Bilag 1. Kravspecifikation for udvikling og implementering af en selvbetjeningsløsning for klager til Natur og Miljøklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Kravspecifikation for udvikling og implementering af en selvbetjeningsløsning for klager til Natur og Miljøklagenævnet"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: maj 2012 J.nr.: Ref.: dowbr Bilag 1 Kravspecifikation for udvikling og implementering af en selvbetjeningsløsning for klager til Natur og Miljøklagenævnet 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Intro 2. En klages sagsflow 3. Overblik over systemintegrationer/delkomponenter 4. Krav til selvbetjeningsløsningen 5. Optioner 6. Identificering af målgrupper og deres behov 7. Sager der ikke følger hovedsagsflow 8. Kvitterings og orienteringsskrivelser genereret af løsningen 9. Positivliste typer af filer Natur og Miljøklagenævnet kan modtage 10. Identificering af back ends Øvrige bilag: Bilag 2: Procestrin for klage selvbetjeningsløsningen Bilag 3: Sagsflow Bilag 4: Captia integrationsservice Bilag 5: Navision Stat integration Bilag 6: Feltoverførsel fra portal til captia Bilag 7: Eksempler på tabel med hjemler og tilhørende tabeller Bilag 8: Beskrivelse/specifikation af integrationer Bilag 9: Fordeling på størrelsen af e mails modtaget i Natur og Miljøklagenævnet 2

3 1. Intro Denne kravspecifikation er bilag til udbudsmaterialet om udvikling og implementering af en digital klageadgang i Natur og Miljøklagenævnet. I daglig tale i klagenævnet kaldes initiativet Den digitale klageportal. Det skal dog pointeres, at der mere er tale om at digitalisere klageadgangen end der er tale om en portal løsning. Det skyldes dels at den digitale klageadgang i første omgang alene omhandler klagens vej ind i klagenævnet og dels at den digitale klageadgang skal implementeres på borger.dk og virk.dk. Det fulde potentiale for den digitale klageadgang er omkring 3000 klagesager årligt. Løsningen ønskes idriftsat primo I starten vil det være frivilligt for klager at bruge den digitale selvbetjeningsløsning, hvorimod lovgrundlaget, om at første instansmyndigheder skal bruge den digitale selvbetjeningsløsning, er under udarbejdelse. 2. En klages sagsflow En borger, virksomhed, interesseorganisation, forening eller myndighed klager over en myndighedsafgørelse inden for de lovområder, hvor klagenævnet er klageinstans, betaler klagegebyret på 500 kr. og indsender klagen til afgørelsesmyndigheden (benævnes juridisk som første instans). Første instans genovervejer den afgørelse, der ligger til grund for klagen, kommenterer klagens indhold set fra myndighedens (første instansens) vinkel og orienterer sagens parter om klagens indhold og øvrige fakta indenfor 3 uger (tidsfristen er fastlagt ved lov). Første instansen kan under særlige omstændigheder indsende sagen til NMKN senere end 3 uger. Natur og Miljøklagenævnet journaliserer klagen, sagsbehandler den og sender afgørelsen til sagens parter og offentliggør afgørelsen via en afgørelsesportal for Natur og Miljøklagenævnet. Den selvbetjeningsløsning, der sendes i udbud, omhandler klagens vej ind i Naturog Miljøklagenævnet. Som optioner til udbuddet er et track n trace spor og en mulighed for at f.eks. at sende afgørelser via selvbetjeningsløsningen. Disse to optioner indeholder elementer, hvor der trækkes informationer fra kundens ESDH system (Captia) over i selvbetjeningsløsning. De andre 5 optioner er kendetegnet ved at de samlet set vil udbygge selvbetjeningsløsningen, så den fra et brugesynspunkt bliver mere hel. Opgaven består i sin enkelthed i at udvikle en digital selvbetjeningsløsning for klager til Natur og Miljøklagenævnet med udgangspunkt i foretrækkes det integrationer til eksisterende koncernfælles it systemer i Miljøministeriet, som Natur og Miljøklagenævnet allerede benytter. 3

4 Trin 1 Klage over afgørelse klager logger på Oplyser hvem man er/identifikati on Oplyser hvad man klager over og hvor det ligger geografisk Betaler gebyr Kontrollerer oplysninger, sender klage og får en kvittering Trin 2 Første instans modtager klage logger på Kontrollerer klagens oplysninger Genovervejer afgørelse og sender sagen til orientering hos parter Oplyser sagen og vedlægger akter (dokumenter) Kontrollere oplysninger, sender klage til NMKN og får en kvittering Som bilag er vedlagt et mere detaljeret sagsflow (bilag 3) over trin 1 og 2 samt et bilag med en uddybende beskrivelse af de enkelte procestrin i sagsflowet (bilag 2). 3. Overblik over system integrationer / delkomponenter Adgangen til løsningen fås via borger.dk og virk.dk med login via NemLogin. Nogle første instanser ønsker login via Danmarks Miljøportals føderation, hvortil adgangen fås via nmkn.dk. Kunden foretrækker om løsningen udvikles i Miljøministeriets eksisterende platform til digital selvbetjening: Resultmakers Process Platform. Den ønskede løsning skal integreres med et antal eksterne og interne systemer/komponenter, se figuren herover og bilag 8, der beskriver systemintegrationer. Se desuden bilag 4, 5 og 6 for en nærmere uddybning af integrationer til hhv. Captia og Navision Stat. 4

5 4. Krav til selvbetjeningsløsningen I nærværende kravspecifikation stiller kunden en række krav, som kunden formoder vil understøtte det ønskede digitale indberetningsforløb. Leverandøren kan foreslå andre måder at løse opgaven på. Oplistning af krav: Mulighed for eksport af data fra løsningen til regneark. Mulighed for udtræk af standardrapporter til regneark, f.eks. rapport med verserende sager i selvbetjeningsløsning opdelt efter alder og første instans. CPR nr. skal håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og korrekt. Der ønskes en interaktiv og kontekstafhængig selvbetjeningsløsning. Der ønskes forslag til hvordan følgende kan håndteres: løsningen indeholder en liste over de klager, den enkelte person, virksomhed eller interesseorganisation har indgivet baseret på hhv. CPR nr. eller CVR nr. Der ønskes forslag til hvordan følgende kan håndteres: Administration interface for kunden, hvor stamdata kan ændres fsva. indholdet i combobokse som bliver leveret af leverandør efter kundens anvisninger, tekster til diverse kvitterings og orienteringsskrivelser, advis er, hjælpetekster og lovgivningsområder. Fsva. lovgivningsområder henvises til bilag 7, der indeholder eksempler på tabel med lovgivningsområder m.v. Mail advis er med dybt link til løsningen sendes på baggrund af de generelle anbefalinger med signeret e post. Mails sendes som tekstmails dvs. uformateret og uden billeder. Kvitteringer skal blandt andet indeholde en liste over vedlagte dokumenter i indberetninger. Erindringer til første instans skal ske når en valgt frist (f.eks. 3 uger) for deres videresendelse af klagen til nævnet er overskredet. Der regnes her fra klagers indgivelse af klagen. Der ønskes forslag til hvordan følgende kan håndteres: Der ønskes leveret en FjernPrint ready løsning. Hvad der skal sendes til FjernPrint afklares undervejs. Løbende overblik over hvor klager/første instans er i indberetningsforløbet i selvbetjeningsløsningen. Springe mellem indberetningstrin, f.eks. skal første instanser selv kunne vælge hvornår de vil orientere sagens parter jf. procestrin 21 i bilag 2. 5

6 Første instans skal have mulighed for som resultat af indtastningen af sagsparter at udtrække en samlet liste over disse med f.eks. indtastede adresser og e mails. Udtrækket kan eksempelvis præsenteres i en regnearks fil. Der ønskes forslag til hvordan følgende kan håndteres: Der ønskes forslag til oversigtsbillede til første instans oversigt over modtagne og verserende klagesager (ikke videresendt til nævnet). Oversigten skal også kunne benyttes til at samle flere klager til én klagesag, se procestrin 14a i bilag 2. Der ønskes forslag til hvordan følgende kan håndteres: Slutbrugerfunktionen hos Natur og Miljøklagenævnet (en help deskfunktion) skal have teknisk understøttelse til at kunne hjælpe brugerne videre, hvis de er gået i stå enten pga. tekniske forhold eller pga. kommunikative uklarheder i løsningen. 5. Optioner Option nr. 1: Funktion med klagen frafaldes / gebyr tilbagebetales (procestrin 2b, 2b1 2b5, 14c) Natur og Miljøklagenævnets udbud omhandler i første omgang, hvordan en klage kan indsendes af en klager via en digital selvbetjeningsløsning og herefter videresendes af første instans til Natur og Miljøklagenævnet. Med denne option udbygges løsningen, så klager kan frafalde klagen undervejs, mens klagen er under sagsbehandling hos første instans eller i Natur og Miljøklagenævnet en sag kan frafaldes helt frem til lige før, at NMKN træffer afgørelse. Med optionen ønskes et forslag til en løsning, hvor klager kan vælge at frafalde klagen, hvorefter der gives besked til første instans og Natur og Miljøklagenævnet, således at sagsbehandlingen stoppes og klagegebyret tilbagebetales via NavisionStat og NemKonto. Inden gebyret tilbagebetales skal det vurderes af NMKN, om der er forhold, der bevirker, at klager ikke skal have gebyret tilbagebetalt. Se i øvrigt bilag 2 procestrin 2b, 2b1 b5. Denne option indeholder også integration mellem selvbetjeningslæsningen og Navision Stat i forbindelse med procestrin 14c, hvor klager er indsendt via e mail eller brev og hvor der ønskes et bud på en automatisering af gebyrbetalingen i den forbindelse. I forbindelse med at første instans sagsbehandler klagen skal denne genoverveje sin afgørelse. Såfremt genovervejelsen fører til, at første instans genoptager sagen, bliver klage uaktuel og klagesagen bortfalder. I den forbindelse skal første instans via løsningen give besked om at pga. genoptagelsen er der ikke længere tale om en klagesag (den er annulleret) og der skal foretages en tilbagebetaling af klagegebyret, såfremt NMKN kan acceptere dette. Se i øvrigt bilag 2 procestrin 2b, 2b1 b5. 6

7 Option nr. 2: Fremsende nye dokumenter til eksisterende klagesag (procestrin 2c) Natur og Miljøklagenævnets udbud omhandler som nævnt, at der skal udvikles og implementeres en løsning, hvor klagen indsendes til første instans, første instans sagsbehandler og oplyser klagen yderligere og indsender den til Naturog Miljøklagenævnet. Det hænder, at klager eftersender dokumenter efter at klagen er sendt til første instans eller denne har indsendt til Natur og Miljøklagenævnet. Med denne option ønskes et bud på en løsning, hvor klager efter at have sendt sin klage kan eftersende dokumenter til sin klage. De eftersendte dokumenter sendes til første instans eller Natur og Miljøklagenævnet afhængig af, hvor sagen befinder sig i sagsflowet. Ved udvikling af en løsning skal man have for øje at dokumentet skal journaliseres i Captia hos kunden. Se i øvrigt bilag 2 procestrin 2c. Option 3: Orientering af parter (procestrin 21) Når klagen er kommet til første instans, vil der i mange sager være behov for at orientere sagens parter om klagesagen. Dette ønskes der et forslag til med denne option. Det vanskelige ved partsorienteringen er at første instans ikke kender e mail adresse på alle parter. Indtil implementering af FjernPrint forudsættes det, at første instans i så fald håndterer det manuelt. Option 3 kan ses som en videreudvikling af procestrin 24. Option 4: Speed track (procestrin 18) Nogle sager afvises i Natur og Miljøklagenævnet, enten fordi klager ikke er klageberettiget, klagen overholder ikke tidsfristen eller fordi klagens emne ligger udenfor nævnets kompetence at vurdere. Der ønskes derfor et forslag til løsning på hvordan et speed track kan indarbejdes i løsningen, sådan at første instansen kan indikere overfor NMKN, at en klage efter deres opfattelse skal afvises af NMKN. Med denne option skal der være fokus på samspillet med ESDH systemet (Captia), idet der skal findes en løsning på, hvordan Natur og Miljøklagenævnet kan give besked via selvbetjeningsløsningen om, at Natur og Miljøklagenævnet har truffet en afgørelse på baggrund af speed tracket, og hvad afgørelsen er viderebehandling af klagesag i første instans eller afvisning af klagesagen. Se bilag 6 om feltoverførsel fra selvbetjeningsløsning til ESDHsystem (Captia). Option 5: Anmodning om faktura (procestrin 14b2) Det er ikke krav, at klagen skal sendes digital til første instans og klagenævnet via løsningen. Der vil således fortsat være sager, der sendes til første instans per brev eller e mail. Dette er beskrevet i procestrin 14b. Med denne option ønskes en løsning, hvorefter at første instans har indtastet klagen i løsningen kan iværksætte, at systemet giver besked til Navision Stat om, at der skal sendes en faktura på klagegebyret til klager. Når klagegebyret er betalt indløber besked til første instans via løsningen fra Navision Stat om, at gebyret er betalt og at de kan fortsætte med deres behandling af klagesagen. 7

8 Option 6: Track n trace Et ekspertudvalg om reform af klagesystemet for natur og miljøområdet har anbefalet en Track n trace så alle klagere, første instanser og andre interesserede kan følge deres sag. En Track n traceløsning skal ses i tæt sammenhæng med de øvrige optioner. En Track n traceløsning vil betyde, at klageløsningen går fra at være en indberetningsløsning til at være en fuldt digitaliseret klageløsning. Natur og Miljøklagenævnet har ikke lagt sig fast på én bestemt løsning. Track n trace løsningen skal have til formål, at brugere via NemLogin kan se de dokumenter på deres egen sag, som er omfattet af aktindsigt i ESDH systemet (Captia). Desuden skal man kunne se en aktliste for sagen (et sagsoverblik fsva. dokumenter/akter der er (færdig )journaliseret). Endelig skal man kunne se, hvor sagen befinder sig i sagsflowet hos klagenævnet. Option 6 skal ses i sammenhæng med option 2 og 7 forstået således, at option 2 giver mulighed for, at løsningen benyttes til at eftersende dokumenter i en klagesag, mens option 6 giver mulighed for at eksisterende dokumenter på en klagesag kan ses, og endelig at option 7 giver mulighed for at nævnets afgørelse og andet udsendes via løsningen. Leverandøren, jf. nærværende udbud, skal tilvejebringe en løsning som laver dokumentudtrækket fra Captia og sørger for en præsentation af de udtrukne dokumenter på de respektive sager i portalen (se her bilag 8 om integrationer og bilag 4 og 6 om integration til Captia). Til denne løsning skal også gives en løsning på indbliksstyring (styring af, hvem der skal have adgang til at se sagen og tilhørende dokumenter). De parter, som allerede er oprettet på sagen i portalen skal have indblik. Hertil kommer, at løsningen også skal omfatte, at klagenævnet løbende skal kunne give indblik på konkrete sager i portalen til andre, f.eks. til en nytilkommen part eller en tredjepart, som anmoder om (og bevilges) aktindsigt i en (eller flere) konkret(e) sag(er) for en midlertidig periode. Nævnet skal også kunne deaktivere indblik, f.eks. for en part som ikke længere er aktuel. Option nr. 7: Sende afgørelser og andre skrivelser/informationer via løsningen Udbuddet handler primært om at få klagesagen ind i kundens ESDH system (Captia). Der er naturligvis også sagsgange, hvor Natur og Miljøklagenævnet kommunikerer med første instans, klager eller andre sagsparter. Når sagsbehandlingen er afsluttet og der er truffet en afgørelse på klagesagen i Natur og Miljøklagenævnet, skal afgørelsen sendes til klager med kopi til parter og første instans. Desuden skal afgørelsen oploades i afgørelsesportalen Sidstnævnte foregår ved, at afgørelsen mailes til firmaet Schultz. Ligeledes gælder at løbende udgående korrespondance skal kunne udsendes via løsningen. Udgående korrespondance vil fra nævnets ESDH system være tilknyttet det sæt af sagsparter, som skal modtage netop den pågældende korrespondance. 8

9 For alle udsendelser skal løsningen dokumentere de konkrete udsendelser ved at returnere kvitteringer herfor til de pågældende sager i nævnets ESDH system. Hvis klager får medhold i sin klage skal gebyret tilbagebetales. Bemærk dog, at der for visse klager ikke er betalt gebyr. I denne option ønskes således også en løsning på, hvordan klagegebyret kan iværksættes tilbagebetalt til klager via NemKonto i sager, hvor denne får medhold. Denne option hænger således tæt sammen med option Identificering af målgrupper og deres behov En klager kan være en borger, klagers professionelle rådgiver, klagers uprofessionelle rådgiver, en interesseorganisation, en virksomhedsrepræsentant eller en myndighed. Langt de fleste klagere forventes at have eller kunne anskaffe en NemID Privat/Erhverv / Digital Signatur. Men der vil være klagere, som er forhindret i at få en sådan og som derfor skal tilbydes et klageforløb, hvor klagen mailes eller sendes med brev til første instans, som herefter indtaster klagen i løsningen. Rigtig mange klagere klager kun én gang. Det betyder, at det vil være første gang, de logger sig på denne selvbetjeningsløsning. Derfor er det vigtigt, at løsningen er enkelt opbygget samt at der er mulighed for at rette sine indtastninger og følge med i hvor i selvbetjeningsløsningen, man er. Nogle klagere vil være karakteriseret ved nemt at kunne anvende selvbetjeningsløsninger og være vant til at bruge fx netbetaling. Andre klagere vil finde det meget vanskeligt at benytte en digital løsning, hvilket bliver yderligere kompliceret af, at de også finder det vanskeligt at forstå klagesystemet og blive klar over de kan klage og hvordan man klager. For nogle klagere kan det have store konsekvenser privat, økonomisk, principielt om de får medhold i deres klage. Første instanser skal nemt kunne overskue og finde vej gennem selvbetjeningsløsningen. Flere første instanser modtager sjældent dvs. højst et par gang om året en klage. Ofte vil medarbejdere hos første instanser derfor have glemt flow, funktionalitet og muligheder i selvbetjeningsløsningen. 7. Sager der ikke følger hovedsagsflow De fleste klagesager følger det samme flow, men der er nogle klagesager, der skiller sig ud og er atypiske. De er listet nedenfor. Der skal ikke betales gebyr for sager der omhandler aktindsigt, ekspropriation og fredningssager (procestrin 9). Nogle klagere vælger at have en tredje part til at repræsentere sig (procestrin 3e, 3e1). 9

10 Ikke alle klagesager har en adresse eller kan identificeres ved hjælp af adresse eller matr. nr. F.eks. sager på søterritoriet og å forløb (procestrin 5a). Sager der fortsat kommer ind til første instans med mail eller post Flere klager om det samme emne, som skal kunne samles til én klagesag hos første instans Der klages over flere afgørelser i samme klage. Dette skal løses ved at første instans ud fra en modtaget klage kan oprette flere klagesager (bistået af en sagskopieringsfunktion) eller i klagesagen kan angive, at den enkelte klage reelt angår flere afgørelser. Få sager har rigtig mange parter (f.eks. 100 parter) 8. Kvitterings og orienteringsskrivelser genereret af løsningen Løsningen skal foretage en række automatiserede afsendelser af informationer til en sags parter og til første instans under sagens gang igennem og behandling i løsningen. Eksempler på disse afsendelser er: 1. kvittering til en klager for indgivelse af klage, 2. evt. orientering om at klage er videresendt til anden første instans myndighed, 3. orientering af øvrige parter (andre end klager) i sagen om klagen er modtaget. Denne orientering betegnes også som tidlig orientering. 4. orientering til en klager om at første instans har videresendt klagen (orienteringen indeholder en samtidig anmodning om afgivelse af evt. bemærkninger), 5. orientering af øvrige parter (andre end klager) i sagen om, at klagen er videresendt (orienteringen indeholder en samtidig anmodning om afgivelse af evt. bemærkninger), 6. kvittering til en første instans for videresendelse af klage til Natur og Miljøklagenævnet, 7. orientering af øvrige parter om, at klagen er frafaldet af klager, 8. orientering af klager og øvrige parter om, at første instans har genoptaget sagen og klagen er derfor uaktuel. Ad 1) Kvitteringen autogenereres i løsningen, når klager har indgivet klagen (trykket Send ) og har betalt klagegebyret. Kvitteringen sendes herefter automatisk af løsningen. Ad 2) Hvis første instans omdirigerer en forkert adresseret klagesag til en anden (korrekt) første instans, autogenereres i løsningen en orientering til klager om, at dette er sket. 10

11 Ad 3) (Tidlige) orienteringer kan efter behov bestilles af første instans, hvorefter løsningen autogenererer disse og automatisk afsender dem. Det bemærkes, at første instans forud har angivet og indtastet de nødvendige adresseoplysninger for sagens parter. Ad 4) Orienteringen autogenereres i løsningen, når første instans har videresendt klagen (trykket Send ) til nævnet. Orienteringen afsendes herefter automatisk fra portalen. Ad 5) Orienteringerne autogenereres i løsningen, når første instans har videresendt klagen (trykket Send ) til nævnet. Orienteringerne afsendes herefter automatisk fra portalen. Det bemærkes, at første instans forud har angivet og indtastet de nødvendige adresseoplysninger for sagens parter. Ad 6) Kvitteringen autogenereres i løsningen, når første instans har videresendt klagen (trykket Send ) til nævnet. Kvitteringen afsendes herefter automatisk fra løsningen. Ad 7) Orienteringerne autogenereres i løsningen, når første instans lukker en klagesag som resultat af, at klager har frafaldet sin klage. Ad 8) Orienteringerne autogenereres i løsningen, når 1. instans lukker en klagesag som resultat af, at første instans genoptager sagen til fornyet første instans afgørelse. For 1) 7) gælder, at de også skal tilgå nævnets ESDH system (Captia) som dokumentation for afsendelse af de pågældende kvitteringer/orienteringer, når første instans videresender klagen til nævnet. 9. Positivliste typer af filer Natur og Miljøklagenævnet kan modtage Natur og Miljøklagenævnet modtager kun word filer, excel filer, pdf filer, jpgfiler, tiff filer, msg filer fra outlook og htm filer. Det er i dag et krav, når Naturog Miljøklagenævnet modtager filer, at filerne er adskilte og navngivet efter deres indhold, dvs. ikke som en sammenhængende tiff fil, en pakket zip fil eller PDF fil med alle sagens akter. Dog modtages MapInfo filer som zip fil. Links kan ikke modtages, da disse kan blive forældet. 10. Identificering af back ends Kunden ønsker back ends til følgende elementer i selvbetjeningsløsningen, idet der er behov for at kunne ændre i: klagegebyrets størrelse navn på første instans og mail postkasser hos første instans tabel over love og paragraffer tekster i orienterings og kvitteringsskrivelser 11

12 tekster i advis felttekster og de interaktive vejledningstekster indbliksstyring i forbindelse med option 6 track n trace 12

Klageportalen Autogenererede skrivelser med kvitteringer, orienteringer m.m. 1. Kvittering til klager for indgivelse af klage...

Klageportalen Autogenererede skrivelser med kvitteringer, orienteringer m.m. 1. Kvittering til klager for indgivelse af klage... Klageportalen Autogenererede skrivelser med kvitteringer, orienteringer m.m. 1. Kvittering til klager for indgivelse af klage... 3 a Kvittering sagstype hvor klage indgives til 1. instans... 3 b Kvittering

Læs mere

Klageportalen Autogenererede skrivelser med kvitteringer, orienteringer m.m.

Klageportalen Autogenererede skrivelser med kvitteringer, orienteringer m.m. NOTAT nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. maj 2016 J.nr.: Klageportal Ref.: tinly Klageportalen Autogenererede skrivelser med kvitteringer, orienteringer m.m. 1. Kvittering til klager for indgivelse af klage...

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Udbetaling Danmark skal bruge et ankeskema, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Kommuner skal bruge webankeskemaet, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel vejledning,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Frank Guillaumon Thomsen Lejrevej 90 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler Selsø-Lindholm Gods I/S Abbetvedvej 2A 4000 Roskilde Att.: Johann Philip von Malsen-Plessen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sendt til mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love. Fremsat den 7. november 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Forslag. Lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love. Fremsat den 7. november 2013 af miljøministeren (Ida Auken) 2013/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. Fremsat den 7. november 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen.

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen. Brian Møgelvang Bendsvej 3 8950 Ørsted Afdeling: Byggegruppen Dato: 24. juni 2015 Reference: Pia Hauge E-mail: phs@norddjurs.dk Tlf. Byggegruppen: 89 59 40 68 Journalnr.: 2015-0447 Landzonetilladelse Norddjurs

Læs mere

Landzonetilladelse til pilerenseanlæg, Kringehusvej 13, 7100 Vejle

Landzonetilladelse til pilerenseanlæg, Kringehusvej 13, 7100 Vejle SKOVLYKKE FRITIDSHUSE DANMARK ApS Kærvejen 42 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-147-15

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris.

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris. Jesper Hofmann Dall Gershøjgårdsvej 5 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

Du opretter en klage i Klageportalen (indgang til Klageportalen findes på og

Du opretter en klage i Klageportalen (indgang til Klageportalen findes på  og Indsendelse af klager til Planklagenævnet 2.1 Klagevejledning Den afgørelse, som du har modtaget fra myndigheden/førsteinstansen, indeholder en klagevejledning med oplysninger om klagefrist og klageberettigelse.

Læs mere

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail:

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail: Regionshuset Viborg Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Mail: larsjord@gmail.com

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven Kære Mette Ravn Steenstrup

Landzonetilladelse Planloven Kære Mette Ravn Steenstrup Mette Ravn Steenstrup mrs@mazanti.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte: 4646 4916 E-mail: camh@lejre.dk

Læs mere

Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej Videbæk

Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej Videbæk Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej 11 6920 Videbæk Sagsbehandler Poul Bennetzen Direkte telefon 99741560 E-post

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Lovliggørende dispensation til fjernelse af dige mellem matr.nr 21 og 14f, Stubberup By, Løsning, Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning

Lovliggørende dispensation til fjernelse af dige mellem matr.nr 21 og 14f, Stubberup By, Løsning, Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning Bjarne Jensen Stubberup Skovvej 33 8723 Løsning Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.25-P19-4-14 11.5.2016

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Søren Vedel Vernersmindevej 4 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven H4 Arkitekter ApS Frederiksberg Allé 55, 1th 1820 Frederiksberg C Att.: Anders Henriksen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Linda Møller Abrahamsen Carl Christian Abrahamsen Karlebyvej 16 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dorte Filges Skullerupvej 13 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Kristian Grummesgaard Balticagade 10,1. Indgang G 8000 Århus C By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016. Michael Vestbjerg Bogøvej 19 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter Professionel focus på IT til revisorer Digitale årsrapporter fakta og myter Program Hvad er XBRL? Hvad er et digitalt regnskab? Metoder / muligheder Hyppige spørgsmål Hvad er XBRL? XBRL er ikke et særligt

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej 15 6300 Gråsten

Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej 15 6300 Gråsten Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej 15 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opstille en container til omklædning på Gråsten Landbrugsskole, matr.nr. 58b Gråsten Gods, der ligger på Fiskbækvej 15, 6300

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt:

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt: DENEX A/S Tuenvej 120 9900 Frederikshavn CVR nr. 31346959 Virksomheder J.nr. MST-1270-00380 Ref. KATAM/ANTKR Den 12. januar 2015 Påbud ændret egenkontrol iht. ansøgning af 10. december 2010 for DENEX A/S

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Julia Andersen Buskmosevej 18 Kværs 6300 Gråsten

Julia Andersen Buskmosevej 18 Kværs 6300 Gråsten Julia Andersen Buskmosevej 18 Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at etablere en dyrlægepraksis på ejendommen matr.nr. 23 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Buskmosevej 18, Kværs, 6300 Gråsten Sønderborg

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Tilladelse til etablering af ny put and take sø - Sandbækvej 9, Nees.

Tilladelse til etablering af ny put and take sø - Sandbækvej 9, Nees. Tonny Brian Christensen Sandbækvej 9 Nees 7570 Vemb 2. oktober 2015 Tilladelse til etablering af ny put and take sø - Sandbækvej 9, Nees. Lemvig Kommune har den 21. august 2015 modtaget en ansøgning om

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Kommunikationsprocesser

Kommunikationsprocesser Kommunikationsprocesser Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 1 Giv helhedsorienteret vejledning Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 2 Definition af helhedsorienteret vejledning

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

E-mail politik for FOA Nordsjælland

E-mail politik for FOA Nordsjælland E-mail politik for FOA Nordsjælland Da det er FOA Nordsjællands holdning, at vi i størst mulig omfang skal anvende elektronisk kommunikation, har vi udformet en e-mail politik med henblik på at sikre såvel

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade Sønderborg. Att. Johanne Burgemann

Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade Sønderborg. Att. Johanne Burgemann Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade 7 6400 Sønderborg Att. Johanne Burgemann Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 205 Blans, Ullerup, der ligger på Blansskov 2A, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus. Hugo Skjødt Pr. mail - se liste Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk 21-12-2011

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af ejendommen Korsgård Kalundborgvej 15, 7980 Vils Forlængelse af tidsfrist for udnyttelse af miljøgodkendelsen Tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref Borgerforslag.dk Supplerende dokument til flowchart Ref. 17-000197-1 Indhold 1. Flowchart-forklaring... 3 Opret nyt forslag med Medstillere... 3 Få forslaget publiceret, så andre kan stemme... 4 Få forslaget

Læs mere

Sønderborg Kommune har den 21. april 2015 modtaget din landzone ansøgning om at ændre eksisterende erhvervsareal på 130 m² til beboelse.

Sønderborg Kommune har den 21. april 2015 modtaget din landzone ansøgning om at ændre eksisterende erhvervsareal på 130 m² til beboelse. Kathy Jakobsen Petersen Bavnevej 14 6580 Vamdrup Landzonetilladelse til at ændret anvendelse af erhvervsareal til beboelse på ejendommen matr.nr. 123 Kværs, Gråsten der ligger på Kværsgade 21, Kværs, 6300

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 Katrine har en læge tæt på hvor hun bor. Da Katrines søn har en speciel sygdom, har Katrine ofte kontakt til sin læge, som hun er meget glad for. Men fordi

Læs mere

Johannes Sørensen Rubjerghøj Struer. Sendt med digital post. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tiloversbleven landbrugsbygning

Johannes Sørensen Rubjerghøj Struer. Sendt med digital post. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tiloversbleven landbrugsbygning POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Johannes Sørensen Rubjerghøj 6 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9.

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Steffan Sønderby Møltrupvej 8 Lomborg 7650 Bøvlingbjerg 9. januar 2017 Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Med ansøgning af den 12. december 2016,

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1.

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1. Allerød Kommune WTC advokaterne A/S Slotsgade 36 B, 1. sal 3400 Hillerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 4n Børstingerød By, Lillerød, Kirkeltevej 55 Landzonetilladelse til genopførelse af bolig. Vi har den

Læs mere

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte Johanne Baden Schimming Lejrevej 52 A 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail:

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016.

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016. I/S ERIKNAUER VANDVÆRK Pebringsvej 23 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-16 19.5.2016 Tilladelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Vibeke Aarup Kristensen Martin Schou Lindenborgvej 118 4000 Roskilde Sendt til martinschou@dadlnet.dk Job nr. 24573851 Job nr. 24574083 Job nr. 24574257 Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej

Læs mere

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en sidebygning til eksisterende maskinhus på ejendommen matr.nr. 22 Notmarkskov, Notmark, der ligger på Kornbæk 7, 6440 Augustenborg

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

#split# Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende Ansøgning om tilskud til skovrejsning -

#split# Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende Ansøgning om tilskud til skovrejsning - #split# Plan og Miljø Dato: 03-02-2016 Sags. nr.: 01.13.23-K04-1-16 Sagsbeh.: Keld Koustrup Sørensen Lokaltlf.: +4599455145 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 CVR 29189501 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Jørgen Ajslev Drabæksvej 4 3450 Allerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 5æ Blovstrød By, Blovstrød, Kongevejen 6 Landzonetilladelse til sommerhus og garage Vi har den 5.februar 2016 modtaget

Læs mere

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside, roskilde.dk/indflydelse, den 8. sept

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside, roskilde.dk/indflydelse, den 8. sept FORS A/S Att. Per Birk Jensen Boserupvej 25 4000 Roskilde pje@fors.dk Kommunaldirektøren Erhvervsafdelingen Sagsnr. 296013 Brevid. 2636541 Ref. BEMJ Dir. tlf. 46 31 35 93 beritmj@roskilde.dk Gasmotor/generatoranlæg,

Læs mere

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en TDC A/S fiberstation for mobiltelefoni på ejendommen matr.nr. 65 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 38, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere