Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed PSS"

Transkript

1 Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Aulum Sinding Juni 2015

2 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 3. Bilag 3: Arbejdspladsens adresseliste 4. Bilag 4: Byggepladsindretning 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder 6. Bilag 6: Særligt farligt arbejde 7. Bilag 7: Arbejdsprocesbeskrivelser 8. Bilag 8: Byggepladsens beredskabsplan 9. <Entreprenør> 10. <Entreprenør> 11. <Entreprenør> 12. <Entreprenør> 13. <Entreprenør> 14. <Entreprenør> 15. <Entreprenør> 16. <Entreprenør> 17. <Entreprenør> 18. <Entreprenør> 19. <Entreprenør>

3 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS STØRRE ANLÆG MOTORVEJEN 67 HOLSTEBRO - VEJLE ETAPE 6717 AULUM - HERNING ENTREPRISE AULUM - SINDING ARS Vejdirektoratet Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger Thomas Helsteds Vej Skanderborg EAN Postboks 529 Telefon vejdirektoratet.dk SE

4 2 af 8 1. GENERELT BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION BYGGEPLADSINDRETNING FÆRDSELSOMRÅDER OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER BEREDSKABSPLANER KOORDINERENDE SIKKERHEDSMØDER ARBEJDSULYKKER SÆRLIGE FORHOLD OG FORANSTALTNINGER AJOURFØRING MYNDIGHEDER... 8 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Tidsplan Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Projektets adresseliste Byggepladsindretning Fordeling af ansvar i fællesområder Vurdering af særligt farligt arbejde Arbejdsprocesbeskrivelse / Arbejdspladsvurdering Beredskabsplan

5 3 af 8 1. GENERELT Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet og tager udgangspunkt i: Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Entreprisernes projektmateriale Bygherren er ansvarlig for at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. Bygherren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i plan for sikkerhed og sundhed. <navn på entreprenør> har pligt til for såvel egne arbejder som på eventuelle underentreprenørers og leverandørers vegne at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug for indsættelse i PSS, herunder pligt til at meddele ændringer til koordinator samt til at ajourføre egne bidrag. Entreprenørerne er således ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til plan for sikkerhed og sundhed samt meddele ændringer hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenør, leverandør, underentreprenør mv.) er ansvarlige for, at de beskæftigede på pladsen er instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, og ved hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der gælder for samarbejdet med de andre virksomheder på byggepladsen. Referatet fra de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder indgår som en del af PSS en. Gældende versioner af PSS med tilhørende bilag kan noteres i referatets bilag 5. Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at: Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici. Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer. Supplerende oplysninger Kan være: Hele strækningen er en sideudvidelse, hvilket betyder at der er trafikanter tæt på arbejdsområderne,

6 4 af 8 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN Denne entreprise er en del af Holstebromotorvejen som bliver omkring 40 km lang. Linjeføringen går fra Holstebro N (rute 11) til Sinding nordvest for Herning og videre frem til Snejbjerg, hvor motorvejen kobles sammen med den eksisterende motortrafikvej (rute 15) syd om Herning. Denne del af etapen skal være færdig juni Arbejdet omfatter en sideudvidelse af eksisterende hovedvej. Arbejdet bliver udført i perioden sep juni Følgende entrepriser grænser op til denne entreprise: , og TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 1. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser, samt i hvilke perioder der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenørerne udarbejder detaljerede arbejdsplaner for deres respektive arbejder. Disse planer koordineres mht. særligt farligt arbejde på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne). De detaljerede arbejdsplaner behandles for de næstkommende 4 6 uger. Under aktiviteterne i arbejdsplanen angives, hvilke arbejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som forventes under udførelsen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremgå af arbejdsplanen, om der vil foregå Særligt Farlige Arbejder. Entreprenørerne fremsender oplæg til detailtidsplan senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordinerende sikkerhedsmøde. 4. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive arbejdsgivere (entreprenører, leverandører, underentreprenører mv.), som det fremgår af bilag 2. På de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i bilag 3. Arbejdsmiljøkoordinator for udførelse (AMK-B) ved Vejdirektoratet er Kirsten Kjærsgaard.

7 5 af 8 5. BYGGEPLADSINDRETNING Byggepladsens indretning og indhold fremgår af bilag FÆRDSELSOMRÅDER På byggepladstegningen, bilag 4, findes oplysninger om adgangsveje. Af bilag 5 ses, hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse. På koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for beredskabskøretøjer m.m. 7. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de koordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder. Detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det senest afholdte møde. 8. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Arbejdsmiljøkoordinatoren definerer, hvem der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger. Entreprenørerne er pligtige til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve, samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende sikkerhedsmøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. Uden for fællesområderne er de enkelte entreprenørers arbejdsleder/arbejdsmiljørepræsentant ansvarlig for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne for entreprenørens egne arbejder. 9. SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici, er listet op i bilag 6, (som er en opfølgning på den indledende kortlægning, arbejdsmiljøplanen og liste med særligt farligt arbejde ), der er udarbejdet under projekteringen. Det er de arbejder, som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelser for. De udarbejdede arbejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) med frist som angivet i udbudsmaterialet. Arbejdsprocesbeskrivelserne indsættes i PSS under bilag 7.

8 6 af 8 Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt, at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede. Afgrænsning af særligt farligt arbejde behandles på koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder. Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisninger, der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes under fanebladet for den enkelte entreprenør. Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg revideres listerne i form af tilføjelser, historikken bevares. 10. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag BEREDSKABSPLANER Beredskabsplanen findes under bilag 8. Entreprenørens beredskabsplan skal ophænges synligt på byggepladsen. Alle arbejdsgivere skal være bekendte med planen. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen (AMK-P) har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen, findes under bilag 8. Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under fanebladet for den enkelte entreprenør. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på bilag 4, byggepladsindretning. 12. KOORDINERENDE SIKKERHEDSMØDER På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø/sikkerhed. Der afholdes koordinerende sikkerhedsmøde (eller byggemøde) mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere (entreprenører, underentreprenører, leverandører mv.), der har aktiviteter på byggepladsen i den kommende periode, skal deltage i mødet, når arbejdsmiljøkoordinator indkalder. På entrepriser med 10 eller flere beskæftigede sker koordineringen af sikkerheden på koordinerende sikkerhedsmøder og for entrepriser med færre end 10 ansatte på byggemøderne. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage. Entreprenører/underentreprenører skal følge arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger vedrørende byggepladsens sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder.

9 7 af 8 Opstartsmøder: Opstartsmøde afholdes i forbindelse med det 1. koordinerende sikkerhedsmøde eller byggemøde i henhold til nedenstående punkter. På opstartsmødet skal arbejdsmiljøkoordinator orientere om byggepladsens forhold, herunder om følgende punkter vedrørende: 1. Bygherrens aftaler om fællesområderne (Bilag 5 i PSS) 2. Anvendelsen af planen for sikkerhed og sundhed (PSS) 3. Deltagelse i koordinerende sikkerhedsmøder 4. Deltagelse i sikkerhedsrunderinger 5. Underretning af koordinator ved anvendelse af underentreprenører For nye entreprenører/underentreprenører, som kommer til i byggeforløbet, skal disse ved et møde med koordinator orienteres om byggepladsens forhold i henhold til ovenstående punkter, inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang. Entreprenøren kan efter aftale med arbejdsmiljøkoordinator varetage denne orientering. Afholdelse af løbende orienteringer (opstartsmøder) oplyses på de koordinerende sikkerhedsmøder og føres til referat. Entreprenøren skal sørge for, at egne medarbejdere samt underentreprenører og leverandører, som færdes på byggepladsen, får udleveret A5-folderen Vejledning for et bedre Arbejdsmiljø, hvis AMK-B vælger at benyttet denne folder. Runderinger: Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. dag. Arbejdsmiljøkoordinatoren beslutter, hvilke medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen som skal deltage i runderingerne. Det fremgår af de koordinerende sikkerhedsmødereferater, hvilke medlemmer der skal deltage på den næstkommende rundering. Efterfølgende hver rundering udarbejder entreprenøren et runderingsskema efter principperne for mønsterarbejdsplads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator. 13. ARBEJDSULYKKER Ved arbejdsulykker eller nær ved-ulykker skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. Udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder eller pressechef. Arbejdsmiljøkoordinator skal tilkaldes, såfremt Arbejdstilsynet møder op på byggepladsen for at undersøge ulykken. Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets projektleder. Alle entreprenører/underentreprenører på arbejdspladsen skal registrere og analysere arbejdsulykker og nær ved-ulykker. Derudover skal entreprenører/underentreprenører på sikkerhedskoordineringsmøder, orientere om arbejdsulykker og nær ved-ulykker, der er sket i perioden siden sidste møde.

10 8 af SÆRLIGE FORHOLD OG FORANSTALTNINGER De særligt farlige arbejder er listet op i bilag 6 og specifikke foranstaltninger fremgår af bilag 7 for udførelse og håndtering heraf. 15. AJOURFØRING Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold, herunder PSS med tilhørende bilag, sker på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver ligeledes foretages. Arbejdsmiljøkoordinator er ansvarlig for den løbende ajourføring af PSS. 16. MYNDIGHEDER Ved besøg af, eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres.

11 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS BILAG 1: TIDSPLAN Projekteringsfasen:. Hvornår den enkelte arbejdsgiver/entreprenør har opgaver på byggepladsen. Anlægsentreprenøren vil være på entreprisen fra okt juni Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser og om der er afsat tilstrækkelig tid til dem. Der er afsat 2 år og 10 mdr. Det anses for at være tilstrækkelig til at anlægge sideudvidelsen incl. tilslutningsveje. I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. Liste med særligt farligt arbejde). Der vil foregå arbejde i hele anlægsperioden, som indeholder særlig farligt arbejde herunder f.eks. dybe udgravninger og trafik m.fl. Hvor mange beskæftiget, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver. Antallet af beskæftigede vil variere over hele anlægsperioden. Bemandingen forventes at ligge på mand. Anlægsfasen: Entreprenøren udarbejder en hovedtidsplan og arbejdsplaner, hvor særligt farlige arbejder samt bindinger i udbudsmaterialet er indarbejdet. Entreprenørens arbejdsplan skal gælde for de kommende 4-6 uger og angive fællesområder, særligt farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Arbejdsplanen udarbejdes af entreprenøren og gennemgås på de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder og indgår som en del af PSS. Der kan angives stationeringer så man kan se om der er taget hensyn til andre beskæftigede og arbejder fx epoxyarbejde på broerne. Arbejdsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at vurdere, om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hovedtidsplan indsættes i PSS og arbejdsplaner kan enten indsættes i PSS eller medsendes sikkerhedsmødereferatet. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

12 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS Vejdirektoratet BILAG 2: ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Bygherre Vejdirektoratet Projektleder: John Kjærsgaard AL: Arbejdsleder AMR: Arbejdsmiljørepræsentant AMK-B: Arbejdsmiljøkoordinator Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) Firma: Vejdirektoratet Navn: Kirsten Kjærsgaard Entreprenør 1 Entreprenør 2 Entreprenør 3 Tilsyn Firma: AL: AMR Firma: AL: AMR Firma: AL: AMR Firma: Vejdirektoratet AL: AMR: Underentreprenør 1.1 Underentreprenør 2.1 Underentreprenør 3.1 Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.2 Underentreprenør 2.2 Underentreprenør 3.2 Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.3 Underentreprenør 2.3 Underentreprenør 3.3 Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.4 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.5 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.6 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.7 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.8 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.9 Firma: AL: AMR: Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

13 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS Vejdirektoratet BILAG 3: ARBEJDSPLADSENS ADRESSELISTE Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Bygherre Vejdirektoratet Th. Helsteds vej Skanderborg Projektleder John Kjærsgaard Arbejdsmiljøkoordinator AMK-B Vejdirektoratet Th. Helsteds vej 11 Arbejdsmiljøkoordinator Kirsten Kjærsgaard Tilsyn Vejdirektoratet Th. Helsteds vej Skanderborg Entreprenører Entreprenør 1 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 2 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 3 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Entreprenør 4 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Tilsynsleder Kurt Mikkelsen Fagtilsyn 1 Jimmy B. Hansen Fagtilsyn 2 Forsyningsselskaber El EnergiMidt Tietgensvej Silkeborg Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant 10 KV: Svend Vingtoft ell. Jes Rasmussen 60 KV: Henning Løndal Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

14 2 af 2 Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Gas HMN Naturgas Vognmagervej 14 Arbejdsleder 8800 Viborg Gas Bigadan, Herning Bioenergi A/S Rosmosevej Herning IT/Tele GlobalConnect Hørskætten Taastrup IT/Tele TDC Sletvej Tranbjerg Vand HerningVand Holding A/S Vand Aulum Vandværk a.m.b.a. SpildeVand HerningVand Holding A/S Ålykkevej Herning Rubjergvej Aulum Rubjergvej Aulum Fordeler ledninger: Leif Bro Jensen Distrup.ledninger: Bjarne Jensen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Ole Hald Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Carsten Tækker Hellerup Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Bjarne Lausdal Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Steen Asferg Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Esben Nagskov Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Claus Sørensen Arbejdsmiljørepræsentant

15 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS Vejdirektoratet BILAG 4: BYGGEPLADSINDRETNING Byggepladsindretning / arbejdspladser / arbejdsområder / anstillingspladser Byggepladsindretning, arbejdspladser, arbejdsområder og anstillingspladser rummer alle de eksproprierede, det midlertidigt eksproprierede områder, VD s egne arealer samt lånte og lejede arealer. Projekteringsfasen Eksisterende risici på arealet skal identificeres Ved anstillingspladser vurderes om der er tilstrækkelig plads til: o velfærdsforanstaltninger o mandskabscontainere o affaldscontainere o p-pladser til bygherre, entreprenørens ansatte og maskiner o værksteder o materialedepoter o jorddepoter (rå- og muldjord) o adgangsveje for kørende og gående o ind og udkørsel til anstillingspladser og arbejdsområder o flugt- og redningsveje Ved arbejdsområdet vurderes: o type af aktivitet o pladskrav o adgangsforhold o til- og frakørsel o arbejdsfrie områder Ved transportveje vurderes: o hvordan kommer man fra anstillingspladserne til arbejdsområderne o hvordan kommer man fra et arbejdsområde til et andet o interimsveje o rundt på anstillingspladsen o rundt i arbejdsområdet o adskillelse af gående og kørende trafik Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt plan Arbejdsområder se tegning Anstillingsplads ved Ørrevej. Anstillingsplads se tegning Fællesområde og anstillingsplads til PSS bilag 3, Station: og Fællesområde og anstillingsplads til PSS bilag 3, Station: Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

16 2 af 2 Anlægsfasen Ovenstående informationer fra projekteringsfasen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. I anlægsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise: tilslutning på tegningen til o el o vand o kloak placering af brandudstyr placering af førstehjælpsudstyr oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen og -området, arbejdsstedet med vejnavn og husnummer, bronummer eller andet kendetegn kran, hejs og stilladser angivelse af områder med særligt farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og liste med særligt farligt arbejde adgangsveje fra arbejdspladsen til arbejdsområdet Ligeledes skal der følges op på indretningen løbende i anlægsfasen.

17 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS Vejdirektoratet BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Generelt Udarbejdelse af PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed) ARS / Vejdirektoratet Jan juni 2015 Anmelde bygge-/anlægsplads til Arbejdstilsynet Ajourføring af PSS Retningslinjer for opstart af arbejder der kræver særligt hensyn til arbejdsmiljø herunder særligt farlige arbejder Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning af referat Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevant trafikafviklingsplaner AMK-B Kirsten Kjærsgaard AMK-B Kirsten Kjærsgaard Den enkelte entreprenør <dato> Sep juni 2018 Sep juni 2018 <AMK-B> Sep juni 2018 Den enkelte entreprenør Sep juni 2018 Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted <Entreprenøren> Sep juni 2018 Koordinere arbejdsmiljøarbejdet i bygge-/anlægspladsens fællesområder Gennemføre arbejdspladsrunderinger før hvert arbejdsmiljømøde Arbejdsområde AMK-B Kirsten Kjærsgaard AMK-B Kirsten Kjærsgaard Sep juni 2018 Sep juni 2018 Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm- /boltpistol udføres jf. gældende regler Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af byggepladsen Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger mod trafik i arbejdsområder Byggepladsindretning/ arbejdsplads/ anstillingsplads <Entreprenøren> Sep juni 2018 <Entreprenøren> Sep juni 2018 <Entreprenøren> Sep juni 2018 <Entreprenøren> Sep juni 2018 Mandskabsvogne placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsindretningen, bilag 4 Materielcontainere placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsindretningen, bilag 4 Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser. Etablere, vedligeholde og fjerne installationer i skurby og i arbejdsområdet; El, vand, kloak, varme <Den enkelte entreprenør> <Den enkelte entreprenør> <Den enkelte entreprenør> Sep juni 2018 Sep juni 2018 Sep juni 2018 <Entreprenøren> Sep juni 2018 Ophængning eller nedgravning af el-kabler og el-ledninger. <Entreprenøren> Sep juni 2018 Kontrol af midlertidige el-installationer min. hver 3. mdr. af en autoriseret el-installatør jf. stærkstrømsbekendtgørelsen. <Entreprenøren> Sep juni 2018 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

18 2 af 3 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Rækværk mv. Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker hvor der arbejdes i højden > 2 m <Entreprenøren> Sep juni 2018 Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vej afspærringer <Entreprenøren> Sep juni 2018 Afdækning af brønde, huller og udsparinger <Entreprenøren> Sep juni 2018 Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles stillads <Entreprenøren> Sep juni 2018 Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles kran <Entreprenøren> Sep juni 2018 Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et arbejdsområde forlades. Adgangs- og flugtveje <Alle > Sep juni 2018 Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles <Entreprenøren> adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding så Sep juni 2018 de ikke opblødes af vejrliget. Vanding af køreveje efter behov <Entreprenøren> Sep juni 2018 Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede <Alle> Sep juni 2018 Gangbroer over egne render/udgravninger <Entreprenøren> Sep juni 2018 Etablering og vedligehold af trapper og ramper <Entreprenøren> Sep juni 2018 Renholdelse af offentlige veje <Entreprenøren> Sep juni 2018 Vinterforanstaltninger Etablere orienteringsbelysning (min 25 lux) <Entreprenøren> Sep juni 2018 Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje <Entreprenøren> Sep juni 2018 Oprydning, rengøring og affaldsordning Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til anden entreprenør Affaldshåndtering Førstehjælpekasse, øjenskyl, ildslukker <Den enkelte entreprenør> <Den enkelte entreprenør> Sep juni 2018 Sep juni 2018 Førstehjælpekasse, Øjenskyl mv. <Entreprenøren> Sep juni 2018

19 3 af 3 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Ildslukker forefindes <Entreprenøren> Sep juni 2018 Entreprenøren = Den entreprenør, som har kontrakten på entreprisen.

20 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS/VD BILAG 6: SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Indhold af hovedposter: (Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt), indføringsrør, vendepladser m.m. Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder. Vejudstyr: Afmærkningsmaterialer (skilte, portaler og kantpæle), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), støjskærme, hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning, udstyr til sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke), kørebaneafmærkning (afstribning), belysningsmaterialer, signalanlæg, variable tavler, diverse vejudstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). Bro- og Betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger), andre broarbejder. Driftsarbejder: Diverse bro- og betonarbejder, andre drifts- og vedligeholdelsesarbejder. Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje priser. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

21 2 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Gældende for alle hovedposter Arbejde ved eller på trafikerede arealer, herunder: Opstilling af trafikværn og afmærkningsmateriel Fjernelse af trafikværn og afmærkningsmateriel Adgangsveje til arbejdsområder Adgangsveje til arbejdsplads Krydsning af eksist. veje Overholdelse af sikkerhedsafstande Afmærkningsplan Udgravninger Krydsning af eksist. veje Påkørsel Ved planlægning og udførelse af disse arbejder skal der i særlig grad være opmærksomhed på adgangsforholdene til arbejdsområderne, samt afstandskrav i forbindelse med etablering af afspærring. Der henvises til: Håndbog - Afmærkning af vejarbejde m.m. Vejdirektoratet Vejregelrådet samt til tegninger Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I og følge Håndbog - Afmærkning af vejarbejder m.m. samt Lommebog for afmærkning af vejarbejde m.m. D.5.3 Advarselsklæder Indledende arbejder Rydning af træer. Risiko for, at træer vælter ned over personer og veje i drift samt risiko for fald fra høje træer. Flere steder på strækningen Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for arbejder med fældning af træer, herunder beskrivelse af afskærmning mod trafik, personlige hjælpemidler og uddannelse. Vejledning om fældning- og skovningsarbejde med håndbårne motorkædesave og andet håndværktøj. D.2.8 Fældnings- og skovarbejde B Arbejde med motorkædesave Nedrivning af eksisterende brofundamenter, brosøjler, brodæk. Risiko for kollaps, nedstyrtning og at blive begravet. Udsættelse for støv/aerosoler, støj og Bro nr Bro nr Bro nr Entreprenøren udarbejder en specifik APV/ procedure for arbejdet, herunder afspærring af arbejdsområdet for andre personer.

22 3 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse vibrationer ved nedbrydning af Bro nr betonkonstruktioner, evt. ved brug af højtryksspuling. Risiko for vibreringsskader ved nedbrydning Risiko for fald fra højde Risiko for at drukne Risiko for at blive begravet Risiko for påkørsel Henvisning om forslag til udførelsesmetode Ved arbejde med højtryksspuler over 800 bar må højtryksanlægget ikke anvendes håndholdt pga. strålens tilbageslagsvirkning. Ved tryk over 25 bar skal der være skridsikkert fodfæste, og hvis der arbejdes mere end ½ time, skal der anvendes skulderbøjle el. lign., som kan aflaste hændernes greb om strålerøret. Entreprenøren udarbejder en specifik APV/ procedure for nedrivningsarbejdet, herunder opsætning af robust og tæt skærm mod kørende trafik, rækkefølge for nedrivning, interimsafstivning samt brug af maskiner og værktøjer. C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materiale D.2.20 Brug af vandtryk for rengøring, afrensning, skæring mv. D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde D.2.15 Nedrivning D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer D.6.7, Helkropsvibrationer, april 2006 D.2.13, januar 2005 Gravearbejde AT intern instruks IN-2-1, juli 2014, Sikring mod nedstyrtning ved bygge- og anlægsarbejde ( 37), herunder ved opstilling og nedtagning af stilladser At-folder: Sikkerhed ved nedrivning

23 4 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Nedbrydning ved vandblæsning Høreskade, indånding af støv/partikler Bro nr og -skæring Bro nr Bro nr Bro nr Fjernelse af brorækværk og Der er risiko for nedstyrtning ved Bro nr autoværn med maling arbejde langs kanten på dæk samt Bro nr indeholdende bly og/eller PCB. risiko for indånding af bly- og PCBholdigt Bro nr støv ved nedtagning af Bro nr rækværk og autoværn. PCB er kræftfremkaldende og kan afhængig af type påvirke lever, immunforsvar og nervesystem samt være hormonforstyrrende. PCB optages både gennemhud og ved indånding. Bly påvirker nervesystemet, nyrer og forplantningsevnen og visse former for bly kan være kræftfremkaldende. Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. D.6.1 Støj Branchevejledning, BAR-B&A: Støj og hånd/arm-vibrationer. Håndværktøj og maskiner Entreprenøren udarbejder en APV/Procedure både for sikring mod nedstyrtning ved brug af faldsikring samtidig med, at arbejdet udføres, og for fjernelse af rækværk, så udsættelse for pcb- og blyholdigt støv undgås, herunder etablering af sug på værktøj, personlige værnemidler og anvendelse af åndedrætsværn i forhold til arbejdsmetode, beskyttelsesdragt og handsker samt særlige velfærdsfaciliteter med adskilt snavset arbejdstøj og rent tøj. Rækværk og autoværn skal klippes ned frem for at bruge skærende værktøj, hvor der er risiko for opvarmning af PCB Fald fra højden på byggepladser C.0.8 Metallisk bly og blyforbindelser Branchevejledning om Håndtering og fjernelse af PCB-holdige byggematerialer. BAR B&A. Se rapport for undersøgelse for PCB og bly i bygværker. At-vejl.: D.2.1 Sandblæsning, marts 2000 At-vejl.: C.0.16 Arbejde med asfaltmaterialer, juli 2005 Lovpligtig uddannelse/instruktion Anbefaling: Maling på kantbjælker indeholder

24 5 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Fjernelse af fuger indeholdende PCB er kræftfremkaldende og kan Bro nr PCB. afhængig af type påvirke lever, Bro nr immunforsvar og nervesystem samt Bro nr være hormonforstyrrende. PCB Bro nr optages både gennemhud og ved indånding. Henvisning om forslag til udførelsesmetode store mængder zink. Kantbjælker skæres af, evt. i mindre stykker, og transporteres til deponi/bortskaffelse. I øvrigt henvises til Rambøll-rapport Miljøundersøgelse, Syv stk. bygværker nord for Herning Rute 18, november Entreprenøren udarbejder en APV/Procedure for fjernelse af fuger med indhold af PCB, herunder etablering af sug på værktøj, personlige værnemidler og anvendelse af åndedrætsværn i forhold til arbejdsmetode, beskyttelsesdragt og handsker samt særlige velfærdsfaciliteter med adskilt snavset arbejdstøj og rent tøj. Proceduren skal desuden indeholde en beskrivelse af afdækning af stillads, opsamling og bortskaffelse af fugen, så forurening af omgivelserne undgås. Arbejdsstedet skal afgrænses, og der skiltes med PCB-arbejde, så uvedkommende ikke udsættes for forurening. Hvis der anvendes mekanisk/elektrisk værktøj til at skære fugen ud eller efterfølgende slibning, skal værktøjet forsynes med sug, og der skal anvendes filtrerende åndedrætsværn med A2/P3 filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Branchevejledning om Håndtering og fjernelse af PCB-holdige byggematerialer. BAR B&A. At-vejl.: D.2.1 Sandblæsning, marts 2000 At-vejl.: C.0.16 Arbejde med asfaltmaterialer, juli 2005 Lovpligtig uddannelse/instruktion

25 6 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Arbejde i højden ved montering Risiko for nedstyrtning ved opsætning Bro nr af interimsafstivning for og nedtagning af interimsafstivning og Bro nr stabilisering af broer arbejde langs kanten på dæk Bro nr Bro nr Arbejde i eller fjernelse af At blive kvalt, at blive begravet og at eksisterende regn- og styrte ned. spildevandsledninger, brønde Risiko for at medarbejder udsættes for samt anlæg kemiske eller biologiske stoffer. Risiko for at arbejde under særligt uhygiejniske forhold. Risiko for Weills sygdom, Leptospira, som er en risiko ved arbejde med vand/spildevand hvor mus og rotter via urin kan have inficeret vandet med sygdomsbakterier (Kan ikke forbehandles). Henvisning om forslag til udførelsesmetode I øvrigt henvises til Rambøll-rapport Miljøundersøgelse, Syv stk. bygværker nord for Herning Rute 18, november Planlægning og sikring mod nedstyrtning ved opsætning af stillads og wire til faldsikring el. lign Fald fra højden på byggepladser D.2.14 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand. Arbejde hvor der er risiko for direkte berøring med spildevand: Arbejdet skal tilrettelægges således, at direkte kontakt med spildevand undgås. Det skal sikres, at der er en god udluftning af ledninger og brønde i den del af systemet som arbejdet vedrører. Der skal ske en forsvarlig afpropning og overpumpning ved udførelse af arbejder i tilknytning til eksisterende ledninger. Der skal anvendes fornødne personlige værnemidler. Der skal anvendes beskyttelseshandsker og hvor det måtte være påkrævet åndedrætsværn og øjenbeskyttelse. Der skal være god hygiejne i forbindelse med arbejdet. Der skal altid vaskes hænder efter eventuel berøring med spildevand samt altid i forbindelse med pauser, toiletbesøg, fyraften og andre arbejdsophør. Ved mistanke om Weills Sygdom søg da straks læge.

26 7 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Arbejde med fjernelse af isolering - nedrivningsejendomme Risiko for indånding af isoleringsfibre Se Bek. Nr. 344 om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre. Branchevejledning, BAR-B&A Arbejde med isoleringsmaterialer Opbrydning af eksisterende vej/eksisterende asfalt Forgiftning / kræftfremkaldende stoffer f.eks. forurenet jord, tungmetaller At-Vejledning: C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer D.2.23 Arbejde I forurenet jord Fræsning/skæring af asfalt Støv, støj og vibrationer Flere steder på strækningen D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer Branchevejledning: Støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner Dybe udgravninger At blive kvalt, at blive begravet og at styrte ned Hele strækningen Afstivning af byggegrube, opstilling af rækværk, flugtveje fra udgravning etableres. Det skal sikres, at arbejdsområdet er så stort, at kanten af byggegruben kan friholdes for materialer, værktøj, store sten og trafik i mindst 1 meters afstand. Grundvandsforholdene og behov for grundvandssænkning skal vurderes i forhold til at sikre byggegruben mod indtrængen af vand. Entreprenøren udarbejder specifik APV for arbejdets udførelse, herunder en beskrivelse af adgangsforhold og brug af tekniske hjælpemidler, afstivning af byggegrube,

27 8 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode flugtveje og afskærmning af trafik. D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Let forurenet rabatjord Løfte- og kranarbejde Nedbrydning i nærheden af gasdistributionsledning og andre serviceledninger Montering og demontering af tunge elementer Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Hele strækningen D.2.23, Arbejde i forurenet jord. BAR B&A Arbejde i forurenet jord. Tab af emner eller drejning ind i andre Bro nr bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Bro nr B Krancertifikat om Kranførercertifikat. Bro nr At-meddelelse: Bro nr Anhugningsgrej Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber At-anvisning nr om Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber. Personer må ikke opholde sig under emner, der bliver løftet. Opmærksomhed på sikkerhedszone Bro nr Pas på gasledningerne, 8. udgave 2013 Andre serviceledninger: spildevand og dræn. Verifikation af placering hentes i LER. Risiko for skader som følge af løft, Bro nr Arbejde som omfatter tunge løft og arbejde træk og skub Bro nr med løftegrej: Risiko for tab af elementer Bro nr Ophold i ledningszone/udgravning er ikke tilladt Bro nr når der pågår tunge løft til og fra udgravningen. Alt løftegrej og hjælpemidler (kroge, stropper, åg, kæder) skal være forsvarligt

28 9 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Jord-, afvandings- og Dybe udgravninger d> 1,7 m. At blive kvalt, at blive begravet og at Hele strækningen grusarbejder styrte ned Henvisning om forslag til udførelsesmetode dimensionerede. Løftemaskinel skal have tilstrækkelig kapacitet og understøtning. At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub. At-anvisning nr om Anhugning Afstivning af byggegrube, opstilling af rækværk, flugtveje fra udgravning etableres. Det skal sikres, at arbejdsområdet er så stort, at kanten af byggegruben kan friholdes for materialer, værktøj, store sten og trafik i mindst 1 meters afstand. Grundvandsforholdene og behov for grundvandssænkning skal vurderes i forhold til at sikre byggegruben mod indtrængen af vand. Entreprenøren udarbejder specifik APV for arbejdets udførelse, herunder en beskrivelse af adgangsforhold og brug af tekniske hjælpemidler, afstivning af byggegrube, flugtveje og afskærmning af trafik. D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Anvend gravekasser og/eller andet godkendt afstivning. Hvis pladsen tillader det, udfør

29 10 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode udgravning med tilpas flade skråningsanlæg. Udgravning med spunsvægge/gravekasse/afstivn ing. Arbejde under snævre pladsforhold Risiko for at blive begravet, klemt eller synke ned Bro nr Bro nr Bro nr Bro nr D.2.13 Gravearbejde Anvend gravekasser og/eller andet godkendt afstivning. Hvis pladsen tillader det, udfør udgravning med tilpas flade skråningsanlæg. Interimsafstivninger samt ramning af spunsvægge Risiko for at blive begravet Risiko for påkørsel ifm. etablering af interimsvægge Risiko for at rambuk vælter Bro nr Bro nr Bro nr Bro nr At-vejl. D.2.15 Nedrivning, februar 2005 BAR-BA: Nedrivere, BAR-BA: Faktablad om nedrivning, Forurenet rabatjord (fx rabatjord, jord i regnvandsbassiner) Risiko for at blive udsat for kemiske eller biologiske stoffer Bro nr Bro nr Bro nr At-vejl.: D.2.23 Arbejde i forurenet jord, oktober 2008 BAR-BA: Arbejde i forurenet jord Bro nr Se Ejlskov rapport om rabatjordsundersøgelse (entreprise ) Arbejde under grundvandsspejl samt artetisk vand Blødbundsudskiftning Risiko for drukning D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Der er risiko for at maskiner synker i Dele af strækningen Entreprenøren udarbejder specifik APV/ og vælter samt risiko for at synke i. procedure for blødbundsarbejde, herunder brug af maskiner og værktøjer. D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport. Se SAB - Jordarbejder, afsnit 3

30 11 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Udgravning med stabilitets- problemer Der er risiko for at maskiner synker i og vælter samt risiko for at synke i. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Dele af strækningen Henvisning om forslag til udførelsesmetode Entreprenøren udarbejder specifik APV/ procedure for blødbundsarbejde, herunder brug af maskiner og værktøjer. D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Se SAB - Jordarbejder, afsnit 3 Kalk-og cementstabilisering Ætsning af luftveje, øjn og hud Dele af strækningen Vejdirektoratets sikkerhedsvejledning for Let forurenet rabatjord Komprimering af materialer, pæleramning og nedvibrering af spuns Forurenet jord Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Hele strækningen kalkstabilisering D.2.23 Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Støj og vibrationspåvirkning Store deles af strækningen Se rapport for forureningsundersøgelse. D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer Branchevejledning: Støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner Isotopmåling med troxler Udsættelse for radioaktiv stråling Hele strækningen Se SIS, Sundhedsstyrelsens vejledning Tilslutning af ledninger i eksisterende spildevandsbrønde Arbejde ved/i regnvandsbassiner. At blive kvalt At arbejde under uhygiejniske forhold Risiko for drukning. Ved eksisterende regnvandsbassiner risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Flere steder på strækningen Regnvandsbassiner Vejledning om brugen af mobile apparater indeholdende radioaktive kilder skal følges. At-vejledning D.7.3 Ioniserende stråling D.2.14 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Der skal udvises agtpågivenhed ved arbejdets udførelse, når man færdes på regnvandsbassinernes skråninger. Hvis regnvandsbassinerne er vandfyldte må man ikke udføre arbejde nær kanten alene.

31 12 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Arbejde i eller fjernelse af At blive kvalt, at blive begavet og at Flere steder på eksisterende regnvands- og styrte ned. strækningen spildevandsledninger samt At blive påvirket af sundhedsskadelige brønde stoffer: Asbest, PCB, bly m.fl. Høreskader, indånding af støv og vibrationer. Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Risiko for arbejde under særligt uhygiejniske forhold. Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.2.23 Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. D.2.14 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand D.2.13 Gravearbejde D.2.15 Nedrivning D.6.1 Støj D.6.2 Hånd-arm vibrationer D.6.7 Helkropsvibrationer Branchevejledning om PCB. Branchevejledning om asbest. Branchevejledning om støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner Arbejde hvor der er risiko for direkte berøring med spildevand: Arbejdet skal tilrettelægges således, at direkte kontakt med spildevand undgås. Der skal sikres, at der er god udluftning af ledninger og brønde i den del af afløbssystemet, som arbejdet berører. Der skal ske forsvarlig afpropning og overpumpning ved udførelse af arbejder i tilknytning til eksisterende ledninger. Der skal anvendes fornødne personlige værnemidler. Der skal altid anvendes beskyttelseshandsker og hvor det måtte være påkrævet åndedrætsværn og øjenbeskyttelse. Der skal være god hygiejne i forbindelse med arbejdet. Der vaskes altid hænder efter eventuel berøring med spildevand samt altid i

32 13 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode forbindelse med pauser, toiletbesøg, fyraften og andre arbejdsophør. Ved mistanke om Weils sygdom søg da straks læge. Arbejde tæt på El-ledninger (10 KV eller derover) i jorden eller luften Der er risiko for at ramme spændingsførende ledning med risiko for el-chok og dødelig udgang. Flere steder på hele strækningen Entreprenøren udarbejder en specifik APV/arbejdsprocedure for arbejder i nærheden af højspændingsledninger i jord, herunder en beskrivelse af ledningsejerens sikkerhedsanvisning og sikkerhedsafstand. Dansk Energis pjece: "Pas på ledninger og livet" Afsnit 5A i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 704. Branchevejledning: Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet. Henvisning til Ledningsejerregisteret (LER) og Ledningsprotokol. Arbejde tæt på gasledning Risiko for gasudslip, eksplosion, brand?? Entreprenøren udarbejder en specifik APV/arbejdsprocedure for arbejder i nærheden af gasforsyningsledningerne, herunder beskrivelse af ledningsejerens sikkerhedsanvisning og afstand. Branchevejledning: Teknisk forskrift " Pas på gasledningerne". Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet. BAR B&A. Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger Pas på gasledningerne. Branchevejledning: Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet. Insitu-beton (Basiscement) Risiko for at medarbejder kommer i Enkelte steder på

33 14 af 26 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse kontakt med biologiske og kemiske strækningen stoffer. Kemiske stoffer i laboratoriet Risiko for at medarbejder udsættes for Muligvis (afhænger af kemiske stoffer ved anvendelse af SEvæske entreprenøren) Henvisning om forslag til udførelsesmetode C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Strømpeforing af eksisterende Der er afhængig af metode til Sandsynligvis ikke Entreprenøren udarbejder en specifik regnvands- eller spildevandsledninger udførelse af strømpeforing risiko for at komme i kontakt med kunstharpiks med risiko for kraftig hudpåvirkning, eksem eller udsættelse for styrendampe og opløsningsmidler. Afhængig af valgt afhærdningsmetode er der risiko for kontakt med damp og hermed risiko for skoldning. APV/procedure for anvendt strømpeforingsmetode, hvor den anvendte metode vurderes ud fra de sundhedspåvirkninger metoden påfører de udførende. Anvendelse af personlige værnemidler, afskærmning af arbejdsområdet, personlig hygiejne, velfærdsfaciliteter og affaldshåndtering beskrives. C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materialer Løfte- og kranarbejde Tab af emner eller drejning ind i andre Hele strækningen Entreprenøren udarbejder en specifik bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Tab af emner over vej eller arbejdsområde. Klemningsfare. APV/procedure, der beskriver, hvordan emnerne håndteres og sikres mod kæntring samt mod fald ind over vej og arbejdsområde. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. Emnerne skal sikres mod at vride/kæntre. Hjelmpåbud. B Krancertifikat om Kranførercertifikat. At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201 Jord- og belægning Øst Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 06.12.2012 11/06425-8 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON December 2013 13/13436 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS MINDRE ANLÆG STRÆKNING RUTE 25 ENTREPRISE MVTSYD2 A 02.12.2013 Jens Schmidt

Læs mere

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H11.07.20 Jord- og belægningsarbejder H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej Juli 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juni

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS VMT14-2 Jord- og belægningsarbejder Ombygning til vindmølletransporter Østjylland April 2015 H06023 H60 TSA 51 / Randersvej H06025 H60 TSA 57 / H600338 Vestvejen H06102

Læs mere

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec. 2013

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets adresseliste 3. Bilag 3: Byggepladstegning 4. Bilag 4: Tidsplan 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200 Jord og Belægning 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning *Indhold af hovedposter: 2/12 (Forklaring til hovedposter i efterfølgende skema). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

ENTREPRISE H417.02.20

ENTREPRISE H417.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H417.02.20 Jord- og belægningsarbejde H417 Viborgvej - Møgelvangvej H417.02 Krydsombygning ved Møgelvangvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.201 Jord og belægning Nord Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup marts 2013 129.00 OF af sti i Dyrehaven 129.50 OF af faunapassage i Dyrehaven 132.00 OF

Læs mere

Entreprise H416.02.20

Entreprise H416.02.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H416.02.20 Jord- og belægningsarbejde H416 Randers - Viborg >>> H416.02 Cykelsti mellem Viborg og Foulum April 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise h415.05.20

Entreprise h415.05.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise h415.05.20 Jord-, belægningsarbejder og stibro Randers Grenå >>> Cykelsti Auning Gl. Estrup september 2013 H415.08 Stikrydsning ved Kobrovej, Grenå 0. Fælles

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS CP12S-185 SØNDERLANDEVEJ Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej,

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H337.02.20 Jord- og belægningsarbejder H337 Grindsted-Korskro >>> H337.02 Cykelsti ved Årre Juni 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS H337 KORSKRO - GRINDSTED

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2013 A018978_PSS

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

ENTREPRISE H370.02.20

ENTREPRISE H370.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.02.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.02 Rampekryds ved Vardevej MARTS 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-096-200 ETAPE Udarbejdet TNJ Kontrol HBAP Godkendelse AEN/HLJ Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke HN-22 Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Bro 13-0-027.00

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110 Broer Kejlstrupvej Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. januar 2012 6620_110_PSS NRK info@ipp-kiel.de

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Entreprise H126.04.20

Entreprise H126.04.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H126.04.20 Jord- og belægningsarbejde Næstved - Slagelse >>> Cykelstier syd for Fuglebjerg juli 2013 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Beskrivelse af entreprisen...

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. september 2012 12/04297-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer:

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer: Arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse (AOS) BIOFOS ønsker at opretholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For at sikre dette skal der før en arbejdsopgave påbegyndes udarbejdes et AOS-skema.

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Områdefornyelse Skærbæk

Områdefornyelse Skærbæk Områdefornyelse Skærbæk ) Anlægsentreprisen 01. september 2016 Udkast 01.09.2016 Carsten Kabel (CTK) Johansson og Kalstrup P/S Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger MOVE arkitektur I/S Landskabsarkitekt

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6714.200 Vej- og broarbejder Holstebromotorvejen Holstebro N- Aulum Nordre Ringvej Februar 2016 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 2.

Læs mere

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.09.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

VVS- og blikkenslager brancheundervisningsnotat

VVS- og blikkenslager brancheundervisningsnotat VVS- og blikkenslager brancheundervisningsnotat 19. september 2014 Indledning Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende.

Læs mere

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

ENTREPRISE H206.11.20

ENTREPRISE H206.11.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H206.11.20 Jord- og belægningsarbejde H206 Svendborg - Spodsbjerg >>> H206.11 Trafiksanering i Lundby FEBRUAR 2012 SIDE 2 af 5 Indholdsfortegnelse: 0. Generelt...

Læs mere

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne BYG-AV og BYG-BTV Entreprise BYG-BTV-VSTD og OD Arbejdsmiljø: Indledende

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H428.02.20 Jord- og belægningsarbejde Strækningsombygning i Brovst JUNI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 12/12841 Anders Christian Nielsen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT 12/2015 Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT Indhold INDHOLD 5 INDLEDNING 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...6 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...7

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H403.08.20 Jord- og belægningsarbejder H403 Aarhus - Silkeborg >>> Cykelsti Mollerup - Linå FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H331.03 Jord- og belægningsarbejder H331 Ribe - Tønder >>> H331.03 Cykelforbedringer ved Sæd Rundkørsel Marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ENTREPRISE H070.17.45

ENTREPRISE H070.17.45 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H070.17.45 Etablering af støjskærm Støjskærm Viborgvej syd, Randers S MAJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.05.14 13/12901-3 MSK msk@vd.dk 7244

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

ENTREPRISE Broer Nord - Vest PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012

ENTREPRISE Broer Nord - Vest PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.112 Broer Nord - Vest 6620 Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012 Bro 66-123.00, UF af Gjernstien Bro 66-123.50, OF af K-vej, Århusvej Bro 66-131.50,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 20 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN... 3 3. TIDSPLAN... 4 4. ARBEJDSPLADSENS

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke VIW-23

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke VIW-23 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-200 ETAPE Udarbejdet TNJ Kontrol ALAL Godkendelse AEN/HLJ Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Bro 03-0-110.00

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.203 Jord og belægning NV Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.03.2013 11/01946-26 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 Paradigme:

Læs mere

TOTALENTREPRISE 50610.001

TOTALENTREPRISE 50610.001 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE 50610.001 Jord-, Bro- og belægningsarbejder 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST 50610 NYKØBING

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.660 Udstyr på rasteplads og samkørselspladser Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08.05.14 71852-12-009

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel Sikker BETONpumpning Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG

HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG APRIL 2016 Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg 1. udgave, 1. oplag 2016 2016 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Redaktionen afsluttet april 2016 Varenummer:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H439.05.20 Jord- og belægningsarbejde H439 Herning - Viborg >>> H439.05.20 Cykelsti ved Karup August 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6780.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N April 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation...

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H407.05.10 Totalentreprise H407 Aarhus - Viborg >>> H407.05 Cykelsti ved Tange Sø FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

s. 765 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder

s. 765 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder Af arkitekt MAA, merkonom, byggeøkonom og Lead Assessor Chr. Bolding, Carl Bro A/S Reglerne i forbindelse med arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby PSS - plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE 6620.752 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Låsby DECEMBER 2013 Rundkørsel Funder Kirkevej Rundkørsel Nordre Højmarksvej Rundkørsel Sejling Hedevej Rundkørsel

Læs mere

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev.

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_CONAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» «VEDR» Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 info@herningvand.dk www.herningvand.dk 30. november 2015 Kære beboer på Friskolevej,

Læs mere

Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune

Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune - 1 - Denne forskrift fastsætter regler for støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde og nedrivningsarbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR GROBSHULEVEJ ODDER OMFARTSVEJ

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR GROBSHULEVEJ ODDER OMFARTSVEJ ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR GROBSHULEVEJ ODDER OMFARTSVEJ 11.11.2013 Rev. nr. Udarbejdet KS/Godkendt Grobshulevej, Odder AMK-P KISI, COWI A/S FPL PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION

Læs mere