Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA Marts 2014 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

3 Forord KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der blev etableret den 1. juli Instituttet er etableret ved en sammenlægning af Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). Nærværende årsrapport for 2013 aflægges for CVR-nummer Jan Rose Skaksen, direktør Marts 2014

4 Indhold 1 Påtegning Beretning Præsentation af KORA Virksomhedens omfang Generel vurdering af de overordnede faglige resultater Generel vurdering af årets økonomiske resultat Gennemgang af opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Målrapportering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år Regnskab En beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag Noter Bilag 1: Målrapportering 1. del: Skriftlig uddybning Bilag 2: Målrapportering 2. del: Uddybende analyse og vurdering af Mål 1 Fusion Bilag 3: Målrapportering 2. del: Uddybende analyse og vurdering af Mål 2 Udvalgte indsatsområder... 27

5 1 Påtegning Årsrapporten omfatter hovedkonto på finansloven, som KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, CVR-nummer , er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i år s- rapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aft a- ler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. På bestyrelsens vegne København, den 5/ Nina Smith, bestyrelsesformand Jan Rose Skaksen, direktør Sophus Garfiel, departementschef, Økonomiog Indenrigsministeriet 5

6 2 Beretning 2.1 Præsentation af KORA KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, er oprettet ved lov nr. 549 af 18. juni 2012: Lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner. KORA er et statsligt institut under Økonomi- og Indenrigsministeriet med egen bestyrelse bestående af en formand og ni medlemmer. KORAs mission er bestemt i loven, hvoraf det blandt andet fremgår, at: 4. KORA skal fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. 5. KORA er et uafhængig institut, der skal værne om videnskabsetikken. For at udføre missionen skal KORA beskæftige sig med de problemstillinger, der er relevante for leverandørerne af sundheds- og velfærdsydelser. KORAs arbejde skal være relevant, aktuelt og anvendeligt for kommunerne, regionerne og staten. KORAs vision er at blive den førende institution i Danmark med hensyn til analyse og anvendelsesorienteret forskning om kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs analyser og forskning skal med udgangspunkt i KORAs årlige arbejdsprogram baseres på: samfundsøkonomisk overblik uafhængighed og forskningsetik sektorkendskab og praksisnærhed kvalitet stort databeredskab stor ekspertise i både kvantitative og kvalitative analyser tværfaglighed anvendelighed. KORA skal have et dynamisk fokus, som løbende skal tilpasses de udfordringer, der opstår på velfærds- og sundhedsområdet. KORA skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke samt formidle result a- terne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private intere s- senter og offentligheden i øvrigt. Instituttet offentliggør alle analyser og forskningsresultater. 6

7 2.2 Virksomhedens omfang KORA havde i 2013 en omsætning på 77,8 mio. kr. Heraf udgjorde Finanslovsbevillingen 35,2 mio, mens 42,6 mio. kr. var eksterne indtægter i form af IDV-aktiviteter, forskningsrådsbevillinger og fondsbevillinger. Finanslovsbevillingen er i løbet af året nedskrevet fra 35,4 mio. kr. til 35,2 mio. kr. som følge af den i juni 2013 udmeldte dispositionsbegrænsning på lønsum samt 7. fase af statens indkøbsprogram. Tabel 1. KORAs samlede aktivitet (Mio. kr.) Indtægter -42,6 Løn 61,4 Øvrige udgifter 33,3 Nettoudgifter 52,1 Bevilling -35,2 Resultat 16,9 KORA fik adgang til at anvende op mod 17,0 mio. kr. af egenkapitalen til udgifter relateret til fusionen af KORA, der blev etableret i 2012 af DSI, AKF og KREVI. Årets resultat blev et underskud på 16,9 mio. kr. 2.3 Generel vurdering af de overordnede faglige resultater I 2013 er der publiceret 64 rapporter, 23 notater, 40 artikler i internationale fagtidsskrifter, 3 bøger og 11 bogbidrag, 15 artikler i danske fagtidsskrifter og 12 avisartikler, 10 konferenceindlæg, 2 arbejdspapirer og 2 ph.d.-afhandlinger. Der er stor variation i de faglige tilgangsvinkler, ligesom der er stor variation over de sektorområder, som analyserne beskæftiger sig med. For så vidt angår rapporterne er der således 25, der beskæftiger sig med sundhedsområdet; 9 der beskæftiger sig med arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet; 8, der beskæftiger sig med børn og unge-området; 10, der beskæftiger sig med socialområdet; og 12, der beskæftiger sig med økonomi og administration. I KORAs strategi, der blev vedtaget af bestyrelsen d. 2. maj 2013, opereres der med en vision for de første tre år, samt en vision for perioden frem til I løbet af de første tre år skal KORA 6. anses som en leverandør til den offentlige sektor af analyser og forskning inden for sundheds- og velfærdsområderne, som ikke kan undværes, 7. være kendt og anerkendt for høj kvalitet og et stort sektorkendskab inden for sundheds- og velfærdsområderne, 8. være kendt og anerkendt for at gøre en særlig indsats for formidling og implementering af de bedste løsninger til sikring af kvalitet og effektivitet i regioners og kommuners serviceudbud. I løbet af det første år er vurderingen, at visionen om at være kendt og anerkendt for høj kvalitet og et stort sektorkendskab inden for sundheds- og velfærdsområderne (vision 2) stort set allerede er nået. KORA er således blevet kendt blandt ledere og beslutningstagere i den offentlige sektor, og det er anerkendt, at KORA leverer anvendelsesorienterede analy- 7

8 ser af høj kvalitet, som bl.a. bygger på et stort sektorkendskab. KORA er godt på vej til også at realisere visionen om at være en leverandør af analyse og forskning, der ikke kan undværes (vision 1). Ligeledes arbejder KORA de kommende år videre på at realisere vision nummer 3. Et eksempel på en analyse, der har været med til at sætte KORA på landkortet i 2013, er rapporten Kommunale serviceniveauer og produktivitet, som KORA lavede for Produktivitetskommissionen. I analysen benchmarkes kommuners produktivitet på en ny måde, der reelt forsøger at adskille serviceniveau og omkostninger, og som tager hensyn til kommuners forskellige grundvilkår og prioriteringer. Et andet eksempel på en markant udgivelse fra 2013 er rapporten Ledelse af brugerinddragelse, som beskæftiger sig med det højaktuelle emne brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Analysen er anvendelsesorienteret og praksisnær, men samtidig forskningsmæssig innovativ, idet den påviser ledelsens betydning for, at brugerinddragelse bliver en succes. Et tredje eksempel er Evaluering af natteravnene i Danmark. Det er en meget grundig analyse, der kombinerer en række forskellige kvalitative og kvantitative fagligheder. Anal y- sen viser, at natteravnene er med til at skabe tryghed blandt børn og forældre. Til gengæld har natteravnene tilsyneladende ikke en signifikant effekt på den registrerede kriminalitet. På trods af, at 2013 var et fusionsår, har det således været et godt år for KORA. Det gælder både for så vidt angår kvantitet og kvalitet. 2.4 Generel vurdering af årets økonomiske resultat KORAs indtægter bestod i 2013 af finanslovsbevillingen på 35,2 mio. kr., samt eksterne indtægter på i alt 42,6 mio. kr., fordelt på henholdsvis indtægtsdækket virksomhed med 69,9 %, tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter med 11,5 % og øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter med 18,6 %. Udgiftssiden bestod af 65 % personaleomkostninger og 35 % øvrige omkostninger. KORAs driftsresultat for 2013 blev et underskud på 16,9 mio. kr. KORA havde oprindeligt fået adgang til at etablere et underskud for hele året på kr. 15,1 mio. kr. Dette blev i forbindelse med udgiftsopfølgning to hævet til 17,0 mio. kr.. Størstedelen af underskuddet kan henføres til fusionsomkostninger, såsom økonomist y- ringsprojekt, it-omkostninger, flytning, ny it-understøtning og HR-bistand. En del af underskuddet har desuden baggrund i tilpasningsomkostninger i forbindelse med en reduktion af primært den administrative bemanding. Således har KORA i 2013 afholdt udgifter til løn, fratrædelse m.v. Herudover oplevede KORA i 2013 et fald i indtægter, til dels som følge af fusionen, hvorfor indtægterne i 2013 blev ca. 3,4 mio. kr. lavere end budgetteret ved årets start. I forbindelse med ombygningen af lokaler har KORA oprettet et anlægsaktiv på 5,2 mio. kr., som afskrives over en 10-årig periode. 8

9 Tabel 2. KORAs økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) KORA KORA Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -77,1-77,7 - Heraf indtægtsført bevilling i alt -28,6-35,2 - Heraf eksterne indtægter -48,5-42,5 Ordinære driftsomkostninger 60,6 94,6 - Heraf personaleomkostninger 44,8 61,4 - Heraf afskrivninger 0,8 0,3 - Heraf øvrige omkostninger 15,0 32,8 Resultat af ordinær drift -16,4 16,8 - Andre driftsomkostninger 0,1 0,1 Resultat før finansielle poster -16,4 16,9 Finansielle poster -0,3 - Resultat før ekstraordinære poster -16,7 16,9 Ekstraordinære poster - - Årets resultat -16,7 16,9 Balance Anlægsaktiver - 4,8 Finansielle anlægsaktiver 2,8 1,8 Omsætningsaktiver 58,6 45,3 Egenkapital -19,6-4,5 Hensatte forpligtelser -7,1-4,0 Langfristet gæld - - Kortfristet gæld -3, Låneramme - 7,0 Træk på lånerammen - 4,8 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 0 % 69,3 % Negativ udsvingsrate - - Overskudsgrad 21,7 % -21,8 % Bevillingsandel 37,1 % 45,3 % Personaleoplysninger Antal årsværk 115,4 100,6 Årsværkspris Lønomkostningsandel 58 % 65 % Lønsumsloft 22,3 29,9 Lønforbrug 44,8 56,6 - Heraf lønforbrug inden for lønsumsloft 29,8 33,2 9

10 Note: Årsværkstallet for 2012 er ikke sammenligneligt med udgifterne i 2012 til personale og årsværkstal og udgifter i KORAs regnskab var for 2012 et regnskab for KREVI for 1. halvdel af året og for det fusionerede KORA for 2. halvår. Årsværkstallet for 2012 blev angivet som summen af årsværk for alle 3 institutioner, der indgik i KORA, mens hovedparten af udgifterne til løn til personale i 1. halvår 2012 indgår i den åbningsbalance, der blev dannet for henholdsvis AKF og DSI. KORA har i 2013 haft overheadindtægter (herefter OH) for kr. 22,6 mio. kr., som giver adgang til at øge lønsumsloftet med 11,3 mio. kr. med henvisning til Finansministeriets Budgetvejledning 2011, pkt Lønsumsloft, om adgang til forhøjelse af lønsumsloftet med op til halvdelen af OH indtægter fra underkonto 90, 95 og 97. KORA har således efter 2013 en samlet lønsumsopsparing 8,0 mio. kr. 2.5 Gennemgang af opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for KORAs opgaver Opgave (t.kr.) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktion samt generel ledelse og administration -8,4 0,0 27,4 19,0 Analyse og forskningsvirksomhed -20,0-41,8 65,2 3,4 Kommunikation og formidling -6,7-0,7 2,0-5,5 I alt -35,2-42,5 94,6 16,9 Note: Fordelingen er foretaget på baggrund af data fra Navision, samt et procentmæssigt skøn. 2.6 Målrapportering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt I skemaet nedenfor ses KORAs vurderinger af opfyldelsen af målene i Resultatkontrakt Uddybende beskrivelser af og begrundelser for vurderingerne af de enkelte målopfyldelser findes i Bilag 1. KORA har gennem 2013 arbejdet hårdt på at nå alle målene i Resultatkontrakt Dette er da også lykkedes med undtagelse af Mål 1, Delmål 2 Fusion, som kun vurderes at være 75 % opfyldt, eftersom enkelte af de fusionsrelaterede opgaver endnu ikke er helt på plads og Mål 6 KORA i balance, som KORA vurderer som 0 % opfyldt, idet KORAs indtægter i efteråret 2013 ikke helt levede op til det forventede indtægtsniveau, hvorfor balancen først opnås primo

11 Mål Opfyldelsesgrad (pct.) Vægt Beregning Beregnet resultat Strategiske målsætninger 25 21,25 Mål 1 Delmål 1 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 5,0 Delmål 2 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 75 pct. 11,25 Delmål 3 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 5,00 Kerneopgaver og fagområder Mål 2 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 20,0 Mål 3 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 5,0 Mål 4 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 20,0 Mål 5 0, 25, 50, 75, 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 5,0 Økonomistyring og administration 25 10,0 Mål 6 0 eller 100 Målet vurderes opfyldt til 0 pct. 0,0 Mål 7 0 eller 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 5,0 Mål 8 0 eller 100 Målet vurderes opfyldt til 100 pct. 5,0 Total , Redegørelse for reservation KORA har ingen reservationer. 2.8 Forventninger til det kommende år Etableringen af KORA vil fortsætte i De fleste fusionsaktiviteter er imidlertid tilend e- bragt som forudsat i 2013, hvorfor KORAs driftsøkonomi er betydeligt forbedret i 2014 sammenholdt med De indtægtsgivende aktiviteter skal medvirke til at understøtte KORAs strategi og indsatsområder i 2014, ligesom de skal medvirke til at sikre KORAs økonomi. Samlet set skal de aktiviteter, der er gennemført i 2013, samt et fornuftigt fokus på indtægtsgivende aktiviteter sikre den forudsatte balance mellem udgifter og indtægter fra 2014 og fremad. 11

12 3 Regnskab KORA blev oprettet den 1/ som en fusion af KREVI, DSI og AKF. Regnskabstallene for 2012 inkluderer det tidligere KREVI s aktiviteter fra 1. januar 30. juni 2012 og KORAs aktiviteter fra 1. juli 31. december Regnskabstallene og budgettallene for 2013 vedrører alene KORA. Derfor er udgiftsoplysninger, årsværkstal m.v. for 2012 for KORA ikke sammenlignelige med tallene for En beskrivelse af anvendt regnskabspraksis KORAs regnskab er aflagt efter regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (OAV). KORA fik lov til at have et underskud, som kan henføres til fusionsprocessen. 3.2 Resultatopgørelse KORA blev oprettet den 1. juli 2012 som en fusion af KREVI, DSI og AKF. Regnskabstallene for 2012 inkluderer det tidligere KREVIs aktiviteter fra 1. januar 30. juni 2012 og KORAs aktiviteter fra 1. juli 31. december Regnskabstallene og budgettallene for 2013 vedrører alene KORA. Regnskabstallene er baseret på SKS talmateriale. 12

13 Tabel 4. Resultatopgørelsen Note (mio. kr.) KORA KORA KORA Budget 2014 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -28,6-35,2-35,5 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt -28,6-35,2-35,5 Salg af varer og tjenesteydelser -26,4-42,5-44,0 Tilskud til egen drift -22,0 - - Ordinære driftsindtægter i alt -77,0-77,7 Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger Husleje 3,0 4,6 4,6 Forbrugsomkostninger i alt 3,0 4,6 4,6 Personaleomkostninger Lønninger 33,7 56,6 53,4 Andre personaleomkostninger 6,5-2,5 0,0 Pension 5,838 8,9 8,4 Lønrefusion -1,243-1,7-1,8 Personaleomkostninger i alt 44,8 61,4 60,0 Af- og nedskrivninger 0,8 0,3 0,5 Andre ordinære driftsomkostninger 12,0 28,4 15,7 Ordinære driftsomkostninger i alt 60,6 94,6 80,8 Resultat af ordinær drift ,8 0,6 Andre driftsindtægter ,7 Andre driftsomkostninger 0,1 0,1 0,1 Resultat før finansielle poster -16,4 16,9 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,3 - - Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster -16,7 16,9 0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære omkostninger - - Årets resultat -16,7 16,9 0 13

14 Note: Regnskabstallene for 2012 er ikke sammenlignelige med regnskabstallene for 2013, idet Regnskabet for 2012 alene indeholder regnskabet for KREVI for 1. halvår samt KORA for 2. halvår AKF og DSI s regnskaber er inkluderet som åbningsbalancer. Niveauerne for de enkelte poster i regnskabet for 2012 og 2013 er derfor ikke sammenlignelige. Endelig er bevillingstallet for 2014 er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af 8. fase af indkøbsprogrammet fra 35,6 mio. kr. til 35,5 mio. kr. Tabel 5 Resultatdisponering Disponeret bortfald KORA (Mio.kr.) Årets resultat til disponering Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud

15 3.3 Balance Tabel 6. Balancen Note AKTIVER (mio. kr.) Note PASSIVER (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital (startkapital) -1,8 Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - Primokorrektioner -2,8 Immaterielle anlægsaktiver i alt - - Reserveret egenkapital Bortfald af årets resultat 0,0 Materielle anlægsaktiver Akkumuleret overskud 2 Grunde, arealer og bygninger - 4,8 Overført overskud -16,8-2,7 Infrastruktur - - Egenkapital i alt -19,6-4,5 Produktionsanlæg og maskiner - - Transportmateriel - - Hensatte forpligtelser Inventar og it-udstyr - - Igangværende arbejder for egen regning Restløn og friv. fratrædelser -7,1-4,0 Materielle anlægsaktiver i alt 4,8 Hensatte forpligtelser i alt -7,1-4,0 Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld Statsforskrivning 1,8 FF4 Langfristet gæld Øvrige finansielle anlægsaktiver - Finansielle anlægsaktiver i alt 1,8 Donationer Prioritetsgæld Anlægsaktiver i alt 6,6 Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger - - Kortfristet gæld 3 Tilgodehavender 27,6 44,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser -3,9-3,0 Værdipapirer 2,8 - Anden kortfristet gæld -5,2-5,1 Periodeafgrænsningsposter 1,4 Skyldige feriepenge -8,7-6,7 Likvide beholdninger Reserveret bevilling - - FF5 Uforrentet konto 2,3-10,5 5 Igangværende arbejder for fremmed regning FF7 Konti 6,7 9,8 Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti Andre likvider 19,1 - Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser -12,4-26, ,7-2,5 Likvide beholdninger i alt 28,2-0,7 Kortfristet gæld i alt -31,8-43,4 Omsætningsaktiver i alt 58,6 45,3 Gæld i alt -38,9-47,4 AKTIVER I ALT 58,6 51,9 PASSIVER I ALT -58,6-51,9 15

16 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 7. Egenkapitalforklaring (Mio. kr.) 2012 KORA 2013 KORA Reguleret egenkapital primo Ændring i reguleret egenkapital - -1,8 Reguleret egenkapital ultimo - -1,8 Overført overskud, primo - -19,6 + Primoreg./flytning mellem bogføringskredse -2,9 - + Regulering af det overførte overskud Overført af årets resultat -16,8 16,9 - Bortfald af årets resultat Udbytte til staten - - Overført overskud, ultimo ,7 Egenkapital ultimo -19,6-4,5 Tabellen viser, at KORAs egenkapital primo 2013 på 19,6 mio. kr. er blevet reguleret med det akkumulerede underskud på 16,9 mio. kr. og statsforskrivning på 1,8 mio. kr., hvore f- ter egenkapitalen udgør 4,5 mio. kr. ultimo Likviditet og låneramme Tabel 8. Udnyttelse af lånerammen (Mio. kr.) 2013 Sum af saldo på FF4 pr ,8 Låneramme på FL ,0 Udnyttelsesgrad i pct. 69,3 KORA har i 2013 aktiveret ombygningsomkostninger for 5,2 mio. kr. Efter afskrivninger i 2013 er lånerammen udnyttet med 4,8 mio. kr. i 2013, jf. note 2 under bilag. 16

17 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 9. Opfølgning på lønsumsloft (Mio. kr.) Lønsumsloft FL 26,4 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 26,3 Lønforbrug under lønsumsloft 33,2 Difference -6,9 Akkumuleret opsparing pr ,6 Bidrag fra ekstern virksomhed (DR 90, 95 og 97) 11,3 Akkumuleret opsparing pr ,0 Note: I henhold til Finansministeriets Budgetvejledning 2011, pkt Lønsumsloft, er der i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter eller tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed adgang til at overføre bidrag til administration, fællesudgifter eller lignende under almindelig virksomhed. Lønsumsloftet kan forhøjes med indtil halvdelen af det overførte bidrag til administrationen. KORA havde i ,6 mio. kr. i overhead på ekstern virksomhed på underkonti 90, 95 og 97. KORA har i 2013 trukket på den akkumulerede lønsumsopsparing, i henhold til reglerne om lønsumsloftsstyring. 3.7 Bevillingsregnskabet Tabel 10. Bevillingsregnskab ( ) KORA (Mio. kr.) Regnskab Budget Regnskab Difference Nettoudgiftsbevilling 20,9 35,4 35,2 0,2 Indtægter -48,3-45,9-42,5 3,4 Udgifter 52,4 96,4 94,6-1,8 Årets resultat 16,8 15,1 16,9 1,7 Det skal bemærkes, at budgettet viser det oprindeligt godkendte budget for 2013, hvor KORA fik adgang til at anvende 15,1 mio. kr. af egenkapitalen. KORA fik i forbindelse med udgiftsopfølgning to adgang til at hæve trækket på egenkapitalen til 17,0 mio. kr. 17

18 4 Bilag 4.1 Noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiviteter KORA har ingen immaterielle anlægsaktiver at anføre. Note 2: Materielle anlægsaktiviteter (Mio. kr.) Grunde, arealer Inventar og I alt og bygninger it-udstyr Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse - 2,7 2,7 Tilgang Afgang - -2,7-2,7 Kostpris pr ,2-5,2 Akkumulerede afskrivninger -0,3 - -0,3 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr ,3 - -0,3 Regnskabsmæssig værdi pr ,8-4,8 Årets afskrivninger -0,3 - -0,3 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger -0,3 - -0,3 Afskrivningsperiode/år Lineær 10 år (Mio. kr.) Igangværende arbejder for egen regning Primo saldo pr Tilgang - Nedskrivninger - Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr Note: KORA har aktiveret en ombygning på 5,2 mio. kr. pr , som afskrives over 10 år. Den første afskrivning er på 0,3 mio. kr., hvilket giver en regnskabsmæssig værdi på 4,8 mio. kr. ultimo Note 3: Tilgodehavender KORA har ved årsskiftet tilgodehavender for 44,7 mio. kr. Heraf udgør hovedparten, ca. 32,0 mio. kr., skyldige beløb vedrørende gennemførte projekter for Indtægtsdækket virksomhed, Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed og Tilskudsfinansieret virksomhed. Midlerne hjemtages i løbet af året i forbindelse med opgørelse af projektregnskaber. Herudover består kontoen af tilgodehavender for debitorer, tilgodehavende vedrørende momsbeløb og depositum. 18

19 Note 4: Hensatte forpligtelser (mio. kr.) 2013 Hensættelse til resultatløn 1,5 Hensættelse til fratrædelsesordning 2,5 I alt 4,0 Note 5: Igangværende arbejder for fremmed regning Saldoen for igangværende arbejder var ved tidspunktet for årsopgørelsen på 26,1 mio. kr. Der er tale om opgaver, hvor KORA har modtaget bevilling forud for arbejdets gennemførelse. Bevillingen er videreført til 2014 med henblik på, at opgaverne færdiggøres i Der er ofte tale om opgaver, hvor KORA får udbetalt tilskuddet forud for opgavens gennemførelse. I nogle tilfælde får KORA hele beløbet i forskud, i andre tilfælde udbetales beløb i takt med arbejdets fremdrift. Note 6: Oversigt over det akkumulerede resultat for indtægtsdækket virksomhed (DR 90) (mio. kr.) Konsulentydelser 1,0 10,4 I alt 1,0 10,4 Bemærkninger til note 6: Tabellen indeholder oplysninger om akkumuleret resultat for IDV konto i Tallene for forrige år er ikke sammenlignelige, eftersom periodiseringen for 2012 alene vedrørte 2. halvår ,2 mio. kr. af underskuddet på IDV-kontoen vedrører projekter, hvor aftalegrundlaget stammer fra de tidligere institutioner, og hvor der i mindre eller større grad har været taget udgangspunkt i muligheden for at færdiggøre projekterne uden for rammerne af den eksterne bevilling, herunder med aftaler om medfinansiering på op til over 50 pct. af det samlede budget, jf. principperne for tilskudsfinansieret virksomhed i Staten. For den resterende del af underskuddet er der bl.a. tale om en konkret investering i ECO-Nøgletals projektet på 2,6 mio. kr. i 2013, som forventes hentet hjem i de kommende år, hvor den årlige indtægt er på godt 2 mio. kr., mens de løbende omkostninger forventes at være i underkanten af 1 mio. kr. Hertil kom et konkret underskud på 0,6 mio. kr. for resterende aktiviteter, der i et normalt år ville være modvirket af det generelle overskud på IDV-aktiviteterne. Tilskudsbekendtgørelsens regler for IDV-aktiviteter siger, at resultatet af IDV-aktiviteterne ikke må være negativt fire år i træk. Status vil blive fulgt løbende i perioden. Samtidig vil håndteringen af den del af underskuddet på IDV-kontoen, der vedrører projekter, hvor aftalegrundlaget stammer fra de tidligere institutioner, der er fusioneret i KORA, skulle afklares. 19

20 Note 7: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (DR 95 og 97) (mio. kr.) Forskning DR 95 0,2 1,0 Tilskudsfin. Aktiviteter DR 97 1,2 4,0 I alt 1,5 5,0 Bemærkninger til note 7: Tabellen indeholder oplysninger om det beløb, der ultimo hvert af de pågældende år er overført fra kontiene for indtægtsgivende forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af overheadudgifter ved den almindelige virksomhed. 20

21 4.2 Bilag 1: Målrapportering 1. del: Skriftlig uddybning Mål 1: Strategisk målsætning 2013 Delmål 1: Fælles strategi og arbejdsprogram KORA udarbejdede i starten af 2013 en strategi, benævnt: Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til Strategien, som både har kortsigtede og langsigtede strategiske mål, blev godkendt af KORAs bestyrelse ved 2. bestyrelsesmøde i 2013, den 2. maj. Ligeledes blev der i slutningen af 2012 udarbejdet et arbejdsprogram for det kommende år, benævnt Årsprogram og opgaveprofil På baggrund af ovenstående vurderer KORA delmålet som værende 100 % opfyldt. Delmål 2: KORAs fusion (af AKF, DSI og KREVI) Opdelt i underpunkter, ligger der 15 opgaver under delmål 2. Af de opgaver, som KORA har løst i 2013 er: Fælles organisation, proces for endelig organisationsstruktur og ledelse, ansættelseskontrakter, fælles overenskomster, servicefunktioner, lokaleforhold, impleme n- tering og drift af it-systemer, implementering og drift af regnskabsstyring, udarbejdelse af kommunikationsstrategi, udsendelse af nyhedsbrev, elektronisk intern og ekstern komm u- nikation samt sikring af dialog med væsentlige interessenter og opdragsgivere. De opgaver, som KORA fortsat arbejder på at løse, er: personalepolitik og øvrige lovmæ s- sige krav, ligesom den fulde implementering og drift af projektstyring og økonomistyring er ved at blive tilendebragt. På baggrund af ovenstående vurderer KORA delmålet som værende 75 % opfyldt. Delmål 3: Indførelse af klare kvalitetssikringsprocedurer KORAs kvalitetssikringsprocedure blev indledningsvis drøftet på et medarbejderseminar i april Efterfølgende har der været nedsat et udvalg bestående af tre analyse- og forskningsmedarbejdere med ledelse af analyse- og forskningschef Hans Hummelgaard som har haft til opgave at revidere kvalitetssikringsproceduren i lyset af kommentarerne fra medarbejderseminaret. Herefter har kvalitetssikringsprocedurerne været til drøftelse og kommentering på møder i de fire analyse- og forskningsafdelinger. Ligeledes har udkastet ad flere omgange været behandlet af chefgruppen ved chefmøder. Vejledningen, som beskriver kvalitetssikringsprocedurerne i KORA, blev endeligt godkendt af KORAs bestyrelse ved 4. bestyrelsesmøde i 2013, den 21. november. På baggrund af ovenstående vurderer KORA delmålet som værende 100 % opfyldt. Mål 2: Mål for udvalgte indsatsområder KORA skal levere viden om kommuner og regioner, som er relevant, aktuel og anvendelig for kommuner, regioner og staten. I sit arbejdsprogram for 2013 priorit erede KORA følgende fem indsatsområder: 1) Styring af økonomien, 2) Benchmarking og effektanalyser, 3) Forklarende analyser, 4) Styring, ledelse og afbureaukratisering og 5) Organisering. For hvert af de fem indsatsområder har KORA arbejdet anvendelsesorienteret for at fremme kvalitetsudvikling og bedre ressourceanvendelse i praksis. Dokumentationen af arbejdet findes i afsnit 1.3., som indeholder eksempler på publikationer inden for hvert af de fem udvalgte indsatsområder. 21

22 På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 100 % opfyldt. Mål 3: Projektoversigt KORA har hvert kvartal udarbejdet og fremsendt en oversigt over nye og afsluttede proje k- ter med en samlet finansieringsvolumen på over kr. til Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 100 % opfyldt. Mål 4: Særlige opgaver KORA har i løbet af 2013 præsenteret Økonomi- og Indenrigsministeriet for en række projektforslag til trækningsretspuljen. Nogle af idéerne er blevet til projekter, imens andre fortsat er på idéstadiet. Udnyttelsen af trækningsretten i 2013 er præget af, at der har været behov for en række indledende drøftelser og etablering af rutiner omkring opgaveaftaler m.v., hvorfor træ k- ningsretten ikke i regnskabsmæssig forstand er fuldt udnyttet i Med udgangen af 4. kvartal 2013 viser den samlede opgaveportefølje en løbende tilgang af projekter og aktiviteter, der sikrer mulighed for at udnytte den fulde trækningsret frema d- rettet. På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 100 % opfyldt. Mål 5: Løbende dialog med økonomi- og indenrigsministeren KORA har i løbet af året holdt økonomi- og indenrigsministeren rettidigt orienteret om kommende udgivelser. Ligeledes har KORA løbende orienteret departementet om sager, der vurderedes at have interesse og relevans for ministeren. På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 100 % opfyldt. Mål 6: KORA i balance KORA har i 2013 målrettet arbejdet på at justere bemanding af administrative opgaver, tilpasse udgiftsniveauet, foretaget sammenflytninger m.v. for at sikre, at KORA er i balance med udgangen af Budgettet for 2014 afspejler, at disse tiltag er tilendebragt. KORAs indtægtsniveau har dog i efteråret ikke helt levet op til det forventede indtægtsniveau, hvorfor balancen først opnås primo På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 0 % opfyldt. Mål 7: Ressourceforbrug og fællesomkostninger KORA foretog i januar 2013 en tilpasning i den administrative medarbejderstab, ligesom en række af de afholdte fusionsomkostninger har haft til formål at nedbringe fællesomkostni n- gerne til at modsvare det fremadrettede bevillingsniveau. Målet i 2013 var en reduktion i udgifterne til fællesomkostningerne på 20 pct. målt i forhold til lønsum. Udgifterne til fællesomkostninger udgjorde 11,8 mio. kr. primo KORAs udgiftsniveau er reduceret til 9,2 mio. kr. ultimo Budgettet for 2014 er i balance. På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 100 % opfyldt. 22

23 Mål 8: Grundbudget og realiseret forbrug KORA har i 2013 været igennem en række fusionsaktiviteter for at sikre, at KORA dels etableres som en samlet, ny organisation, dels sikrer balance mellem indtægter og udgifter fra 2014 og frem. Dette er lykkedes. Imidlertid har enkelte fusionsaktiviteter vist sig at være dyrere end budgetteret, ligesom indtægtsniveauet i 2013 ikke har levet op til det forudsatte budget. Derfor slutter årsresultatet i 2013 på et underskud på 16,9 mio. kr. mod det forventede underskud på 15,1 mio. kr. I forhold til, at den samlede forbrugsmulighed for 2013 fra starten af året var på 96,4 mio. kr., blev det samlede forbrug 2,0 % lavere end budgetteret. Samtidig blev indtægterne dog også lavere, hvorfor det samlede resultat blev et underskud på 16,9 mio. kr. mod et fo r- ventet underskud på 15,1 mio. kr. På baggrund af ovenstående vurderer KORA målet som værende 100 % opfyldt. 23

24 4.3 Bilag 2: Målrapportering 2. del: Uddybende analyse og vurdering af Mål 1 Fusion Fælles organisation KORAs organisation bygger på en ledelse, bestående af en direktør, fire analyse- og forskningschefer, en administrationschef og en kommunikationschef. Der er en administrationsafdeling, ledet af administrationschefen; en kommunikationsafdeling, ledet af kommunik a- tionschefen samt fire analyse- og forskningsafdelinger: i) Økonomi og benchmarking, ii) Evaluering og innovation, iii) Kvalitet og effektivitet og iv) Styring, organisation og ledelse, hver ledet af en analyse og forskningschef. Analyse- og forskningsafdelingerne repræsenterer i høj grad forskellige fagligheder. For at sikre KORAs synlighed og arbejde i forhold til de forskellige sektorer er medarbejderne også tilknyttet forskellige områder (sektorer), der går på tværs af afdelinger. Det drejer sig om: i) arbejdsmarked og uddannelse; ii) børn og unge; iii) social; iv) sundhed; og v) økonomi og administration. Arbejdet med områderne organiseres af fem medarbejdere, som er ansvarlige for hver deres område (sektor). Proces for endelig organisationsstruktur og ledelse Den nye organisation blev udviklet i etaper. I første omgang blev der nedsat en organis a- tionsforandringsgruppe med repræsentanter fra ledelserne af hvert af de tre tidligere institutter. Denne gruppe udarbejdede fundamentet til KORAs afdelingsstruktur, der blev forelagt og diskuteret i hovedsamarbejdsudvalget, hvorefter medarbejderne blev fordelt i de nye afdelinger. Strukturen blev efterfølgende diskuteret på et personaleseminar i april Herefter blev de tværgående område-/sektorindgange implementeret i organisationen. Ansættelseskontrakter, fælles overenskomst, personalepolitik og øvrige lovmæssige krav Alle medarbejdere fra det tidligere AKF og DSI blev pr. 1. april 2013 overført til statslige overenskomster. Medarbejderne har i den forbindelse fået nye ansættelsesbreve, der reg u- lerer ansættelsen i forhold til de statslige overenskomster. Processen har været drøftet og aftalt med Økonomi- og indenrigsministeriets departement, Moderniseringsstyrelsen og med de faglige organisationer. Der er indgået overenskomst for forskergruppen i KORA. Ligeledes er der indgået aftaler om stillingsstrukturen i KORA og om arbejdstidsregler. Der arbejdes p.t. på en lokalaftale om løndannelse og resultatløn samt på en personalepolitik. Servicefunktioner Den administrative understøtning af bl.a. kvalitetssikring, daglig it-support m.m. er blevet reorganiseret i Reorganiseringen sikrer, at KORA kan løse de administrative servic e- funktioner inden for rammerne af den reducerede medarbejderstab i administrationen. Lokaleforhold KORA har ombygget Købmagergade 22 i København med henblik på indhusning af alle medarbejdere i København på én lokalitet. Flytningen afsluttedes i april måned Fly t- ningen af Aarhus-afdelingen til et nyt, fælles lejemål på Olof Palmes Allé blev gennemført i maj måned. For begge lokaliteters vedkommende har valg af lokationer og proces for sammenflytning været drøftet og aftalt med Økonomi- og indenrigsministeriets departement og Moderniseringsstyrelsen. 24

25 It-systemer og drift KORA gennemførte fra november 2012 og frem til sommerferien 2013 en sammenlægning af de tre tidligere institutioners it-understøtning. Udgangspunktet for projektet var anbefalinger i en ekstern konsulentrapport om, hvordan KORA med størst effekt løste opgaven. Planen dannede udgangspunkt for projektets gennemførelse og styring. I forbindelse med den konkrete fysiske sammenlægning af de tre gamle institutters systemer i slutningen af april måned 2013, oplevedes lange svartider, samt enkelte tilfælde af usikkerhed om, hvorfra data kunne tilgås. Dette gjorde det nødvendigt at justere fusion s- projektet med henblik på at sikre en stabil driftssituation. Dette lykkedes op til sommerferien, hvorefter der har været arbejdet på at konsolidere driften. Justeringen af projektet medførte en væsentlig fordyrelse. En del af konsolideringen efter sommerferien har således også haft fokus på at nedbringe de løbende driftsomkostninger. Omdrejningspunktet for det fremadrettede arbejde på it-området i 2014 er et EU-udbud af den samlede it-drift. Statslige systemer og Regnskabsstyring, projektstyring og økonomistyring KORA har i 2013 taget de obligatoriske it-systemer i brug, der stilles til rådighed via Moderniseringsstyrelsen. Samtidig har KORA senest implementeret mtime til brug for afre g- ning af tidsforbrug på projekter. mtime blev bl.a. valgt på baggrund af, at Moderniseringsstyrelsen understøtter integrationen med Navision Stat, hvilket er afgørende for KORAs mulighed for at afregne sine analyse- og forskningsaktiviteter overfor eksterne bevillingsgivere. KORA har i løbet af 2013 implementeret Navision Stat, ØS-LDV, Indfak, RejsUd, HRportalen/SLS-integration samt mtime. I forbindelse med implementering af de forskellige administrative systemer er der sidel ø- bende arbejdet på at sikre understøtning af projektstyring og økonomistyring på projektniveau, på afdelingsniveau og på institutniveau. Med udgangen af 2013 er der etableret månedlige overførsler og omregning af tid til kr o- ner, ligesom der er etableret en overordnet økonomiopfølgning. KORA kan dermed leve op til kravene i Moderniseringsstyrelsens koncept om God Økonomistyring. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere den løbende rapportering på medarbejder- og på projektniveau, der sikrer en tilstrækkelig projekt- og økonomistyring i KORA, hvilket implementeres primo Kommunikation KORA udformede i starten af 2013 en strategi for instituttets eksterne kommunikation benævnt Kommunikationsstrategi og handlingsplan KORAs bestyrelse godkendte strategien ved tredje møde i 2013, den 12. september. Strategien rummer de overordnede mål, værdier og rammer for ekstern kommunikation i KORA. Strategien suppleres med de l- strategier og politikker på enkeltstående områder samt mere detaljerede handlingsplaner for, hvordan strategien udmøntes i praksis i forhold til konkrete platforme og indsatser. Udsendelse af nyhedsbrev har siden KORAs fødsel været en central kanal til udbredelse af instituttets analyser og forskning. I foråret 2013 lancerede KORA en ny og forbedret vers i- on af sit nyhedsbrev. Den nye version tillader bl.a., at modtageren vælger præcis hvilke af de sektorområder, KORA arbejder med, som hun/han ønsker at modtage nyheder om. 25

26 Med udgangen af 2013 havde KORAs nyhedsbrev lidt over abonnenter. Lidt over 40 % af abonnenterne åbner hvert nyhedsbrev. Det tyder på, at indholdet er interessant, da det normale for nyhedsbreve er, at de åbnes af 30 % af modtagerne. Cirka hvert fjerde besøg på kora.dk kommer direkte via links i nyhedsbrevet, hvilket også understreger, hvor vigtig en kanal nyhedsbrevet er til udbredelse af instituttets analyser og forskning. Såvel intern som ekstern kommunikation i KORA fåregår elektronisk. Dialog med væsentlige interessenter, opdragsgivere mv. KORAs ledelse og analyse- og forskningsmedarbejdere har gennem 2013 haft en løbende dialog med væsentlige interessenter og opdragsgivere, heriblandt Københavns Kommune, Odense Kommune, KL, Danske Regioner, Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Socialstyrelsen, Økonomidirektørforeningen, Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, TrygFonden, Velux/Villum Fonden, Nordeafonden, Rockwoolfondens Forskningsenhed, Kraks Fond og Højteknologifonden. For at skabe dialog og hente inspiration og input fra vores centrale rekvirenter og opdragsgivere, inviterede vi dem til at deltage i en inspirationsworkshop i august Formålet var at få et indblik i, hvilke problemstillinger der står højt på vores interessenter og opdragsgiveres dagsorden og give dem mulighed for at drøfte og prioritere vigtige fremtidige indsatsområder inden for de fem områder/sektorer: Social, Børn og unge, Sundhed, Arbejdsmarked og uddannelse samt Økonomi og administration. Ud af 100 inviterede fik vi 65 tilmeldinger, og ud af de 65 tilmeldte var der kun fire til fem afbud på selve dagen. Dette vidner om, at vores interessenter og opdragsgivere er meget interesserede i KORA og ser KORA som en central leverandør af analyser og forskning inden for de fem sektorer. I foråret 2013 var KORA i dialog med sine interessenter med henblik på at imødekomme interessernes input og forslag til, hvordan vi skulle strukturere instituttets nye hjemmeside. Dialogen blev skabt bl.a. ved en række fokusgruppeinterviews, hvor KORAs interessenter kom med forslag og ønsker til, hvordan de nemmest muligt kunne finde den viden, som de søger på KORAs hjemmeside. KORAs hjemmeside er således i høj grad udformet på ba g- grund af en dialog med instituttets interessenter. 26

27 4.4 Bilag 3: Målrapportering 2. del: Uddybende analyse og vurdering af Mål 2 Udvalgte indsatsområder I Resultatkontrakt 2013 hedder det, at KORA for hvert af de fem indsatsområder Styring af økonomien, Benchmarking og effektanalyser, Forklarende analyser, Styring, ledelse og afbureaukratisering og Organisering skal dokumentere, hvordan resultatet af arbejdet med områderne konkret er anvendelsesorienteret og kan fremme kvalitetsudvikling og bedre ressourceanvendelse i praksis. Der henvises til sidste afsnit i Bilag 2 for beskrivelser af, hvordan KORA i gennem 2013 løbende har været i dialog med instituttets væsentlige interessenter og opdragsgivere m.v. Igennem 2013 har KORAs analyser og forskning givet kommuner og regioner ny inspiration til at imødegå de udfordringer, som skyldes den økonomiske afmatning og underskuddet på de offentlige finanser. Nedenfor gives eksempler på, hvad KORA, inden for de fem indsat s- områder, har bidraget med af anvendelsesorienteret og praksisnær viden og dermed været med til at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse i praksis. Styring af økonomien Udgivelserne på området Styring af økonomien udgjorde i % af den samlede mængde udgivelser. Rapport: Den automatiserede budgetlægning. Kortlægning af kommunernes demografimodeller KORAs analyse af kommunernes demografimodeller viser, at der i høj grad er tale om automatik, når kommunerne korrigerer deres budgetter for ændringer i befolkningens alderssammensætning. Analysen afdækker samtidig store forskelle i de udgifter, som modellerne beregner for den samme demografiske udvikling. For eksempel beregner de dyre demografimodeller på ældreområdet ekstraudgifter på ca kr. for hver ny 80-årig borger, imens de billige beregner ekstraudgifter på ca kr. Analysen viser, at de fleste kommuner anvender demografimodeller på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Det er derimod forskelligt, om kommunerne anvender demografimodeller på sundhedsområdet, handicapområdet og området for udsatte børn og unge. Der er desuden forskel mellem kommunerne med hensyn til, hvilke konkrete o m- råder demografimodellerne omfatter indenfor de enkelte sektorområder. Rapport: Budgetlægning på ældreområdet. Kortlægning af kommunernes demografimodeller Der er stor forskel på, hvor store udgifter kommunernes demografimodeller beregner for en given befolkningsændring. KORA har spurgt kommunerne, hvor stor en merudgift deres demografimodeller beregner på ældreområdet, når der kommer én ekstra hhv. 70-årig, 80-årig eller 90-årig i kommunen. Enhedsbeløbet er gennemsnitligt syv gange så højt for en 70-årig i den højeste tredjedel af kommunerne sammenlignet med den laveste tredjedel. Tilsvarende forskelle ses for enhedsbeløbene for de 80- og 90-årige. Ser man på de samlede beregnede merudgifter, vil en gennemsnitskommune på ca indbyggere skulle lægge ca. 17 mio. kr. ekstra ind i ældrebudgettet om ti år, hvis den anvender de lave enhedsbeløb, imens den med de høje enhedsbeløb skal finde knap 80 mio. kr. Hvis alle kommuner anvender deres nuværende enhedsbeløb de kommende ti år, skal kommunerne tilsammen finde ca. fire mia. kr. til ældrebudgetterne. 27

28 Benchmarking og effektanalyser Udgivelserne på området Benchmarking og effektanalyser udgjorde i % af den samlede mængde udgivelser. Rapport: Service og produktivitet i 94 kommuner En analyse, som KORA har foretaget for Produktivitetskommissionen, giver et billede af produktiviteten og serviceniveauet i de 94 største kommuner i Danmark. Tallene skal tages med en række forbehold men kan bruges som redskab i kommunerne til at udvikle og forbedre produktiviteten og servicen til borgerne. Benchmarkinganalysen er baseret på 47 indikatorer, der hver især bidrager til at kaste lys over den konkrete service, kommunerne leverer til borgerne. Det er fx indikatorer for de faglige resultater i folkeskolen, personalenormeringer i dagtilbud, omfanget af hjemmehjælpstimer til ældre, biblioteksudlån, vejkvalitet osv. Rapport: Effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats En ledig, der får hjælp af en anden aktør, går arbejdsløs i to uger mere end en ledig, der får hjælp af det kommunale jobcenter. Det er dyrt for både samfundet og den ledige, og det opvejes ikke af, at den anden aktør løser opgaven billigere end det kommunale jobcenter. Der ville være en samfundsmæssig gevinst på omkring kr. pr. henviste ledig, hvis andre aktører var lige så effektive som de kommunale jobcentre, v i- ser KORAs analyse. Analysen har fokus på effekten af indsatsen over for ledige henvist til andre aktører under Serviceudbuddet Rapport: Effekten af løntilskud på kommunale arbejdspladser Når der bliver ansat ledige i løntilskud på kommunale arbejdspladser, bliver der større udskiftning af medarbejdere på arbejdspladsen, men antallet af fastansatte forbliver det samme. Det viser KORAs rapport fra foråret Rapporten, som er udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen, giver et skøn over, om løntilskud erstatter ordinære job på kommunale arbejdspladser. Løntilskud har ofte været beskyldt for at erstatte ordinære job. Men KORAs undersøgelse viser, at løntilskud ikke har disse utilsigtede effekter. Analysen er den første af sin art i Danmark, der ikke blot er baseret på udsagn fra arbejdsgiverne, men på et omfattende statistisk materiale. Resultaterne viser, at brugen af løntilskud gennemsnitligt set ikke ændrer på antallet af ordinært ansatte i 13 måneder efter brugen af løntilskud. Tilsvarende sker ingen ændring i arbejdspladsernes lønsum for ordinært ansatte. Derimod ses en stigning i afgangen af ordinært ansatte 7-13 måneder efter ansættelse af én ledig med løntilskud. Det opvejes af en positiv men ikke signifikant effekt på tilgangen af ordinært ansatte, således at nettoeffekten på det samlede antal ordinært ansatte ikke er forskellig fra nul. Forklarende analyser Udgivelserne på området Forklarende analyser udgjorde i % af den samlede mængde udgivelser. Rapport: Opkvalificering af den tidlige indsats - ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position Det giver gode resultater at fokusere målrettet på en tidlig indsats. Det viser erfari n- gerne med en model til tidlig opsporing af socialt udsatte børn, som er blevet til i et samarbejde mellem KORA, fem projektkommuner og Udviklingsforum. Socialstyrelsen har igangsat og finansieret projektet. 28

29 Opsporingsmodellen er resultatet af fire års arbejde med at udvikle og afprøve nye og effektive metoder til at opdage de tidlige signaler hos børn, der ikke trives. Det er børn, der har brug for særlig støtte og opmærksomhed så tidligt i livet som muligt for at undgå alvorligere problemer og vanskeligheder senere. Rapport: Lokalpolitik og borgere KORAs undersøgelse viser, at der er blevet færre, som siger, at de er meget interesserede i lokalpolitik. I dag er det kun 9 %, som erklærer sig meget interesserede i lokalpolitik, i 2001 var det 16 %. Analysen viser, at det især er de unge og de kortuddannede, som er mindre interesserede i lokalpolitik end tidligere. Undersøgelsen peger på, at lokalpolitikken i højere grad skal konkretiseres og omhandle bestemte emner, som man som borger er interesseret i og kan forholde sig til. Borgerne giver udtryk for, at hvis kommunen tydeligt kan anskueliggøre, at bestemte lokalpolit i- ske spørgsmål har en betydning for borgerne, så vil man som borger også have lyst til at engagere sig i debatten. Borgerne peger også på, at der bør være en højere grad af gennemsigtighed i lokalpolitikken. Der mangler, ifølge mange borgere i undersøgelsen, let tilgængelig information om lokalpolitik og mulighed for at deltage i beslutningsprocessen. Samtidig bør det v æ- re mere klart, at det rent faktisk nytter at deltage i lokalpolitikken. Rapport: Kortlægning af kommunernes erfaringer med rehabilitering på ældreområdet Næsten alle landets kommuner tilbyder rehabilitering til deres ældre borgere. Det viser en kortlægning, som KORA lavede for Socialstyrelsen i foråret Kortlægningen har fokus på kommunernes arbejde med rehabilitering til de ældre bo r- gere, som søger om hjælp efter serviceloven. Undersøgelsen viser, at 92 ud af 98 kommuner har et eller flere tilbud om rehabilitering til ældre. Der er dog stor forskel på kommunernes tilbud om rehabilitering, kortlægningen viser, at der stort set er én model for hver kommune, og der er brug for at tage ved lære af de kommuner, der gør det bedst. Styring, ledelse og afbureaukratisering Udgivelserne på området Styring, ledelse og afbureaukratisering udgjorde i % af den samlede mængde udgivelser. Rapport: Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler Ledelsen er helt central, hvis det skal lykkes at skabe mere brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. KORAs rapport fra efteråret 2013 viser, hvordan ledelsen kan gå foran i inddragelse af patienter og pårørende. Undersøgelsen har fokus på tre hospitalsafdelinger, der arbejder med brugerinddrage l- se: Glostrup Apopleksienhed har indført en ny form for stuegang, hvor patienterne involveres mere end før. Aarhus Epilepsiambulatorium har indført Ambuflex, hvor patie n- terne selv er med til at vurdere deres behov for kontrolbesøg. Og på Frederiksberg Ortopædkirurgiske Afdeling har man styrket patienternes tilfredshed blandt andet ved at holde kvalitetsmøder, indføre patientdagbøger og journaler på USB-nøgle. De tre afdelinger, som er med i rapporten, har alle haft succes med at inddrage patie n- ter og pårørende mere. 29

30 Rapport: Når ledelsesspændet vokser - Lederes erfaringer fra social- og ældreområdet samt kommunal forvaltning Afstanden mellem ledere og medarbejdere bliver større. Det giver udfordringer, men også plads til nytænkning, viser KORAs analyse på ældreområdet, socialområdet og i den kommunale forvaltning. Som led i effektiviseringsbestræbelserne inden for den offentlige velfærdsproduktion sker der i disse år en række sammenlægninger af institutioner og afdelinger. Kons e- kvensen er, at mange frontlinjeledere har fået flere medarbejdere under sig. Det vil sige, at ledelsesspændet sammen med opgavekompleksiteten er blevet større for den e n- kelte leder. Det har en betydning for relationen ledere og medarbejdere imellem og for ledelsesopgaven. Det er disse forhold sammen med spørgsmål om ledernes trivsel, o p- levelsen af de ændrede krav og ledernes mening om det effektive ledelsesspænd, der er undersøgt i dette studie. Såvel den kvalitative som den kvantitative del af undersøgelsen viser, at ledelsesopg a- ven i den kommunale forvaltning på ældreområdet og det socialpædagogiske område er under forandring. Rapport: Det unødige bureaukrati - Sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold En dygtig leder kan få de ansatte til at forstå meningen med regler og procedurer. Dermed bliver behovet for at fjerne regler mindre. Hidtil har afbureaukratiseringsindsatsen mest handlet om at fjerne de uhensigtsmæssige regler. Denne rapport peger på, at en nærværende, visionær og aktiv ledelse både kan reducere de ansattes oplevelse af unødigt bureaukrati og højne deres motivation i arbejdet - uden at man behøver at fjerne reglerne. Rapporten, som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere på beskæftigelsesområdet og i den centrale administration i fire kommuner, viser også, at medarbejderne oplever, at der er mindre unødigt bureaukrati, hvis der er mindre hierarki på arbejdspladsen. Organisering Udgivelserne på området Organisering udgjorde i % af den samlede mængde udgivelser. Notat: Erfaringer med træning og oplæring af personale til at arbejde i nybyggede hospitaler Træning og oplæring af personale til at arbejde i nybyggede hospitaler er en central del af selve bygge- og indflytningsprocessen i nye hospitalsbyggerier og skal planlægges i god tid, da det er let at undervurdere, hvor mange ressourcer og hvor meget koordineringsarbejde der er forbundet med denne proces. Det viser KORAs interviewundersøge l- se blandt udvalgte aktører i udlandet, som har erfaring med at organisere træning og oplæring af personale til at arbejde i nyt hospitalsbyggeri. Notatet giver en række anbefalinger, som kan anvendes, når vi i Danmark over de næste 10 til 15 år bygger nye hospitaler, og personalet skal trænes og oplæres i at arbejde i de nye byggerier. 30

31 Rapport: Udvikling af offentlig-privat samspil (OPS) på det specialiserede socialområde Det offentlige og det private arbejder ofte sammen på det specialiserede socialområde. Alligevel er der muligheder for at gøre samarbejdet endnu bedre. Det viser KORAs rapport fra efteråret 2013, som kortlægger de eksisterende offentlig-private samarbejdsmodeller på området og mulighederne for udvikling af OPS. Undersøgelsen viser, at der er tre samarbejdsformer, som typisk bliver brugt på det specialiserede socialområde, mellem en bred vifte af forskellige offentlige og private (profit og non-profit) aktører: driftsoverenskomster, partnerskaber og markedsbaserede samarbejdsmodeller. Samtidig viser analysen, at erfaringerne med samarbejdet på tværs af den offentlige og private sektor er blandede, og at der er potentiale for at videreudvikle samarbejdsmodellerne. Rapport: Organisering og produktivitet på det kommunale træningsområde - Kortlægning og nøgletal Der er stor forskel på, hvordan kommunerne organiserer genoptræningsområdet, og hvor meget det koster. Det viser en analyse, som KORA har gennemført i otte kommuner. Antallet af borgere, der skal have kommunal genoptræning, når de bliver udskrevet fra sygehuset, er steget med 30 procent fra 2008 til KORA har kortlagt organiseringen og produktiviteten på det kommunale træningsområde i otte kommuner, og undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, hvor mange ressourcer kommunerne bruger på at løse opgaven. I de mindre produktive kommuner koster det i gennemsnit kr. at få trænet en borger, og én terapeut træner i gennemsnit 65 borgere om året. I de mere produktive kommuner koster det gennemsnitligt kr., og én terapeut træner i gennemsnit knap 100 borgere. 31

32

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Frederikssund Kommune Myndighedskode 7458 CVR-nr. 16660019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere