Bilag 1. Kravspecifikation for udvikling og implementering af en selvbetjeningsløsning for klager til Natur og Miljøklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Kravspecifikation for udvikling og implementering af en selvbetjeningsløsning for klager til Natur og Miljøklagenævnet"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: maj 2012 J.nr.: Ref.: dowbr Bilag 1 Kravspecifikation for udvikling og implementering af en selvbetjeningsløsning for klager til Natur og Miljøklagenævnet 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Intro 2. En klages sagsflow 3. Overblik over systemintegrationer/delkomponenter 4. Krav til selvbetjeningsløsningen 5. Optioner 6. Identificering af målgrupper og deres behov 7. Sager der ikke følger hovedsagsflow 8. Kvitterings og orienteringsskrivelser genereret af løsningen 9. Positivliste typer af filer Natur og Miljøklagenævnet kan modtage 10. Identificering af back ends Øvrige bilag: Bilag 2: Procestrin for klage selvbetjeningsløsningen Bilag 3: Sagsflow Bilag 4: Captia integrationsservice Bilag 5: Navision Stat integration Bilag 6: Feltoverførsel fra portal til captia Bilag 7: Eksempler på tabel med hjemler og tilhørende tabeller Bilag 8: Beskrivelse/specifikation af integrationer Bilag 9: Fordeling på størrelsen af e mails modtaget i Natur og Miljøklagenævnet 2

3 1. Intro Denne kravspecifikation er bilag til udbudsmaterialet om udvikling og implementering af en digital klageadgang i Natur og Miljøklagenævnet. I daglig tale i klagenævnet kaldes initiativet Den digitale klageportal. Det skal dog pointeres, at der mere er tale om at digitalisere klageadgangen end der er tale om en portal løsning. Det skyldes dels at den digitale klageadgang i første omgang alene omhandler klagens vej ind i klagenævnet og dels at den digitale klageadgang skal implementeres på borger.dk og virk.dk. Det fulde potentiale for den digitale klageadgang er omkring 3000 klagesager årligt. Løsningen ønskes idriftsat primo I starten vil det være frivilligt for klager at bruge den digitale selvbetjeningsløsning, hvorimod lovgrundlaget, om at første instansmyndigheder skal bruge den digitale selvbetjeningsløsning, er under udarbejdelse. 2. En klages sagsflow En borger, virksomhed, interesseorganisation, forening eller myndighed klager over en myndighedsafgørelse inden for de lovområder, hvor klagenævnet er klageinstans, betaler klagegebyret på 500 kr. og indsender klagen til afgørelsesmyndigheden (benævnes juridisk som første instans). Første instans genovervejer den afgørelse, der ligger til grund for klagen, kommenterer klagens indhold set fra myndighedens (første instansens) vinkel og orienterer sagens parter om klagens indhold og øvrige fakta indenfor 3 uger (tidsfristen er fastlagt ved lov). Første instansen kan under særlige omstændigheder indsende sagen til NMKN senere end 3 uger. Natur og Miljøklagenævnet journaliserer klagen, sagsbehandler den og sender afgørelsen til sagens parter og offentliggør afgørelsen via en afgørelsesportal for Natur og Miljøklagenævnet. Den selvbetjeningsløsning, der sendes i udbud, omhandler klagens vej ind i Naturog Miljøklagenævnet. Som optioner til udbuddet er et track n trace spor og en mulighed for at f.eks. at sende afgørelser via selvbetjeningsløsningen. Disse to optioner indeholder elementer, hvor der trækkes informationer fra kundens ESDH system (Captia) over i selvbetjeningsløsning. De andre 5 optioner er kendetegnet ved at de samlet set vil udbygge selvbetjeningsløsningen, så den fra et brugesynspunkt bliver mere hel. Opgaven består i sin enkelthed i at udvikle en digital selvbetjeningsløsning for klager til Natur og Miljøklagenævnet med udgangspunkt i foretrækkes det integrationer til eksisterende koncernfælles it systemer i Miljøministeriet, som Natur og Miljøklagenævnet allerede benytter. 3

4 Trin 1 Klage over afgørelse klager logger på Oplyser hvem man er/identifikati on Oplyser hvad man klager over og hvor det ligger geografisk Betaler gebyr Kontrollerer oplysninger, sender klage og får en kvittering Trin 2 Første instans modtager klage logger på Kontrollerer klagens oplysninger Genovervejer afgørelse og sender sagen til orientering hos parter Oplyser sagen og vedlægger akter (dokumenter) Kontrollere oplysninger, sender klage til NMKN og får en kvittering Som bilag er vedlagt et mere detaljeret sagsflow (bilag 3) over trin 1 og 2 samt et bilag med en uddybende beskrivelse af de enkelte procestrin i sagsflowet (bilag 2). 3. Overblik over system integrationer / delkomponenter Adgangen til løsningen fås via borger.dk og virk.dk med login via NemLogin. Nogle første instanser ønsker login via Danmarks Miljøportals føderation, hvortil adgangen fås via nmkn.dk. Kunden foretrækker om løsningen udvikles i Miljøministeriets eksisterende platform til digital selvbetjening: Resultmakers Process Platform. Den ønskede løsning skal integreres med et antal eksterne og interne systemer/komponenter, se figuren herover og bilag 8, der beskriver systemintegrationer. Se desuden bilag 4, 5 og 6 for en nærmere uddybning af integrationer til hhv. Captia og Navision Stat. 4

5 4. Krav til selvbetjeningsløsningen I nærværende kravspecifikation stiller kunden en række krav, som kunden formoder vil understøtte det ønskede digitale indberetningsforløb. Leverandøren kan foreslå andre måder at løse opgaven på. Oplistning af krav: Mulighed for eksport af data fra løsningen til regneark. Mulighed for udtræk af standardrapporter til regneark, f.eks. rapport med verserende sager i selvbetjeningsløsning opdelt efter alder og første instans. CPR nr. skal håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og korrekt. Der ønskes en interaktiv og kontekstafhængig selvbetjeningsløsning. Der ønskes forslag til hvordan følgende kan håndteres: løsningen indeholder en liste over de klager, den enkelte person, virksomhed eller interesseorganisation har indgivet baseret på hhv. CPR nr. eller CVR nr. Der ønskes forslag til hvordan følgende kan håndteres: Administration interface for kunden, hvor stamdata kan ændres fsva. indholdet i combobokse som bliver leveret af leverandør efter kundens anvisninger, tekster til diverse kvitterings og orienteringsskrivelser, advis er, hjælpetekster og lovgivningsområder. Fsva. lovgivningsområder henvises til bilag 7, der indeholder eksempler på tabel med lovgivningsområder m.v. Mail advis er med dybt link til løsningen sendes på baggrund af de generelle anbefalinger med signeret e post. Mails sendes som tekstmails dvs. uformateret og uden billeder. Kvitteringer skal blandt andet indeholde en liste over vedlagte dokumenter i indberetninger. Erindringer til første instans skal ske når en valgt frist (f.eks. 3 uger) for deres videresendelse af klagen til nævnet er overskredet. Der regnes her fra klagers indgivelse af klagen. Der ønskes forslag til hvordan følgende kan håndteres: Der ønskes leveret en FjernPrint ready løsning. Hvad der skal sendes til FjernPrint afklares undervejs. Løbende overblik over hvor klager/første instans er i indberetningsforløbet i selvbetjeningsløsningen. Springe mellem indberetningstrin, f.eks. skal første instanser selv kunne vælge hvornår de vil orientere sagens parter jf. procestrin 21 i bilag 2. 5

6 Første instans skal have mulighed for som resultat af indtastningen af sagsparter at udtrække en samlet liste over disse med f.eks. indtastede adresser og e mails. Udtrækket kan eksempelvis præsenteres i en regnearks fil. Der ønskes forslag til hvordan følgende kan håndteres: Der ønskes forslag til oversigtsbillede til første instans oversigt over modtagne og verserende klagesager (ikke videresendt til nævnet). Oversigten skal også kunne benyttes til at samle flere klager til én klagesag, se procestrin 14a i bilag 2. Der ønskes forslag til hvordan følgende kan håndteres: Slutbrugerfunktionen hos Natur og Miljøklagenævnet (en help deskfunktion) skal have teknisk understøttelse til at kunne hjælpe brugerne videre, hvis de er gået i stå enten pga. tekniske forhold eller pga. kommunikative uklarheder i løsningen. 5. Optioner Option nr. 1: Funktion med klagen frafaldes / gebyr tilbagebetales (procestrin 2b, 2b1 2b5, 14c) Natur og Miljøklagenævnets udbud omhandler i første omgang, hvordan en klage kan indsendes af en klager via en digital selvbetjeningsløsning og herefter videresendes af første instans til Natur og Miljøklagenævnet. Med denne option udbygges løsningen, så klager kan frafalde klagen undervejs, mens klagen er under sagsbehandling hos første instans eller i Natur og Miljøklagenævnet en sag kan frafaldes helt frem til lige før, at NMKN træffer afgørelse. Med optionen ønskes et forslag til en løsning, hvor klager kan vælge at frafalde klagen, hvorefter der gives besked til første instans og Natur og Miljøklagenævnet, således at sagsbehandlingen stoppes og klagegebyret tilbagebetales via NavisionStat og NemKonto. Inden gebyret tilbagebetales skal det vurderes af NMKN, om der er forhold, der bevirker, at klager ikke skal have gebyret tilbagebetalt. Se i øvrigt bilag 2 procestrin 2b, 2b1 b5. Denne option indeholder også integration mellem selvbetjeningslæsningen og Navision Stat i forbindelse med procestrin 14c, hvor klager er indsendt via e mail eller brev og hvor der ønskes et bud på en automatisering af gebyrbetalingen i den forbindelse. I forbindelse med at første instans sagsbehandler klagen skal denne genoverveje sin afgørelse. Såfremt genovervejelsen fører til, at første instans genoptager sagen, bliver klage uaktuel og klagesagen bortfalder. I den forbindelse skal første instans via løsningen give besked om at pga. genoptagelsen er der ikke længere tale om en klagesag (den er annulleret) og der skal foretages en tilbagebetaling af klagegebyret, såfremt NMKN kan acceptere dette. Se i øvrigt bilag 2 procestrin 2b, 2b1 b5. 6

7 Option nr. 2: Fremsende nye dokumenter til eksisterende klagesag (procestrin 2c) Natur og Miljøklagenævnets udbud omhandler som nævnt, at der skal udvikles og implementeres en løsning, hvor klagen indsendes til første instans, første instans sagsbehandler og oplyser klagen yderligere og indsender den til Naturog Miljøklagenævnet. Det hænder, at klager eftersender dokumenter efter at klagen er sendt til første instans eller denne har indsendt til Natur og Miljøklagenævnet. Med denne option ønskes et bud på en løsning, hvor klager efter at have sendt sin klage kan eftersende dokumenter til sin klage. De eftersendte dokumenter sendes til første instans eller Natur og Miljøklagenævnet afhængig af, hvor sagen befinder sig i sagsflowet. Ved udvikling af en løsning skal man have for øje at dokumentet skal journaliseres i Captia hos kunden. Se i øvrigt bilag 2 procestrin 2c. Option 3: Orientering af parter (procestrin 21) Når klagen er kommet til første instans, vil der i mange sager være behov for at orientere sagens parter om klagesagen. Dette ønskes der et forslag til med denne option. Det vanskelige ved partsorienteringen er at første instans ikke kender e mail adresse på alle parter. Indtil implementering af FjernPrint forudsættes det, at første instans i så fald håndterer det manuelt. Option 3 kan ses som en videreudvikling af procestrin 24. Option 4: Speed track (procestrin 18) Nogle sager afvises i Natur og Miljøklagenævnet, enten fordi klager ikke er klageberettiget, klagen overholder ikke tidsfristen eller fordi klagens emne ligger udenfor nævnets kompetence at vurdere. Der ønskes derfor et forslag til løsning på hvordan et speed track kan indarbejdes i løsningen, sådan at første instansen kan indikere overfor NMKN, at en klage efter deres opfattelse skal afvises af NMKN. Med denne option skal der være fokus på samspillet med ESDH systemet (Captia), idet der skal findes en løsning på, hvordan Natur og Miljøklagenævnet kan give besked via selvbetjeningsløsningen om, at Natur og Miljøklagenævnet har truffet en afgørelse på baggrund af speed tracket, og hvad afgørelsen er viderebehandling af klagesag i første instans eller afvisning af klagesagen. Se bilag 6 om feltoverførsel fra selvbetjeningsløsning til ESDHsystem (Captia). Option 5: Anmodning om faktura (procestrin 14b2) Det er ikke krav, at klagen skal sendes digital til første instans og klagenævnet via løsningen. Der vil således fortsat være sager, der sendes til første instans per brev eller e mail. Dette er beskrevet i procestrin 14b. Med denne option ønskes en løsning, hvorefter at første instans har indtastet klagen i løsningen kan iværksætte, at systemet giver besked til Navision Stat om, at der skal sendes en faktura på klagegebyret til klager. Når klagegebyret er betalt indløber besked til første instans via løsningen fra Navision Stat om, at gebyret er betalt og at de kan fortsætte med deres behandling af klagesagen. 7

8 Option 6: Track n trace Et ekspertudvalg om reform af klagesystemet for natur og miljøområdet har anbefalet en Track n trace så alle klagere, første instanser og andre interesserede kan følge deres sag. En Track n traceløsning skal ses i tæt sammenhæng med de øvrige optioner. En Track n traceløsning vil betyde, at klageløsningen går fra at være en indberetningsløsning til at være en fuldt digitaliseret klageløsning. Natur og Miljøklagenævnet har ikke lagt sig fast på én bestemt løsning. Track n trace løsningen skal have til formål, at brugere via NemLogin kan se de dokumenter på deres egen sag, som er omfattet af aktindsigt i ESDH systemet (Captia). Desuden skal man kunne se en aktliste for sagen (et sagsoverblik fsva. dokumenter/akter der er (færdig )journaliseret). Endelig skal man kunne se, hvor sagen befinder sig i sagsflowet hos klagenævnet. Option 6 skal ses i sammenhæng med option 2 og 7 forstået således, at option 2 giver mulighed for, at løsningen benyttes til at eftersende dokumenter i en klagesag, mens option 6 giver mulighed for at eksisterende dokumenter på en klagesag kan ses, og endelig at option 7 giver mulighed for at nævnets afgørelse og andet udsendes via løsningen. Leverandøren, jf. nærværende udbud, skal tilvejebringe en løsning som laver dokumentudtrækket fra Captia og sørger for en præsentation af de udtrukne dokumenter på de respektive sager i portalen (se her bilag 8 om integrationer og bilag 4 og 6 om integration til Captia). Til denne løsning skal også gives en løsning på indbliksstyring (styring af, hvem der skal have adgang til at se sagen og tilhørende dokumenter). De parter, som allerede er oprettet på sagen i portalen skal have indblik. Hertil kommer, at løsningen også skal omfatte, at klagenævnet løbende skal kunne give indblik på konkrete sager i portalen til andre, f.eks. til en nytilkommen part eller en tredjepart, som anmoder om (og bevilges) aktindsigt i en (eller flere) konkret(e) sag(er) for en midlertidig periode. Nævnet skal også kunne deaktivere indblik, f.eks. for en part som ikke længere er aktuel. Option nr. 7: Sende afgørelser og andre skrivelser/informationer via løsningen Udbuddet handler primært om at få klagesagen ind i kundens ESDH system (Captia). Der er naturligvis også sagsgange, hvor Natur og Miljøklagenævnet kommunikerer med første instans, klager eller andre sagsparter. Når sagsbehandlingen er afsluttet og der er truffet en afgørelse på klagesagen i Natur og Miljøklagenævnet, skal afgørelsen sendes til klager med kopi til parter og første instans. Desuden skal afgørelsen oploades i afgørelsesportalen Sidstnævnte foregår ved, at afgørelsen mailes til firmaet Schultz. Ligeledes gælder at løbende udgående korrespondance skal kunne udsendes via løsningen. Udgående korrespondance vil fra nævnets ESDH system være tilknyttet det sæt af sagsparter, som skal modtage netop den pågældende korrespondance. 8

9 For alle udsendelser skal løsningen dokumentere de konkrete udsendelser ved at returnere kvitteringer herfor til de pågældende sager i nævnets ESDH system. Hvis klager får medhold i sin klage skal gebyret tilbagebetales. Bemærk dog, at der for visse klager ikke er betalt gebyr. I denne option ønskes således også en løsning på, hvordan klagegebyret kan iværksættes tilbagebetalt til klager via NemKonto i sager, hvor denne får medhold. Denne option hænger således tæt sammen med option Identificering af målgrupper og deres behov En klager kan være en borger, klagers professionelle rådgiver, klagers uprofessionelle rådgiver, en interesseorganisation, en virksomhedsrepræsentant eller en myndighed. Langt de fleste klagere forventes at have eller kunne anskaffe en NemID Privat/Erhverv / Digital Signatur. Men der vil være klagere, som er forhindret i at få en sådan og som derfor skal tilbydes et klageforløb, hvor klagen mailes eller sendes med brev til første instans, som herefter indtaster klagen i løsningen. Rigtig mange klagere klager kun én gang. Det betyder, at det vil være første gang, de logger sig på denne selvbetjeningsløsning. Derfor er det vigtigt, at løsningen er enkelt opbygget samt at der er mulighed for at rette sine indtastninger og følge med i hvor i selvbetjeningsløsningen, man er. Nogle klagere vil være karakteriseret ved nemt at kunne anvende selvbetjeningsløsninger og være vant til at bruge fx netbetaling. Andre klagere vil finde det meget vanskeligt at benytte en digital løsning, hvilket bliver yderligere kompliceret af, at de også finder det vanskeligt at forstå klagesystemet og blive klar over de kan klage og hvordan man klager. For nogle klagere kan det have store konsekvenser privat, økonomisk, principielt om de får medhold i deres klage. Første instanser skal nemt kunne overskue og finde vej gennem selvbetjeningsløsningen. Flere første instanser modtager sjældent dvs. højst et par gang om året en klage. Ofte vil medarbejdere hos første instanser derfor have glemt flow, funktionalitet og muligheder i selvbetjeningsløsningen. 7. Sager der ikke følger hovedsagsflow De fleste klagesager følger det samme flow, men der er nogle klagesager, der skiller sig ud og er atypiske. De er listet nedenfor. Der skal ikke betales gebyr for sager der omhandler aktindsigt, ekspropriation og fredningssager (procestrin 9). Nogle klagere vælger at have en tredje part til at repræsentere sig (procestrin 3e, 3e1). 9

10 Ikke alle klagesager har en adresse eller kan identificeres ved hjælp af adresse eller matr. nr. F.eks. sager på søterritoriet og å forløb (procestrin 5a). Sager der fortsat kommer ind til første instans med mail eller post Flere klager om det samme emne, som skal kunne samles til én klagesag hos første instans Der klages over flere afgørelser i samme klage. Dette skal løses ved at første instans ud fra en modtaget klage kan oprette flere klagesager (bistået af en sagskopieringsfunktion) eller i klagesagen kan angive, at den enkelte klage reelt angår flere afgørelser. Få sager har rigtig mange parter (f.eks. 100 parter) 8. Kvitterings og orienteringsskrivelser genereret af løsningen Løsningen skal foretage en række automatiserede afsendelser af informationer til en sags parter og til første instans under sagens gang igennem og behandling i løsningen. Eksempler på disse afsendelser er: 1. kvittering til en klager for indgivelse af klage, 2. evt. orientering om at klage er videresendt til anden første instans myndighed, 3. orientering af øvrige parter (andre end klager) i sagen om klagen er modtaget. Denne orientering betegnes også som tidlig orientering. 4. orientering til en klager om at første instans har videresendt klagen (orienteringen indeholder en samtidig anmodning om afgivelse af evt. bemærkninger), 5. orientering af øvrige parter (andre end klager) i sagen om, at klagen er videresendt (orienteringen indeholder en samtidig anmodning om afgivelse af evt. bemærkninger), 6. kvittering til en første instans for videresendelse af klage til Natur og Miljøklagenævnet, 7. orientering af øvrige parter om, at klagen er frafaldet af klager, 8. orientering af klager og øvrige parter om, at første instans har genoptaget sagen og klagen er derfor uaktuel. Ad 1) Kvitteringen autogenereres i løsningen, når klager har indgivet klagen (trykket Send ) og har betalt klagegebyret. Kvitteringen sendes herefter automatisk af løsningen. Ad 2) Hvis første instans omdirigerer en forkert adresseret klagesag til en anden (korrekt) første instans, autogenereres i løsningen en orientering til klager om, at dette er sket. 10

11 Ad 3) (Tidlige) orienteringer kan efter behov bestilles af første instans, hvorefter løsningen autogenererer disse og automatisk afsender dem. Det bemærkes, at første instans forud har angivet og indtastet de nødvendige adresseoplysninger for sagens parter. Ad 4) Orienteringen autogenereres i løsningen, når første instans har videresendt klagen (trykket Send ) til nævnet. Orienteringen afsendes herefter automatisk fra portalen. Ad 5) Orienteringerne autogenereres i løsningen, når første instans har videresendt klagen (trykket Send ) til nævnet. Orienteringerne afsendes herefter automatisk fra portalen. Det bemærkes, at første instans forud har angivet og indtastet de nødvendige adresseoplysninger for sagens parter. Ad 6) Kvitteringen autogenereres i løsningen, når første instans har videresendt klagen (trykket Send ) til nævnet. Kvitteringen afsendes herefter automatisk fra løsningen. Ad 7) Orienteringerne autogenereres i løsningen, når første instans lukker en klagesag som resultat af, at klager har frafaldet sin klage. Ad 8) Orienteringerne autogenereres i løsningen, når 1. instans lukker en klagesag som resultat af, at første instans genoptager sagen til fornyet første instans afgørelse. For 1) 7) gælder, at de også skal tilgå nævnets ESDH system (Captia) som dokumentation for afsendelse af de pågældende kvitteringer/orienteringer, når første instans videresender klagen til nævnet. 9. Positivliste typer af filer Natur og Miljøklagenævnet kan modtage Natur og Miljøklagenævnet modtager kun word filer, excel filer, pdf filer, jpgfiler, tiff filer, msg filer fra outlook og htm filer. Det er i dag et krav, når Naturog Miljøklagenævnet modtager filer, at filerne er adskilte og navngivet efter deres indhold, dvs. ikke som en sammenhængende tiff fil, en pakket zip fil eller PDF fil med alle sagens akter. Dog modtages MapInfo filer som zip fil. Links kan ikke modtages, da disse kan blive forældet. 10. Identificering af back ends Kunden ønsker back ends til følgende elementer i selvbetjeningsløsningen, idet der er behov for at kunne ændre i: klagegebyrets størrelse navn på første instans og mail postkasser hos første instans tabel over love og paragraffer tekster i orienterings og kvitteringsskrivelser 11

12 tekster i advis felttekster og de interaktive vejledningstekster indbliksstyring i forbindelse med option 6 track n trace 12

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter Professionel focus på IT til revisorer Digitale årsrapporter fakta og myter Program Hvad er XBRL? Hvad er et digitalt regnskab? Metoder / muligheder Hyppige spørgsmål Hvad er XBRL? XBRL er ikke et særligt

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2 Stormrådet 15. juni 2012 Niels S. Larsen KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Implementeringsguide til Stormbasen Tlf. 41 71 50 00 Fax 41 71 51 00 CVR-nr. 30 74 16 33 stormraadet@stormraadet.dk

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

SKEMA A - Udfyldes altid

SKEMA A - Udfyldes altid Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR 2845 8185

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Kommunen skal anvende skemaet, når den videresender en klage til Ankestyrelsen over en afgørelse

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10 ØSC Lønportalen 12. august 2015 ØSC Løn/MRH Forord Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til ØSC Løn sker via en blanketløsning, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Brugermanual Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse Udbud Tilbudsgiver... 5 Indledning... 5 Tilmelding og adgang... 6 Udbudoplysninger... 7 Udbudsmateriale... 8 Download fra filliste... 8 Hent

Læs mere