Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm (pædagog) og Thomas Rogge (bestyrelsesformand) Fokuspunkter - Inklusion - Implementering af souscheffunktionen Særlige opmærksomhedspunkter Samlet konkluderende vurdering I et par år har det været uvist, hvad fremtiden bød på for Kirsebærhuset. I en lang periode så det ud til, at Kirsebærhuset skulle gøres selvejende og sammenlægges med anden institution, og i hele den uvisse periode har der været skiftende ledere inde over. Fremtiden er nu på plads. Kirsebærhuset er forblevet kommunal, der er pr. 1. februar ansat en leder, og institutionen vil indenfor de næste par år blive udbygget. Pædagogikken i Kirsebærhuset bærer præg af, at der i lang tid ikke har været et fælles mål at arbejde hen imod og et fælles fundament at tage udgangspunkt i. Udarbejdelsen af en læreplan helt fra bunden er omdrejningspunktet for det fælles fundament som personale og leder sammen er ved at få skabt. En fuldstændig læreplan er færdig medio Leder har overtaget et mindre underskud, og er ved at få skabt et overblik over sammenhængen mellem økonomi, lønsum og andre forhold. Det vurderes, at der er en fornuftig tilgang og god opmærksomhed angående de økonomiske forhold. Sygefraværet er acceptabelt. I perioder med højt fravær, har der været langtidssygemeldinger. Disse samt andet fravær håndteres som det skal. 1

2 Der er pt. ingen souschef i Kirsebærhuset. Ny souschef forventes ansat pr. 1. januar 2015, og vedkommende skal også varetage funktionen som inklusionspædagog. Forældresamarbejdet fungerer godt, og det prioriteres, at der er tid til drøftelser med forældrene i hverdagen. Ved besøg i Kirsebærhuset forud for tilsynet blev der oplevet en god stemning, og ved tilsynet kom det frem, at der er en god tilgang til arbejdet med sprog og overgange. Der skal på kommende personalemøder ske drøftelser omkring arbejdet med inklusion og børn i udsatte positioner, men der udarbejdes allerede en individuel læreplan, når et barn observeres til at være i en udsat position, og der er et godt samarbejde med tværfaglige samarbejdsparter. Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Gitte Mølgård Andersen, den 2. oktober 2014 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten den 17. oktober

3 Institutionsprofil basiskvalitet Børnetal Antal børn kvartalsvis: 64 Er der børn på venteliste til institutionen?: ja Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?: ja Hvis ja hvor ofte: sjældent Hvad har begrundelsen været? Fraflytning fra kommunen Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud): i princippet 0 men der står minus Hvad har den primære grund til underskuddet/overskuddet været? Hvordan ser budgettet ud pt.? Det balancerer nogenlunde.. (lidt merforbrug,) Hvad tænker I om budgettets status pt.? Jeg er ved at kigge på det samlede billede i forhold til lønsum, stillinger, ansættelser mm. Tænker også at Kirsebærhuset bærer præg af, ikke at have købt nyt i meget lang tid. Vi Forsøger at skelne mellem need to have og nice to have Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt? Nej men tilbud om det er givet Vi gør det i efteråret. Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: alle Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? Ny leder. Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? 1. kvartal: 2. kvartal: 3. kvartal: 4. kvartal: Hvordan ser fraværsprocenten ud i det sidste år pr. måned.? Den er høj sidst jeg så 11,8 Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? nej Hvis ja, hvilken betydning har den i hverdagen? Det har primært været 2 langtidssyge. Er sygefraværssamtaler blevet afholdt:? ja Har I jeres egen personalepolitik? nej Hvornår er der senest udarbejdet APV og trivselsmåling? I 2011 og 2012 Hvad viste APV en og trivselsmålingen? Hvordan er der fulgt op på resultaterne fra APV en og trivselsmålingen? 3

4 Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? Faglig sparring, klare mål og forventninger i talesættes, fælles viden, fælles arbejde med ny læreplan. Hvordan arbejder I med fastholdelse af personale? Fleksibilitet og godt relationsarbejde, høj faglighed og klare forventninger. Hvordan arbejder I med at rekruttere personale? Har personale været på kursus/uddannelse i gennem de seneste år? Inklusionstemadage, arbejdsmiljøuddannelse. Hvis ja, hvilke kurser/uddannelse har personalet deltaget i? Hvordan vidensdeler I i institutionen? I dagligdagen og på p-møder. Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? Ja. Hvis ja, hvilke? Inklusionsmodulet, aktionslæring Hvordan organiserer I personalesamarbejdet? Normering Hvor mange pædagogtimer i procentsats?: 68 % Hvor mange medhjælpertimer i procentsats?: 32 % Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40? Hvis ikke, hvordan arbejdes der hen imod det? Har I studerende? ja Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Pædagoger der er stoppet: ja Medhjælpere der er stoppet: nej Andre der er stoppet: ja (køkken) Har I ubesatte/vakante stillinger? Ja souschef og en pædagogstilling i vuggestuen Uddyb hvilken årsag der er til at personale er stoppet: nye udfordringer, sygdom Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn der sover? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne? Stort set.. Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed? ja 4

5 Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed? ja Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? Tror jeg ikke.. Fysiske rammer Hvad er jeres vurdering af institutionens fysiske rammer? Vi har gode fysiske rammer dog lidt små grupperum i børnehaven. Huset bærer præg af, at være lidt slidt, og af der ikke er købt nyt i lang tid. Vi har en dejlig legeplads. Forældresamarbejde Hvordan fungerer forældresamarbejdet? Det fungerer rigtig godt. Vi er i god dialog med forældrene om mange ting, og der er opbakning til en stor del af det vi laver. Beskriv hvilke samarbejdsfora I har som inddrager forældrene og hvordan det fungerer. Den daglige kontakt, overflytnings og andre samtaler, arbejdsdag på legepladsen, plantedag, afslutning for skolebørn, spejderhytten (bagning) eksempelvis. Hvordan fungerer det med at bruge ide-kataloget, der er udarbejdet til den første forældresamtale (introsamtale)? Fint som inspiration. Hvor mange forældrebestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år? 6 styks. For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? Kontraktstyring Hvornår er der senest afleveret kontraktmål? Hvilke mål arbejdes der med pt.? Oplever I udfordringer i arbejdet med kontraktmålene? Jeg mangler viden om dem Hvornår er målopfyldelse i forhold til kontraktmål senest afleveret? og med hvilket resultat? Læreplaner/børnemiljø Hvordan organiserer I læreplansarbejdet? Vi er gået i gang med at lave en ny læreplan efter den nye skabelon. Vi arbejder med det på hvert P-møde, så alle kan bidrage og dermed få ejerskab til den. Vi tager et tema ad gangen. Her skal I, med udgangspunkt i læreplanen, beskrive, hvordan/hvorvidt jeres valgte pædagogiske aktiviteter og metoder fører til opfyldelse af jeres opstillede mål, inden for de seks læreplanstemaer: 5

6 Børnenes sproglige udvikling: Naturen og naturfænomener: Krop og bevægelse: Børnenes alsidige personlige udvikling: Kulturelle udtryksformer og værdier: Børnenes sociale kompetencer: Hvordan arbejder I med at integrere et godt børnemiljø i det daglige pædagogiske arbejde? Hvilke metoder/redskaber anvender I til at indfange børneperspektivet i børnemiljøvurderingen. Hvad viser jeres børnemiljøvurdering og hvordan følges der op på resultaterne? Hvad viser jeres seneste evaluering af læreplanen og hvordan følges der op på resultaterne? Overgange Hvordan arbejder I med overgange - både internt og eksternt? Vi overleverer til skolerne og SFO erne efter de gængse skemaer. Internt i huset er vi i gang med at tjekke vores procedure. Punktet skal på, på et P-møde. Hvad er jeres erfaringer med retningslinjerne, der er beskrevet i hæftet Sammenhænge i børn og unges liv et fælles ansvar? Sprog Hvordan sikrer I, at børn der har behov modtager sprogstimulering? Vi er opmærksomme i hverdagen og har et fint samarbejde med Tone ( logopæd) Inklusion Hvordan arbejder I med inklusion i institutionen? Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? Skal vi også tale om, på et kommende P-møde. Har I ansat en inklusionspædagog? Nej funktionen slås sammen med souschefstillingen der besættes ultimo 14. Tværfagligt samarbejde Hvordan opsporer I børn i udsatte positioner? Almindelig pædagogisk overblik/efaring, der deles med kolleger/leder. Vi bruger både Karin/Tone og familierådgiver (Iben/Pernille) 6

7 Hvordan arbejder I med børn i udsatte positioner? Hvordan samarbejder I med familierådgiver? Første tirsdag i måneden( når de ikke aflyser) og signs of safty Hvad er jeres erfaringer med at bruge det tværfaglige netværk, når I har børn I er bekymrede for? Hvordan har I implementeret den nye udgave af itide, og hvilken rolle spiller den i dagligdagen? Mad i institutionen Serverer I mad til alle børn i institutionen? Ja. Hvordan arbejder I pædagogisk med måltidet? Hvilken måltidspædagogik har I udarbejdet? Ledelse Hvordan organiserer I ledelsesarbejdet? Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.? Fredagsmøder, postbog, P-møder. Den daglige kontakt om stort og småt. Tilgængelighed Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Stort set alle efter Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Stort set alle efter Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Ja. Hvis ja, hvilke? Langtidssygdom, Oplever I særlige udfordringer pt.? Hvis ja, hvilke? Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? Det er en god og fagligt velfunderet institution. Vi arbejder på at få defineret et tydeligt vores pædagogik og husets røde tråd, som er klar og tydelig for alle. Dette er også vigtigt, fordi vi jo på sigt skal udbygges. På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? Inklusion og implementering af souscheffunktionen. Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn? 7

8 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal Økonomi Der er pt. et minus på kr. Leder holder jævnligt øje med, hvad status er, og har en fornuftig tilgang til økonomien. Det har været svært at gennemskue budgettet, da der har været mange løse ansættelser gennem de seneste år. Administrationscentret er ved at skabe overblik over budgettet, så det er tydeligt, hvad der reelt er at ansætte personale for. Personale TUS-samtalerne er i gang med at blive afholdt. Der er pt. afholdt tre. Medarbejderne har vidst, at det var muligt at få en TUS-samtale tidligere, hvis der opstod behov for det inden efteråret. I institutionsprofilen er det ikke noteret, hvad Kirsebærhusets fravær var pr. kvartal sidste år. I systemet er det registreret, at det var: 1 kvartal: 7,97% 2. kvartal: 6,75%, 3. kvartal: 3,30% 4. kvartal: 4,0% Fra februar i år, hvor leder tiltrådte, er fraværsprocenten: Februar: 13,82 Marts: 13,83 April: 8,94 Maj: 6,10 Juni: 4,21 Juli: 9,30 August: 5,88 September: 6,34 Et gennemsnit af dette giver en fraværsprocent på 8,41% Leder oplever ikke, at der er meget sygdom blandt personalet. I de måneder, hvor fraværsprocenten er høj, er der langtidssygemeldinger. Der har i alt været tre langtidssygemeldinger, og to af disse medarbejdere er blevet fyret. Den tredje medarbejder har været sygemeldt pga. ryggen, og er tilbage på arbejde igen. Omsorgssamtaler bliver afholdt, som de skal. Der er udarbejdet procedurer for, hvordan medarbejderne melder sig syge, og leder følger op med telefonopkald på tredjedagen. Der bliver lavet en APV inden længe, hvilket giver mulighed for at følge op på eventuelle årsager til fravær. Den seneste APV er udarbejdet i 2012 og viste problemer omkring træk, støj, kulde og varme. Arbejdsmiljørepræsentanten, der deltager ved tilsynet, har forsøgt at komme med idéer til, hvordan støj kan reduceres via organisering af praksis, men det er ikke blevet implementeret. Der er derfor en oplevelse af, at arbejdet med organisering kan blive bedre. 8

9 Indkøb af støjdæmpende inventar er meget dyrt, og er derfor ikke blevet købt. Omkring kulde fortæller en af pædagogerne, at det stadig er koldt, når man kommer om morgenen. Det hænger sandsynligvis sammen med, at fyret er indstillet til først at starte kl By- og Teknik forvaltningen mener, at ventilationsanlægget virker, men det oplever medarbejderne ikke er tilfældet. En af pædagogerne fortæller, at hun har prøvet, at de ved et møde med tværgående samarbejdsparter har måttet sidde med handsker på. Leder vil tage kontakt til By- og Teknik både ift. ventilationsanlægget og en tidligere opstart af fyret. I forhold til træk er der ikke gjort noget for at udbedre det, men i nær fremtid vil der blive sat lister op under dørene i forsøg på at reducere trækgener. Ved trivselsundersøgelsen i 2012 var der en fin deltagelsesprocent fra Kirsebærhuset. Der scores lavt i de spørgsmål, der har med ledelse at gøre. Dette er ikke unaturligt, da det gennem de seneste år er forskellige personer, der har haft lederkasketten på i afsøgningen af, hvad der skulle ske med Kirsebærhuset i fremtiden. Omkring medarbejderudvikling suppleres der ved tilsynet med, at der er afholdt personaledage udenfor huset, og at kommunens kurser benyttes. Der arbejdes med faglig sparring og relationsarbejde i forhold til fastholdelse af personale. Dette gøres ved, at der i fællesskab skabes nogle rammer, der gør, at man har lyst til at være sammen, og at der er en give & take kultur samt følelse og holdning til, at der løftes i flok. Medarbejderrepræsentanterne fortæller, at de i hverdagen søger sparring hos kolleger eller leder i konkrete situationer for at få andre øjne på. Dette er med til at udvikle. Leder siger, at det er vigtigt at kunne tale om dagligdagen, og mener, at fundamentet for det er ved at blive lagt, når der åbent tales om, hvor de gerne vil hen med praksis, og drøfter, hvordan det kan ske. Personalesamarbejdet organiseres på stuemøder og afdelingsmøder. Der arbejdes på at øge samarbejdet mellem stuerne i dagligdagen, da der har været tilbøjelighed til, at stuerne har lukket sig om sig selv. Leder tænker, at dette behov evt. har været til stede, da meget i institutionen har været uklart, og der derfor har været behov for at lukke sig om det, man så i hvert fald vidste var ok. Der er begyndt at blive åbnet op for samarbejde på tværs af stuerne, specielt mellem de to vuggestuegrupper. Politikker/retningslinjer Omkring retningslinjerne vedr. sundhed og hygiejne er det i institutionsprofilen noteret, at de stort set overholdes. Med dette 9

10 menes, at der kan ske en smutter, fx ift. at der kan være et vandkrus at finde på toilettet, da tilgangen til vand for børnene andre steder, er ret besværlig. Ellers ved leder godt, hvad det er, der skal overholdes. Ift. hjemmesiden er det noteret, at hjemmesiden vist ikke er opdateret. Der ligger ikke så meget på hjemmesiden, men ud over at der er skiftet ud på posten som bestyrelsesformand, er faktaoplysningerne opdateret. Læreplanen er fra 2009, men der er ikke en nyere udgave at lægge på endnu. Fysiske rammer Forældresamarbejde Ved drøftelserne af de fysiske rammer snakkes der om ønsker ift. den kommende tilbygning. Der er ønske om, at der tages højde for, at det er én institution, dvs. at der fx skal tænkes i, at det skal være muligt at være sammen i et stort fællesrum. Medarbejderne er begyndt at snakke sammen om, hvad der kunne være godt, og leder er med i den arbejdsgruppe, der udarbejder en masterplan ift. byggeri af nye institutioner på dagtilbudsområdet. Leder vil ligge en notesbog frem, som personalet kan komme med idéer til ift. byggeriet, og institutioner vil evt. blive besøgt for at søge inspiration. I institutionsprofilen er det noteret, at der er opbakning til en stor del af det, vi laver. Dette er skrevet, fordi der ind i mellem kan være forældre, der måske ikke helt kan se idéen med ting, der igangsættes/besluttes. Når det sker, handler det om få forældre, som der indgås dialog med. I hverdagen prioriteres det, at der er tid til snak med forældrene om deres børn, og leder og personale er opmærksomme på at være tilgængelig til drøftelser, når forældre har behov for det. Bestyrelsesformanden oplever udskiftningen/forandringen, der kan være i personalegruppen som det sværeste. Der er vikarer, medarbejdere i løntilskud og praktikanter, som det ikke altid er tydeligt for forældrene, at de er en del af personalegruppen. For at skabe tydelighed over hvem der er i huset, er der ved indgangen hængt billeder op af personale, der er i institutionen gennem længere tid samt af vikarer. Det sker, at der er praktikanter i institutionen i kortere tid, og der tænker pædagogerne, at de kan blive bedre til at orientere om det ved fx at sætte et opslag op. Kontraktstyring Der er ikke gjort notater vedr. kontraktmålene, da leder ikke har kendskab til dem. Kirsebærhuset har opsat følgende mål: - Fokus på vuggestuepædagogik - Inklusion - Udarbejdelse af læreplan Medarbejderne har kendskab til kontraktmålene, og fortæller, hvordan der plejer at blive arbejdet med dem. 10

11 Det aftales, at de udfyldte skemaer omkring kontraktmålene findes frem og justeres for arbejdet i 2015, hvis det ikke hænger sammen med det, man gerne vil. Læreplaner/børnemiljø Kirsebærhuset er i gang med at udarbejde en læreplan, hvor der startes forfra i alle punkterne. Der har været arbejdet med at revidere en læreplan fra 2009 gennem de seneste år, men det er besluttet at starte helt forfra efter den nye læreplansramme. Dette giver god mening, ift. at leder er tiltrådt i institutionen februar dette år, og det giver samtidig anledning til gode fælles pædagogiske drøftelser. Status er, at to læreplanstemaer er beskrevet (sprog og bevægelse), der er sat mål op ift. arbejdet og aktiviteter/metoder, tegn og dokumentationsmetoder er blevet koblet på. Der var sat 1,5 timer af til at finde aktiviteter, tegn og dokumentationsmetoder ift. temaerne, men det tog tre timer. Pædagogerne, der er med ved tilsynet, oplever, at det var nogle spændende drøftelser, og tænker, det evt. tog så lang tid, fordi det var første gang, der blev arbejdet med dette afsnit af læreplansrammen. Det næste tema, der tages hul på, er natur. Leder og de deltagende pædagoger ved tilsynet oplever, at arbejdet med læreplanen er godt i gang, og leder siger, at en endelig udgave af læreplanen er klar senest medio 2015, hvilket er deadline for en fuldstændig læreplan efter den nye læreplansramme. Læreplanen er på som punkt ved hvert p-møde. Ejerskabet til den prioriteres højt, og det er derfor nødvendigt med processer over lang tid. De ovenstående skemaer, der pt. er lavet, skal drøftes på kommende p-møde og bestyrelsesmøde. Det aftales, at de herefter sendes til den pædagogiske konsulent, der efterfølgende giver en tilbagemelding på arbejdet. Overgange I institutionsprofilen er det noteret, at de interne procedurer er ved at blive tjekket. Dette er der behov for, da det pt. gøres forskelligt på stuerne. Det skal gøres ens, og der skal beskrives procedurer, som alle medarbejdere har kendskab til. Til de interne overgange fortæller bestyrelsesformanden, at han med to børn har oplevet fuldstændig glidende overgange, når de har flyttet fra vuggestuen til børnehaven. Ved snak om overgangsarbejdet til SFO og skole, kan det høres, at der arbejdes med det på den måde, som der er beskrevet i hæftet Sammenhænge i børn og unges liv et fælles ansvar. Fx bliver børnenes kommende skole(r) besøgt, skolen indkalder til overleveringsmøder, og vuggestuen holder indkøringssamtaler med forældrene, hvor der tages udgangspunkt i den guide, der er lavet til samtaler med nye forældre. 11

12 Sprog Inklusion Der er en oplevelse af, at alle børn, der har behov for sprogstimulering, ses. Personalet sparrer med hinanden omkring det i hverdagen. En kollega kan fx spørges Synes du heller ikke, han siger så meget, og så drøftes det videre forløb omkring nærmere undersøgelse og understøttelse. To medarbejdere har gennemført et modul på inklusionsuddannelsen. Den ene er med ved tilsynet og fortæller, at hun af og til forsøger at inspirere til drøftelser af praksis i et inklusionsperspektiv, men at hun ikke oplever, at der er åbenhed for ændring af praksis blandt kollegerne. I forhold til den viden, der er erhvervet på uddannelsen, opleves det, at der sker eksklusion i hverdagen, og at der er plads til forbedringer. Der er pt. ikke ansat en inklusionspædagog. Det er planen, at den kommende souschef, skal varetage rollen. Leder siger, at læreplanen generelt er fundamentet for arbejdet. På p-møde skal arbejdet med børn i udsatte positioner drøftes og efterfølgende udleves og beskrives i læreplanen. I forhold til at læreplanen er et fundament for den pædagogiske praksis, supplerer bestyrelsesformanden med at sige, at der er en tendens til lukkethed på stuerne, da der har manglet et samarbejdsfundament generelt i huset. Tværfagligt samarbejde I forhold til børn i udsatte positioner udarbejdes der individuelle læreplaner. Personalet på børnegrupperne sparrer med hinanden og tværfaglige samarbejdsparter bruges ved behov. Som skrevet under inklusion er arbejdet med børn i udsatte positioner noget der skal drøftes mere på fremtidige møder. Omkring arbejdet med familierådgiveren, er det ofte sket, at rådgiveren har aflyst den månedlige aftale. Der er kendskab til det tværfaglige netværk, men det har ikke været benyttet. Psykolog kontaktes for sparring/rådgivning hvis behov. Mad i institutionen Det er under udarbejdelse at få beskrevet, hvordan der arbejdes pædagogisk med måltidet. Drøftelser på p-møder skal føre til, at der kommer fælles retningslinjer i huset. Ledelse Der er pt. ingen souschef. Det påregnes, at souschef ansættes pr. 1. januar Dialog om fokuspunkter Der er ikke behov for yderligere drøftelser af fokuspunkterne, end det der allerede er drøftet i løbet af tilsynet. Implementering af souscheffunktionen handler om, at det er den kommende souschef, der også skal varetage funktionen som inklusionspædagog. 12

13 Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis Som beskrevet under ovenstående punkter, er der behov for, at der bliver opbygget et fælles fundament, som den pædagogiske praksis kan tage sit udgangspunkt i. Dette er under udvikling qua arbejdet med læreplanen. Ved besøget forinden tilsynet blev der oplevet en god stemning. Medarbejderne var imødekomne og børnene var glade. De fleste var på legepladsen efter samlingerne på de enkelte stuer, og her var der en fin fordeling af de voksne, der var tilgængelige og nærværende overfor børnene. I snak med pædagoger trådte det frem, at der i længere tid har manglet en fast leder, og at personalet på mange måder derfor er blevet selvkørende. Der sættes pris på, at der nu er ansat en leder, som også tilbyder sin ressource fx i forbindelse med forældresamtaler. Ved samlingen på den ene børnehavegruppe var indholdet på denne dag måltidet dvs. brødet og frugten, der blev delt rundt ved bordet. I drøftelser af dette ved tilsynet bliver det fortalt, at der også af og til er planlagt indhold for samlingerne, men at det ikke var tilfældet denne dag. Det drøftes kort, at det er godt at have visioner for, hvorfor der holdes samling, så det kan forsvares, at børnenes eventuelle lege afbrydes. Er det blot en samling for at få mad, kan maden måske gives på andre måder. At brødet og frugten deles ud af de voksne kom til at stå i en skarp kontrast til det, der blev oplevet på en vuggestuegruppe, hvor børnene hele tiden blev guidet til at sende skålen videre til det næste barn, når de selv havde taget. Det blev forklaret, at børnehaven i en periode har haft mange syge børn, og at det ved at dele maden ud forsøges at begrænse mængden af bakterier da børnene ikke altid nøjes med at røre ved det, de selv vil have. Det kan diskuteres, om det er den rette måde at gøre det på. Er det det, der vurderes at være det optimale, skal det i et selvhjulpenhedsperspektiv ikke gøres til en vane eller rutine. På vuggestuegruppen der blev besøgt herskede en ro, og samværet mellem børnene og de voksne bar præg af nærvær og ligeværdig kommunikation. Børnene blev understøttet i deres kommunikation og blev hjulpet videre i de situationer, hvor barnet ikke selv verbalt formåede at udtrykke sig. Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter Aftaler på kort sigt Eksempler på udfyldte skemaer i læreplanen omkring sprog og bevægelse sendes til pædagogisk konsulent, der herefter giver en tilbagemelding på arbejdet Aftaler på længere sigt En fuldstændig læreplan er færdig senest medio 2015, og lægges herefter på institutionens hjemmeside. Opfølgning 13

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl. 9.00 13.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november 2013. Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 4. september 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (leder), Anne-Marie Asmussen (daglig

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Vuggestuen Manegen Tilsynsbesøg Dato: Den 19. august 2014 Tilsynsform: Institutionsbesøg i begge afdelinger den 18. august 2014 samt tilsynsdialog den 19.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehaven Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 16. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Karin S. Gülstorff (leder), Nete Niebur Storm (souschef)

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Lodsvej Tilsynsbesøg Dato: Den 5. februar 2014 (er flyttet fra den oprindelige tilsynsdato 4. december 2013, hvorfor den tidligere institutionsprofil

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Ærtebjerg Tilsynsbesøg Dato: Den 2. oktober 2013. Tilsynsform: Besøg i hele institutionen tirsdag den 1. oktober 2013 samt tilsynsdialog onsdag

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 6. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef) og Carina Von

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g. Hjerm dagtilbud d. 20.8.2014. Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14 Tidspunkt: 18.30 21.30 Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.a ferie) Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Fysisk arbejdsmiljø Nævn 3 ting der fungerer godt i dit fysiske arbejde Lokalerne Gode lokaler Dejlig lys og venlig inst.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Humlebien Tilsynsbesøg Dato: 25. april 2014 Tilsynsform: Besøg i institutionen den 24. april og tilsynsdialog den 25. april 2014 Deltagere: Mariann

Læs mere

Masterplan for Galaksen 2014-2015

Masterplan for Galaksen 2014-2015 Masterplan for Galaksen 2014-2015 Galaksen 2014 Helle Langaa Andersen 2014 2015. Indholdsfortegnelse: Indledning Masterplan: 03 Formål: 03 Mål og succeskriterier: 03 Beskrivelse af husene og legepladsen:

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Solsikken Dato: 8. juni 2012 Tilsynskonsulent: Britta Bartelt Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Afdeling: Løvfrøen Adresse: Bøgevej 11, Nylars 3720 Aakirkeby Telefon: 56 97 13 63 Leder: Lene Reits Tilsynsdato: 10. januar 2012 Tidligere tilsyn: Uanmeldt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort nyt fra dagtilbuddet. Aarhus Kommune, Børn og Unge. Vejlby Dagtilbud

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort nyt fra dagtilbuddet. Aarhus Kommune, Børn og Unge. Vejlby Dagtilbud Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejlby Dagtilbud Børnehuset Frijsenborgvej, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Dagtilbudsleder Kristine Schroll Frijsenborgvej

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Normeret

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Spørgeskema til pædagoger og daglig pædagogisk leder

Spørgeskema til pædagoger og daglig pædagogisk leder Bilag 1 Spørgeskema til pædagoger og daglig pædagogisk leder 1. Hvordan vurderer du de fysiske omgivelser - indendørs? Er der er en balance mellem steder, hvor der sker mange ting, og steder hvor børnene

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 31. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Kirsten Sonnenschein (KSS) (konst. leder), Merit Reimer (REX) (konst.

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720, Aakirkeby Telefon: Leder: Steen Noer Tilsynsdato: 15. november 2012 Tilstede ved tilsyn:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011 Det generelle og administrative tilsyn Tilsynsrapport 2010/2011 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Tilsynet skal ses som et redskab til dialog mellem tilsynsmyndighed og institution. Dette er for at

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00 21.30 i Regnbuen Tilstede: Mette P, Camilla BP, Mette, Sanni, Gunvor, Charlotte, Sara, Anne, Laila og Line Mødeleder: Anne Referent: Line Dagsorden: 1.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Kildemosen 2012. Leder: Vibeke Mortensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitution Kildemosen 2012. Leder: Vibeke Mortensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitution Kildemosen 2012 Leder: Vibeke Mortensen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Svinninge for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikts Svinninge Leder, mail, tlf. Winnie Høgly, wh@holb.dk, 7236

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstehuset GÆSTEHUSE DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstedagpleje - så står du aldrig uden pasning Når du har valgt en kommunal dagplejer,

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla Velkommen til Børnehuset Valhalla Med denne lille folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Valhalla. Vi håber, at vi får en god tid sammen 1 Børnehuset Valhalla er en kommunal institution. I 1972

Læs mere

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: 1. Vurderes det, at børnehuset har plads nok?, indendørs har vi mange rum og pænt med plads

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Dato : Mandag d. 26. august 2013 Tid : Kl. 19:00 21:30 Sted : Børnehaven Forplejning : Inger Afbud : Lone Ordstyrer : Lisbeth Referent : Siv Dagsorden Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Så er efteråret så småt ved at vise sig. Vi nyder stadig nogle dejlige soldage på legepladsen, men også blæsevejr og regnvejrsdage og snart bliver det tid til varmere tøj, længere

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Vi brugte spørgeskemaet fra DCUM

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Fjordtoppen Dato for tilsyn: 21.09.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Trine Christiansen Karina Jæger, Ann-Dorthe Christensen

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Afdeling: Sirius Udfyldt af gruppe: Fisk Dato: 31.12.2015 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Liden Stina, Soldalen, Maegårdsvej 4, Olsker, 3770 Allinge Dato for tilsynsbesøg: 19. november 2014 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Tusindfryd 23 Leder: Marianne de Place Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 77 77

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige trygge omgivelser, der er tid og ro til det enkelte

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest

Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest Mødedata Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest Mødedato 17. september 2015 Mødetidspunkt kl. 19.00 21:30 Mødested Vrold Børnehus Gl. skolevej 1 8660 Skanderborg Deltagere Afbud Referent/ Mødeleder/ordstyrer:

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde d. 10. december 2013

Referat bestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Referat bestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Deltagere: Kasper (Vug. Vesterbo), Søren (Hasle Vuggestue), Maria (Frydenlund), Mogens (Haven), Helene (Bhv. Vesterbo), Charlotte (Vestervang), Anne (medarb.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

APV - Bedre Børnemiljø 2006

APV - Bedre Børnemiljø 2006 APV - Bedre Børnemiljø 2006 Daginstitutionens navn: Børnehuset Kildeholm Institutionens børnenormering Antal Antal Antal vuggestuebørn børnehavebørn fritidshjemsbørn 7 48 0 I henhold til Lov om børnemiljø

Læs mere