19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007"

Transkript

1 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

2 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og alle ministre, jf. 3 i lov om statsrevisorerne og 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. København 2008 Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, 18: Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger Rigsrevisionens beretning til Folketinget og alle ministre. Samtlige ministre afgiver en redegørelse til beretningen. Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til ministrenes redegørelser. På baggrund af ministrenes redegørelser og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen, hvilket forventes at ske ultimo marts Ministrenes redegørelser, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i april måned i dette tilfælde Endelig betænkning over statsregnskabet 2007, som afgives i 2009.

3 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Christiansborg Prins Jørgens Gård København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Hjemmeside: ISSN ISBN

4 STATSREVISORERNES BEMÆRKNING Statsrevisorernes bemærkning BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2007 Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for 2007 er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Regnskaberne er samlet set aflagt i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter. Rigsrevisionen har dog taget forbehold vedrørende regnskaberne for Forsvarskommandoen og Banedanmark. Hovedparten af de udførte revisioner (89 %) fik bedømmelsen meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Statsrevisorerne skal således pege på, at der blandt statens virksomheder er eksempler på velfungerende og meget tilfredsstillende regnskabsforvaltning, jf. beretningens pkt. 25. Revisionen har dog også afdækket en række svagheder i regnskabsforvaltningen og fejl i regnskaberne, bl.a. utilstrækkelige regnskabsmæssige afstemninger og kontroller vedrørende status, jf. pkt. 27. Statsrevisorerne, den 24. november 2008 Peder Larsen Henrik Thorup Helge Adam Møller Svend Erik Hovmand Mogens Lykketoft Manu Sareen Statsrevisorerne konstaterer, at nogle af disse fejl er opstået i forbindelse med den fortsatte implementering af omkostningsreformen. Statens virksomheder har løst en væsentlig og udfordrende opgave med at indføre de nye omkostningsbaserede bevillinger i 2007, ny likviditetsordning og ændret regnskabsmæssig behandling i status. Statsrevisorerne kritiserer på Finansministeriets område at det for 4. år i træk må konstateres, at Økonomistyrelsens dokumentation i sager om tjenestemandspensioner er mangelfuld. Statsrevisorerne kritiserer på Skatteministeriets område at SKAT har fastsat og opgjort opfyldelsen af målet for restanceinddrivelsen på et usikkert grundlag. SKAT har således opgjort en bedre målopfyldelse end den faktiske, hvilket bl.a. har udløst en for høj resultatløn til chefer i SKAT. Statsrevisorerne kritiserer på Justitsministeriets område at Rigspolitiet har fejlregistreret vægtafgift og afskrevet 914,9 mio. kr. på et ufuldstændigt grundlag, hvilket har medført fejl i statsregnskabet. Staten har dog ikke lidt et økonomisk tab. Statsrevisorerne bemærker på Forsvarsministeriets område at Forsvarsministeriets samlede driftsregnskab er rigtigt, men at der er taget forbehold for rigtigheden af en række statusposter vedrørende Forsvarskommandoen at regnskabsforvaltningen trods forbedringer for 3. år i træk ikke er helt tilfredsstillende i Forsvarskommandoen

5 STATSREVISORERNES BEMÆRKNING at regnskabsforvaltningen ikke er helt tilfredsstillende i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og Forsvarets Materieltjeneste at statens endelige tab ved forsvarets anskaffelse, drift og afvikling af det ubemandede overvågningsfly Tårnfalken netto kan opgøres til 321,9 mio. kr. Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstillende, at forsvaret ikke har været i stand til at fremskaffe al grunddokumentation for de udgifter, som er registreret i regnskabet. Statsrevisorerne kritiserer på Beskæftigelsesministeriets område at Arbejdsskadestyrelsens regnskab ikke var rigtigt, og at styrelsen ikke overholdt bevillingerne på grund af ukorrekt opgørelse af gebyrindtægterne at Arbejdsmarkedsstyrelsen har overskredet bevillingen vedrørende voksenlærlingeordningen, som er en del af beskæftigelsesindsatsen i de statslige jobcentre. Bevillingen blev ved aktstykke forhøjet med 40 mio. kr. så sent som i november På trods af merbevillingen blev bevillingen overskredet med 41,3 mio. kr. Statsrevisorerne kritiserer på Undervisningsministeriets område at der var fejl i regnskabet for Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner at det ikke kan afgøres, hvorvidt status er rigtig i regnskabet for CIRIUS på grund af manglende afstemninger og kontroller af relevante konti i regnskabet. Statsrevisorerne kritiserer på Transport- og Energiministeriets område at Vejdirektoratets årsrapport for 2. år i træk ikke var helt tilfredsstillende at Naviairs regnskab ikke var rigtigt på grund af utilstrækkelige afstemninger og kontroller og ukorrekte afskrivninger at Naviair i strid med rigsrevisorloven og uden materiel og bevillingsmæssig hjemmel havde hyret et privat revisionsfirma til at revidere Naviairs regnskab. Statsrevisorerne bemærker, at Transport- og Energiministeriets samlede regnskab er rigtigt, men at der er taget forbehold for Banedanmarks balance vedrørende infrastrukturaktiver. Revisionen af EU-midler i Danmark Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at regnskaberne for EU-områderne for 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler, jf. beretningens kap. IV. Rigsrevisionen erklærer således, at de danske regnskaber viser et retvisende billede af tilskud, afgifter og bidrag fra EU-områderne i Rigsrevisionen vurderer også, at de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne på EU-området, som helhed er lovlige og formelt rigtige. Rigsrevisionen vurderer dog, at afregningen af told og landbrugsafgifter mv. ikke er retvisende, idet afregningen indeholder væsentlige fejl. Statsrevisorerne bemærker hertil, at SKAT bør gøre en målrettet indsats for at nedbringe antallet af fejl og ufærdige angivelser.

6 STATSREVISORERNES BEMÆRKNING Udvalgte emner I beretningens kap. V gennemgås 4 udvalgte emner. Hertil skal Statsrevisorerne bemærke: Projekttilskud fra EU til statslige virksomheder at virksomhederne generelt ikke håndterer regnskaberne for EU-tilskud korrekt, idet Rigsrevisionens gennemgang viste en fejlprocent på 78 %. Virksomhederne anbefales at søge rådgivning hos Forsknings- og Innovationsstyrelsens Euro- Center at Europa-Kommissionen har forenklet reglerne for 7. rammeprogram, hvilket indebærer lavere transaktions- og administrationsomkostninger hos de statslige virksomheder, som søger EU-tilskud. Virksomhedernes administration af likviditetsordningen at 20 % af virksomhederne ikke overholdt kravene til administration af likviditetsordningen at hovedparten af virksomhederne ikke bogførte årets resultatdisponering/bevillingsafregning korrekt at det er omstændeligt at kontrollere virksomhedernes overholdelse af lånerammen at regelsættet ikke er tilstrækkeligt klart hvilket Statsrevisorerne samlet set finder utilfredsstillende. Styring og administration af lønforhold ved erhvervsskolerne at der siden Statsrevisorernes tidligere beretninger nr. 11/92 og nr. 13/97 er sket forbedringer af styringen og administrationen af løn- og ansættelsesforhold ved erhvervsskolerne at Undervisningsministeriet foretager det fornødne tilsyn med erhvervsskolerne på løn- og ansættelsesområdet. 6 kommuners administration af førtidspensionsområdet at kommunernes administration på området har gennemgået en udvikling, så intentionerne i førtidspensionsreformen fra 2003 generelt efterleves, skønt det forventede fald i antallet af førtidspensionstilkendegivelser er udeblevet at der er behov for, at Velfærdsministeriet mere tydeligt kommunikerer muligheden for at tilkende førtidspension med krav om efterfølgende revurdering.

7

8 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2007

9

10 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet... 3 II. De væsentligste sager under ministerområderne... 5 III. De enkelte ministerområder... 7 A. 5. Statsministeriet... 7 B. 6. Udenrigsministeriet C. 7. Finansministeriet D. 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet E. 9. Skatteministeriet F. 11. Justitsministeriet G. 12. Forsvarsministeriet H. 15. Socialministeriet I. 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet J. 17. Beskæftigelsesministeriet K. 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration L. 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling M. 20. Undervisningsministeriet N. 21. Kulturministeriet O. 22. Kirkeministeriet P. 23. Miljøministeriet Q. 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri R. 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender S. 28. Transport- og Energiministeriet IV. Erklæring om revisionen af EU-midler i Danmark V. Udvalgte emner A. Projekttilskud fra EU til statslige virksomheder B. Virksomhedernes administration af likviditetsordningen C. Styring og administration af lønforhold ved erhvervsskolerne D. 6 kommuners administration af førtidspensionsområdet VI. Statsregnskabet VII. Baggrundsoplysninger om revisionen Bilag 1. Bedømmelser pr. virksomhed og revision

11

12 INTRODUKTION 1 Introduktion 1. Rigsrevisionen har revideret statsregnskabet og afgiver denne beretning om revisionen af statsregnskabet for Afgivelsen sker i henhold til 17, stk. 1, i rigsrevisorloven 1). Det fremgår heraf, at rigsrevisor undersøger fuldstændigheden af statsregnskabet og sammenholder bevillings- og regnskabstal og afgiver en beretning herom til Statsrevisorerne. 2. De enkelte afsnit i beretningen har været forelagt de relevante ministerier i udkast i overensstemmelse med rigsrevisorlovens 17, stk. 3. Ministeriernes bemærkninger er i videst muligt omfang indarbejdet i beretningen. 3. Ministerierne skal afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Redegørelsen skal afgives inden 2 måneder efter det tidspunkt, hvor Statsrevisorerne fremsender beretningen til ministerierne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 2. Ved kongelig resolution af 23. november 2007 blev der foretaget en række ændringer i ministeriernes ressortansvar, ligesom enkelte ministerier blev nedlagt, og nye ministerier oprettet. Beretningen er opbygget efter samme struktur som statsregnskabet for Dette medfører, at der under ministerområderne er omtalt virksomheder, som nu er underlagt nye ministre. Det er således de nye ministre, der skal afgive redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. 4. Rigsrevisor Henrik Otbo har i brev til Folketingets formand af 14. april 2008 i henhold til 14, stk. 1, nr. 2, jf. 15, stk. 3, i instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold til offentligheden samt sagsbehandling erklæret sig personligt inhabil i forhold til nogle konkrete 2) sager vedrørende SKATs regnskab under statsregnskabets 9. Skatteministeriet. Sagerne er omtalt i beretningens pkt Folketingets formand har efter høring af Statsrevisorerne og forhandling med næstformændene i brev af 15. maj 2008 udpeget tidligere rigsrevisor Jørgen Mohr som sætterigsrevisor til at behandle de forhold, hvor rigsrevisor er inhabil. Sætterigsrevisor har derfor erklæret sig om den del af statsregnskabet, der vedrører SKAT under 9. Skatteministeriet, jf. pkt Beretningen indledes med Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet underskrevet af rigsrevisor og sætterigsrevisor (kap. I). De følgende 6 kapitler og bilag indeholder en række uddybende oplysninger til erklæringen. 6. I kap. II henvises til de væsentligste sager behandlet under ministerområderne. 1) 2) Rigsrevisorloven fremgår af lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 samt de ændringer, der følger af lov nr. 590 af 13. juni Instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold til offentligheden samt sagsbehandling fremgår af bekendtgørelse nr. 447 af 6. maj 1992 som ændret ved bekendtgørelse nr. 129 af 24. februar 1999 og bekendtgørelse nr. 716 af 17. maj 2006.

13 2 INTRODUKTION 7. Selve behandlingen af sagerne findes i kap. III, der omhandler de 19 ministerområder. Hvert ministerium gennemgås særskilt. Gennemgangen af hvert ministerområde indledes med Rigsrevisionens vurdering af ministerområdet. Efter vurderingen beskrives baggrundsoplysninger samt omfanget og resultatet af den revision, som Rigsrevisionen har udført på ministerområdet. Afslutningsvis omtales en række udvalgte sager. Omtalen af de enkelte udvalgte sager indledes med Rigsrevisionens vurdering af det reviderede område. Herefter følger de væsentligste revisionsresultater, virksomhedens initiativer og Rigsrevisionens vurdering af initiativerne. 8. I kap. IV er revisionen af EU-midler i Danmark omtalt. Danmark modtager hvert år midler fra EU, ligesom Danmark afregner told og landbrugsafgifter mv. samt moms- og BNI-bidrag til EU. I kapitlet er der afgivet en erklæring om EU-midler i Danmark. 9. Under overskriften Udvalgte emner har Rigsrevisionen gennemgået 4 emner i kap. V. Det drejer sig om: projekttilskud fra EU til statslige virksomheder (A), virksomhedernes administration af likviditetsordningen (B), styring og administration af lønforhold ved erhvervsskolerne (C) samt 6 kommuners administration af førtidspensionsområdet (D). De 2 førstnævnte emner vedrører mere end ét ministerområde og går dermed på tværs af ministerområder, mens de sidste 2 emner alene vedrører henholdsvis Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet. 10. I kap. VI gennemgås statsregnskabets hovedtal for driftsregnskabet og anlægsregnskabet. Kapitlet omhandler endvidere statens status og de korrektioner, der er foretaget i forhold til statens status ultimo 2006 (primokorrektioner), samt omkostningsreformens indvirkning på statens status. 11. I kap. VII er samlet en række baggrundsoplysninger vedrørende opfølgning fra sidste års beretning, den udførte revision og regnskabstyper/-principper. Endvidere omtales Rigsrevisionens 4-trins-karakterskala, der går fra meget tilfredsstillende til ikke tilfredsstillende. 12. Rigsrevisionens bedømmelser pr. virksomhed og revision på ministerområderne fremgår af bilag 1.

14 ERKLÆRING OM STATSREGNSKABET 3 I. Erklæring om statsregnskabet Indledning 13. Rigsrevisionen har revideret statsregnskabet for finansåret 2007 og har som led heri undersøgt fuldstændigheden af statsregnskabet og sammenholdt bevillings- og regnskabstal, jf. rigsrevisorlovens 17, stk. 1. Revisionen omfatter også EU-midler i Danmark. Danmark modtager hvert år midler fra EU, ligesom Danmark afregner told og landbrugsafgifter mv. samt moms- og BNI-bidrag til EU. Revisionen af EU-midler i Danmark er omtalt i kap. IV, hvor der er afgivet en erklæring om EU-midlerne. 14. Rigsrevisionen betragter med denne erklæring revisionen af statsregnskabet for 2007 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet i denne beretning, bliver vurderet på ny. Den udførte revision 15. Revisionen er planlagt og udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Rigsrevisionen efterprøver ikke alene rigtigheden af statens regnskab, men undersøger også en række aspekter vedrørende forvaltningens overholdelse af bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 16. Rigsrevisionen har ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de anførte beløb og øvrige oplysninger i statsregnskabet. Revisionen er udført ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionen af statsregnskabet er udført som planlagt og med en dækning, som giver Rigsrevisionen et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere statsregnskabet. Revisionsprincipper mv. er nærmere omtalt i kap. VII. Baggrundsoplysninger om revisionen. Konklusion 17. Det er Rigsrevisionens vurdering, at statsregnskabet for 2007 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at der samlet set er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 18. Rigsrevisionen har taget forbehold vedrørende regnskaberne for Forsvarskommandoen og Banedanmark. Forbeholdene vedrører usikkerhed om indregnede aktiver for i alt 65,3 mia. kr. samt en række afledte poster, jf. pkt og 611.

15 4 ERKLÆRING OM STATSREGNSKABET Revisionen har for enkelte andre virksomheders vedkommende afdækket svagheder ved regnskabsforvaltningen samt fejl i regnskaberne. Disse svagheder og fejl har haft indflydelse på vurderingen af de enkelte virksomheders regnskabsforvaltning og regnskaber. 19. De anførte forbehold, der omhandler usikkerheder, samt de anførte fejl og svagheder giver ikke Rigsrevisionen anledning til at tage forbehold for det samlede statsregnskab. Rigsrevisionen, den 12. november 2008 Henrik Otbo rigsrevisor /Bettina Jakobsen afdelingschef Konklusion vedrørende SKATs regnskab under statsregnskabets 9. Skatteministeriet 20. Rigsrevisor Henrik Otbo har i brev til Folketingets formand af 14. april 2008 i henhold til 14, stk. 1, nr. 2, jf. 15, stk. 3, i instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold til offentligheden samt sagsbehandling erklæret sig personligt inhabil i forhold til nogle konkrete sager vedrørende SKATs regnskab under statsregnskabets 9. Skatteministeriet. Sagerne er omtalt i beretningens pkt Folketingets formand har efter høring af Statsrevisorerne og forhandling med næstformændene i brev af 15. maj 2008 udpeget tidligere rigsrevisor Jørgen Mohr som sætterigsrevisor til at behandle de forhold, hvor rigsrevisor er inhabil. Sætterigsrevisor har derfor erklæret sig om den del af statsregnskabet, der vedrører SKAT under 9. Skatteministeriet. 21. Det er Rigsrevisionens vurdering, at regnskabet for SKAT under statsregnskabets 9. Skatteministeriet samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at der samlet set er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Rigsrevisionen, den 12. november 2008 Jørgen Mohr sætterigsrevisor /Bettina Jakobsen afdelingschef

16 DE VÆSENTLIGSTE SAGER UNDER MINISTEROMRÅDERNE 5 II. De væsentligste sager under ministerområderne 22. Rigsrevisor har i erklæringen om statsregnskabet vurderet, at statsregnskabet for 2007 samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Rigsrevisor har endvidere i erklæringen vurderet, at der samlet set er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 23. Vurderingerne er resultatet af en sammenvejning af de i alt 470 revisioner, som Rigsrevisionen har udført, samt resultatet af Rigsrevisionens bevillingskontrol af i alt hovedkonti på bevillingslovene. 24. Den samlede vurdering er baseret på, at den altovervejende del af revisionerne (89 %) resulterede i bedømmelsen tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, at der blev konstateret et begrænset antal fejl i regnskaberne, og at bevillingskontrollen gav anledning til relativt få bemærkninger (10), som var så væsentlige, at de er omtalt i denne beretning. 25. Rigsrevisionen skal fremhæve følgende sager, hvor Rigsrevisionen har vurderet virksomhedernes forretningsgange og interne kontroller som meget tilfredsstillende: Statsministeriets departements forretningsgange og interne kontroller på løn- og personaleområdet fungerede meget tilfredsstillende, jf. pkt Regnskabsforvaltningen var meget tilfredsstillende tilrettelagt i Statsgældsforvaltningen, Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, Forebyggelsesfonden og Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, jf. pkt Skatteministeriets departements forretningsgange og interne kontroller fungerede meget tilfredsstillende, jf. pkt Det Kongelige Bibliotek havde på en meget tilfredsstillende måde sikret, at der var foretaget regnskabsmæssige afstemninger og kontroller ved godkendelsen af regnskabet, jf. pkt Statens Arkiver havde på en meget tilfredsstillende måde sikret, at der var foretaget regnskabsmæssige afstemninger og kontroller ved godkendelsen af regnskabet, jf. pkt Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum havde på en meget tilfredsstillende måde sikret, at der var foretaget regnskabsmæssige afstemninger og kontroller ved godkendelsen af regnskabet, jf. pkt Fødevareministeriets departements forretningsgange og interne kontroller fungerede meget tilfredsstillende, jf. pkt I forbindelse med strukturreformen blev de tidligere amter nedlagt, og nettoformuen blev fordelt mellem kommunerne, regionerne og staten. Bortset fra skatterestancer og -bøder for i alt 520,6 mio. kr. har Rigsrevisionen ikke konstateret udeståender mellem de tidligere amter og Finansministeriet i forbindelse med opgørelsen af nettoformuen, jf. pkt

17 6 DE VÆSENTLIGSTE SAGER UNDER MINISTEROMRÅDERNE 27. Under de enkelte ministerområder er der omtalt en række sager om svagheder i regnskabsforvaltningen, fejl i virksomhedernes regnskaber og bemærkninger fra bevillingskontrollen. Rigsrevisionen skal pege på følgende sager: Økonomistyrelsens dokumentation af tjenestemandspensionssager var i flere tilfælde fortsat mangelfuldt dokumenteret, men var dog forbedret i forhold til tidligere år, jf. pkt Slots- og Ejendomsstyrelsens regnskab er samlet set rigtigt. Rigsrevisionen har konstateret fejl og usikkerhed for flere poster, især vedrørende status. De er dog ikke væsentlige i forhold til det samlede regnskab, jf. pkt SKATs målfastsættelse og opgørelse af målopfyldelsen for restanceinddrivelsen i 2007 hvilede på et usikkert grundlag, der indebar, at såvel måltallet som opgørelsen var for lav, jf. pkt Rigspolitiets uhensigtsmæssige bogføring af vægtafgift har medført fejl i statsregnskabet Rigspolitiet foretog afskrivning af 914,9 mio. kr. på et ufuldstændigt grundlag, og Rigspolitiet undlod at orientere Finansministeriet og Rigsrevisionen, inden afskrivningen fandt sted, jf. pkt Rigsrevisionen tager forbehold for Forsvarskommandoens status. Forbeholdet skyldes usikkerhed om indregnede materielle anlægsaktiver for 32,6 mia. kr. og varebeholdninger for 16,4 mia. kr. samt afledte virkninger på andre poster, jf. pkt Arbejdsskadestyrelsens regnskab var ikke rigtigt, fordi styrelsen har anvendt et forkert princip for indregning af indtægter i resultatopgørelsen, jf. pkt Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre har i strid med budgetreglerne overskredet bevillingen til løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede (voksenlærlingeordningen), jf. pkt Undervisningsministeriets departement har endnu ikke etableret en tilstrækkelig funktionsadskillelse i departementets it-system CØSA, selv om ministeren lovede dette iværksat allerede i foråret 2006, jf. pkt Der var væsentlige fejl i regnskabet for Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, fordi der ikke var foretaget tilstrækkelige regnskabsmæssige afstemninger og kontroller inden regnskabsafslutningen, jf. pkt Rigsrevisionen kunne på det foreliggende grundlag ikke udtale sig om, hvorvidt status i CIRIUS regnskab var rigtig, fordi CIRIUS ikke havde afstemt og dokumenteret alle relevante konti i relation til tilskudsområdet inden afslutningen af regnskabet, jf. pkt Vejdirektoratets infrastruktur og igangværende arbejder er netto opgjort 1,3 mia. kr. for højt i statsregnskabet, men er korrekt bogført i direktoratets interne regnskabssystem, jf. pkt Naviair havde i strid med rigsrevisorloven og uden bevillingsmæssig eller materiel hjemmel indgået aftale med et privat revisionsfirma om revision af Naviairs regnskab, jf. pkt Naviairs regnskab indeholder væsentlige fejl, fordi det ikke i tilstrækkelig grad er sikret, at der var foretaget basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller, inden regnskabet blev godkendt, ligesom Naviair har foretaget afskrivninger på anlæg i strid med reglerne, jf. pkt Rigsrevisionen er enig i Banedanmarks forbehold vedrørende indregnede infrastrukturaktiver for i alt 16,4 mia. kr., fordi aktivernes tilstedeværelse, ejerskab og værdiansættelse ikke kan verificeres i tilstrækkeligt omfang, jf. pkt. 611.

18 5. STATSMINISTERIET 7 III. De enkelte ministerområder A. 5. Statsministeriet RIGSREVISIONENS VURDERING AF MINISTEROMRÅDET Det er Rigsrevisionens vurdering, at Statsministeriets regnskab samlet set er rigtigt. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. a. Baggrundsoplysninger 28. Statsministeriet bestod i 2007 af departementet, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. 29. Statsministeriets bruttoudgifter og -indtægter i 2007 fremgår af tabel 1. Tabel 1. Statsministeriets bruttoudgifter og -indtægter i 2007 Mio. kr. Lønudgifter 60 Øvrige driftsudgifter 43 Tilskud 13 Bruttoudgifter i alt 116 Bruttoindtægter 2

19 8 5. STATSMINISTERIET 30. Statsministeriets aktiver og passiver ultimo 2007 fremgår af tabel 2. Tabel 2. Statsministeriets aktiver og passiver ultimo 2007 Mio. kr. Anlægsaktiver 45 Omsætningsaktiver 40 Aktiver i alt 85 Egenkapital 21 Hensættelser 1 Langfristet gæld 43 Kortfristet gæld 20 Passiver i alt 85 b. Den udførte revision 31. Rigsrevisionen har: foretaget bevillingskontrol af samtlige hovedkonti foretaget afsluttende revision af alle virksomheder gennemført 4 andre revisioner. 32. I tabel 3 er anført de bedømmelser, som revisionerne gav anledning til. Tabel 3. Bedømmelser på Statsministeriets område (Antal) Revisioner i alt Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Afsluttende revision 3 3 Revision i årets løb 2 2 Lønrevision 1 1 Udvidet gennemgang af årsrapporter 1 1 Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende I alt Det fremgår af tabel 3, at 1 område blev bedømt som meget tilfredsstillende og 6 områder som tilfredsstillende. En oversigt over samtlige bedømmelser pr. virksomhed og revision fremgår af bilag 1. c. Udvalgte sager 34. I det følgende omtales udvalgte sager, som revisionen har afdækket. Forholdene har sammen med de øvrige revisionsresultater dannet baggrund for Rigsrevisionens samlede vurdering af ministerområdet. Omtalen omfatter: revision i årets løb ved departementet lønrevision ved departementet.

20 5. STATSMINISTERIET 9 Revision i årets løb ved departementet Rigsrevisionens vurdering af det reviderede område 35. Revisionen viste, at regnskabsaflæggelsen var rigtig, og at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen var i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. De gennemgåede forretningsgange og interne kontroller fungerede tilfredsstillende og opfyldte generelt de krav, der stilles til en god og pålidelig regnskabsforvaltning. Forretningsgangene og de interne kontroller medvirkede dermed til at sikre regnskabets rigtighed. De væsentligste revisionsresultater 36. Gennemgangen af den regnskabsmæssige registrering viste, at departementet har afgrænset bogholderifunktionen klart og betryggende, og at den løbende bogføring er nøjagtig, fuldstændig og godt dokumenteret. Endvidere foretager departementet månedligt afstemninger af samtlige statuskonti og følger løbende op på eventuelle udeståender. En stikprøvevis gennemgang af bilag viste, at beløb, konteringer og attestationer/godkendelser mv. med enkelte undtagelser var korrekte, og at dispositionerne var i overensstemmelse med bevillinger og love mv. Begrundelsen for omposteringer var dog ikke i alle tilfælde dokumenteret på omposteringsbilagene. Departementet oplyste, at procedurerne vedrørende omposteringsbilag ville blive ændret. Gennemgangen af departementets administration af likviditetsordningen viste, at departementet havde etableret faste rutiner til kvartalsvis opfølgning på afskrivninger og nyanskaffelser vedrørende anlæg og kvartalsvist foretog de afledte flytninger mellem finansieringskontoen og langfristet gæld. Departementets forretningsgange og interne kontroller vedrørende beregning og udbetaling af statsydelse til dronningen og årpenge til medlemmer af kongehuset fungerede meget tilfredsstillende. Lønrevision ved departementet 37. Revisionen viste, at lønregnskabet var rigtigt. Ved lønregnskabet forstås det lønforbrug, der er registreret i virksomhedens lønsystem. De gennemgåede forretningsgange og interne kontroller på løn- og personaleområdet var meget tilfredsstillende og blev efterlevet. Forretningsgangene og de interne kontroller opfyldte dermed de krav, der stilles til en god og pålidelig personale- og lønforvaltning. En stikprøvevis gennemgang af løn- og personalesager viste, at dispositionerne samlet set var i overensstemmelse med love, overenskomster og andre regler, der gælder for statslige ansættelsesmyndigheder. Statsministeriets departements forretningsgange og interne kontroller på løn- og personaleområdet fungerede meget tilfredsstillende. 38. Ved vurderingen lagde Rigsrevisionen især vægt på, at den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaverne var hensigtsmæssig, og at personale- og lønpolitikker levede op til Finansministeriets retningslinjer, ligesom departementet havde etableret sikre og hensigtsmæssige forretningsgange for håndtering af særlige ydelser. Videre foregik departementets løn- og personaleadministration sikkert, og der var hensigtsmæssige procedurer og forretningsgange på områderne.

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for November 2008

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for November 2008 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2007 November 2008 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2007 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Statsrevisorerne 2006-07 Beretning nr. 16 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Offentligt 16/06 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Beretning fra rigsrevisor fremsendt til

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2010. November 2011

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2010. November 2011 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2010 November 2011 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2010 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. De væsentligste revisionsresultater...

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2002

revisionen af statsregnskabet for 2002 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2002 November 2003 RB C601/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 11 A. Lovgrundlag...

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2004

revisionen af statsregnskabet for 2004 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2004 November 2005 RB C601/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Erklæring om statsregnskabet for 2004... 5 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Revision af statsregnskabet for 2006

Revision af statsregnskabet for 2006 Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Finansministeren Revision af statsregnskabet for 2006 J.nr. 006-50 Vedlagt fremsender jeg svar på Beretning til Statsrevisorerne om revision af statsregnskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 22 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 Offentligt 22/2011 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011 22/2011 Beretning om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr.

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18 2004 om revision af statsregnskabet for 2004 Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B. Konklusion på den udførte revision...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Ministerredegørelse vedrørende beretningen om statsregnskabet 2005 Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Statens Ejendomsinformationssystem (SE) (beretning nr. 6/01) I. Indledning 1. I

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere