At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den Forrige tilsyn udført den Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Anmeldt Deltagere ved tilsynet Karen Ploumann, Anni Schøtt, Ole Korsgaard, Berit H. Jensen, Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Karen Ploumann, tlf , et med tilsynet At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler for virksomheden At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan tilsynsansvarlig kontaktes. Der er udarbejdet en kortfatte vejledning til denne tilsynsrapport. 1

2 Tilsynets overvejelser og bemærkninger generelt i forbindelse med tilsynet: Det er tilsynets indtryk, at medarbejderne bliver hørt i det daglige, og at deres meninger vægter. Der er altid medarbejderrepræsentanter med på tilsynet, og de har mulighed for at komme til orde løbende gennem tilsynet og gør det gerne og også uopfordret. Tonen er venlig og præget af godt humør og en positiv tilgang til problemer, der måtte opstå. På Fjordbo har ændringerne af reglerne om handlekommuner haft effekt bl.a. i forhold til, at magtanvendelsesindberetninger skal sendes til andre kommuner end Struer. Fjordbo mærker tydeligt på de afgørelser, der kommer tilbage, at der er stor forskel fra kommunen til kommune på, hvordan magtanvendelsesreglerne tolkes. Tilsynet var afslutningsvis med på en rundvisning på det kommende dagtilbud som skal have til huse i Dyrefryd. Lokaliteterne her er en klar forbedring i forhold til de nuværende lokaler. Her er langt bedre mulighed for at opdele brugerne og om nødvendigt skærme dem for at give mere ro. Hvor der er ændringer i forhold til forrige tilsyn er det markeret i teksten nedenfor efter Siden sidst: Henstillinger Der er ikke givet henstillinger på dette tilsyn. Der er ingen henstillinger på sidste tilsyn at følge op på. Påbud Der er ikke givet påbud på dette tilsyn. Der er ingen påbud på sidste tilsyn at følge op på. 2

3 Lovgrundlag, økonomi, belægning og politikker Mulige emner Efter hvilke regler visiteres til tilbuddet, og hvor mange pladser er der? et er at vurdere lovgivne rammer og det økonomiske fundament Beskrivelse Der visiteres til tilbuddet efter lov om almene boliger 105, stk. 2 og 115 stk. 2 og 4m der lyder: 105. Stk. 2. Regionerne eller kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 115 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne agtes etableret, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til kommunale almene ældreboliger og til selvejende institutioner til etablering af almene ældreboliger, herunder almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der etableres ved 1) nybyggeri, 2) ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor et regionsråd på grundlag af den årlige rammeaftale med regionens kommuner skal etablere almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan på statens vegne give 3

4 tilsagn om ydelsesstøtte til disses etablering ved 1) nybyggeri, 2) ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende institutioner, som er etableret efter den tidligere bistandslovs 112, 92 i den tidligere lov om social service og 108 i lov om social service. Dagtilbuddet visiteres efter servicelovens 104, der lyder: 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Giver tilbuddets budget og regnskab anledning til bemærkninger? Hvad er belægningsprocenten og er den i overensstemmelse med det budgetlagte? Efterleves kommunens kvalitetsstandarder og Der er 6 pladser på både døgn og dagtilbud. Siden sidst: Tilsynets økonomiske konsulent følger ikke de kommunale tilbuds økonomi løbende, det varetages at tilbuddene selv. Pladsmæssigt arbejdes der aktuelt med overbelægningen på dagtilbuddet, og det er kompliceret at arbejde med, Fjordbo ønsker i stedet en opnormering af pladsantallet, så det passer til det reelle antal. Tilsynet opfordrer ledelsen til at kontakte Økonomiafdelingen om sagen. Hidtil har det været en omstændelig proces at ændre på normeringerne, fordi alle ændringer skal godkendes i Takstgruppen, der repræsenterer samtlige kommuner i regionen. 100 % Der er en beboer i overbelægning på dagtilbuddet. Hele Center Nord har arbejdet med kommunens 4

5 overordnede målsætning for området? (gælder kun kommunens egne tilbud) Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud værdigrundlag på fælles temadage. Ingen OK 5

6 Tilbuddets fysiske rammer Mulige emner Fællesarealer (inden-og udendørs). et er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og brugernes trivsel Beskrivelse Fjordbo er 1. november 2009 flyttet til det tidligere Jegindø ældrecenter. Huset er i to etager med kælder. Stuen og 1. sal er beboerafsnittene. Beboerne har lejligheder med soveværelse, stue, køkkenniche og eget bad. Derudover er der fælles køkken med spiseplads og stue og baderum med spa og massagebriks. I den høje kælder er der kontorer, vagtværelse, badeværelse, vaskerum og mødelokale. Der er have med arbejdsskur og redskabsskur og friluftskøkken. Siden sidst: Fjordbos dagsbeskæftigelse har for en treårig periode fra 1. september 2012 lejet lokaler, hvor kommunen tidligere havde børnehaven Dyrefryds. Der er tale om et hus med en lade og udenoms arealer med plads til dyr. Fjordbo har allerede overtaget nøglerne og er gået i gang med at male og sætte i stand. Lejekontrakten på de aktuelle lokaler er opsagt. Struer Kommune har gennem længere tid forsøgt at sælge huset og har også overvejet at vælte huset og sælge grunden. Huset er derfor tømt for alt. Huslejen er 500 kr. mindre end på gården. Varmeregningen skulle også gerne blive mindre, for der er fjernvarme. Der bliver ikke givet noget til vedligeholdelse men det forventes heller ikke, at stedet afleveres i istandsat tilstand. Der er meget, der skal sættes i stand bl.a. køkken, vinduer, trappe og meget træværk er råddent. Medarbejderne og brugerne maler og sætter i stand som en del af 6

7 Bad og toiletforhold. Hvordan er rengøringsstandarden på stedet bl.a. på beboernes værelser op på fællesarealer? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud dagsbeskæftigelsen. I lejekontrakten står der, at stedet er faldefærdigt, men det er det ikke, der er blot mange ting, der skal gøres i stand. Der er genvex. Der er mange rum, flere indgange og badeværelser og stedet er meget velegnet til målgruppen. Der er sket en opgradering fra de rammer, der hidtil har været anvendt. Hver beboer har eget badeværelse med toilet og bad. Fjordbo har egen rengøringskone. Tilsynet har ikke foretaget en egentlig gennemgang af rengøringsstandarden. Ingen OK 7

8 Regler om personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og magtanvendelse Mulige emner Opbevares personfølsomme oplysninger på papir og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Opbevares personfølsomme oplysninger på IT og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Alle skal have kendskab til Persondataloven, reglerne om magtanvendelse og reglerne om tavshedspligt, derfor skal reglerne udleveres, og der skal indhentes underskrift på kendskab. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Det skal tilses, at tilbuddet opbevarer personfølsomme oplysninger på hensigtsmæssig og lovmedholdelig måde Beskrivelse Ja, der er ikke sket ændringer siden sidst. De opbevares i aflåste arkivskabe. Kontorlokalerne er aflåst, når personalet går. Ja, de personfølsomme oplysninger bearbejdes i Bosted, som kræver personligt login. Når skærmen forlades logger hver enkelt sig af. Ved ansættelsen skriver alle under på kendskab til tavshedspligt, magtanvendelse og persondataloven. Introduktionsmappen til nyansatte indeholder bl.a. instruktion i, hvor der må gemmes på nettet, kasse- og regnskabsregulativer, underskriftsblanket på tavshed mm. Der er en anden introduktionsmappe med magtanvendelsesreglerne. Ingen OK 8

9 Brugerbetaling og administration Mulige emner Hvor stor er brugerbetalingen, og hvad omfatter den? Sker der administration af brugernes økonomi? Udbydes der servicepakker, hvad koster de, hvordan er de sammensat og kan de evt. vælges fra? Foreligger der en standard for administration og er den udleveret til brugerne? et er at tilse eventuelle økonomiske administrationsordninger for brugerne Beskrivelse Siden sidst: Brugerbetalingen er ikke steget i Boligselskabet fastholder, at der skal være en beboerrepræsentant med og ikke en medarbejder. Karen må gerne deltage men uden stemmeret. Karen overvejer om hun kan få fuldmagt til at stemme for beboerne. Alle beboere har fået stillet en container til affald og en til papir til rådighed, så de fyldte hele gården. Det hænger sammen med, at beboerne bor i egen lejlighed. Der er nu i stedet indgået aftale med ældrecentret om en ø med fælles containere til flasker, papir mm. Der spares penge på ordningen. Der er ikke nyt i sagen om muligheden for at indbringe den høje husleje for beboerklagenævnet. Beboerne har ikke mulighed for at vælge tv-pakker, der er kun én mulighed. Brugerbetalingen består af: rengøring, 159 kr. vask 194 kr. kost kr. og fællesudgifter 600 kr. i alt kr. Beboerne bor i egne lejligheder og betaler husleje. Ja, ingen af beboerne har forståelse for penges værdi. Der udbydes servicepakker som beskrevet ovenfor. Kost kan vælges fra, men det er næppe relevant i forhold til beboergruppen. Ja, Fjordbo anvender Struer Kommunes kasse og regnskabsregulativ. Beboerens kontaktperson har et 9

10 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud hævekort og en fuldmagt og fører regnskab. Karen kontrollerer regnskabet. Der er en kassebog for hver enkelt beboer. Kvitteringer gemmes. Der er webbank. Der spares op på en opsamlingskonto til ferieture. Hver beboer har en lommepengekasse, hvor der må være 400 kr. og her føres også regnskab. Kontaktpersonerne gennemgår jævnligt økonomien. Kun to medarbejdere har adgang til at hæve penge for hver enkelt beboer. Der anvendes boner og regnskab, hvis der er købt uden bon. Der er strammet op om regnskab med brug af lommepenge på kolonierne. Hvor hver beboer tidligere indbetalte en sum til en fælles kasse, der så blev brugt til alle, holdes der nu regnskab med, hvad pengene bruges til. Det giver mere administration men også en sikkerhed for personalet. De pårørende er fortsat tilfredse med ordningen. Ingen OK 10

11 Inddragelse af pårørende i tilbuddet Mulige emner Hvordan fungerer samarbejdet med de pårørende? I hvilken grad er det formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende, og hvordan fungerer den? Er der er et pårørenderåd? et er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende Beskrivelse De pårørende ønsker stadig ikke, at der etableres et pårørende råd på Fjordbo. Men de vil gerne mødes en time forud for de to årlige fællesarrangementer. Samarbejdet fungerer fint. De indmeldinger, de pårørende kommer med til ledelse og personale på Fjordbo, er, at de er meget glade for at have deres børn på stedet. Der er en fin arbejdsdeling mellem pårørende og personale, når der er fælles arrangementer. Beboerne kommer hjem på besøg af varierende længde alt efter formåen på begge sider. Der er hjemkørselsarrangement en gang i måneden for hver enkelt beboer. Siden sidst: Der var sommerfest lørdag den 23. juni Fra mødtes Karen med de pårørende forud for festen. Der er bekymring blandt de pårørende for, om beboerne skal flyttes hjem til kommunerne. Herning Kommune har været ude for at vurdere en borger. Der kan fremover forventes løbende vurderinger af, om borgerne fortsat er velanbragte på Fjordbo. Der er en sommer- og en julefest. Pårørendemøder er ikke en succes, fordi mange kommer langvejs fra. Pårørende indbydes til handleplansmøder. Kontaktpersonerne ringer til de pårørende med oplysninger. Der er et nyhedsbrev. Det er altid muligt at komme i kontakt med lederen, men de pårørende kontakter normalt kontaktpersonen. Nej, se ovenfor. 11

12 Er der lavet tilfredshedsundersøgelser? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Nej. Ingen OK 12

13 Klager Mulige emner Er der indgivet klager siden sidste tilsynsbesøg? Overholdes procedurer for indgivelse, modtagelse og behandling af klager i henhold til lovgivning? Hvordan orienteres klager og pårørende om afgørelse? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Det skal tilses, at klager behandles i henhold til lovgivningen Beskrivelse Siden sidst: Nej. Personale og beboere møder stor positiv respons fra turister, de møder, når de er ved Lodbjerg for at sætte i stand. Ja. Der vil ske en skriftlig orientering. Ingen OK 13

14 Medicinadministration Mulige emner Hvordan håndteres medicin konkret i tilbuddet? Herunder hvordan opbevares, udleveres, optælles, bortskaffes og fordeles medicinen, og hvordan indtages den? et er at tilse, at bestemmelserne for medicinadministration følges og procedurer overholdes. Beskrivelse Karen og Berit udgør Fjordbos medicingruppe. Et medlem af medicingruppen deltager sammen med beboeren og kontaktpersonen ved sygehusbesøg mm. Medicingruppen er ansvarlig for medicinbestilling og optælling. Der er retningslinjer om medicingivning til hver beboer. I medicinskabet er der et skema for hver beboer vedr. ordinationen, dato, ansvarlig læge mm. Ved ny medicin er der skriftlig orientering og mundtlig på personalemøder. Der sker orientering om eventuelle bivirkninger og effekt. Siden sidst: Der har været en enkelt fejl med en manglende aftenmedicin. Fejlen er registreret i Utilsigtede hændelser. Anni har fået tilbagemeldinger fra projektets evaluering. På tre år var der registreret 300 socialfaglige registreringer blandt deltagerne. Det er ikke tilstrækkeligt til at fortsætte projektet og gøre registreringerne lovpligtige. Anni synes det er helt i orden, da der er megen administration med ordningen. Fjordbo følger selv op på hændelserne. Berit er medicinansvarlig på Fjordbo. Hun er social- og sundhedsassistent, og skal lære Karen op efter henstilling fra embedslægen. Der sker meget få medicinfejl. Fjordbo pakker selv medicinen. Tidligere stod apoteket for pakningen, men der var af og til fejl. Der sker indberetning hver gang, der er fejl. Apoteket får besked om fejlene. Et lille tilbud som Fjordbo har 14

15 Hvordan sikres det, at personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin? Herunder kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Foreligger der en standard for medicinudlevering? Ja. Opfølgning på tidligere tilsyn Ingen Generel vurdering OK Råd og vejledning Henstilling Påbud færre beboere og mindre medicin at holde styr på og det giver færre fejl. Det hjælper også, at der er en stabil medarbejderskare. En typisk fejl er, at en tablet klistrer til doseringsæsken og ikke bliver hældt med ud og dermed overses. Der er kendskab til sundhedsstyrelsens vejledninger i medicingruppen. Det sikres som ovenfor beskrevet. Ja, personalet orienteres. De nye medarbejdere introduceres i infomaterialet, det samme for vikarer. 15

16 Sundhedsmæssige foranstaltninger og hygiejne Mulige emner Kommer brugerne jævnligt til læge og tandlæge? et er at tilse brugernes generelle hygiejneforhold og mulighed for at pleje personlig fremtoning Beskrivelse Siden sidst: Brugerne kommer jævnligt til læge og tandlæge. Flere beboere cykler og løber. Der er også svømning to gang i ugen og ridning. Der er arrangeret en uges ferie til Sverige fra fredag i uge 30. Sidste gang Fjordbo var på tur gik det rigtig godt. Personalet forbereder sig på, hvor det kan gå galt f.eks. om bord på færgen. Der blev givet eksempler på handlemuligheder i forskellige tænkte situationer f.eks. under færgeoverfarten til Sverige. Personalet har lært meget af tidligere ture. Indstillingen er, at initiativer ikke skal bremses af frygt for, at det ikke går godt. Nogle af de pårørende er aktive omkring beboernes medicinering og kontakter f.eks. neurologen på sygehuset for at få ændret den givne medicin. Personalet og ledelsen er i dialog med både sygehuspersonale og pårørende. Det er vigtigt, at alle observationer omkring medicinens virkninger og bivirkninger går til sygehuspersonalet, så beboerne kan få den bedst egnede medicin. Drøftet at beboerne ikke er umyndiggjorte og derfor i princippet skal handle selv. Både pårørende og personale på Fjordbo hjælper med at varetage beboernes behov, så der bør være fokus på tæt samarbejde. Det endelige ansvar for den korrekte medicingivning ligger hos den enkelte læge. Ledelsen fortalte, at de har oplevet, at Oligofreniteamet 16

17 Har brugerne mulighed for at pleje deres personlige hygiejne i form af frisør, tøjindkøb, badefaciliteter m.m.? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling vælger at ophøre samarbejdet om konkrete beboere, når de synes, at det er for svært at samarbejde med de pårørende. Aktiviteten i dagsbeskæftigelsen er blevet udvidet med et samarbejde med Thy skovdistrikt, hvor der er mulighed for at udføre forskellige opgaver som f.eks. oprydning på shelters og opfyldning med brænde, brochurer osv. Siden sidst: Det er blevet besluttet, at husets massør og foddame fremover skal komme i dagtilbuddet på Dyrefryd, fordi det giver mulighed for at behandle beboerne på samme dag. Det blev drøftet, at en konkret beboer har behov for at få hjælp fra en optiker til vurdering af synet. Nogle optikere er mere specialiserede end andre i at teste udviklingshæmmede og få brugbare svar. Det anbefales, at Fjordbo kontakter forskellige optikere og undersøger mulighederne. En anden beboer er begyndt at gå meget dårligt og har sandsynligvis smerter i benet. Det har været væk i 14 dage men nu er problemet vendt tilbage. Beboeren er blevet scannet uden at det har givet afklaring på, hvorfra problemet stammer. Lægerne vurderer, at der skal forsøges med en Botoxindsprøjtning. Beboeren kan ikke selv fortælle, om han har ondt. Kontaktpersonen og beboeren foretager tøjindkøb. Beboerne har stor indflydelse på valg efter evner. Frisørbesøg foregår både ude og på stedet. Ingen OK 17

18 Påbud 18

19 Alkohol og stofmisbrug Mulige emner Er der formuleret en misbrugspolitik i tilbuddet? I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, hårde stoffer (heroin, kokain, speed), medicin (ketogan, stesolid m.m.)? Og hvad gøres der for at begrænse misbruget? Hjælper personalet med afgiftning, vedligeholdelse, afhjælpning af skadevirkninger. Gives der tilbud om behandling? Hvem koordinerer behandlingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere omfanget af misbruget og indsatsen for at hjælpe brugere med misbrugsproblemer Beskrivelse Ja, for personalet. Der er fokus på, at der altid er en medarbejder, der ikke har fået noget at drikke f.eks. på ferie og ture. Der drikkes aldrig mere end et glas vin eller en øl. Der er nedskrevne retningslinjer for personalet. Der er planer for hjælp og rådgivning. Der er ikke en politik for beboerne, der har samme rettigheder med hensyn til drikkevarer som alle andre i eget hjem. Disse rettigheder forvaltes af personalet på den måde, at beboerne tilbydes vin, øl og spiritus ved relevante lejligheder, f.eks. et glas champagne nytårsaften osv. Med i overvejelserne er beboernes medicin, der kan spille dårligt sammen med alkohol. Der finder ikke misbrug sted. Ingen OK 19

20 Tilbuddets målgruppe et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets målgruppe og aktuelle brugere Mulige emner Målgruppe. Nuværende brugergruppe. Er der overensstemmelse mellem de to ovenstående? Hvordan er visitations- og revisitationsproceduren? Er brugerne velplacerede, og hører de fortsat ind under målgruppen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Beskrivelse Målgruppen er uændret: svært udviklingshæmmede med udadreagerende adfærd. Medarbejdergruppen har været nødt til at dele sig mere op i forhold til aktiviteter for den enkelte. Det er vigtigt, at der er stor forudsigelighed for en del af beboergruppen, og det betyder, at man ikke bare kan tage ud på en uplanlagt tur med alle. Den nye beboer virker tryg og ser ud til at være faldet godt til. Der er gjort et stort stykke arbejde med at sikre tryghed om natten i forhold til epilepsianfald og mulig selvskadende adfærd. Der er foretaget mange registreringer, og der er indkøbt udstyr til måling af natlige krampeanfald, så der slås alarm, hvis der skulle komme anfald. Ja. Handicap- og psykiatri visiterer. På handleplansmøder og ved behov drøftes, om beboeren fortsat er velplaceret. Ja. Ingen OK 20

21 Tilbuddets pædagogik og metode Mulige emner Overordnet pædagogik. et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugergruppe og tilbuddets pædagogik Beskrivelse Fjordbo arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang. Man tager udgangspunkt i den enkeltes behov, ressourcer og udviklingspotentialer. En medarbejder er uddannet NADA behandler. Behandlingen består i øre akupunktur; i første omgang på 5 specifikke punkter i øret, hvoraf et af punkterne relaterer til aggression. Behandlingsmetoden er ikke tidligere blevet anvendt på udviklingshæmmede, fordi den baserer sig på tilbagemelding fra den behandlede. Tilbagemeldingen skal i stedet foregå ved observationer fra personalet. En anden medarbejder har uddannelse i neuropædagogik. To medarbejdere er voldsrådgivere. Der opkræves betaling for de kurser og foredrag, som personalet på Fjordbo afholder for andre, svarende til løn, pension, feriepenge mm. Der er oprettet en speciel konto til betalingen. Betalingen sikrer, at taksten ikke belastes med uvedkommende udgifter, og at beboerne ikke mærker, at der går tid fra til undervisning. Siden sidst: Anni vil gerne have en VISO godkendelse til at undervise i voldsforebyggelse. Det giver et netværk og man bliver indkaldt til seminarer om bl.a. formidling. Der afregnes med faste takster, når man er VISO godkendt. Aktuelt har personale fra Fjordbo undervist i voldsforebyggelse i Skjern og Holstebro. Der er bl.a. undervist i frigørelsesgreb på et plejehjem med 21

22 demente beboere. Fjordbo arbejder med Social Kapital et projekt om voldsforebyggelse - som retter sig mod personalet ud fra tankegangen om, at et personale, der trives har bedre muligheder for at forebygge vold. Projektet slutter til oktober. Det er planen, at hele personalegruppen deltager men på skift, og at to medarbejdere går igennem hele forløbet for at holde den røde tråd. Når alle involveres giver det et fælles ansvar for at projektet lykkes. Hvordan udmøntes den overordnede pædagogiske metode i dagligdagen med brugerne? Hvilke holdninger ligger der bag pædagogikken? Dækker pædagogikken brugergruppens behov? Arbejdes der med kvalitetsudvikling? Er der opstillet succeskriterier for kvalitetsudviklingen? Fjordbo gør brug af Grethe P. til at arbejde med konkrete beboere, og vi drøftede nogle af hendes råd i forhold til en konkret beboer. Fjordbos anvendelse af NADA behandlingen blev drøftet. Behandlingen er meget sæsonbestemt koncentreret om efterår og vinter, hvor beboerne kan overskue og finde plads til behandlingen. Der skal helst behandles to gange i ugen. Der foretages screeninger og Kuno Beller tests for at vurdere, hvor den enkelte befinder sig udviklingsmæssigt. Sanseintegration indgår som en del af metoderne til udmøntning af den overordnede pædagogik. Det humanistiske menneskesyn, det hele menneske, den enkelte i centrum, behov og ressourcer. Der tages udgangspunkt i den enkeltes skade. Ja. Der hentes professionel hjælp udefra ved tvivl. Ja, det afspejles i de succeskriterier der opstilles. Ja. Et succeskriterium er, at der er enighed i personalegruppen om, hvordan handleplanerne skal udformes, og hvad de skal indeholde, hvad formål og 22

23 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud mål er. Der skal arbejdes målrettet med systematisk, pædagogisk arbejdsmetode, og der er etableret et fælles forum i samarbejde med 5 andre kommuner. I dette forum vil man ud fra videooptagelser supervisere hinanden fagligt ud fra ovennævnte metode. Ingen OK 23

24 Magtanvendelse i tilbuddet Mulige emner Drøftelse af det foregående års magtanvendelser, herunder antal og art. Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? et er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind før problemerne udvikler sig. Beskrivelse I 2009 var der 30 indberetninger af magtanvendelser. Der var 18 i 2010 og 29 i Som følge af lovændringer skal magtindberetninger nu bedømmes i borgerens handlekommune og ikke som hidtil i beliggenhedskommune, Struer Kommune. For beboerne på Fjordbo betyder det, at nogle magtindberetninger sendes til Herning og Holstebro kommuner. Borgernes handlekommuner har tidligere alene fået kopi af magtindberetningerne og afgørelserne fra Struer Kommune men skal fremover selv træffe afgørelse i sagerne. Lovgivningen har besværliggjort opfølgningen på de konkrete sager, og der kan være forskel på bedømmelsen af magtindberetningerne fra kommune til kommune. Bostedet skal fremover være opmærksomt på at rykke handlekommunerne for afgørelser, hvis de udebliver i længere tid. Der er fortsat vanskeligheder med fremsendelse af afgørelser fra Holstebro Kommune til Fjordbo og konsulenten, men der modtages afgørelser. I 2012 har Struer Kommunes magtanvendelsesteam behandlet 6 indberetninger og andre handlekommuner 8 indberetninger fra Fjordbo, 6 behandlet i Herning og 1 fra Holstebro Kommune. Det er drøftet med ledelsen, at andre handlekommuner har mildere linjer end Struer 24

25 Kommune i bedømmelsen af lovligheden af magtanvendelserne. Der er politisk opbakning til, at vi fortsætter den stramme linje. Det blev drøftet, at ledelsen skal være opmærksom på, at ferieture ser ud til at give anledning til magtanvendelser. Ledelsen har valgt at tage udfordringen op og arbejder med at finde løsninger, der gør ferieture mulige. Personalet arbejder med at finde årsager til beboernes reaktioner. For nogle beboere kan en mulig pollenallergi give anledning til reaktioner, og det skal undersøges, om beboerne kan behandles med allergimedicin. En anden beboer har muligvis været forstyrret af natlig støj fra en medbeboer. Efter at der har været bygningssyn bliver problemet sandsynligvis løst, idet der opsættes en branddør, som slutter mere tæt. Hvilken indsats gøres der for at undgå/reducere brugen af magt? Hvordan sikres brugerens ret til at klage over magtanvendelsen/evt. inddragelse af pårørende? Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt, og hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelser De pårørende orienteres om magtanvendelserne som et fast punkt på handleplansmøderne. Ingen pårørende har ønsket løbende orientering. Ingen beboere er personligt umyndiggjorte. Hver enkelt magtanvendelse bearbejdes, og der søges nye veje. Fjordbo bruger uddannet personale i stort omfang som et led i sikringen af professionalismen omkring beboergruppen. De pårørende inddrages, hvis de ønsker det. Ingen af beboerne er i stand til at klage selv. Indberetningen gennemgås med de beboere, der kan det. På handleplansmøderne, hvor de pårørende deltager, bliver det gennemgået, hvor mange magtanvendelser, der har været. Ja. Magtanvendelserne håndteres efter reglerne. 25

26 og indberetning heraf? Bliver der udarbejdet handleplaner i forbindelse med magtanvendelse? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Hvordan håndteres vold og overgreb mellem brugere og brugere og personale? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ja. Efter hver magtanvendelse tages sagen op på personalemødet, hvor det drøftes om noget skal ændres. Kontaktpersonen tager sig af det videre forløb. Siden sidst: Det skal vurderes, om den enkelte beboer har behov for nye udviklingsmål eller har behov for en pause og for blot at vedligeholde. En mængde nye udviklingsmål kan komme til at stresse og frustrere beboeren så beboeren reagerer voldsomt. Det er registreret, at det er ferieture og aktiviteter ud af huset, der udløser flest magtanvendelser. Julen kan give anledning til ekstra magtanvendelser. Ja, der justeres løbende for at undgå lignende episoder fremover. Der foretages intern registrering. Der foreligger en beredskabsplan, som omfatter både personale og beboere. Ingen OK 26

27 Arbejdet med brugernes handleplaner Mulige emner Foreligger der handleplaner for hver enkelt bruger? Handleplaner gennemgås stikprøvevis. Er der i handleplanen taget udgangspunkt i en helhedsvurdering af brugerens samlede behov? Hvordan arbejdes der med handleplanerne og hvor hyppigt? Hvordan er samarbejdet med andre instanser? Fastsættes der succeskriterier for indsatsen på lang og på kort sigt? Hvordan forberedes modtagelsen af nye brugere, og hvordan planlægges indkøringsperioden? et er at vurdere om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for brugeren Beskrivelse Der er handleplaner for hver bruger. I Bosted arbejdes der med en udvikling af handleplanerne, der hedder Imetamål. I handleplanen indsætter man et mål, og det kan så registreres fra 1-10, hvordan det går med at nå målet. Der kan trækkes statistik på, hvornår der er særlige problemer f.eks. et bestemt tidspunkt på dagen, i forhold til bestemte personaler, situationer mm. Siden sidst: Fjordbos medarbejdere får ros fra sagsbehandlere i andre kommuner for at være dygtige til dokumentation. Ja, handleplanen kommer omkring fysik, psyke, det sociale, samarbejdsparter mm. Der er stort fokus på målbare mål. Der arbejdes løbende med handleplanernes forskellige mål og forhold, der skal samles op på. Kontaktpersonen har ansvaret. Der er et fint samarbejde mellem dag og døgn. Der er et fint samarbejde generelt, man kontakter hinanden ved behov. Ja. Fjordbo har haft lejlighed til at gøre status over, hvordan forberedelsen til modtagelsen af en ny bruger skal foregå næste gang. At arbejde med en indkøringsperiode har været en god løsning, men fremover vil Fjordbo forsøge at holde en mere stram 27

28 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud styring på aftaler, så der på hjemmefronten mellem Fjordbo og visiterende afdeling er klarhed over, hvad der er aftalt, og hvad eventuelle pårørende loves, inden den nye beboer kommer. Ledelsen har haft den opfattelse, at det var dem, der over for pårørende skulle tage konflikter i ressourcespørgsmål om f.eks. vågen nattevagt. Det kunne være en ide fremover at holde et formøde med Handicap og psykiatri inden kontakten med pårørende, så der er enighed om retningslinjerne, så der meldes fælles ud til pårørende. Ingen OK 28

29 Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet. Mulige emner Er der afholdt trivselssamtaler med brugerne? Hvordan afholdes disse? Hvordan er kontakten mellem brugere og personale? Eventuelle kommentarer fra socialkonsulenterne omkring generelle problemstillinger på brugerniveau. Eventuelle kommentarer fra pårørende. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbuddet og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt Beskrivelse Ja. Der benyttes individuelle skemaer efter hver enkelt beboers behov. Vurderingen er, at alle trives. Beboerne har meget få sygedage. Men der er nogle, og er en beboer syg, så får vedkommende selvfølgelig lov til at blive hjemme ligesom alle andre. Efter beboernes forudsætninger og med individuelt udviklede skemaer. God. Beboerne virker trygge. Der er sket en stor udvikling for nogle beboere. Der er to kontaktpersoner til hver beboer. På dagtilbuddet arbejdes der konstant med udvikling for den enkelte beboer. Ingen, der er gode handleplaner og gode møder. Ingen OK 29

30 Brugerindflydelse i tilbuddet Mulige emner Hvilke områder har brugerne indflydelse på? Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på? et er at vurdere, om brugerne har indflydelse på deres tilværelse Beskrivelse Beboerne har indflydelse på mad, indkøb, ture, aktiviteter, opgaver i køkkenet, værelset o.l. Hver beboer har handledag en gang i måneden, hvor der købes ind, besøges frisør mm. og her har den enkelte indflydelse på sine egne forhold. Indflydelse gives, hvor det er reelt og muligt efter den enkeltes evner. Siden sidst: En medarbejder arbejder med et projekt om beboernes medindflydelse på daglige aktiviteter. Beboerne har mulighed for at vælge mellem flere forskellige aktiviteter ved at vælge billeder af aktiviteten. Det kan være med til at vise, om der er aktiviteter, som beboerne ikke ønsker at deltage i og som måske skal ud af det katalog af muligheder, som beboerne har for daglig aktivering. Kaj Norman Andersen kommer og spiller guitar musik med beboerne hver onsdag. Her kan de vælge de numre, de ønsker. Beboerne nyder muligheden og synger med efter bedste evne. Beboerne kan godt fravælge f.eks. gymnastik. Det forhold, at en aktivitet giver anledning til voldsomme reaktioner fra beboernes side og eventuelt magtanvendelser, skal ikke have den effekt, at aktiviteten aldrig skal forsøges igen. Personalet skal lære af situationen og bringe den læring videre til lignende situationer. Aktiviteterne i dagsbeskæftigelsen, tilbuddets overordnede rammer, ansættelse og afskedigelse af 30

31 Hvordan har brugerne indflydelse? Er der brugerråd? Hvad er dets funktion, og hvordan fungerer det? Arbejdes der løbende med udvikling af brugerindflydelsen og hvordan? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud personale. I de daglige valg og efter evne. Nej, det er forsøgt to gange. Beboergruppen magter det ikke. Ja. Det er meget individuelt bestemt. Det handler meget om at tolke signaler især for de beboere, der ikke har sprog nok til at komme med ønsker eller overhovedet formulere dem. Kontaktpersonen arbejder meget med at give beboeren indflydelse. Ingen OK 31

32 Hjælpemidler i tilbuddet Mulige emner Hvilke hjælpemidler benyttes i tilbuddet? Hvordan benyttes de? Hvordan sikres det at brugerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler f.eks. kommunikationshjælpemidler, IT, personlige hjælpemidler m.v.? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for brugeren Beskrivelse Tegn til tale, aktivitetstavler. Kugledyne. En sense-sitstol. Specialmadras med epi-alarm til natlige krampeanfald. Individuelt. Der er ingen forflytninger ol. Vurderes løbende af personalet. Er desuden til drøftelse på de årlige handleplansmøder. Ingen OK 32

33 Ledelse og personale i tilbuddet et er at vurdere om personalets kompetencer svarer til brugernes behov, og om personalet trives herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø Mulige emner Beskrivelse Hvilke uddannelser/kompetencer har personalet? Siden sidst: Fjordbo har primært ansat pædagoger. Der er aktuelt ansat 10 pædagoger, en ergoterapeut, en rengøringsassistent, 3 omsorgsmedhjælpere og 3 social og sundhedsassistenter. Vikarerne er pædagoger og omsorgs- og pædagogmedhjælpere. En omsorgsmedhjælper ophører den 30. juni og en pædagog går på barsel efter sommerferien. I hvilket omfang svarer disse til brugernes behov? Personalets kompetencer svarer til beboernes behov, men der kunne være behov for flere mandlige personaler, der har dog ikke været relevante ansøgere. Hvordan arbejdes der med uddannelse og Siden sidst: Personalet har været af sted på temadage kompetenceudvikling? og kursusdage om Social Kapital tre gange og skal af sted igen til efteråret. MED udvalget har været med til at høre evalueringen af Utilsigtede hændelser. Alle medarbejdere har fået førstehjælpskursus. De to senest tilkomne medarbejdere skal også have et kursus. Tre medarbejdere har været på systematisk pædagogisk arbejdsmetode (DAPS) Der samarbejdes med Etikos om grundregler i etikken. I november var der en foredragsholder fra Etikos på Fjordbo for at undervise. Karen forklarede om noget af Hvordan sikres implementering og fastholdelse af den opnåede viden i personalegruppen? det lærte. Hver gang der har været fælles kurser, tales der på personalemøderne om, hvordan man kommer videre. De penge Fjordbo tjener på undervisning indgår i 33

34 Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen, og hvad synes ledelse, medarbejdere og brugere om den? Hvordan vurderes det generelle psykiske arbejdsmiljø af hhv. ledelsen og medarbejderne? Hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær? puljen til vedligeholdelse af uddannelsen. Det har vist sig at være en god investering at sende to af sted på uddannelse, det giver mulighed for sparring, og det er knap så sårbart ved sygdom mm. Længerevarende uddannelser viser sig at give størst udbytte og forpligter til tanker om, hvad den enkelte kan bruge sin uddannelse til på Fjordbo. Der er fortsat 12 timers vagter. De sidst to timer gives til overarbejdsbetaling, og så det er overenskomstmæssigt. Medarbejderne er tilfredse med ordningen. Mange af dem skal køre langt for at komme på arbejde og giver udtryk for, at så er det godt at skulle arbejde i mange timer ad gangen, samtidig giver det rigtig god kontinuitet for den enkelte beboer. Arbejdstilsynet har været på uanmeldt tilsyn fordi Fjordbo er udtaget til et projekt om fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet gav ingen anmærkninger og beskrev heller ikke forhold, der skal arbejdes videre med. Arbejdstilsynet kom igen for at følge op i november Heller ikke der, var der problemer. Branchearbejdsmiljørådet har startet et landsdækkende projekt om forebyggelse af vold på arbejdspladsen Social kapital - som Fjordbo deltager i. Der tages udgangspunkt i personalets behov. Siden sidst: En medarbejder er sygemeldt med graviditetsgener og en medarbejder skal på barsel efter sommerferien. En pædagog er rejst i februar. En omsorgsmedhjælper rejser den 30. juni. Der er ansat to pædagoger i årsvikariater. Vikarmodellen er valgt, fordi der kommer besparelser til næste år. Der er ingen langtidssygemeldte. De gravide er ikke syge men fritstilles af lægerne på grund af beskrivelsen af arbejdsopgaverne. Der er desværre ikke opgaver i 34

35 Hvordan sikres medarbejdernes viden om tilbuddets procedurer, retningslinjer og regler? Tilbydes de ansatte supervision og hvor ofte? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud huset, som de kan sættes til at udføre i stedet Der er arbejdet med rotationsordninger med f.eks. Center Midtbyen, men det er kompliceret at få timer og opgaver til at gå op. Der har været mere sygdom i år end sædvanligt med influenza og omgangssyge, så det handler ikke om arbejdsmiljø. Ved ansættelsen, løbende, i personalemappen, i beredskabsplaner. Nye medarbejdere introduceres grundigt. Der er fortsat kollegial supervision. Til faglig supervision har Fjordbo involveret Etikos ved Benedikte Schulin. Personalesiden takles med kollegial supervision. Ingen OK 35

36 Særligt tema på tilsynsbesøget Mulige emner Fjordbos indsatsområder i Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er, at der kan fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger inden for et givent område Beskrivelse Medinddragelse etik og beboerindflydelse. Social kapital. Ingen OK 36

37 Høringssvar og eventuelle ledelsesbemærkninger Afsender Der er ikke modtaget høringssvar. Høringssvar fra pårørenderåd og eventuelle ledelsesbemærkninger til tilsynsrapporten Svar og bemærkninger 37

38 Diverse materialer Type Eventuelle bilag udleveret fra tilbuddet Beskrivelse 38

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 04.07.2011 Forrige tilsyn

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-1-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.2010 Forrige tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54

TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 02-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-4-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Bofællesskabet

Læs mere

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Kollegiet Aalkjær Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen, Lise Jakobsen, Susanne Andersen og Anne Kirk Tilsynet udført den 03.05.2012

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.08 Forrige tilsyn udført den 20.11.07 Tilsynet

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Dagskolen Nordjylland Aktivitets og samværstilbud Knivholtvej 24 9900 Frederikshavn Afdelingsleder Karen Henriksen

Læs mere

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn d.5.marts 2008 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Per Ludvig Pedersen, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet UDKAST TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gadepulsen, Kapelvej 47, 2. sal, 2200 København N Tilsynsførende Sara Ramskov Larsen og Cathrine Hübbe Ibsen Tilsynet udført d. 4. februar 2011, kl. 17.00-19.00

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013 Uanmeldt tilsyn d.11.6. 2013 Moesgaard Tilbuddets navn og adresse Moesgaard, Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm.

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Pensionatet Mette

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012

TILSYNSRAPPORT Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012 STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012 Forrige

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bofællesskab Biskop Svanes Vej 63

Bofællesskab Biskop Svanes Vej 63 Bofællesskab Biskop Svanes Vej 63 Biskop Svanes Vej 63 Biskop Svanes Vej 63 er et bofællesskab organiseret under Psykiatri og Handicap, Rudersdal Aktivitets og Støttecenter. I Bofællesskabet bor fortrinsvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå 1 Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Fonden Team Golå, Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Langtidsanbragte

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 29-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-3-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden,

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bakkebo SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bakkebo SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved Lemvig Kommune: Bakkebo ANMELDT TILSYN DEN: 09.12.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00 Sagsnummer: 041291-2011 2 Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune Servicedeklaration for Bofællesskabet Røde Anes Vej Thisted Kommune Adresse: Røde Anes Vej 34, Hundborg Leder: Bente Topp Hansen Telefon: 99173800 E-mail: rodeanes.bof@thisted.dk Fax: 97937576 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012. Autismecenter Holmehøj Holmehøjvej 2A, 5750 Ringe

Uanmeldt tilsyn 2012. Autismecenter Holmehøj Holmehøjvej 2A, 5750 Ringe Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18892 Dato: 17. januar 2013 Udarbejdet af: Hans Peter Lund/Pauline Lunding E-mail: Hans.Peter.Lund@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-10-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-13-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej

Læs mere

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 16.4. 2013 Asylet Skolegade 28 7400 Herning Leder: Marianne Vorre Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere