Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA Marts 2014 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

3 Forord KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blev etableret den 1. juli Instituttet er etableret ved en sammenlægning af Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). Nærværende årsrapport for 2013 aflægges for CVR-nummer Jan Rose Skaksen, direktør Marts 2014

4 Indhold 1 Påtegning Beretning Præsentation af KORA Virksomhedens omfang Generel vurdering af de overordnede faglige resultater Generel vurdering af årets økonomiske resultat Gennemgang af opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Målrapportering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år Regnskab En beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag Noter Bilag 1: Målrapportering 1. del: Skriftlig uddybning Bilag 2: Målrapportering 2. del: Uddybende analyse og vurdering af Mål 1 Fusion Bilag 3: Målrapportering 2. del: Uddybende analyse og vurdering af Mål 2 Udvalgte indsatsområder... 27

5 1 Påtegning Årsrapporten omfatter hovedkonto på finansloven, som KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, CVR-nummer , er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i år s- rapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aft a- ler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. På bestyrelsens vegne København, den 5/ Nina Smith, bestyrelsesformand Jan Rose Skaksen, direktør Sophus Garfiel, departementschef, Økonomiog Indenrigsministeriet 5

6 2 Beretning 2.1 Præsentation af KORA KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, er oprettet ved lov nr. 549 af 18. juni 2012: Lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner. KORA er et statsligt institut under Økonomi- og Indenrigsministeriet med egen bestyrelse bestående af en formand og ni medlemmer. KORAs mission er bestemt i loven, hvoraf det blandt andet fremgår, at: 4. KORA skal fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. 5. KORA er et uafhængig institut, der skal værne om videnskabsetikken. For at udføre missionen skal KORA beskæftige sig med de problemstillinger, der er relevante for leverandørerne af sundheds- og velfærdsydelser. KORAs arbejde skal være relevant, aktuelt og anvendeligt for kommunerne, regionerne og staten. KORAs vision er at blive den førende institution i Danmark med hensyn til analyse og anvendelsesorienteret forskning om kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs analyser og forskning skal med udgangspunkt i KORAs årlige arbejdsprogram baseres på: samfundsøkonomisk overblik uafhængighed og forskningsetik sektorkendskab og praksisnærhed kvalitet stort databeredskab stor ekspertise i både kvantitative og kvalitative analyser tværfaglighed anvendelighed. KORA skal have et dynamisk fokus, som løbende skal tilpasses de udfordringer, der opstår på velfærds- og sundhedsområdet. KORA skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke samt formidle result a- terne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private intere s- senter og offentligheden i øvrigt. Instituttet offentliggør alle analyser og forskningsresultater. 6

7 2.2 Virksomhedens omfang KORA havde i 2013 en omsætning på 77,8 mio. kr. Heraf udgjorde Finanslovsbevillingen 35,2 mio, mens 42,6 mio. kr. var eksterne indtægter i form af IDV-aktiviteter, forskningsrådsbevillinger og fondsbevillinger. Finanslovsbevillingen er i løbet af året nedskrevet fra 35,4 mio. kr. til 35,2 mio. kr. som følge af den i juni 2013 udmeldte dispositionsbegrænsning på lønsum samt 7. fase af statens indkøbsprogram. Tabel 1. KORAs samlede aktivitet (Mio. kr.) Indtægter -42,6 Løn 61,4 Øvrige udgifter 33,3 Nettoudgifter 52,1 Bevilling -35,2 Resultat 16,9 KORA fik adgang til at anvende op mod 17,0 mio. kr. af egenkapitalen til udgifter relateret til fusionen af KORA, der blev etableret i 2012 af DSI, AKF og KREVI. Årets resultat blev et underskud på 16,9 mio. kr. 2.3 Generel vurdering af de overordnede faglige resultater I 2013 er der publiceret 64 rapporter, 23 notater, 40 artikler i internationale fagtidsskrifter, 3 bøger og 11 bogbidrag, 15 artikler i danske fagtidsskrifter og 12 avisartikler, 10 konferenceindlæg, 2 arbejdspapirer og 2 ph.d.-afhandlinger. Der er stor variation i de faglige tilgangsvinkler, ligesom der er stor variation over de sektorområder, som analyserne beskæftiger sig med. For så vidt angår rapporterne er der således 25, der beskæftiger sig med sundhedsområdet; 9 der beskæftiger sig med arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet; 8, der beskæftiger sig med børn og unge-området; 10, der beskæftiger sig med socialområdet; og 12, der beskæftiger sig med økonomi og administration. I KORAs strategi, der blev vedtaget af bestyrelsen d. 2. maj 2013, opereres der med en vision for de første tre år, samt en vision for perioden frem til I løbet af de første tre år skal KORA 6. anses som en leverandør til den offentlige sektor af analyser og forskning inden for sundheds- og velfærdsområderne, som ikke kan undværes, 7. være kendt og anerkendt for høj kvalitet og et stort sektorkendskab inden for sundheds- og velfærdsområderne, 8. være kendt og anerkendt for at gøre en særlig indsats for formidling og implementering af de bedste løsninger til sikring af kvalitet og effektivitet i regioners og kommuners serviceudbud. I løbet af det første år er vurderingen, at visionen om at være kendt og anerkendt for høj kvalitet og et stort sektorkendskab inden for sundheds- og velfærdsområderne (vision 2) stort set allerede er nået. KORA er således blevet kendt blandt ledere og beslutningstagere i den offentlige sektor, og det er anerkendt, at KORA leverer anvendelsesorienterede analy- 7

8 ser af høj kvalitet, som bl.a. bygger på et stort sektorkendskab. KORA er godt på vej til også at realisere visionen om at være en leverandør af analyse og forskning, der ikke kan undværes (vision 1). Ligeledes arbejder KORA de kommende år videre på at realisere vision nummer 3. Et eksempel på en analyse, der har været med til at sætte KORA på landkortet i 2013, er rapporten Kommunale serviceniveauer og produktivitet, som KORA lavede for Produktivitetskommissionen. I analysen benchmarkes kommuners produktivitet på en ny måde, der reelt forsøger at adskille serviceniveau og omkostninger, og som tager hensyn til kommuners forskellige grundvilkår og prioriteringer. Et andet eksempel på en markant udgivelse fra 2013 er rapporten Ledelse af brugerinddragelse, som beskæftiger sig med det højaktuelle emne brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Analysen er anvendelsesorienteret og praksisnær, men samtidig forskningsmæssig innovativ, idet den påviser ledelsens betydning for, at brugerinddragelse bliver en succes. Et tredje eksempel er Evaluering af natteravnene i Danmark. Det er en meget grundig analyse, der kombinerer en række forskellige kvalitative og kvantitative fagligheder. Anal y- sen viser, at natteravnene er med til at skabe tryghed blandt børn og forældre. Til gengæld har natteravnene tilsyneladende ikke en signifikant effekt på den registrerede kriminalitet. På trods af, at 2013 var et fusionsår, har det således været et godt år for KORA. Det gælder både for så vidt angår kvantitet og kvalitet. 2.4 Generel vurdering af årets økonomiske resultat KORAs indtægter bestod i 2013 af finanslovsbevillingen på 35,2 mio. kr., samt eksterne indtægter på i alt 42,6 mio. kr., fordelt på henholdsvis indtægtsdækket virksomhed med 69,9 %, tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter med 11,5 % og øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter med 18,6 %. Udgiftssiden bestod af 65 % personaleomkostninger og 35 % øvrige omkostninger. KORAs driftsresultat for 2013 blev et underskud på 16,9 mio. kr. KORA havde oprindeligt fået adgang til at etablere et underskud for hele året på kr. 15,1 mio. kr. Dette blev i forbindelse med udgiftsopfølgning to hævet til 17,0 mio. kr.. Størstedelen af underskuddet kan henføres til fusionsomkostninger, såsom økonomist y- ringsprojekt, it-omkostninger, flytning, ny it-understøtning og HR-bistand. En del af underskuddet har desuden baggrund i tilpasningsomkostninger i forbindelse med en reduktion af primært den administrative bemanding. Således har KORA i 2013 afholdt udgifter til løn, fratrædelse m.v. Herudover oplevede KORA i 2013 et fald i indtægter, til dels som følge af fusionen, hvorfor indtægterne i 2013 blev ca. 3,4 mio. kr. lavere end budgetteret ved årets start. I forbindelse med ombygningen af lokaler har KORA oprettet et anlægsaktiv på 5,2 mio. kr., som afskrives over en 10-årig periode. 8

9 Tabel 2. KORAs økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) KORA KORA Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -77,1-77,7 - Heraf indtægtsført bevilling i alt -28,6-35,2 - Heraf eksterne indtægter -48,5-42,5 Ordinære driftsomkostninger 60,6 94,6 - Heraf personaleomkostninger 44,8 61,4 - Heraf afskrivninger 0,8 0,3 - Heraf øvrige omkostninger 15,0 32,8 Resultat af ordinær drift -16,4 16,8 - Andre driftsomkostninger 0,1 0,1 Resultat før finansielle poster -16,4 16,9 Finansielle poster -0,3 - Resultat før ekstraordinære poster -16,7 16,9 Ekstraordinære poster - - Årets resultat -16,7 16,9 Balance Anlægsaktiver - 4,8 Finansielle anlægsaktiver 2,8 1,8 Omsætningsaktiver 58,6 45,3 Egenkapital -19,6-4,5 Hensatte forpligtelser -7,1-4,0 Langfristet gæld - - Kortfristet gæld -3, Låneramme - 7,0 Træk på lånerammen - 4,8 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 0 % 69,3 % Negativ udsvingsrate - - Overskudsgrad 21,7 % -21,8 % Bevillingsandel 37,1 % 45,3 % Personaleoplysninger Antal årsværk 115,4 100,6 Årsværkspris Lønomkostningsandel 58 % 65 % Lønsumsloft 22,3 29,9 Lønforbrug 44,8 56,6 - Heraf lønforbrug inden for lønsumsloft 29,8 33,2 9

10 Note: Årsværkstallet for 2012 er ikke sammenligneligt med udgifterne i 2012 til personale og årsværkstal og udgifter i KORAs regnskab var for 2012 et regnskab for KREVI for 1. halvdel af året og for det fusionerede KORA for 2. halvår. Årsværkstallet for 2012 blev angivet som summen af årsværk for alle 3 institutioner, der indgik i KORA, mens hovedparten af udgifterne til løn til personale i 1. halvår 2012 indgår i den åbningsbalance, der blev dannet for henholdsvis AKF og DSI. KORA har i 2013 haft overheadindtægter (herefter OH) for kr. 22,6 mio. kr., som giver adgang til at øge lønsumsloftet med 11,3 mio. kr. med henvisning til Finansministeriets Budgetvejledning 2011, pkt Lønsumsloft, om adgang til forhøjelse af lønsumsloftet med op til halvdelen af OH indtægter fra underkonto 90, 95 og 97. KORA har således efter 2013 en samlet lønsumsopsparing 8,0 mio. kr. 2.5 Gennemgang af opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for KORAs opgaver Opgave (t.kr.) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktion samt generel ledelse og administration -8,4 0,0 27,4 19,0 Analyse og forskningsvirksomhed -20,0-41,8 65,2 3,4 Kommunikation og formidling -6,7-0,7 2,0-5,5 I alt -35,2-42,5 94,6 16,9 Note: Fordelingen er foretaget på baggrund af data fra Navision, samt et procentmæssigt skøn. 2.6 Målrapportering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt I skemaet nedenfor ses KORAs vurderinger af opfyldelsen af målene i Resultatkontrakt Uddybende beskrivelser af og begrundelser for vurderingerne af de enkelte målopfyldelser findes i Bilag 1. KORA har gennem 2013 arbejdet hårdt på at nå alle målene i Resultatkontrakt Dette er da også lykkedes med undtagelse af Mål 1, Delmål 2 Fusion, som kun vurderes at være 75 % opfyldt, eftersom enkelte af de fusionsrelaterede opgaver endnu ikke er helt på plads og Mål 6 KORA i balance, som KORA vurderer som 0 % opfyldt, idet KORAs indtægter i efteråret 2013 ikke helt levede op til det forventede indtægtsniveau, hvorfor balancen først opnås primo

11 Mål Opfyldelsesgrad (pct.) Vægt Beregning Beregnet resultat Strategiske målsætninger 25 21,25 Mål 1 Delmål 1 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 5,0 Delmål 2 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 75 pct. 11,25 Delmål 3 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 5,00 Kerneopgaver og fagområder Mål 2 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 20,0 Mål 3 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 5,0 Mål 4 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 20,0 Mål 5 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 5,0 Økonomistyring og administration 25 10,0 Mål 6 0 eller 100 Målet vurderes opfyldt til 0 pct. 0,0 Mål 7 0 eller 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 5,0 Mål 8 0 eller 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 5,0 Total , Redegørelse for reservation KORA har ingen reservationer. 2.8 Forventninger til det kommende år Etableringen af KORA vil fortsætte i De fleste fusionsaktiviteter er imidlertid tilend e- bragt som forudsat i 2013, hvorfor KORAs driftsøkonomi er betydeligt forbedret i 2014 sammenholdt med De indtægtsgivende aktiviteter skal medvirke til at understøtte KORAs strategi og indsatsområder i 2014, ligesom de skal medvirke til at sikre KORAs økonomi. Samlet set skal de aktiviteter, der er gennemført i 2013, samt et fornuftigt fokus på indtægtsgivende aktiviteter sikre den forudsatte balance mellem udgifter og indtægter fra 2014 og fremad. 11

12 3 Regnskab KORA blev oprettet den 1/ som en fusion af KREVI, DSI og AKF. Regnskabstallene for 2012 inkluderer det tidligere KREVI s aktiviteter fra 1. januar 30. juni 2012 og KORAs aktiviteter fra 1. juli 31. december Regnskabstallene og budgettallene for 2013 vedrører alene KORA. Derfor er udgiftsoplysninger, årsværkstal m.v. for 2012 for KORA ikke sammenlignelige med tallene for En beskrivelse af anvendt regnskabspraksis KORAs regnskab er aflagt efter regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (OAV). KORA fik lov til at have et underskud, som kan henføres til fusionsprocessen. 3.2 Resultatopgørelse KORA blev oprettet den 1. juli 2012 som en fusion af KREVI, DSI og AKF. Regnskabstallene for 2012 inkluderer det tidligere KREVIs aktiviteter fra 1. januar 30. juni 2012 og KORAs aktiviteter fra 1. juli 31. december Regnskabstallene og budgettallene for 2013 vedrører alene KORA. Regnskabstallene er baseret på SKS talmateriale. 12

13 Tabel 4. Resultatopgørelsen Note (mio. kr.) KORA KORA KORA Budget 2014 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -28,6-35,2-35,5 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt -28,6-35,2-35,5 Salg af varer og tjenesteydelser -26,4-42,5-44,0 Tilskud til egen drift -22,0 - - Ordinære driftsindtægter i alt -77,0-77,7 Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger Husleje 3,0 4,6 4,6 Forbrugsomkostninger i alt 3,0 4,6 4,6 Personaleomkostninger Lønninger 33,7 56,6 53,4 Andre personaleomkostninger 6,5-2,5 0,0 Pension 5,838 8,9 8,4 Lønrefusion -1,243-1,7-1,8 Personaleomkostninger i alt 44,8 61,4 60,0 Af- og nedskrivninger 0,8 0,3 0,5 Andre ordinære driftsomkostninger 12,0 28,4 15,7 Ordinære driftsomkostninger i alt 60,6 94,6 80,8 Resultat af ordinær drift ,8 0,6 Andre driftsindtægter ,7 Andre driftsomkostninger 0,1 0,1 0,1 Resultat før finansielle poster -16,4 16,9 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,3 - - Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster -16,7 16,9 0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære omkostninger - - Årets resultat -16,7 16,9 0 13

14 Note: Regnskabstallene for 2012 er ikke sammenlignelige med regnskabstallene for 2013, idet Regnskabet for 2012 alene indeholder regnskabet for KREVI for 1. halvår samt KORA for 2. halvår AKF og DSI s regnskaber er inkluderet som åbningsbalancer. Niveauerne for de enkelte poster i regnskabet for 2012 og 2013 er derfor ikke sammenlignelige. Endelig er bevillingstallet for 2014 er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af 8. fase af indkøbsprogrammet fra 35,6 mio. kr. til 35,5 mio. kr. Tabel 5 Resultatdisponering Disponeret bortfald KORA (Mio.kr.) Årets resultat til disponering Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud

15 3.3 Balance Tabel 6. Balancen Note AKTIVER (mio. kr.) Note PASSIVER (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital (startkapital) -1,8 Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - Primokorrektioner -2,8 Immaterielle anlægsaktiver i alt - - Reserveret egenkapital Bortfald af årets resultat 0,0 Materielle anlægsaktiver Akkumuleret overskud 2 Grunde, arealer og bygninger - 4,8 Overført overskud -16,8-2,7 Infrastruktur - - Egenkapital i alt -19,6-4,5 Produktionsanlæg og maskiner - - Transportmateriel - - Hensatte forpligtelser Inventar og it-udstyr - - Igangværende arbejder for egen regning Restløn og friv. fratrædelser -7,1-4,0 Materielle anlægsaktiver i alt 4,8 Hensatte forpligtelser i alt -7,1-4,0 Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld Statsforskrivning 1,8 FF4 Langfristet gæld Øvrige finansielle anlægsaktiver - Finansielle anlægsaktiver i alt 1,8 Donationer Prioritetsgæld Anlægsaktiver i alt 6,6 Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger - - Kortfristet gæld 3 Tilgodehavender 27,6 44,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser -3,9-3,0 Værdipapirer 2,8 - Anden kortfristet gæld -5,2-5,1 Periodeafgrænsningsposter 1,4 Skyldige feriepenge -8,7-6,7 Likvide beholdninger Reserveret bevilling - - FF5 Uforrentet konto 2,3-10,5 5 Igangværende arbejder for fremmed regning FF7 Konti 6,7 9,8 Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti Andre likvider 19,1 - Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser -12,4-26, ,7-2,5 Likvide beholdninger i alt 28,2-0,7 Kortfristet gæld i alt -31,8-43,4 Omsætningsaktiver i alt 58,6 45,3 Gæld i alt -38,9-47,4 AKTIVER I ALT 58,6 51,9 PASSIVER I ALT -58,6-51,9 15

16 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 7. Egenkapitalforklaring (Mio. kr.) 2012 KORA 2013 KORA Reguleret egenkapital primo Ændring i reguleret egenkapital - -1,8 Reguleret egenkapital ultimo - -1,8 Overført overskud, primo - -19,6 + Primoreg./flytning mellem bogføringskredse -2,9 - + Regulering af det overførte overskud Overført af årets resultat -16,8 16,9 - Bortfald af årets resultat Udbytte til staten - - Overført overskud, ultimo ,7 Egenkapital ultimo -19,6-4,5 Tabellen viser, at KORAs egenkapital primo 2013 på 19,6 mio. kr. er blevet reguleret med det akkumulerede underskud på 16,9 mio. kr. og statsforskrivning på 1,8 mio. kr., hvore f- ter egenkapitalen udgør 4,5 mio. kr. ultimo Likviditet og låneramme Tabel 8. Udnyttelse af lånerammen (Mio. kr.) 2013 Sum af saldo på FF4 pr ,8 Låneramme på FL ,0 Udnyttelsesgrad i pct. 69,3 KORA har i 2013 aktiveret ombygningsomkostninger for 5,2 mio. kr. Efter afskrivninger i 2013 er lånerammen udnyttet med 4,8 mio. kr. i 2013, jf. note 2 under bilag. 16

17 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 9. Opfølgning på lønsumsloft (Mio. kr.) Lønsumsloft FL 26,4 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 26,3 Lønforbrug under lønsumsloft 33,2 Difference -6,9 Akkumuleret opsparing pr ,6 Bidrag fra ekstern virksomhed (DR 90, 95 og 97) 11,3 Akkumuleret opsparing pr ,0 Note: I henhold til Finansministeriets Budgetvejledning 2011, pkt Lønsumsloft, er der i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter eller tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed adgang til at overføre bidrag til administration, fællesudgifter eller lignende under almindelig virksomhed. Lønsumsloftet kan forhøjes med indtil halvdelen af det overførte bidrag til administrationen. KORA havde i ,6 mio. kr. i overhead på ekstern virksomhed på underkonti 90, 95 og 97. KORA har i 2013 trukket på den akkumulerede lønsumsopsparing, i henhold til reglerne om lønsumsloftsstyring. 3.7 Bevillingsregnskabet Tabel 10. Bevillingsregnskab ( ) KORA (Mio. kr.) Regnskab Budget Regnskab Difference Nettoudgiftsbevilling 20,9 35,4 35,2 0,2 Indtægter -48,3-45,9-42,5 3,4 Udgifter 52,4 96,4 94,6-1,8 Årets resultat 16,8 15,1 16,9 1,7 Det skal bemærkes, at budgettet viser det oprindeligt godkendte budget for 2013, hvor KORA fik adgang til at anvende 15,1 mio. kr. af egenkapitalen. KORA fik i forbindelse med udgiftsopfølgning to adgang til at hæve trækket på egenkapitalen til 17,0 mio. kr. 17

18 4 Bilag 4.1 Noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiviteter KORA har ingen immaterielle anlægsaktiver at anføre. Note 2: Materielle anlægsaktiviteter (Mio. kr.) Grunde, arealer Inventar og I alt og bygninger it-udstyr Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse - 2,7 2,7 Tilgang Afgang - -2,7-2,7 Kostpris pr ,2-5,2 Akkumulerede afskrivninger -0,3 - -0,3 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr ,3 - -0,3 Regnskabsmæssig værdi pr ,8-4,8 Årets afskrivninger -0,3 - -0,3 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger -0,3 - -0,3 Afskrivningsperiode/år Lineær 10 år (Mio. kr.) Igangværende arbejder for egen regning Primo saldo pr Tilgang - Nedskrivninger - Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr Note: KORA har aktiveret en ombygning på 5,2 mio. kr. pr , som afskrives over 10 år. Den første afskrivning er på 0,3 mio. kr., hvilket giver en regnskabsmæssig værdi på 4,8 mio. kr. ultimo Note 3: Tilgodehavender KORA har ved årsskiftet tilgodehavender for 44,7 mio. kr. Heraf udgør hovedparten, ca. 32,0 mio. kr., skyldige beløb vedrørende gennemførte projekter for Indtægtsdækket virksomhed, Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed og Tilskudsfinansieret virksomhed. Midlerne hjemtages i løbet af året i forbindelse med opgørelse af projektregnskaber. Herudover består kontoen af tilgodehavender for debitorer, tilgodehavende vedrørende momsbeløb og depositum. 18

19 Note 4: Hensatte forpligtelser (mio. kr.) 2013 Hensættelse til resultatløn 1,5 Hensættelse til fratrædelsesordning 2,5 I alt 4,0 Note 5: Igangværende arbejder for fremmed regning Saldoen for igangværende arbejder var ved tidspunktet for årsopgørelsen på 26,1 mio. kr. Der er tale om opgaver, hvor KORA har modtaget bevilling forud for arbejdets gennemførelse. Bevillingen er videreført til 2014 med henblik på, at opgaverne færdiggøres i Der er ofte tale om opgaver, hvor KORA får udbetalt tilskuddet forud for opgavens gennemførelse. I nogle tilfælde får KORA hele beløbet i forskud, i andre tilfælde udbetales beløb i takt med arbejdets fremdrift. Note 6: Oversigt over det akkumulerede resultat for indtægtsdækket virksomhed (DR 90) (mio. kr.) Konsulentydelser 1,0 10,4 I alt 1,0 10,4 Bemærkninger til note 6: Tabellen indeholder oplysninger om akkumuleret resultat for IDV konto i Tallene for forrige år er ikke sammenlignelige, eftersom periodiseringen for 2012 alene vedrørte 2. halvår ,2 mio. kr. af underskuddet på IDV-kontoen vedrører projekter, hvor aftalegrundlaget stammer fra de tidligere institutioner, og hvor der i mindre eller større grad har været taget udgangspunkt i muligheden for at færdiggøre projekterne uden for rammerne af den eksterne bevilling, herunder med aftaler om medfinansiering på op til over 50 pct. af det samlede budget, jf. principperne for tilskudsfinansieret virksomhed i Staten. For den resterende del af underskuddet er der bl.a. tale om en konkret investering i ECO-Nøgletals projektet på 2,6 mio. kr. i 2013, som forventes hentet hjem i de kommende år, hvor den årlige indtægt er på godt 2 mio. kr., mens de løbende omkostninger forventes at være i underkanten af 1 mio. kr. Hertil kom et konkret underskud på 0,6 mio. kr. for resterende aktiviteter, der i et normalt år ville være modvirket af det generelle overskud på IDV-aktiviteterne. Tilskudsbekendtgørelsens regler for IDV-aktiviteter siger, at resultatet af IDV-aktiviteterne ikke må være negativt fire år i træk. Status vil blive fulgt løbende i perioden. Samtidig vil håndteringen af den del af underskuddet på IDV-kontoen, der vedrører projekter, hvor aftalegrundlaget stammer fra de tidligere institutioner, der er fusioneret i KORA, skulle afklares. 19

20 Note 7: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (DR 95 og 97) (mio. kr.) Forskning DR 95 0,2 1,0 Tilskudsfin. Aktiviteter DR 97 1,2 4,0 I alt 1,5 5,0 Bemærkninger til note 7: Tabellen indeholder oplysninger om det beløb, der ultimo hvert af de pågældende år er overført fra kontiene for indtægtsgivende forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af overheadudgifter ved den almindelige virksomhed. 20

21 4.2 Bilag 1: Målrapportering 1. del: Skriftlig uddybning Mål 1: Strategisk målsætning 2013 Delmål 1: Fælles strategi og arbejdsprogram KORA udarbejdede i starten af 2013 en strategi, benævnt: Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til Strategien, som både har kortsigtede og langsigtede strategiske mål, blev godkendt af KORAs bestyrelse ved 2. bestyrelsesmøde i 2013, den 2. maj. Ligeledes blev der i slutningen af 2012 udarbejdet et arbejdsprogram for det kommende år, benævnt Årsprogram og opgaveprofil På baggrund af ovenstående vurderer KORA delmålet som værende 100 % opfyldt. Delmål 2: KORAs fusion (af AKF, DSI og KREVI) Opdelt i underpunkter, ligger der 15 opgaver under delmål 2. Af de opgaver, som KORA har løst i 2013 er: Fælles organisation, proces for endelig organisationsstruktur og ledelse, ansættelseskontrakter, fælles overenskomster, servicefunktioner, lokaleforhold, impleme n- tering og drift af it-systemer, implementering og drift af regnskabsstyring, udarbejdelse af kommunikationsstrategi, udsendelse af nyhedsbrev, elektronisk intern og ekstern komm u- nikation samt sikring af dialog med væsentlige interessenter og opdragsgivere. De opgaver, som KORA fortsat arbejder på at løse, er: personalepolitik og øvrige lovmæ s- sige krav, ligesom den fulde implementering og drift af projektstyring og økonomistyring er ved at blive tilendebragt. På baggrund af ovenstående vurderer KORA delmålet som værende 75 % opfyldt. Delmål 3: Indførelse af klare kvalitetssikringsprocedurer KORAs kvalitetssikringsprocedure blev indledningsvis drøftet på et medarbejderseminar i april Efterfølgende har der været nedsat et udvalg bestående af tre analyse- og forskningsmedarbejdere med ledelse af analyse- og forskningschef Hans Hummelgaard som har haft til opgave at revidere kvalitetssikringsproceduren i lyset af kommentarerne fra medarbejderseminaret. Herefter har kvalitetssikringsprocedurerne været til drøftelse og kommentering på møder i de fire analyse- og forskningsafdelinger. Ligeledes har udkastet ad flere omgange været behandlet af chefgruppen ved chefmøder. Vejledningen, som beskriver kvalitetssikringsprocedurerne i KORA, blev endeligt godkendt af KORAs bestyrelse ved 4. bestyrelsesmøde i 2013, den 21. november. På baggrund af ovenstående vurderer KORA delmålet som værende 100 % opfyldt. Mål 2: Mål for udvalgte indsatsområder KORA skal levere viden om kommuner og regioner, som er relevant, aktuel og anvendelig for kommuner, regioner og staten. I sit arbejdsprogram for 2013 priorit erede KORA følgende fem indsatsområder: 1) Styring af økonomien, 2) Benchmarking og effektanalyser, 3) Forklarende analyser, 4) Styring, ledelse og afbureaukratisering og 5) Organisering. For hvert af de fem indsatsområder har KORA arbejdet anvendelsesorienteret for at fremme kvalitetsudvikling og bedre ressourceanvendelse i praksis. Dokumentationen af arbejdet findes i afsnit 1.3., som indeholder eksempler på publikationer inden for hvert af de fem udvalgte indsatsområder. 21

22 På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 100 % opfyldt. Mål 3: Projektoversigt KORA har hvert kvartal udarbejdet og fremsendt en oversigt over nye og afsluttede proje k- ter med en samlet finansieringsvolumen på over kr. til Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 100 % opfyldt. Mål 4: Særlige opgaver KORA har i løbet af 2013 præsenteret Økonomi- og Indenrigsministeriet for en række projektforslag til trækningsretspuljen. Nogle af idéerne er blevet til projekter, imens andre fortsat er på idéstadiet. Udnyttelsen af trækningsretten i 2013 er præget af, at der har været behov for en række indledende drøftelser og etablering af rutiner omkring opgaveaftaler m.v., hvorfor træ k- ningsretten ikke i regnskabsmæssig forstand er fuldt udnyttet i Med udgangen af 4. kvartal 2013 viser den samlede opgaveportefølje en løbende tilgang af projekter og aktiviteter, der sikrer mulighed for at udnytte den fulde trækningsret frema d- rettet. På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 100 % opfyldt. Mål 5: Løbende dialog med økonomi- og indenrigsministeren KORA har i løbet af året holdt økonomi- og indenrigsministeren rettidigt orienteret om kommende udgivelser. Ligeledes har KORA løbende orienteret departementet om sager, der vurderedes at have interesse og relevans for ministeren. På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 100 % opfyldt. Mål 6: KORA i balance KORA har i 2013 målrettet arbejdet på at justere bemanding af administrative opgaver, tilpasse udgiftsniveauet, foretaget sammenflytninger m.v. for at sikre, at KORA er i balance med udgangen af Budgettet for 2014 afspejler, at disse tiltag er tilendebragt. KORAs indtægtsniveau har dog i efteråret ikke helt levet op til det forventede indtægtsniveau, hvorfor balancen først opnås primo På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 0 % opfyldt. Mål 7: Ressourceforbrug og fællesomkostninger KORA foretog i januar 2013 en tilpasning i den administrative medarbejderstab, ligesom en række af de afholdte fusionsomkostninger har haft til formål at nedbringe fællesomkostni n- gerne til at modsvare det fremadrettede bevillingsniveau. Målet i 2013 var en reduktion i udgifterne til fællesomkostningerne på 20 pct. målt i forhold til lønsum. Udgifterne til fællesomkostninger udgjorde 11,8 mio. kr. primo KORAs udgiftsniveau er reduceret til 9,2 mio. kr. ultimo Budgettet for 2014 er i balance. På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 100 % opfyldt. 22

23 Mål 8: Grundbudget og realiseret forbrug KORA har i 2013 været igennem en række fusionsaktiviteter for at sikre, at KORA dels etableres som en samlet, ny organisation, dels sikrer balance mellem indtægter og udgifter fra 2014 og frem. Dette er lykkedes. Imidlertid har enkelte fusionsaktiviteter vist sig at være dyrere end budgetteret, ligesom indtægtsniveauet i 2013 ikke har levet op til det forudsatte budget. Derfor slutter årsresultatet i 2013 på et underskud på 16,9 mio. kr. mod det forventede underskud på 15,1 mio. kr. I forhold til, at den samlede forbrugsmulighed for 2013 fra starten af året var på 96,4 mio. kr., blev det samlede forbrug 2,0 % lavere end budgetteret. Samtidig blev indtægterne dog også lavere, hvorfor det samlede resultat blev et underskud på 16,9 mio. kr. mod et fo r- ventet underskud på 15,1 mio. kr. På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 100 % opfyldt. 23

24 4.3 Bilag 2: Målrapportering 2. del: Uddybende analyse og vurdering af Mål 1 Fusion Fælles organisation KORAs organisation bygger på en ledelse, bestående af en direktør, fire analyse- og forskningschefer, en administrationschef og en kommunikationschef. Der er en administrationsafdeling, ledet af administrationschefen; en kommunikationsafdeling, ledet af kommunik a- tionschefen samt fire analyse- og forskningsafdelinger: i) Økonomi og benchmarking, ii) Evaluering og innovation, iii) Kvalitet og effektivitet og iv) Styring, organisation og ledelse, hver ledet af en analyse og forskningschef. Analyse- og forskningsafdelingerne repræsenterer i høj grad forskellige fagligheder. For at sikre KORAs synlighed og arbejde i forhold til de forskellige sektorer er medarbejderne også tilknyttet forskellige områder (sektorer), der går på tværs af afdelinger. Det drejer sig om: i) arbejdsmarked og uddannelse; ii) børn og unge; iii) social; iv) sundhed; og v) økonomi og administration. Arbejdet med områderne organiseres af fem medarbejdere, som er ansvarlige for hver deres område (sektor). Proces for endelig organisationsstruktur og ledelse Den nye organisation blev udviklet i etaper. I første omgang blev der nedsat en organis a- tionsforandringsgruppe med repræsentanter fra ledelserne af hvert af de tre tidligere institutter. Denne gruppe udarbejdede fundamentet til KORAs afdelingsstruktur, der blev forelagt og diskuteret i hovedsamarbejdsudvalget, hvorefter medarbejderne blev fordelt i de nye afdelinger. Strukturen blev efterfølgende diskuteret på et personaleseminar i april Herefter blev de tværgående område-/sektorindgange implementeret i organisationen. Ansættelseskontrakter, fælles overenskomst, personalepolitik og øvrige lovmæssige krav Alle medarbejdere fra det tidligere AKF og DSI blev pr. 1. april 2013 overført til statslige overenskomster. Medarbejderne har i den forbindelse fået nye ansættelsesbreve, der reg u- lerer ansættelsen i forhold til de statslige overenskomster. Processen har været drøftet og aftalt med Økonomi- og indenrigsministeriets departement, Moderniseringsstyrelsen og med de faglige organisationer. Der er indgået overenskomst for forskergruppen i KORA. Ligeledes er der indgået aftaler om stillingsstrukturen i KORA og om arbejdstidsregler. Der arbejdes p.t. på en lokalaftale om løndannelse og resultatløn samt på en personalepolitik. Servicefunktioner Den administrative understøtning af bl.a. kvalitetssikring, daglig it-support m.m. er blevet reorganiseret i Reorganiseringen sikrer, at KORA kan løse de administrative servic e- funktioner inden for rammerne af den reducerede medarbejderstab i administrationen. Lokaleforhold KORA har ombygget Købmagergade 22 i København med henblik på indhusning af alle medarbejdere i København på én lokalitet. Flytningen afsluttedes i april måned Fly t- ningen af Aarhus-afdelingen til et nyt, fælles lejemål på Olof Palmes Allé blev gennemført i maj måned. For begge lokaliteters vedkommende har valg af lokationer og proces for sammenflytning været drøftet og aftalt med Økonomi- og indenrigsministeriets departement og Moderniseringsstyrelsen. 24

25 It-systemer og drift KORA gennemførte fra november 2012 og frem til sommerferien 2013 en sammenlægning af de tre tidligere institutioners it-understøtning. Udgangspunktet for projektet var anbefalinger i en ekstern konsulentrapport om, hvordan KORA med størst effekt løste opgaven. Planen dannede udgangspunkt for projektets gennemførelse og styring. I forbindelse med den konkrete fysiske sammenlægning af de tre gamle institutters systemer i slutningen af april måned 2013, oplevedes lange svartider, samt enkelte tilfælde af usikkerhed om, hvorfra data kunne tilgås. Dette gjorde det nødvendigt at justere fusion s- projektet med henblik på at sikre en stabil driftssituation. Dette lykkedes op til sommerferien, hvorefter der har været arbejdet på at konsolidere driften. Justeringen af projektet medførte en væsentlig fordyrelse. En del af konsolideringen efter sommerferien har således også haft fokus på at nedbringe de løbende driftsomkostninger. Omdrejningspunktet for det fremadrettede arbejde på it-området i 2014 er et EU-udbud af den samlede it-drift. Statslige systemer og Regnskabsstyring, projektstyring og økonomistyring KORA har i 2013 taget de obligatoriske it-systemer i brug, der stilles til rådighed via Moderniseringsstyrelsen. Samtidig har KORA senest implementeret mtime til brug for afre g- ning af tidsforbrug på projekter. mtime blev bl.a. valgt på baggrund af, at Moderniseringsstyrelsen understøtter integrationen med Navision Stat, hvilket er afgørende for KORAs mulighed for at afregne sine analyse- og forskningsaktiviteter overfor eksterne bevillingsgivere. KORA har i løbet af 2013 implementeret Navision Stat, ØS-LDV, Indfak, RejsUd, HRportalen/SLS-integration samt mtime. I forbindelse med implementering af de forskellige administrative systemer er der sidel ø- bende arbejdet på at sikre understøtning af projektstyring og økonomistyring på projektniveau, på afdelingsniveau og på institutniveau. Med udgangen af 2013 er der etableret månedlige overførsler og omregning af tid til kr o- ner, ligesom der er etableret en overordnet økonomiopfølgning. KORA kan dermed leve op til kravene i Moderniseringsstyrelsens koncept om God Økonomistyring. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere den løbende rapportering på medarbejder- og på projektniveau, der sikrer en tilstrækkelig projekt- og økonomistyring i KORA, hvilket implementeres primo Kommunikation KORA udformede i starten af 2013 en strategi for instituttets eksterne kommunikation benævnt Kommunikationsstrategi og handlingsplan KORAs bestyrelse godkendte strategien ved tredje møde i 2013, den 12. september. Strategien rummer de overordnede mål, værdier og rammer for ekstern kommunikation i KORA. Strategien suppleres med de l- strategier og politikker på enkeltstående områder samt mere detaljerede handlingsplaner for, hvordan strategien udmøntes i praksis i forhold til konkrete platforme og indsatser. Udsendelse af nyhedsbrev har siden KORAs fødsel været en central kanal til udbredelse af instituttets analyser og forskning. I foråret 2013 lancerede KORA en ny og forbedret vers i- on af sit nyhedsbrev. Den nye version tillader bl.a., at modtageren vælger præcis hvilke af de sektorområder, KORA arbejder med, som hun/han ønsker at modtage nyheder om. 25

26 Med udgangen af 2013 havde KORAs nyhedsbrev lidt over abonnenter. Lidt over 40 % af abonnenterne åbner hvert nyhedsbrev. Det tyder på, at indholdet er interessant, da det normale for nyhedsbreve er, at de åbnes af 30 % af modtagerne. Cirka hvert fjerde besøg på kora.dk kommer direkte via links i nyhedsbrevet, hvilket også understreger, hvor vigtig en kanal nyhedsbrevet er til udbredelse af instituttets analyser og forskning. Såvel intern som ekstern kommunikation i KORA fåregår elektronisk. Dialog med væsentlige interessenter, opdragsgivere mv. KORAs ledelse og analyse- og forskningsmedarbejdere har gennem 2013 haft en løbende dialog med væsentlige interessenter og opdragsgivere, heriblandt Københavns Kommune, Odense Kommune, KL, Danske Regioner, Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Socialstyrelsen, Økonomidirektørforeningen, Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, TrygFonden, Velux/Villum Fonden, Nordeafonden, Rockwoolfondens Forskningsenhed, Kraks Fond og Højteknologifonden. For at skabe dialog og hente inspiration og input fra vores centrale rekvirenter og opdragsgivere, inviterede vi dem til at deltage i en inspirationsworkshop i august Formålet var at få et indblik i, hvilke problemstillinger der står højt på vores interessenter og opdragsgiveres dagsorden og give dem mulighed for at drøfte og prioritere vigtige fremtidige indsatsområder inden for de fem områder/sektorer: Social, Børn og unge, Sundhed, Arbejdsmarked og uddannelse samt Økonomi og administration. Ud af 100 inviterede fik vi 65 tilmeldinger, og ud af de 65 tilmeldte var der kun fire til fem afbud på selve dagen. Dette vidner om, at vores interessenter og opdragsgivere er meget interesserede i KORA og ser KORA som en central leverandør af analyser og forskning inden for de fem sektorer. I foråret 2013 var KORA i dialog med sine interessenter med henblik på at imødekomme interessernes input og forslag til, hvordan vi skulle strukturere instituttets nye hjemmeside. Dialogen blev skabt bl.a. ved en række fokusgruppeinterviews, hvor KORAs interessenter kom med forslag og ønsker til, hvordan de nemmest muligt kunne finde den viden, som de søger på KORAs hjemmeside. KORAs hjemmeside er således i høj grad udformet på ba g- grund af en dialog med instituttets interessenter. 26

27 4.4 Bilag 3: Målrapportering 2. del: Uddybende analyse og vurdering af Mål 2 Udvalgte indsatsområder I Resultatkontrakt 2013 hedder det, at KORA for hvert af de fem indsatsområder Styring af økonomien, Benchmarking og effektanalyser, Forklarende analyser, Styring, ledelse og afbureaukratisering og Organisering skal dokumentere, hvordan resultatet af arbejdet med områderne konkret er anvendelsesorienteret og kan fremme kvalitetsudvikling og bedre ressourceanvendelse i praksis. Der henvises til sidste afsnit i Bilag 2 for beskrivelser af, hvordan KORA i gennem 2013 løbende har været i dialog med instituttets væsentlige interessenter og opdragsgivere m.v. Igennem 2013 har KORAs analyser og forskning givet kommuner og regioner ny inspiration til at imødegå de udfordringer, som skyldes den økonomiske afmatning og underskuddet på de offentlige finanser. Nedenfor gives eksempler på, hvad KORA, inden for de fem indsat s- områder, har bidraget med af anvendelsesorienteret og praksisnær viden og dermed været med til at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse i praksis. Styring af økonomien Udgivelserne på området Styring af økonomien udgjorde i % af den samlede mængde udgivelser. Rapport: Den automatiserede budgetlægning. Kortlægning af kommunernes demografimodeller KORAs analyse af kommunernes demografimodeller viser, at der i høj grad er tale om automatik, når kommunerne korrigerer deres budgetter for ændringer i befolkningens alderssammensætning. Analysen afdækker samtidig store forskelle i de udgifter, som modellerne beregner for den samme demografiske udvikling. For eksempel beregner de dyre demografimodeller på ældreområdet ekstraudgifter på ca kr. for hver ny 80-årig borger, imens de billige beregner ekstraudgifter på ca kr. Analysen viser, at de fleste kommuner anvender demografimodeller på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Det er derimod forskelligt, om kommunerne anvender demografimodeller på sundhedsområdet, handicapområdet og området for udsatte børn og unge. Der er desuden forskel mellem kommunerne med hensyn til, hvilke konkrete o m- råder demografimodellerne omfatter indenfor de enkelte sektorområder. Rapport: Budgetlægning på ældreområdet. Kortlægning af kommunernes demografimodeller Der er stor forskel på, hvor store udgifter kommunernes demografimodeller beregner for en given befolkningsændring. KORA har spurgt kommunerne, hvor stor en merudgift deres demografimodeller beregner på ældreområdet, når der kommer én ekstra hhv. 70-årig, 80-årig eller 90-årig i kommunen. Enhedsbeløbet er gennemsnitligt syv gange så højt for en 70-årig i den højeste tredjedel af kommunerne sammenlignet med den laveste tredjedel. Tilsvarende forskelle ses for enhedsbeløbene for de 80- og 90-årige. Ser man på de samlede beregnede merudgifter, vil en gennemsnitskommune på ca indbyggere skulle lægge ca. 17 mio. kr. ekstra ind i ældrebudgettet om ti år, hvis den anvender de lave enhedsbeløb, imens den med de høje enhedsbeløb skal finde knap 80 mio. kr. Hvis alle kommuner anvender deres nuværende enhedsbeløb de kommende ti år, skal kommunerne tilsammen finde ca. fire mia. kr. til ældrebudgetterne. 27

28 Benchmarking og effektanalyser Udgivelserne på området Benchmarking og effektanalyser udgjorde i % af den samlede mængde udgivelser. Rapport: Service og produktivitet i 94 kommuner En analyse, som KORA har foretaget for Produktivitetskommissionen, giver et billede af produktiviteten og serviceniveauet i de 94 største kommuner i Danmark. Tallene skal tages med en række forbehold men kan bruges som redskab i kommunerne til at udvikle og forbedre produktiviteten og servicen til borgerne. Benchmarkinganalysen er baseret på 47 indikatorer, der hver især bidrager til at kaste lys over den konkrete service, kommunerne leverer til borgerne. Det er fx indikatorer for de faglige resultater i folkeskolen, personalenormeringer i dagtilbud, omfanget af hjemmehjælpstimer til ældre, biblioteksudlån, vejkvalitet osv. Rapport: Effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats En ledig, der får hjælp af en anden aktør, går arbejdsløs i to uger mere end en ledig, der får hjælp af det kommunale jobcenter. Det er dyrt for både samfundet og den ledige, og det opvejes ikke af, at den anden aktør løser opgaven billigere end det kommunale jobcenter. Der ville være en samfundsmæssig gevinst på omkring kr. pr. henviste ledig, hvis andre aktører var lige så effektive som de kommunale jobcentre, v i- ser KORAs analyse. Analysen har fokus på effekten af indsatsen over for ledige henvist til andre aktører under Serviceudbuddet Rapport: Effekten af løntilskud på kommunale arbejdspladser Når der bliver ansat ledige i løntilskud på kommunale arbejdspladser, bliver der større udskiftning af medarbejdere på arbejdspladsen, men antallet af fastansatte forbliver det samme. Det viser KORAs rapport fra foråret Rapporten, som er udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen, giver et skøn over, om løntilskud erstatter ordinære job på kommunale arbejdspladser. Løntilskud har ofte været beskyldt for at erstatte ordinære job. Men KORAs undersøgelse viser, at løntilskud ikke har disse utilsigtede effekter. Analysen er den første af sin art i Danmark, der ikke blot er baseret på udsagn fra arbejdsgiverne, men på et omfattende statistisk materiale. Resultaterne viser, at brugen af løntilskud gennemsnitligt set ikke ændrer på antallet af ordinært ansatte i 13 måneder efter brugen af løntilskud. Tilsvarende sker ingen ændring i arbejdspladsernes lønsum for ordinært ansatte. Derimod ses en stigning i afgangen af ordinært ansatte 7-13 måneder efter ansættelse af én ledig med løntilskud. Det opvejes af en positiv men ikke signifikant effekt på tilgangen af ordinært ansatte, således at nettoeffekten på det samlede antal ordinært ansatte ikke er forskellig fra nul. Forklarende analyser Udgivelserne på området Forklarende analyser udgjorde i % af den samlede mængde udgivelser. Rapport: Opkvalificering af den tidlige indsats - ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position Det giver gode resultater at fokusere målrettet på en tidlig indsats. Det viser erfari n- gerne med en model til tidlig opsporing af socialt udsatte børn, som er blevet til i et samarbejde mellem KORA, fem projektkommuner og Udviklingsforum. Socialstyrelsen har igangsat og finansieret projektet. 28

29 Opsporingsmodellen er resultatet af fire års arbejde med at udvikle og afprøve nye og effektive metoder til at opdage de tidlige signaler hos børn, der ikke trives. Det er børn, der har brug for særlig støtte og opmærksomhed så tidligt i livet som muligt for at undgå alvorligere problemer og vanskeligheder senere. Rapport: Lokalpolitik og borgere KORAs undersøgelse viser, at der er blevet færre, som siger, at de er meget interesserede i lokalpolitik. I dag er det kun 9 %, som erklærer sig meget interesserede i lokalpolitik, i 2001 var det 16 %. Analysen viser, at det især er de unge og de kortuddannede, som er mindre interesserede i lokalpolitik end tidligere. Undersøgelsen peger på, at lokalpolitikken i højere grad skal konkretiseres og omhandle bestemte emner, som man som borger er interesseret i og kan forholde sig til. Borgerne giver udtryk for, at hvis kommunen tydeligt kan anskueliggøre, at bestemte lokalpolit i- ske spørgsmål har en betydning for borgerne, så vil man som borger også have lyst til at engagere sig i debatten. Borgerne peger også på, at der bør være en højere grad af gennemsigtighed i lokalpolitikken. Der mangler, ifølge mange borgere i undersøgelsen, let tilgængelig information om lokalpolitik og mulighed for at deltage i beslutningsprocessen. Samtidig bør det v æ- re mere klart, at det rent faktisk nytter at deltage i lokalpolitikken. Rapport: Kortlægning af kommunernes erfaringer med rehabilitering på ældreområdet Næsten alle landets kommuner tilbyder rehabilitering til deres ældre borgere. Det viser en kortlægning, som KORA lavede for Socialstyrelsen i foråret Kortlægningen har fokus på kommunernes arbejde med rehabilitering til de ældre bo r- gere, som søger om hjælp efter serviceloven. Undersøgelsen viser, at 92 ud af 98 kommuner har et eller flere tilbud om rehabilitering til ældre. Der er dog stor forskel på kommunernes tilbud om rehabilitering, kortlægningen viser, at der stort set er én model for hver kommune, og der er brug for at tage ved lære af de kommuner, der gør det bedst. Styring, ledelse og afbureaukratisering Udgivelserne på området Styring, ledelse og afbureaukratisering udgjorde i % af den samlede mængde udgivelser. Rapport: Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler Ledelsen er helt central, hvis det skal lykkes at skabe mere brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. KORAs rapport fra efteråret 2013 viser, hvordan ledelsen kan gå foran i inddragelse af patienter og pårørende. Undersøgelsen har fokus på tre hospitalsafdelinger, der arbejder med brugerinddrage l- se: Glostrup Apopleksienhed har indført en ny form for stuegang, hvor patienterne involveres mere end før. Aarhus Epilepsiambulatorium har indført Ambuflex, hvor patie n- terne selv er med til at vurdere deres behov for kontrolbesøg. Og på Frederiksberg Ortopædkirurgiske Afdeling har man styrket patienternes tilfredshed blandt andet ved at holde kvalitetsmøder, indføre patientdagbøger og journaler på USB-nøgle. De tre afdelinger, som er med i rapporten, har alle haft succes med at inddrage patie n- ter og pårørende mere. 29

30 Rapport: Når ledelsesspændet vokser - Lederes erfaringer fra social- og ældreområdet samt kommunal forvaltning Afstanden mellem ledere og medarbejdere bliver større. Det giver udfordringer, men også plads til nytænkning, viser KORAs analyse på ældreområdet, socialområdet og i den kommunale forvaltning. Som led i effektiviseringsbestræbelserne inden for den offentlige velfærdsproduktion sker der i disse år en række sammenlægninger af institutioner og afdelinger. Kons e- kvensen er, at mange frontlinjeledere har fået flere medarbejdere under sig. Det vil sige, at ledelsesspændet sammen med opgavekompleksiteten er blevet større for den e n- kelte leder. Det har en betydning for relationen ledere og medarbejdere imellem og for ledelsesopgaven. Det er disse forhold sammen med spørgsmål om ledernes trivsel, o p- levelsen af de ændrede krav og ledernes mening om det effektive ledelsesspænd, der er undersøgt i dette studie. Såvel den kvalitative som den kvantitative del af undersøgelsen viser, at ledelsesopg a- ven i den kommunale forvaltning på ældreområdet og det socialpædagogiske område er under forandring. Rapport: Det unødige bureaukrati - Sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold En dygtig leder kan få de ansatte til at forstå meningen med regler og procedurer. Dermed bliver behovet for at fjerne regler mindre. Hidtil har afbureaukratiseringsindsatsen mest handlet om at fjerne de uhensigtsmæssige regler. Denne rapport peger på, at en nærværende, visionær og aktiv ledelse både kan reducere de ansattes oplevelse af unødigt bureaukrati og højne deres motivation i arbejdet - uden at man behøver at fjerne reglerne. Rapporten, som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere på beskæftigelsesområdet og i den centrale administration i fire kommuner, viser også, at medarbejderne oplever, at der er mindre unødigt bureaukrati, hvis der er mindre hierarki på arbejdspladsen. Organisering Udgivelserne på området Organisering udgjorde i % af den samlede mængde udgivelser. Notat: Erfaringer med træning og oplæring af personale til at arbejde i nybyggede hospitaler Træning og oplæring af personale til at arbejde i nybyggede hospitaler er en central del af selve bygge- og indflytningsprocessen i nye hospitalsbyggerier og skal planlægges i god tid, da det er let at undervurdere, hvor mange ressourcer og hvor meget koordineringsarbejde der er forbundet med denne proces. Det viser KORAs interviewundersøge l- se blandt udvalgte aktører i udlandet, som har erfaring med at organisere træning og oplæring af personale til at arbejde i nyt hospitalsbyggeri. Notatet giver en række anbefalinger, som kan anvendes, når vi i Danmark over de næste 10 til 15 år bygger nye hospitaler, og personalet skal trænes og oplæres i at arbejde i de nye byggerier. 30

31 Rapport: Udvikling af offentlig-privat samspil (OPS) på det specialiserede socialområde Det offentlige og det private arbejder ofte sammen på det specialiserede socialområde. Alligevel er der muligheder for at gøre samarbejdet endnu bedre. Det viser KORAs rapport fra efteråret 2013, som kortlægger de eksisterende offentlig-private samarbejdsmodeller på området og mulighederne for udvikling af OPS. Undersøgelsen viser, at der er tre samarbejdsformer, som typisk bliver brugt på det specialiserede socialområde, mellem en bred vifte af forskellige offentlige og private (profit og non-profit) aktører: driftsoverenskomster, partnerskaber og markedsbaserede samarbejdsmodeller. Samtidig viser analysen, at erfaringerne med samarbejdet på tværs af den offentlige og private sektor er blandede, og at der er potentiale for at videreudvikle samarbejdsmodellerne. Rapport: Organisering og produktivitet på det kommunale træningsområde - Kortlægning og nøgletal Der er stor forskel på, hvordan kommunerne organiserer genoptræningsområdet, og hvor meget det koster. Det viser en analyse, som KORA har gennemført i otte kommuner. Antallet af borgere, der skal have kommunal genoptræning, når de bliver udskrevet fra sygehuset, er steget med 30 procent fra 2008 til KORA har kortlagt organiseringen og produktiviteten på det kommunale træningsområde i otte kommuner, og undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, hvor mange ressourcer kommunerne bruger på at løse opgaven. I de mindre produktive kommuner koster det i gennemsnit kr. at få trænet en borger, og én terapeut træner i gennemsnit 65 borgere om året. I de mere produktive kommuner koster det gennemsnitligt kr., og én terapeut træner i gennemsnit knap 100 borgere. 31

32

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2014 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2014 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2015 kan hentes fra hjemmesiden

Årsrapport 2015 kan hentes fra hjemmesiden Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder,

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Hvem er KORA? Dannet 1. juli, 2012 En fusion af: DSI AKF KREVI Pt ca. 100 medarbejdere økonomer, politologer, sociologer, antropologer, psykologer

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

De kommunale budgetter 2017

De kommunale budgetter 2017 Bo Panduro og Mette Brinch Hansen De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter Publikationen kan

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering NOTAT De kommunale regnskaber 2012 fortsatte tegn på økonomisk stabilisering Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Juni 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere