Fødevarestyrelsens årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarestyrelsens årsrapport 2014"

Transkript

1 Fødevarestyrelsens årsrapport

2 Fødevarestyrelsens årsrapport 2014 Denne årsrapport er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2015 Bidragyder(e): Fødevarestyrelsen Foto forside: Danmarks nationalret - Stegt flæsk med persillesovs. Foto af Wiking Fotografi Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tlf: Websted: ISBN: Publikationsnummer:

3 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning Beretning Præsentation af Fødevarestyrelsen Virksomhedens omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Målrapportering 2. del: Uddybende forklaringer Mål der enten ikke er nået, eller delvist er opfyldt i Redegørelse for reservationer Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse m.v Resultatopgørelse Resultatdisponering Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Bevillingsregnskab Udgiftsbaserede hovedkonti Bilag til årsrapporten Noter til resultatopgørelse og balance Noter til balancen Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Udvikling i bruttoubalancen på gebyrområdet Tilskudsfinansierede aktiviteter Supplerende bilag Opgørelse af resultatkontrakten

4 Oversigt over tabeller Tabel 1. Fødevarestyrelsens samlede aktivitet... Side 07 Tabel 2. Enhedspriser for svin, kreaturer og fjerkræ Side 14 Tabel 3. Personaleomkostninger pr. fødevarekontrol Side 15 Tabel 4. Økonomisk hoved- og nøgletal... Side 17 Tabel 5. Økonomisk resultat fordelt på opgaver... Side 18 Tabel 6. Årets resultatopfyldelse... Side 19 Tabel 7. Reservation på hovedkonto Side 24 Tabel 8. Resultatopgørelse.... Side 26 Tabel 9. Opdeling af årets resultart på det gebyr- og bevillingsfinansierede område.... Side 26 Tabel 10 Resultatdisponering.... Side 27 Tabel 11. Balance... Side 28 Tabel 12. Egenkapitalforklaring.... Side 29 Tabel 13. Udnyttelse af lånerammen.... Side 30 Tabel 14. Bevillingsregnskab for Side 30 Tabel 15. Fødevarestyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti... Side 31 Tabel 16. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed... Side 33 Tabel 17. Oversigt over gebyrordninger Side 34 Tabel 18. Opgørelse af ubalancer på gebyrområdet.... Side 35 Tabel 19. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter... Side 36 4

5 1. Påtegning 5

6 2. Beretning 2.1 Præsentation af Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen er en statsvirksomhed, som hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet). Denne årsrapport vedrører finanslovens hovedkonti Fødevarestyrelsen (Statsvirksomhed), Forskellige tilskud (Reservationsbevilling), Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden), samt Reserver og budgetregulering (Reservationsbevilling). Fødevarestyrelsen har følgende hovedopgaver på finansloven: Fødevareopgaver, kødkontrol, veterinæropgaver, ernæringsopgaver og hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Fødevarestyrelsens virke sker inden for rammerne af Fødevareministeriets mission, vision og strategiske pejlemærker. Det er Fødevareministeriets mission at skabe rammer for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv, en ansvarlig forvaltning af naturressourcer fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner. Det er Fødevareministeriets vision, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på udviklingen på fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. Fødevareministeriets strategiske pejlemærker er Et erhverv i vækst og udvikling, Grøn omstilling af fødevareerhvervet, Tættere på omverden og En handlekraftig og nytænkende organisation. Fødevarestyrelsens mission, vision og strategiske pejlemærker skal medvirke til at understøtte og fremme ovenstående. Fødevarestyrelsens mission og vision er: Mission: Vision: Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord. Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og dialog med omverdenen arbejde for: Sundere spisevaner, samt at færre mennesker bliver syge af maden Sundere dyr på marker og i stalde, og større dyrevelfærd 6

7 Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer Fødevarestyrelsens strategiske pejlemærker er: En markedsudviklende indsats Udsyn og åbenhed Stolte medarbejdere og synlige ledere På Fødevarestyrelsens hjemmeside er der en mere uddybende beskrivelse af styrelsens arbejde, organisation og aktiviteter. Fødevarestyrelsen har en bred kontaktflade bestående af fødevarevirksomheder, landmænd, borgere, brancheorganisationer og andre myndigheder. Fødevarestyrelsen er beliggende med hovedsæde i Glostrup og har en række kontrolenheder og to laboratorier rundt omkring i landet. Desuden er styrelsen fast tilstede dagligt på ca. 25 slagterier rundt om i landet. Styrelsen beskæftiger ca medarbejdere i alt. 2.2 Virksomhedens omfang Fødevarestyrelsens samlede aktivitet i 2014 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Fødevarestyrelsens samlede aktivitet i 2014 i mio. kr. Drift Administrative ordninger mv. Kilde: Navision Stat/Statens budgetsystem Mio. kr. Bevilling Regnskab Udgifter 1.136, ,4 Indtægter -608,9-620,1 Udgifter 5,8 5,4 Indtægter -5,8-0,7 2.3 Årets faglige resultater Fødevarestyrelsens direktion er tilfreds med, at det er lykkedes at balancere udviklingsog driftsopgaverne således, at styrelsen har nået hovedparten af de fastsatte mål fastsat i resultatkontrakten for 2014 og mål, som ikke var fastsat i resultatkontrakten. De væsentligste resultater for styrelsens kunder og for samfundet er således nået. For så vidt angår de fastsatte mål i resultatkontrakten for 2014 har Fødevarestyrelsen opnået en fuld opfyldelse på syv ud af 11 resultatmål svarende til 60 %. Dertil er yderligere fire mål delvist opfyldt. Samlet har Fødevarestyrelsen opnået en vægtet målopfyldelse på 91 % i resultatkontrakten for Resultatet gennemgås nærmere i afsnit 2.6 nedenfor. 7

8 Derudover vil Fødevarestyrelsens direktion især fremhæve følgende: Listeria I 2014 var der i Danmark et alvorligt sygdomsbrud med listeria med 41 syge, hvoraf 17 døde. Fødevarestyrelsen blev i denne sag kritiseret for ikke at reagere hurtigt nok på oplysningen om, at der var sammenfald mellem den listeriatype, der blev fundet hos patienterne og i en lammerullepølse fra en specifik virksomhed. Det betød, at der gik 3 uger før Fødevarestyrelsen foretog tilsyn i virksomheden og udtog prøver, som afslørede forekomst af listeria i en del af virksomhedens produkter. Det medførte en større tilbagetrækning af virksomhedens produkter samt produkter produceret i andre virksomheder, der havde været håndteret efter de forurenede produkter. Endvidere blev der udtaget et større antal prøver i virksomheder, der havde håndteret de forurenede produkter. I forbindelse med sygdomsudbruddet udførte Fødevarestyrelsen i alt 600 ekstra kontroller. Derudover blev 6000 virksomheder kontaktet telefonisk for at sikre en tilfredsstillende tilbagetrækning af fødevarer. Fødevarestyrelsen udarbejdede efterfølgende en redegørelse om styrelsens håndtering af udbruddet, og der blev iværksat et kritisk eftersyn af listeriaindsatsen. Formålet var at evaluere den hidtidige indsats overfor listeria og komme med anbefalinger til fremtidige initiativer, som kan styrke området. I arbejdet deltog repræsentanter fra branche/virksomheder, interessenter i øvrigt, forskningsinstitutioner og myndigheder. To internationale eksperter blev inddraget i eftersynet for at sikre en uvildig vurdering af de danske initiativer. Den 3. marts 2015 blev rapporten om det kritiske eftersyn offentliggjort. Rapporten indeholder en række konklusioner og anbefalinger til initiativer indenfor seks temaer: o Viden om listeria til køkkener, der laver mad primært til risikogrupper o Viden om listeria og information til risikogrupper o Viden om listeria i fødevarekontrollen og fødevarevirksomheder o Smittekildeopsporing og prøveudtagning o Initiativer fra brancher/erhverv o Forskning Det forventes, at hovedparten af disse initiativer vil indgå i oplægget til det kommende Fødevareforlig 3. Derudover har Fødevarestyrelsen iværksat to kontrolkampagner for listeria i engrosvirksomheder med produktion af risikoprodukter. Formålet er at kontrollere, om virksomhe- 8

9 derne har styr på egenkontrollen og styringen af listeria. Den ene kontrolkampagne blev gennemført i efteråret 2014 i alle engrosvirksomheder med produktion af kødpålægsprodukter. I efteråret 2015 bliver den anden kontrolkampagne gennemført i alle engrosvirksomheder med produktion af røgede og gravede fiskeprodukter. Salmonella og tilbagetrækning Fødevarestyrelsen har i 2014 analyseret og vurderet mulighederne for at styrke informationen til virksomheder og forbrugere i tilbagetrækningssager. Det sker på baggrund af en konkret sag, hvor en fødevarevirksomhed undlod tilbagetrækning af hakket kød med salmonella, og hvor kødet efterfølgende blev kædet sammen med et sygdomsudbrud. MRSA Fødevarestyrelsen har i en længere årrække foretaget overvågning af MRSA i forskellige fødevarer og i svin. MRSA fik i løbet af foråret 2014 en del politisk og mediemæssig opmærksomhed fokuseret på, hvorvidt MRSA var fødevarebåren, og risikoen for at MRSA spredte sig ud fra svinestalde til det omgivende samfund. Dette resulterede i, at ministeren lancerede en 5-punkts plan, der blandt andet indeholdt en række hygiejniske tiltag, når man forlod svinebesætninger, krav om begrænsninger i brugen af antibiotika i besætningerne samt oprettelse af en MRSA rådgivningstjeneste. Fødevarestyrelsen havde igangsat et overvågningsprojekt af MRSA i 200 danske svinebesætninger, som skulle afsluttes i løbet af Debatten omkring MRSA blussede igen op i september og endte med, at det blev besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skulle udarbejde en risikovurdering af MRSA og komme med en række anbefalinger, der kunne reducere spredningen af MRSA fra besætningerne. Endvidere blev det besluttet, at hele avlstoppen i dansk svineavl i alt 70 besætninger også skulle undersøges for MRSA. MRSA-undersøgelserne viste, at ca. 70 % af de danske svinebesætninger var inficeret med bakterien. Fødevareministeren offentliggjorde ekspertgruppens rapport medio december. Nationalretten Ministeren ønskede i 2. halvår af 2014 at sætte danskernes mad og måltider på den offentlige dagsorden med det formål at skabe en større bevidsthed om vores fælles madkultur i Danmark. Fødevarestyrelsen har været projektledere på delprojekterne Danmarks Nationalret og et charter for dagligvarebutikker i Danmark. Opgaven har krævet betydelige ressourcer og betydet en hård prioritering af opgaver i særdeleshed i Nøglehulsarbejdet, hvor opgaver har måttet nedprioriteres, for at projektet om danskernes mad har kunnet få det fornødne fokus. Fødevarestyrelsen har i arbejdet stået i spidsen for en kampagne, der gennem en regional og landsdækkende afstemning har ledt frem til kåringen af Danmarks Nationalret. Efterfølgende har Fødevarestyrelsen udarbejdet en publikation med 18 klassiske danske retter, hvoraf nogle er Nøglehulsmærkede. Publikationen er tilgængelig for danskerne i super- 9

10 markederne, så man kan få inspiration til, hvordan klassiske retter kan laves i en sund udgave, ligesom publikationen vil blive anvendt i dialogen med kommuner og kantiner til at få fokus på de sundere varianter. Endvidere har et omfattende forarbejde gennem bilaterale møder med dagligvarebutikker og brancheorganisationer ledt frem til offentliggørelsen af et charter for dagligvarebutikker i Danmark, hvor butikkerne forpligter sig til bl.a., at gøre det nemmere at købe sundt, økologisk og produkter med høj niveau af dyrevelfærd. Økologi Køkkenprojektet, der skal fremme brugen af økologiske fødevarer i de offentlige køkkener, har resulteret i, at der ved udgangen af 2014 er over 900 økologiske spisemærker landet over. Væksten i 2014 har været på mere end 50 pct. Salget af økologi til landets storkøkkener voksede med 17 pct. i 2013 og omsætningen forventes at runde 1 mia. kr. ved udgangen af Erfaringsbaserede materialer og værktøjer til køkkener er udviklet til udbredelse i Køkkenprojektet, der skal fremme brugen af økologiske fødevarer i de offentlige køkkener, har siden 2012 været et af regeringens vigtigste virkemidler til at indfri den politiske målsætning om en fordobling af det økologiske dyrkede areal til ha. frem mod Med Økologiplan Danmark offentliggjort januar 2015 fremhæves denne indsats endnu engang. Fødevarestyrelsen benytter blandt andet udbredelsen af det økologiske spisemærke i særligt de offentlige storkøkkener, som indikator og løftestang for fremdrift. Der er ved udgangen af 2014 registreret flere end 900 økologiske spisemærker. Væksten i spisemærker i 2014 har været på mere end 50 pct. og kan overvejende henføres til de offentlige køkkener. Med finansieringsbidrag fra Fødevareministeriet har Danmarks Statistik udarbejdet statistik for omsætningen i økologisk food service i 2013 og anslår denne til 981 mio. kr. Dermed er salget af økologi til offentlige og private storkøkkener fordoblet siden 2010 og omsætningen forventes at runde 1 mia. kr. ved udgangen af 2014 når effekterne af regeringens indsatser bliver endnu mere synlige. Fødevarestyrelsen har i 2014 udviklet erfaringsbaserede materialer og værktøjer, der fremadrettet skal understøtte anvendelsen af økologi i storkøkkener, herunder anvendelse af det økologiske spisemærke. Dyrevelfærd Svinehandlingsplan Fødevarestyrelsen har i 2014 på baggrund af regeringens prioritering i væsentlig grad øget indsatsen for forbedret dyrevelfærd. Der har især været fokus på svin og fjerkræ. I begyndelsen af 2014 bidrog Fødevarestyrelsen til forberedelse af det af fødevareministeren og repræsentanter for dansk landbrug, slagterierne, dyreværnsorganisationerne, forbrugerorganisationer, dyrlæger og detailhandelen afholdte svinetopmøde, der mundede ud i en fælles topmødeerklæring med 7 indsatsområder. Efterfølgende er der udarbejdet en handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin med i alt 22 detaljerede indsatsområder. Udover arbejdet med de enkelte indsatsområder er der i Fødevarestyrelsen nedsat en føl- 10

11 gegruppe, der overvåger fremdriften i handlingsplanen og som årligt afrapporterer til fødevareministeren. Der er i Fødevarestyrelsen endvidere i samarbejde med erhverv og interesseorganisationer gennemført forberedelser med henblik på at etablere et dyrevelfærdsmærke, der i første omgang i 2015/16 skal omfatte svinekød. Dyrevelfærdsmærket skal gøre det muligt for forbrugerne at vælge produkter med bedre dyrevelfærd og således bidrage til en markedsdreven forbedring af dyrevelfærden. På fjerkræområdet er der arbejdet med forberedelserne til en handlingsplan for bedre dyrevelfærd for fjerkræ. Fødevarestyrelsens øgede indsats på dyrevelfærdsområdet har krævet omprioritering af ressourcer herunder anvendelse af flere ledelsesmæssige ressourcer. Bestået USA-inspektion De amerikanske myndigheder har i 2014 gennemført en audit af det danske kødkontrolsystem. Et tilfredsstillende auditresultat, der afspejler et velfungerende kontrolsystem er en forudsætning for, at virksomheder kan eksportere svinekød til USA. De amerikanske myndigheder har på baggrund af en relativ kritisk audit vurderet, at det danske kontrolsystem er tilstrækkeligt. Vurderingen og erfaringerne fra auditten giver dog anledning til at Fødevarestyrelsen sammen med branchen stiller skarpt på om det ensidige fokus på omkostninger efterhånden udfordrer det kvalitetsniveau, der skal sikre forbrugerbeskyttelsen, den dermed forbundne forbrugertillid og markedsadgang. Statsbesøg i Kina Som et væsentligt led i den løbende eksportfremmeindsats har Fødevarestyrelsen i 2014 forberedt og været part i fødevareministerens deltagelse i statsbesøget i Kina den april, hvor der blev afholdt ministermøder med det kinesiske landbrugsministerium og med AQSIQ - det kinesiske import/eksport ministerium, som bestemmer, hvilke danske fødevarer, der kan eksporteres til Kina. Statsministeren besøgte Kina i september, hvor Fødevarestyrelsen også deltog i møde med China Food And Drug Administration, ligesom Fødevarestyrelsen forberedte og deltog i fødevareministerens opfølgningsbesøg i Kina i november. Der er givet tilsagn om en positiv behandling af en række verserende sager om eksport af fersk og varmebehandlet svinekød, modermælkserstatning, fjerkrækød på basis af ny underskrevet protokol og af petfood. Herudover er Danmarks status som et land med negligerbar risiko for BSE blevet anerkendt, hvilket åbner for muligheden for eksport af oksekødsprodukter, og det blev klargjort, at det etablerede samarbejde om økologi skal videreudvikles. 11

12 Rusland Dansk fødevareeksport var i 2014 udfordret i forhold til det russiske marked. Det afstedkom øget aktivitet for Fødevarestyrelsen i relation til EU-Kommissionen, de russiske myndigheder og samarbejdet med branchen. I januar 2014 blev eksporten af levende svin og svinekødsprodukter fra EU lukket efter fund af afrikansk svinepest (AFS) i Litauen og Polen. I slutningen af juni lukkede Rusland for visse oksekødsprodukter (beef trimmings) fra EU efter fund af svineprotein i oksekød. Danmark kunne som et af de første lande i begyndelsen af juli underskrive en protokol for de danske oksekødsprodukter og fik dermed hurtigt genåbnet for eksporten. I august blev et meget omfattende importforbud fra bl.a. EU indført begrundet i særlige økonomiske tiltag for at beskytte den russiske føderation. Forbuddet lukkede igen for oksekøds- produkter (beef trimmings). I oktober lukkede Rusland for en række biprodukter, primært af oksekød, fra EU som følge af flere fund af farlige og forbudte stoffer i produkter. Fødevarestyrelsen var igen blandt de første til at kunne underskrive en protokol for disse biprodukter. Fra russisk side var det afgørende, at der blev gennemført en inspektion. Få uger efter underskrivelsen af protokollen blev tre kreaturslagterier inspiceret af russiske inspektører. To slagterier blev godkendt til eksport af spiselige slagtebiprodukter, og et slagteri blev fortsat pålagt midlertidige restriktioner. I lighed med opbygning af relationer til både kinesiske og russiske myndigheder er det Fødevarestyrelsens strategi, at der skal opbygges og vedligeholdes relationer til myndighederne på de markeder, der er af væsentlig interesse for de danske fødevareeksportører og både som nye markeder, men også som alternative markeder. Det er markeder i Sydøstasien og Sydamerika. Der blev i 2014 afholdt møder med og besøg hos myndigheder i bl.a. Japan, Malaysia, Indonesien og Brasilien. Indsatsen vil fortsætte i Øget svindel Fødevarerejseholdet har i 2014 beskæftiget sig med svindelsager i alle afskygninger. I et pilotprojekt har Fødevarerejseholdet stået for den løbende kontrol af nogle ganske få af de virksomheder, som historisk set har fået mange sanktioner. Et par virksomheder har rettet op, en enkelt er ophørt, og andre virksomheder er Fødevarestyrelsen stadig i dialog med. Nogle af virksomhederne har benyttet sig af falske fakturaer i et forsøg på slippe for at få destrueret deres varer på grund af manglende sporbarhed. Fødevarerejseholdet har endvidere i 2014 haft et tæt samarbejde med SKAT på slikområdet, hvor der har vist sig store problemer med sporbarheden, hvilket formentlig er en afledt effekt af nogle virksomheders ønske om at undgå at betale afgifter. Den fælles indsats har ført til flere sager, hvor der er mistanke om svindel med afgifter i millionklassen. Fødevarestyrelsen har som strategisk mål at forbedre rammerne for at fremstille og forhandle fødevarer. Dette indebærer også en indsats for, at virksomhederne har fair konkurrencevilkår, derfor forsøger rejseholdet at sætte hårdt ind mod de spillere på markedet, 12

13 som får fordel af ikke at overholde reglerne. Endvidere er rejseholdets indsats overfor svindlere medvirkende til at bevare høj tillid til danske fødevarer i udlandet. Væksttjek og nabotjek Fødevarestyrelsen har som led i regerings vækstplan for fødevarer gennemført et væksttjek og nabotjek af fødevareområdet samt et nabotjek af kødkontrollen. Væksttjekket og nabotjekket på fødevareområdet viser, at den danske håndhævelse af EU- reglerne er mere ambitiøs sammenlignet med vores nabolande, hvilket blandt andet til udtryk ved et højere et kontroltryk i Danmark. Nabotjekket konkluderede samtidig, at den ambitiøse tilgang til fødevaresikkerheden i Danmark styrker danske virksomheders position på eksportmarkederne. Endvidere konkluderede undersøgelserne, at Fødevarestyrelsen kan hjælpe virksomhederne til vækst og øget eksport gennem mere vejledning samt ved at digitalisere ansøgningsprocessen for eksportcertifikater. Fødevarestyrelsen har på baggrund af resultaterne besluttet at styrke de tilsynsførende i vejledningsdisiplinen samt gennemføre et pilotprojekt for ansøgningsprocessen for eksportcertifikater. I starten af 2014 gennemførte et konsulentfirma på vegne af Fødevarestyrelsen efter aftale med slagteribranchen en benchmark analyse af kødkontrollen på 11 USA -autoriserede svineslagterier i Danmark med henblik på identifikation af best-practise og dertil hørende effektiviseringsmuligheder. Undersøgelsen, der er gennemført for at understøtte dansk slagtesvineproduktions konkurrenceevne ved at reducere omkostningerne i kødkontrollen, viser, at Fødevarestyrelsen gennem de seneste år har gennemført store forandringer og omkostningsreduktioner i kødkontrollen, og at der derfor ikke er nemme effektiviseringsgevinster. Konsulentrapporten identificerer dog 10 forbedringsinitiativer, som dels har et effektiviseringspotentiale på 25 mio. kr. over en årrække, dels forudsætter aktivt medspil fra branchen. Fødevarestyrelsen har i 2014, som led i den fortsatte effektiviserings- og moderniseringsindsats, indledt gennemførelse af forbedringsinitiativerne i samarbejde med branchen. Ny hjemmeside Selvbetjeningsmuligheder på Fødevarestyrelsens hjemmeside efterspørges i stigende grad blandt Fødevarestyrelsens kunder. Kunderne ønsker at kunne betjene sig selv og søge relevant information, når det passer dem. I de senere år har vi set en markant stigning af henvendelser på hjemmesiden. Fra 2013 til 2014 er antallet af sidevisninger steget fra 5,4 mio. til 6,2 mio. Fødevarestyrelsen arbejder strategisk med effektiv og intuitiv kundekommunikation, der understøtter virksomhederne med relevante værktøjer, vejledninger og information. Information og selvbetjeningsløsninger vedrørende start og vækst for virksomheder er ef- 13

14 terspurgt blandt kunderne. I 2014 er lanceret et univers, Skal du starte virksomhed?, som samler relevant viden og vejledninger til nystartede virksomheder. På hjemmesiden kan brugerne enten søge sig frem til relevant indhold eller vælge den nye brancheguide, som samler målrettet indhold til erhvervet. Brancheguiden Dit erhverv er målgruppeindgangene til egentlige virksomhedsuniverser. Universerne kan både anvendes af kunderne alene i selvbetjeningsøjemed og af de tilsynsførende, som nemt kan vejlede kunderne til relevant information. De nye tiltag interagerer med hjemmesidens guides, leksikon, temaer og selvbetjeningsunivers. Fødevarestyrelsen ønsker at styrke den videre udvikling af nemme selvbetjeningsløsninger og integrere med en personaliseret Min Side via en NemId-løsning. Det vil betyde, at flere af de telefoniske henvendelser til Fødevarestyrelsens kunderådgivning kan løses på hjemmesiden. Produktivitetsudviklingen i styrelsen Fødevarestyrelsen arbejder løbende med at optimere og effektivisere den interne drift for derigennem at sikre, at skatteborgernes og virksomhedernes midler anvendes ressourceeffektivt. Fødevarestyrelsen har med effektiviseringsstrategien for således haft fokus på at fastholde tid til kerneopgaverne, mens omkostninger er blevet nedbragt bl.a. gennem fokus på effektiv laboratoriedrift og reduktion af huslejeudgifter. Da det ikke pt. er muligt at opgøre et samlet tal for styrelsens produktivitetsudvikling, følger nedenfor forskellige indikatorer for, hvorledes produktiviteten har udviklet sig. Huslejeudgiften pr. medarbejder er i perioden 2012 til 2014 reduceret med ca. 10 pct. og antallet af laboratorier er siden 2012 reduceret fra 5 til 2. I perioden har Fødevarestyrelsen nedbragt enhedsomkostningerne i kødkontrollen for både svin, kvæg og fjerkræ med henholdsvis 11 pct., 6 pct. og 19 pct. jf. nedenstående tabel. Tabel 2: Enhedspriser for svin, kreatur og fjerkræ (2014 p/l) Procentvis ændring Svineslagterier 12,2 11,3 10,8-11% Kreaturslagterier 14,1 13,8 13,2-6% Fjerkræslagterier 1,7 1,4 1,4-18% På fødevareområdet er personaleomkostningerne pr. kontrol er reduceret fra kr. i 2012 til kr. i 2014 i 2014-priser. Der udføres omkring kontrolbesøg om året på fødevareområdet. 14

15 Tabel 3 Personaleomkostninger pr. fødevarekontrol i kr. (2014-priser). Antal timer pr. kontrol Personaleomk. pr. time i kr. Personaleomk. pr. kontrol i kr. År I alt 5,6 5,3 4, Også i de ministerbetjeningsrettede funktioner har Fødevarestyrelsen løftet produktionen, samtidig med at der er blevet effektiviseret, og at styrelsens bevilling generelt er blevet reduceret. Det gælder således, at antallet af ministerbetjeningssager fra 2012 til 2013 steg med 15 pct. og yderligere 30 pct. fra 2013 til I perioden er antallet af telefoniske henvendelser til styrelsen nedbragt med 35 pct., samtidig med at den gennemsnitlige ventetid er blevet reduceret fra 3,9 min. i 2012 til 2,0 min. i Nedgangen er blandt andet skabt ved at få et højere antal henvendelser over på Fødevarestyrelsens hjemmeside, som i perioden har oplevet en stigning på 50 pct. fra ca unikke brugere i 2012 til ca unikke brugere i Herved er realiseret en effektivisering, idet udgifterne pr. telefonisk henvendelse på telefon er dyrere, end når borgere og virksomheder selv finder svar på hjemmesiden. Fødevarestyrelsens kundetilfredshedsmålingen, som blev gennemført i 2013, viste, at mindre end 10% er utilfredse med Fødevarestyrelsen kommunikation fx breve, hjemmesiden og mundtlig kommunikation. Siden 2013 er hjemmesiden blevet udbygget med flere selvbetjeningsmuligheder bl.a. til kunder, som skal starte ny virksomhed og der er sket en kvalitetsmæssig opgradering af søgemulighederne på hjemmesiden. Kompetencehandlingsplan og nyt ledelsesgrundlag Der er implementeret en ny kompetencestrategi, der sigter efter; 1) at kompetenceudviklingsindsatsen er forankret i de strategiske mål, 2) at der er et øget fokus på, hvilke krav og forventninger der stilles til medarbejderen, men også hvilke muligheder, der er for udvikling og 3) at få større effekt af de ressourcer der bruges på kompetenceudvikling. Fødevarestyrelsen har udfoldet Fødevareministeriets fælles ledelsesgrundlag, så det afspejler Fødevarestyrelsens strategiske pejlemærker og ledelsesmæssige udfordringer. I det udfoldede ledelsesgrundlag lægges der vægt på øget forretningsfokus, styrket kundeinddragelse, tydeligere ledelsesrum og øget brug af ledelsesteamet som omdrejningspunkt for at løse de lokale opgaver. 2.4 Årets økonomiske resultat Fødevarestyrelsens regnskab på for 2014 viser et overskud på 28,7 mio. kr. Overskuddet består af et overskud på det gebyrfinansierede område på 7,6 mio. kr. og et overskud på det bevillingsfinansierede område på 21,1 mio. kr. Styrelsens videreførte overskud ultimo 2014 er herefter samlet set 35,1 mio. kr. Overskuddet svarer, sammenholdt med de ordinære driftsindtægter på 1.086,2 mio. kr., til en overskudsgrad på 2,6 pct. 15

16 Fødevarestyrelsens direktion vurderer, at det samlede økonomiske resultat er tilfredsstillende. På gebyrområdet er resultatet særligt tilfredsstillende, idet ubalancen samlet set er reduceret væsentligt i forhold til ultimo Desuden er overskuddet på indtægtsdækket virksomhed på 1,1 mio. kr. også meget tilfredsstillende set i lyset af at den indtægtsdækkede virksomhed i tidligere år har givet underskud og det akkumulerede underskud dermed er reduceret. Overskuddet på bevillingsområdet blev noget større en planlagt. Det større overskud kan bl.a. forklares af et overskud på det markedsstyrede område, uforbrugte tilbageførte hensættelser vedrørende forskellige retssager og Statens Arkiver samt anlægsnotering af udgifter på bygningsområdet. Herudover har styrelsen haft færre udgifter til Statens Administration samt færre renteudgifter. Hertil kommer en generel tilbageholdenhed i de enkelte enheder. Overskuddet på det bevillingsfinansierede område på 21,1 mio. kr. bevirker, at den akkumulerede saldo ultimo 2014 på det bevillingsfinansierede område udgør et overskud på 33,8 mio. kr. Styrelsen forventer at anvende ca. 5 mio. kr. heraf i 2015 og 4 mio. kr. i

17 Tabel 4: Økonomiske hoved- og nøgletal i mio. kr. Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,2 - Heraf indtægtsført bevilling -552,8-538,2-528,0 - Heraf eksterne indtægter -568,4-557,6-558,2 - Heraf øvrige indtægter -1,0 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger 1.130, , ,4 - Heraf løn (Personaleomkostinger) 808,6 780,5 784,8 - Heraf afskrivninger 24,5 29,8 31,8 - Heraf øvrige omkostninger 297,6 285,0 251,8 Resultat af ordinære drift -9,5-0,5-17,8 Resultat før finansielle poster -3,0-12,2-34,4 Årets resultat -10,3-6,0-28,7 Balance Anlægsaktiver 169,5 169,3 162,9 Omsætningsaktiver 251,3 251,6 262,1 Egenkapital -53,1-59,1-87,8 Langfristet gæld 117,1-114,2-110,9 Kortfristet gæld 216,6-221,8-206,1 Lånerammen 180,0 180,0 180,0 Træk på Lånerammen (FF4) 117,1 116,7 110,2 Finansielle nøgletal Udnyttelsegrad af lånerammen 65,1% 64,8% 61,2% Negativ udsvingsrate 0,0 0,1 0,7 Overskudsgrad 0,9% 0,5% 2,6% Bevillingsandel 49,3% 49,1% 48,6% Personaleoplysninger Antal årsværk 1.647, , ,1 Årsværkspris, mio. kr. 0,5 0,5 0,5 Lønomkostningsandel 72,1% 71,3% 72,0% Lønforbrug, mio. kr. 808,7 781,0 782,1 Kilde: Navision Stat, SKS og HR LØN Note: Andre driftsposter, Finasielle poster og Ekstraordnære poster fremgår ikke af tabellen og derfor er der være en afvigelse ift hhv tabel 1, tabel 5 og tabel 8 hvad angår indtægter og udgifter Note: Der er en afvigelse mellem løn under resultatopgørelse og løn under personaleoplysninger. Afvigelsen skyldes at løn under resultatopgørelsen skal stemme med tabel 8 og dermed indeholder den alle personalomkostninger, herunder fradrag for anlægsløn. Lønforbruget under personaleoplysninger indeholder ikke alle personaleomkostningerne Styrelsens samlede bruttoomkostninger er i årets priser faldet med 26,9 mio. kr. fra 1.095,3 mio. kr. i 2013 til 1.068,4 mio. kr. i Det skyldes primært implementering af effektiviseringsstrategien, engangsbesparelser i 2014 samt et faldende omkostningsniveau i kødkontrollen på de store slagterier. Resultatet på det gebyrfinansierede område blev et overskud på 7,6 mio. kr. kr. Der var forudsat et overskud på området, idet taksterne på visse ordninger har været midlertidigt hævet med henblik på afvikling af akkumuleret underskud på disse ordninger. Herudover skyldes resultatet, at det akkumulerede underskud på gebyrordningen Eksportfremme i 2014 er afskrevet som uerholdeligt. Styrelsens akkumulerede bruttoubalance (summen af akkumulerede overskud og akkumulerede underskud på de enkelte ordninger) på gebyrområdet er i 2014 reduceret med 17

18 7,4 mio. fra 18,9 mio. kr. primo 2014 til 11,5 mio. kr. ultimo 2015, hvilket er meget tilfredsstillende. Styrelsens procentvise akkumulerede bruttoubalance set ift. omkostningerne på gebyrområdet (ekskl. Kødkontrollen) er 3,8 pct. ultimo 2014 og dermed indenfor styrelsens resultatmål, som er på højst 4 pct., For en nærmere gennemgang af gebyrområdet henvises til afsnit 4.3. Årets resultat betyder, at styrelsens egenkapital stiger fra 59,1 mio. kr. primo 2014 til 87,8 mio. kr. ultimo Det overførte overskud på 6,4 mio. kr. primo 2014 er steget til et overskud på 35,1 mio. kr. ultimo året. De 35,1 mio. kr. er fordelt med 33,8 mio. kr. i overskud på det bevillingsfinansierede område og 1,2 mio. kr. i overskud på det gebyrfinansierede område. Udnyttelsen af lånerammen har udgjort 110,2 mio. kr. svarende til 61,2 pct. af den samlede ramme. Udnyttelsen af lånerammen er som forventet. Antallet af årsværk er faldet med 29 fra 2013 til 2014, hvilket primært kan forklares af et lavere aktivitetsniveau i kødkontrollen på de store slagterier. 2.5 Opgaver og ressourcer Tabel 5 viser regnskabet for de enkelte opgaver på finansloven for Tabel 5: Økonomisk resultat fordelt på opgaver i mio. kr. Indtægtsført Øvrige Andel af årets Opgave bevilling indtægter Omkostninger resultat 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration -171,8-22,1 324,4 130,5 1. Fødevarer -234,5-208,2 360,7-81,9 2. Kødkontrol 0,0-247,4 224,6-22,8 3. Veterinær -100,6-136,3 183,4-53,6 4. Ernæring -21,1-6,1 26,4-0,8 I alt -528,0-620, ,4-28,7 Kilde: Navision Stat Note : Den indtægtsførte bevilling er fordelt manulet på opgaver. Omkostningerne forbundet med opgave 1-4 er eksklusiv nettoomkostninger til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Regnskabet viser, at det primært er opgaver inden for områderne fødevarer og veterinær, som bidrager til finansiering af styrelsens omkostninger til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. 2.6 Målrapportering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Fødevarestyrelsen har i 2014 opnået en fuld opfyldelse på syv ud af 11 resultatmål svarende til 60 %. Dertil er yderligere fire mål delvist opfyldt. Samlet sikrer Fødevarestyrelsen en vægtet målopfyldelse på 91 % i resultatkontrakten for Fødevarestyrelsens direktion vurderer resultatet som tilfredsstillende. 18

19 Tabel 6: Årets resultatopfyldelse Opgave Resultatkrav Opnåede resultater Fastholde det veterinære stade og forbedre dyrs velfærd Grad af målopfyldelse 1. Antibiotika 10% 9% Delvist opfyldt 2. Et effektivt veterinærberedskab 9% 9% Fuldt opfyldt Fremme sundere spisevaner 3. Mere lighed i sund mad 5% 5% Delvist opfyldt Forbedre den høje fødevaresikkerhed 4. Færre bliver syge af maden 10% 8% Delvist opfyldt 5. Højere regelefterlevelse 8% 8% Fuldt opfyldt 6. Efterlevelse af Kontrolfrekvensvejledning 10% 10% Fuldt opfyldt Forbedre rammerne for at producere, sælge og købe fødevarer 7. Kødkontrollen 10% 10% Fuldt opfyldt Målrette dialog med kunder og samspil med fødevaresektorens aktører og Optimere anvendelsen af ressourcer 8. Økonomistyring 15% 9% Delvist opfyldt 9. Effektiviseringer 7% 7% Fuldt opfyldt 10. Klagesagsbehandling 8% 8% Fuldt opfyldt 11. Kundebetjening 8% 8% Fuldt opfyldt Målopfyldelse i alt 100% 91% På Fødevarestyrelsens hjemmeside, er styrelsens resultatkontrakt for 2014 elektronisk tilgængelig. Det gælder dog, at der i løbet af året er foretaget to væsentlige ændringer ift. den oprindelige resultatkontrakt for Det gælder mål 7, indikator 2, vedrørende Kødkontrollens enhedsomkostninger, samt mål 9 vedrørende effektiviseringer, hvor fristen for udarbejdelse af katalog er justeret. Alle ændringer er dokumenteret i udarbejdet allonge, som er tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside. I bilag 4.5 er der redegjort for Fødevarestyrelsens målopfyldelse på de enkelte resultatmål Målrapportering 2. del: Uddybende forklaringer I dette afsnit gennemgås udvalgte eksempler af Fødevarestyrelsens fuldt opfyldte mål, der hver især har bidraget til at fremme fødevaresikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord. Desuden gennemgås de fire mål, som ikke er fuldt opfyldt. Fødevarekontrollen Det er et centralt mål for Fødevarestyrelsens kontrolaktivitet på fødevareområdet, at kontrolfrekvensvejledningens retningslinjer overholdes ud fra kontrollens risiko- og behovsorienterede koncept. 19

20 Fødevarestyrelsen har i 2014 udført ordinære kontroller. Heraf har de været ikke-planlagte kontroller, fx beredskabsopgaver. I 2014 er der gennemført 20 kontrolkampagner. Kontrolkampagnerne udgør en del af Fødevarestyrelsens risiko- og behovsorienterede kontrol af virksomheder. Kontrolkampagnerne adskiller sig fra de ordinære kontroller ved, at de kan gå dybere og andre veje i afdækningen af regelefterlevelsen på særlige områder. Et eksempel fra 2014 er shawarmakampagnen, hvor Fødevarestyrelsen aflagde to kontrolbesøg inden for kort tid på omkring 125 virksomheder, der fremstiller shawarma eller kebab fra spyd. Metoden med to besøg i træk havde til formål, at se på, hvorvidt virksomheden gør det, den siger, dvs. følger egenkontrolprogrammet. Kun knap syv ud af ti virksomheder klarede sig gennem begge besøg uden anmærkninger, hvilket ligger under gennemsnittet for fødevarebranchen, som ligger på over 80 %. Kampagnen viste, at shawarmabarerne typisk har problemer med at varmebehandle maden tilstrækkeligt eller at nedkøle mad ordentligt. Denne viden blev særligt relevant i forbindelse med 2014/15-vinterens udbrud af e-colibakterier, hvor syv er blevet syge af e- colibakterier. Ernæring Fødevarestyrelsen har i 2014 gennemført en landsdækkende, forbrugerrettet Nøglehulskampagne med appel til især ufaglærte og kortuddannede mænd, Herrefed kampagnen. Kampagnen har samtidig fejret Nøglehullets 5 års fødselsdag, og har nået forbrugerne på 3 arenaer detail, spisesteder og på farten. Kampagnen har i høj grad medvirket til opfyldelsen af målet om, at mindst 92 % af de adspurgte mænd skal kende Nøglehulsmærket, og af disse skal mindst 70 % have tillid til mærket. Veterinærområdet Med Veterinærforlig 2 blev det aftalt, at Gult kort ordning for antibiotika skulle videreføres med løbende, nye og ambitiøse grænseværdier. Fødevarestyrelsen har i 2014 implementeret nye grænseværdier for antibiotikaforbrug. Samtidig er der gennemført en ændring af den måde, medicinforbruget i svinebesætninger opgøres, så lægemidler med antibiotika bedømmes mere retvisende. Ændringerne blev bekendtgjort i februar og var fuldt ud implementerede med udgangen af november Med veterinærforlig 2 blev det endvidere aftalt, at der skulle gennemføres en effektiv indsats mod uhensigtsmæssig anvendelse af flokbehandling i svinebesætninger. Ved flokbehandling forstås antibiotikabehandling med lægemidler, der gives i foder eller vand. 20

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Resultatkontrakt,2015 mellem$fødevarestyrelsen$og$fødevareministeriets$departement December2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Indledning 1. Fødevareministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere