Den Aritmetiske Panoptik - forvaltningspolitikkens vilkår og konsekvenser i centraladministrationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Aritmetiske Panoptik - forvaltningspolitikkens vilkår og konsekvenser i centraladministrationen"

Transkript

1 Den Aritmetiske Panoptik - forvaltningspolitikkens vilkår og konsekvenser i centraladministrationen Af Troels Danielsen, stud scient.pol Indholdsoversigt 1. Indledning s Redegørelse: Forvaltningspolitikkens udvikling s Analyse: Den Aritmetiske Panoptik s Virksomhedsregnskabet s Resultatkontrakten s Videnregnskabet s Controlleren som symbol s Opsamling: Decentralisering af konflikter - s. 12 centralisering af magten 4. Konklusion s Litteraturliste s Appendix s. 17 1

2 Den Aritmetiske Panoptik - forvaltningspolitikkens vilkår og konsekvenser i centraladministrationen. 1. Indledning Motivationen bag det valgte petitum til denne opgave bygger på en stor interesse for magtfordelingen i den danske centraladministration (CA). Undertegnede har igennem længere tid fulgt udviklingen i systemets hierarki med en vis nysgerrighed, og undret sig over hvad der ligger til grund for den status, Finansministeriet (FM) har i CA i dag. Denne opgave er et forsøg på at besvare dette spørgsmål udfra problemformuleringen: Der ønskes en kritisk redegørelse for udviklingen i forvaltningspolitikken i Danmark. Analyser udviklingens konsekvenser for administrationens legitimitet. Der er valgt en tidsmæssig afgrænsning i forhold til redegørelsen, der ligger indenfor de sidste cirka 12 år, dvs. de allerseneste tendenser. Indholdsmæssigt begrænser redegørelsen sig til forvaltningspolitikken, som den udspilles i CA, med udgangspunkt i Niels Åkerstrøm 1 (NÅ) og Torben Beck Jørgensens 2 (TBJ) fortolkninger af udviklingen. NÅ fordi han, ligesom denne opgave, anlægger et diskursivt syn på forvaltningspolitikken, og TBJ, fordi han fokuserer på FM s særlige status. Analysen afgrænses af redegørelsens tids- og indholdsmæssige rammer, da den bygger videre på denne, og legitimitet afgrænses til kun at dække den interne legitimitet, dvs. hvad der ministerierne imellem anses for legitimerende. Perspektivet, der anvendes i opgaven, er et magtperspektiv, da udgangspunktet er en diskursiv analyse af CA 3. Med FM menes også Økonomistyrelsen og Personalestyrelsen, hvis ikke andet er nævnt. 1 Åkerstrøm Jørgensen TBJ definerer forvaltningspolitik som politik for forvaltning. Da politik grundlæggende handler om magt og indflydelse, er det derfor naturligt at se forvaltningspolitik i et magtperspektiv. 2

3 2. Redegørelse: Forvaltningspolitikkens udvikling. Forvaltningspolitikken i dag er præget af især én normativitet, der gennemsyrer hele CA: Det samfundsøkonomiske hensyn. Denne normativitet udspringer af det almindeligt kendte styringsparadigme New Public Management, der kort fortalt startede som en reaktion på økonomisk lavkonjunktur i 80erne og et ønske om at mindske væksten i offentlige budgetter 4. I Danmark har tendensen givet sig udslag sig i en række tiltag, under ét kaldet mål- og resultatstyring (MRS), der fokuserer på økonomi og organisering. Det er denne særlige blanding, der i det følgende ses som en hybrid af udgifts- og forvaltningspolitik 5. Udviklingen betegnes af Christopher Hood 6 som en opblomstring af sigma -værdier, og en afmatning af theta -værdier 7, der traditionelt ansås for at være forvaltningens legitimitets/integritets-grundlag. Både NÅ og TBJ ser forvaltningspolitikken som stærkt præget af det samfundsøkonomiske hensyn, men har forskellige forklaringer på, hvordan denne påvirkning virker. NÅ 8 inddeler forvaltningspolitikkens udvikling i tre perioder: (monocentrisk rationaliseringspolitik), (decentral planlægningspolitik), og 1982-p.t. (polycentrisk forvaltningspolitik) 9. Det er den sidste periode, der er genstand for denne opgave. NÅ gennemgår forvaltningspolitikkens udvikling ved hjælp af den diskursanalytiske metode, og beskriver således udviklingen som 3 trin, der bygger ovenpå hinanden: Formel, sektoriel, og polycentrisk forvaltning Se bl.a.. Pollit 1995, og Hood Udgiftspolitik defineres sådan af TBJ og Poul Erik Mouritzen: Udgiftspolitik er betegnelsen for de aktiviteter, der tager sigte på at påvirke størrelsen og sammensætningen af de offentlige udgifter på overordnede formål. (Jørgensen/Mouritzen 1993: p. 13) 6 Hood Sigma -værdier relaterer til økonomi og mådehold (parsimony), og theta -værdier til ærlighed og retfærdighed (Hood 1991: p. 181) 8 Åkerstrøm Ibid 10 Ibid: pp. 91 og

4 Hvad er så polycentrisk forvaltningspolitik? NÅ kalder den en autonomi af anden orden 11, en refleksion over selvrefleksionen af egne områdegrænser, og mener, at hierarkisk magt bliver umulig (derfor autonomi ) p.g.a. de mange centre (poly-centri) 12. NÅ understreger dog, at refleksionen har et fixpunkt: Det samfundsøkonomiske ideals hegemoni. Derfor er vilkåret at: Når man som forvaltning forholder sig til sig selv, er man nødt til først at forholde sig til Finansministeriet 13. At der på trods af autonomien alligevel er styring på tværs, kalder NÅ et styringsparadoks 14. Han forklarer paradokset med, at der sker en tangentiel kobling, hvor der i forvaltningsinstitutionen sker en fri afkodning af styringssignalerne. Styringen foregår udelukkende i kommunikationen, hvor de gode argumenter vinder. Han giver eksemplet med FM s oplæg om den offentlige sektor år 2000, der kan afkodes forskelligt af alle modtagere i forvaltningen. NÅ forklarer dog ikke umiddelbart, hvorfor det altid er FM s gode argument, der viser sig at være det bedste, og det er her teorien halter. Hvordan kan man forklare ovenstående citat, uden samtidig at sige, at forvaltningen udmærket er klar over, hvordan FM vil have, at oplægget forstås 15? Det lader sig ikke gøre. Altså er der ikke fri afkodning, der er allerede rammer om diskursen. Hvordan kan NÅ så alligevel hævde, at forvaltningerne er autonome? Der synes umiddelbart at være en diskrepans i teoriens begreber, hvad angår styring. Følgende to citater stiller yderligere problematikken i relief:...sektorer gennem dialog og forhandling formulerer fælles præmisser for planlægning ved at forbinde egne langsigtede sektorpolitiske mål med fælles billeder af fremtiden 16, og: De ikke kan kommunikere med hinanden i den forstand, at deres fortolkningshorisonter over tid kan smelte sammen i en fælles forståelse. 17 Fælles præmisser, og fælles fremtidsbilleder må vel kunne betegnes som en 11 Ibid: pp Ibid: p Ibid: p Ibid: p FM s forståelse er afgørende, da det kan bakke initiativer op med hierarkisk magt. F.eks. er virksomhedsregnskabet gået fra at være et forsøg i 1996 (Østergaard 1998: p. 358), til at være en tvungen del af CA s rapportering, der dækker hele CA. 16 Ibid: p Ibid: p

5 slags fælles forståelse? Denne fælles forståelse må således blive, at alle ved hvordan FM s tolkning ser ud. Det kan altså se ud som om NÅ ikke tilfredsstillende formår, i sine i øvrigt velfunderede teorier, at forklare hvordan man kan være refleksiv af anden orden, dvs. fri til at fortolke sig selv og sine omgivelser, når man allerede har:...accepteret Finansministeriets udgiftspolitiske og forvaltningspolitiske diskurs 18. NÅ s antagelse om polycentri, deles af TBJ 19, der tager udgangspunkt i FM s organisering for at forklare sammenhængen mellem udgifts- og forvaltningspolitik. Han ser imidlertid ikke FM som idéskabende kraft, men blot som et medium for privatlivets ideer i forhold til udviklingen i forvaltningspolitikken, og mener, at fagministerierne har meget at skulle have sagt om sin egen organisering 20. TBJ skildrer, hvordan det enkelte ministerium har ret til at organisere sig selv. Samtidig skildres, hvordan forvaltningspolitikken gøres departemental i FM. De to ting kan kun hænge sammen, hvis der foregår en diskursiv påvirkning imellem ministerierne 21, da hierarkisk magt jo er udelukket. TBJ skildrer videre, hvordan forvaltningspolitikken imiterer udgiftspolitik for at opnå hierarkisk magt. Denne opgaves påstand er, at forvaltningspolitikken ikke bare imiterer, den bliver en del af udgiftspolitikken i processen. Dette er en lettere radikalisering af TBJ s fjerde model 22, hvor udgiftspolitikken sætter rammerne, og forvaltningspolitikken må følge disse. En anden strategi for forvaltningspolitikken er, ifølge TBJ, professionalisering, dvs. at forsøge at omdanne tro til viden. Man kan bruge eksemplet, at MRS præsenteres som en reel løsning på et reelt problem ( f.eks. ineffektivitet). TBJ når frem til at billedet i dag er, at udgiftspolitikken udstikker 18 Ibid: p Jørgensen Jørgensen 1996: p Det er denne decentralisering af politikken Åkerstrøm mener med sin polycentri. 21 I Åkerstrømsk forstand en tangentiel kobling. 22 Ibid: pp

6 rammerne, og forvaltningspolitikken står på sidelinjen, bl.a. fordi de nævnte strategier kun er blevet fuldt halvhjertet. TBJ s sprogbrug viser, at han ser de to politikker som adskilte, og misser derfor pointen, - at forvaltningspolitikkens strategier ikke er dens egne. Det er denne opgaves påstand, at forvaltningspolitikken ikke står på sidelinjen 23, den er blevet et aktivt instrument i udgiftspolitikkens hegemoni, og har tilsyneladende indoptaget udgiftspolitikkens normative grundlag 24. Derfor kan det hævdes, at moderne forvaltningspolitik kun synes at kunne legitimeres udfra det samfundsøkonomiske hensyn. Den følgende analyse skal altså besvare 3 spørgsmål: 1) Hvordan kan diskrepansen i NÅ s begrebsverden forklares? 2) Hvordan virker forvaltningspolitikken i praksis i udgiftspolitikkens hegemoni 25? 3) Hvilke konsekvenser har besvarelsen af 1) og 2), for forvaltningens interne legitimitet? 3. Analyse: Den Aritmetiske Panoptik. Det er ikke noget tilfælde, at FM i dag er den instans, der sætter den forvaltningspolitiske dagsorden. Det er i høj grad udtryk for en bevidst strategi, der går ud på at samle policy-funktioner i FM, afspejlet i en struktur med flydende afdelingschefer, hvis områder er tværgående 26. Strategien bygger på, at både udgifts- og forvaltningspolitikken er tværgående af natur 27. Ved at samle de to i ét center - en tænketank, udnytter man, at udgiftspolitikkens primat smitter af på forvaltningspolitikken, hvis gennemgribende reformer (MRS) kan legitimeres af det funktionelle, samfundsøkonomiske hensyn - budgetbindingen Som vist i figur 6, ibid: p Man kan argumentere for at den udgiftspolitiske topstyring smitter af på forvaltningspolitikken. FM skal jo godkende bevillingsansøgninger, og hvis disse ikke præsenteres og begrundes i FM s standardformler, er det naturligvis sværere at få tilført midler. 25 Ibid: p Østergaard 1998: p Jørgensen

7 Set i et magtperspektiv, udmøntes denne strategi i dag i en diskurs, der indeholder særlige koder og begreber, der muliggør en i-tal-sættelse af stort set alle fagområder i CA. Her ligger kimen til NÅ s begrebsforvirring. NÅ s forklaring af den forvaltningspolitiske styring, som kommunikation ved det bedste arguments tvang overser nemlig, at der slet ikke er nogen diskussion! Netop p.g.a. budgetbindingen, kan alle andre argumenter fejes tilside, og en normativ diskussion om forvaltningspolitikken, er således afgjort på forhånd. Der er kun ét hensyn i denne beskyttede diskurs 29, og det er udgiftspolitikkens. NÅ tager i sit styringsparadoks udgangspunkt i, at man som forvaltning godt kan definere og fortolke diskursen gennem produktive misforståelser 30, men undervurderer samtidig den magt den udgiftspolitiske diskurs har ved sin natur. Diskursen bygger nemlig på tallenes dikotomier: overskud/underskud, plus/minus, og her er der ingen fortolkningsfrihed! Autonomien rækker kun til det punkt hvor der skal sættes tal på, og friheden er derfor blot og bart dette selv at kunne i-tal-sætte. Kommunikationen kan derfor beskrives som åben på vej ned i systemet, men ensrettet (i tal) på vejen tilbage. Denne beskyttede diskurs (der svarer til TBJ s udgiftspolitiske hegemoni) kan betegnes som en aritmetisk panoptik 31. Men hvordan fungerer denne panoptik i praksis? Figur 1: Den Aritmetiske Panoptik: Rigsrevisionen Finansministeriet + Økonomistyrelsen + Personalestyrelsen Finansudvalget Ressort-ministerier 28 Budgetbindingen skal således forstås som, den legitimering forvaltningspolitikken opnår når den kædes sammen med de rationelle, nødvendige hensyn udgiftspolitikken står for, 29 Henrik Skovgaard Nielsen bruger dette udtryk om økonomitænkningen og djøfiseringen i forvaltningen (Nielsen 1999). 30 Åkerstrøm 1995: p Aritmetisk kommer af αριθµετικοζ, arithmetikos, græsk betydende som har med tal at gøre. Panoptik er afledt af Panopsomai, græsk for jeg ser alt. Tilsammen dækker dette hjemmestrikkede begreb over et overblik, der udspringer af at regne/måle altting i tal. 7

8 Vidensregnskaber Virksomhedsregnskaber Resultatkontrakter Institutioner, styrelser o.a. mindre enheder I den aritmetiske panoptik neutraliserer Finansministeriet den fagekspertise i ressortministeriet, der før kunne udgøre en barriere for gennemsigtigheden i de aktiviteter, der foregik under fagministeriet 32. Før produktet af det samfundsøkonomiske hensyn - MRSens indførsel var det muligt for embedsmænd i ministerierne at argumentere for f.eks. tillægsbevillinger, med begrundelser, man i Finansministeriet ikke nødvendigvis havde indsigt i 33. Som illustreret i figur 1, udgør virksomhedsregnskaber, resultatkontrakter og vidensregnskaber i dag kommunikative styringsled imellem ressort-ministeriet og den enkelte institution, der er kodet (i-tal-sat) således, at Rigsrevisionen og Finansministeriet kan læse med. Man kan sige, at MRSen udnytter, at CA er deprimeret og altid søger løsninger udefra 34. Panoptikken 35 udmøntes i den usikkerhed og selvovervågning, der opstår, fordi institutionen ikke ved hvad de oplysninger, der også kommunikeres til Finansministeriet og Rigsrevisionen, skal bruges til. Der 32...departementerne har en mere overordnet interesse i at være buffer mellem institutionerne og de centrale finanskontrollører (Skærbæk 1997: p.330) 33 Postskandalen, der kulminerede i 1980, er et eksempel på en bevillingsmæssig skandale fra før MRSens indførsel. Skandalen skyldtes gentagne overskridelser af budgettet i Post- og Telegrafvæsenet, og den satte gang i en resultatorienteret styring af statsvirksomhederne under Budgetreformen af 1983(Østergaard 1998: p. 316). H.H.H. Østergaard fremfører dog at grunden til at Finansministeriet ikke greb ind i høj grad skyldtes politiske årsager(østergaard 1998: pp ). 34 Brunsson 1986: p Peter Skærbæk, sætter Foucaults tanker om panoptikken i samfundet i forbindelse med virksomhedsregnskaber (Skærbæk 1997: p. 317). Det er denne opgaves påstand at det panoptiske element kan udvides til at dække økonomistyringen i centraladministrationen generelt. Paul Hogget inddrager også Foucault (og hans magtbegreb), i afsnittet om kontrol fra distancen, omend med et vist 8

9 er i princippet tale om en envejs gennemsigtighed, da tal-informationen der sendes opad i systemet bliver samlet og bearbejdet centralt. Her er FM s embedsmænd på hjemme-bane. MRS bliver reelt økonomistyringens instrumenter, der som: nye systemer med nye typer af informationer kan skabe en form for gennemskuelighed, som på afstand via segmentering...muliggør en oplevet kvalificeret deltagelse i definition af og stillingtagen til styringsmæssige problemstillinger. 36. Målfastsættelse og selvevaluering, kan altså opleves og præsenteres som autonomi, uden reelt at være det. I det følgende gennemgås, hvordan panoptikken konkret virker i de kommunikative styringsled Virksomhedsregnskabet Peter Skærbæk har lavet en kritisk analyse af virksomhedsregnskabet som strategi, hvor han angriber virksomhedsregnskabet for at være regelorienteret og ikke resultatorienteret. En af hans pointer er:...at VR [virksomhedsregnskaberne] i deres nuværende form må opfattes som primært et imageskabende PR- og legitimeringsmedie udadtil Virksomhedsregnskabet er i Skærbæks informationspolitiske perspektiv, først og fremmest et symbol der signalerer ansvarlighed, og kun i mindre grad er til gavn som lokalt regnskabsinstrument. Det panoptiske element er derfor, at:...de obligatoriske virksomhedsregnskaber repræsenterer uigennemsigtig og ustruktureret ydre økonomisk gennemsigtighed 38. Det er det forhold, der bl.a. er forsøgt illustreret i Figur 1: Rigsrevisionen og FM, bruger virksomhedsregnskabet som en universalnøgle til at gennemskue forholdene i CA. Man kan på baggrund af virksomhedsregnskabet sidde i FM, og se præcis hvor meget der er brugt, hvad midlerne er brugt til, og især hvor meget der bør bruges i forhold til sidste års-, og andre institutioners regnskab. Forvaltningens legitimitet bygger altså i denne kontekst på gennemsigtighed og den frivillige tvang, virksomhedsregnskabet er symbol på 39. forbehold (Hogget 1996: p.25). For en uddybende gennemgang af Foucaults udlægning af panopticon, se i øvrigt Michel Foucault Overvågning og Straf. 36 Skærbæk 1997/98: pp Skærbæk 1997/98: p Ibid: p hvis vi skal være ærlige, så udarbejder vi ikke virksomhedsregnskabet frivilligt. Vi frygter, at VR [virksomhedsregnskabet] kan blive brugt imod os (institution X)...paranoia, som forståeligt nok udvikler sig, 9

10 3.2. Resultatkontrakten Det panoptiske i resultatkontrakten giver sig også udslag i en slags frihed til tvang: Princippet bag kontraktstyring er med finansminister Mogens Lykketofts ord:...den klare adskillelse mellem bestilleren og udførerrollen. Den gør det klart, hvem der har ansvaret for eventuelle fejl og manglende resultater, og målfastsættelsen får lige så stor betydning som fastsættelsen af de økonomiske rammer 40. Der ligger altså en ansvarliggørelse bag, en ansvarliggørelse, der i sidste ende fører til selvovervågning, fordi ansvarliggørelsen (den autonome mål- og resultatfastsættelse) er bundet op på budgettet og bevillingerne. Effektiviseringen i kontrakten kommer til at bygge på selvkontrol, der igen kan kontrolleres af finanskontrollørerne, og man har en situation hvor: the responsibility to decide how savings were to be made was delegated to the institutions themselves. They were in effect granted the power to perform painful cutback operations on themselves - not the most desirable autonomy one could imagine 41. Det panoptiske er altså i resultatkontrakten givet ved selvkontrollen og gennemsigtigheden. I FM har man sit eget udtryk for panoptikken i resultatkontrakten, og de andre kontraktformer (direktørkontrakten, interne kontrakter osv.) ikke medtaget her. Anders Eldrup, departementchef i FM, beskriver hvordan kontraktstyringskæden skal skabe et kontrakthierarki for at sikre løbende opmærksomhed 42. FM s egne versioner af kontraktstyringen afspejler altså også top-styring og indblik som nøglebegreber, hvilket endnu engang understreger, at den autonome del af MRS ikke er det den præsenteres som Videnregnskabet når institutionerne og her endda også departementerne - som redegjort ovenfor - ikke ved, i hvilken sammenhæng VR bliver brugt. Skærbæk 1997: pp Mogens Lykketoft 1996: p Hogget 1996: p Finansministeriet 1999: p. 8 10

11 Man finder også den aritmetiske panoptik i et af de seneste oplæg fra Finansministeriet - videnregnskabet. Videnregnskabet er endnu på det frivillige stadie i centraladministrationen, men principperne bag kan, set i et magtperspektiv, godt ses som en videreførsel af den aritmetiske panoptik. Videnregnskabet er nemlig ment som et supplement til den øvrige MRS, og skal:...sætte fokus på, hvordan institutionens styring af viden påvirker dens evne til at nå de ønskede mål og resultater 43. Det aritmetisk panoptiske ligger i optællingen og synliggørelsen af viden. Udregningen af fundamentet for institutionens viden og videnstyring 44, f.eks. medarbejdere o.a. fysiske kapaciteter, kan minde om udregning af opportunity costs 45 i den økonomiske teori, hvor man i videnregnskabet udregner videnspotentialet for institutionen, hvilket i Finansministeriet kan bruges til at se, hvilke resultater man bør nå med denne viden. Kodeordene er altså optælling og synliggørelse. Konklusionen bliver, at forvaltningens legitimering kommer til at hænge på en intern konkurrence i og mellem institutionerne, der, lidt firkantet sagt, går ud på at undgå det panoptiske blik ved selv at foranstalte egen overvågning. Dem, der virker mest ansvarlige i udgiftspolitisk sammenhæng, undgår en kritisk gennemgang af indre forhold, som f. eks. Fødevare-direktoratet aktuelt oplever. Det gælder med andre ord om ikke at skille sig ud fra mængden. Brunsson 46 sætter denne legitimering gennem tilpasning i forbindelse med den politiske organisations legitimerings-strategi, hvor man legitimerer sig i forhold til omverdenen ved at skabe overensstemmelse mellem normer, værdier, og interesser. I den aritmetiske panoptik bliver overensstemmelsen ekstrem, så fuldstændigt forskellige fagområder sammenstilles efter én standard, - tallenes. 43 Finansministeriet 2000: p Finansministeriet 2000: p Opportunity costs er i bogen Economics defineret som:...the amount lost by not using the resource (labour or capital) in its best alternative use (Begg et al, 1997: p. 94). Sammenligningen med vidensregnskabet er relevant fordi man prøver at beregne om det videnspotentiale der er, bliver udnyttet maksimalt: Målingerne på disse indikatorer [medarbejdere, systemer, processer og omgivelser] viser, om institutionen har været i stand til at realisere de muligheder, som styringen af viden lægger op til (Finansministeriet 2000) 46 Brunsson

12 3.4. Controlleren som symbol Controller-funktionen er det personificerede symbol på forvaltningspolitikkens indoptagelse i udgiftspolitikken. Controllerens eneste funktion er, i magtjargon, at udbrede og etablerere FM s i-talsættelse i ministerierne, hvilket med FM s egne ord sker ved at bidrage:...til en professionalisering og systematisering af organisationens egen opfølgning, tælling og måling 47. At FM s diskurs holder CA i et jerngreb kan, i controllerens tilfælde, ses ved, at denne FM s ideologiske marionet refererer direkte til departementschefen 48. Det interessante ved controller-funktionen er også, at hans/hendes job afhænger af den succes MRSen har, og dermed også i hvor høj grad denne styringsform virker som legitimering opad i systemet. På denne måde gør man enkeltpersoners løn og arbejde, ude i de enkelte ministerier, afhængig af hvor godt den aritmetiske panoptik udbredes. FM får altså arbejdet gjort uden selv at være synlig på banen 49, - hvilket er den diskursive styrings natur Opsamling: Decentralisering af konflikter - centralisering af magt. Der noget paradoksalt over den aritmetiske panoptik. Udadtil bygger den på de decentraliseringsprincipper, der er indeholdt i New Public Management og MRS, forstået som frie rammer for målfastsættelse, eget ansvar inden for totalrammerne 50 osv. Men, set i magtperspektivets klare lys, er den en grundlæggende centralisering af magten 51. Godt nok er målfastsættelsen fri, men formlerne er givet på forhånd med det formål at kunne sammenstille tal på tværs af sektorer. Friheden, eller autonomien, er derfor friheden til at finde den mest 47 Finansministeriet 1997: p Ibid: p Det er også Østergaards version af FM s offensive strategi: Det er karakteristisk, at Finansministeriet ikke er direkte involveret i hele systemet med resultatkontrakter, virksomhedsregnskaber og intern kontrol og resultatopfølgning, men kun deltager i den generelle udformning og tilrettelæggelse af systemet. (Østergaard 1998: p. 359) 50 Jørgensen/Mouritzen Budgetreformen i 1983 er et godt eksempel på den dobbelthed, MRS indeholder. Preben Melander skriver i denne kontekst om begrebet målstyring : Ledelsesmæssigt er det vel identisk med MBO-konceptets ( Management By Objectives ) adfærdsorienterede motivations- og interaktionsfilosofi, men i budgetsproget oversættes det til programbudgetteringens mere mekanistiske og hierarkiske målnedbrydningsprincipper. Melander 1988: p

13 besparende og økonomiske løsning og ikke meget andet. Pollit skriver om ensretningen i de moderne principper: The possibility that fundamentally different management styles, techniques and structures might be appropriate for different functions or levels is excluded from consideration Konsekvensen er, at konflikterne flyttes ned i systemet og væk fra FM, der stadig beholder overblikket i kraft af, at dets ressort tilgodeses i kommunikationens form. Opsamlende kan man sige, at der nu fremkommer et billede af, hvorledes den aritmetiske panoptik udmøntes i de forvaltningspolitiske tiltag (virksomhedsregnskab, resultatkontrakt, vidensregnskab, og controllerfunktionen), som analysen har taget op. Samtidig med disse praktiske tiltag fører FM også en kontinuerlig kampagne, der fremmer MRSen. Et eksempel er den tidligere direktør i Økonomistyrelsen, Bo Smiths, værdiladede typologisering af institutionerne i CA 53 i forhold til MRSen. Her bliver institutioner, der ikke følger diskursen betegnet som belastede og traditionelle, - en typologisering, der reelt er en retorisk af-legitimering af genstridige dele af forvaltningen. Det er nu tid, at samle op på de 3 spørgsmål i redegørelsen: 1) Diskrepansen i NÅ s styringsforklaring skyldes, at den diskurs, han beskriver er en normativt afsluttet diskussion, - en beskyttet diskurs. Den autonomi CA har, er i høj grad lagt i rammer, da den altid må tage udgangspunkt i en sat, udgiftspolitisk dagsorden Pollit 1995: p Smith Problemstillingen kan sammenlignes med Ole Fogh Kirkeby s teorier om en radikal normativ ledelsesfilosofi, der kan sætte sig ud over det funktionelle, - at tjene penge, vinde i krig osv. (Kirkeby 1998). Kirkeby formår efter undertegnedes bedste overbevisning ikke at forklare hvordan en leder kan være god hvis virksomheden går bankerot. Det funktionelle vil altid være det grundlag lederen bliver bedømt på, og et godt arbejdsmiljø vil f.eks. kun være på dagsordenen fordi medarbejderne arbejder bedre hvis de har det godt. På samme måde kan fagministerierne i CA ikke sætte sig ud over den funktionelle, udgiftspolitiske diskurs de bliver bedømt efter. Deres egen policy præges og drejes. NÅ (Åkerstrøm 1995) nævner Miljøministeriet som eksempel på en autonom policy, der virker på trods af, eller i samspil med, den udgiftspolitiske. Man må dog spørge sig selv, hvor meget larm, denne miljø-policy laver. Bliver evt. grønne regnskaber f. eks. læst før eller efter driftsregnskabet, og hvilket regnskab lægger den enkelte institution og dens omgivelser mest vægt på...? 13

14 2) Forvaltningspolitikken virker i praksis som udgiftspolitikkens instrument gennem den aritmetiske panoptik, der igennem mere eller mindre obligatoriske styringsinstrumenter sørger for, at alle forvaltningspolitiske tiltag i CA skæver til det samfundsøkonomiske hensyn. 3) Konsekvensen for administrationens legitimitet bliver således, at ministerier, institutioner og styrelser kun kan legitimere sig ved at virke ansvarlige og gøre finanskontrollørernes arbejde nemmere, selvom det ikke nødvendigvis er befordrende for deres egne aktiviteter og interesser. 4. Konklusion Denne opgave har anlagt et magtperspektiv, med henblik på at klarlægge, hvorfor udviklingen i forvaltningspolitikken ser ud, som den gør. Denne vinkling gør, at der anlægges et ret kritisk syn på f.eks. FM og MRS. Eventuelle fordele ved sammenkædningen af udgifts- og forvaltningspolitik bliver der ikke taget eksplicit stilling til, og det skal man naturligvis gøre sig klart, når man læser opgaven. Man kan således diskutere om eksempelvis Fødevaredirektoratets aktuelle problemer skyldes for lidt/for dårlig økonomistyring, og om MRS som instrument ikke har en berettigelse her. Nu er temaet imidlertid forvaltningspolitikkens udvikling og dens konsekvenser for CA s legitimitet, og man må nok sige, at med de kritiske briller på, kan man ikke undgå at konkludere at udviklingen, som beskrevet, har ret omfattende konsekvenser, hvad angår legitimiteten. De gamle, traditionelle værdier, som etik, neutralitet og faglig integritet er ikke længere nok til at legitimere forvaltningen internt. Måske var Justitsministeriets problemer i Tamilsagen og de traditionelle værdiers knæfald en af årsagerne til, at FM, på helt andre værdier, er blevet det førende ministerium? Det er dog en anden diskussion. Perspektiverende kan man bemærke, at Rigsrevisionens rolle i diskursen, der her er blevet overskygget af FM s, kunne være genstand for en anden analyse. Det samme kan siges om en sammenligning mellem 14

15 SCR 55 (eller dets afløser Navision Stat, der efter sigende skulle indeholde elementer af tidsregistrering og aktivitetsopfølgning) og MRS, hvor skismaet centralisering/decentralisering nok ville træde klart frem 56. Afslutningsvis må det påpeges, at FM ikke har gjort noget forkert i den forstand, at det blot har udnyttet de virkemidler, det har til rådighed til at maksimere sin indflydelse, og har dermed gjort livet lettere for sig selv. At dette så, tydeligvis, har en afgrænsende virkning på policy andre steder i administrationen, er ikke FM s pligt at rette. At bryde diskursen er svært, da udgiftspolitikken altid vil have en vis vægt i CA. Men i dag er der ikke lavkonjunktur, den danske økonomi er god, og spørgsmålet er, om væksten i den offentlige er høj nok til at berettige den stramme overvågning, som den aritmetiske panoptik foranlediger. Måske er det på tide at reflektere over, om udgiftspolitikkens altdominerende rolle i dag er berettiget udfra dens egen funktionelle normativitet. 5. Litteraturliste Begg et al 1997: Begg, Fischer og Dornbusch: Economics, UK: Mcgraw-Hill Book Companies Europe, 1997 (supplerende) Brunsson 1986: Nils Brunsson: Politik og handling i Nils Brunsson (red.): Politik och ekonomi, Lund: Doxa, 1986 (pensum) Finansministeriet 1997: Finansministeriet, Økonomistyrelsen: Controlling i Staten, oktober 1997 (petitum) Finansministeriet 1999: 55 Statens Centrale Regnskabssystem 56 Skærbæks kritiske gennemgang af SCR synes at pege i den retning (Skærbæk 1996) 15

Offentlig ledelse i tekst tal og tale (2003) for et par eksempler.

Offentlig ledelse i tekst tal og tale (2003) for et par eksempler. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Specialets opbygning... 7 2. Analytisk metode og teori... 9 2.1 Den diakrone analyse... 9 2.1.1 Episoder... 11 2.2 Den synkrone analyse... 12 3. Hvad er NPM?...

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid?

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? En analyse baseret på interview med centrale beslutningstagere i det offentlige forhandlingssystem, udarbejdet for Lønkommissionen. Af Steen Scheuer

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Rektor som forandringsagent

Rektor som forandringsagent Marianne Abrahamsen Rektor som forandringsagent Temaet i denne artikel er ledelse i gymnasiet i forbindelse med forandringsprocesser. Der sættes fokus på forholdet rektor/inspektorer topleder/ mellemledere

Læs mere

Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark

Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark Politiken den 7. september 2005. Mette Dreyer, Tegning Janne Kofod Lassen og Ulla Moth-Lund KAPITEL 1 1.1 Indledning og baggrund EU har

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer - En analyse af FOA og LO s kommunikation i det polycentrerede samfund Medier Aftalesystemet Kærlighed Politik Økonomi Udvikling Af Martin Højkjær Larsen Kandidatafhandling

Læs mere

Skolelederen i Københavns Kommune

Skolelederen i Københavns Kommune 1 Prolog D. 14. April 2012 stiller Radikale Venstre et forslag om, at alle folkeskoleledere indenfor fem år skal have en diplomuddannelse i ledelse, for at højne det faglige niveau i folkeskolen (Jyllands-Posten,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udviklingen i styringen af den offentlige sektor

Udviklingen i styringen af den offentlige sektor Udviklingen i styringen af den offentlige sektor Baggrundspapir til Produktivitetskommissionen Carsten Greve, Copenhagen Business School & Niels Ejersbo, Syddansk Universitet Forord I vinter fik vi en

Læs mere

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: 30 år med NPM Et kritisk review af New Public Management Fremtid(er) kan ikke beregnes.

Læs mere

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Projektledelse i politisk styrede organisationer Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer 1. udgave 2015 Samfundslitteratur

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation MARTS 2014 Professionshøjskolen Metropol Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration Speciale i Human Ressources Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel?

Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel? Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel? Af Søren Obed Madsen *»Everything is backwards now, like out there is the true world, and in here is the dream.«jake

Læs mere

Muligheder og betingelser for en Lederforenings etablering set i et institutionelt perspektiv

Muligheder og betingelser for en Lederforenings etablering set i et institutionelt perspektiv Masterafhandling Copenhagen Business School MPA-studiet, hold 2006 Kirsten Gosvig Susan Marquardsen Muligheder og betingelser for en Lederforenings etablering set i et institutionelt perspektiv Vejleder:

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde Unemployment benefits for those who are employed This paper examines how the reforms of the labour market can be seen as an indication of a general liberalization throughout Danish society. Through analysis

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf Cand.merc.(kom.) 2014 Kandidatafhandling Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf English title: The Influence of Discursive Construction on the Organisation-Member Relationship

Læs mere