Teknisk brochure. Life 09/ENV/DK 368

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk brochure. Life 09/ENV/DK 368"

Transkript

1 Historien om Høfde 42 Høfde 42 er et tidligere kemisk giftdepot, som i dag er svært forurenet med tons pesticidprodukter, primært parathion og relaterede nedbrydningsprodukter. Depotet anvendtes i perioden , hvor kemisk affald deponeredes mellem to sandklitter tæt på Nordsøen. Både i 1971 og i 1981 blev giftdepotet blotlagt af erosion og en delvis oprensning fandt sted. Efter, at en kraftig storm havde eksponeret depotet i 1971, fjernede myndighederne 1250m 3 forurenet sand, og resten af depotet dækkedes med en asfaltkappe. Asfaltkappen blev ødelagt ved en efterfølgende storm i Denne gang fjernede myndighederne asfaltkappen og 1200 tons kemikalier beliggende over grundvandsspejlet. Det resterende giftdepot under grundvandsspejlet blev dækket med sand, da det ikke vurderedes at udgøre et miljømæssigt problem. Men i 2000 opdagede man, at kraftig lugt spredtes fra depotet. Nye undersøgelser af jord- og grundvandsprøver viste, at depotet stadig udgjorde en betydelig risiko for miljøet, og at jord og grundvand i depotet var forurenet med mindst 200 tons pesticider og andre kemikalier. Det daværende Ringkjøbing Amt iværksatte yderligere undersøgelser med henblik på at identificere forureningens placering i den mættede zone og få overblik over mængden af forurening. I 2006 blev en 14m dyb jernspuns, der omkransede det m 2 pesticidforurenede areal, nedspunset. Depotet blev dækket med en plastmembran og kystsiden blev forstærket med en beskyttende væg af sten. Indenfor det indspunsede areal holdes vandspejlet under det laveste niveau for havvandet for at sikre, at der ikke sker udsivning af giftstoffer til Nordsøen. Teknisk brochure Life 09/ENV/DK 368 NorthPestClean Demonstration af basisk hydrolyse som en ny teknologi til oprensning af pesticidforurenet jord og grundvand Ved sikring af giftdepotet var der fokus på indkapslingens tæthed og jernspunsens holdbarhed i det meget korroderende grundvand.

2 Indledende studier af basisk hydrolyse Samtidig med indkapslingen af giftdepotet blev der i 2005 og 2006 gennemført litteraturstudier og laboratorietest af 6 forskellige afværgeteknologier. Resultatet af disse indledende studier var, at alle teknologier sandsynligvis ville kunne anvendes til oprensning ved Høfde 42, men med stor forskel i omkostninger og tidshorisont. Baseret på de indledende undersøgelser valgtes in situ basisk hydrolyse til supplerende undersøgelser og tests. I 2007 og 2008 testede Region Midtjylland metoden in situ basisk hydrolyse i en række laboratorieforsøg og feltforsøg i lille skala. Forsøgene viste, at metoden basisk hydrolyse er i stand til hurtigt at nedbryde organofosfor insekticider i jord og grundvand. Basisk hydrolyse som en ny oprensningsteknologi Det er velbeskrevet i den videnskabelige litteratur, at basisk hydrolyse kan anvendes til at nedbryde organofosfor insekticider, såsom ethyl-parathion, methyl-parathion, sulfotep og malathion til mindre toksiske og vandopløselige forbindelser. Metoden er blevet brugt i mange år af agrokemiske virksomheder, der producerer organofosfor pesticider, til at neutralisere kemiske forbindelser ved spild, men også til forbehandling af spildevand indeholdende organofosfater, inden dette ledes til biologisk rensning. In situ basisk hydrolyse har ikke tidligere været anvendt til oprensning af forurenet jord og grundvand forurenet med organofosfor insekticider. I blev in situ basisk hydrolyse som jordrensningsteknologi testet i laboratorieforsøg og i feltforsøg i lille skala, og resultaterne var lovende. At teste den nye teknologi i pilotforsøg i stor skala på en kraftigt forurenet lokalitet er det næste skridt på vejen mod at demonstrere brugbarheden af teknologien til jordrensning. I demonstrationsforsøgene er hver testcelle konstrueret som en lille model af den store, forurenede lokalitet, Høfde 42. Pilotforsøgene er designet til at bestemme de optimale forhold for oprensning, der medfører nedbrydning af så meget forurening som muligt. Resultaterne fra pilotforsøgene vil blive brugt direkte til at designe og beregne omkostninger ved fuldskala oprensning på Høfde 42. Udover laboratorie- og feltforsøg med basisk hydrolyse gennemførte Region Midtjylland også undersøgelser til karakterisering af sedimentets geokemi, redox-forhold og buffer- kapacitet. Studier af fortyndet kaustisk sodas infiltrationshastighed gennem sedimentet samt studier af sedimentets vandretention blev ligeledes udført. Der blev gjort en stor indsats for at identificere materialer, som er tilstrækkelig resistente til at blive anvendt i det aggressive kemiske miljø ved Høfde 42. Alle disse studier gennemførtes som forberedelse til test af metoden basisk hydrolyse i større skala i felten. Det kan med rimelighed siges, at Høfde 42 er et af de mest undersøgte og på alle måder karakteriserede pesticidaffaldsdepot i verden. I den henseende kan giftdepotet betragtes som ideelt til test den ny afværgeteknologi. I projektet testes virkningsgraden af in situ basisk hydrolyse, når infiltration af jorden med fortyndet kaustisk soda kombineres med teknologier, der fremmer kontakten mellem kaustisk soda og forurening. I pilotforsøgene testes og sammenlignes forskellige teknologier, som forbedrer infiltrationen af jorden med reagenset. Desuden testes og sammenlignes teknologier, som skal forbedre kontakten mellem reagenset og forureningen. De tre pilotforsøg i projektet giver en unik mulighed for at sammenligne og evaluere effekten af ovennævnte teknologier i et forsøgsdesign, hvor teknologierne testes under ensartede forhold.

3 Etablering af testceller til pilotforsøg Formålet med at etablere testceller er at skabe den fysiske rammekonstruktion for at teste den nye teknologi i stor skala. Den fysiske rammekonstruktion er designet til at demonstrere anvendeligheden af in situ basisk hydrolyse til jordrensning i en skala, der muliggør opskalering til fuldskala oprensning af den forurenede lokalitet. Pesticidforureningen ved Høfde 42 i den nordvestlige del af Danmark dækker et areal på m 2, som er omkranset af en 14m dyb stålspuns. Inden for dette store forurenede areal etableres tre mindre forsøgsarealer (testceller). Hver testcelle udgør et 100m 2 (ca. 10mx10m) stort forurenet areal og hver celle er omkranset af en 14m dyb stålspuns. Alle testceller vil blive placeret i det kraftigst forurenede område ved Høfde 42. Udførelse af pilotforsøgene Formålet er at udføre pilotforsøg i de tre testceller. Den praktiske udførelse af forsøgene foretages af eksterne virksomheder, der er specialiserede i de valgte metoder til at øge virkningsgraden af in situ basisk hydrolyse og i jordoprensningsteknikker. En række laboratorieforsøg med hydrolyse blev udført i 2006 og igen i Hovedformålet med disse eksperimenter var at demonstrere, at parathionforurenede sedimentprøver fra giftdepotet kan behandles med kaustisk soda, at bestemme sedimentets naturlige bufferkapacitet kvantitativt (hvor meget kaustisk soda skal der tilsættes for at hæve ph til et tilstrækkeligt niveau), at bestemme hvor høj en ph-værdi der skal til for at opnå en acceptabel reaktionshastighed, samt at identificere eventuelle betydelige geokemiske ændringer forårsaget af den høje ph-værdi (inklusive opløsning af amorft silika). Yderligere laboratorieforsøg udføres under LIFE projektet med henblik på at udvælge overfladeaktive stoffer, der kan anvendes til at fremme nedbrydningsprocessen. Forsøgene viste, at hydrolyse af parathion finder sted i forurenede sedimentprøver ved behandling med basisk hydrolyse. En ph-værdi på 12 er tilstrækkelig, og den nødvendige koncentration af kaustisk soda i testcellerne blev beregnet herudfra. Denne koncentration er en meget vigtig faktor ved beregning af omkostningerne ved et fuldskala projekt. Resultater af forsøgene viste desuden, at ph-værdier over 13 bør undgås, idet store mængder silika vil blive opløst. Feltforsøg i 2008 viste, at kaustisk soda uden problemer kan infiltreres af tyngdekraften på lokaliteten, og at høje ph-værdier kan opretholdes i mere end 19 måneder uden yderligere tilsætning af kaustisk soda. Hver testcelle er i princippet konstrueret som en miniature model af det store forurenede område ved Høfde 42. Pilotforsøgene er designet til at bestemme de optimale forhold for oprensning, der giver maksimal fjernelse af forurening. På grundlag af de indledende forsøg fra 2007 og 2008 retter forsøgsdesignet fokus mod levering af reagens og kontakt mellem reagens og forurening. Resultaterne fra pilotforsøgene vil blive brugt direkte til at designe og beregne omkostninger ved fuldskala oprensning på Høfde 42. Forsøgene i projektet NorthPestClean fokuserer på at demonstrere virkningsgraden af in situ oprensning ved brug af forskellige teknologier til at fremme kontakten med forureningen i jorden og reagenset (en alkalisk opløsning), der tilføres den forurenede jord. Tre forskellige teknologier testes i de tre testceller. I alle tre testceller anvendes den nye oprensningsmetode in situ basisk hydrolyse. I hver testcelle udføres forsøg til demonstration af virkningsgraden af basisk hydrolyse. metoden in situ

4 Initiel karakterisering af de tre testceller Hver testcelle karakteriseret detaljeret med hensyn til geologi, hydrogeology, geokemi og initial distribution af forureningen. Karakteriseringen indebærer udførelse af boringer og indsamling af intakte jordkerneprøver. Boringerne forventes ikke at blive dybere end 10m og vil blive screenet i den mættede zone. Karakteriseringen omfatter også udtagning af grundvandsprøver. Der udføres kemisk analyse af udtagne jord- og vandprøver. Prøvernes indhold af parathion, diverse andre pesticider, pesticid nedbrydningsprodukter og kviksølv vil blive målt. Det forventes, at det totale antal jordprøver, der skal analyseres under pilotforsøgene vil være i størrelsesordenen , og for grundvandsprøver er antallet i størrelsesordenen Alt analysearbejde gennemføres af den agrokemiske virksomhed Cheminova A/S, der ligger tæt ved Høfde 42. Cheminova gør dette uden beregning. Region Midtjylland og Cheminovas laboratorium udarbejdet en plan for laboratoriepraksis og optimering af analysearbejdet. Demonstrationsforsøg Demonstrationsforsøgene er opdelt i tre cykluser, hvor hver cyklus tager ca. 1 år af projektperioden. Cyklus 1 Dræning og infiltration med kaustisk soda De tre testceller drænes for grundvand ned til det tynde siltlag ca. 8m under jordoverfladen. For hver dræningscyklus pumpes ca. 400m 3 forurenet grundvand ud af de tre testceller. Det drænede grundvand fra de tre testceller infiltreres i det forurenede grundvand uden for testcellerne, men inden for det m 3 store indspunsede areal. Når cellerne er drænet infiltreres kaustisk soda ned i hver testcelle alene ved gravitation for at hæve ph til ca. 12. Den kaustiske soda efterlades uforstyrret i sedimentet i 3-6 måneder, og stigningen i koncentrationen af hydrolyseprodukter i grundvandet over tid overvåges. Disse stigninger benyttes som reference for de forskellige kontaktfremmende teknologier beskrevet nedenfor. Cyklus 2 og 3 Test af metode til fremme af kontakt mellem reagens og forurening Testcelle 1 In situ basisk hydrolyse kontakt fremmet ved levering og circulation I denne testcelle fremmes kontakten ved brug af Direct Push Injection teknologi, som forventes at forbedre leveringen af kaustisk soda i 2. og 3. cyklus. Forskellige opsætninger af udstyret testes med henblik på at optimere distributionen af reagens i jordmediet og levering af reagens til de mest forurenede områder. Forskellige metoder til cirkulation af fortyndet kaustisk soda i testcellen afprøves i hydrolyse perioden. For at forbedre forståelsen af cirkulationens effekt udføres numerisk flow modellering og empiriske forsøg med sporestoffer. En tredje cyklus gennemføres, hvor dræning, levering og cirkulation gentages. Prøver udtages mellem hver cyklus for at dokumentere effektiviteten. Testcelle 2 In situ basisk hydrolyse - kontakt fremmet ved vibration og circulation Efter dræning og opfyldning fremmes kontakten mellem reagens og forurening ved en kombination af vibrationsteknologi og recirkulation. Tidligere studier har vist, at akustiske trykbølger har en effekt på opløsning og mobilisering af tunge upolære væsker (DNAPL), specielt i forbindelse med øgede trykgradienter forårsaget af recirkulation. En tredje cyklus gennemføres, hvor dræning, levering og cirkulation gentages. Fremmelse af kontakt i den tredje cyklus involverer en alternativ vibrations teknologi. Prøver udtages mellem hver cyklus for at dokumentere effektiviteten. Testcelle 3 In situ basisk hydrolyse kontakt fremmet med overfladeaktive stoffer og cirkulation Efter dræning opfyldes testcellen med fortyndet kaustisk soda tilsat et overfladeaktivt stof eller en blanding af overfladeaktive stoffer. Efter opfyldning af testcellen recirkuleres surfactant/kaustisk soda blandingen. En tredje cyklus gennemføres, hvor dræning, levering og cirkulation gentages. Prøver udtages mellem hver cyklus for at dokumentere effektiviteten.

5 Blindtest Blindtest er uundværlige i den videnskabelige metode, der anvendes og blindtest inkluderes i høj grad i forskellige aspekter af projektet. Vores metodiske tilgang angiver tre niveauer af blindtest, som er beskrevet nedenfor. Alle blindtest udføres i mini testceller bestående af nedspunsede jernrør med en diameter på ca. 1,5m. Jernrørene vibreres ned til 14 meters dybde, hvorved mini testcellerne skabes. Indikatorer på fremdrift I hver af de tre forsøgsceller udføres kemisk analyse på jord- og vandprøver før, under og efter forsøgene med henblik på kontinuerlig evaluering af fremdriften i oprensningen. Analyseresultater fra jord- og vandprøver fungerer som indikatorer på fremdriften i oprensningsforsøgene. Rapporter udarbejdes efter hver behandlingscyklus med ludinfiltration. I rapporterne evalueres forsøgenes fremdrift. På baggrund af evalueringen besluttes for hver af de tre forsøgsceller, om og hvordan vi går videre til den næste behandlingscyklus. Fremdrift i basisk hydrolyse under en behandlingscyklus Det primære formål er at bestemme, hvornår en cyklus skal afsluttes og en ny begynde. Indikatoren på fremdrift er baseret på målinger på grundvandsprøver udtaget i syv forskellige dybder (25, 50, 75, 100, 150, 200 and 250cm over det indskudte lerlag). Prøverne analyseres for de to mobile hydrolyseprodukter EP2 og PNP samt parathion og en række andre miljøfremmede stoffer. Prøverne udtages fra to boringer i hver testcelle. Der vil blive foretaget minimum 4 prøveudtagningsrunder i hver boring. I dybder med lav forureningsgrad uden anvendelse af kontaktfremmende teknologier (testcelle 1), forventes en hydrolyserate på 1-25mg EP2/l pr. måned. I dybder med højere forureningsgrad og anvendelse af kontaktfremmende teknologier skal der opnås en hydrolyserate på mere end 250mg EP2/l pr. måned for, at fremdriften kan betragtes som tilfredsstillende. 250mg EP2 svarer til hydrolyse af 430 mg parathion. Niveau 1: Ingen fremme af kontakt (blind) vs. fremme af kontakt Dette er muligvis det vigtigste niveau. Til dette formål drænes en separat celle (testrør 1), fyldes med kaustisk soda, drænes igen osv., i tre cyklusser. Herved efterlignes procedurerne for de tre store testceller nøjagtigt med undtagelse af anvendelsen af kontaktfremmende teknologier. Level 2: Ingen kaustisk soda og ingen dræning (blind) vs. kaustisk soda og dræning Alle tre testceller tilsættes kaustisk soda. Effekten af ikke at tilsætte kaustisk soda moniteres i en separat celle (testrør 2) Level 3: Ingen kaustisk soda, men dræning (blind) vs. kaustisk soda og dræning Dræning og genopfyldning af en testcelle har muligvis en effekt, selvom der kun anvendes vand uden tilsætning af kaustisk soda. Pga. parathions meget lave vandopløselighed og høje grad af adsorption er vores umiddelbare indtryk, at denne effekt er af begrænset betydning. Men den potentielle effekt vil ikke desto mindre blive testet i en separat celle (testrør 3). Oprensningseffekt af hver afsluttet cyklus Det primære formål er at bestemme den totale masse af fjernet forurening ved afslutningen af hver cyklus. Den totale masse bestemmes som det matematiske produkt af flow og koncentration af forurening i vandet, som drænes fra cellen ved afslutningen af cyklussen. Vandprøverne analyseres for de to mobile hydrolyseprodukter EP2 og PNP samt parathion og en række andre miljøfremmede stoffer. Flowet registreres kontinuerligt, og vandprøver udtages som diskrete prøver eller flow proportionale prøver. Omkring 10 prøver udtages fra hver celle under dræning (1 prøve pr. 10m 3 vand). Den totale masse af fjernet forurening i hver cyklus afhænger meget af det initiale forureningsniveau i den relevante testcelle. Dette niveau bestemmes ved initial karakterisering af testcellerne baseret på jordprøver. Fornuftig fremdrift forventes at svare til, at ca. 75kg EP2 pr. cyklus pr. celle fjernes med drænvandet. Men dette tal bliver eventuelt revideret på baggrund af den initiale karakterisering af testcellen. 75 kg EP2 svarer til hydrolyse af 128kg parathion. Med det formål at inkludere en ubehandlet blindtest i forsøgene vil vand- og jordprøver blive indsamlet fra et forurenet område uden for de tre testceller. Systematisk prøveudtagning udføres før, under (e.g. efter hver behandlingscyklus) og efter færdiggørelse af forsøgene. Dataene fra blindtestene bruges til sammenligning med resultaterne fra de behandlede testceller og giver derved et solidt grundlag for at evaluere oprensningsmetodens effektivitet.

6 Miljømæssig risikovurdering og stop-kriterium for oprensning Hovedformålet med en fuldskala oprensning ved Høfde 42 er at sikre, at den forurening, som efterfølgende efterlades i jorden, ikke udgør en uacceptabel risiko for det nærliggende akvatiske miljø. For at besvare spørgsmålet: hvornår er lokaliteten ren nok? vil der blive opstillet succeskriterier (stopkriterier for oprensning) baseret på en miljømæssig risikovurdering. Ved afslutningen af projektet vil den nye metodes oprensningspotentiale blive sammenlignet med stopkriterierne for oprensning. Ved at opstille målbare stopkriterier og demonstrere virkningsgraden af den nye oprensningsmetode kan vi tilbyde beslutningstagerne afgørende information, som giver dem mulighed for at træffe en rationel beslutning om det videre forløb i uskadeliggørelsen af giftdepotet ved Høfde 42. NorthPestClean kontakt information Afdelingen for Jord og Råstoffer har 3 kontorer i Region Midtjylland Horsens Viborg Holstebro Emil Møllersgade Horsens Skottenborg Viborg Mail: telefon Lægårdvej 12R 7500 Holstebro Projektleder Ass. Projektleder Morten Bondgaard Børge Hvidberg

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU,

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, contributing approximately 2.2 billion to the protection of the

Læs mere

Demonstrationsprojekt med in situ basisk hydrolyse på Høfde 42

Demonstrationsprojekt med in situ basisk hydrolyse på Høfde 42 Demonstrationsprojekt med in situ basisk hydrolyse på Høfde 42 Af Morten Bondgaard Region Midtjylland, Miljø Møde med Danmarks Naturfredningsforening Thyborøn, den 22-10-2013 www.northpestclean.dk 1 Disposition

Læs mere

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland Cheminova, 2. december 2010 www.regionmidtjylland.dk NorthPestClean

Læs mere

Projekt nr.: Life09/ENV/DK368. a deliverable under action 7. Updated layman report issued. on

Projekt nr.: Life09/ENV/DK368. a deliverable under action 7. Updated layman report issued. on Updated layman report issued on 2014-06-15 a deliverable under action 7 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed

Læs mere

Licitationen - Byggeriets Dagblad 22.11.2010 1. sektion Side 4 72 ord artikel-id: e24d9714. Titel. Emneord. Personer

Licitationen - Byggeriets Dagblad 22.11.2010 1. sektion Side 4 72 ord artikel-id: e24d9714. Titel. Emneord. Personer Licitationen - Byggeriets Dagblad 22.11.2010 1. sektion Side 4 72 ord artikel-id: e24d9714 OPRENSNING Om kort tid vil Region Midtjylland, Miljøstyrelsen og EU sætte gang i et demonstrationsprojekt, NorthPestClean,

Læs mere

Høfde 42 Status og perspektiver Region Midtjylland Børge Hvidberg

Høfde 42 Status og perspektiver Region Midtjylland Børge Hvidberg Høfde 42 Status og perspektiver Region Midtjylland Børge Hvidberg 09-10-2014 www.northpestclean.dk 1 Historie 2020 Fuldskala oprensning??? 2010 Forsøg med in situ basisk hydrolysis 2000 3. afværge(indkapsling)

Læs mere

BASISK HYDROLYSE VED HØFDE 42

BASISK HYDROLYSE VED HØFDE 42 BASISK HYDROLYSE VED HØFDE 42 Diplomingeniør Eva Bang Rasmussen Diplomingeniør Majbritt Skovgaard Lauritsen Ingeniørhøjskolen i Århus ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

PRÆSENTATION AF OPRENSNINGSLØSNING HØFDE 42, JANUAR 2009

PRÆSENTATION AF OPRENSNINGSLØSNING HØFDE 42, JANUAR 2009 Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 2 PRÆSENTATION AF OPRENSNINGSLØSNING HØFDE 42, JANUAR 2009 Giftdepotet ved Høfde 42 er forurenet med 100 forskellige stoffer,

Læs mere

NorthPestClean. - Et demonstrationsprojekt

NorthPestClean. - Et demonstrationsprojekt NorthPestClean - Et demonstrationsprojekt Morten Bondgaard, Region Midtjylland LIFE+ information Session 2011, Slagelse d. 25. marts 2011 25-03-2011 www.northpestclean.dk 1 Indhold Høfde 42 Valg af program

Læs mere

Høfde 42. EU projekt - NorthPestClean. DTU, 8. december

Høfde 42. EU projekt - NorthPestClean. DTU, 8. december Høfde 42 EU projekt - NorthPestClean DTU, 8. december 2010 www.regionmidtjylland.dk Høfde 42 Høfde 42 Pesticide dumpsite 1953-1961 (Høfde 42) Cheminova 2 www.regionmidtjylland.dk 3 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

HØFDE 42 AFGRÆNSNING AF NED- SIVNINGSOMRÅDE

HØFDE 42 AFGRÆNSNING AF NED- SIVNINGSOMRÅDE Til Region Midtjylland Dokumenttype Undersøgelsesrapport Dato December HØFDE AFGRÆNSNING AF NED- SIVNINGSOMRÅDE HØFDE AFGRÆNSNING AF NEDSIVNINGSOMRÅDE Revision Dato -- Udarbejdet af LRSB Kontrolleret af

Læs mere

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26 Henriette Kerrn-Jespersen Baggrund for et DNAPL projekt Regionerne identificerer og prioriterer forurenede grunde til yderligere offentlig indsats ift sundhed og

Læs mere

Høfde 42 Enhancementmetoder og praktiske erfaringer

Høfde 42 Enhancementmetoder og praktiske erfaringer Høfde 42 Enhancementmetoder og praktiske erfaringer Kirsten Rügge og Torben Højbjerg Jørgensen (COWI), Lars Bennedsen (Rambøll), Freddy S. Petersen (Kogsgaard Miljø), Leah MacKinnon og Neal Durant (Geosyntec),

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

Afgravning Høj Lav Høj Tabel 1. Oversigt over de afprøvede afværgeteknologier.

Afgravning Høj Lav Høj Tabel 1. Oversigt over de afprøvede afværgeteknologier. HØFDE 42, POTENTIALE FOR BIOLOGISK NEDBRYDNING Af Morten Bondgaard, Region Midtjylland Marts 2010 RESUMÉ Undersøgelser har vist, at der foregår en naturlig, ikke-stimuleret biologisk nedbrydning af forureningskomponenterne

Læs mere

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Udbudspræsentation, Viborg, 1. december 2010 www.regionmidtjylland.dk Praktiske oplysninger: Kun skriftlige spørgsmål! Udbudsmaterialet

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Bufferkapacitet

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Bufferkapacitet Notat om Høfde 42, okt. 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Bufferkapacitet Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere

Environment and Energy

Environment and Energy NanoGeoScience Environment and Energy Det kan man bl.a. bruge nanoteknologien til: Vand, olie og affald Baggrund: NanoGeoScience er studier af naturens materialer på skalaer mindre end en mikrometer, hvilket

Læs mere

Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance

Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance REPORT INDSÆT BILLEDE HER Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance Prepared Laila Thirup, 12 April 2013 Checked Accepted Approved Doc. no. 1516653 Ver. no. 1516653A Project no.

Læs mere

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 20. januar 2011 vedr. EU-udbud nr. 2010-148563: Demonstrationsforsøg

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Notat om Høfde 42, december Vandretensionsforsøg. Steen Vedby DGE Group

Notat om Høfde 42, december Vandretensionsforsøg. Steen Vedby DGE Group Bilag 6 Notat om Høfde 42, december 2008 Vandretensionsforsøg Steen Vedby DGE Group Indhold 1 INDLEDNING 1 2 BESKRIVELSE AF VANDRETENTIONSFORSØGENE 2 3 RESULTATERNE AF VANDRETENTIONSFORSØGENE 4 3.1 Vandindhold

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om kæmpe-bjørneklo... 4 Formål... 4 Indsatsområde... 4 Lovgivning omkring bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo...

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Overblik over forureningen på Harboøre Tange

Overblik over forureningen på Harboøre Tange Overblik over forureningen på Harboøre Tange Notat i forbindelse med politisk temamøde om Høfde 42 af 29. april 2016 Introduktion Dette notat giver et kort overblik over de problemstillinger, der er med

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Forundersøgelse af det nye forsøgsfelt Notat. Høfde 42, Harbøre Tange Loren Ramsay, ALECTIA 04. mar. 2010

Forundersøgelse af det nye forsøgsfelt Notat. Høfde 42, Harbøre Tange Loren Ramsay, ALECTIA 04. mar. 2010 Forundersøgelse af det nye forsøgsfelt Notat Høfde 42, Harbøre Tange Loren Ramsay, ALECTIA 04. mar. 20 1 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 BAGGRUND 5 1.2 FORMÅL 6 2 AKTIVITETER OG METODER 7 2.1 PLANLÆGNING 7

Læs mere

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Figur 1 2/7 Modelområde samt beregnet grundvandspotentiale Modelområdet måler 650 x 700 m Der er tale om en kombination af en stationær og en dynamisk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Industriel luftrensning

Industriel luftrensning Industriel luftrensning Vi løser Deres luftrensningsopgaver så effektivt og økonomisk som muligt LESNI A/S er specialiseret som leverandør af standard teknologier og innovative løsninger til rensning af

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft)

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Definition af redoxforhold i umættet zone De fleste kemiske og biologiske processer i jord og grundvand er styret

Læs mere

En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer

En tolkning af EU's Oversvømmelsesdirektiv med fokus på oversvømmelser i byer En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer Århus Kommune Notat November 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1 Baggrund...1 2 INDHOLDET AF OVERSVØMMELSESDIREKTIVET...1

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Oversigt. Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion

Oversigt. Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion Oversigt Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion In situ kemisk oxidation involverer injektion af forskellige oxidationsmidler

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Infiltration

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Infiltration Notat om Høfde 42, okt. 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Infiltration Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Gylletype Gylle fra en bestemt type husdyr som f.eks. svinegylle, kvæggylle osv.

Gylletype Gylle fra en bestemt type husdyr som f.eks. svinegylle, kvæggylle osv. NOTAT Erhverv J.nr. MST-1247-00038 Ref. ernch Den 1.august 2013 Notat vedr. tilpassede dokumentationskrav for optagelse af forsuringsteknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste med henblik på at opnå

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge?

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge? Temadag om fri fase forurening. 5. marts 2012 Succesfuldt pilotforsøg med oprensning af residual fri fase PCE ved hjælp af stimuleret reduktiv deklorering i Kærgård Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Optimering af hydrolyseprocessen samt vurdering af nedbrydningspotentialet

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Optimering af hydrolyseprocessen samt vurdering af nedbrydningspotentialet Notat om Høfde 42, nov. 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Optimering af hydrolyseprocessen samt vurdering af nedbrydningspotentialet Anke Oberender og Claus Jørgensen DHI

Læs mere

Dette dokument giver detaljerede oplysninger om brugen af systemet. Du kan her finde vigtige ting du skal overveje i forbindelse med brugen af det.

Dette dokument giver detaljerede oplysninger om brugen af systemet. Du kan her finde vigtige ting du skal overveje i forbindelse med brugen af det. European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model for promoting entrepreneurship in VET and higher education Project funded by European Commission LLP Programme

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

FAUPE Forbedring af Afgrødernes Udbytte og Produktionsmæssige Egenskaber

FAUPE Forbedring af Afgrødernes Udbytte og Produktionsmæssige Egenskaber K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T FAUPE Forbedring af Afgrødernes Udbytte og Produktionsmæssige Egenskaber Markforsøg generelt

Læs mere

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen Pesticider i grundvand Nina Tuxen Tilbage Fund i grundvand Stoffer Punktkilder Prøv lykken 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 Fund i grundvand 100 Hvilken kemisk årsag er hyppigst

Læs mere

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder?

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Christian Nyrop Albers De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 411 Offentligt. jan.08. jan.05 e2+ e2. distance (m) distance (m) Blindtest 1

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 411 Offentligt. jan.08. jan.05 e2+ e2. distance (m) distance (m) Blindtest 1 Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 411 Offentligt 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 e2 jan.05 e2+ e2 jan.08 distance (m) distance (m) Blindtest 1

Læs mere

Fortynding i søer og fjorde

Fortynding i søer og fjorde Fortynding i søer og fjorde Møde i ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand - 27. nov. 2013 Jørgen Krogsgaard Jensen To projekter: Fortynding i søer og fjorde til screening af effekter af

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

SÅRBARHED HVAD ER DET?

SÅRBARHED HVAD ER DET? SÅRBARHED HVAD ER DET? Team- og ekspertisechef, Ph.d., civilingeniør Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Naturgeograf Signe Krogh NIRAS A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION Lars R. Bennedsen, Torben H. Jørgensen, Rambøll Jarl Dall-Jepsen, Lars Nissen, Cowi Neal Durant, Leah MacKinnon, Geosyntec Prasad Kakarla, Isotec Erik

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelsen betyder, at Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler kun må ske på det areal, der skal sprøjtes

Læs mere

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER!

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER! TØR DU FODRE DIN HUND MED RÅ KOST? ELLER TØR DU VIRKELIG LADE VÆRE? DET HANDLER IKKE OM AT HELBREDE SYGDOMME, MEN OM AT SKABE SUNDHED LIVSSTIL OG IKKE LIVSSTILSSYGDOMME! DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG

Læs mere

ATV Møde 28. november 2012 Afværgeteknologier State of Art

ATV Møde 28. november 2012 Afværgeteknologier State of Art ATV Møde 28. november 2012 Afværgeteknologier State of Art OPRENSNING VED MOBILISERING MED SURFACTANTER en afværgemetode til kildeoprensning Pilotoprensning af fyldbrændstofforurening (Jetfuel) på et Tankområde

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Rent vand i Mølleåsystemet Resumé

Rent vand i Mølleåsystemet Resumé Rent vand i Mølleåsystemet Resumé Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Driftsregion Øst - Landsdelcenteret Nordsjælland Resume rapport Rent vand i Mølleåsystemet Resumé. Agern Allé 5 2970 Hørsholm

Læs mere

Cocktail effekter af pesticider i vandmiljøet

Cocktail effekter af pesticider i vandmiljøet Cocktail effekter af pesticider i vandmiljøet Nina Cedergreen, lektor i Økotoksikologi på LIFE, Københavns Universitet Venstre: Unødvendigt med mere forskning i pesticidcocktails Mere forskning i giftige

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager

Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager Gør tanke til handling VIA University College Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager Af Theis R. Andersen*og Søren Erbs Poulsen* * VIA University College konceptuelle modeller til 3D

Læs mere

Topdressing af øko-grønsager

Topdressing af øko-grønsager Topdressing af øko-grønsager Også økologisk dyrkede afgrøder kan have behov for tilførsel af ekstra gødning. Syv forskellige organiske produkter, som kan fås i almindelig handel og som er tørret og pelleteret

Læs mere

Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt.

Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt. Lær at læse og bruge et regulativ Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt. Der er en masse bløde værdier i regulativet, men der er også faste holdepunkter,

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden?

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Jens Christian Refsgaard, Flemming Larsen og Klaus Hinsby, GEUS Peter Engesgaard, Københavns Universitet

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold NOTAT Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning Projekt LAR-katalog Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Teknik og Miljø Notat nr. 1, rev. 3 Dato 2011-06-30 Til Fra Kopi

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

Virksomheder J.nr. METHO/MOOES Ref. MST-1270-00766 Den 6. marts 2013. MEC/Maabjerg Bioenergy

Virksomheder J.nr. METHO/MOOES Ref. MST-1270-00766 Den 6. marts 2013. MEC/Maabjerg Bioenergy MEC/Maabjerg Bioenergy Kun sendt pr. e-mail til: cwn@cowi.dk og vmo@maabjerg-bioenergy.dk Virksomheder J.nr. METHO/MOOES Ref. MST-1270-00766 Den 6. marts 2013 Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

1. INDLEDNING N O T A T

1. INDLEDNING N O T A T N O T A T Baggrund for afgørelse af 3. februar 2016 om afslutning af sag vedr. svovlgruber (opdateret version af bilag til påbudsvarsel af 16. april 2010) Virksomheder J.nr. MST-1272-00302 Ref. Antkr/anjro

Læs mere

Resultater 2011 Projektet er en forsættelse fra 2010 (slutrapport og resultater for 2010 findes her)

Resultater 2011 Projektet er en forsættelse fra 2010 (slutrapport og resultater for 2010 findes her) Gødevand i æbler, resultater af projekt 2011 Formål at optimere ressourceforbrug og minimere næringsstofudvaskning gennem demonstration af gødevanding og optimeret brug af mikronæringsstoffer i æbler Baggrund

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet af Page 1/20 Indholdsfortegnelse Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber?... 3 Indledning:...

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet 2008 Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet Lars Rønn Olsen DTU biosys Ingeniører Uden Grænser Udarbejdet for Masangas Venner Introduktion Som behovet for bæredygtig energi

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening M iljøpr ojekt nr. 449 1999 Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening Lektor, cand.scient., lic.tech. Helle Holst IMM, Institut for Matematisk Modellering DTU, Danmarks

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 1 Indhold 1 SAMMENFATNING

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere