Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet"

Transkript

1 Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede regnskab Fremlæggelse Påtegning Beretning Kirkeministeriet Virksomhedens omfang Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Redegørelse for reservationer Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Udgiftsbaserede hovedkonti Bilag til regnskabet Noter til balancen Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Anlægsbevilling Side 2

3 2 Påtegning af det samlede regnskab 2.1 Fremlæggelse Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen BEK nr. 70 af 27. januar 2011 samt Moderniseringsstyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner af november Side 3 Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kirkeministeriet, CVR nr , er ansvarlig for: Departementet og Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller m.v., herunder de regnskabsmæssige forklaringer for de to hovedkonti, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 11. marts 2015 Klaus Kerrn-Jespersen Kontorchef Henrik Nepper-Christensen Departementschef

4 3 Beretning 3.1 Kirkeministeriet I henhold til Kgl. resolution af 3. februar 2014 er Ligestilling flyttet over til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ved ressortomlægningen oprettedes atter et selvstændigt Kirkeministerium. Regnskabsmæssigt har udskillelsen effekt for hele regnskabsåret Side 4 Hovedformålet for Kirkeministeriets virksomhed er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for, at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings og styringsfunktioner for folkekirken. Blandt departementets hovedopgaver er: at udarbejde lovforslag og administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde at koordinere fællesfondens økonomi med bistand fra kirkelige myndigheder samt den økonomiske styring af den statsfinansierede del af folkekirken at koordinere og udvikle personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed at bistå folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer. Samlet omfatter årsrapporten følgende hovedkonti på finansloven for 2014: Departementet Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller m.v. Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, balance og regnskabsmæssige forklaringer for disse driftsbevillinger, hvor der føres regnskab efter omkostningsprincippet. Kirkeministeriets regnskabsmæssige virksomhed omfatter ligeledes en række tilskudsordninger samt anlægs- og lovbundne bevillinger: Forskellige tilskud (reservationsbevilling), Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (reservationsbevilling), Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (reservationsbevilling), Istandsættelse af kirker m.v. (anlægsbevilling), Biskopper (lovbunden bevilling), Provster og præster (lovbunden bevilling), Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenu-virkning for kirkeskatten (anden bevilling). Resultatet af disse fremgår af punkt 5.2 tabel 17.

5 Kirkeministeriet bliver fuldt serviceret af Statens Administration. Regnskabsopgaverne løses af Regnskabsteam 3, mens opgaver på lønområdet løses af Lønteam 4. Ministeriets IT-opgaver varetages af Folkekirkens IT, der er folkekirkens fælles IT-leverandør. Side 5 Det er Kirkeministeriets opfattelse, at regnskabet er retvisende. 3.2 Virksomhedens omfang Ministeriet varetager en række administrerede ordninger og en anlægsbevilling. Blandt de administrerede ordninger kan nævnes , hvor der afholdes udgifter til biskoppernes løn og tjenestemandspension og , hvor der afholdes udgifter til statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Desuden varetager ministeriet en anlægsbevilling, som indeholder istandsættelse af kirker m.v. Tabel 1: Samlet aktivitet på Kirke-området (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Administrerede ordninger mv. Anlæg Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 38,7 35, ,0 4,1 507,9 503, ,8 19,8 - - Ministeriet har valgt ikke at udbygge tabel 1 og derfor er der ingen tabel Årets økonomiske resultat Årets økonomiske resultat viser samlet et overskud på 2,4 mio. kr. før bortfald på 0,9 mio. kr. Resultatet er inkl. indtægtsførte reservationer. Tallet er yderligere specificeret nedenfor i tabel 3 Hoved- og nøgletal.

6 Tabel 3: Hoved- og nøgletal for Kirkeministeriet Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -52,3-49,5-33,9 - heraf indtægtsført bevilling -52,3-49,5-33,9 Bevilling -51,0-48,2-31,9 Anvendt af tidl. års reserverede bevillinger -1,3-1,3-2,0 Ordinære driftsomkostninger 56,8 52,1 34,9 - Heraf løn 32,8 32,9 21,4 - Heraf afskrivninger 0,4 0,2 0,3 - Heraf øvrige omkostninger 23,6 18,9 13,3 Resultat af ordinær drift 4,4 2,5 1,0 - Andre driftsindtægter -5,3-6,3-4,1 - Andre driftsomkostninger 2,4 4,2 0,6 Resultat før finansielle poster 1,5 0,5-2,5 - Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 - Ekstraordinære poster -0,3 0,4 0,0 Årets resultat 1,3 0,9-2,4 Side 6 (mio. kr.) Balance Anlægsaktiver 0,7 0,6 0,3 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 26,5 5,4 2,9 Egenkapital -9,3-8,3-5,8 Langfristet gæld -0,7-0,6-0,4 Kortfristet gæld -18,2-17,6-12,7 Lånerammen 1,0 1,0 1,0 Træk på lånerammen 0,7 0,6 0,3 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 74,2% 55,1% 33,3% Negativ udsvingsrate 11,7% 10,4% 14,3% Overskudsgrad -2,5% -1,8% 7,2% Bevillingsandel 97,4% 97,3% 100,0% Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris 0,5 0,6 0,6 Lønomkostningsandel 62,6% 66,4% 63,1% Lønsumsloft 37,4 36,0 22,7 Lønforbrug 32,8 32,9 21,4 Lånerammen overholdes, idet denne er udnyttet 33,3 % ved udgangen af Lånerammen er uændret i forbindelse med etableringen af Kirkeministeriet. Der var i årets samlede bevilling medregnet et indbudgetteret forbrug af videreførelser på -2,8 mio. kr., og dette bevilgede underskud udnyttes

7 ikke grundet indtægtsføringen af reservationerne, samt ændringer i aktivitetsniveauet pga. ressortomlægningen. Samlet udviser årets regnskab et overskud på 2,4 mio. kr. Dette kan forklares med et lavere aktivitetsniveau som følge af ressortomlægningen den 3. februar 2014 på 0,9 mio. kr. (bortfald), samt overskydende midler i forbindelse med overførelse af reservationer, jf. budgetvejledningen Side 7 Lønsumsloftet er overskredet med 0,2 mio. kr., og dækkes af opsparet lønsum. Regnskabstallene specificeres nærmere i kapitel Opgaver og ressourcer Tabel 4a: Sammenfatning af økonomi for Kirkeministeriet opgaver ( ) Mio. kr. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 10,4 1,3 10,9 0,7 1. Økonomi 7,5 0,9 7,9 0,5 2. Styrelse 6,9 0,8 7,2 0,5 3. Personale 9,1 1,1 9,5 0,6 I alt 33,9 4,1 35,6 2,4 Note: Som fordelingsnøgle er anvendt lønbudgettet til prognose 3. Ministeriets opgaver er opdelt i Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, Økonomi, Styrelse og Personale. Hjælpefunktionerne omfatter sekretariatsfunktionerne samt den øverste ledelse, mens de øvrige områder varetages af henholdsvis 1., 2. og 3. kontor. Ministeriet har en dispensation til forbrug af videreførelser på 2,8 mio. kr. i 2014, der ikke er udnyttet.

8 Tabel 4b: Sammenfatning af økonomi for Mindelundens, Frihedskæmpergravenes og De kgl. begravelseskapellers opgaver ( ) Mio. kr. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 0 0 0,0 0,0 1. Mindelunden Ryvangen 1,7 0 1,9-0,2 2. Frihedskæmperes og soldaters grave 0,3 0 0,4-0,1 Side 8 3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke 0,4 0 0,1 0,3 I alt 2,4 0,0 2,4 0,0 Note: Indtægter og omkostninger er fordelt efter de egentlige omkostninger. Tabel 4b viser opdelingen i opgaverne på Bevillingen gives på finansloven til henholdsvis Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmpere og soldaters grave, placeret på landets øvrige kirkegårde samt De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke. Det bør understreges, at bevillingen til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke på denne hovedkonto udelukkende vedrører kapellernes drift. 3.5 Redegørelse for reservationer Tabel 6: Reservationer, Departementet Mio. kr. Samlet datavarehus for folkekirkens økonomi Reserveret år Reservation primo 2014 forbrug i 2014 Reservation ultimo 2014 Forventet afslutning ,5-0,5 0, Styringsudvalget - færdiggørelse af udvalgsarbejde ,9-0,9 0, Styringsudvalget - implementering af betænkning ,6-0,6 0, I alt 2,0-2,0 0,0 I 2014 er alle 3 projekter blevet afsluttet. Der er samlet indtægtsført reservationer for 2,0 mio. kr. i 2014.

9 3.6 Forventninger til det kommende år Der er ingen politiske ændringer i finansloven for 2014 for kirkeområdet. Med virkning fra 3. februar 2014 skete en ressortændring, så Ligestilling blev flyttet over til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ved ressortomlægningen oprettedes atter et selvstændigt Kirkeministerium. Regnskabsmæssigt har udskillelsen effekt i hele regnskabsåret Side 9 4 Regnskab Regnskabsdelen af årsrapporten er, hvis ikke andet er angivet, udarbejdet på baggrund af data fra SKS og Navision Stat. 4.1 Anvendt regnskabspraksis Kirkeministeriets regnskab er omkostningsbaseret og er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen BEK nr. 70 af 27. januar 2011, Moderniseringsstyrelsens retningslinjer angivet i Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner af november 2014 samt øvrige gældende regler på området, jf. i øvrigt afsnit 5.1. Kirkeministeriet ejer Mindelunden i Ryvangen, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke samt Den Danske Kirke i Paris. Disse ejendomme betragtes imidlertid som national ejendom og aktiveres derfor ikke.

10 4.2 Resultatopgørelsen Tabel 7: Resultatopgørelse - Kirkeministeriet 2014 Mio. kr. Note Ordinære driftsindtægter Budget 2015 Indtægtsført bevilling Bevilling -47,8-31,90-32,4 Reserveret af indeværende års bevilling 0,0 0 0,0 Anvendt af tidligere års bevilling -0,4-2,00 0,0 Indtægtsført bevilling i alt -48,2-33,9-32,4 Tilskud til egen drift -1,3 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt -49,5-33,9-32,4 Side 10 Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger Husleje 3,6 2,9 2,6 Forbrugsomkostninger i alt 3,6 2,9 2,6 Personaleomkostninger Lønninger 29,9 19,1 19,9 Pension 4,5 2,9 2,9 Lønrefusion -1,5-0,6-0,3 Personaleomkostninger i alt 32,9 21,4 22,4 Af- og nedskrivninger 0,2 0,3 0,3 Andre ordinære driftsomkostninger 15,3 10,4 10,4 Ordinære driftsomkostninger i alt 52,1 34,9 35,8 Resultat af ordinær drift 2,5 1,0 3,4 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -6,3-4,1-3,5 Andre driftsomkostninger 4,2 0,6 0,0 Resultat før finansielle poster 0,5-2,5-0,1 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,5-2,4-0,1 Ekstraordinære poster Ekstraordinære omkostninger 0,4 0,0 0,0 Årets resultat 0,9-2,4-0,1

11 Tabel 8: Resultatdisponering - Kirkeministeriet 2014 Resultatdisponering 2014 Årets resultat til disponering 2,4 Disponeret til bortfald 0,9 Disponeret til overført overskud 1,5 Side 11 Overskuddet i 2014 kan som tidligere nævnt i afsnit 3,3 tilskrives lavere aktivitetsniveau som følge af ressortomlægningen m.v Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Ministeriet har hensat 1,95 mio. kr. til Folkekirkens IT, til dækning af ITydelser for 2., 3. og 4. kvartal Ministeriet modtager en slutopgørelse fra Folkekirkens IT for året 2014 efter aflæggelsen af årsrapporten for Folkekirkens IT.

12 4.3 Balancen Tabel 9: Balance - Kirkeministeriet 2014 Aktiver (mio. kr.) Passiver (mio. kr.) Note Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Note Egenkapital Reguleret egenkapital (Startkapital) -0,7-0,7 0,0 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0-0,9 Transportmateriel 0,3 0,1 Overført overskud -7,6-5,1 Inventar og It-udstyr 0,3 0,2 Egenkapital i alt -8,3-6,7 Materielle anlægsaktiver i alt 0,6 0,3 Langfristede gældsposter Finansielle anlægsaktiver FF4 Langfristet gæld -0,6-0,4 Statsforskrivning 0,7 0,7 Langfristet gæld i alt -0,6-0,4 Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt 1,3 1,1 Omsætningsaktiver 0,7 0,7 Kortfristede gældsfrister Leverandører af varer og tjenesteydelser Systemtek. melleregning & afstemningskonti -3,4-3,1 0,4 0,0 Tilgodehavender 5,4 2,9 Anden kortfristet gæld -3,3-0,5 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge -4,1-2,7 FF5 Uforrentet konto 4,9 9,7 Reserveret bevilling -2,0 0,0 FF7 Finansieringskonto 17,0 6, Igangværende arbejder for fremmed regning -6,5-6,5 Side 12 Likvide beholdninger i alt 21,9 15,8 Periodeafgrænsningsposter -0,8 0,0 Kortfristet gæld i alt -19,6-12,7 Omsætningsaktiver i alt 27,2 18,7 Gæld i alt -20,2-13,1 Aktiver i alt 28,5 19,8 Passiver i alt -28,5-19,8 Vedrørende forskellen mellem 2013 og 2014 på omsætningsaktiver tilgodehavender er der sket en reduktion på 8,5 mio. kr. vedrørende debitorer. Afvigelsen på FF7 Finansieringskonto på 10,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt overførsel fra FF5-kontoen samt reduktionen af tilgodehavender.

13 4.4 Egenkapitalforklaring Tabel 10: Egenkapitalforklaring Egenkapital (mio. kr.) Reguleret egenkapital primo -0,7-0,7 + Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 Reguleret egenkapital ultimo -0,7-0,7 Side 13 Overført overskud primo -8,5-7,6 + Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer 4,0 + Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 + Overført fra årets resultat 0,9-2,4 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,9 Overført overskud ultimo -7,6-5,1 Egenkapital ultimo -8,3-5,8 Eventuelle afvigelser i tabellens summeringer skyldes afrunding. Som følge af ressortomlægningen er det overførte overskud primo reguleret med 4,0 mio. kr. Endvidere bortfalder 0,9 mio. kr. ifølge aftale med Finansministeriet. 4.5 Likviditet og låneramme Kirkeministeriet har overholdt de gældende disponeringsregler for statens finansieringsordning og de tilhørende konti. I nedenstående tabel 11 kan det ses, at der ikke ved udgangen af 2014 er problemer med overholdelse af lånerammen på 1,0 mio. kr. Tabel 11: Udnyttelse af lånerammen Mio. kr Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,3 Lånerammen på FL14 1,0 Udnyttelsesgrad i pct. 33,3% 4.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft Mio.kr Lønsumsloft FL14 21,2 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 21,2 Lønforbrug under lønsumsloft 21,4 Difference (+ overforbrug) 0,2 Akkumuleret opsparing ultimo ,5 Akkumuleret opsparing ultimo ,3 Der var i budgettet for 2014 kalkuleret med et merforbrug på lønsum på Departementet. Det overskydende forbrug på 0,2 mio. kr. finansieres af opsparet lønsum (jf. Budgetvejledning 2014, 2.6.5).

14 4.7 Bevillingsregnskabet Tabel 13a: Bevillingsregnskab for Departementet ( ) Mio. kr. Regnskab 2013 Budget 2014 (FL+TB) Regnskab 2014 Budget 2015 Nettoudgiftsbevilling -30,0-32,3-31,9-32,4 Nettoforbrug af reservation -0,4 0,0-2,0 0,0 Indtægter -5,3-4,0-4,1-3,5 Udgifter 36,4 36,3 35,6 35,8 Årets resultat 0,7 0,0-2,4-0,1 Side 14 I 2014 var det samlede nettoresultat på i alt 31,5 mio. kr., hvilket giver et overskud på 2,4 mio. kr. i forhold til Finanslovens givne ramme på 31,9 mio. kr., samt overførte reservationer på 2,0 mio. kr. Der er blevet indtægtsført reservationer i 2014, da alle 3 projekter er afsluttet. Der har i 2014 været høj aktivitet på det kirkepolitiske område, bl.a. på grund af udvalgsarbejdet om struktur. Det fremgår af tabel 13a, at der har været en indtægt på 4,1 mio. kr. Heraf udgør 3,6 mio. kr. indtægter fra folkekirkens fællesfond og 0,5 mio. kr. der er refusion af udlæg vedr. Kompetence Sekretariatet. Der er af samme grund ikke budgetteret med denne indtægt i budgettet for Tabel 13b: Bevillingsregnskab for Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. ( ) Mio. kr. Regnskab 2013 Budget 2014 (FL+TB) Regnskab 2014 Budget 2015 Nettoudgiftsbevilling -2,4-2,4-2,4-2,4 Udgifter 2,4 2,4 2,4 2,4 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Som det kan ses af tabel 13b, stemmer budget og regnskab overens for Dette skyldes dog, at et mindreforbrug på Frihedskæmperes og soldaters grave har dækket et merforbrug i forhold til budgettet på Mindelunden. Dette merforbrug skyldtes opstart af et større renoveringsprojekt.

15 4.8 Udgiftsbaserede hovedkonti Kirkeministeriet administrerer en række tilskudsordninger samt en anlægsbevilling. Ordningerne kan ses nedenfor: Side 15 Tabel 14: Kirkeministeriets udgiftsbaserede hovedkonti Hovedkonto Navn Bevillingstype (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Udgifter 2,0 1, Forskellige tilskud Reservationsbevilling Indtægter 2,0 1, Kirkelig virksomhed i Sydslesvig Reservationsbevilling Udgifter 14,8 14,8 Indtægter 14,8 14, Kirkelig betjening af danskere i udlandet Reservationsbevilling Udgifter 9,3 9,3 Indtægter 9,3 9, Istandsættelse af kirker mv. Anlægsbevilling Udgifter 23,8 19,8 Indtægter 23,8 19,8 Udgifter 9,9 9, Biskopper Lovbunden bevilling Indtægter 9,9 19,8 Udgifter 463,7 460, Provster og præster Lovbunden bevilling Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenu-virkning for kirkeskatten Anden bevilling Indtægter 463,7 460,0 Udgifter 8,2 8,2 Indtægter 8,2 8,2 Alle tilskud er udmøntet i henhold til Finansloven. Der har på været et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Dette vedrører projektet med opførelse af dronningens gravmæle i Roskilde Domkirke. Beløbet videreføres, og gravmælet forventes at stå færdigt i Der har i 2013 været et mindreforbrug på 3,7 mio. kr grundet vakancer o. lign. i præstestillinger. En nærmere beskrivelse fremgår af punkt 5.3.

16 5 Bilag til regnskabet 5.1 Noter til balancen Immaterielle anlægsaktiver Ministeriet har ingen Immaterielle anlægsaktiver og derfor er tabel 15 udeladt. Side Materielle anlægsaktiver Tabel 16: Materielle anlægsaktiver Mio. kr. Grunde, arealer og bygninger Transportmateriel Inventar og It-udstyr I alt Kostpris 0,2 0,5 0,8 1,5 Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,2 0,5 0,9 1,6 Akkumulerede afskrivninger ultimo 2014 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr ,2-0,4-0,7-1,2 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,7-1,2 0,0 0,1 0,2 0,3 Årets afskrivninger 0,0-0,1-0,1-0,3 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0-0,1-0,1-0,3 Afskrivningspeiode (år) Ministeriet var pr. 1. januar 2014 i besiddelse af fire materielle anlægsaktiver opført på balancens aktivside, hvoraf det ene er fuldt afskrevet. Det drejer sig om investeringer i bygningsinstallationer, et telefonanlæg, en ministerbil samt øvrigt inventar indkøbt i forbindelse med istandsættelse af departementets lokaler. Ministeriet har i 2014 investeret i nyt inventar til kr. Ministeriet afskrivningsprofil er 10 år for afskaffelse af bygningsinstallationer samt inventar indkøbt i forbindelse med istandsættelsen af kirkedepartementets lokaler. Ministeriet afskriver ministerbilen over 4 år, og

17 telefonanlægget og øvrigt inventar afskrives over 3 år. Der afskrives lineært på aktiverne. Der er ikke sket værdiforringelse af aktiverne udover de årlige afskrivninger Igangværende arbejde Igangværende arbejde omfatter indbetalinger fra Kompetence Sekretariatet vedrørende videreuddannelse af folkekirkens personale (Kompetencefonden) som følge af overenskomstforhandlingerne. Endvidere forskudsbetalinger vedrørende særskilte projekter uddelt af Kompetence sekretariatet (SCK-projektmidler). Saldoen fordeler sig således: Igangværende arbejder: Kompetencefonden -5,6 SCK projektmidler -0,9 I alt -6,5 Side Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Nedenstående tabel viser i oversigtsform Kirkeministeriets tilskudsordninger og lovbundne bevillinger. Der er kort nedenfor knyttet kommentarer til hver ordning. Tabel 17: Tilskudsregnskaber for ordninger under Kirkeministeriet 2014 Mio. kr Ordning Overført overskud, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab Resultat Overført overskud, ultimo Tilskud Forskellige tilskud ,0 2,0 1,9 0,1-2,0 2,0 Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig ,8 14,8 14,8 0,0-14,8 14,8 Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet ,3 9,3 9,3 0,0-9,3 9,3 Biskopper ,9 9,9 9,2 0,7-10,0 10,0 Provster og præster ,7 463,7 460,0 3,7-468,7 468,7 Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Bevilling Disponibel ramme - 8,2 8,2 8,2 0,0-8,2 8,2 Sum 507,9 503,4 513,0

18 Forskellige tilskud (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til præsters betjening af indlagte på sygehuse, Det Mellemkirkelige Råd, Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur samt den præstelige betjening af Christiansø og Hirtsholmene m.m. Side Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (reservationsbevilling) Der ydes tilskud til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet Biskopper (lovbunden) Af hovedkonto afholdes biskoppernes lønudgift samt bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til ti biskopper i Danmark. Mindreforbruget skyldes, at ministeriet i sommeren 2014 er blevet opmærksom på, at der for 4 biskopper er blevet indbetalt ,76 kr. for meget til 36 Pensionsvæsnet. Dette er tilbageført fra 36 og indtægtsført på kontoen. Dette påvirker ikke biskopperne, men alene ministeriets mellemregning med 36. Der er ingen videreførelsesadgang for ubrugte midler på bevillingen Provster og præster (lovbunden) Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af samt det fulde pensionsbidrag for provster og præster hovedkonto I 2014 var der budgetteret med udgifter for 1892,8 præster og provster (årsværk) med statslig finansiering. Bevillingsudnyttelsen er nu oppe på 99,2 % på finansloven. Der er ingen videreførelsesadgang for ubrugte midler på bevillingen. Fra 2007 overtog Færøernes landsstyre udgifterne til de Færøske præster. Kirkeministeriet lægger dog pengene ud for lønnen til tjenestemandsansatte, da lønningerne udarbejdes i SLS. Herefter refunderes pengene af Færøernes Landsstyre. Der sker løbende indbetaling fra Færøerne, og det er Kirkeministeriets opfattelse, at ordningen fungerer tilfredsstillende Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten Kompensationen for 2014 på 8,1 mio. kr. er kompensationen som følge af folkekirkens merudgifter pga. liberaliseringen af navneloven, der overføres til folkekirkens fællesfond. Endvidere er der 0,1 mio. kr. til drift og etablering af elektronisk betalingsløsning for navneændringer, der afregnes med Folkekirkens IT efter regning.

19 5.3 Anlægsbevilling Kirkeministeriets anlægsbevilling på til istandsættelse af kirker m.v. udviser et forbrug på 19,8 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 23,8 mio. kr. Samlet er der et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Side 19 Tabel 18: Anlægsbevillingens hovedtal ( ) Hovedtal (mio. kr.) Anlægsudgifter 18,7 19,5 19,8 Udgiftsbevilling 22,7 23,6 23,8 Restbevilling til videreførelse 4 4,1 4,0 Videreført fra tidligere år 14,9 18,8 22,9 Til disposition (ultimo) 18,8 22,9 26,9 Tabel 18a: Specifikation pr. hovedkonto Mio. kr Overført overskud, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab Resultat Overført overskud, ultimo Bevilling Disponibel ramme Istandsættelse af kirker ,3 17,6 17,9 14,9 2,9 2,9 18,0 20,9 Istandsættelse af de kgl. begravelseskapeller 22,6 6,2 28,8 4,8 24,0 24,0 0,5 24, Sum 23,8 19,8 26,9 18, Istandsættelse af kirker Af kontoen Istandsættelse af kirker mv. afholdes udgifter til restaurering af kirker og af kirkers historiske inventar samt særligt bevaringsværdige gravminder jf. 20 stk. 3 i Lov om Folkekirkens Økonomi. Der er i 2012 implementeret en ny ordning, samt lukket for tilgang til den gamle. Ny ordning: Der er ved udgangen af 2014 hensat vedrørende afgivne tilsagn for 13,1 mio. kr. Gammel ordning: Der er ikke givet direkte tilsagn om støtte på den gamle ordning, idet potentielle tilskudsmodtagere udelukkende har fået besked om, at mini-

20 steriet er sindet at yde tilskud, såfremt der er midler på det givne års finanslov, når regnskabet foreligger. Der udestår ultimo 2014 istandsættelsesprojekter tilknyttet den gamle ordning til en værdi af i alt 36,4 mio. kr. Projekterne forventes afviklede primo Side Istandsættelse af Kgl. Begravelseskapeller I 2011 blev renoveringen af taget i Roskilde Domkirke, finansieret via Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke, afsluttet. Den samlede omkostning for staten blev 8,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget overførtes på Finanslov 2012 til Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, hvor opførelsen af Dronningens og Prinsgemalens gravmæle tillige finansieres fra.

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Marts 2016 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2015 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke April 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Beretning... 3 2.1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke... 3 2.2 Årets økonomiske

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210 ÅRSREGNSKAB for Lisbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8127 CVR-nr. 68049210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7827 CVR-nr. 54613628 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere