DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2000"

Transkript

1 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2000 Dansk Sprognævn December 2001

2 Årsberetning by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2001 ISBN Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 2

3 INDHOLD MEDLEMMER...4 REPRÆSENTANTSKAB BESKIKKET FOR PERIODEN ARBEJDSUDVALG FOR PERIODEN FORSKNINGSUDVALGET...5 MEDLEMMER MØDER...5 MEDARBEJDERE...6 MØDER...7 ÅRSMØDE...7 ARBEJDSUDVALGSMØDER...7 NORDISK SAMARBEJDE...7 DE NORDISKE SPROGNÆVNS ÅRSMØDE...7 NORDISK SPROGRÅD...7 KONTAKTER MED ANDRE INSTITUTIONER MV...8 RETSKRIVNINGSORDBOGEN...9 ORDSAMLINGEN...9 OPLYSNING OG RÅDGIVNING...10 SPØRGSMÅL OG SVAR...10 HJEMMESIDEN...10 VEJLEDNING MV IT-PROJEKTET...11 VAREMÆRKER...12 FORSKNINGSBERETNING...16 PUBLIKATIONER MV...17 PUBLIKATIONER UDSENDT AF SPROGNÆVNET ELLER I NÆVNETS SKRIFTSERIE...17 PUBLICEREDE ARBEJDER AF NÆVNETS MEDARBEJDERE...17 FOREDRAG OG KONFERENCEINDLÆG AF NÆVNETS MEDARBEJDERE...18 AKTIVITETSPLAN FOR ADMINISTRATION...19 ORDSAMLINGEN...20 OPLYSNING OG RÅDGIVNING...20 RETSKRIVNINGSORDBOGEN...21 ANDRE INSTITUTIONSPROJEKTER...21 PERSONLIGE FORSKNINGSPROJEKTER...22 REGNSKAB...26 Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 3

4 MEDLEMMER Repræsentantskab beskikket for perioden Professor Erik Hansen (formand, personligt medlem) Professor, dr.phil. Niels Davidsen-Nielsen (næstformand, personligt medlem) Forfatteren Suzanne Brøgger (Det Danske Akademi) Lektor Mogens Damm (Kulturministeriet) Lektor, fil.dr. Hans Götzsche (Rektorkollegiet) Generalsekretær Henrik Hagemann (Foreningen Norden) Fuldmægtig Anne Louise Haahr Bohrmann (Justitsministeriet) Programchef Connie Hedegaard (Danmarks Radio og TV 2) Ledende redaktør, mag.art. Ebba Hjorth (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab) Kontorchef, cand.mag. Peter Hjortsø (EU's Sprogtjenester) Kommunikationskonsulent Lotte Holm (Statens Information) Bibliotekschef Elise Holt (Folketingets Informations- og Dokumentationsafdeling) Skuespilleren Solbjørg Højfeldt (Dansk Skuespillerforbund) Professor Henrik Galberg Jacobsen (Rektorkollegiet) Forbundsformand, cand.ling.merc. Birgitte Jensen (Erhvervssprogligt Forbund) Lektor, dr.phil. Bent Jørgensen (Stednavneudvalget) Lektor, cand.mag. Henrik Jørgensen (Rektorkollegiet) Oversætter Marianne Kamstrup (Dansk Standard) Forlagsdirektør, professor Jørn Lund (personligt medlem) Forfatteren og journalisten Georg Metz (Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere) Lektor Lisbeth Nyborg (Dansklærerforeningen) Lektor, dr.phil. Hanne Ruus (Rektorkollegiet) Konsulent Steen Ryd Larsen (Statsministeriet) Lærer Niels Christian Sauer (Danmarks Lærerforening) har afløst overlærer Else Johansen pr Lektor Erik Skøtt Andersen (Dansklærerforeningen) Lektor, ph.d. Rita Therkelsen (Rektorkollegiet) Lektor, cand.mag. Claus Tilling (Modersmål-Selskabet) har afløst lektor, mag.art. Bent Pedersbæk Hansen pr Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 4

5 Chefredaktør Peter Wivel (Danske Dagblades Forening) Journalist Søren Wormslev (Dansk Journalistforbund) Lektor Jørn Ørum Hansen (Undervisningsministeriet) Arbejdsudvalg for perioden Erik Hansen (formand), Niels Davidsen-Nielsen (næstformand), Mogens Damm, Ebba Hjorth, Peter Hjortsø, Henrik Galberg Jacobsen, Birgitte Jensen, Bent Jørgensen, Marianne Kamstrup. FORSKNINGSUDVALGET Medlemmer Professor, dr.phil. Frans Gregersen, professor, dr.phil. Michael Herslund (begge udpeget af Statens Humanistiske Forskningsråd), seniorforsker, mag.art. Henrik Galberg Jacobsen, pr. 1. februar 1999 afløst af seniorforsker, cand.mag. Pia Jarvad (udpeget af nævnets videnskabelige personale, formand for udvalget). Møder Forskningsudvalget har holdt to møder i Forskningsudvalget har drøftet Sprognævnets forskningsplaner og vejledt med hensyn til disse. Sprognævnets forskningsplaner er herefter godkendt og sendt til ministeriet. Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 5

6 MEDARBEJDERE Til nævnets forsknings- og informationsinstitut har der i 2000 været knyttet følgende medarbejdere: Videnskabeligt personale: Ph.d.-studerende, cand.mag. Margrethe Heidemann Andersen Videnskabelig medarbejder, mag.art. Søren Beltoft Forsker, cand.mag. Henrik Holmberg (frikøbt til arbejdet som sekretær for Nordisk Sprogråd i 50 % af arbejdstiden) Seniorforsker, cand.mag. Pia Jarvad Forskningsassistent, cand.mag. Anne Jensen (til ) Seniorforsker, ph.d. Ole Ravnholt Seniorforsker, cand.mag. Vibeke Sandersen Seniorforsker, cand.mag. Jørgen Schack (indtil forsker) Forskningsassistent, cand.mag. Birgitte Brinkmann Thomasen (barselsorlov til og på nedsat tid ) Videnskabelig medarbejder, cand.mag. Anita Mai Ågerup. Kontorpersonale: Assistent Hanne Broch (deltid) Overassistent Anette Klett (deltid). Timelønnet medhjælp: Stud.mag. Jakob Bruntse Stud.mag. Dorthe Kobbeltvedt Madsen Stud.mag. Helene Madsen Stud.mag. Anne Riber Petersen. Nævnets pensionerede medarbejdere har bevaret en arbejdsmæssig tilknytning til nævnet: Cand.mag. Jørgen Eriksen har fortsat leveret flere tusind excerpter til seddelsamlingen, og det samme gælder cand.jur. Arne Hamburger, der under sin daglige tilstedeværelse på instituttet tillige har givet råd i sproglige spørgsmål, varemærkespørgsmål mv. MØDER Årsmøde Nævnet holdt årsmøde På dagsordenen var der foruden de faste punkter et punkt med overskriften "Dansk Sprognævns sprogpolitik". Under dette punkt lagde formanden, Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 6

7 lektor Inge Lise Pedersen, ph.d.-studerende Margrethe Heidemann Andersen og studielektor Eva Heltberg op til en debat om sprogpolitikken. Arbejdsudvalgsmøder Arbejdsudvalget har holdt 7 møder i Udvalget har som sædvanlig navnlig behandlet sproglige forespørgsler (specielt sager med juridiske implikationer), udkast til artikler mv. til Nyt fra Sprognævnet, spørgsmål i forbindelse med de nordiske sprognævns samarbejde, nævnets arbejde med kommatering, nævnets sprogpolitik, ansættelsesspørgsmål og nævnets økonomi. NORDISK SAMARBEJDE De nordiske sprognævns årsmøde De nordiske sprognævns årsmøde blev holdt i Nuuk torsdag den 24. og fredag den 25. august. Mødet var arrangeret af Oqaasiliortut/Grønlands Sprognævn og Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet i samarbejde med Nordisk Sprogråd. Sprogmødets tema var sproglig standardisering. Nordisk Sprogråd I treårsperioden er det Dansk Sprognævn der forestår Nordisk Sprogråd. Formandskabet varetages af Inge Lise Pedersen (formand) og formanden for Norsk språkråd, i 2000 Jan Olov Fretland, sekretariatsfunktionen af Henrik Holmberg og Rikke Hauge. Sprogrådets årsmøde blev holdt den 11. og 12. februar på Palace Hotel, Rådhuspladsen, København. Arne Hamburger deltog som observatør for Nordterm. Sprogrådets andet årlige rådsmøde blev holdt den 24. august i Nuuk. Om Sprogrådets virksomhed henvises i øvrigt til nævnenes og Sprogrådets fælles årsskrift, Språk i Norden - Sprog i Norden. Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 7

8 KONTAKTER MED ANDRE INSTITUTIONER MV. Nævnet har fortsat en samarbejdsaftale med Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, og de øvrige nordiske institutter og forskningsinstitutioner i København om ph.d.- uddannelsen ved de pågældende institutter. Hertil kommer at nævnet sidst i 1997 har fået tildelt et af Kulturministeriets og Forskerakademiets samfinansierede ph.d.-stipendier fra 1998 og tre år frem. Nævnet har fortsat været repræsenteret ved Arne Hamburger i Terminologigruppen, der har sekretariat på Handelshøjskolen i København. Pia Jarvad har fortsat repræsenteret nævnet i Stednavneudvalget. Ole Ravnholt har fortsat været censor i dansk ved lærerseminarierne. Ole Ravnholt repræsenterer nævnet i en IT-terminologigruppe der er oprettet i et samarbejde med DANTERMcentret på Handelshøjskolen i København. Ole Ravnholt deltager som Kulturministeriets og nævnets repræsentant i Forskningsministeriets arbejdsgruppe om IT på dansk. Jørgen Schack afløste Henrik Holmberg som nævnets repræsentant i Plantenavneudvalget. Anita Mai Ågerup og Birgitte Brinkmann Thomasen har repræsenteret instituttet og Bent Jørgensen arbejdsudvalget i en arbejdsgruppe om retskrivning af vejnavne under ledelse af Kort & Matrikelstyrelsen. Der udkommer en vejledning i Flere af nævnets medarbejdere er aktivt engageret inden for fagligt relevante selskaber og institutioner mv.: Pia Jarvad har fortsat været bestyrelsesmedlem i Nordisk Forening for Leksikografi. Hun har desuden fortsat været ekstern lektor ved Københavns Universitet. Vibeke Sandersen har fortsat været styrelsesmedlem i Universitets-Jubilæets danske Samfund. Jørgen Schack har fortsat været bestyrelsesmedlem i LEDA (Leksikografer i Danmark). Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 8

9 RETSKRIVNINGSORDBOGEN I 2000 er der arbejdet intensivt med redaktionen af den alfabetiske del af den kommende udgave af Retskrivningsordbogen og med at tilvejebringe et grundlag for at tage stilling til dobbeltformer med henblik på at reducere antallet. ORDSAMLINGEN Den elektroniske ordsamling er igen i 2000 vokset med ca excerpter, og den seddelbaserede samling med et tilsvarende antal. Den rummer nu ca sedler. Indsamlingen har som i tidligere år omfattet ikke blot nye ord, men også nye ordanvendelser, afvigende stavemåder, udtaleforhold, nye bøjningsformer og nye grammatiske konstruktioner. Ved indsamlingen tilstræbes der stor spredning på de forskellige kilder: dagblade, distriktsblade, tidsskrifter, kataloger, underholdningsblade, skønlitteratur, faglitteratur, love og bekendtgørelser, skilte, radio, tv osv. Sprognævnets ordsamling har grundlæggende betydning for nævnets oplysnings- og rådgivningsvirksomhed, for indsigelser mod registrering af visse varemærker, for det løbende arbejde med Retskrivningsordbogen og for udarbejdelsen af publikationer om nye ord i dansk. Samlingen er tilgængelig for offentligheden efter nærmere aftale og er også i 2000 jævnlig blevet brugt af fx studerende og ordbogsredaktører. I efteråret 1995 påbegyndte nævnet et informationsteknologisk projekt, IT-projektet, som bl.a. omfattede elektronisk registrering af nye ord. Ved udgangen af 1997 var orddatabasen, som var etableret i samarbejde med Center for Sprogteknologi, færdig til brug. I den elektroniske ordsamling indkodes nye ord og vendinger med oplysninger om proveniens, orddannelsesforhold, kontekst og meget andet, og basen blev i 1999 udvidet til også at kunne lagre og genfinde syntaktiske problemer. Orddatabasen bliver fortsat holdt ved lige af Center for Sprogteknologi. Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 9

10 OPLYSNING OG RÅDGIVNING Spørgsmål og svar Nævnet har i 2000 besvaret sproglige spørgsmål, fordelt på mundtlige og skriftlige, heraf via e-post. De tilsvarende tal for 1999 var spørgsmål, fordelt på mundtlige og skriftlige, heraf via e-post. Den voldsomme vækst i antallet af e-breve er altså fortsat, og tendensen kan også ses hen igennem året: i januar 2000 kom 25 % af spørgsmålene med e-post, i december var det 36 %. Da det at svare skriftligt er betydelig mere tidkrævende end mundtligt, er der altså tale om en forøgelse af belastningen på instituttet der er langt større end stigningen i det samlede antal spørgsmål, og det vil være nødvendigt at finde udveje for at begrænse mængden af e-breve til nævnet og for at forhindre at svartjenesten udvikler sig til en hotlineservice. Hjemmesiden Udviklingen af nævnets hjemmeside er fortsat. I 2000 blev der tilføjet svar på ca. 40 ofte stillede spørgsmål, og der blev lagt en søgefunktion ind. Man kan dels søge i alle html-dokumenter på hjemmesiden, dels foretage en separat søgning i Nyt fra Sprognævnet. Hjemmesiden har i 2000 været besøgt over gange (i 1999 ca gange). Vejledning mv. Medlemmer af arbejdsudvalget og ansatte i Sprognævnet har holdt foredrag og har medvirket i radio og tv om nævnets virksomhed og om sprogproblemer i almindelighed. Nævnet har haft besøg af skoleelever, studerende fra de højere læreanstalter og grupper af sproginteresserede; alle er blevet orienteret om nævnets virksomhed. Desuden har studerende og forskere konsulteret nævnet i forbindelse med formulering og udarbejdelse af opgaver, specialer, eksamensog forskningsprojekter og har fået vejledning af nævnets ansatte. I perioden var Masako Suzuki, studerende i dansk ved Osaka Gaikokugo Daigaku (Osaka Universitet for Internationale Studier), gæstestuderende med arbejdsplads i nævnets lokaler for at fuldføre sit specialestudium under vejledning af Pia Jarvad. Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 10

11 IT-projektet Sprognævnets elektroniske svarbase indeholder register til afgivne svar af generel interesse, kodet til genfindelse, dels på grundlag af en ordsøgning, dels efter sproglige (syntaktiske, orddannelsesmæssige, normmæssige) kriterier. Basen indeholder desuden alle de svar som er afgivet via e-post. Sprognævnets e-post-korpus vokser dag for dag med nyheder per e-post fra aviserne Aktuelt, Jyllands-Posten og Politiken. Der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at udvikle et elektronisk stavekontrolprogram som bruger RO s data, fungerer mindst lige så godt som de gængse stavekontroller og virker sammen med de mest udbredte tekstbehandlingsprogrammer. Endvidere arbejdes der med mulighederne for at forbedre brugergrænsefladen til retskrivningsreglerne i den elektroniske version af RO. VAREMÆRKER I 2000 har Sprognævnet gjort indsigelse over for Patent- og Varemærkestyrelsen (tidligere Patentdirektoratet) mod registrering af 11 ordmærker (dvs. varemærker som blot består af et eller flere ord). 5 af indsigelsessagerne er afsluttet endeligt, og det samme gælder 5 fra tidligere år. De afsluttede sager er omtalt nedenfor i kronologisk rækkefølge. Smutrejser Smutrejser for arrangering af rejser, rejsebureauvirksomhed: Sub-stantivet smutrejse er med i Ordbog over det Danske Sprog (bind 20, 1941, spalte 908) med betydningen kort rejse; sviptur; afstikker. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket Smutrejser ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Mærkeindehaveren imødegik Sprognævnets indsigelse, idet det blev gjort gældende at ordmærket Smutrejser er indarbejdet for de ovennævnte tjenesteydelser. Mærkeindehaveren henviste i denne forbindelse bl.a. til en såkaldt kendskabsanalyse. Sprognævnet fastholdt imidlertid indsigelsen, idet kendskabsanalysen efter nævnets opfattelse ikke dokumenterede at Smutrejser er indarbejdet som kendetegn for en bestemt virksomheds tjenesteydelser. Patent- og Varemærkestyrelsen tog Sprognævnets indsigelse til Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 11

12 følge og erklærede registreringen ugyldig. MiljøStröm MiljøStröm for distribution af energi: Ordet miljø indgår som første led i en mængde nyere sammensætninger. I en del af disse sammensætninger angiver førsteleddet at den genstand som andetleddet betegner, er miljøvenlig, dvs. fungerer/er fremstillet på en måde (eller af materialer) der belaster det omgivende miljø mindst muligt, fx miljøble, miljøbriket, miljødiesel, miljøprinter. Ordet miljøstrøm er således egnet til at betegne strøm (dvs. elektricitet) som er fremstillet på en måde der belaster det omgivende miljø mindst muligt. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket MiljøStröm ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Patent- og Varemærkestyrelsen tog Sprognævnets indsigelse til følge og erklærede registreringen ugyldig. Mobilfax Mobilfax for telekommunikationsvirksomhed: Patentdirektoratet afslog i 1996 at registrere ordmærket Mobilfax under henvisning til varemærkelovens 13. Mærkeansøgeren ankede herefter direktoratets afgørelse til Patentankenævnet, som fandt at Mobilfax har tilstrækkeligt særpræg for den ovennævnte tjenesteydelse. Registreringsansøgningen blev derfor sendt tilbage til Patentdirektoratet til fornyet behandling. Da registreringen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende, gjorde Sprognævnet indsigelse, bl.a. under henvisning til at ordet mobilfax er med i Retskrivningsordbogen (2. udgave, 1996) og Munksgaards Fremmedordbog (1997). Patentdirektoratet (som siden havde skiftet navn til Patent- og Varemærkestyrelsen) mente ikke at kunne tage Sprognævnets indsigelse til følge, da Patentankenævnet havde afgjort at Mobilfax har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Bokredit Bokredit for bl.a. ejendomsmæglervirksomhed og finansiel virksomhed: Ordet bo, i betydningen bolig, indgår som første led i en lang række nyere sammensætninger, fx boform, bofællesskab, boøkonomi (jf. også Pia Jarvad: Nye ord. Ordbog Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 12

13 over nye ord i dansk (1999)). Ordet kredit indgår som sidste led i sammensætninger som fx bilkredit, byggekredit og skibskredit. De nævnte sammensætninger betegner kredit (i form af lån e.l.) i forbindelse med anskaffelse eller udførelse af det som førsteleddet betegner. Sammensætningen bokredit er således egnet til at betegne kredit (i form af lån e.l.) i forbindelse med anskaffelse mv. af en bolig. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket Bokredit ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Patent- og Varemærkestyrelsen mente ikke at kunne tage Sprognævnets indsigelse til følge, da Bokredit efter styrelsens mening ikke er direkte beskrivende for de ovennævnte tjenesteydelser. MegaStander MegaStander for bl.a. skilte og reklamesøjler: Præfikset megabruges dels i betydningen en million gange, nemlig i måleenheder som fx megaton en million ton, megawatt en million watt, dels i betydningen meget stor, kæmpe-, fx megakoncert, megaskærm, megasucces. Substantivet stander bruges bl.a. i betydningen søjlelignende genstand hvorpå der kan opsættes reklame- eller informationsmateriale i form af plakater, skilte e.l.. Denne brug af stander fremgår af eksempler som "Plakatmand Carsten Schjødt skal nå at sætte 350 plakater op på samtlige tavler. Han kører fra stander til stander og svinger kosten med den bedste klister til alle de dekorative plakater" (Berlingske Tidende ) og "Steven Mont har ideer om i fremtiden at reklamere for kaffe, parfume og andre duftende sager via busstoppestederne. Det er teknologisk muligt at lægge dufte ind i standerne (..), siger Steven Mont" (Berlingske Tidende ). Ordet megastander er således egnet til at betegne en meget stor søjle til reklame- eller informationsformål. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket MegaStander ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Efter at Sprognævnet havde gjort indsigelse, blev varefortegnelsen begrænset således at den ikke omfatter de ovennævnte varearter. Saltblommer Saltblommer for bl.a. æg og ægprodukter: Ordet blomme Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 13

14 bruges bl.a. med samme betydning som æggeblomme. Sammensætningen saltblomme vil naturligt kunne betegne æggeblomme tilsat salt. Ordet har en lang række etablerede paralleller, nemlig sammensætninger som fx karrysild, kommenost, peberbøf, saltmandel. Disse sammensætninger har det til fælles at de betegner en fødevare (sild, ost osv.) som er tilberedt med eller tilsat det stof (krydderi) som første sammensætningsled betegner: kommenost ost tilsat kommen osv. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket Saltblommer ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Efter at Sprognævnet havde gjort indsigelse, blev varefortegnelsen begrænset således at den ikke omfatter de ovennævnte varearter. Havnelinien Havnelinien for bl.a. transportvirksomhed og vandbusrutetransportydelser: Ordet linie kan bl.a. betegne en rute eller transportmidlet på en bestemt rute, jf. Nudansk Ordbog med Etymologi (1999). Det er denne betydning af linie der foreligger i et ord som liniefart søtransport med skibe i rutefart mellem bestemte havne og med faste afsejlinger og i et navn som Mols-Linien A/S. Sammensætningen havnelinie (bestemt form havnelinien) er således en naturlig betegnelse for en linie (rute) til og fra en havn eller langs med en havn. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket Havnelinien ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Efter at Sprognævnet havde gjort indsigelse, blev varefortegnelsen begrænset således at den ikke omfatter klasse 39, der bl.a. indeholder de ovennævnte tjenesteydelser. Bygningspartner Bygningspartner for bl.a. byggevirksomhed: Patent- og Varemærkestyrelsen har tidligere, efter indsigelse fra Sprognævnet, afslået at registrere ordmærkerne Service Partner og Container Partners. Styrelsen har derudover, efter at have indhentet udtalelse fra Sprognævnet, afslået at registrere ordmærket Regnskabspartner. Sprognævnet fandt derfor at ordmærket Bygningspartner ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Patent- og Varemærkestyrelsen Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 14

15 tog Sprognævnets indsigelse til følge og erklærede registreringen ugyldig. Efter at Sprognævnet havde gjort indsigelse, trak mærkeindehaveren registreringen tilbage. Havnebussen Havnebussen for transportvirksomhed i form af vandbusrutetransportydelser samt arrangering heraf: Sammensætningen havnebus er en naturlig betegnelse for bl.a. en vandbus der sejler i et havneområde, jf. også følgende citat fra Politiken : "en ureglementeret sejltur på Oslofjorden i en erobret havnebus". Sprognævnet fandt derfor at ordmærket Havnebussen ikke har det fornødne særpræg efter varemærkelovens 13. Patent- og Varemærkestyrelsen tog Sprognævnets indsigelse til følge og erklærede registreringen ugyldig. Dot-com Dot-com for klasse 9 (bl.a. databehandlingsudstyr), klasse 16 (bl.a. undervisnings- og instruktionsmateriale) og klasse 36 (bl.a. finansiel virksomhed): Dot-com (også skrevet.com, dotcom og dot.com) er i løbet af det seneste års tid tid blevet en populær betegnelse for virksomheder, organisationer mv. som primært opererer via internettet. Betegnelsen skyldes at disse virksomheder mv. typisk har internetadresser der ender på.com (dvs. punktum + com). Dot-com kan næppe siges at være direkte beskrivende for de ovennævnte klasser af varer og tjenesteydelser, men det ville ikke desto mindre være urimeligt om en enkelt erhvervsdrivende fik eneret til at bruge betegnelsen dot-com i forbindelse med de pågældende varer og tjenesteydelser. Patent- og Varemærkestyrelsen tog Sprognævnets indsigelse til følge og erklærede registreringen ugyldig. FORSKNINGSBERETNING Forskningen i Dansk Sprognævn falder i to hovedgrupper, institutionsforskningen, dvs. den forskning der følger umiddelbart af de opgaver som nævnet har efter sprognævnsloven, og den personlige forskning, dvs. den forskning som den enkelte ansatte selv vælger. Hovedopgaven inden for institutionsforskningen har også i Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 15

16 2000 været "at følge det danske sprogs udvikling", opdelt i de to delvis overlappende hovedprojekter Ordsamlingen og Svarsamlingen. Arbejdet med svartjenesten, som udgør grundlaget for projektet Svarsamlingen, har i 2000 kunnet holdes på et forsvarligt niveau, men det voldsomt stigende antal spørgsmål, især med e-post, gør det nødvendigt med en særlig indsats for at bremse væksten hvis niveauet fortsat skal holdes. Til gengæld har der været knappere resurser til arbejdet med excerperingen, der udgør grundlaget for projektet Ordsamlingen. Det løbende arbejde med at forberede en ny udgave af Retskrivningsordbogen har også i 2000 lagt beslag på en stor del af nævnets personalemæssige resurser. Inden for den personlige forskning har der i 2000 været arbejdet med flere større projekter, som er beskrevet under punktet "Personlige forskningsprojekter". Sideløbende med de større forskningsprojekter har flere af nævnets medarbejdere i 2000 publiceret afhandlinger og artikler mv. inden for nævnets forsknings- og interesseområder og har leveret bidrag ved faglige konferencer. Se nærmere nedenfor i afsnittene "Publicerede arbejder af nævnets medarbejdere" og "Foredrag og konferenceindlæg af nævnets medarbejdere". PUBLIKATIONER MV. Publikationer udsendt af Sprognævnet eller i nævnets skriftserie Nyt fra Sprognævnet 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2000/4 (16 s. pr. nummer). 50 kr. pr. årgang. - Udsendt til ca abonnenter. Fås hos Sprognævnet. Publiceret på nævnets hjemmeside. Årsberetning Juli s. + bilag. Gratis. Fås hos Sprognævnet. Publicerede arbejder af nævnets medarbejdere Margrethe Heidemann Andersen: Pest og kolera. Nyt fra Sprognævnet 2000/1, s Arne Hamburger: Anmeldelse af Bent Jørgensen: Storbyens stednavne, Nyt fra Sprognævnet 2000/2, s Arne Hamburger og Aase Andreasen: Nye ord i dansk. Hvem Hvad Hvor 2000, s Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 16

17 Pia Jarvad: Ahaoplevelser og Nye Ord. En replik til anmeldelsen af Ordbog over nye ord i dansk I: Leda Nyhedsbrev 2000/29, s Også trykt i Danske Studier : Historien om et bogstav. Om Æ, æ. Nyt fra Sprognævnet 2000/1, s : Anmeldelse af Graedler, Anne-Line og Stig Johansson: Anglisismeordboka. Engelske lånord i norsk. Universitetsforlaget. Oslo s. I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2000/1, s : 5 artikler i rubrikken "Sprogligt set" i Universitetsavisen i foråret : Anmeldelse af Bergenholtz mfl.: DanskOrdbogen. Systime. Århus I: Leda Nyhedsbrev 2000/30, s : Vel er du Manden, men du er sku da itte helt søverin. Om ordet suveræn. Nyt fra Sprognævnet 2000/4, s Anne Jensen: Hvilken præposition bruger man efter kontrol?. Nyt fra Sprognævnet 2000/2, s Vibeke Sandersen: Om bogstavet ø. Nyt fra Sprognævnet 2000/3, s Jørgen Schack: Ordmærker i dansk. Studier i Nordisk Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning, s Anita Mai Ågerup: Euroen. Nyt fra Sprognævnet 2000/4, s : "Sprogudvikling eller sprogforfald?" i rubrikken "Sprogligt set" i Universitetsavisen i foråret Foredrag og konferenceindlæg af nævnets medarbejdere Margrethe Heidemann Andersen: Holdninger til engelskpåvirkning. Foredrag ved DSN s årsmøde : Engelsk i dansk. Sproglig normering 1. Foredrag ved de nordiske sprognævns og sprogråds årsmøde i Nuuk, Grønland, Trykkes i Sprog i Norden : Engelsk i dansk. Sproglig normering 2. Foredrag ved 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, : Trykkes i 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Ole Ravnholt: Tegnsætning med nyt komma hvordan og Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 17

18 hvorfor? Foredrag på Pædagogisk Center, Lyngby, : Ikke-kongruent og inkongruent neutrum. Foredrag i Funktionel Grammatik-Kredsen : Informationsstruktur. Foredrag ved kollokvium om Universelle Sætningskonstituenter, Center for Lingvistik, Ålborg Universitet, : Frit genus. Foredrag ved 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, : Dansk Sprognævn: sprogpolitik, sproglig normering og sproglig rådgivning". Foredrag ved seminar om sprogpolitik for MLA-studerende, HHK, Vibeke Sandersen: Jeg skriver til dig for at lade dig vide. Om skrivefærdighed og skriftsprog hos menige danske danske soldater i treårskrigen Foredrag ved 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, AKTIVITETSPLAN FOR 2001 Administration Det forudsættes at personalet i 2001 fastholdes på det nuværende niveau (se nærmere i afsnittet "Medarbejdere", s. 3). Der ansættes dog en ekstra forskningsassistent, dels som vikar for medarbejdere der skal på barsels- og fædreorlov, og dels som kompensation for frikøbte medarbejdere. Desuden overvejes det om der er behov og muligheder for at inddrage yderligere assistance i forbindelse med arbejdet med at færdiggøre den kommende udgave af Retskrivningsordbogen. I 2001 overgår regnskabet til bogføring i Navision Stat. Kulturministeriet tilbyder små institutioner som Sprognævnet at benytte Kunstsekretariatet som et servicecenter der skal varetage visse økonomiopgaver og IT-opgaver i forbindelse med driften af Navision-systemet. Den såkaldte implementeringsfase begynder 1. marts 2001 og varer tre måneder, således at nævnet skal benytte Navision fra 1. juni. Overgangen medfører en del efteruddannelse, især af kontorpersonalet, og en del ekstra arbejde, især i implementeringsfasen, men også på længere sigt må man ifølge Økonomistyrelsen regne med at regnskabsførelsen kommer til at tage mere tid end før. Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 18

19 Personalet har i 2000 arbejdet med at revidere de personalepolitiske retningslinjer, der stammer fra 1989, og som trængte stærkt til en ajourføring. Det første resultat er en husaftale som blev indgået i november Der arbejdes videre med de personalepolitiske retningslinjer i Det arbejde med at beskrive nævnets forretningsgange som blev sat i gang i 1999, blev i 2000 ført frem til udarbejdelsen af en første version, som allerede har vist sig at være meget nyttig, fx i forbindelse med introduktionen af nye medarbejdere. Der arbejdes videre med at udbygge og ajourføre denne beskrivelse med henblik på rationalisering af arbejdsgangene og på at bringe nævnets forretningsgange i overensstemmelse med de krav der stilles i forbindelse med overgangen til det nye regnskabssystem. Ordsamlingen Igen i 2000 er der sket en væsentlig forøgelse af ordsamlingen, som har ført til at der er opstået pukler af ikke-inddaterede excerpter. Inddateringen varetages fortsat primært af studentermedarbejdere. En stor del af excerperingsarbejdet udføres ulønnet af to pensionerede medarbejdere (jf. s. 6), men der arbejdes videre på at overføre en større del af det nødvendige excerperingsarbejde til de ansatte. Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 19

20 Oplysning og rådgivning I det fremtidige arbejde med svartjenesten tilstræbes det at begrænse belastningen på nævnets medarbejdere uden at kvaliteten falder. Det er målet at gøre dette bl.a. ved at fortsætte udviklingen af den allerede eksisterende database til registrering og genfindelse af spørgsmål og svar med henblik på genbrug af allerede afgivne svar. Det er især vigtigt at bremse tendensen til at e-posten udvikler sig til en hotlinetjeneste, primært ved at udbygge nævnets hjemmeside, som efter alt at dømme er den vigtigste indgang til e-posten. I 2000 er der lagt ca. 40 svar på ofte stillede spørgsmål på Sprognævnets hjemmeside, og det er hensigten at dette arbejde skal videreføres og udvikles når den kommende udgave af Retskrivningsordbogen er klar. Desuden bør der i 2001 arbejdes på en mere omfattende vejledning til offentligheden om hvor og hvordan man selv kan søge oplysning, fx ved opslag i Retskrivningsordbogen på nettet og i håndbøger der kan forventes at være alment tilgængelige, bl.a. på bibliotekerne. Retskrivningsordbogen Arbejdet med Retskrivningsordbogen er ligesom ordsamlingen og svartjenesten en stærkt resursekrævende opgave for nævnet. Den seneste udgave af ordbogen er fra 1996, og arbejdet med en ny udgave er igangsat i Dette arbejde påregnes afsluttet med udgivelsen af en ny udgave af Retskrivningsordbogen i efteråret Hovedparten af den alfabetiske del er færdigredigeret i det ordbogsredigeringssystem som Sprognævnet har investeret i, men der mangler endnu en del af databasekorrekturen. Desuden er retskrivningsvejledningen under gennemarbejdning. Der resterer derudover en omfattende korrektur når trykningen går i gang sidst på foråret. Andre institutionsprojekter Sprognævnets forskningsplan omfatter forskning inden for to felter: A. Sprogudvikling og normering og B. Orddannelse og ordforråd. Begge felter er centrale for løsningen af Dansk Sprognævns årsberetning 2001, s. 20

DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002

DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002 Dansk Sprognævn Juli 2003 Årsberetning 2002 2003 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2003

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2003 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2003 Dansk Sprognævn maj 2004 Årsberetning 2003 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2004

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2004 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2004 Dansk Sprognævn april 2005 Årsberetning 2004 2005 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

Årsberetning 2006 2007 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2007

Årsberetning 2006 2007 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2007 Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 2007 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2007 ISBN 978-87-89410-12-8 Dansk Sprognævns

Læs mere

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot beretning sb., -en, -er. berette vb., -ede. berettelse sb., -n, -r. beretter sb., -en, -e, bf. pl. beretterne. berettige vb., -ede. berettigelse sb., -n. bergamot (el. bergamotte) sb., -ten, ter. Årsberetning

Læs mere

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot beretning sb., -en, -er. berette vb., -ede. berettelse sb., -n, -r. beretter sb., -en, -e, bf. pl. beretterne. berettige vb., -ede. berettigelse sb., -n. bergamot (el. bergamotte) sb., -ten, ter. Årsberetning

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011 Referat af 2. møde i s repræsentantskab 7. oktober 2011 Mødet fandt sted på H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen (Lektoratsudvalget under

Læs mere

Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012

Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012 Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 2. møde 2012 2. Retskrivningsordbogen 2012, kontrakter, lancering og økonomi 3. Sprognævnets ordliste 2001 4. Opfølgning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Paparazzo. 1997/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Paparazzo på italiensk - La dolce vita

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Paparazzo. 1997/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Paparazzo på italiensk - La dolce vita Nyt fra Sprognævnet 1997/4 december Indhold Artikler Paparazzo Aabenraas plads. En dokumentation. Sprognævnet - hvem er det? Spørgsmål og svar Artist Paparazzo Sprognævnet er i forbindelse med dødsulykken

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Internt: Hovedbestyrelsen (HB) Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (E-udvalget) (formand) (næstformand) Emmy Drongstrup Jensen Viggo Henning

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Årsberetning 2010. rise plak dåselatter kalor. pyramidespil 1987 blipper

Årsberetning 2010. rise plak dåselatter kalor. pyramidespil 1987 blipper de kredit kort genbrug k er 1964 affaldspose mus beretning sb., -en, -er. berette vb., -ede. berettelse sb., -n, -r. beretter sb., -en, -e, bf. pl. beretterne. berettige vb., -ede. berettigelse sb., -n.

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

R e l i g i o n e n s f r e m t i d

R e l i g i o n e n s f r e m t i d R e l i g i o n e n s f r e m t i d Richard Rorty & Gianni Vattimo R e l i g i o n e n s f r e m t i d Redigeret af Santiago Zabala Tilegnet Aldo Giorgio Gargani a a r h u s u n i v e r s i t e t s f o

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn: Rammeaftale 04.07.2011 Dansk Sprognævn 2011-2014 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Sprognævn på den anden side fastlægger mål for Dansk Sprognævns virksomhed

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

i lyst og nød 15.-21. august 2010

i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Kursusbeskrivelse Rødding Højskole slår dørerne op for en uge med fokus på det danske sprog. Vores

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Translatørforeningen KURSUSKATALOG EFTERÅR 2013 Translatørforeningen og kursusudvalget har hermed fornøjelsen af at præsentere kursuskataloget for efteråret 2013. På de næste sider kan du læse om kurserne,

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 3. oktober 2014

Referat af repræsentantskabsmøde 3. oktober 2014 Referat af repræsentantskabsmøde 3. oktober 2014 Dagsorden 11.00-11.05 Velkomst v. Jørn Lund 11.05-11.20 Præsentation af ROhist 11.20-11.50 Carl Østergaard: Talegenkendelse i Odense Kommune 11.50-12.20

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Sprogteknologi på Færøerne

Sprogteknologi på Færøerne Sprogteknologi på Færøerne Hjalmar P. Petersen, cand.mag., MA FO-360 Sandavági Færøerne ELEKTRONISKE ORDBØGER OG TEKSTER. FÆRØSK INDLEDNING Der findes ikke mange elektroniske tekster, ejheller tekstbanker,

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere