Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier og principper for Indkøb og Udbud Strategier Principper 6 5. Politisk beslutningsproces Beslutningskompetencer 7 6. Principper for udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud Brugergrupper 9 7. Principper for konkurrenceudsættelse Principper for valg af leverandører Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere Fælles rammeaftaler Aftalehierarki Køb uden aftaler Finansiering af udbudsfunktionen Incitamentsstruktur Fordeling af besparelser ved udbud Klagesager Øvrige overordnede forhold Begrebsafklaring Bilag 17 2 af 19

3 1. Indledning Aabenraa Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik er en generel politik, der indeholder de politisk vedtagne strategier og principper, som forvaltningsområder, afdelinger og institutioner skal følge, når bygge- og anlægsprojekter samt varegrupper og tjenesteydelser 1 sendes i udbud. Jordsalg og forsyningsvirksomhed er ikke omfattet af politikken. Politikken gælder alle kommunale enheder og institutioner og ønskes også omfattende selvejende institutioner. De selvejende institutioners forpligtelse i forhold til denne politik reguleres via driftsoverenskomsten med Aabenraa Kommune. Politikken sikrer, at beslutninger om udbud og indgåelse af indkøbsaftaler sker på baggrund af et fælles politisk fastlagt grundlag, således at kommunen opnår den bedste kvalitet til den laveste pris. I tilknytning til indkøbs- og udbudspolitikken er der udarbejdet Indkøbs- og udbudsplan og administrative retningslinjer for indkøb og udbud, som beskriver hvordan udbud og indgåelse af indkøbsaftaler udføres og administreres. Der henvises i øvrigt til, gældende lovgivning, aftaler og overenskomster på området. Det skal bemærkes, at Aabenraa Kommune indgår i indkøbsfællesskab med Tønder Kommune og andre kommuner, hvor det er relevant samt anvender SKI og KL aftaler, hvor det er hensigtsmæssigt. Formålet er, at opnå videndeling, effektivisering af udbudsopgaverne samt øge de økonomiske gevinster. 2. Hvad og hvem er omfattet Aabenraa Kommune afgrænser udbud som: Udbud af varer samt udbud af de tjenesteydelser, hvor opgavevaretagelsen ikke udføres i kommunalt regi, og hvor Aabenraa Kommune ikke selvstændigt ønsker at varetage opgaveløsningen. Aabenraa Kommune sikrer ved gennemførelse af udbud af varekøb og tjenesteydelser, den samlet set økonomisk mest fordelagtige løsning for hele organisationen og den bedst mulige anvendelse af ressourcerne. 1 Ved tjenesteydelser forstås enkeltydelser, dele af eller hele driftsopgaver som Aabenraa Kommune ikke selv varetager i dag. 3 af 19

4 Politikken omfatter følgende områder: Bygge- og anlægsprojekter samt indkøb af varer og tjenesteydelser, hvor volumen overstiger tærskelværdierne i EU s udbudsdirektiv. Bygge- og anlægsprojekter samt indkøb af varer og tjenesteydelser, der ligger under EU s tærskelværdier, men inden for værdierne i tilbudsloven. Andre indkøb i kommunen hvor aftaleindgåelsen foretages centralt. Udbud af varegrupper med henblik på at indgå indkøbsfællesskaber. Forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst er i aftale-- og udbudsmæssig sammenhæng én og samme organisation. 2.1 Tærskelværdier ved udbud: Tærskelværdien er styrende for hvilket regelsæt der skal benyttes ved udbud.for 2014 er tærskelværdierne og de dermed gældende procesregler som følger: Kontraktværdi Bygge- og Anlægskontrakter > til < Frit valg mellem: Underhåndsbud og > til < Offentlig eller begrænset licitation i henhold til tilbudslovens afsnit I. > EU-udbud efter udbudsdirektivet. Offentlig eller begrænset licitation i henhold til tilbudslovens afsnit I. Kontraktværdi Varer og Tjenesteydelser > til < Varer og bilag IIA tjenesteydelser: Annoncering i medfør af tilbudslovens afsnit II. Bilag IIB tjenesteydelser: Ingen udbuds- eller annonceringspligt. > Varer og bilag IIA tjenesteydelser: EU-udbud efter udbudsdirektivet. Bilag IIB tjenesteydelser: Annoncering i medfør af tilbudslovens afsnit II og pligt til at overholde udbudsdirektivets artikel 23 og artikel 35, stk. 4. De til enhver tid gældende tærskelværdier kan findes på hjemmesiden 4 af 19

5 3. Udbudsplan Direktionen udarbejder årlig en Udbudsplan, som angiver de varer og tjenesteydelser kommunen planlægger at konkurrenceudsætte. Udbudsplanen for det kommende års udbud af varer og tjenesteydelser forelægges Økonomiudvalget inden udgangen af kalenderåret. Såfremt det bliver påkrævet kan direktionen ajourføre Udbudsplanen. Udbudsfunktionen er ansvarlige for at sikre koordineringen af udbud i overensstemmelse med Udbudsplanen og den tilhørende politik. Direktionen fastsætter krav til udformning af Udbudsplanen. 4. Strategier og principper for Indkøb og Udbud Strategierne og principperne for Indkøb og udbud udtrykker Aabenraas Kommunes overordnede målsætninger på området. Med Strategien gives grundstenene for de principper og overvejelser, der ligger til grund for kommunens handlinger i forbindelse med indkøb og udbud i kommunen. 4.1 Strategier Strategier for indkøb og udbud tager udgangspunkt i kommunens vision herunder, at Aabenraa Kommune vil kendetegnes ved helhedssyn og professionalisme. 1: Det økonomisk mest fordelagtige for hele organisationen. Aabenraa Kommune skal i fremskaffelsen af varer og tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder opnå de økonomisk mest fordelagtige vilkår. Der skal i fremskaffelsen af varer og tjenesteydelser lægges vægt på, hvad der samlet set er det mest hensigtsmæssige for Aabenraa Kommune. Hvor udbuddets størrelse eller indhold tilsiger det, kan udbuddet udformes således at tilbudsgiver kan afgive tilbud på et eller flere delområder og det samlede udbud. 2: Bedst mulig anvendelse af ressourcer. Aabenraa Kommune skal sikre stordriftsfordele og optimal anvendelse af ressourcerne. Derfor prioriteres de varegrupper og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder, der gennem udbud umiddelbart ser ud til at have størst potentiale for at øge kvaliteten, effektiviteten eller give besparelser. Aabenraa Kommune forventer, at så mange varer og tjenesteydelser som muligt indkøbes via indkøbsaftaler. 5 af 19

6 3: Kommunikation af udbudsplan Aabenraa Kommune skal sikre, at viden om Aabenraa kommunes udbudsplan samt konkrete udbud kommunikeres til relevante leverandører. Derfor afholdes der i regi af Erhvervenes Hus Aabenraa, et indformationsmøde for interesserede leverandører, hvor der bliver informeret om den samlet udbudsplan. De enkelte udbud skal annonceres via Aabenraa Kommunes hjemmeside ligesom annoncering skal ske i henhold til udbudsdirektivet. 4.2 Principper Med udgangspunkt i ovennævnte strategier har Aabenraa kommunes Byråd fastlagt en række principper for indkøb og udbud af bygge- og anlægsopgaver samt varer og tjenesteydelser i Aabenraa Kommune. Principperne udtrykker de krav, der skal opfyldes i forbindelse med indkøb og udbud. Principperne er supplement til gældende lovgivning på området. 1: Baselineberegning. Ved udbud af varer og tjenesteydelser, udarbejdes en baselineberegning, der opgør kommunens nuværende udgifter på køb af varen eller tjenesteydelsen. I baselineberegningen indgår de direkte udgifter, de indirekte udgifter medtages hvor det er muligt at opgøre og hvor det er relevant i forhold til de samlede udgifter. Ændres serviceniveauet, skal der tages hensyn til dette ved beregningen. 2: Plan for kvalitetsopfølgning lægges i alle aftaler. I hver indgået kontrakt skal det beskrives, hvordan der følges op på kvaliteten af leverandørens varer og tjenesteydelser. 3: Betalingsbetingelser. Aabenraa Kommunes standard betalingsbetingelser for alle leverandører er netto 30 dage (maksimumgrænse i henhold til renteloven). Hvor der lovmæssigt er fastsat særlige betalingsregler anvendes disse. 6 af 19

7 5. Politisk beslutningsproces 5.1 Beslutningskompetencer Sammenhængen mellem det politiske niveau og det administrative niveau i forhold til de konkrete opgaver kan på overordnet niveau vises således; Indkøbs- og Udbudspolitik Udbudsplan Retningslinjer for indkøb og Udbud Figur 1. Byrådet forelægges nærværende Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at godkende denne. Hvert år forelægges Økonomiudvalget den af administrationen udarbejdede udbudsplan med henblik på at godkende rækkefølgen for det kommende års udbud. For ovenstående sker udarbejdelse, indstillinger og beslutninger således: Handling Administration Økonomiudvalg Byråd Indkøbs- og udbudspolitik Udarbejder forslag Beslutter Tabel 1 7 af 19

8 Den konkrete udarbejdelse af udbudsplanen og dens efterfølgende gennemførelse varetages af udbudsfunktionen (staben), som ligeledes sikrer løbende evaluering heraf. Leverandørvalg foretages administrativt, med mindre det for de enkelte udbudte varer og tjenesteydelser er lovpligtigt eller bestemt af Byrådet, at leverandørvalget skal træffes i Økonomiudvalget eller i Byrådet indenfor rammerne af gældende lovgivning, vedtagne regler og bestemmelser. Som udgangspunkt medfører gennemførelsen af udbud ikke ændringer i serviceniveau for den udbudte vare eller tjenesteydelse. Hvis et udbud resulterer i ændring af serviceniveauet eller der i øvrigt er ønske om at afvige fra strategierne i form af atypiske tildelingskriterier, udarbejder administrationen et forslag til ændringer. Disse ændringer forelægges for Fag- eller økonomiudvalget, der træffer beslutninger indenfor deres område. Der er ved nogle opgaver lovgivningsmæssigt krav om udarbejdelse af kvalitetsstandarder, som fastsætter kommunens serviceniveau. I nedenstående tabel 2 er angivet sammenhængen mellem konkrete handlinger/aktiviteter og hvem der skal inddrages i forbindelse hermed. Handling Administration Fagudvalg Økonomiudvalg Byråd Varer og tjenesteydelseskontrakter u/0,5 mio. kr. Beslutter Bygge og anlægskontrakter u/0,3 mio. kr. Beslutter Udbudsmateriale indenfor nuværende serviceniveau Beslutter Udbudsmateriale ved ændring af serviceniveau Udarbejder forslag Beslutter for eget område Beslutter for eget område Valg af leverandør Lovbundne områder* Valg af leverandør Øvrige områder** Udarbejdet forslag Indstiller beslutter Beslutter *eks. valg af revision, valg af bankforbindelse. Tabel 2 ** sker ud fra tildelingskriterier i udbudsmateriale 8 af 19

9 I de administrative retningslinjer for indkøb og udbud er roller og ansvarsfordeling nøjere fastlagt. 6. Principper for udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud De konkrete udbud er fastlagt i Indkøbs- og udbudsplanen og figur 2 viser denproces, der som hovedregel benyttes, i forbindelse med udarbejdelse af nødvendigt udbudsmateriale og gennemførelse af udbud. Modellen tilpasses de konkrete udbud. Figur Brugergrupper I forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer til brug for indgåelse af rammeaftaler og andre enkeltstående anskaffelser involveres de decentrale faglige kompetencer. De enkelte direktørområder udpeger repræsentanter til de brugergrupper, som skal medvirke til udarbejdelse af kravspecifikationerne. 9 af 19

10 De enkelte driftsområders og institutioners ledelse har pligt til at give de oplysninger, som er nødvendige for brugergruppernes arbejde, f.eks. forbrugsoplysninger og aftaleforpligtelser m.v. 7. Principper for konkurrenceudsættelse I det omfang at det konkrete udbud vedrører tjenesteydelser, hvor opgavevaretagelsen hidtil har ligget i kommunalt regi, er de følgende principper et udtryk for de krav, der skal opfyldes i forbindelse med konkurrenceudsættelser. Principperne er supplement til gældende lovgivning på området. 1: Afgivelse af eget bud eller kontrolberegning ved konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser. Formålet med et eget bud/kontrolberegning er at skabe et sammenligneligt grundlag for valget mellem udlicitering eller egen fortsat opgaveudførelse. Samtidig kan eget bud/kontrolberegning styrke konkurrencesituationen ved at sikre lige vilkår for offentlige og private udbydere. Kontrolberegning udarbejdes af kommunens aktuelle udførerenhed uden deltagelse af ordregiveren på området. Ingen medarbejdere eller ledere, som har medvirket til udarbejdelsen af kommunens eget bud, eller som direkte bliver berørt af en udlicitering, kan deltage i sagsbehandlingen eller sagsafgørelsen vedrørende udbuddet af den berørte tjenesteydelse. 2: Medarbejderne skal informeres tidligt i udbudsprocessen. For hver udbudsproces, hvor medarbejdere kan blive direkte berørt i forhold til ansættelsesforholdet, skal der udarbejdes en kommunikationsplan, så medarbejderne får rettidig og fyldestgørende information. 3: Hvis der som følge af konkurrenceudsættelse sker udlicitering af tjenesteydelser skal medarbejderne virksomhedsoverdrages. Enhver overdragelse af medarbejdere sker ud fra bestemmelserne i Virksomhedsoverdragelsesloven, og sker med individuel hensyntagen til medarbejderen. Aabenraa Kommune kan i konkrete tilfælde vælge at tilbyde en anden stilling til medarbejdere, som ikke ønsker at blive overdraget til en privat virksomhed. 4: Brug af sociale klausuler i forbindelse med konkurrenceudsættelse I forbindelse med konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser stilles der krav om opfyldelse af sociale klausuler, svarende til de krav, der gælder for Aabenraa kommune på udbudstidspunktet. 10 af 19

11 5: anvendelse af miljømæssige krav i forbindelse med konkurrenceudsættelse I forbindelse med konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser stilles der krav om opfyldelse af miljømæssige krav, svarende til de krav, der gælder for Aabenraa kommune på udbudstidspunktet. 8. Principper for valg af leverandører Valg af leverandører baseres på følgende principper: 1: Leverandøren skal være økonomisk velfunderet. Der indgås kun aftale med leverandører, der er økonomisk velfunderede, og som kan dokumentere økonomisk evne til at løse opgaven. Desuden indgår Aabenraa Kommune kun aftaler med leverandører, der ikke har forfalden gæld til det offentlige. 2: Leverandøren skal kunne opfylde kvalitetskravene. Der indgås kun aftale med leverandører, der kan sandsynliggøre deres evne til at løfte opgaven på det definerede kvalitetsniveau. 3: Gældende regler om arbejdsmiljø, samarbejds- og sikkerhedsudvalg skal overholdes. Leverandøren skal overholde gældende dansk lovgivning vedrørende arbejdsmiljø samt samarbejds- og sikkerhedsudvalg. 4: Leverandører af tjenesteydelser skal udvise social ansvarlighed. Aabenraa Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at tage aktiv del i indsatsen for at unge får en uddannelse, og at opfordre og medvirke til at kommunens leverandører tager ansvar for at sikre udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Aabenraa Kommune ønsker ligeledes via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at sikre, at løn og ansættelse sker på forsvarlige vilkår. Aabenraa Kommune vil derfor i de tilfælde, hvor det er muligt og formålstjenligt, anvende sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. Konkret vurderer Aabenraa Kommune at det generelt er muligt og formålstjenligt at anvende sociale klausuler ved længerevarende bygge- og anlægsopgaver og længerevarende tjenesteydelser der kun kan udføres i kommunen, mens det specifikke indhold af klausulerne skal tilpasses det enkelte udbud. Se bilag for en nærmere angivelse af hvornår og i hvilket omfang Aabenraa Kommune vil anvende sociale klausuler. 5: Leverandører skal udvise miljømæssig og sundhedsmæssig ansvarlighed. 11 af 19

12 Den ansvarlige for udarbejdelsen af udbudsmaterialet skal i hvert udbud stille krav om, at leverandøren lever op til lovgivningen på miljø og sundhedsområdet. 6: Leverandører skal overholde internationale konventioner. Ethvert samarbejdsforhold med leverandører skal ske på et forsvarligt etisk grundlag. Derfor skal leverandøren samt eventuelle relevante underleverandører leve op til internationale konventioner om forskelsbehandling, vederlæggelse, arbejdsmiljø, foreningsfrihed, beskyttelse af børn og tvangsarbejde. Aftaler med leverandører til Aabenraa Kommune kan opsiges, såfremt ovennævnte konventioner ikke overholdes af leverandøren eller dennes underleverandører. 7: For aftaler med leverandører med personlig tilknytning til kommunen gælder særlige principper. Ingen byrådsmedlemmer eller ansatte i kommunen må bringes i en situation, hvor den pågældende er inhabil i forhold til bestemmelserne i forvaltningsloven og styrelsesloven. Det skal derfor iagttages, at bestemmelserne i forvaltnings- og styrelsesloven til en hver tid overholdes. 8: Lokale leverandører. Lokale leverandører deltager i Aabenraa Kommunes udbud på lige vilkår med alle andre leverandører. 9. Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere De decentrale indkøbere er sammen med den budgetansvarlige ansvarlige for, at indkøb og udbud sker i overensstemmelse med de centralt indgåede aftaler samt kommunens vedtagne retningslinjer og politikker. 9.1 Fælles rammeaftaler De centrale rammeaftaler indgås af udbudsfunktionen, som er placeret i Staben. Udbudsfunktionen har ansvaret for at vedligeholde og udvikle indkøbs- og udbudspolitikken, at tilrettelægge og gennemføre udbud samt sikre, at resultaterne realiseres i indkøbsaftalerne. Udbudsfunktionen har bemyndigelse til at indgå rammeaftaler og indkøbsaftaler. Kommunen organiserer sine indkøb som centralt indgåede rammeaftaler med decentrale indkøbere, der organisatorisk er placeret i de enkelte forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner. Alle indkøb i Aabenraa Kommune skal som udgangspunkt være omfattet af en fælles rammeaftale. Rammeaftalerne er såkaldte Skal-aftaler, som den lokale indkøber skal benytte sig af. 12 af 19

13 I helt konkrete og særlige tilfælde kan udbudsfunktionen give dispensation fra at benytte en Skal-aftale. Udbudsfunktionen tager initiativ til indgåelse af nødvendige rammeaftaler for varer og tjenesteydelser. Herved sikres, at kommunen får etableret et samarbejde med de mest professionelle og konkurrencedygtige leverandører på de pågældende områder samt opfylder den relevante lovgivning. Forslag til etablering af fælles rammeaftaler kan endvidere komme fra de enkelte institutioner og forvaltninger. Mål for overholdelsen af de fælles rammeaftaler (compliancegraden) For at de decentrale indkøbere og budgetansvarlige har et pejlemærke for om de overholder de fælles rammeaftaler fastsættes et mål for compliancegraden på 80 % målt på aftaleniveau. Compliancegraden er et udtryk for den konkrete benyttelse af indkøbsaftalerne, og angiver forholdet mellem det der er købt på aftalen og det der købt i alt i varegruppen. Udbudsfunktionen skal udarbejde opfølgningsmateriale til at understøtte de budgetansvarlige lederes opfølgning på overholdelsen af indkøbsaftalerne. 9.2 Aftalehierarki Aabenraa Kommune anvender egne aftaler, fælles kommunale aftaler og er tilsluttet eksterne aftaler, indgået af f. eks. Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). For at sikre at de enkelte forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner så vidt muligt køber ind på centrale rammeaftaler gælder følgende aftalehierarki. 1. Koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne i det omfang Aabenraa tilslutter sig disse. 2. Aftaler indgået af Aabenraa Kommunes udbudsfunktion. 3. Aftaler indgået på fælleskommunalt grundlag. 4. Koordinerede aftaler indgået af SKI eller andre som Aabenraa Kommune er tilsluttet. 5. Egne indgåede aftaler, som ikke er omfattet af ovenstående. I forbindelse med en konkret anskaffelse, skal de enkelte forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner sikre, at anskaffelsen er foretaget i overensstemmelse hermed. Dermed sikrer Aabenraa Kommune, at gældende lovgivning på området overholdes. 9.3 Køb uden aftaler I enkelte tilfælde kan der foregå indkøb, hvor der ikke er indgået en indkøbsaftale. Det kan være indkøb, der har en så speciel karakter (f.eks. uddannelse og konsulentydelser) at der ikke indgås rammeaftale for aktiviteten. Se i øvrigt de administrative retningslinjer for indkøb. 13 af 19

14 10. Finansiering af udbudsfunktionen Udarbejdelse af nødvendige udbud samt den efterfølgende kontraktadministration kræver etablering af en professionel udbudsfunktion. Denne finansieres ved, at alle leverandører, der vinder et udbud betaler en på forhånd aftalt provision til Aabenraa Kommune. Provisionssatserne fastsættes til 3 % af den aftalebelagte omsætning for aftaler med et forventet årligt indkøbsvolumen på under 2 mio. kr. og 2 % for alle øvrige aftaler.. Det opgjorte beløb godskrives udbudsfunktionen. Derudover er der, til de større komplekse udbud, behov for ekstern konsulentbistand. Udgiften til ekstern konsulentbistand finansieres af området budget til den pågældende vare/tjenesteydelse. 11. Incitamentsstruktur 11.1 Fordeling af besparelser ved udbud Når et udbud reducerer det direkte udgiftsniveau i forhold til det aktuelle udgiftsniveau (målt i priser) skal der ske en fordeling af gevinsten med 75 % til effektiviseringsstrategien og 25 % til decentralt budget. Såfremt der måtte opstå en situation, hvor et udbud medfører, at Aabenraa Kommune får væsentligt højere priser end kommunen har haft tidligere, er det det pågældende område, der afholder merudgiften. Indkøbsbesparelserne allokeres fra de enkelte institutioner og forvaltningers driftsrammer, baseret på de sidste 2 års indkøb jævnfør baselineprincippet. Der bliver således tale om en reduktion i driftsrammen, når de enkelte aftaler træder i kraft. Besparelsen vil blive indhentet forlods Klagesager I forlængelse af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne har leverandører fået bedre mulighed for at klage over kommunernes håndtering af udbudsreglerne. Dette kan resultere i krav om erstatning som følge af at udbudsreglerne ikke er overholdt. Et sådan erstatningskrav vil blive lagt på det område, som er omfattet af det pågældende udbudsområde. 12. Øvrige overordnede forhold Aabenraa Kommunes direktion behandler principielle spørgsmål i forbindelse med indkøbs- og udbudspolitikken. 14 af 19

15 Aabenraa Kommunes revision samt udbudsfunktionen kontrollerer, at Kommunens enkelte forvaltningsområder, enheder, institutioner og selvejende institutioner overholder indkøbs- og udbudspolitikken. 15 af 19

16 13. Begrebsafklaring Annonceringspligten: Offentlige myndigheder skal forud for kontrakttildeling annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser, der i den samlede kontraktperiode har en værdi på over kr., men som er under EU s tærskelværdi. EU-udbud: Udbud, der er omfattet af reglerne i EU s udbudsdirektiver. Indkøbsaftale: En indkøbsaftale er aftale med en eller flere leverandører af varer eller tjenesteydelser gældende for hele Aabenraa Kommune. Indkøbsfællesskab: Indkøbsfællesskab er et fællesskab mellem Aabenraa Kommune og andre offentlige myndigheder om fælles udbud af nærmere aftalte varer og tjenesteydelser. Kontraktperioden: Kontraktperioden er den samlede varighed af kontrakten. Normalt fra 3 til 4 år. I særlige tilfælde længere. Baseline beregning: En beregning, som opgør kommunens nuværende udgifter ved løsning af opgaven. Beregningen indeholder de direkte udgifter, de indirekte udgifter medtages hvor det er muligt at opgøre og hvor det er relevant i forhold til de samlede udgifter. Offentligt udbud: En offentlig myndighed inviterer eksterne og interne leverandører til at deltage i konkurrencen om at producere og levere udvalgte varer og/eller tjenesteydelser, samt aktiviteter inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Tilbudsloven: Danske regler for udbud jf. bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Udbudsplan: En prioriteret oversigt over de opgaver, varer og tjenesteydelser der skal i udbud i et givent kalenderår. 16 af 19

17 14. Bilag Brugen af sociale klausuler Bygge- og Anlægsopgaver Tjenesteydelser Uddannelsesklausuler Aabenraa Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at tage aktiv del i indsatsen for at unge får en uddannelse. Aabenraa Kommune vil derfor gå i dialog med kommunens leverandører, for drøfte mulighederne for lære- og praktikpladsforløb. Det er Aabenraa Kommunes forventning at leverandørerne indgår positivt i denne dialog, samt at leverandørerne i øvrigt beskæftiger et sædvanligt og rimeligt antal lærlinge.. Aabenraa Kommune vil konkret indarbejde uddannelsesklausuler med faste krav til lære- og praktikpladser i følgende tilfælde: Generel klausul ved udbud der i samlet anlægssum overstiger 10 mio. kr. med en byggeperiode på mindst 6 måneder, eller ved fagentrepriser der overstiger 5 mio. kr. med en byggeperiode på minimum 4 måneder. I forhold til omfanget af uddannelsesklausulen, udformes den som et minimumskrav til andelen af de stillinger (årsværk) der anvendes til at opfylde kontrakten. Minimumskravet fastlægges i intervallet 5-10%. 17 af 19

18 Bygge- og Anlægsopgaver Tjenesteydelser Beskæftigelsesklausuler Aabenraa Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at opfordre og medvirke til at kommunens leverandører tager ansvar for at sikre udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Aabenraa Kommune vil derfor gå i dialog med kommunens leverandører, for drøfte mulighederne for at ansættelse af eller forløb for personer med varig nedsat arbejdsevne, eller personer der har været ledige over en vis periode mv. Det er Aabenraa Kommunes forventning at leverandørerne indgår positivt i denne dialog. Aabenraa Kommune vil konkret indarbejde beskæftigelsesklausuler med faste krav til andelen af medarbejdere på særlige vilkår i følgende tilfælde: Generel klausul ved udbud der i samlet anlægssum overstiger 10 mio. kr. med en byggeperiode på mindst 6 måneder, eller ved fagentrepriser der overstiger 5 mio. kr. med en byggeperiode på minimum 4 måneder. I forhold til omfanget af beskæftigelsesklausulen, udformes den som et minimumskrav til andelen af de stillinger (årsværk) der anvendes til at opfylde kontrakten. Minimumskravet fastlægges til 5%. Generel klausul ved udbud der overstiger 2 mio. kr. om året. I forhold til omfanget af beskæftigelsesklausulen, udformes den som et minimumskrav til andelen af de stillinger (årsværk) der anvendes til at opfylde kontrakten. Minimumskravet fastlægges til 5%. 18 af 19

19 Bygge- og Anlægsopgaver Tjenesteydelser Arbejdsklausuler Aabenraa Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at sikre, at løn og ansættelse sker på forsvarlige vilkår. Aabenraa Kommune vil derfor i alle udbud indarbejde overholdelse af ILOkonvention nr. 94 i udbudsgrundlaget. Arbejdsklausulen vil i det omfang det er relevant i forhold til det konkrete udbud indeholde krav omkring: - Krav til medarbejdernes ansættelsesforhold og identifikation. Herunder krav om at alle medarbejdere har gyldige opholds- og arbejdstilladelser. - Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav om skiltning. - Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere. - Krav til dokumentation og redegørelse. - Regler for frister, videregivelse af dokumentation og sanktioner for manglende overholdelse af forpligtelser. Overholdelse af ILO-konvention nr. 94 indføjes i alle opgaver hvor der udarbejdes et formelt udbudsgrundlag. Overholdelse af ILO-konvention nr. 94 indføjes i alle opgaver hvor der udarbejdes et formelt udbudsgrundlag. 19 af 19

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik Lemvig Kommunes Indkøbspolitik 2007 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Mål side 3 Midler side 3 Indkøbsaftaler side 4 Obligatoriske aftaler Engangsindkøb og indkøb uden for

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver...

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune

Indkøbspolitik for Gentofte Kommune for Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER 1. Forord...1 2. kens overordnede formål...1 3. kens indhold...1 4. kens anvendelse og virkeområde...2 5. Organisering af indkøb...2 6. Indkøbsaftaler...4

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. ADMINISTRATIV RETNINGSLINJE Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. oktober 2010 Sagsident: 10/13342

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 K E N D E L S E Berendsen Textil Service A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Frederikssund

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje

Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje Norddjurs Kommunes Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje 21. maj 2013 (Ændret den 20. januar 2015) Side 1 af 19 1. Formål... 3 1.1. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 2. Omfang og

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 25. november 2015 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Sabrine/Lykke)

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Retningslinjer for indkøb og udbud i Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Retningslinjer for indkøb og udbud i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Retningslinjer for indkøb og udbud i Solrød Kommune 13. december 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Retningslinjer for indkøb og udbud.... 2 2. Politiske

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Indledning... 2 Jura... 2 Udbudsformer... 4 Tærskelværdier og egnethedsvurdering... 5 Egnethed... 6 Kædeansvar i kontrakter... 7 Idekatalog over sociale

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. for. Ishøj Kommune

INDKØBSPOLITIK. for. Ishøj Kommune INDKØBSPOLITIK for Ishøj Kommune Godkendt af Ishøj Byråd den 6. december 2005 2 1. Overordnede formål. Økonomiudvalget fastsætter ifølge 7 i kommunens styrelsesvedtægt regler om samordning af kommunens

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. Inspiration til udbudspolitikken. København, den 13. december 2007

Konkurrenceudsættelse. Inspiration til udbudspolitikken. København, den 13. december 2007 Konkurrenceudsættelse Inspiration til spolitikken København, den 13. december 2007 / 1. Indledning Dette er en mini-guide til det strategiske arbejde med spolitik i perioden 2007-2010. Målet er at give

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Terminologi der ofte anvendes om udbud af entreprise inden for bygge- og anlægsbranchen.

Terminologi der ofte anvendes om udbud af entreprise inden for bygge- og anlægsbranchen. 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Patientsikkerhed og effektivitet... 6 3 Målopfyldelse... 7 4 Udbudskategorier... 8 4.1 Udlicitering... 8 4.1.1 Medarbejderhensyn og -inddragelse... 9 4.1.2 Omkostningsberegning

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune Annonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Natur og Miljø udbyder herved udførelse af grøn pleje i Natur og Miljøs distrikt Syd. Udbuddet gennemføres som et begrænset

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Udbudsbetingelser Stevns Kommune

Udbudsbetingelser Stevns Kommune Udbudsbetingelser Stevns Kommune Indhold 1. Indledning... 1 2. Udbudsmaterialet... 4 3. Tidsplan for udbudsprocessen... 5 3.1. Anmodninger om yderligere oplysninger... 5 3.2. Frist for modtagelse af tilbud...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere