1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN REGELGRUNDLAG M.V TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4"

Transkript

1 UNDERVISNINGSMINISTERIETS SELVEJELOVINSTRUKS 1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN REGELGRUNDLAG M.V TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V OPGØRELSE OG INDBERETNING AF STUDENTERÅRSVÆRK (STÅ) REVISORATTESTATION FORSKUDSGRUNDLAG FOR INSTITUTIONENS STUDENTERÅRSVÆRK TILSKUDSPRINCIPPER RESSOURCEUDLØSENDE ENHEDER BEREGNING OG UDBETALING AF TILSKUD BYGNINGSTAXAMETER MOMSKOMPENSATIONSORDNING SÆRLIGE LÅN OG TILSKUD TILSKUD TIL ÅBEN UDDANNELSE INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED SAMT ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER ADMINISTRATIVE SYSTEMER XAL-STAT STATENSLØNSYSTEM (SLS) ØVRIGE ADMINISTRATIVE SYSTEMER REVISION AF ADMINISTRATIVE SYSTEMER KONTOPLANER ARTKONTOPLAN FORMÅLSKONTOPLAN NULSTILLING AF DRIFT KANTINEDRIFT VED SELVEJELOVINSTITUTIONER STATENS SELVFORSIKRINGSORDNING Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 1 af 19

2 Bilag til Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks: Bilag 1.01 Artskontoplan Bilag 1.02 Formålskontoplan Bilag 1.03 Vejledning til Formålskontoplan Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 2 af 19

3 1. Institutioner omfattet af instruksen Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks gælder for institutioner, grupper af institutioner samt centre for videregående uddannelse m.v., der er godkendt i henhold til lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 2. december 2004 (selvejeloven): Centre for Videregående Uddannelse Selvejende lærerseminarier Selvejende pædagogseminarier Selvejende ernærings- og husholdningsøkonomseminarier Selvejende håndarbejdsseminarier Selvejende Sociale Højskoler Den frie Lærerskole i Ollerup Den Grafiske Højskole Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation Danmarks Forvaltningshøjskole Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL), der er godkendt efter selvejeloven, anvender Erhvervsskolernes økonomisystem, EASY-Ø. Som konsekvens heraf er institutionen omfattet af Undervisningsministeriets DEL-Regnskabsinstruks. 2. Regelgrundlag m.v. Gældende bekendtgørelser udstedt i henhold til selvejeloven er: Bekendtgørelse nr. 919 af 18. november 2003 om tilskudsudbetaling m.v. til Centre for Videregående Uddannelser og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. med senere ændringer (Tilskudsbekendtgørelsen). Krav til Undervisningsministeriets instruks for Selvejelovinstitutioner er fastsat i tilskuds-bekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 780 af 4. september 2003 om regnskab for Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. med senere ændringer (Regnskabsbekendtgørelsen). Krav til udarbejdelse af årsrapport er fastsat i regnskabsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om revision og tilskudskontrol m.m. ved Centre for Videregående uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. med senere ændringer (Revisionsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr af 16. december 1996 om revision ved Den frie Lærerskole. Bekendtgørelse nr. 929 af 19. november 2002 om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner. Bekendtgørelse nr. 420 af 23. maj 2001 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet. Bekendtgørelse nr. 254 af 3. april 2003 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser. Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 3 af 19

4 Bekendtgørelse nr. 544 af 26. juni 2002 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner. Endvidere bemærkes: Institutionerne skal følge de af Finansministeriet fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen, jf. selvejelovens 20, stk. 1. Institutionerne er omfattet af den til enhver tid gældende budgetvejledning udstedt af Finansministeriet, jf. tilskudsbekendtgørelsens 7. Såfremt en institution ikke overholder betingelserne for tilskud eller lån, kan Undervisningsministeriet tilbageholde tilskud helt eller delvis eller kræve tilskud eller lån tilbagebetalt, jf. tilskudsbekendtgørelsens 6, stk. 2. Bekendtgørelse nr. 774 af 19. november 1990 om selvejende uddannelsesinstitutioners formueopgørelse pr. 31. december 1990 m.v. er fortsat gældende. Krav til udarbejdelse af budgetter fremgår af tilskudsbekendtgørelsens 10. Institutionerne skal udarbejde og følge en intern regnskabsinstruks vedrørende regnskabsvæsenets tilrettelæggelse i institutionen, jf. tilskudsbekendtgørelsens 6, nr. 4. Instruksen skal være udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen samt vejledning af 21. juni 2001 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Instruksen skal være underskrevet af institutionens rektor/institutionsleder samt bestyrelsesformand og være påtegnet af institutionens revisor. Instruksen indsendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen efter gældende regler, jf. Undervisningsministeriets Paradigme til Regnskabsinstruks. Institutionerne skal følge kravene i Undervisningsministeriets Myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagstal samt til de studieadministrative systemer ved de videregående uddannelsesinstitutioner. Kravene retter sig mod institutionernes studieaktivitetsregistrering og øvrige studieadministration, uanset hvordan den pågældende institution konkret tilrettelægger sin studieadministration. Kravene omfatter derfor både de studieadministrative edb-systemer og de omkringliggende forretningsgange, interne kontroller m.v. Kravene skal opfyldes af den enkelte institution, uanset om den bruger et fællesudviklet edb-system som STADS eller SIS eller et andet, evt. eget udviklet edbsystem. Institutionens forretningsgange, interne kontroller m.v. skal derfor tilrettelægges, så det samlede studieadministrative system opfylder kravene. 3. Tilskud til ordinær uddannelse m.v. 3.1 Opgørelse og indberetning af studenterårsværk (STÅ) Til brug for beregning og udbetaling af Undervisningsministeriets tilskud til institutionerne foretager institutionerne en optælling af faktiske studenterårsværk. Institutionerne indberetter aktivitet to gange årligt, dvs. primo marts for perioden 1/9-xx til 28/2-yy (29/2-yy) og primo september for perioden 1/3-yy til 31/8-yy. (xx = forgående år og yy = indeværende år). Der indberettes desuden optagstal pr. 1. marts og 1. oktober. Indberetningen sker via Undervisningsministeriets Indberetnings- og brevportal eller via SIS. Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 4 af 19

5 3.2 Revisorattestation Institutionsrevisoren kontrollerer og attesterer, at opgørelsen af studenterårsværk til brug for fastlæggelse af tilskud er korrekte, jf. revisionsbekendtgørelsen. Revisors attestation skal opfylde gældende erklæringsbekendtgørelse og revisionsstandard Fortrykt revisorerklæring findes på Undervisningsministeriets Indberetnings- og brevportal. 3.3 Forskudsgrundlag for institutionens studenterårsværk Der beregnes forskud til undervisningsaktivitet samt tilskud til fællesudgifts- og bygningstaxameter på baggrund af grundlagsårets aktivitet. I månederne januar til marts udbetales forskud til undervisnings-, praktik- og færdiggørelsestaxameter. I marts måned indberettes aktivitet for efterårssemestret. I april modregnes forskuddet, og der udbetales tilskud for 4/6 af halvårets aktivitet. I månederne maj og juni udbetales 1/6 af halvårets aktivitet. Samme udbetalingsmønster følges for 2. halvår. I 2005 udbetales forskud til FIF-kurser for månederne januar til september. Forskuddet efterreguleres i oktober, og der udbetales tilskud for 10/12 af den indberettede aktivitet. I månederne november og december udbetales 1/12 af årets aktivitet. Der udbetales ikke forskud til udvekslingsstuderende. Her udbetales tilskuddet umiddelbart efter halvårsindberetningen. Forskudsgrundlag kan af Undervisningsministeriet justeres, såfremt ministeriet finder, at der er grundlag for dette. 3.4 Tilskudsprincipper Tilskud til institutionernes driftsudgifter gives som et bloktilskud til undervisning samt til opgaver som administration, bygningsdrift og bygningskapitaludgifter, der er knyttet til institutionens primære aktiviteter. Uddannelsesinstitutionerne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud. Det er en betingelse, at institutionerne overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet tilskud til. Tilskuddet er endvidere betinget af at institutionerne følger reglerne i Finansministeriets cirkulæreskrivelse nr. 159 af 17. december 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver. Undervisningsministeriet har med brev af 5. marts 2004 om begrænsning i optaget af udenlandske statsborgere ved sommeroptaget 2004 og vinteroptaget 2004/05 fastsat, at uddannelsesinstitutioner ved optagelsen sommer 2004 og vinter 2004/05 af sit samlede optag på den enkelte videregående uddannelse maksimalt kan optage 15% udenlandske statsborgere. Begrænsningen gælder ikke for: -- Statsborgere fra EU, Norge, Island (jf. Nordisk overenskomst) - Flygtninge og indvandrere, der bor i Danmark - Statsborgere fra EFTA-Lande, som er omfattet af EØS-aftalens bestemmelser om arbejdskraftens fri bevægelighed (Lichtenstein) - Udenlandske statsborgere, der er omfattet af institutionens indtægtsdækkede virksomhed. Institutionernes bloktilskud kan sammensættes af forskellige tilskudskomponenter såsom: - Grundtilskud - Taxametertilskud til videregående uddannelse, åben uddannelse, efter- og videreuddannelse, 1-årige forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge, udvekslingsstuderende m.v. - Fællesudgiftstaxametertilskud Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 5 af 19

6 - Bygningstaxametertilskud til selvejende institutioner, der udbyder videregående uddannelser til dækning af kapitaludgifter (husleje, renter og afdrag på prioritetsgæld og bygningsvedligeholdelse m.v.). De enkelte elementer i bygningstaxametertilskuddet kan bestå af - taxameter pr. STÅ - Overgangsordning - Tilskud til kvalitetsudvikling og institutionsudvikling m.v. - Tilskud til kerne-cvu'er til udviklingsbasering og forskningstilknytning - Eventuelt tilskud til ikke-taxameterstyrede uddannelsesaktiviteter, forsøg og udvikling, kvalitetssikring, biblioteker m.v. - Tilskud til dækning af selvejende institutioners faktiske udgifter til købsmoms. Der ydes som hovedregel praktiktaxameter til de mellemlange videregående uddannelser med obligatorisk praktik. Praktiktaxametret kan bestå af to komponenter: En praktiktakst og en refusionstakst. Begge komponenter udløses på grundlag af ressourceudløsende studenterårsværk, der er optjent i praktikken. Her dækker praktiktaksten de almindelige udgifter, der er forbundet med uddannelsesinstitutionens varetagelse af administrative og undervisningsmæssige praktikopgaver, mens refusionstaksten alene tildeles de uddannelser, hvor uddannelsesinstitutionen er forpligtet til at afholde praktikudgifter til praktikstedet. Taxametertilskud til suppleringsforløb ydes på grundlag af ressourceudløsende studenterårsværk i studieåret 2003/2004 til supplerende forløb for ergoterapeut-, fysioterapeut- og jordemoderuddannelsen og indbefatter kun bygnings- og fællestaxametertilskud og eventuel efterregulering af undervisningstaxametertilskud fra tidligere år. Suppleringsforløbene har kunnet udbydes af ergo- og fysioterapeutskoler og jordemoderskoler i perioden 2002 til Færdiggørelsestaxametertilskud ydes pr. studerende, der afslutter en kort eller mellemlang videregående uddannelse. De ressourceudløsende studerende opgøres på grundlag af antal studerende, der har afgangstidspunkt og fuldført uddannelsen med bevis i indberetningsperioden. Med hjemmel i tekstanmærkning 160 på finansloven for 2005 kan Undervisningsministeriet tilbageholde taxametertilskud for aktivitet optjent på baggrund af optag ud over den udmeldte dimensionering. Taxametertilskuddet til udvekslingsstuderende ydes pr. studie- eller praktikophold, hvor studie- eller praktikperioden minimum er af tre måneders varighed, og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. 3.5 Ressourceudløsende enheder Finansårets ressourceudløsende antal studenterårsværk for ordinær mellemlang videregående uddannelse opgøres på grundlag af én af følgende hovedmodeller: Beståede eksaminer: Et studenterårsværk er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid. Opgørelsen bygger på bestået eksamensaktivitet i perioden 1/9 i forrige finansår til 31/8 i indeværende finansår. Det vil sige det studieår, der er afsluttet i finansåret. Modellen anvendes primært på ingeniørhøjskoler og handelshøjskolecentre. Beståede semestre:. Et studenterårsværk udgør to beståede semestre. Opgørelsen bygger på fuldførelsesaktivitet i perioden 1/9 i forrige finansår til 31/8 i indeværende finansår. Modellen anvendes på de korte videregående uddannelser samt på de mellemlange videregående pædagogiske, sundhedsfaglige og samfundsfaglige uddannelser. Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 6 af 19

7 TilstedeværelsesSTÅ: Opgøres ved tælling af tilstedeværende studerende et bestemt antal dage efter startdato. 1 tilstedeværende studerende på tælledagen udløser STÅ i forhold til varigheden af den aktivitet, den pågældende deltager i. Generelt gælder følgende tælledagsregler: - tælleperioder på til og med 15 ugers varighed tælles den 10. undervisningsdag; - tælleperioder på ugers varighed tælles den 20. undervisningsdag; - undervisningsforløb på 21 eller flere uger underopdeles i 2 eller flere tælleperioder, der hver får sin tælledag. Ministeriet kan for hver enkelt uddannelse med tilstedeværelses-stå fastsætte hvilken tælledag, der skal anvendes. STÅ ved uddannelsesaktiviteter, der løber over flere semestre, skal kunne fordeles på to finansår efter udmeldte vægtfordelinger, som ministerierne fastlægger for de pågældende uddannelser. Optællingsregler i forbindelse med STÅ-opgørelse af Adgangskurser: Antallet af fortsat indskrevne studerende på 20. dagen efter studiestart hvert semester/halvår optælles og udgør hermed STÅ-grundlaget efter formlen: ½ STÅ = 1 fortsat indskreven studerende på 20. dagen efter studiestart på et semester/halvår. Tilstedeværelses-STÅ anvendes for ordinære uddannelser primært som opgørelsesmetode på ingeniøruddannelsernes adgangs- og værkstedskurser samt på enkelte andre uddannelser. 3.6 Beregning og udbetaling af tilskud De ressourceudløsende studenterårsværk danner grundlag for udbetaling af praktik- og undervisningstaxametre, hvor studieåret 2004/05 vil være ressourceudløsende for finansåret For fællesudgiftsog bygningstaxametret er det teori studenterårsværk i studieåret 2003/04, der udgør det ressourceudløsende aktivitetsgrundlag for finansåret Selvejende institutioner i henhold til gældende lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. modtager tilskud efter takster ekskl. moms. Undervisnings- og praktiktaxametre samt færdiggørelsestaxameter udbetales månedsvis forud. Fællesudgifts- og bygningstaxametre samt grundtilskud udbetales kvartalsvis forud. Øvrige tilskud til videregående uddannelser m.v., tilskud til Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående uddannelser, voksen-, efter- og videreuddannelse og tilskud til Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter til de selvejende institutioner med mellemlange videregående uddannelser udbetales enten månedsvis forud, efter ansøgning eller i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling. Det foreløbigt beregnede tilskud beregnes endeligt på grundlag af institutionens revisorattesterede indberetninger om det faktiske antal studenterårsværk i finansåret. En eventuel difference mellem de foreløbigt beregnede tilskud og det endelige tilskud reguleres på følgende måde: Hvis det endelige tilskud er mindre end det foreløbigt beregnede tilskud modregnes differencen i de resterende tilskudsrater efter selvejeloven i det finansår, tilskuddet vedrører. Modregningen foretages i de efterfølgende tilskudsanvisninger (november og/eller december), herunder eventuelt i andre tilskud i finansåret fra Undervisningsministeriet. Om nødvendigt modregnes desuden i den første tilskudsudbetaling for det følgende finansår. Overstiger differencen det herved modregnede, skal institutionen tilbagebetale det overskydende beløb inden udgangen af supplementsperioden for det finansår, tilbagebetalingen vedrører. Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 7 af 19

8 Overstiger det endelige tilskud det foreløbigt beregnede tilskud, udbetales differencen til institutionen ved de følgende tilskudsterminer i finansåret. Der ydes eller opkræves ikke renter i forbindelse med regulering af tilskud efter 3, stk. 1 og 2 i tilskudsbekendtgørelsen. Tilskudsudbetalingerne er til disposition den 25. i måneden. Øvrige tilskud, der opgøres på grundlag af institutionernes indberetning, anvises sammen med det månedsvise tilskud. Tilskudsbreve, tilskudsdokumentation samt aktivitetsoversigter er tilgængelig på Undervisningsministeriets Indberetnings- og brevportal, Ved overgang til selveje beregnes aconto-udbetalinger efter følgende model, jf. 13 i tilskudsbekendtgørelsen: Grundtilskuddet udbetales for et helt år forud. Fællesudgiftstaxametertilskuddet til ordinær uddannelse og efteruddannelse for 1. og 2. kvartal udbetales ved årets begyndelse. For juli og oktober kvartal betales tilskuddet ved kvartalets begyndelse. Bygningstaxametertilskuddet inklusiv overgangsordning til ordinær uddannelse og efteruddannelse for 1. og 2. kvartal udbetales ved årets begyndelse. For juli og oktober kvartal betales tilskuddet ved kvartalets begyndelse. Undervisningstaxametertilskuddet, herunder praktiktaxameter- og refusionstaxametertilskud til ordinær uddannelse og efteruddannelse udbetales månedsvis forud. Færdiggørelsestaxamtertilskud udbetales månedsvis forud. 3.7 Bygningstaxameter For at lempe overgangen til bygningstaxameter gennemføres fra 1. januar 1997 en 9-årig overgangsordning, jf. tilskudsbekendtgørelsens 13. Overgangsordningen er beregnet på grundlag af forskellen mellem den bevilling, de enkelte institutioner ville få efter det hidtidige bevillingssystem, og det beregnede tilskudsbeløb fra bygningstaxameter, fremmedkapitaltillæg, grundværdikompensation og eventuel forhøjelse af grundbevilling som følge af overgang til bygningstaxameter. Differencen er beregnet på grundlag af prognosen for 1997 for studenterårsværksproduktionen, og der vil ikke ske regulering efter opgørelse af den endelige studenterårsværksproduktion. Institutioner, hvis tilskud fra Undervisningsministeriet efter de hidtidige retningslinier var større end tilskuddet efter bygningstaxameterordningen, fik i det første år et tillæg til bygningstaxametertilskuddet på 90 % af forskellen. For institutioner, hvis tilskud fra Undervisningsministeriet efter de hidtidige retningslinier var mindre end tilskuddet efter bygningstaxameterordningen fik i det første år et fradrag i bygningstaxametertilskuddet på 90% af forskellen. I de følgende år 8 år aftrappes tillægget/fradraget lineært med 10% af forskellen første år. Undervisningsministeriet kan i de følgende år justere tillæggene/fradragene efter prisudviklingen. For de institutioner, der ved overgangen til bygningstaxameter havde verserende byggesager efter de hidtil gældende regler, kan Undervisningsministeriet efter ansøgning ændre beregningen af overgangsordningen på grundlag af de endelige finansieringsforhold. Bygningstaxametertilskud til selvejende lærerseminarier og pædagogseminarier samt til ernærings- og husholdningsøkonomseminarier, der er overgået til selveje før den 1. januar 2000, reguleres i de første ni år. Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 8 af 19

9 Institutioner, der ved godkendelse efter selvejeloven pr. 1. januar 2000 eller senere er blevet omfattet af bygningstaxameterordningen efter 13 i tilskudsbekendtgørelsen, er ikke omfattet af reglerne om den 9-årige overgangsordning. For institutioner, der er overgået til selveje pr. 1. januar 2000 eller senere, kan fastsættes en særlig kompensationsordning. Den Grafiske Højskole er ikke omfattet af bygningstaxameterordningen. I stedet ydes tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (kapitaludgifter) i overensstemmelse med de hidtil gældende retningslinier for institutionen. 4. Momskompensationsordning Med virkning fra 1. januar 2003 er der etableret en momskompensationsordning for selvejende institutioner med erhvervsrettet uddannelse og mellemlange videregående uddannelser. jf. bekendtgørelse nr. 254 af 3. april 2003 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser. Institutioner, som er omfattet af ordningen, får udbetalt undervisnings-og færdiggørelsestaxameter samt fællesudgifts- og bygningstaxameter ekskl. moms til de i finansloven fastsatte takster. Institutionerne får dækket deres faktiske momsudgifter efter kvartalsvise indberetninger, jf. Undervisningsministeriets Vejledning til momskompensation 2004 samt UNI-C s Vejledning vedrørende moms i XAL-Stat (dateret januar 2003). Der udbetales for årets første kvartal et aconto-beløb til den enkelte institution svarende til institutionens forventede momsudgifter. Første kvartals aconto-beløb udbetales månedsvis forud og er beregnet som takst inklusiv moms fratrukket takst eksklusiv moms multipliceret med antallet af grundlagsårselever multipliceret med en tolvtedel. For årets andet, tredje og fjerde kvartal anvises et beløb svarende til de faktiske momsudgifter i det forudgående kvartal, reguleret for skønnede momsindtægter ved indtægtsdækket virksomhed, rekvireret aktivitet m.v. Der kan i fjerde kvartal ydes et ekstra aconto-beløb for dette kvartal. I forbindelse med institutionens regnskabsaflæggelse opgøres foregående års samlede momsudgifter i forhold til summen af årets samlede anvisninger, fratrukket endelig opgjorte momsindtægter for rekvireret aktivitet, indtægtsdækket virksomhed m.v. Den årlige momskompensationsopgørelse skal attesteres af institutionens revisor. Dokumentationen til brug for den endelige momskompensationsopgørelse samt dokumentation af de benyttede fordelingsnøgler skal være til stede på institutionen og forelægges institutionens revisor ved attestationen af den samlede momskompensationsopgørelse. Evt. for meget eller for lidt udbetalt momskompensation modregnes i førstkommende anvisning af momskompensation i næstkommende finansår. Betaling for uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. afregnes fra og med 2003 direkte mellem den aktiverende myndighed og den udbydende uddannelsesinstitution til takster med moms fastsat i finansloven. 5. Særlige lån og tilskud Efter selvejelovens 16, stk.1, kan Undervisningsministeriet yde lån til forskellige institutionsformål, herunder til køb af apparatur. Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 9 af 19

10 Institutionsformålet skal ligge inden for det område, hvortil der ydes tilskud via undervisnings- og fællesudgiftstaxametrene. Hensigten med låneordningen er at åbne mulighed for, at en institution kan foretage ønskelige eller nødvendige investeringer i et finansår, som ligger ud over, hvad institutionen kan afholde af det pågældende års taxametertilskud sammenholdt med institutionens øvrige kapitalgrundlag. For lån efter 16, stk.1 gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger fast i hele lånets løbetid. Lånene afdrages over en periode på 3-4 år. Ydelserne forudsættes afviklet inden for institutionens ordinære drift. Efter selvejelovens 16, stk. 2, kan Undervisningsministeriet yde lån eller tilskud til institutioner, der efter undervisningsministerens skøn er kommet i en særligt vanskelig økonomisk situation. Lånet eller tilskuddet er betinget af, at institutionen følger Undervisningsministeriets krav til omlægning af institutionens aktivitet med henblik på genopretning af institutionens økonomi. Forrentning og afdrag af rekonstruktionslån fastsættes med udgangspunkt i de samme vilkår, som gælder for lån efter selvejelovens 16, stk. 1. Ydelserne forudsættes afviklet inden for institutionens ordinære drift. Efter selvejelovens 14, stk. 3, kan Undervisningsministeriet yde tilskud til andre opgaver, der varetages af institutionen. Sådanne tilskud udbetales på vilkår fastsat i forbindelse med tilsagnets afgivelse. 6. Tilskud til åben uddannelse, opgørelse og indberetning Ved åben uddannelse opgøres aktiviteten i årselever/studenterårsværk, hvor en årslev/studenterårsværk er en studerende, der har betalt for uddannelsesaktiviteter svarende til et omfang på et års heltidsuddannelse. Undervisningstaxametret til åben uddannelse gives samlet til dækning af undervisningsudgifter og fællesudgifter. Tilskud udbetales kvartalsvis på grundlag af institutionens elektroniske aktivitetsindberetning, der enten foretages via det studieadministrative system SIS eller via ministeriets Indberetnings- og Brevportal. Aktivitet indberettes i henhold til nedenstående oversigter. Bygningstaxametret beregnes én gang årligt på grundlag af institutionens revisorattesterede indberetninger vedrørende det ressourceudløsende antal årselever/studenter-årsværk i 4. kvartal 2 år før finansåret og kvartal året før finansåret. Det beregnede bygningstaxametertilskud udbetales med en fjerdedel ved starten af hvert kvartal. Oversigt over perioder og frister vedrørende MVU uddannelser under åben uddannelse (undtagen de tekniske CVU er/ingeniørhøjskoler) Aktivitetsperioder SIS og WEB: Indberetningsperioder SIS og WEB: Efterindberetningsperioder SIS og WEB: Indsendelsesfrist for revisorerklæring: (Tilskudsbrev og aktivitetsrapport lægges på Indberetnings- og Brevportalen senest 3 uger efter periodens udløb) (onsdag til fredag ugen inden frist for indsendelse af revisorerklæring) Semesteropdelt undervisning indberettes i det kvartal undervisningen starter. Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 10 af 19

11 Oversigt over perioder og frister vedrørende MVU uddannelser under åben uddannelse på de tekniske CVU er/ingeniørhøjskoler Aktivitetsperioder WEB: Indberetningsperioder WEB: (Tilskudsbrev og aktivitetsrapport Efterindberetningsperioder WEB: Indsendelsesfrist for revisorerklæring: lægges på Indberetnings- og Brevportalen senest 3 uger efter periodens udløb) (onsdag til fredag ugen inden frist for indsendelse af revisorerklæring) Semesteropdelt undervisning indberettes i det kvartal undervisningen starter. Tilskud efter lov om åben uddannelse udbetales på grundlag af institutionens revisorattesterede indberetning af det faktiske antal årselever/studenterårsværk, der har betalt deltagerbetaling. Der ydes ikke tilskud, hvis deltagerbetalingen ikke er betalt senest den 8. i måneden efter indberetningsperioden. For alle indberetninger gælder, at der kan ske supplerende indberetning for deltagere, der har betalt senest ved fristen for rettidig betaling af deltagergebyr. Der henvises i øvrigt til ministeriets indkaldelsesbreve vedrørende indberetning af åben uddannelse. Fristen for rettidig revisorattestation af den indberettede aktivitet for de enkelte perioder fremgår af ovenstående oversigter vedrørende perioder og frister. Revisorerklæring til brug for MVU-institutionernes indberetning af åben uddannelse findes på ministeriets hjemmeside: uddannelser.htm Aktiverede på åben uddannelse ÅU-aktiviteten for alle aktiverede deltagere skal betales direkte af de aktiverende myndigheder samt indberettes til ministeriet som ikke-ressourceudløsende med oplysning om rekvirentkode. Indberetningen af den ikke-ressourceudløsende aktivitet foretages som en integreret del af de tilskudsmæssige aktivitetsindberetninger. Institutionen skal ved studiestart sørge for, at studerende, der er aktiverede iht. en Tilmeldingsblanket, registreres korrekt. Tilmeldingsblanketten findes på ministeriets hjemmeside: Institutionen fastsætter en betalingsfrist for den aktiverende myndighed på 1 måned fra fremsendelsen af regningen. Afregningen skal ske iht. ministeriets elektroniske takstkatalog for alle takster, den aktiverede udløser. Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 11 af 19

12 7. Indtægtsdækket virksomhed samt Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Institutionerne kan udføre indtægtsdækket virksomhed efter regler fastsat af undervisningsministeren, jf. selvejelovens 27 samt Undervisningsministeriets Vejledning om indtægtsdækket virksomhed (IDV). Reglerne følger Finansministeriets budgetvejledning (pt. Budgetvejledning 2001). Reglerne i budgetvejledningens punkt Budget og regnskab, 1. og 2. afsnit, finder dog ikke anvendelse. Institutionens indtægtsdækkede virksomhed skal kunne udskilles i en særlig regnskabskreds, der skal indgå i institutionens årsrapport. Ved afslutning af årets regnskab foretages endelig overførsel af dækningsbidrag til institutionens konto for egenkapital. Institutionerne kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter i henhold til Finansministeriets regler herom. Institutionens tilskudsfinansierede aktivitet skal kunne udskilles i en særlig regnskabskreds, der skal indgå i institutionens årsrapport. For fordeling og beregning af moms vedrørende indtægtsdækket virksomhed samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter henvises til Undervisningsministeriets Vejledning til momskompensation 2004, jf. Selvejelovinstruksens afsnit Administrative systemer Undervisningsministeren kan i henhold til selvejelovens 22, stk. 2 bestemme, at institutionerne eller grupper af institutioner skal anvende fælles administrative systemer, og fastsætte regler herom. Retten til tilskud og lån efter selvejeloven er bl.a. betinget af, at institutionen følger reglerne om regnskabets førelse og aflæggelse og anvender de af Undervisningsministeren fastsatte administrative systemer, instrukser og vejledninger, jf. selvejelovens 24 og tilskudsbekendtgørelsens 6 og 7. I overensstemmelse hermed har Undervisningsministeriet fastlagt, at institutioner, som er omfattet af selvejeloven, fra 1998 skal anvende det fælles økonomisystem XAL-Stat i forbindelse med den løbende regnskabsføring. Undervisningsministeriet har samtidig fastlagt, at institutionerne indtil videre skal anvende Jyske Netbank Erhverv (JNE) til afvikling af betalinger, ligesom institutionerne skal anvende SLS-systemet til beregning og anvisning af løn til de ansatte. Inddækning af de foretagne betalinger af bruttoløn i SKB/JNE sker ved automatisk træk på institutionens bruttolønsrefusionskonto i SKB/JNE. Det påhviler institutionen at sørge for, at der til enhver tid er tilstrækkelige midler til rådighed på denne konto. Institutioner eller grupper af institutioner kan være undtaget fra disse bestemmelser, jf. pkt. 8.3 Øvrige administrative systemer. 8.1 XAL-Stat XAL-Stat er et lokalt regnskabssystem, som er baseret på standardsystemet Microsoft Business Solutions-XAL (tidligere benævnt Navision XAL). Understøttelsen af XAL-Stat varetages af UNI-C. Funktionaliteten i XAL-Stat er nærmere beskrevet i et sæt brugervejledninger for XAL-Stat, som vedligeholdes af UNI-C. Brugervejledningerne kan hentes på hjemmesiden disse brugervejledninger findes tillige en nærmere beskrivelse af samspillet med SLS Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 12 af 19

13 og de dermed forbundne afstemningsrutiner og kontroller. De udførte tilpasninger af standardsystemet, herunder statslige sikkerhedskrav, er nærmere beskrevet i en systembeskrivelse, som vedligeholdes af UNI-C. UNI-C s opgaver med understøttelsen af XAL-Stat omfatter i hovedtræk følgende: Koncept og konfigurationsløsninger for CVU er og enkeltstående institutioner, Installation, herunder opsætning til SLS, kontoplaner m.v., samt nødvendig rådgivning og bistand, Hotline support af XAL-Stat, Ajourføring af systemdokumentation og brugervejledning, Videreudvikling af XAL-Stat programpakken, Udvikling og udbud af kursustilbud for at tilgodese brugeruddannelse. Henvendelse om forhold vedrørende support af XAL-Stat rettes til UNI-C. Økonomistyrelsen varetager dog fortsat support af betalingsgrænsefladerne til SLS. Henvendelse herom skal derfor fortsat rettes til Økonomistyrelsen. Undervisningsministeriet foranlediger, at der udarbejdes en rapport vedrørende revisionsmæssig gennemgang af edb-anvendelsen i forbindelse med XAL-Stat, som kan tilsikre, at revisionen på institutionerne til stadighed kan understøttes af XAL-Stat og de heri indeholdte funktionaliteter og kontroller. Ajourføring af rapporten foretage i forbindelse med enten skift af versioner eller når omfanget af patches/nyhedsbreve har medført væsentlige ændringer til den aktuelle version. Revisionsrapporten gøres tilgængelig på Undervisningsministeriets hjemmeside. UNI-C skal ved anmodning om afhjælpning af fejl have uhindret adgang til at udføre service på programmellet, og institutionen skal stille fornøden maskintid, data m.m. vederlagsfrit til rådighed, også hvor dette omfatter maskintid på udstyr, der ikke er omfattet af vedligeholdelsesbestemmelserne, men som fungerer i forbindelse med det program, hvorpå der skal udføres vedligeholdelse. XAL-Stat understøttelsen er fuldt ud brugerfinansieret af de af Undervisningsministeriets institutioner, som anvender XAL-Stat. Med henblik på at sikre en løbende og effektiv opfølgning på samarbejdet mellem UNI-C og XAL-Statinstitutionerne, herunder varetagelse af den overordnede opgaveprioritering inden for de økonomiske rammer, er etableret to brugergruppe: En seminariebrugergruppe med repræsentanter for CVUrektorkollegiet, lærerseminariernes rektorforsamling samt pædagogseminariernes rektorforsamling til varetagelse af den overordnede opgaveprioritering m.v. samt en brugergruppe med repræsentanter fra daglige brugere af XAL-Stat. UNI-C varetager sekretariatsfunktionen for brugergrupperne, herunder indkaldelse af møder mv. Fastlæggelse af serviceniveau og betaling aftales af UNI-C og den etablerede seminariebrugergruppe, jf. ovenfor. Seminariebrugergruppen har besluttet at forenkle opkrævningsproceduren med virkning fra 1/1-2004, således at den baseres på det gennemsnitlige lønforbrug i Brugerbetalingen er for 2005 fastsat til 2,282 promille af lønsumsforbruget for Betalingen omfatter følgende ydelseskategorier: Kategori 1. Den enkelte institution afholder selv omkostninger ved etablering/ændring af XAL-Stat løsninger (licens, installation og brugeruddannelse m.v.). Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 13 af 19

14 Kategori 2. XAL-Stat-institutionerne betaler løbende en abonnementsafgift til dækning af vedligeholdelse, opdateringsabonnement til Microsoft Business Solutions, udarbejdelse af vejledninger og support m.v. Kategori 3. Institutionerne kan efter nærmere aftale mod timebetaling trække på UNI-C s ressourcer til andre typer systemrelaterede opgaver i forbindelse med anvendelse af XAL-Stat. Disse ydelser afregnes efter gældende timepris for rådgivnings- og konsulentydelser. Betaling vedrørende XAL-Stat skal tilgå UNI-C. XAL-Stat-institutionerne afholder selv udgifter til hardware. 8.2 StatensLønSystem (SLS) Institutioner omfattet af selvejeloven anvender StatensLønSystem (SLS-systemet) til beregning og anvisning af løn mv., jf. dog pkt Øvrige administrative systemer. Pensionsbidrag vedrørende tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte beregnes automatisk af SLS-systemet og bogføres på finanslovens 36, Pensioner. Efter hver lønkørsel i SLS-systemet dannes konteringsuddata 914, som efterfølgende overføres til institutionens lokale økonomisystem XAL-Stat/ØSS/EASY-Ø, hvor lønudgifterne via en særlig kassekladde bogføres i institutionens eget regnskab. Herudover dannes der for lønkreditorer betalingstransaktioner, som fra SLS overmeldes direkte til SKB, hvor betalingsafviklingen finder sted efter de for SKB gældende regler. Inddækning af de foretagne betalinger i SKB/JNE sker ved automatisk træk på institutionens lønrefusionskonto i Jyske Bank. Det påhviler institutionen at sørge for, at der til enhver tid er tilstrækkelige midler til rådighed på denne konto til inddækning af institutionens lønanvisning. Institutionens samlede betaling af lønudgifter, inkl. nettoløn og pensionsbidrag afvikles således automatisk i SKB/JNE i henhold til de af SLS-systemet opsatte betalingsfrister. Samspillet mellem SLS og XAL-Stat og de dertil knyttede rutiner og kontroller, herunder anvendelse af statuskonti til lønkreditorer i XAL-Stat, er nærmere beskrevet i UNI-C s brugervejledninger til XAL- Stat. I Undervisningsministeriets EASY-Ø instruks er samspillet mellem SLS og EASY-Ø og de dertil knyttede rutiner og kontroller nærmere beskrevet. Anvendelsen af SLS-systemet er nærmere beskrevet i Økonomistyrelsens brugervejledninger. Vedrørende anvendelsen af SKB/JNE henvises til Økonomistyrelsens brugervejledning for SKB/Jyske Banks brugervejledning for JNE. 8.3 Øvrige administrative systemer De 4 nedennævnte institutioner anvender Navision Stat opsat til selveje samt SLS-systemet. Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning CVU Ingeniørhøjskolen i Århus CVU Ingeniørhøjskolen i Odense CVU Ingeniørhøjskolen i København. Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 14 af 19

15 Institutionernes anvendelse af SLS-systemet er omtalt under pkt StatensLønSystem (SLS). Institutionerne skal anvende en kontoplan, der sikrer, at registreringen sker på et niveau, der tilgodeser de gældende krav om udarbejdelse af årsrapport, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 780 af 4. september 2003 om regnskab for Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelse m.v. med senere ændringer (Regnskabsbekendtgørelsen). Institutionerne skal desuden kunne levere data på niveau med Undervisningsministeriets obligatoriske formålskontoplan, jf. bilag Endvidere skal indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter kunne udskilles separat. CVU Vitus Bering anvender både økonomisystemet XAL-Stat og EASY-Ø, jf. reglerne i Undervisningsministeriets EASY-Ø instruks. Den frie Lærerskole i Ollerup anvender ikke XAL-Stat og SLS. En beskrivelse af de administrative systemer, som i stedet anvendes, skal fremgå af institutionens instruks om regnskabsvæsenets tilrettelæggelse. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation anvender ikke SLS. En beskrivelse af det administrative lønsystem, som i stedet anvendes, skal fremgå af institutionens instruks om regnskabsvæsenets tilrettelæggelse. Danmarks Forvaltningshøjskole anvender økonomisystemet Axapta samt SLS. En beskrivelse af Axapta skal fremgå af institutionens instruks om regnskabsvæsenets tilrettelæggelse. 8.4 Revision af administrative systemer Revisionen af, at korrekt anvendelse af de statslige administrative systemer Navision Stat og SLS - får den korrekte virkning for opgaver udført i systemerne, påhviler Rigsrevisionen. Den tilsvarende revision for de lokale systemer XAL-Stat og EAYS-Ø påhviler Undervisningsministeriet, som foranlediger, at der udarbejdes rapporter vedrørende den revisionsmæssige gennemgang af edb-anvendelse i forbindelse med SIS og XAL-Stat samt EASY-A og EASY-Ø. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om revision og tilskudskontrol m.m. ved Centre for Videregående uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.. 9. Kontoplaner Institutioner under selvejeloven skal anvende en fælles tværgående kontoplan, jf. dog pkt. 8.3 Øvrige administrative systemer. Kontoplanen skal bl.a. tilgodese ministeriets krav om udarbejdelse af årsrapport samt hoved- og nøgletal, jf. regnskabsbekendtgørelsen, institutionernes interne styringsbehov og samspillet med StatensLøn- System (SLS). I XAL-Stat oprettes og vedligeholdes kontoplanerne i systemets finansmodul. Den løbende bogføring kan omfatte 40 karakterer, fordelt på nedenstående fire dimensioner, hver indeholdende 10 karakterer: - Kontonummer (artskonto) - Afdeling - Bærer og - Formål. Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 15 af 19

16 Institutionerne kan frit disponere over dimensionerne "Afdeling" og "Bærer". For institutioner, som udfører indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, skal den interne kontoplan være opbygget således, at disse aktiviteter kan udskilles i et særligt regnskab. Ministeriets krav til obligatoriske arts- og formålskontoplaner er beskrevet nedenfor. 9.1 Artkontoplan Ministeriets obligatoriske artskontoplan (Bilag 1.01) indgår i det op til 10-cifrede kontonummer, som udgør nøglen til finansmodulet i XAL-Stat. Ved hjælp af artskontoplanen specificeres arterne inden for indtægter, omkostninger, aktiver og passiver. Brugen af XAL-Stat forudsætter desuden en række tekniske konti på statussiden (afstemningskonti mv.). Den obligatoriske artskontoplan omfatter kontonummerets 4 første cifre. I det omfang kontonummerets 4. ciffer er anført med X, kan institutionerne anvende dette ciffer til en individuel underopdeling af den pågældende artskonto. Kontonummerets resterende 6 cifre kan frit anvendes af institutionerne til underopdeling af artskontiene. Kontonummeret kan tilknyttes faste oplysninger om modkontering, momsberegning, krav om faste oplysninger i de øvrige dimensioner mv. Kontonummeret danner også grundlag for udskrivning af en række standardrapporter, som for eksempel balancer og posteringslister. 9.2 Formålskontoplan Ministeriets obligatoriske Formålskontoplan (Bilag 1.02) skal anvendes af institutioner, som er omfattet af selvejelov-instruksen. Formålskontoplanen anvendes i forbindelse med angivelse af hovedformål, jf. ministeriets krav til institutionerne om udarbejdelse af årsrapport, herunder hoved- og nøgletal. Anvendelse af formålskontoplanens 1. og 2. ciffer er obligatorisk, og må ikke fraviges. Formålskontoplanens 3. og 4. ciffer er valgfri, men anbefales anvendt. Fordelingen af omkostninger på udadrettede formål og fællesudgifter er nærmere beskrevet i Vejledning til Formålskontoplan (bilag 1.03). 10. Nulstilling af drift Nulstilling anvendes til at danne driftsresultatet og overføre det til status, før regnskabet kan afsluttes ("lukkes"). Xal-Stat-systemet gennemgår alle driftsposteringer og opgør saldoen for hver konto. Summen heraf vil være driftsresultatet (eller det foreløbige driftsresultat, idet nulstilling kan foretages så ofte, man ønsker). Alle driftskonti nulstilles automatisk med modpostering på resultatkontoen under balancen (91.80.xx Årets bevægelser). Resultatet skal herefter omposteres manuelt fra resultatkontoen til en egenkapitalkonto. Før sidste nulstilling skal man sikre sig, at alle driftsposteringer (lønreguleringer, fordelinger, afskrivninger og periodiseringer) er foretaget. Når alle afsluttende posteringer er bogført, skal regnskabsåret lukkes. Et lukket regnskabsår kan ikke genåbnes. Derfor skal man afvente, at institutionens årsrapport er revideret og godkendt. Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 16 af 19

17 For en nærmere teknisk beskrivelse henvises til Brugervejledning for XAL-Stat. 11. Kantinedrift ved Selvejelovinstitutioner Hjemmelsgrundlag og organisationsform Al kantinedrift ved Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. er omfattet af Finansministeriets cirkulære nr. 27 af 6. februar 1998 om personalekantiner m.v. Undervisningsministeriet yder ikke særskilt tilskud til kantinedrift. Dersom en institution måtte vælge at støtte kantinedriften i overensstemmelse med nævnte cirkulære, skal udgifterne i forbindelse med kantinedriften afholdes inden for de allerede udmeldte tilskud. Priserne i kantinen skal fastsættes således, at prisniveauet svarer til prisniveauet i andre offentlige og private kantiner. Kantinevirksomheden skal etableres således, at institutionen hverken pådrager sig noget økonomisk ansvar for kantinens driftsmæssige resultat eller noget erstatningsansvar for skader i forbindelse med kantinedriften. Dette hensyn skal normalt søges tilgodeset ved med mellemrum at udbyde kantinedriften med henblik på bortforpagtning af kantinen til en selvstændig entreprenør, forpagter eller en forening oprettet af personalet. Efter kantinecirkulærets 5, stk. 2, kan kantinen etableres eller opretholdes som en del af den pågældende institution. Denne mulighed er alene til stede på Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelse m.v., hvor køkkenundervisning indgår som en del af institutionens godkendte uddannelsesudbud, fx husholdningsseminarier. Etablering eller opretholdelse af kantine efter denne bestemmelse forudsætter dog Undervisningsministeriets forudgående godkendelse. Institutionen skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse efter denne bestemmelse godtgøre, at kantinen er et nødvendigt led i undervisningen på den pågældende institution eller må anses for naturligt forbundet med institutionens karakter, samt at dette, alle forhold taget i betragtning, er mere økonomisk for institutionen end etablering af en kantine, der drives af selvstændig entreprenør, forpagter eller personaleforening. Institutionen bør have indseende med, at kantinen drives økonomisk rationelt, og bør om nødvendigt tage skridt til afhjælpning af mangler i så henseende. Institutionens bidrag til kantinedriften Institutionen kan vederlagsfrit stille følgende faciliteter til rådighed for kantinedriften: lokaler varme vand lys el/gas køkkenmaskiner og udstyr i øvrigt møbler, gardiner m.v. porcelæn, glas, bestik vaske- og opvaskemidler Inventar, udstyr og løsøre i øvrigt, der er stillet til rådighed for kantinedriften, forbliver institutionens ejendom og vedligeholdes for institutionens regning. Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 17 af 19

18 Institutionen kan i øvrigt dække en del af de med kantinens drift forbundne lønudgifter med henblik på at sikre et prisniveau, der svarer til prisniveauet i andre offentlige og private kantiner. Institutionen kan ikke på anden måde bidrage til fremskaffelse af kapital til kantinedrift. Institutionens udgifter til kantinedrift optages som driftsudgifter, fordelt på de respektive arts- og formålskonti, jf. institutionens kontoplan. Bortforpagtning af kantinen til en selvstændig entreprenør, forpagter eller en forening oprettet af personalet: Såfremt kantinen er overladt til selvstændig entreprenør, forpagter eller personaleforening, skal vilkårene for kantinedriften være fastlagt skriftligt. Herunder skal institutionens forpligtelser over for kantinen udtømmende fastlægges. Det skal i denne forbindelse præciseres, at institutionen ikke hæfter for tredjemand kontrakts- eller erstatningsmæssige krav over for kantinen samt, at kantinens selvstændighed klart skal fremgå over for tredjemand, herunder at alle forsikringer, der er forbundet med drift af kantinen, skal tegnes og afholdes af den, der driver kantinen. Det skal endvidere tilkendegives som et vilkår, at institutionen og institutionens revisor samt Rigsrevisionen efter eget skøn har adgang til at iværksætte videre undersøgelser, herunder af kantinens forretningsmæssige drift som helhed. Inden hvert regnskabsårs begyndelse indsendes et budget for kantinens drift med angivelse af institutionens bidrag til kantinen til institutionens godkendelse. Bidraget kan ydes, fx kvartalsvis forud, som et aconto-bidrag, der reguleres på grundlag af det reviderede og godkendte regnskab. Kantinens regnskab skal være underkastet revision ved en statsautoriseret eller registreret revisor. Det reviderede regnskab indsendes senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb til institutionens godkendelse. Såfremt institutionen i tilfælde af personaledrevet kantine fører kantinens regnskab, skal der hertil anvendes en separat regnskabskreds. Hvis der sker mellemregning med øvrige regnskabskredse - eksempelvis ved anvendelse af fælles kasse, kreditorsystem el. lign. - skal der ske afregning/udligning af sådant mellemværende mindst én gang månedligt. Etablering eller opretholdelse af kantinen som en del af den pågældende institution Såfremt institutionen har fået Undervisningsministeriets godkendelse til at drive kantinen som en del af den pågældende institution, er kantinen i det hele underlagt de regler, der tilskuds-, regnskabs- og revisionsmæssigt er gældende for institutionen i øvrigt, herunder statens regler for løn- og ansættelsesvilkår og reglerne om statens selvforsikring. Institutionens interne regnskabssystem skal tilrettelægges således, at der er mulighed for at kontrollere de med kantinens drift forbundne udgifter og indtægter samt de kalkulationer, der ligger til grund for prisfastsættelsen. Organisationsformen indebærer, at alle udgifter og indtægter afholdes af/tilfalder institutionen og skal registreres herunder på de respektive arts- og formålskonti. 12. Statens selvforsikringsordning For administration af statens selvforsikringsordning henvises til Undervisningsministeriets retningslinjer for administration af statens selvforsikringsordning vedr. statsinstitutioner, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser på Undervisningsministeriets ressortområde Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 18 af 19

19 Undervisningsministeriets Selvejelovinstruks juli 2006 Side 19 af 19

Selvejelovinstruks 2007-1

Selvejelovinstruks 2007-1 Selvejelovinstruks 2007-1 Undervisningsministeriets instruks for institutioner omfattet af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006. Undervisningsministeriet Dokument-id 247.771.032 Institutionsstyrelsen Tilskudskontoret VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006. Den 1. januar 2003 trådte ordningen med momskompensation i kraft. Undervisningsministeriet

Læs mere

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 130.30C.031 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser BEK nr 1597 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne UDKAST af 15. december 2014 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne I medfør af 19, stk. 8, 9 og 12, og 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 181.614.031

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne BEK nr 1281 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Momsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) kan kompensere

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING PROFESSIONSBACHELOR-AKTIVITET OG NYOPTAG I. Perioder Indberetning af ordinær professionsbachelor-aktivitet for perioden 1. marts til 31. august 2014, samt nyoptag pr. 1. oktober

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

LEDELSESERKLÆRING PH-AKTIVITET OG NYOPTAG

LEDELSESERKLÆRING PH-AKTIVITET OG NYOPTAG LEDELSESERKLÆRING PH-AKTIVITET OG NYOPTAG I. Perioder Indberetning af ordinær PH-aktivitet for perioden 1. september 2014 til 28. februar 2015, samt nyoptag pr. 1. marts 2015. Frist for indsendelse af

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Kolding HF & VUC Juni 2012 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskole

Læs mere

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks) 2014.1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

LEDELSESERKLÆRING professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet samt nyoptag via SIS eller WEB

LEDELSESERKLÆRING professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet samt nyoptag via SIS eller WEB LEDELSESERKLÆRING professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet samt nyoptag via SIS eller WEB I. Perioder Indberetning af ordinær professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet for perioden 1.september

Læs mere

LEDELSESERKLÆRING professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet og nyoptag via SIS

LEDELSESERKLÆRING professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet og nyoptag via SIS LEDELSESERKLÆRING professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet og nyoptag via SIS I. Perioder Indberetning af ordinær professionsbachelor- og erhvervsakademiaktivitet for perioden 1. marts til 31.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil.

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil. AMU-Center Nordsjælland Erhvervsskolen Hamlet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Forhåndsgodkendelse af sammenlægning af AMU-Center Nordsjælland

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Karin Andreasen, Tilskuds- og controllerkontoret, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Undervisningsministeriet Forretningsføreruddannelsen, 8. marts

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB 1 Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB Institutioner for Erhvervsrettede Uddannelser (IEU), samt private udbydere, Professionshøjskoler

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til:

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til: Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for fuldtidsuddannelser, herunder introduktions- og brobygningskurser og gymnasiale suppleringskurser (fagpakker) samt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4.

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vestjysk Gymnasium Tarm, Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf er en selvejende

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008 Professionshøjskolerne Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på

Læs mere

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Vedtægt for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere