RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04"

Transkript

1 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, af 23. april 2003 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge finansministerens, beskæftigelsesministerens og socialministerens initiativer med henblik på at styrke administrationen af satsreguleringspuljen. Jeg ville desuden følge finansministerens og socialministerens initiativer med henblik på at sikre større åbenhed og gennemsigtighed i forbindelse med administrationen af puljen. II. Finansministeriets initiativer til styrkelse af administration af satsreguleringspuljen 2. Som nævnt i mit notat skulle den fremtidige administration af satsreguleringspuljen foregå i et nyudviklet IT-system, der fremover skulle administreres af Finansstyrelsen (nu en del af Økonomistyrelsen). Desuden skulle der udarbejdes en vejledning til ressortministerierne vedrørende håndtering af satspuljebevillingerne. Økonomistyrelsen har oplyst, at administrationen af satsreguleringspuljen nu foregår i styrelsens Navision Stat. Der er således kun et begrænset antal personer, der har adgang til at ændre i oplysningerne, ligesom man i systemet kan se, hvem der ændrer

2 - 2 - i oplysningerne. Beregninger kan i et vist omfang ske i regneark, men det endelige resultat gemmes i Navision Stat. Jeg kan desuden konstatere, at der på Økonomistyrelsens hjemmeside nu ligger en vejledning til ministerierne om administrationen af satsreguleringspuljen. Økonomistyrelsen vil ifølge vejledningen årligt følge op på eventuelle ændringer af bevillingerne, forbrug og opsparing af midlerne samt administrationsudgifterne. Desuden er der i vejledningen sket en præcisering af reglerne for efterregulering af bevillinger, eventuel ophævelse af et initiativ, omprioritering af midler og håndtering af opsparing. Ligeledes er der beskrevet en procedure for forelæggelse af oplysninger om nye initiativer for forligspartierne. 3. Lov om en satsreguleringsprocent blev vedtaget den 28. maj I loven er formålet med satsreguleringspuljen præciseret, og det er fastsat, at den nærmere anvendelse af puljebeløbet i overensstemmelse med tidligere praksis sker på finansloven. Jeg kan konstatere, at det lovmæssige grundlag for satsreguleringspuljen er styrket, herunder en egentlig lovfæstelse af formålet med puljen. 4. Jeg kan desuden konstatere, at der på Økonomstyrelsens hjemmeside nu ligger oplysninger om puljens beregning og akkumulerede størrelse. Der findes desuden en oversigt over beregningen af årets puljebeløb samt en oversigt over samtlige igangværende projekter finansieret af satsreguleringspuljen. Disse oplysninger giver efter min vurdering åbenhed og gennemsigtighed med puljens tilblivelse og anvendelse. III. Socialministeriets initiativer vedrørende styrkelse af administrationen af satsreguleringspuljen 5. Socialministeriet har oplyst, at ministeriet i forbindelse med udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 har udarbejdet en nærmere beskrivelse af, hvad forslagene, der finansieres af satsreguleringspuljen, skal indeholde. Forslagene skal bl.a. indeholde beskrivelse af overordnet formål, baggrund og sammenhæng med andre initiativer, overordnet strategi, styringsinstrumenter, konkret output og forventet effekt, økonomi samt formidling og evaluering.

3 Socialministeriet har desuden oplyst, at efter vedtagelse af forslagene skal der for hver ny pulje, der finansieres af satsreguleringspuljen, udarbejdes en beskrivelse af mål, tidsplaner for implementering mv. Disse beskrivelser sendes derefter til endelig godkendelse hos satspuljeordførerne. Efter godkendelsen udarbejdes der konkrete vejledninger mv. for projekterne. Det tilstræbes i videst muligt omfang at opstille konkrete og målbare mål for de projekter, der bevilges støtte i de enkelte puljer. 7. Socialministeriet har ligeledes oplyst, at ministeriet i oktober 2003 har afsluttet et projektarbejde, der resulterede i en række konkrete forslag til nedbringelse af videreførselsbeløbene. Størstedelen af forslagene er nu ved at blive implementeret. Bl.a. vil der blive indført en fast standard for registrering af puljemidler reserveret til forbrug samt gennemgang af opsparing og forbrug inden satspuljeforhandlingerne med henblik på muligheden for omkontering til andre formål eller tilbageførsel til satsreguleringspuljen. Ministeriet har bemærket, at det er vanskeligt at følge trækket på de lovbundne bevillinger, der som hovedregel udbetales via de kommunale bloktilskud. Forbruget vil dels kunne variere afhængig af udviklingen i modtagerkredsen, og dels vil det kunne påvirkes af andre regelændringer, så det reelle forbrug som følge af det satspuljefinansierede tiltag kan være umuligt at isolere. Det fremgår af Økonomistyrelsens vejledning, at når der fremover vedtages nye initiativer finansieret af satsreguleringspuljen, beslutter satspuljepartierne, om der skal ske efterregulering af de konkrete bevillinger, og hvordan efterreguleringen i givet fald skal ske. Jeg kan konstatere, at det herved er sikret, at der ved fremtidige lovbundne bevillinger finansieret af satsreguleringspuljen tages konkret stilling til, om der skal følges op på forbruget. 8. Socialministeriet har desuden oplyst, at ministeriets tilsyn med projekterne sikres via regnskabs- og rapportkrav. Alle tilskudsmodtagere skal aflægge et revideret regnskab for tilskuddet. Socialministeriet har tidligere oplevet en uensartethed i projekternes afrapportering, hvilket har svækket ministeriets tilsyn. Derfor har ministeriet i foråret 2002 udarbejdet et standardiseret statusskema, som tilskudsmodtagere skal udfylde for opretholdelse af tilskuddet. Ministeriets tilsyn baserer sig på disse statusskemaer.

4 - 4 - Derudover vurderer ministeriet konkret for hvert projekt, om der er behov for ekstern evaluering af det konkrete projekt, eller om der skal være en tværgående evaluering af en række projekter med samme fokuspunkter. Dog skal udgifterne til evaluering altid stilles i forhold til projektets størrelse og karakter. Jeg er enig med ministeriet i, at udgifterne til tilsyn og evaluering altid skal stilles i forhold til tilskuddets størrelse. Samtidigt finder jeg ministeriets statusskema velegnet til tilrettelæggelse af ministeriets tilsyn. Jeg forventer, at ministeriet reagerer, såfremt gennemgang af statusskemaer og regnskaber indikerer, at der er problemer med et konkret projekt. 9. Jeg fandt desuden i notatet, at det var rigtigst, hvis Socialministeriet i lighed med Beskæftigelsesministeriet fik indsat en tekstanmærkning på finansloven, der giver ministeren bemyndigelse til at udforme et administrationsgrundlag. Socialministeriet har oplyst, at ministeriet vil tage kontakt til Finansministeriet med henblik på at undersøge mulighederne for at få indsat en tekstanmærkning på finansloven for IV. Beskæftigelsesministeriets initiativer vedrørende administrationen af satsreguleringspuljen 10. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at det i de tilfælde, hvor det er muligt, budgetteres med konkrete aktivitetsforventninger på finansloven. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, søger ministeriet i opstillingen af det administrative forvaltningsgrundlag for den enkelte pulje at klargøre formål, mål, målgruppe, ansøgerkreds, aktiviteter, der kan ydes tilskud til mv., inden puljen disponeres. Det er et krav, at projektbeskrivelser indeholder en konkret angivelse af operationelle og målbare slut- og delmål. Den styrelse, der har ansvaret for et konkret projekts gennemførelse, har ligeledes ansvaret for at sikre, at der indgås aftale med projektstiller om den konkrete udmøntning af projektet samt om efterfølgende evaluering, afrapportering, regnskab og revision. Jeg kan konstatere, at Beskæftigelsesministeriet har taget initiativ til forbedring af budgetteringsgrundlaget ved, at det nu er et krav til projektbeskrivelserne, at de skal indeholde operationelle og målbare mål.

5 - 5 - V. Afslutning 11. Jeg kan konstatere, at Finansministeriet har styrket administrationen af satsreguleringspuljen ved, at administrationen fremover foregår i Navision Stat, ligesom der er udarbejdet en vejledning til ressortministerierne. Ligeledes har Finansministeriet sikret større åbenhed og gennemsigtighed ved at offentliggøre oplysninger om puljens beregning og akkumulerede størrelse på Økonomistyrelsens hjemmeside. På Socialministeriets område kan jeg ligeledes konstatere, at der er taget en række initiativer til styrkelse af administrationen af satsreguleringspuljen, heriblandt forbedring af budgetteringsgrundlaget samt nedbringelse af videreførselsbeløb. Desuden vil ministeriet arbejde for, at der på Finanslov 2005 bliver indsat en tekstanmærkning, der giver ministeren bemyndigelse til at udforme et administrationsgrundlag. Endelig kan jeg konstatere, at Beskæftigelsesministeriet har taget initiativ til forbedring af budgetteringsgrundlaget ved, at projektbeskrivelserne fremover skal indeholde operationelle og målbare mål. Samlet set finder jeg ministeriernes initiativer tilfredsstillende, og jeg betragter hermed beretningssagen for afsluttet. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark Beretning til statsrevisorerne om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark November 2004 RB A203/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold:

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold: Side 1 Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger Indledning Revisionen af landsregnskabet og andre offentlige regnskaber samt behandlingen og godkendelsen i Lagtinget er vigtige elementer i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere