I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund."

Transkript

1 NOTAT VEDRØRENDE Den Sagsbeh: AH/LG Sagsnr.: 2013 Dok.nr.: 2013 Udbud & Indkøb Anvendelse af arbejds- og uddannelsesklausuler ved udbud i Frederiksberg Kommune Notatet har til formål at gøre status på anvendelsen af klausuler i forbindelse med udbud i Frederiksberg Kommune, herunder anføre mulige opfølgningsprocedurer og sanktionsmuligheder. 1. Baggrund Som led i Vækstplan DK indgik Regeringen og KL i februar 2013 en forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, der indebærer en prioritering af højere kommunale investeringer i 2014 mod tilsvarende lavere serviceudgifter. I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund. Regeringen og KL er her blandt andet enige om, at kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til at holde hånden under økonomien og beskæftigelsen, og at det kommunalpolitiske fokus på beskæftigelsesindsatsen har betydning for den enkelte kommunes økonomi. Det fastslås samtidig, at der skal være ordentlige arbejdsvilkår samt uddannelses- og praktikpladser til dem, der er under uddannelse. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at: Arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale udbudskontrakter inden for byggeog anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. Det vil styrke indsatsen mod social dumping og sikre arbejdsvilkår på overenskomstmæssige vilkår. Regeringen og KL er enige om at gøre status for udbredelsen af arbejdsklausuler som led i økonomiforhandlingerne for Kommunerne skal fra 1. januar 2014 overveje brugen af sociale klausuler/partnerskaber om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud efter "følg eller forklar-princippet". Der udarbejdes vejledningsmateriale om, hvordan dette gøres som en integreret del af udbudsprocessen. Regeringen og KL er enige om, at der er brug for at skabe de bedst mulige rammebetingelser. I efteråret 2013 har Magistraten den 21. oktober og den 4. november behandlet en redegørelse vedrørende anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler (elever og lærlinge). Redegørelsen foranledigede blandt andet, at de gældende retningslinjer på området skulle gennemgås herunder udmeldingerne i Regeringsaftalen. 1

2 Det er konkret sket ved en dialog med repræsentanter fra arbejdsmarkedets organisationer, herunder Dansk Industri, Dansk Byggeri, LO Hovedstadsregionen samt 3F. Resultatet af arbejdet er sammenfattet i dette notat. 2. Arbejdsklausuler En arbejdsklausul er en kortfattet tekst i en kontrakt, som forpligter en leverandør og eventuelle underleverandører af en tjenesteydelse eller bygge- og anlægsopgave til at sikre de ansatte, som leverandøren beskæftiger, de løn- og ansættelsesvilkår, der er gældende på området. Pligten til at sikre arbejdernes vilkår følger af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, som Danmark har ratificeret. Det er ved cirkulæreskrivelse nr. 114 af 18/ pålagt staten at sikre arbejdstageres vilkår i henhold til konventionen. Det samme gør sig ikke gældende for kommunale og regionale myndigheder, men der er i cirkulæreskrivelse nr. 115 af 27/ henvist til, at man benytter sig af tilsvarende tiltag i forbindelse med kontrakter på bygge- og anlægsopgaver. Arbejdsklausuler anvendes ofte i sammenhæng med diskussionen om social dumping. Der findes ikke en entydig definition af begrebet social dumping. Normalt bruges begrebet social dumping om forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau. Det sædvanlige danske niveau betyder de vilkår, som gælder for det pågældende faglige område. Social dumping bruges også om situationer på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at leve op til danske love og regler om fx SKAT, arbejdsmiljø eller social sikring. Arbejdsklausuler ses i stigende grad som en nødvendighed for at beskytte danske lønmodtagere og virksomheder. I første halvdel af 2013 har 11 nye kommuner besluttet at indføje arbejdsklausuler, når de indgår aftaler med private virksomheder. Dermed har i alt 73 ud af landets 98 kommuner frivilligt valgt at bruge arbejdsklausuler som et redskab til at sikre sig mod social dumping og unfair konkurrence, herunder Frederiksberg Kommune. Som offentlig ordregiver må man ikke stille et generelt krav om, at private leverandører, der skal udføre opgaver for myndigheden, skal følge danske overenskomster. Det vil være i strid med ligebehandlingsprincippet i EU-udbudsreglerne og de EU-traktatretlige grundsætninger om proportionalitet og forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet. Det samme gælder for udbud af kontrakter med en værdi på mindre end tærskelværdien for EUudbud på ca. 1,4 mio. kr. for tjenesteydelser og ca. 37 mio. kr. for bygge- og anlægsarbejder, da ligebehandlingsprincippet også gælder for disse aftaler. Det følger af fællesskabsrettens principper og begrundes med, at det kan hindre den fri udveksling af tjenesteydelser. 2

3 2.1 Anvendelsen af arbejdsklausuler i Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune anvender altid følgende klausul i alle kontrakter om indkøb af tjenesteydelser og bygge- og anlægskontrakter (Kommunalbestyrelsen den 8. november 2010): Tilbudsgiver skal sikre, at de ansatte, som tilbudsgiver og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. dansk lovgivning og ILO konvention nr. 94. Overholder tilbudsgiver ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Frederiksberg Kommune tilbageholde vederlag til tilbudsgiver med henblik på at tilgodese dette krav. Tilbudsgiver forpligter sig desuden til at sikre, at de ansatte, som tilbudsgiver og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har gyldige arbejdsog opholdstilladelser. Frederiksberg Kommune forbeholder sig retten til at bortvise ansatte, der ikke er i besiddelse af nødvendige arbejds- eller opholdstilladelser og er registreret i databasen RUT. Manglende overholdelse af arbejdsklausulen udgør væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt. Herudover gælder følgende i entreprisekontrakter: Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at der, såfremt der anvendes ikke-dansktalende medarbejdere på byggeriet, skal være en dansktalende byggeleder, der kan sikre, at meddelelser om arbejdets udførelse, sikkerhedsinstrukser eller andre meddelelser bliver givet til de ikkedansktalende medarbejdere på en for dem forståelig måde. De gældende bestemmelser om arbejdsklausuler vurderes på baggrund af drøftelser med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter at være dækkende for fremtidig anvendelse, men foreslås dog udvidet med øget fokus på bevisbyrden i kædeansvar. Frederiksberg Kommune har i dag kædeansvar i arbejdsklausulerne. Kædeansvar betyder i praksis, at hovedentreprenøren i sidste ende er økonomisk ansvarlig for, at klausulens krav om løn og ansættelsesvilkår efterleves af alle eventuelle underentreprenører hele vejen ned i kæden Opfølgningsprocedurer og sanktioner Hvis en arbejdsklausul skal virke, skal den håndhæves. Virksomhederne har her et umiddelbart ansvar, men erfaringerne fra andre kommuner de senere år viser, at der på visse områder inden for det offentlige har været problemer med at leve op til hensigten om at sikre danske løn- og arbejdsvilkår. Hvis en arbejdsklausul skal virke effektivt, kræver det med andre ord, at der etableres en konkret procedure for opfølgning. Som udgangspunkt er det vigtigt, at hovedentreprenøren bliver pålagt på forlangende selv at kunne dokumentere, at alle forhold i kontrakten bliver overholdt både for egne ansatte og for ansatte hos eventuelle underentreprenører. 3

4 Omvendt er det også vigtigt, at en arbejdsklausul ikke virker hæmmende for konkurrencen og pålægger entreprenørerne begrænsninger og en række administrative byrder, som i sidste ende fordyrer leverancen. Dette vil være tilfældet, såfremt entreprenørerne ofte afkræves større redegørelser og bilag, der skal dokumentere, at arbejdsklausulerne overholdes. Det skal ses i lyset af de beføjelser, som henholdsvis SKAT og Arbejdstilsynet udøver i forhold til samme kreds af entreprenører. Kontrollen samt kravet om redegørelser m.v. medvirker samtidig til en mistænkeliggørelse af entreprenøren, hvilket kan påvirke samarbejdet mellem kommunen og entreprenøren. Parallelt med indførelsen af arbejdsklausuler er det således vigtigt at etablere et formaliseret samarbejde mellem kommunen og entreprenøren. Mulige kontroltiltag Kontrollen kan eventuelt iværksættes, allerede inden kontrakten påbegyndes eller umiddelbart herefter med et eller flere af følgende tjek-punkter, idet omfanget af tiltag beror på og tager udgangspunkt i den konkrete kontrakt. Det betyder i praksis, at kontrolforanstaltningerne skal være proportionale i forhold til den konkrete sag. Følgende tiltag kan blandt andet tages i brug, såfremt der vurderes at være konkret anledning til det: Opholds- og arbejdstilladelse for alle medarbejdere samt bagvedliggende uge sedler Ansættelsesbeviser for alle medarbejdere (efter senest fire uger) Uddannelsesbeviser At medarbejderne er orienteret om de løn- og arbejdsvilkår, der normalt gælder på egnen i den pågældende branche Krav om billedlegitimation på alle medarbejdere Godkendelse af alle påtænkte underleverandører Godkendelse af alle eventuelle vikarer, som indkaldes i en spidsbelastningsperiode Opsætning af skilte (på byggepladser) som viser navnene på alle firmaer inklusive CVRnummer og det nummer, de har fået i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUTregisteret). Sikre, at arbejdsmarkedets parter har adgang til byggepladser, idet adgang varsles Tjek om virksomheden er på LO s sympatikonfliktliste (omfatter virksomheder, der er tilbudt overenskomst, men har afvist og indebærer, at LO iværksætter sympatikonflikt) Disse tjek-punkter kan eventuelt suppleres med stikprøvekontroller, der kan omfatte følgende forhold: Lønsedler på samtlige medarbejdere Kvitteringer for indbetalt e-indkomst (tjek af indbetalt pension og feriepenge) Lønregnskaber Opholds- og arbejdstilladelser Arbejdstidsaftaler Ansættelsesbeviser Dagsedler/kørelister Referenceramme for lønafregning (som regel overenskomst) 4

5 Kontrolforanstaltninger og eventuelle stikprøver kan f.eks. iværksættes på baggrund af byggemøder (for så vidt angår entrepriser) og gennem det løbende samarbejde med leverandører af tjenesteydelser. I forhold til arbejdsmarkedets parter etablerer kommunen én indgang for dialog, sparring og formidling af viden med henblik på at fastholde den igangværende dialog. Med ovennævnte kontroltiltag anbefales det ikke at etablere en selvstændig kommunal kontrolgruppe. Det foreslås dog, at der senest i første halvår 2015 gøres status vedrørende arbejdet med arbejdsklausuler og opfølgning på eventuelle sager, herunder kontrolfunktionen. Mulige sanktioner Arbejdsklausulerne kombineres med 3 forskellige sanktionsmuligheder, hvoraf de 2 førstnævnte er økonomiske kompensationer af forskellige størrelser gradueret efter forsømmelsernes karakter, mens sidstnævnte er en ophævelse af kontrakten. Dagbøder Tilbageholdelse af dele af kontraktsummen Ophævelse af kontrakten Dagbøder vil typisk komme på tale, hvis en virksomhed ikke er i stand til at levere den krævede dokumentation for, at forholdene er i orden. Dagbøderne kan enten udregnes som en promille af kontraktsummen eller som et fast beløb pr. påbegyndt arbejdsdag. Ved konstatering af større fejl og mangler i de aftalte forhold kan der ske tilbageholdelse af dele af kontraktsummen og ved særligt kritiske eller gentagne fejl og mangler ophæves kontrakten med øjeblikkelig virkning. 3. Uddannelsesklausuler Uddannelsesklausuler hører under kategorien sociale klausuler og anvendes til at sikre, at leverandøren løfter nogle sociale hensyn som eksempelvis at sikre praktikpladser eller gøre en indsats for andre grupper, der har svært ved at finde eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Uddannelsesklausuler er typisk målbare, hvilket betyder, at der stilles konkrete krav til et nærmere antal fastansatte lærlinge eller praktikanter, som en leverandør forpligtes til at medtage i afgivelse af tilbud. De samme betingelser er gældende ved sociale klausuler, hvor en kommune typisk stiller krav til leverandøren om beskæftigelse af et vist antal handicappede, unge ledige eller flexjobbere for at kunne få en opgave. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen karakteriserer en social klausul om uddannelses- og praktikpladser således: 5

6 En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et kontraktvilkår, som den ordregivende myndighed kan stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Den sociale klausul fastlægger, at leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen. Ved elever forstås en arbejdstager, som leverandøren eller dennes underleverandør indgår/har indgået en uddannelsesaftale om et uddannelsesforløb med. Kontraktvilkårene er ikke et af de elementer, som tilbudsgiver kan konkurrere om. Det vil sige, at vilkårene er gældende, uanset hvilken leverandør, der vinder opgaven. Hvis en tilbudsgiver ikke accepterer vilkårene, fx. ved at tage forbehold, er tilbuddet ikke i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og er dermed ukonditionsmæssigt. Ordregiver er i givet fald som udgangspunkt forpligtet til at afvise ansøgningen/tilbuddet. Uddannelsesklausuler anvendes primært indenfor større bygge og anlægsopgaver som en del af entreprisen, hvor der stilles krav til et konkret antal praktikanter og/eller lærlinge, som skal implementeres i leverandørens tilbud. Det kan forekomme i andre brancher, men anvendes typisk inden for entrepriseopgaver. Anvendelse af disse uddannelsesklausuler er fuldt ud juridisk holdbart i forhold til EU-retten, såfremt uddannelsesklausuler ikke diskriminerer udenlandske leverandører. Derudover skal der være proportionalitet, for så vidt angår størrelsen og længden på et projekt og anvendelsen af uddannelsesklausuler. Der fokuseres i det følgende på uddannelsesklausuler. Generelt skal brugen af sociale klausuler have hjemmel i lovgivningen, hvilket for uddannelsesklausuler er omfattet af lov om erhvervsuddannelser og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v. eller lignende ordninger i andre EU/EØS-lande. 3.1 Anvendelsen af uddannelsesklausuler i Frederiksberg Kommune Der er tradition for anvendelsen af sociale klausuler inden for de områder, hvor det har sin relevans. Det beror på en konkret vurdering og helt overordnet er det betydningsfuldt, at Frederiksberg Kommune gennem sine leverandørrelationer er med til at sikre, at unge som led i deres faglige uddannelse kan finde en lære- eller praktikplads. I kommunens standardkontrakt for varer og tjenesteydelser indgår det som et kontraktvilkår, at der skal være mulighed for at gøre brug af sociale klausuler: Ordregiver vil gerne være kontrakthaver behjælpelig med at få overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som ordregiver stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale hensyn. Kontrakthaver forpligtes derfor til at deltage i et dialogmøde med ordregiver. Inden for bygge- og anlægsområdet er der i Frederiksberg Kommune indført uddannelsesklausuler (Kommunalbestyrelsen den 22. juni samt 7. december 2009). Følgende klausulbeskrivelse er gældende her: 6

7 Entreprenøren skal sikre, at mindst XX pct. af de stillinger eller ANTAL stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med arbejdstagere, som tilhører persongruppen af praktikanter eller lærlinge. Ved praktikanter forstås personer, der påbegynder eller er påbegyndt en erhvervsuddannelse og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som virksomhedspraktik. Ved lærlinge forstås personer, der er under uddannelse i en virksomhed. Entreprenøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om anvendelse af arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter og lærlinge opfyldes. Der vil blive udført kontrolcheck i løbet af byggeperioden. Såfremt der er indikation på, at betingelserne ikke opfyldes, planlægger bygherre et dialogmøde, som i første omgang har den dagsorden at få den praktiske opfyldelse løst. Hvis entreprenøren, efter opfordring, ikke overholder pligten til at dokumentere, at kravet om anvendelsen er opfyldt eller forsøgt opfyldt, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten. Sker der efter påbud fortsat misligholdelse fra entreprenørens side, kan kommunen hæve kontrakten, eller kræve en bod på BELØB kr. eller XX pct. af kontraktværdien eller kræve en bod på BELØB kr. pr. kontrolcheck indtil misligholdelsen er ophørt. Ved enhver ændring af kontrakten skal tillægsaftale indgås skriftligt på forhånd og underskrives af samme parter som denne aftale. Som tidligere anført, forpligtes regionale og kommunale ordregivere fra og med den 1. januar 2014 til i relevante udbud at overveje brugen af klausuler om uddannelses og praktikaftaler. Princippet om Følg- eller Forklar er her udgangspunktet, og de væsentligste konklusioner beskrives nedenfor. Ydermere har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en vejledning, der bl.a. beskriver, hvad "relevante udbud" dækker over, og hvordan en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler kan formuleres samt en afdækning af de retlige rammer ifht. EU s udbudsdirektiver. Følg eller Forklar -princippet Når der skal tages stilling til, om et konkret udbud er relevant, sker vurderingen i følge vejledningen ud fra følgende tærskelværdier: 1. Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark, og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eks. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr., 2. Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark, og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eks. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr. Såfremt udbuddet vurderes at være relevant ifht. nævnte tærskelværdier, så skal det afklares, hvorvidt de juridiske betingelser er opfyldt. Følgende tre betingelser skal således være opfyldt: 7

8 1. Kravet overholder EU-retten, dvs. det er proportionalt og ikke-diskriminerende 2. Kravet er knyttet til kontraktens udførelse (proportionalitet) 3. Kravet er offentliggjort i udbudsbetingelserne eller udbudsbekendtgørelsen. Kommunale og regionale ordregivere er ikke underlagt en indberetningspligt til Erhvervs- og Vækstministeriet, men Vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler dog, at kommuner og regioner ved udgangen af 2014 gør status over anvendelsen af sociale klausuler. Det svarer til de forventninger, der er indeholdt Regeringsaftalen om kommunernes økonomi for Det foreslås, at Frederiksberg Kommune fra og med 2014 lægger retningslinjerne i Følg- eller forklar-princippet til grund, når der stilles krav om anvendelse af elever og lærlinge. Det foreslås, samtidig, at tærskelværdien fastsættes til 10 mio. kr. eks. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr., idet der samtidig skal være tale om en kontrakt på min. seks måneder. Det betyder, at der som udgangspunkt indarbejdes uddannelsesklausuler i kontrakter over tærskelsværdien, og hvis dette ikke vurderes at være relevant, forklares det hvorfor. Dette sker i det udbudsmateriale, der forelægges fagudvalg og Magistraten Uddannelsesklausuler Overordnet skal en social klausul, herunder en uddannelsesklausul, fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. Ved begrænset udbud vil det være fordelagtig at lade kravet indgå ved udbudsbekendtgørelsen, da potentielle ansøgere skal have kendskab til forpligtelsen inden ansøgning om prækvalifikation. Kommunens uddannelsesklausul foreslås fastholdt, idet det konkrete arbejde med implementering og opfølgning foreslås at tage udgangspunkt i og hente inspiration fra nedenstående punkter, som er indeholdt i KL s vejledning på området (Udbudsportalen): 1. Ved persongruppen af praktikanter forstås personer, der påbegynder eller er påbegyndt en erhvervsuddannelse og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som virksomhedspraktik som følges, og som skal være rettet mod, at opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter uddannelsesforløb, og giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet 2. Leverandøren eller dennes underleverandører kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU/EØS, herunder med elever fra andre EU/EØS-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb. 3. Kravet om at beskæftige arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter kan ikke opfyldes ved at overføre personer til den udbudte opgave, hvis personerne på tidspunktet for kontraktens indgåelse, har en uddannelsesaftale med leverandøren. 4. Såfremt leverandøren ellers må afskedige medarbejdere, kan Frederiksberg Kommune tillade, at leverandøren overfører medarbejdere til at varetage den udbudte opgave, selv om det kan betyde, at kravet om ansættelse af arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter ikke kan opfyldes. 8

9 5. Hvis leverandøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed, kan leverandøren efter samtykke fra Frederiksberg Kommune opfylde kravet ved at besætte det fastsatte antal stillinger efter pkt. 1 med ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller tilsvarende ordninger for ledige i et andet EU-land. 6. Kan leverandøren ikke på egen hånd ansætte arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter, skal leverandøren rette henvendelse til en teknisk skole eller tilsvarende skole eller relevant myndighed i et andet EU-land og anmode om at få forslag til sådanne arbejdstagere. Dette gælder stillinger, der oprettes eller senere bliver ledige i forbindelse med leverandørens opfyldelse af denne kontrakt. Frederiksberg Kommune kan tillade, at en stilling, der senere bliver ledig, ikke besættes med en ny arbejdstager fra persongruppen af praktikanter, hvis der alene er x uger tilbage af kontrakten. 7. Hvis leverandøren ikke kan få forslag til arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter, bortfalder kravet om at ansætte arbejdstagere fra den nævnte persongruppe. 8. Leverandøren har en dokumentationspligt, såfremt Frederiksberg Kommune anmoder om dokumentation for, at kravet om ansættelse af arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter opfyldes. 9. Leverandøren har en oplysningspligt til Frederiksberg Kommune, hvis en stilling, som skal besættes med en arbejdstager fra persongruppen af praktikanter, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end x uger. 10. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter er berettiget, kan Frederiksberg Kommune forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis Frederiksberg Kommune fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan Frederiksberg Kommune meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende ansættelse af sådanne arbejdstagere vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, kan Frederiksberg Kommune hæve kontrakten efter de bestemmelser, kontraktens x fastlægger eller kræve en bod på x kr. eller x pct. af kontraktværdien. 11. Hvis leverandøren ikke overholder pligten til at give meddelelse om manglende besættelse af stillinger fra persongruppen af praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om ansættelserne er opfyldt, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten. Sker der efter påbud fortsat misligholdelse fra leverandørens side, kan Frederiksberg Kommune hæve kontrakten efter de bestemmelser, kontraktens x fastlægger eller kræve en bod på x kr. eller x pct. af kontraktværdien Opfølgningsprocedurer og sanktioner vedrørende uddannelsesklausuler Kontroltiltag Nedenstående tjek-punkter, som bør suppleres med stikprøvekontroller, kan danne udgangspunkt for sikring af, at uddannelsesklausuler efterleves: Uddannelsesbeviser samt møder på uddannelsesinstitutioner Leverandøren skal fremlægge en praktikantplan for beskæftigelse af praktikanter på opgaven På byggemøder/projektmøder oplyser leverandøren antallet af aktuelt beskæftigede unikke praktikanter særskilt fra den samlede bemanding, hvilket noteres af byggelederen i referatet 9

10 Opdatering af praktikantplanen, når der sker ændringer i bemandingen påhvilet leverandøren Praktikantplanen skal udformes principielt evt. søges inspiration i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning. Sanktioner Ved anvendelsen af uddannelsesklausuler er det vigtigt at sikre fuktionsdygtigheden af disse krav ved at øge kontrollen samt overveje anvendelsen af sanktionsmulighederne. Udgangspunktet kan være følgende: Tilbageholdelse af dele af kontraktsummen Ophævelse af kontrakten o Ved manglende besættelse af praktikstillinger med leverandøren betragtes det som misligholdelse af kontrakten o Tilsvarende er gældende ved manglende dokumentationspligt Dagbøder Påkrav om bod ved gentagende misligholdelse, indtil leverandøren har dokumenteret, at kravet er opfyldt. Kilder: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, diverse vejledningsmateriale Udbudsportalen (Kommunernes Landsforening) Arbejdsklausuler Sådan, LO, Fagligt Fælles Forbund (3F) m.fl. Dansk Industri (DI) Dansk Byggeri KPMG s vejledning: Er din kommune sikret mod social dumping? 10

11 11

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune Udbud Uddannelsesklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Økonomiudvalget den 2. oktober 2012 blev administrationen bedt om,

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul Levering af dozer til ONM Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Poul Juul Hansen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Vejledning i brug af sociale klausuler

Vejledning i brug af sociale klausuler Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Odense Kommune, Job- og bistandsafdelingen Vejledning i brug af sociale klausuler København den 28. januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Indledning... 2 Jura... 2 Udbudsformer... 4 Tærskelværdier og egnethedsvurdering... 5 Egnethed... 6 Kædeansvar i kontrakter... 7 Idekatalog over sociale

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER

Læs mere

(alle opgaver) eksempel på kontraktvilkår er vedlagt

(alle opgaver) eksempel på kontraktvilkår er vedlagt Notat Senest redigeret i december 2013 1. Uddannelsesklausuler hvorfor og hvad? HVORFOR? Ved køb af bygge- og anlægsydelser skal det vurderes, om der kan stilles krav om uddannelsesklausuler, jf. Byrådets

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Allerød Kommune. Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker

Allerød Kommune. Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker Allerød Kommune 1. Indledning På møder den 16. april og 21. maj 2013 besluttede

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse

Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse Den 4. marts 2010 Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse I har ønsket en vurdering af mulighederne for at anvende uddannelsesklausuler som sociale klausuler i forbindelse med offentlige

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

Odense Kommune, Job- og bistandsafdelingen. Rummelige arbejdspladser i samspillet mellem private leverandører og Odense Kommune

Odense Kommune, Job- og bistandsafdelingen. Rummelige arbejdspladser i samspillet mellem private leverandører og Odense Kommune Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Odense Kommune, Job- og bistandsafdelingen Rummelige arbejdspladser i samspillet mellem private leverandører og Odense Kommune København den 12. februar 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår om Teknisk Rådgivning til konvertering af Fjernvarmekedler på Lygten Vejledning Alle elementfelter skal udfyldes. (dette er et elementfelt) Sidehoved opdateres ved udskift og ved gem som PDF, eller ved

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august 2014 Arbejdsklausuler og sociale klausuler 2 Dagsorden: Arbejdsklausuler - retlig kontekst Konkrete arbejdsklausuler i henholdsvis Syd og Midt Praktiske erfaringer

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Nykøbing Falster 25. november 2015 J. nr. 00.01.00G-0047/45873 Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Indledning I lighed med at REFA ønsker at sikre ordnede forhold

Læs mere

UDKAST. Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

UDKAST. Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler UDKAST Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler 2013 Vejledning Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul. Aalborg Kommunes anvendelse af arbejdsklausuler m.v. Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved byggeog anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune

Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved byggeog anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved byggeog anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune Formål Skanderborg Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at sikre

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter VEJ nr 9472 af 30/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-07-2014 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Social klausul vedr. private udbyderes elevforpligtelser I forbindelse med udbud af praktisk og personlig hjælp i Københavns Kommune har Grunduddannelse

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Der er dog ikke vedtaget en samlet politik for anvendelsen af sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Der er dog ikke vedtaget en samlet politik for anvendelsen af sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. 27-05-2013 Side 1 ØU - Anvendelse af sociale klausuler Sagsnr.: 13/7101 Resumé: Udvalget for Teknik & Miljø protokollerede den 16. januar 2013 en opfordring til ØU om, at der i alle større anlægsarbejder

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale Notat Vedrørende: Erfaringsopsamling på anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale på udbuds- og indkøbsområdet i Randers Kommune Sagsnavn: Klausuler Sagsnummer: 00.01.00-A00-20-14 Skrevet af: Anne

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet

Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet Regionen bistår med at finde praktikpladser i byggeriet Hvorfor praktikanter Regionsrådet besluttede på sit møde den 1. februar 2011 at Region Hovedstaden fremover ved udbud af større anlægsprojekter stiller

Læs mere

Sociale hensyn ved offentlige indkøb - en vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved udbud

Sociale hensyn ved offentlige indkøb - en vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved udbud KONKURRENCESTYRELSEN Sociale hensyn ved offentlige indkøb - en vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved udbud 2004 Indholdsfortegnelse 3 Kapitel 1 Introduktion 3 1. Hvad er sociale hensyn?

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Referat fra mødet i Erhvervskontaktudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Erhvervskontaktudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Erhvervskontaktudvalget, 08-06-2015 Referat fra mødet i Erhvervskontaktudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. juni 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt:

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

Udfordringer ved brug af vikarer

Udfordringer ved brug af vikarer Udfordringer ved brug af vikarer Brug af vikarer bliver mere og mere udbredt, da det hjælper virksomhederne med at imødekomme behovet for fleksibel arbejdskraft. Det giver dog udfordringer og spørgsmål

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 105 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål R 8.

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere