ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegning Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1. realbehandling af danske patentgrundansøgninger Resultatmål 3: Nationale og MP varemærker Resultatmål 6: Vækst, innovation og IPR-strategi Strategisk mål: Erhvervsservice for kendetegn Regnskab Anvendt regnskabspraksis Tilbageførte hensættelser Balance i mio. kr Egenkapitalforklaring Udnyttelse af låneramme Bevillingsregnskab ( ) Bilag Noter Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter

3 1. Påtegning Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR nr , er ansvarlig for: Patent og Varemærkestyrelsen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af styrelsen, der er omfattet af årsrapporten. Taastrup den 11. marts 2015 Jesper Kongstad Direktør 3

4 2. Beretning Patent- og Varemærkestyrelsen er en statsvirksomhed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Patent- og Varemærkestyrelsens mission: Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn Patent- og Varemærkestyrelsens vision: Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at hjælpe virksomheder med at gøre idéer til aktiver Styrelsen vil som center for Intellectual Property (IP) sikre fremtidsrettede vækstvilkår ved fortsat at drive udviklingen af IP-infrastrukturen i Danmark. IP-infrastrukturen er en samlet betegnelse for de vækstvilkår, der direkte påvirker virksomhedernes muligheder for at udnytte IP i deres innovation og forretningsudvikling. I finansloven for 2014 har styrelsen fire udadrettede hovedformål (forretningsområder): 1. Teknik omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse og registrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice. 2. Forretningskendetegn omfatter aktiviteter i relation til forretningskendetegn herunder varemærker og design. Området indeholder opgaver som rettighedsudstedelse og registrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice. 3. IP-Politik omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik. 4. Internationale projekter omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IPmyndigheder til gavn for danske virksomheders intellektuelle ejendomsret. Patent- og Varemærkestyrelsen er fuldt konkurrenceudsat idet styrelsens kunder kan vælge, om de vil gøre brug af styrelsens produkter eller andre udbydere med tilsvarende produkter. Årsrapporten aflægges for hovedkonto , Patent- og Varemærkestyrelsen, Statsvirksomhed. Virksomhedens omfang Mio. kr. Bevilling Regnskab Drift Udgifter 0 143,9 Indtægter 0 158,6 Administrerede Udgifter 0 0 ordninger mv. Indtægter 0 0 Anlæg Udgifter 0 0 Indtægter 0 0 Årets faglige resultater Hovedindsatsen i 2014 på det politiske område har været arbejdet med den europæiske patentreform og udarbejdelse af lovforslag til en IPRenhed. Samtidig er der arbejdet på at styrke styrelsens konkurrenceevne gennem øget effektivitet i produktionen og konsolidering af styrelsens økonomi. Teknik Efterspørgslen på teknikområdet har været stigende i Dette er specielt kommet til udtryk i efterspørgslen på erhvervsserviceprodukter gennem Nordic Patent Institute. Styrelsen forventer i 2015 en forbedring på det danske marked og en fortsat stigning på det internationale marked gennem Nordic Patent Institute. Derfor har styrelsen fortsat den igangsatte kapacitetsudvidelse på teknikområdet, og vil også i 2015 investere i produktionsapparatet. Kendetegn Som det var tilfældet i 2013, var den samlede opgavetilgang på kendetegnsområdet også svagt faldende i På erhvervsserviceområdet var der imidlertid en mindre stigning i forhold til I takt med at økonomien bedres, forventer styrelsen en øget opgavetilgang i Internationale projekter I 2014 kom aktiviteten inden for internationale projekter tilbage på niveauet fra tidligere år. Den væsentligste årsag hertil var igangsættelsen af projektet i Ukraine, som var udskudt fra 2013 på grund af de politiske omstændigheder i landet. Der forventes i 2015 en aktivitet på niveau med tidligere år. Generelt Styrelsen har i 2014 arbejdet på en ny strategi. Strategien tager udgangspunkt i, at styrelsen skal være en fleksibel og dialogskabende offentlig servicevirksomhed, der hjælper virksomheder og deres rådgivere med at skabe vækst. 4

5 Årets økonomiske resultat Regnskabet viser et overskud på 14,7 mio. kr. hvilket styrelsen finder tilfredsstillende. Resultatet betyder, at den samlede egenkapital ultimo 2014 udgør 37,3 mio. kr. Implementeringen af styrelsens nye strategi vil være et væsentligt indsatsområde i Målet er at udbygge og øge styrelsens servicering af brugerne af IPR-systemet. Forventninger og opgaver i de kommende år Arbejdet med patentreformen og varemærkereformen vil fortsat være fokusområder i Styrelsen forventer en fremgang i aktiviteterne, hvilket forventes at medføre en stigende omsætning i de kommende år. Tabel 1 Økonomiske hoved- og nøgletal (mio. kr.) Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter - heraf indtægtsført bevilling - heraf eksterne indtægter - heraf øvrige indtægter 153,0 0,0 153,0* 0,0 146,6 0,0 146,6* 0,0 154,5 0,0 154,5* 0,0 Ordinære driftsomkostninger - heraf løn - heraf afskrivninger - heraf øvrige omkostninger -153,2-93,3-4,2-55,7-143,6-94,4-3,6-45,6-137,6-97,6-3,6-36,4 Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster -0,2 0,8 3,0 3,2 16,9 17,1 Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen Træk på lånerammen (FF4) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct. Negativ udsvingsrate Overskudsgrad Bevillingsandel Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris i mio. kr. Lønomkostningsandel i pct. Lønsumsloft Lønforbrug 0,2 27,8 44,6 19,8 11,4 26,9 28,9 11,4 39,5 19,0 0,1 0, , ,3 2,8 24,5 53,8 22,6 8,1 33,1 28,9 8,1 28,1 37,9 1,9 0, , ,3 * Oversigten indeholder ikke styrelsens samtlige indtægter, idet andre driftsindtægter på 4,1 mio. kr. i 2014 ikke indgår, jf. resultatopgørelsen s ,7 21,8 56,7 37,3 5,5 31,0 28,9 5,4 18,9 127,8 9,5 0, , ,6 Udnyttelsesgraden af lånerammen er mere end halveret fra 2012 til Faldet skyldes, at anlægsaktiverne er blevet reduceret. I de kommende år forventes en stigende udnyttelse af lånerammen som følge af større investeringer i blandt andet et nyt sags- og produktionssystem samt nyt økonomisystem. Overskudsgraden er steget væsentligt som følge af overskuddet i Fra 2015 forventes overskudsgraden igen at falde til et lavere niveau. Styrelsens egenkapital har nu en størrelse som bevirker, at styrelsen vil kunne absorbere større udsving i indtægtsgrundlaget. 5

6 _ Opgaver og ressourcer I dette afsnit gennemgås styrelsens samlede omkostninger og indtægter opdelt på strategiske forretningsområder (hovedformål). Styrelsen har i 2014 fortsat fokuseret på at effektivisere forretningsprocesserne med henblik på at udnytte ressourcerne bedre. De samlede omkostninger er i 2014 faldet med 3,9 mio. kr. i forhold til niveauet for Det er sket samtidig med, at styrelsens indtægter er øget med 7,9 mio. kr. i forhold til Det giver en samlet resultatforøgelse på i alt 11,8 mio. kr. fra 2013 til Faldet i omkostningerne skyldes fokus på effektivisering, mindre aktivitet inden for flere af hovedformålene og tilbageførsel af hensættelser. Blandt andet er en del aktiviteter i de internationale projekter udskudt til Der var for året en stigning i indtægterne for Teknik, Kendetegn og Internationale projekter. Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for Patent- og Varemærkestyrelsens opgaver. Opgave (Mio. kr.) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Teknik 0 105,2-49,7 55,5 Forretningskendetegn 0 43,2-11,3 31,9 IP-politik 0 1,7-15,1-13,4 Internationale projekter 0 8,3-7,9 0,4 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 0 0,2-59,9-59,7 I alt 0 158,6-143,9 14,7 6

7 Målrapportering I dette afsnit gennemgås styrelsens eksternt fastsatte mål, som indgår i resultatkontrakten. Afsnittet er opdelt i to. Den første del viser i tabelform samtlige resultatmål og resultatkrav. I anden del vurderes og analyseres de resultatmål, som styrelsen har karakteriseret som værende væsentlige og strategisk mest vigtige. Oversigt over den samlede målopfyldelse Styrelsen havde i resultatkontrakten for 2014 opstillet i alt 16 resultatmål fordelt med 43 resultatkrav. 10 af de 16 resultatmål blev fuldt opfyldt. Den vægtede score er opgjort til 82,0 point, hvilket styrelsen finder tilfredsstillende. 4 resultatmål er delvist opfyldt. De væsentlige mål er alle opfyldt. Det drejer sig om resultatmålene 1, 3 og 6. To mål er ikke opfyldt. Det er det strategiske mål vedrørende Erhvervsservice Kendetegn, samt målet om sygefravær. Ressourceforbruget for de enkelte resultatmål er som estimeret. Vægt /nr. Produkt/Resultatkrav Målopfyldelse Budget/ regnskab i mio. kr. 4 Strategisk målsætning: Teknik Bemærkninger Score Patent- og Varemærkestyrelsen skal være blandt de bedste og mest alsidige 'front offices' i det europæiske og internationale patentsystem. Målet vurderes som opfyldt. Styrelsen har opstillet flere indikatorer som tilsiger, at styrelsen er blandt de bedste og mest alsidige patentmyndigheder i Europa. Det har ikke været muligt at indsamle objektive, anvendelige data, som kan dokumentere denne påstand, men indikationer inden for blandt andet kvalitet og hastighed i sagsbehandlingen tilsiger, at målet er opfyldt. - 4 af realbehandling af danske grundansøgninger 1a 1b Enhedsomkostningerne efter fordeling af fællesomkostninger er kr. eller mindre (PIII). Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid er 7,5 måned eller mindre. 1c 95 pct. af danske grundansøgninger er 1. realbehandlet inden 7,5 måned. 1d Max. 4 pct. af sagerne bedømmes som utilfredsstillende for kunden. Opfyldt. Enhedsomkostningerne for 2014 er opgjort til kr. Opfyldt. Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid for 1. realbehandling af danske grundansøgninger er 6,9 måned. Ikke opfyldt. 87 pct. af sagerne blev behandlet inden for fristen på 7,5 måned. Der har inden for et specielt fagområde været en stor tilgang af sager, hvilket har ført til en længere sagsbehandlingstid for dette sagsområde. Styrelsen har primo 2014 ansat flere medarbejdere med fagspecifikke kompetencer. Opfyldt. Resultatet er godkendt i henhold til DS B: 31,0 PIII 1 :27,0 R: 24,3 11 af 11 4 Strategisk målsætning: Erhvervsservice Teknik 75 pct. eller højere målopfyldelse af de årlige resultatmål vedr. erhvervsservice teknik i resultatkontrakterne Delvist opfyldt. Scoren for perioden er 50 pct. - 2 af 4 7

8 Vægt /nr. Produkt/Resultatkrav Målopfyldelse Budget/ regnskab i mio. kr Erhvervsservice på Teknikområdet B: 10,6 PIII: 9,3 R: 10,8 2a 2b Max. 4 pct. af sagerne bedømmes som utilfredsstillende for kunden. Omsætningen i 2014 skal være t.kr. eller højere (PIII). Opfyldt. Resultatet er godkendt i henhold til DS Ikke opfyldt. Omsætningen i 2014 blev t.kr. Bemærkninger Score 3 af 6 4 Strategisk målsætning: Kendetegn - 4 af 4 Patent- og Varemærkestyrelsen skal være blandt de 3 bedste i Europa vurderet ved en benchmarkundersøgelse. Opfyldt. Patent- og Varemærkestyrelsen har i 2014 gennemført en benchmarkundersøgelse med en række europæiske myndigheder, hvor kvalitet og sagsbehandlingstider sammenlignes. Det samlede resultat er, at Patent- og Varemærkestyrelsen ligger blandt de 3 bedste i Europa i stort set samtlige målinger Nationale og MP varemærker B: 20,6 PIII: 18,3 R: 17,4 3a 3b Enhedsomkostningerne efter fordeling af fællesomkostninger er kr. eller mindre (PIII). Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid er 6,0 måned eller mindre for nationale varemærkeansøgninger. Ikke opfyldt. Enhedsomkostningerne er opgjort til kr. Opfyldt. Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid for nationale varemærker er på 5,0 måned. 11 af 11 3c Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid er 7,0 måned eller mindre for MP varemærker. Opfyldt. Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid for MP varemærker er 5,8 måned. 3d 95 pct. af danske grundansøgninger er 1. gangsvurderet inden for 3,0 måned. Opfyldt. 95 pct. af danske grundansøgninger er 1. gangsvurderet inden for 3,0 måned. 3e Max. 4 pct. af sagerne bedømmes som ikke godkendt. Opfyldt. Resultatet er godkendt i henhold til DS Strategisk målsætning: Erhvervsservice Kendetegn 75 pct. eller højere målopfyldelse af de årlige resultatmål vedr. erhvervsservice kendetegn i resultatkontrakterne Erhvervsservice - Forretningskendetegn 4a Max. 4 pct. af sagerne må bedømmes som utilfredsstillende. Ikke opfyldt. Scoren for perioden er 30 pct. Opfyldt. Resultatet er godkendt i henhold til DS af 4 B: 1,0 PIII: 1,0 R: 1,1 3 af 6 4b Omsætningen i 2014 skal være lig med eller højere end tkr. (PIII). Ikke opfyldt. Omsætningen i 2014 blev t.kr. 8

9 Vægt /nr. Produkt/Resultatkrav Målopfyldelse Budget/ regnskab i mio. kr. Bemærkninger 4 Strategisk målsætning: IPR politik - 4 af 4 Score 75 pct. eller højere målopfyldelse af de årlige resultatmål vedr. IPR politik i resultatkontrakterne Opfyldt. Scoren for perioden er på 100 pct Bekæmpelse af piratkopiering nationalt og internationalt (AP-mål. 1.13) 5a Gennemførelse af lovgivning om en IPRenhed, som kan vejlede borgere, virksomheder og myndigheder i konkrete sager om piratkopiering af industrielle ejendomsrettigheder. Ikke opfyldt. Lovforslaget blev fremsat den 10. december Lovforslaget forventes vedtaget i foråret 2015 med ikrafttræden 1. april B: 2,4 PIII: 0,5 R: 0,6 11 af 11 5b Styrelsen repræsenterer de danske myndigheder i Observatoriet og bidrager endvidere aktivt til arbejdet i 4 ud af Observatoriets 5 arbejdsgrupper. Opfyldt. PVS deltager i 4 ud af 5 arbejdsgrupper. Den resterende arbejdsgruppe dækkes af medlemmer af Ministeriernes Netværk om Piratkopiering. 5c Arbejdet i Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser synliggøres yderligere bl.a. gennem udgivelsen af en årsrapport. Opfyldt - rapporten vedrører d PVS arrangerer i samarbejde med DI og DAGC et seminar om bekæmpelse af piratkopiering og varemærkeforfalskning, hvor 80 pct. eller mere af de udfyldte evalueringsskemaer angiver, at deltagerne har fået et godt udbytte af seminaret. Opfyldt. Seminaret blev afholdt den 11. september 2014 med ca. 100 deltagere. Den efterfølgende evaluering viser, at 92 pct. af deltagerne har fået et godt udbytte af seminaret Vækst, innovation og IPR-strategi (AP-mål 1.13) 6a Styrelsen bidrager med input til arbejdet med Danmark som produktionsland. Opfyldt. PVS har bidraget med indspil til initiativer, og IPR indgår under initiativet om vækstløft B: 2,8 PIII: 1,6 R: 1,3 11 af 11 6b Gennemarbejdet udkast til virksomhedsorienteret IPR-strategi foreligger ultimo Opfyldt. Efter aftale med departementet i september 2014 er målet reformuleret. Som konsekvens heraf har styrelsen afleveret et katalog med strategiske initiativer til DEP, der vil kunne indgå i fremtidige erhvervspolitiske udspil. 6c 6d Styrelsen gennemfører 4 dages netværksog kompetenceforløb for PATLIB medarbejdere på universiteterne. Styrelsen undersøger mulighederne for at udvikle nyt forslag om at lette danske virksomheders adgang til patenteret viden globalt. Opfyldt. Der er i løbet af 2014 afholdt fem dages netværks- og kompetenceforløb. Opfyldt. Styrelsen har undersøgt mulighederne hos relevante parter. Der har været afholdt møde med Region Hovedstaden og Københavns Kommune, som viste interesse for problematikken omkring hjemtagning af viden. Fremgangsmåden i 2015 bliver højst sandsynligt brugen af eksisterende PVS services frem for udvikling af nyt tiltag. 9

10 Vægt /nr 6e 6f 6g Produkt/Resultatkrav Målopfyldelse Budget/ regnskab i mio kr. Styrelsen eksekverer samarbejdsaftalen indgået i 2013 med de kinesiske varemærkemyndigheder og iværksætter to tiltag med henblik på at styrke danske virksomheders adgang til eksportmarkederne, herunder særligt Kina. 10 patent- og varemærkekontorer markedsfører IP Marketplace, f.eks. på relevante nationale hjemmesider, ultimo IPM og IP-handelsportal dansk og engelsk version hits. Opfyldt. Styrelsen har i oktober 2014 besøgt de kinesiske varemærkemyndigheder og udleverede som led i opfyldelsen af samarbejdsaftalen dokumentation i form af relevant lovgivning, praksis mv. Styrelsen har i samarbejde med det kinesiske patentkontor afholdt et PPHarrangement for danske virksomheder i december I samme måned gennemførte styrelsen i samarbejde med Danish Chinese Business Forum to seminarer under overskriften»ipr - recommandations for how to protect your brand, design and innovations«for rådgivere og virksomheder. Opfyldt. Med udgangen af 2014 er der indgået 10 nye aftaler med nationale patent- og varemærkekontorer om markedsføring af IP Marketplace. Opfyldt. Antal hits på dansk og engelsk version af IP Handelsportal og IP Marketplace nåede i 2014 op på hits. 6h hits på Opfyldt. Antal hits på hjemmesiden ligger for 2014 på i PATLIB-centrene efterspørger ydelser f.eks. kurser svarende til 90 timer fra Patent- og Varemærkestyrelsens tekniske eksperter mhp. at øge deres forskere, studerende og tilknyttede virksomheders brug af viden om patenter og IPR i deres arbejde Forbedring af det globale IPRsystem (AP-mål 1.12) 7a 7b 7c 7d 7e Styrelsen leverer faglige input til den politiske debat i Folketinget, pressehåndtering, generel information m.m. om dansk tilslutning til den fælles patentdomstol. Styrelsen arbejder for, at alle nødvendige betingelser for Danmarks deltagelse i en nordisk-baltisk afdeling af den fælles europæiske patentdomstol er opfyldt. Styrelsen vil være blandt de første patentmyndigheder, der deltager i og implementerer en multilateral PPH aftale. Bidrager til at den politiske debat og en eventuel folkeafstemning om dansk tilslutning til den fælles patentdomstol foregår på et oplyst grundlag. Bidrager til, at Danmark kan deltage i en nordisk-baltisk afdeling af den fælles europæiske patentdomstol, og at denne afdeling kan behandle sager i Danmark i videst mulige omfang. Opfyldt. PATLIB-centrene har efterspurgt ydelser svarende til i alt 98 timer. Opfyldt. Styrelsen har blandt andet leveret faglige input til regeringens oplysningsindsats, behandling af lovforslaget i FT, pressehåndtering mv. Opfyldt. PVS har leveret alle relevante bidrag i forhold til processen, der dog som følge af en politisk beslutning i starten af 2014 har resulteret i, at der oprettes en lokal afdeling af patentdomstolen i Danmark. Opfyldt. PVS implementerede sammen med 16 andre myndigheder en global PPH aftale primo Opfyldt. Styrelsen har blandt andet leveret faglige input til regeringens oplysningsindsats, behandling af lovforslaget i FT, pressehåndtering m.v. Styrelsen varetog derudover hotline om patentreformen. Opfyldt. PVS har leveret alle relevante bidrag i forhold til processen, der dog som følge af en politisk beslutning i starten af 2014 har resulteret i, at der oprettes en lokal afdeling af patentdomstolen i Danmark. B: 4,0 PIII: 2,2 R: 2,6 Bemærkninger Score 8 af 8 10

11 Vægt /nr Produkt/Resultatkrav Målopfyldelse Budget/ regnskab i mio. kr. Bemærkninger Score 7f Sikrer, at danske virksomheder via én enkelt multilateral indgang får adgang til at få udstedt hurtigere og billigere patentrettigheder på en række væsentlige markeder. Opfyldt. Med den nye, globale PPH aftale får virksomheder via én enkelt indgang, adgang til hurtigere og billigere patentrettigheder på væsentlige markeder Bedre økonomistyring - 4 af 4 8.1a Budgettering og regnskabsregistrering foretages i 2014 i koncernfælles registreringsramme med henblik på at understøtte den tværgående prioritering. 8.1b Det opgjorte nettoforbrug ved årsafslutningen på , afviger ved 2. udgiftsopfølgning ikke med mere end 5 mio. kr. (i både mer- eller mindreforbrug) for hele året, medmindre andet er godkendt. Opfyldt. Budgettering og regnskabsregistrering er i 2014 foretaget i den koncernfælles registreringsramme. Opfyldt. Resultatet for 2014 afveg med 3,3 mio. kr. i forhold til det ved 2. udgiftsopfølgning prognosticerede resultat for året Sygefravær - 0 af Det gennemsnitlige sygefravær i styrelsen skal falde med 0,3 dage eller mere i forhold til det gennemsnitlige sygefravær for perioden 2013 (6,6 dage i 2013). Ikke opfyldt. Det gennemsnitlige sygefravær i styrelsen er i ,1 dage. 4 Strategisk målsætning: Internationale projekter - 2 af 4 75 pct. eller højere målopfyldelse af de årlige resultatmål vedr. Internationale projekter i resultatkontrakterne Delvist opfyldt. Scoren for perioden er 64 pct Internationale Projekter B: 8,5 PIII: 6,6 R: 7,6 9a 9b Styrelsen er aktiv i IPR-projekter i mindst tre lande. Styrelsens omsætning på deltagelse i internationale projekter er på mindst tkr. Opfyldt. Styrelsen opererer med projekter i Armenien, Ukraine, Serbien og Montenegro. Opfyldt. Omsætningen blev t.kr. 6 af 6 Samlet vægtet score (point) 82,0/ 100 Samlet budget i mio. kr. 80,9 Samlet prognose III i mio. kr. 66,4 Samlet regnskab i mio. kr. 66,0 11

12 Uddybende analyser og vurderinger af strategiske eller væsentlige resultatmål Resultatmål 1: 1. realbehandling af danske patentgrundansøgninger Et af styrelsens væsentligste mål i relation til visionen er at sikre en hurtig og fleksibel rettighedsudstedelse. I den forbindelse er det vigtigt, at styrelsen giver rettighedsansøgere en indikation af ansøgningens bæredygtighed gennem et hurtigt førstegangssvar. Resultatmålet indeholder resultatkrav for enhedsomkostninger, sagsbehandlingstid og kvalitet. 3 af 4 resultatkrav er opfyldt. Det ikke opfyldte resultatkrav omhandler andelen af ansøgninger 1. realbehandlet inden 7,5 måned. Resultatmålet er opgjort som opfyldt med 11 ud af 11 point. De for styrelsens kunder mest interessante resultatkrav er bruttosagsbehandlingstiden for 1. realbehandlet inden 7,5 måned samt kvaliteten i sagsbehandlingen. I relation til 1. realbehandling af danske grundansøgninger er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2014 på 6,9 måned, hvor målet er 7,5 måned. Tabel 3: Bruttosagsbehandlingstid for 1. realbehandling af danske grundansøgninger (i måneder) R2012 R2013 R2014 Mål2014 B2015 7,1 7,0 6,9 7,5 6,5 Forventningerne til 2015 er, at sagsbehandlingstiden kan mindskes og som følge heraf er målet fastsat til 6,5 måned. 87 pct. af danske grundansøgninger er 1. realbehandlet inden 7,5 måned. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt. Tilgangen af opgaver på teknikområdet er i 2014 som forventet steget, hvorfor styrelsen har ansat flere sagsbehandlere. Grundet den nødvendige oplæring af de nye sagsbehandlere har disse ikke i tilstrækkelig grad kunnet bidrage til den nødvendige kapacitetsforøgelse i Tabel 4: Andel af 1. realbehandlede danske grundansøgninger er 95 pct. eller højere (i pct.) R2012 R2013 R2014 Mål2014 B Målet er fastholdt i Da kvaliteten har stor betydning for virksomhedernes brug af sagsbehandlingen, arbejdes der løbende med, også som led i ISOcertificeringen, at fastholde den opnåede kvalitet på patentområdet. Kvalitetskontrollen tager udgangspunkt i Dansk Standard DS Resultatet for 2014 i henhold hertil er godkendt. Tabel 5: Kvalitet i sagsbehandlingen R2012 R2013 R2014 Mål2014 B2015 Godkendt Godkendt Godkendt Godkendt Godkendt Enhedsomkostningerne inkl. fællesomkostninger blev under det estimerede. Enhedsomkostningerne er de seneste år faldet med 20 pct. Dermed ses effekten af effektiviseringerne direkte i produktionsomkostningerne. Der forventes ikke et yderligere fald i enhedsomkostningerne i Tabel 6: Enhedsomkostninger i kr. R2012 R2013 R2014 Mål * * Prognose III. I budgettet var målet kr. Målets samlede ressourceforbrug var stort set som estimeret. Resultatmål 3: Nationale og MP varemærker Det er et væsentligt strategisk mål i relation til visionen at sikre en hurtig og fleksibel rettighedsudstedelse af høj kvalitet. Hurtig sagsbehandling af høj kvalitet er afgørende for, at en virksomhed kan vurdere en ansøgnings bæredygtighed. Resultatmålet indeholder krav om enhedsomkostninger, sagsbehandlingstid og kvalitet. 4 af 5 resultatkrav er opfyldt, hvorfor det samlede resultatmål er opfyldt. Det ikke opfyldte resultatkrav vedrører enhedsomkostninger. Scoren for resultatmålet er 11 point ud af 11 mulige. Målet med enhedsomkostningerne inkl. fællesomkostninger blev godt 5 pct. højere end estimeret. Enhedsomkostningen blev på kr. Estimatet var på kr. De højere enhedsomkostninger skyldes primært, at der er behandlet færre sager end estimeret samtidig med, at vareforbruget ikke er faldet tilsvarende. Tabel 7: Enhedsomkostninger i kr. R2012 R2013 R2014 Mål * *Prognose III. I budgettet var målet kr. 12

13 Den korte sagsbehandlingstid for de nationale ansøgninger blev fastholdt i Sagsbehandlingstiden på de nationale ansøgninger blev 5,0 måneder. Tabel 8: Sagsbehandlingstid for Nationale varemærker i måneder R2012 R2013 R2014 Mål2014 B2015 5,7 5,0 5,0 6,0 6,0 Efter ratificeringen af Singapore Treaty, hvorved fristen blev forøget med 2 måneder, blev målet i 2010 sat op til 8 måneder. Siden da er sagsbehandlingstiden blevet reduceret væsentligt. Også i 2014 blev sagsbehandlingstiden for MP-ansøgningerne fastholdt på et lavt niveau. Tabel 9: Sagsbehandlingstid for MP ansøgninger i måneder R2012 R2013 R2014 Mål2014 B2015 6,4 5,8 5,8 7,0 7,0 Styrelsen har gennem flere år prioriteret at nedbringe sagsbehandlingstiden mærkbart for nationale varemærkeansøgninger. Den korte sagsbehandlingstid blev fastholdt i 2014, hvorved målet blev opfyldt. Målet fastholdes i Tabel 10: Andelen af nationale varemærkeansøgninger, der er registrerbarhedsbedømt inden for 3 måneder (i pct.) R2012 R2013 R2014 Mål2014 B Kvalitetskravet for 2014 er som i de foregående år opfyldt. Målet er fastholdt i Tabel 11: Kvalitet i sagsbehandlingen R2012 R2013 R2014 Mål2014 B2015 Godkendt Godkendt Godkendt Godkendt Godkendt Ressourceforbruget er som estimeret. Resultatmål 6: Vækst, innovation og IPRstrategi Et vigtigt mål for regeringen, og dermed styrelsen, er at fremme innovation og vækst i danske virksomheder gennem brug af IP-rettigheder. Resultatmålet indeholder 5 konkrete resultatkrav, som alle er opgjort som opfyldte. Regeringen har i 2014 arbejdet på at styrke rammevilkårene for produktionsvirksomheder i Danmark. Styrelsen har bidraget til regeringens samlede vækstudspil Danmark helt ud af krisen, en strategi for Danmark som produktions- land. Bidraget har været i forbindelse med initiativet om vækstløft for SMVproduktionsvirksomheder, samt ved at skabe nemmere adgang til patentbeskyttelse på udenlandske markeder via de såkaldte Patent Prosecution Highway aftaler. Som led i indsatsen for at styrke vækstvilkårene for små og mellemstore virksomheder har styrelsen udarbejdet et katalog med strategiske IPR-initiativer, som vil kunne indgå i fremtidige erhvervspolitiske udspil. Som led i udmøntningen af regeringens innovationsstrategi Danmark, løsningernes land har styrelsen etableret et samarbejde med tre danske universiteter (Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet) og har oprettet PATLIB-centre på universiteterne. For at fremme handel med viden og IPrettigheder, og for at øge danske virksomheders adgang til patenteret viden på globalt niveau, har styrelsen bl.a. indgået samarbejdsaftaler med 10 eksterne partnere om, at disse skal markedsføre IP Marketplace på deres egne hjemmesider. Endelig har styrelsen i 2014 udmøntet samarbejdsaftalen fra 2013 med de kinesiske varemærkemyndigheder med henblik på at styrke danske virksomheders adgang til eksportmarkederne. Styrelsen har bl.a. besøgt de kinesiske myndigheder i oktober 2014 for at drøfte konkrete varemærkeretlige problemstillinger, og har afholdt en række arrangementer om IP og Kina i samarbejde med det kinesiske patentkontor. Ressourceforbruget blev som estimeret. Strategisk mål: Erhvervsservice for kendetegn Styrelsen har siden 2012 haft et strategisk mål om at øge omsætningen og fastholde den høje kvalitet i styrelsens erhvervsserviceprodukter vedrørende kendetegn. Målet er ikke opfyldt, da scoren blev på 30 pct. Scoren er udregnet som de opnåede point i forhold til de mulige point. Scoren for hele perioden blev 6,5 point ud af 22 mulige. Det er lykkedes at opretholde kvaliteten med undtagelse af 2012, mens ingen af målene om omsætning blev nået. Styrelsen vil i 2015 arbejde med at implementere en ny strategi, som blandt andet skal medvirke til at øge omsætningen for styrelsens erhvervsserviceprodukter. 13

14 3. Regnskab Anvendt regnskabspraksis Udarbejdelsen af regnskabet for 2014 følger reglerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning med undtagelse af resultatopgørelsen, hvor fortegn, efter aftale med Moderniseringsstyrelsen i 2008, er vendt om. Regnskabsbeløb i tabellerne er afrundet. Patent- og Varemærkestyrelsen har ikke på noget tidspunkt overskredet disponeringsreglerne i henhold til de forskellige likviditets- og finansieringsordninger, herunder lånerammen. Regnskabet er udarbejdet på baggrund af data fra Navision Stat og Statens Koncern System (SKS). Resultatdisponering og egenkapitalforklaring er baseret på data fra Statens Budgetsystem. I note 2 og 3 vedrørende anlægsaktiver er der anvendt data fra Navision Stat. Styrelsen genererer indtægter inden for tre områder: gebyrer, erhvervsservice (kommercielt salg) og tilskud (internationale projekter og politikske projekter). med fastsættelse af gebyrer. Som en konsekvens heraf modtager Patent- og Varemærkestyrelsen den ikke-fradragsberettigede købsmoms til aktiviteter under gebyrområdet fra Moderniseringsstyrelsen. Patent- og Varemærkestyrelsen er momsregistreret vedrørende erhvervsservice (IV). Der afregnes moms kvartalsvis med Skat. Patent- og Varemærkestyrelsen har beregnet feriepengeforpligtelsen jf. Moderniseringsstyrelsens model 1, gennemsnitsmodellen. Der hensættes ikke til over- og merarbejde, eftersom sådant arbejde udbetales løbende. Der er ikke hensat til flexsaldo, da beløbets størrelse skønnes til at være uvæsentligt. For at sikre driften af Nordic Patent Institute har styrelsen kautioneret overfor Danske Bank for en kassekredit på 10 mio. kr. tilhørende Nordic Patent Institute. Dette fremgår ligeledes af FL2014 tekstanmærkning nr. 11. Patent- og Varemærkestyrelsen har Moderniseringsstyrelsens tilladelse til, at styrelsen ikke indregner kalkulatorisk momsandel i forbindelse 14

15 Note Resultatopgørelse i mio. kr. Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser 19,9 22,1 20,0 Tilskud til egen drift 5,1 10,0 9,0 Gebyrer 121,6 122,4 127,3 Ordinære driftsindtægter i alt 146,6 154,5 156,3 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje -12,0-12,6-13,0 Forbrugsomkostninger i alt -12,0-12,6-13,0 Personaleomkostninger Lønninger -86,3-93,1-97,3 Pension -14,2-14,6-15,8 Lønrefusion 8,5 9,3 9,5 Andre personaleomkostninger -2,4 0,8-3,2 Personaleomkostninger i alt -94,4-97,6-106,8 Af- og nedskrivninger -3,6-3,6-3,8 1 Andre ordinære driftsomkostninger -33,6-23,8-33,0 Ordinære driftsomkostninger i alt -143,6-137,6-156,6 Resultat af ordinær drift 3,0 16,9-0,3 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 4,1 4,1 3,7 Andre driftsomkostninger -3,9-3,9-3,0 Resultat før finansielle poster 3,2 17,1 0,4 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger -0,4-0,4-0,4 Resultat før ekstraordinære poster 2,8 16,7 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0-2,0 0,0 Årets resultat 2,8 14,7 0,0 Resultatdisponering i mio. kr. Disponeret til bortfald 0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0 Disponeret til udbytte til statskassen 0 Disponeret til overført overskud 14,7 Årets overskud på 14,7 mio. kr. disponeres i sin helhed til overført overskud. Det bemærkes, at overført overskud i styrelsen består af henholdsvis Reguleret overført overskud: IV og Overført overskud: Gebyrvirksomhed. For nærmere oplysninger om fordelingen henvises til side Tilbageførte hensættelser Der er i alt tilbageført 9,8 mio. kr. i hensættelser vedrørende retablering af lejemål, åremål, resultatløn og fritstilling af medarbejdere. Hensættelsen vedr. lejemål og resultatløn er foretaget på ny under øvrig drift. 15

16 Balance i mio. kr. Note AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 3,6 2,4 Erhvervede koncessioner mv. 0,1 0,4 Udviklingsprojekter under udførelse 0,1 0,1 2 Immaterielle anlægsaktiver i alt 3,8 2,9 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 1,9 1,0 Infrastruktur 0 0 Transportmateriel 0,1 0 Produktionsanlæg og maskiner Inventar og IT udstyr 2,3 1,5 Igangværende arbejde for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt 4,3 2,5 Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 16,4 16,4 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver i alt 16,4 16,4 Anlægsaktiver i alt 24,5 21,8 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 0 0 Tilgodehavender 7,9 14,3 Værdipapirer 0 0 I alt 7,9 14,3 Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 33,5 37,9 FF7 Finansieringskonto 10,6 3,3 Andre likvider 1,8 1,2 Likvide beholdninger i alt 45,9 42,4 Omsætningsaktiver i alt 53,8 56,7 Aktiver i alt 78,3 78,5 Note PASSIVER Egenkapital Reguleret egenkapital (Startkapital) 16,4 16,4 Opskrivninger 0 0 Reserveret egenkapital 0 0 Bortfald af årets resultat 0 0 Udbytte til staten 0 0 Overført overskud 6,2 20,9 Egenkapital i alt 22,6 37,3 4 Hensatte forpligtelser 14,5 4,7 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld 8,1 5,5 Donationer 0 0 Prioritets gæld 0 0 Anden langfristet gæld 0 0 Langfristet gæld i alt 8,1 5,5 Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser 4,8 4,3 Anden kortfristet gæld 12,5 11,7 Skyldige feriepenge 13,9 14,2 Reserveret bevilling 0 0 Igangværende arbejder for fremmed regning 1,9 0,2 Periodeafgrænsningsposter 0 0,6 Kortfristet gæld i alt 33,1 31,0 Gæld i alt 41,2 36,5 Passiver i alt 78,3 78,5 Egenkapitalforklaring År Egenkapital primo R-året (mio. kr.) Reguleret egenkapital primo 16,4 16,4 Reguleret egenkapital ultimo 16,4 16,4 Overført overskud primo 3,4 6,2 + Overført fra årets resultat 2,8 14,7 Overført overskud ultimo 6,2 20,9 Egenkapital ultimo 22,6 37,3 Udnyttelse af låneramme Mio. kr Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 5,4 Låneramme på FL14 28,9 Udnyttelsesgrad i pct. 18,9 Udnyttelsen af lånerammen er faldet i 2014 i forhold til tidligere år. I de kommende år forventes en stigende udnyttelse af lånerammen som følge af større investeringer i blandt andet et nyt sags- og produktionssystem samt nyt økonomisystem. Patent- og Varemærkestyrelsen er ikke omfattet af lønsumsloft. 16

17 Bevillingsregnskab ( ) 2014 Regnskab Finanslov Regnskab Difference Budget Mio. kr Nettoudgiftsbevilling Forbrug af reservation Indtægter 150,7 158,8 158,6-0,2 159,8 Udgifter -147,9-158,8-143,9 14,9-159,8 Årets resultat til disponering 2,8 0 14,7 14,7 0 Årets resultat blev et overskud på 14,7 mio. kr., hvilket styrelsen finder tilfredsstillende. Styrelsens indtægter i 2014 blev som forventet ved finanslovens udarbejdelse primo Omkostningerne har været lavere end budgetteret i finansloven. Dette skyldes primært tilbageførsel af hensættelser samt et mindre fald i produktionsomkostninger som følge af løbende effektivitetsforbedringer. Årets resultat anvendes til at opbygge styrelsens egenkapital. Styrelsen befinder sig i en markedssituation med konkurrence. Dermed svinger indtægterne naturligt mellem årene. For at kunne imødegå eventuelle større fremtidige indtægtsfald, som vil kunne påvirke resultat, har styrelsen behov for at opbygge en tilstrækkelig egenkapital. 17

18 4. Bilag Noter Note 1: Andre ordinære driftsomkostninger er faldet med ca. 10 mio. kr. Faldet skyldes ændringer i hensættelser. I 2014 er der netto hensat 9,8 mio. kr. mindre. Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Mio. kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, licenser mv. Kostpris 11,7 0,2 11,9 Primokorrektioner Tilgang 0 0,5 0,5 Afgang Kostpris pr. 31. december ,7 0,7 12,4 Akkumulerede afskrivninger -9,3-0,3-9,6 Akkumulerede nedskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december ,3-0,3-9,6 Regnskabsmæssig værdi 31. december ,4 0,4 2,8 Årets afskrivninger -1,3-0,2-1,5 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger -1,3-0,2-1,5 I alt Mio. kr. Udviklingsprojekter under opførelse Primosaldo pr. 1. januar ,1 Tilgang 0 Nedskrivninger 0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0 Kostpris pr ,1 18

19 Note 3: Materielle anlægsaktiver Mio. kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr Kostpris 8, ,2 6,1 14,5 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang ,4 0,4 Afgang ,2-0,2 Kostpris pr. 31. december , ,2 6,3 14,7 Akkumulerede afskrivninger -7, ,2-4,9-12,3 Akkumulerede nedskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december , ,2-4,9-12,3 Regnskabsmæssig værdi 31. december , ,5 2,5 Årets afskrivninger -0, ,0-1,8 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger -0, ,0-1,8 I alt Mio. kr. Igangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr. 1. januar Tilgang 0 Nedskrivninger 0 Overført til færdiggjorte Udviklingsprojekter 0 Kostpris pr Note 4: Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser består af følgende: a. Hensat til resultatløn 1,6 mio. kr. b. Hensat til reetablering af lejemål 3,1 mio. kr. I alt 4,7 mio. kr. Ad a) Hensættelsen vedrører resultatløn, som er optjent i 2014, men først er kommet til udbetaling i Ad b) Hensættelse til reetablering af lejemål. 19

20 Indtægtsdækket virksomhed Akkumuleret resultat Tabel 15: Akkumuleret resultat Beløb i kr Akkumuleret resultat Årets resultat Regnskabet for indtægtsdækket virksomhed omfatter Erhvervsserviceydelser, der udbydes på kommercielle vilkår efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed. En del af indtægterne til styrelsen kommer via Nordic Patent Institute. Generelt Det fremgår af tabel 15, at styrelsen i perioden har haft overskud på indtægtsdækket virksomhed. Underskuddet i 2014 skyldes ekstraordinær omkostning til dækning af underskud i Nordic Patent Institute. Jf. Finanslov For 2015 forventes igen overskud og denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Det akkumulerede resultat for den viste periode er 4,1 mio. kr Tallet er ikke fuldstændig identisk med Årsrapport 2013, hvilket primært skyldes, at styrelsens udgifter til medfinansieringen af tilskudsfinansierede aktiviteter er flyttet til almindelig virksomhed.

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Indhold. 1 Påtegning... 2

Indhold. 1 Påtegning... 2 Årsrapport 2014 Indhold 1 Påtegning... 2 2 Beretning... 3 2.1 Præsentation af Styrelsen for It og Læring... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 3 2.3 Årets faglige resultater... 3 2.3.1 Øge anvendelsen af it

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10!

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10! Indholdsfortegnelse Side 2! 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4! 2. Beretning... 5! 2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2.

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r April 2006 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler

Læs mere

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt 0 rj 0 - (Ji z T. Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden 4 2.2. Virksomhedens omfang 5 2.3. Årets faglige resultater 5 2.4. Årets økonomiske resultat

Læs mere