Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet"

Transkript

1 Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede regnskab Fremlæggelse Påtegning Beretning Kirkeministeriet Virksomhedens omfang Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Redegørelse for reservationer Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Udgiftsbaserede hovedkonti Bilag til regnskabet Noter til balancen Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Anlægsbevilling Side 2

3 2 Påtegning af det samlede regnskab 2.1 Fremlæggelse Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen BEK nr. 70 af 27. januar 2011 samt Moderniseringsstyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner af november Side 3 Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kirkeministeriet, CVR nr , er ansvarlig for: Departementet og Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller m.v., herunder de regnskabsmæssige forklaringer for de to hovedkonti, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 11. marts 2015 Klaus Kerrn-Jespersen Kontorchef Henrik Nepper-Christensen Departementschef

4 3 Beretning 3.1 Kirkeministeriet I henhold til Kgl. resolution af 3. februar 2014 er Ligestilling flyttet over til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ved ressortomlægningen oprettedes atter et selvstændigt Kirkeministerium. Regnskabsmæssigt har udskillelsen effekt for hele regnskabsåret Side 4 Hovedformålet for Kirkeministeriets virksomhed er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for, at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings og styringsfunktioner for folkekirken. Blandt departementets hovedopgaver er: at udarbejde lovforslag og administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde at koordinere fællesfondens økonomi med bistand fra kirkelige myndigheder samt den økonomiske styring af den statsfinansierede del af folkekirken at koordinere og udvikle personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed at bistå folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer. Samlet omfatter årsrapporten følgende hovedkonti på finansloven for 2014: Departementet Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller m.v. Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, balance og regnskabsmæssige forklaringer for disse driftsbevillinger, hvor der føres regnskab efter omkostningsprincippet. Kirkeministeriets regnskabsmæssige virksomhed omfatter ligeledes en række tilskudsordninger samt anlægs- og lovbundne bevillinger: Forskellige tilskud (reservationsbevilling), Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (reservationsbevilling), Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (reservationsbevilling), Istandsættelse af kirker m.v. (anlægsbevilling), Biskopper (lovbunden bevilling), Provster og præster (lovbunden bevilling), Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenu-virkning for kirkeskatten (anden bevilling). Resultatet af disse fremgår af punkt 5.2 tabel 17.

5 Kirkeministeriet bliver fuldt serviceret af Statens Administration. Regnskabsopgaverne løses af Regnskabsteam 3, mens opgaver på lønområdet løses af Lønteam 4. Ministeriets IT-opgaver varetages af Folkekirkens IT, der er folkekirkens fælles IT-leverandør. Side 5 Det er Kirkeministeriets opfattelse, at regnskabet er retvisende. 3.2 Virksomhedens omfang Ministeriet varetager en række administrerede ordninger og en anlægsbevilling. Blandt de administrerede ordninger kan nævnes , hvor der afholdes udgifter til biskoppernes løn og tjenestemandspension og , hvor der afholdes udgifter til statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Desuden varetager ministeriet en anlægsbevilling, som indeholder istandsættelse af kirker m.v. Tabel 1: Samlet aktivitet på Kirke-området (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Administrerede ordninger mv. Anlæg Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 38,7 35, ,0 4,1 507,9 503, ,8 19,8 - - Ministeriet har valgt ikke at udbygge tabel 1 og derfor er der ingen tabel Årets økonomiske resultat Årets økonomiske resultat viser samlet et overskud på 2,4 mio. kr. før bortfald på 0,9 mio. kr. Resultatet er inkl. indtægtsførte reservationer. Tallet er yderligere specificeret nedenfor i tabel 3 Hoved- og nøgletal.

6 Tabel 3: Hoved- og nøgletal for Kirkeministeriet Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -52,3-49,5-33,9 - heraf indtægtsført bevilling -52,3-49,5-33,9 Bevilling -51,0-48,2-31,9 Anvendt af tidl. års reserverede bevillinger -1,3-1,3-2,0 Ordinære driftsomkostninger 56,8 52,1 34,9 - Heraf løn 32,8 32,9 21,4 - Heraf afskrivninger 0,4 0,2 0,3 - Heraf øvrige omkostninger 23,6 18,9 13,3 Resultat af ordinær drift 4,4 2,5 1,0 - Andre driftsindtægter -5,3-6,3-4,1 - Andre driftsomkostninger 2,4 4,2 0,6 Resultat før finansielle poster 1,5 0,5-2,5 - Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 - Ekstraordinære poster -0,3 0,4 0,0 Årets resultat 1,3 0,9-2,4 Side 6 (mio. kr.) Balance Anlægsaktiver 0,7 0,6 0,3 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 26,5 5,4 2,9 Egenkapital -9,3-8,3-5,8 Langfristet gæld -0,7-0,6-0,4 Kortfristet gæld -18,2-17,6-12,7 Lånerammen 1,0 1,0 1,0 Træk på lånerammen 0,7 0,6 0,3 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 74,2% 55,1% 33,3% Negativ udsvingsrate 11,7% 10,4% 14,3% Overskudsgrad -2,5% -1,8% 7,2% Bevillingsandel 97,4% 97,3% 100,0% Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris 0,5 0,6 0,6 Lønomkostningsandel 62,6% 66,4% 63,1% Lønsumsloft 37,4 36,0 22,7 Lønforbrug 32,8 32,9 21,4 Lånerammen overholdes, idet denne er udnyttet 33,3 % ved udgangen af Lånerammen er uændret i forbindelse med etableringen af Kirkeministeriet. Der var i årets samlede bevilling medregnet et indbudgetteret forbrug af videreførelser på -2,8 mio. kr., og dette bevilgede underskud udnyttes

7 ikke grundet indtægtsføringen af reservationerne, samt ændringer i aktivitetsniveauet pga. ressortomlægningen. Samlet udviser årets regnskab et overskud på 2,4 mio. kr. Dette kan forklares med et lavere aktivitetsniveau som følge af ressortomlægningen den 3. februar 2014 på 0,9 mio. kr. (bortfald), samt overskydende midler i forbindelse med overførelse af reservationer, jf. budgetvejledningen Side 7 Lønsumsloftet er overskredet med 0,2 mio. kr., og dækkes af opsparet lønsum. Regnskabstallene specificeres nærmere i kapitel Opgaver og ressourcer Tabel 4a: Sammenfatning af økonomi for Kirkeministeriet opgaver ( ) Mio. kr. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 10,4 1,3 10,9 0,7 1. Økonomi 7,5 0,9 7,9 0,5 2. Styrelse 6,9 0,8 7,2 0,5 3. Personale 9,1 1,1 9,5 0,6 I alt 33,9 4,1 35,6 2,4 Note: Som fordelingsnøgle er anvendt lønbudgettet til prognose 3. Ministeriets opgaver er opdelt i Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, Økonomi, Styrelse og Personale. Hjælpefunktionerne omfatter sekretariatsfunktionerne samt den øverste ledelse, mens de øvrige områder varetages af henholdsvis 1., 2. og 3. kontor. Ministeriet har en dispensation til forbrug af videreførelser på 2,8 mio. kr. i 2014, der ikke er udnyttet.

8 Tabel 4b: Sammenfatning af økonomi for Mindelundens, Frihedskæmpergravenes og De kgl. begravelseskapellers opgaver ( ) Mio. kr. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 0 0 0,0 0,0 1. Mindelunden Ryvangen 1,7 0 1,9-0,2 2. Frihedskæmperes og soldaters grave 0,3 0 0,4-0,1 Side 8 3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke 0,4 0 0,1 0,3 I alt 2,4 0,0 2,4 0,0 Note: Indtægter og omkostninger er fordelt efter de egentlige omkostninger. Tabel 4b viser opdelingen i opgaverne på Bevillingen gives på finansloven til henholdsvis Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmpere og soldaters grave, placeret på landets øvrige kirkegårde samt De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke. Det bør understreges, at bevillingen til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke på denne hovedkonto udelukkende vedrører kapellernes drift. 3.5 Redegørelse for reservationer Tabel 6: Reservationer, Departementet Mio. kr. Samlet datavarehus for folkekirkens økonomi Reserveret år Reservation primo 2014 forbrug i 2014 Reservation ultimo 2014 Forventet afslutning ,5-0,5 0, Styringsudvalget - færdiggørelse af udvalgsarbejde ,9-0,9 0, Styringsudvalget - implementering af betænkning ,6-0,6 0, I alt 2,0-2,0 0,0 I 2014 er alle 3 projekter blevet afsluttet. Der er samlet indtægtsført reservationer for 2,0 mio. kr. i 2014.

9 3.6 Forventninger til det kommende år Der er ingen politiske ændringer i finansloven for 2014 for kirkeområdet. Med virkning fra 3. februar 2014 skete en ressortændring, så Ligestilling blev flyttet over til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ved ressortomlægningen oprettedes atter et selvstændigt Kirkeministerium. Regnskabsmæssigt har udskillelsen effekt i hele regnskabsåret Side 9 4 Regnskab Regnskabsdelen af årsrapporten er, hvis ikke andet er angivet, udarbejdet på baggrund af data fra SKS og Navision Stat. 4.1 Anvendt regnskabspraksis Kirkeministeriets regnskab er omkostningsbaseret og er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen BEK nr. 70 af 27. januar 2011, Moderniseringsstyrelsens retningslinjer angivet i Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner af november 2014 samt øvrige gældende regler på området, jf. i øvrigt afsnit 5.1. Kirkeministeriet ejer Mindelunden i Ryvangen, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke samt Den Danske Kirke i Paris. Disse ejendomme betragtes imidlertid som national ejendom og aktiveres derfor ikke.

10 4.2 Resultatopgørelsen Tabel 7: Resultatopgørelse - Kirkeministeriet 2014 Mio. kr. Note Ordinære driftsindtægter Budget 2015 Indtægtsført bevilling Bevilling -47,8-31,90-32,4 Reserveret af indeværende års bevilling 0,0 0 0,0 Anvendt af tidligere års bevilling -0,4-2,00 0,0 Indtægtsført bevilling i alt -48,2-33,9-32,4 Tilskud til egen drift -1,3 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt -49,5-33,9-32,4 Side 10 Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger Husleje 3,6 2,9 2,6 Forbrugsomkostninger i alt 3,6 2,9 2,6 Personaleomkostninger Lønninger 29,9 19,1 19,9 Pension 4,5 2,9 2,9 Lønrefusion -1,5-0,6-0,3 Personaleomkostninger i alt 32,9 21,4 22,4 Af- og nedskrivninger 0,2 0,3 0,3 Andre ordinære driftsomkostninger 15,3 10,4 10,4 Ordinære driftsomkostninger i alt 52,1 34,9 35,8 Resultat af ordinær drift 2,5 1,0 3,4 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -6,3-4,1-3,5 Andre driftsomkostninger 4,2 0,6 0,0 Resultat før finansielle poster 0,5-2,5-0,1 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,5-2,4-0,1 Ekstraordinære poster Ekstraordinære omkostninger 0,4 0,0 0,0 Årets resultat 0,9-2,4-0,1

11 Tabel 8: Resultatdisponering - Kirkeministeriet 2014 Resultatdisponering 2014 Årets resultat til disponering 2,4 Disponeret til bortfald 0,9 Disponeret til overført overskud 1,5 Side 11 Overskuddet i 2014 kan som tidligere nævnt i afsnit 3,3 tilskrives lavere aktivitetsniveau som følge af ressortomlægningen m.v Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Ministeriet har hensat 1,95 mio. kr. til Folkekirkens IT, til dækning af ITydelser for 2., 3. og 4. kvartal Ministeriet modtager en slutopgørelse fra Folkekirkens IT for året 2014 efter aflæggelsen af årsrapporten for Folkekirkens IT.

12 4.3 Balancen Tabel 9: Balance - Kirkeministeriet 2014 Aktiver (mio. kr.) Passiver (mio. kr.) Note Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Note Egenkapital Reguleret egenkapital (Startkapital) -0,7-0,7 0,0 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0-0,9 Transportmateriel 0,3 0,1 Overført overskud -7,6-5,1 Inventar og It-udstyr 0,3 0,2 Egenkapital i alt -8,3-6,7 Materielle anlægsaktiver i alt 0,6 0,3 Langfristede gældsposter Finansielle anlægsaktiver FF4 Langfristet gæld -0,6-0,4 Statsforskrivning 0,7 0,7 Langfristet gæld i alt -0,6-0,4 Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt 1,3 1,1 Omsætningsaktiver 0,7 0,7 Kortfristede gældsfrister Leverandører af varer og tjenesteydelser Systemtek. melleregning & afstemningskonti -3,4-3,1 0,4 0,0 Tilgodehavender 5,4 2,9 Anden kortfristet gæld -3,3-0,5 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge -4,1-2,7 FF5 Uforrentet konto 4,9 9,7 Reserveret bevilling -2,0 0,0 FF7 Finansieringskonto 17,0 6, Igangværende arbejder for fremmed regning -6,5-6,5 Side 12 Likvide beholdninger i alt 21,9 15,8 Periodeafgrænsningsposter -0,8 0,0 Kortfristet gæld i alt -19,6-12,7 Omsætningsaktiver i alt 27,2 18,7 Gæld i alt -20,2-13,1 Aktiver i alt 28,5 19,8 Passiver i alt -28,5-19,8 Vedrørende forskellen mellem 2013 og 2014 på omsætningsaktiver tilgodehavender er der sket en reduktion på 8,5 mio. kr. vedrørende debitorer. Afvigelsen på FF7 Finansieringskonto på 10,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt overførsel fra FF5-kontoen samt reduktionen af tilgodehavender.

13 4.4 Egenkapitalforklaring Tabel 10: Egenkapitalforklaring Egenkapital (mio. kr.) Reguleret egenkapital primo -0,7-0,7 + Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 Reguleret egenkapital ultimo -0,7-0,7 Side 13 Overført overskud primo -8,5-7,6 + Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer 4,0 + Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 + Overført fra årets resultat 0,9-2,4 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,9 Overført overskud ultimo -7,6-5,1 Egenkapital ultimo -8,3-5,8 Eventuelle afvigelser i tabellens summeringer skyldes afrunding. Som følge af ressortomlægningen er det overførte overskud primo reguleret med 4,0 mio. kr. Endvidere bortfalder 0,9 mio. kr. ifølge aftale med Finansministeriet. 4.5 Likviditet og låneramme Kirkeministeriet har overholdt de gældende disponeringsregler for statens finansieringsordning og de tilhørende konti. I nedenstående tabel 11 kan det ses, at der ikke ved udgangen af 2014 er problemer med overholdelse af lånerammen på 1,0 mio. kr. Tabel 11: Udnyttelse af lånerammen Mio. kr Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,3 Lånerammen på FL14 1,0 Udnyttelsesgrad i pct. 33,3% 4.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft Mio.kr Lønsumsloft FL14 21,2 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 21,2 Lønforbrug under lønsumsloft 21,4 Difference (+ overforbrug) 0,2 Akkumuleret opsparing ultimo ,5 Akkumuleret opsparing ultimo ,3 Der var i budgettet for 2014 kalkuleret med et merforbrug på lønsum på Departementet. Det overskydende forbrug på 0,2 mio. kr. finansieres af opsparet lønsum (jf. Budgetvejledning 2014, 2.6.5).

14 4.7 Bevillingsregnskabet Tabel 13a: Bevillingsregnskab for Departementet ( ) Mio. kr. Regnskab 2013 Budget 2014 (FL+TB) Regnskab 2014 Budget 2015 Nettoudgiftsbevilling -30,0-32,3-31,9-32,4 Nettoforbrug af reservation -0,4 0,0-2,0 0,0 Indtægter -5,3-4,0-4,1-3,5 Udgifter 36,4 36,3 35,6 35,8 Årets resultat 0,7 0,0-2,4-0,1 Side 14 I 2014 var det samlede nettoresultat på i alt 31,5 mio. kr., hvilket giver et overskud på 2,4 mio. kr. i forhold til Finanslovens givne ramme på 31,9 mio. kr., samt overførte reservationer på 2,0 mio. kr. Der er blevet indtægtsført reservationer i 2014, da alle 3 projekter er afsluttet. Der har i 2014 været høj aktivitet på det kirkepolitiske område, bl.a. på grund af udvalgsarbejdet om struktur. Det fremgår af tabel 13a, at der har været en indtægt på 4,1 mio. kr. Heraf udgør 3,6 mio. kr. indtægter fra folkekirkens fællesfond og 0,5 mio. kr. der er refusion af udlæg vedr. Kompetence Sekretariatet. Der er af samme grund ikke budgetteret med denne indtægt i budgettet for Tabel 13b: Bevillingsregnskab for Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. ( ) Mio. kr. Regnskab 2013 Budget 2014 (FL+TB) Regnskab 2014 Budget 2015 Nettoudgiftsbevilling -2,4-2,4-2,4-2,4 Udgifter 2,4 2,4 2,4 2,4 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Som det kan ses af tabel 13b, stemmer budget og regnskab overens for Dette skyldes dog, at et mindreforbrug på Frihedskæmperes og soldaters grave har dækket et merforbrug i forhold til budgettet på Mindelunden. Dette merforbrug skyldtes opstart af et større renoveringsprojekt.

15 4.8 Udgiftsbaserede hovedkonti Kirkeministeriet administrerer en række tilskudsordninger samt en anlægsbevilling. Ordningerne kan ses nedenfor: Side 15 Tabel 14: Kirkeministeriets udgiftsbaserede hovedkonti Hovedkonto Navn Bevillingstype (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Udgifter 2,0 1, Forskellige tilskud Reservationsbevilling Indtægter 2,0 1, Kirkelig virksomhed i Sydslesvig Reservationsbevilling Udgifter 14,8 14,8 Indtægter 14,8 14, Kirkelig betjening af danskere i udlandet Reservationsbevilling Udgifter 9,3 9,3 Indtægter 9,3 9, Istandsættelse af kirker mv. Anlægsbevilling Udgifter 23,8 19,8 Indtægter 23,8 19,8 Udgifter 9,9 9, Biskopper Lovbunden bevilling Indtægter 9,9 19,8 Udgifter 463,7 460, Provster og præster Lovbunden bevilling Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenu-virkning for kirkeskatten Anden bevilling Indtægter 463,7 460,0 Udgifter 8,2 8,2 Indtægter 8,2 8,2 Alle tilskud er udmøntet i henhold til Finansloven. Der har på været et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Dette vedrører projektet med opførelse af dronningens gravmæle i Roskilde Domkirke. Beløbet videreføres, og gravmælet forventes at stå færdigt i Der har i 2013 været et mindreforbrug på 3,7 mio. kr grundet vakancer o. lign. i præstestillinger. En nærmere beskrivelse fremgår af punkt 5.3.

16 5 Bilag til regnskabet 5.1 Noter til balancen Immaterielle anlægsaktiver Ministeriet har ingen Immaterielle anlægsaktiver og derfor er tabel 15 udeladt. Side Materielle anlægsaktiver Tabel 16: Materielle anlægsaktiver Mio. kr. Grunde, arealer og bygninger Transportmateriel Inventar og It-udstyr I alt Kostpris 0,2 0,5 0,8 1,5 Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,2 0,5 0,9 1,6 Akkumulerede afskrivninger ultimo 2014 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr ,2-0,4-0,7-1,2 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,7-1,2 0,0 0,1 0,2 0,3 Årets afskrivninger 0,0-0,1-0,1-0,3 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0-0,1-0,1-0,3 Afskrivningspeiode (år) Ministeriet var pr. 1. januar 2014 i besiddelse af fire materielle anlægsaktiver opført på balancens aktivside, hvoraf det ene er fuldt afskrevet. Det drejer sig om investeringer i bygningsinstallationer, et telefonanlæg, en ministerbil samt øvrigt inventar indkøbt i forbindelse med istandsættelse af departementets lokaler. Ministeriet har i 2014 investeret i nyt inventar til kr. Ministeriet afskrivningsprofil er 10 år for afskaffelse af bygningsinstallationer samt inventar indkøbt i forbindelse med istandsættelsen af kirkedepartementets lokaler. Ministeriet afskriver ministerbilen over 4 år, og

17 telefonanlægget og øvrigt inventar afskrives over 3 år. Der afskrives lineært på aktiverne. Der er ikke sket værdiforringelse af aktiverne udover de årlige afskrivninger Igangværende arbejde Igangværende arbejde omfatter indbetalinger fra Kompetence Sekretariatet vedrørende videreuddannelse af folkekirkens personale (Kompetencefonden) som følge af overenskomstforhandlingerne. Endvidere forskudsbetalinger vedrørende særskilte projekter uddelt af Kompetence sekretariatet (SCK-projektmidler). Saldoen fordeler sig således: Igangværende arbejder: Kompetencefonden -5,6 SCK projektmidler -0,9 I alt -6,5 Side Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Nedenstående tabel viser i oversigtsform Kirkeministeriets tilskudsordninger og lovbundne bevillinger. Der er kort nedenfor knyttet kommentarer til hver ordning. Tabel 17: Tilskudsregnskaber for ordninger under Kirkeministeriet 2014 Mio. kr Ordning Overført overskud, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab Resultat Overført overskud, ultimo Tilskud Forskellige tilskud ,0 2,0 1,9 0,1-2,0 2,0 Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig ,8 14,8 14,8 0,0-14,8 14,8 Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet ,3 9,3 9,3 0,0-9,3 9,3 Biskopper ,9 9,9 9,2 0,7-10,0 10,0 Provster og præster ,7 463,7 460,0 3,7-468,7 468,7 Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Bevilling Disponibel ramme - 8,2 8,2 8,2 0,0-8,2 8,2 Sum 507,9 503,4 513,0

18 Forskellige tilskud (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til præsters betjening af indlagte på sygehuse, Det Mellemkirkelige Råd, Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur samt den præstelige betjening af Christiansø og Hirtsholmene m.m. Side Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet Biskopper (lovbunden) Af hovedkonto afholdes biskoppernes lønudgift samt bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til ti biskopper i Danmark. Mindreforbruget skyldes, at ministeriet i sommeren 2014 er blevet opmærksom på, at der for 4 biskopper er blevet indbetalt ,76 kr. for meget til 36 Pensionsvæsnet. Dette er tilbageført fra 36 og indtægtsført på kontoen. Dette påvirker ikke biskopperne, men alene ministeriets mellemregning med 36. Der er ingen videreførelsesadgang for ubrugte midler på bevillingen Provster og præster (lovbunden) Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af samt det fulde pensionsbidrag for provster og præster hovedkonto I 2014 var der budgetteret med udgifter for 1892,8 præster og provster (årsværk) med statslig finansiering. Bevillingsudnyttelsen er nu oppe på 99,2 % på finansloven. Der er ingen videreførelsesadgang for ubrugte midler på bevillingen. Fra 2007 overtog Færøernes landsstyre udgifterne til de Færøske præster. Kirkeministeriet lægger dog pengene ud for lønnen til tjenestemandsansatte, da lønningerne udarbejdes i SLS. Herefter refunderes pengene af Færøernes Landsstyre. Der sker løbende indbetaling fra Færøerne, og det er Kirkeministeriets opfattelse, at ordningen fungerer tilfredsstillende Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Kompensationen for 2014 på 8,1 mio. kr. er kompensationen som følge af folkekirkens merudgifter pga. liberaliseringen af navneloven, der overføres til folkekirkens fællesfond. Endvidere er der 0,1 mio. kr. til drift og etablering af elektronisk betalingsløsning for navneændringer, der afregnes med Folkekirkens IT efter regning.

19 5.3 Anlægsbevilling Kirkeministeriets anlægsbevilling på til istandsættelse af kirker m.v. udviser et forbrug på 19,8 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 23,8 mio. kr. Samlet er der et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Side 19 Tabel 18: Anlægsbevillingens hovedtal ( ) Hovedtal (mio. kr.) Anlægsudgifter 18,7 19,5 19,8 Udgiftsbevilling 22,7 23,6 23,8 Restbevilling til videreførelse 4 4,1 4,0 Videreført fra tidligere år 14,9 18,8 22,9 Til disposition (ultimo) 18,8 22,9 26,9 Tabel 18a: Specifikation pr. hovedkonto Mio. kr Overført overskud, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab Resultat Overført overskud, ultimo Bevilling Disponibel ramme Istandsættelse af kirker ,3 17,6 17,9 14,9 2,9 2,9 18,0 20,9 Istandsættelse af de kgl. begravelseskapeller 22,6 6,2 28,8 4,8 24,0 24,0 0,5 24, Sum 23,8 19,8 26,9 18, Istandsættelse af kirker Af kontoen Istandsættelse af kirker mv. afholdes udgifter til restaurering af kirker og af kirkers historiske inventar samt særligt bevaringsværdige gravminder jf. 20 stk. 3 i Lov om Folkekirkens Økonomi. Der er i 2012 implementeret en ny ordning, samt lukket for tilgang til den gamle. Ny ordning: Der er ved udgangen af 2014 hensat vedrørende afgivne tilsagn for 13,1 mio. kr. Gammel ordning: Der er ikke givet direkte tilsagn om støtte på den gamle ordning, idet potentielle tilskudsmodtagere udelukkende har fået besked om, at mini-

20 steriet er sindet at yde tilskud, såfremt der er midler på det givne års finanslov, når regnskabet foreligger. Der udestår ultimo 2014 istandsættelsesprojekter tilknyttet den gamle ordning til en værdi af i alt 36,4 mio. kr. Projekterne forventes afviklede primo Side Istandsættelse af Kgl. Begravelseskapeller I 2011 blev renoveringen af taget i Roskilde Domkirke, finansieret via Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke, afsluttet. Den samlede omkostning for staten blev 8,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget overførtes på Finanslov 2012 til Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, hvor opførelsen af Dronningens og Prinsgemalens gravmæle tillige finansieres fra.

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616 ÅRSREGNSKAB for Ravsted Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9060 CVR-nr. 31189616 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228 ÅRSREGNSKAB for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd i Odder Provsti i Odder Kommune Myndighedskode 8089 CVR-nr. 26359228 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Balslev Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7834 CVR-nr. 15695412 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 7451 CVR-nr. 66984915 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 7157 CVR-nr. 16496316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Frederikssund Kommune Myndighedskode 7458 CVR-nr. 16660019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Davids Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9175. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Davids Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9175. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Davids Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 9175 CVR-nr. 34020795 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hvidovre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7141. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hvidovre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7141. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hvidovre Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode 7141 CVR-nr. 13895082 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Todbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8247. CVR-nr. 17137417

ÅRSREGNSKAB 2013. for Todbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8247. CVR-nr. 17137417 ÅRSREGNSKAB for Todbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8247 CVR-nr. 17137417 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ådalens Menighedsråd. i Syddjurs Provsti. i Syddjurs Kommune. Myndighedskode 8225. CVR-nr. 23079216. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ådalens Menighedsråd. i Syddjurs Provsti. i Syddjurs Kommune. Myndighedskode 8225. CVR-nr. 23079216. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Ådalens Menighedsråd i Syddjurs Provsti i Syddjurs Kommune Myndighedskode 8225 CVR-nr. 23079216 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nøvling Sogns Menighedsråd i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 8795 CVR-nr. 37692816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd. i Ods og Skippinge Provsti. i Odsherred Kommune. Myndighedskode 7263. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd. i Ods og Skippinge Provsti. i Odsherred Kommune. Myndighedskode 7263. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd i Ods og Skippinge Provsti i Odsherred Kommune Myndighedskode 7263 CVR-nr. 27132316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vrigsted Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7957. CVR-nr. 68659019

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vrigsted Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7957. CVR-nr. 68659019 ÅRSREGNSKAB for Vrigsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 7957 CVR-nr. 68659019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8561. CVR-nr. 34682755

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8561. CVR-nr. 34682755 ÅRSREGNSKAB for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8561 CVR-nr. 34682755 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8027 CVR-nr. 23927128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hasle Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8125. CVR-nr. 20235012

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hasle Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8125. CVR-nr. 20235012 ÅRSREGNSKAB for Hasle Sogns Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8125 CVR-nr. 20235012 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holsted Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 9162. CVR-nr. 25780949

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holsted Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 9162. CVR-nr. 25780949 ÅRSREGNSKAB for Holsted Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 9162 CVR-nr. 25780949 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vigerslev Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode 7865. CVR-nr. 59059815

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vigerslev Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode 7865. CVR-nr. 59059815 ÅRSREGNSKAB for Vigerslev Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 7865 CVR-nr. 59059815 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vålse-Kippinge Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7615. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vålse-Kippinge Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7615. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vålse-Kippinge Sognes Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7615 CVR-nr. 35288899 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Søllinge Sogns Menighedsråd i Midtfyn Provsti i Faaborg-Midtfyn Kommune Myndighedskode 7737 CVR-nr. 42620114 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Tarm Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 9122. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Tarm Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 9122. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Tarm Sogns Menighedsråd i Skjern Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 9122 CVR-nr. 40890114 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode 7497. CVR-nr. 21241628

ÅRSREGNSKAB 2013. for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode 7497. CVR-nr. 21241628 ÅRSREGNSKAB for Strøby Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 7497 CVR-nr. 21241628 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Højbjerg-Elsborg Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 8594. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Højbjerg-Elsborg Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 8594. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Højbjerg-Elsborg Sognes Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8594 CVR-nr. 82104968 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Virum Sogns Menighedsråd. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 7121. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Virum Sogns Menighedsråd. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 7121. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Virum Sogns Menighedsråd i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 7121 CVR-nr. 11453716 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Majbølle-Vigsnæs Sognes Menighedsråd. i Lolland Østre Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7594. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Majbølle-Vigsnæs Sognes Menighedsråd. i Lolland Østre Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7594. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Majbølle-Vigsnæs Sognes Menighedsråd i Lolland Østre Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7594 CVR-nr. 44697114 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vedbæk Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7126. CVR-nr. 22375016

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vedbæk Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7126. CVR-nr. 22375016 ÅRSREGNSKAB for Vedbæk Sogns Menighedsråd i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 7126 CVR-nr. 22375016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Viby Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8100. CVR-nr. 44108216

ÅRSREGNSKAB 2013. for Viby Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8100. CVR-nr. 44108216 ÅRSREGNSKAB for Viby Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8100 CVR-nr. 44108216 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Orø Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode 7246. CVR-nr. 56707115. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Orø Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode 7246. CVR-nr. 56707115. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Orø Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode 7246 CVR-nr. 56707115 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Tulstrup Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8034. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Tulstrup Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8034. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Tulstrup Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8034 CVR-nr. 38651617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret for Provstiudvalgskassen under i i Myndighedskode: CVR nummer: 24992050 Årsregnskabet indeholder følgende: Provstiudvalgets erklæring Revisionspåtegning Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7167. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7167. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 7167 CVR-nr. 42193313 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere