tapetsering og anden vedligeholdelse såsom fornyelse og reparation af gulve, træværk, herunder indvendig behandling af vinduer, puds, installationer til gas, el, vand og andre forsyningsledninger, der ikke omfattes af punkt 20, samt vedligeholdelse og fornyelse af køkken- og badeværelsesinstallationer og indretninger i øvrigt Terrasser og tagterrasser, tekniske installationer og andet, som enkelte ejerlejligheder har eksklusiv brugsret til, vedligeholdes og fornyes alene for regning af de pågældende ejere af disse ejerlejligheder. 23 Fælles nyinstallationer og moderniseringer 23.1 Ethvert medlem er forpligtet til at betale en forholdsmæssig andel af anlægs- og driftsudgifterne for mindre nyinstallationer og moderniseringer, for så vidt et flertal af medlemmerne efter fordelingstal ved en generalforsamling har vedtaget sådanne anlægs gennem-

10 Side 10 førelse. Medlemmet er tillige forpligtet til at lade sig tilslutte nævnte nyinstallationer og moderniseringer, såfremt tilslutning er påkrævet Ethvert medlem er forpligtet til at medvirke til og betale en forholdsmæssig andel af større anlægs- og driftsudgifter ved ændringer af fællesanlæg, moderniseringer og nyinstallationer, som vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af de stemmeberettigede, både efter antal og fordelingstal, jf. punkt 6.3. Simpelt stemmeflertal, jf. punkt 6.2, finder anvendelse ved beslutning om nødvendige reparationer, vedligeholdelse eller udskiftning af eksisterende indretninger og installationer Udgiftsfordelingen til samtlige vedtagelser efter nærværende paragraf sker efter fordelingstal Såfremt Ejerforeningen efter godkendelse på en generalforsamling foranstalter udført udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, hvor det efter Ejerforeningens skøn findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidig hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte ejer forpligtet til at lade disse arbejder udføre, herunder at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til lejligheden. 24 Ejerlejlighedernes benyttelse 24.1 Udlejning af enkelte værelser i en ejerlejlighed må ikke ske i et sådant omfang, at der bor flere personer i ejerlejligheden end der er værelser i denne, og ejerlejligheden må ikke få karakter af en klublejlighed Ejeren har ret til at udleje deres ejerlejlighed uden ejerforeningens samtykke. Ejeren er forpligtet til, ved udleje af ejerlejligheden, at sende alle oplysninger på lejeren samt kopi af lejekontrakten til Ejerforeningens bestyrelse, dette uanset om lejeforholdets varighed er af kortere eller længere karakter I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed, har foreningen overfor lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelser af de på lejere påhvilende forpligtigelser, som en ejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den pågældende husorden. Foreningen kan dermed selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren eventuelt sideløbende med udlejeren. Lejer skal gøres opmærksom på dette forhold i lejekontrakten Et medlem må ikke uden bestyrelsens skriftlige samtykke foretage indgreb i ydermure, bærende indvendigt murværk bortset fra puds og vægbeklædning bærende konstruktioner i etageadskillelser eller bærende konstruktioner i øvrigt. Er tilladelse som nævnt ikke forud indhentet, kan bestyrelsen forlange omgående retablering. Såfremt at bestyrelsens krav om omgående retablering ikke efterleves, kan bestyrelsen drage omsorg for retablering for medlemmets regning, og søge fyldestgørelse i Ejerforeningens pant. Om nødvendigt kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem fraflytter lejligheden, så længe retablering pågår. 25 Misligholdelse 25.1 Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget

11 Side 11 inden for en fastsat frist. Hvis denne frist overskrides, kan bestyrelsen udføre den nødvendige vedligeholdelse og istandsættelse for medlemmets regning og søge fyldestgørelse i Ejerforeningens pant. Om nødvendigt kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem fraflytter lejligheden, så længe istandsættelse pågår Ejerforeningen er berettiget til i overensstemmelse med Ejerlejlighedslovens 8 at forlange et medlems fraflytning i tilfælde af grov eller oftere gentagen misligholdelse af forpligtelser over for Ejerforeningen eller et af dennes medlemmer. 26 Husorden 26.1 Samtlige medlemmer og brugere af ejerlejligheder er forpligtet til at underkaste sig den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden. 27 Offentligt badeanlæg i havnebassinet 27.1 Ejerforeningen er bekendt med og accepterer, at der i henhold til blandt andet Naboorientering af den 30. august 2005 er mulighed for etablering af et offentligt badeanlæg i havnebassinet Ejerforeningen er forpligtet til at respektere badeanlæggets tilstedeværelse og endelige placering, herunder at der stilles et areal på op til kvm, som overdrages til Københavns Kommune, til rådighed for badeanlæggets landbaserede faciliteter. Såfremt Sjælsø Entreprise A/S ikke inden overtagelsesdagen har overdraget et areal på op til kvm Til Københavns Kommune, er ejerforeningen forpligtet til at medvirke til, at der vederlagsfrit overdrages et sådant areal til Københavns Kommune til brug for det offentlige badeanlægs landbaserede faciliteter Københavns Kommune er påtaleberettiget i henhold til nærværende bestemmelse. 28 Overskydende byggeret 28.1 Ejerforeningen er gjort bekendt med og accepterer, at den til enhver tid værende overskydende byggeret alene tilhører Fredensborg Poseidon ApS, og at Fredensborg Poseidon ApS er berettiget til frit at udnytte eller overdrage den overskydende byggeret til tredjemand og oppebære ethvert vederlag herfor. 29 Husbådsområde og parkeringspladser 29.1 Der er mulighed for etablering af husbådsområde med plads til ca. 12 husbåde i havnebassinet ud for ejendommen. Ejerforeningen skal sørge for at stille nødvendige faciliteter, herunder adgangsveje, føringsveje for forsynings- og afløbsledninger til rådighed for husbådene. Ejerforeningen er endvidere forpligtet til at stille et areal op til 7 kvm. til rådighed på ejendommens kajareal pr. husbåd til renovationscontainere, postkasser, forsyningsskabe mv Ejerforeningen er på sædvanlige markedsvilkår forpligtet til at stille et antal parkeringspladser til rådighed på ejendommen for husbådsejerne. Antallet af parkeringspladserne skal svare til antallet af etablerede husbåde.

12 Side Tinglysning 30.1 Denne vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på hver enkelt ejerlejlighed under matr. nr Udenbys Vester Kvarter med respekt af de på tinglysningstidspunktet tinglyste servitutter Denne vedtægt træder i stedet for vedtægt lyst den 23. december Når vedtægten er tinglyst, begæres vedtægten lyst den 23. december 2011 aflyst Næreværende vedtægt skal fortsat være tinglyst pantstiftende med 1. prioritets pant for kr ,00 på hver enkelt ejerlejlighed under matr. nr Udenbys Vester Kvarter Med hensyn til de på ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen Påtaleberettiget er Ejerforeningen ved dennes bestyrelse og ethvert medlem af Ejerforeningen. For så vidt angår punkt 4.3 og 26 er tillige Københavns Kommune påtaleberettiget. ***** Således vedtaget på Ejerforeningens ordinære generalforsamling den [*] Som dirigent: Navn: Som bestyrelse: Navn Navn: Navn

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8 Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: 13-0-015780/BR Ejerlav: Vestermarken Roskilde Jorder Matr.nr.: 12 BC Beliggende:Vognmandsmarken 2-4 4000 Roskilde Anmelder: Hansen Sønderby & co., advokatfirma Middelgade

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune.

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET PROMENADEN FOR PARKERINGSLAUGET [*] F Bilag 1: 1. NAVN Bilag 1: 1.1 Parkeringslaugets navn er Parkeringslauget Promenaden (i det følgende kaldet Lauget ). 2. FORMÅL OG HJEMSTED

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 Beliggende Albaniensgade 2 og Ungarnsgade 35-41 (matr.nr. 3489 Sundbyøster), samt Østrigsgade 32-38 og Albaniensgade 4 (matr.nr.

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Nørholmsvej 16 0001g 0001fy 0014hq 0001fz Adresse: Nørholmsvej 13 0011c 0012i 0017be 0018v ANMODER:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN. Navn og beliggenhed 1

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN. Navn og beliggenhed 1 Matr. nr.: 143 Sankt Annæ Øster Kvarter, København. 19022016 Ejerlejlighed nr.: 1-35 Beliggende: Amaliegade 23-25 1256 København K VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN Navn og beliggenhed 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK Frederiksberg, 15-08-2015 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 1 / 12 1. Navn, hjemsted og værneting Foreningens navn er Ejerforeningen Køge Park. Stk. 2. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Skærgårdsparken Nuværende tekst + fremsatte forslag

Vedtægter for Ejerforeningen Skærgårdsparken Nuværende tekst + fremsatte forslag Ejerlav: Skæring By, Egå Matr. nr.: 10 cn, ejerl.1-43 Beliggenhed: Skærgårdsparken nr. 10-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100,

Læs mere

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl . Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl SE: 12 12 54 10 Anmelder: Matr.nr. 779 d Advokatflrmaet Kjems A/S Beliggenhed: Bellevue 4 6300 Gr~sten Palæet, Ahlefeldvej 5 6300 GrAsten Tlf. 74 65 11 40 J.nr. 140033

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PANTERENS BASTION

VEDTÆGTER FOR PANTERENS BASTION Ejerlav: Christianshavns Kvarter Matr.nr: 420 Ejerlejl.nr: 1-20 Beliggenhed: Christianshavns Voldgade 8 1424 København K 1. Navn VEDTÆGTER FOR PANTERENS BASTION 1.1. Ejerforeningens navn er Panterens Bastion

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården Ejerlav: Matr.nr.: Århus Bygrunde 1276h Ejerlejlighed nr.: 1-134 Beliggenhed: Ceresbyen 31-39 & Silkeborgvej 3-7 8000 Aarhus C Den 5. november 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Lottrupgården Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html Side 1 af 5 Vedtægter for KLEJTRUP VANDVÆRK An/S Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. November 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Klejtrup Vandværk An/S Selskabet har hjemsted i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

ADVOKATER "EJERFORENINGEN AHAVNEN II" l. Navn

ADVOKATER EJERFORENINGEN AHAVNEN II l. Navn ~THOMSEN Matr.nr.: 20 as Køge Markjorder Ejerlejlighed nr. 1-48 Beliggende: Åhavnen 37-50 og 55-88 4600 Køge Anmelder: Advokat Merete Larsen Østbanegade 55 21 00 København ø Tlf. 35 44 70 00 Ejendommen

Læs mere

Stiftelsesoverenskomst og vedtægter.

Stiftelsesoverenskomst og vedtægter. Stiftelsesoverenskomst og vedtægter. For følgende ejendomme er omtattet at byfornyelsesbeslutningen for Markuskarréen: Matr.nr.: Ejerlejl. nr.: Gade og nr.: 5 mi 5km 1-20 1-12 aile at Aalborg Markjorder,

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

U D K A S T af 11. februar 2010

U D K A S T af 11. februar 2010 Ejendommen: matr. nr. 17 f Eskelund by, Brørup Beliggende: Fredensvej 3 A, 6650 Brørup U D K A S T af 11. februar 2010 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Brørup Sundhedscenter Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

2. januar 2007 FM2007/22

2. januar 2007 FM2007/22 2. januar 2007 FM2007/22 Forslag til Landstingsforordning om ejerlejligheder. I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

VEDTÆGTER SKOMAGER-KARREENS GÅRDLAUG FORMÅL OG AFGRÆNSNING

VEDTÆGTER SKOMAGER-KARREENS GÅRDLAUG FORMÅL OG AFGRÆNSNING Mr. Nr.e.: Anmelder: 70 l, 70 k, 70 i, 70 h, 70 o, 70 n, 127 Byfornyelsen København s.m.b.a. 152, 196, Udenbys Vester Kvarter H.C. Andersens Boulevard 40 1553 København V Tlf. 33 76 60 00 Beliggende: Gasværksvej

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Indhold 1. Navn, hjemsted og værneting... 2 2. Formål, medlemsbidrag og hæftelse... 2 3. Medlemskab og fordelingstal... 3 4. Generalforsamling... 3 5.

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr.

Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr. Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr.: 33 12 37 36 Beliggende: Brannersvej 13-17 2920 Charlottenlund Vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Wessels Have. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Poppelen

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Poppelen VEDTÆGTER Grundejerforeningen Poppelen 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 3 2 Område... 3 3 Formål... 3 4 Medlemskab og ejerskifte... 3 5 Hæftelse... 4 6 Administration... 4 7 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål Bilag 4 Kolonne 1 er de bestående vedtægter 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune. Kolonne 2 er bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Julsøvej af 2010

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 Vedtægter For Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 Side 1 af 6 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 og har hjemsted i området inden for lokalplan

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere