Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution"

Transkript

1 Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

2 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Målrapportering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år 17 3 Regnskab Anvendte regnskabspraksis Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft 23 4 Bilag Noter til resultatopgørelse og balancen Indtægtsdækket virksomhed

3

4 2 Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden I juli 2013 blev ACE Denmark og EVAs akkrediteringsopgaver sammenlagt i Danmarks Akkrediteringsinstitution. Årsrapporten afspejler derfor dette skifte i opgaver og bevilling midt i I årsrapporten anvender vi dog konsekvent Danmarks Akkrediteringsinstitution (herefter: AI) som betegnelse for virksomheden, også under afsnittet om målrapportering. AI fungerer per 1. juli 2013 som en statslig institution med driftsbevilling under Uddannelses- og Forskningsministeriet med udgangspunkt i Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (lov nr. 601 af 12. juni 2013). Årsrapporten aflægges for hovedkonto Akkrediteringsinstitutionen (Driftsbevilling). Mission Som uafhængig akkrediteringsinstitution bidrager AI til at sikre kvalitet og relevans af de videregående uddannelser i Danmark. Arbejdet med akkreditering baseres på nationale og internationale standarder for kvalitetssikring (ESG). AI skaber viden om videregående uddannelsers kvalitet i dialog med uddannelsesinstitutionerne og andre relevante interessenter. Vision AI vil være en nationalt og internationalt toneangivende kvalitetssikringsinstitution, der dokumenterer og skaber ny, anvendelig viden om videregående uddannelsers kvalitet og relevans. Budskaber AI arbejder ud fra de tre overordnede budskaber: 1. Vi styrker kvaliteten af videregående uddannelser 2. Vi akkrediterer uddannelser, der matcher samfundets behov 3. Vi leverer viden om kvalitetssikring og uddannelseskvalitet Hovedopgaver Akkreditering af eksisterende uddannelser Akkreditering af nye uddannelser Rådsbetjening sekretariatsbetjening af Akkrediteringsrådet - 3 -

5 Dokumentation For en uddybende beskrivelse af AIs arbejde med mål og resultatstyring henviser vi til resultatkontrakten for Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Udgifter 30,2 28,8 Drift Indtægter 30,2 30,2 2.3 Årets faglige resultater AI har i 2013 opnået en lang række faglige resultater fordelt på institutionens fire hovedopgaver. Se også Tabel 5 for uddybende beskrivelser af de enkelte opgaver og tilhørende delmål. Det skal bemærkes, at tabel 5 ikke indeholder resultatopfyldelse for de akkrediteringsopgaver, der blev overført fra Danmarks Evalueringsinstitut, da disse ikke var indeholdt i resultatkontrakten for Vi har i stedet valgt at beskrive disse aktiviteter i de følgende afsnit. Akkreditering af eksisterende uddannelser AI har i 2013 i alt modtaget 120 ansøgninger om akkreditering og godkendelse af eksisterende uddannelser. Af disse ansøgninger er 69 akkrediteringer afsluttet, og 51 akkrediteringer er under behandling. Besøgene er gennemført og uddannelserne vil blive sendt til Akkrediteringsrådets behandling senest 1.maj. Akkrediteringerne er inddelt i to områder: Område for universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner (UNIK) Område for professions-, erhvervsorienterede og maritime uddannelsesinstitutioner (PEM) AI har modtaget 76 ansøgninger på UNIK området. Af disse er 42 akkrediteringer afsluttet i Grundet ekstra belastning omkring organisationsændring og flytning er akkrediteringsrapporterne for de resterende 34 UNIK-uddannelser endnu ikke sendt til akkrediteringspanelerne. Institutionsbesøgene er foretaget, og akkrediteringsrapporterne er under udarbejdelse. Denne forlængelse af turnus er sket efter aftale med ministeriet. Afgørelserne forventes primo april

6 AI har modtaget 44 ansøgninger på PEM området. Af disse er 27 afsluttet og 17 er under behandling. Akkreditering af nye uddannelser AI har i 2013 i alt modtaget 48 ansøgninger om nye uddannelser og 39 ansøgninger om nye udbud. Alle er blevet færdigbehandlet til tiden. Tre uddannelser er trukket tilbage af universitetet, én uddannelse er udsat og 44 er indstillet til rådet. UNIK har modtaget ansøgninger om 40 nye universitetsuddannelser. Heraf er tre ansøgninger blevet trukket af universitetet i løbet af processen. En ansøgning om ny kandidatuddannelser er udsat, da svar afventes på ansøgning om dispensation vedr. adgangskrav. De øvrige 36 ansøgninger angående nye uddannelser er alle færdigbehandlet. PEM har modtaget 8 ansøgninger om nye uddannelser og 39 ansøgninger om nye udbud. Endelig har AI i 2013 fulgt op på de foregående års brugerundersøgelser med en række telefoninterviews. Det er sket med henblik på at identificere konkrete tiltag til forbedringer. Rådsbetjening Sammensætningen af Akkrediteringsrådet har gennemgået en enkelt ændring i 2013, idet formanden udtrådte af rådet i foråret. Rådet arbejdede derefter under ledelse af næstformanden. Rådet har i 2013 afholdt seks møder. Rådet har akkreditereret nye og eksisterende uddannelser og udbud på Uddannelsesministeriets område samt en ny uddannelse til og et nyt udbud af professionsbachelor i politivirksomhed. Derudover har rådet indstillet planer for institutionsakkreditering og turnusakkreditering 2014 til uddannelsesministeren. Endelig var rådet i begyndelsen af 2013 på seminar i Oslo, hvor temaet var ekstern kvalitetssikring i et udviklingsorienteret perspektiv. Rådssekretariatet har som hidtil varetaget selve sekretariatsbetjeningen af Akkrediteringsrådet, mens de faglige enheder i AI (tidligere i henholdsvis ACE Denmark og Danmarks Evalueringsinstitut) har udarbejdet de akkrediteringsrapporter, der har ligget til grund for Akkrediteringsrådets afgørelser. Som i de tidligere år er der blevet gennemført en tilfredshedsundersøgelse i rådet af den betjening, som rådet har fået. Den samlede score blev på 4,3 ud af 5. Scoren er et gennemsnit af flere spørgsmål vedrørende betjeningen af rådet, herunder den praktiske afvikling af møder, rådets beslutningsgrundlag, mødereferater, funktionaliteten af rådets intranet og afviklingen af rådets seminar i Oslo

7 Dokumentation Vi har i 2013 udarbejdet en handlingsplan for kommende analyseprojekter. Handlingsplanen indeholder beskrivelser af 6 konkrete projekter. Vi har holdt en række dialogmøder med eksterne interessenter, som har kommenteret på vores projektforslag. I 2013 udgav vi fire publikationer: Tværfaglige uddannelser udfordringer og potentialer Sommermagasin 2013: Hele vejen rundt om det nye akkrediteringssystem for alle videregående uddannelsesinstitutioner Intern kvalitetssikring af hele uddannelser: En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer Den svære overgang: Publikation om faglige løsninger i overgangen fra professionsbachelor- til kandidatuddannelser AI har desuden leveret input til brug for ministeriets udvikling af nyt akkrediteringssystem: Input til ministeriets forslag til kriterier for institutionsakkreditering Derudover har AI udarbejdet forslag til plan for hvilke institutioner, der skal akkrediteres i 2014 og 2015 samt forslag til turnusplan for AI har med udgangspunkt i den nye akkrediteringslov udviklet nye procedurer og vejledninger for både institutionsakkreditering samt akkrediteringerne af både nye og eksisterende uddannelser. Processer og vejledninger er blevet præsenteret og drøftet med interessenterne ved flere lejligheder: I maj 2013 holdt vi et stort møde om institutionsakkreditering med deltagelse fra universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, de maritime og kulturelle uddannelser. Ligeledes var der møder med aftagere og studerende. I efteråret har der været flere præsentationer for institutionerne, blandt andet var alle de institutioner, der skal institutionsakkrediteres i 2014, samlet til en præsentation og drøftelse i november Alle institutioner, der søger om nye uddannelser i starten af 2014, var inviteret til en præsentation af det nye koncept for akkreditering i december

8 2.4 Årets økonomiske resultat AIs økonomiske hoved- og nøgletal er opstillet i Tabel 2: (mio. kr.) Ordinære driftsindtægter -25,0-29,7-30,2 Heraf indtægtsført bevilling -24,9-29,3-30,2 Heraf eksterne indtægter -0,1-0,4 0 Ordinære driftsomkostninger 25,3 26,6 27,2 Heraf løn 19,4 19,7 21,4 Heraf afskrivninger 0,1 0,1 0,1 Heraf øvrige omkostninger 5,8 6,8 5,7 Resultat af ordinær drift 0,3-3,1-3,0 Resultat før finansielle poster 0,5-2,4-1,4 Årets resultat (- betyder overskud) 0,5-2,4-1,4 Anlægsaktiver 0,5 0,6 0,6 Omsætningsaktiver 5,5 8,5 7,6 Egenkapital 1,2 3,6 4,9 Langfristet gæld 0,5 0,5 0,6 Kortfristet gæld 4,3 5,1 2,5 Lånerammen 1,2 1,2 1,2 Træk på lånerammen (FF4+FF6) 0,5 0,6 0,6 Udnyttelsesgrad af lånerammen 44 % 47% 47% Negativ udsvingsrate Overskudsgrad -2,2 % 8% 5% Bevillingsandel 99 % 99% 100% - 7 -

9 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris (i tkr.) (se bemærkninger side 10) Lønomkostningsandel 78 % 72 % 71 % Lønsumsloft 19,1 19,1 23,4 Lønsumsforbrug 19,4 19,7 21,4 Bemærkninger til årets resultat Som Tabel 2 illustrerer, udgør årets resultat et overskud på 1,4 mio. kr. Budget 2013 AIs indlæste grundbudget for 2013 var på 23,8 mio. kr. Dette budget var opdelt med 19,5 mio.kr. til løn, 4,8 mio. kr. til øvrig drift samt -0,5 mio. kr. i indtægter fra indtægtsdækket virksomhed. Årets resultat var budgetteret til 0 kr. Som angivet i grundbudgetnotatet var den nye akkrediteringslov på daværende tidspunkt ikke færdigbehandlet, og derfor afspejlede budgettet udelukkende ACE Denmarks daværende driftsbevilling. Grundbudgetnotatet for 2013 afspejler derfor ikke det reelle budget for 2013, der inkluderer midler overført på TB2013 fra Danmarks Evalueringsinstitut. Ordinære driftsindtægter 2013 Årets ordinære driftsindtægter udgør 30,2 mio. kr., og består af indtægtsført bevilling på 30,2 mio. kr. AI har mod forventning ikke haft indtægter fra indtægtsdækket virksomhed if. med akkreditering af uddannelser i udlandet. AI fik på finansloven 2013 en driftsbevilling på 24,3 mio. kr., der blev reduceret med 0,1 mio. kr. på TB2013, i alt 24,2 mio. kr. Herudover fik AI overført 6,0 mio. kr. på TB2013 fra Danmark Evalueringsinstitut som et led i sammenlægningen af de to institutioners akkrediteringsvirksomhed. Ordinære driftsomkostninger 2013 De samlede driftsomkostninger er på 28,8 mio. kr. og består af ordinære driftsomkostninger på 27,2 mio. kr. samt overførsler til Statens IT og ØSC på 1,6 mio. kr. De ordinære driftsomkostninger på 27,2 mio. kr. består af lønomkostninger på 21,3 mio. kr., samt øvrige driftsomkostninger på 5,9 mio. kr. De øvrige driftsomkostninger på 5,9 mio. kr. er fordelt med 1,3 mio. kr. til husleje, 0,1 mio. kr. til afskrivninger samt 4,5 mio. kr. til øvrige formål

10 Årets resultat Årets indtægter udgør 30,2 mio. kr., og årets omkostninger udgør 28,8 mio. kr. Forskellen i indtægter og omkostninger skyldes primært følgende forhold: - En besparelse på 0,5 mio. kr. i honorarer til akkrediteringspaneler på grund af den reducerede turnusplan. Derudover har der været stor sammenlægning af uddannelser samt stor anvendelse af panelmedlemmer, som har været anvendt før og derfor ikke skulle aflønnes for forberedelsesdelen. - En besparelse på 0,1 mio. kr. pga., at Akkrediteringsrådets formand Søren Barlebo Rasmussen fratrådte sin post per 9. april En indtægt på 0,1 mio. kr. i forbindelse med afregningen af feriepengeforpligtelsen. Dette skyldes et skift til ØSCs best practice if. med udregning af årsværk. - En besparelse på 0,4 mio. kr. i udgifter til Statens IT. Den endelige forbrugsafregning for 2013 kom først 21. januar 2014, og indtil da havde vi derfor måttet budgettere som de øvrige år med 1,2 mio. kr. Den endelige afregning viste et forbrug på 0,8 mio. kr. - En besparelse på husleje på 0,1 mio. kr. i forbindelse med flytningen til Bredgade 38. Årets overskud på -1,4 mio. kr. vurderes med udgangspunkt i ovenstående til at være tilfredsstillende. Bemærkninger til lønsumsforbrug Lønsumsloftet er sammensat af lønsumsloftet på 19,3 mio. kr. på FL2013 og fratrukket dispositionsbegrænsning på TB2013 på 0,1 mio. kr. Derudover er der tillagt 3,4 mio. kr. i lønsumsloft fra bevillingen fra Danmarks Evalueringsinstitut og endelig yderligere 0,8 mio. kr. i forhøjelse af lønsumsloftet på TB2013 til aflønning af eksperter efter godkendelse af FM. Det giver i alt et lønsumsloft på 23,4 mio. kr. I alt er lønomkostningerne 2,0 kr. mio. mindre end bevilget på finansloven, hvilket svarer til et mindreforbrug på knap 9 % af lønsumsbevillingen. Det akkumulerede mindreforbrug på lønsummen var ultimo 2012 på 0,8 mio. kr. Med mindreforbruget på 2,0 mio. kr. i 2013 bliver dette tal forøget til i alt 2,8 mio. kr. AI skulle med virkning fra 2013 spare ca. 2,5 mio. kr. om året. Det svarer til ca.10 procent af det samlede budget

11 Årsagen hertil er budgetloven, der blev vedtaget i foråret 2012, og som indebærer, at AI fra 2013 ikke længere kan disponere over organisationens opsparing. Budgettet fra 2013 svarer derfor alene til finanslovsbevillingen for Som følge heraf foretog AI en afskedigelsesrunde. Derudover fratrådte en række øvrige medarbejdere i løbet af året. AI har været påholdende med nye ansættelser for at kunne overholde udgiftsloftet, og derfor har vi som forventet haft et mindreforbrug på lønomkostninger. Bemærkninger til øvrig drift AIs forbrug til øvrig drift har været 7,5 mio. kr. Vi har i prognoserne for 2013 budgetteret med 8,7 mio. kr. i øvrige driftsomkostninger. Besparelsen på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet ligger primært i de færre udgifter til husleje, Statens IT samt et generelt mindreforbrug på tjenesteydelser pga. overgangen til Koncern Service. Derudover havde vi indlagt en post i budgettet på 0,5 mio. kr. if. med en potentiel erstatningssag, der ikke blev afklaret inden udgangen af Bemærkninger til årsværk AIs lønsumsforbrug består af lønomkostninger til AIs egne medarbejdere samt særskilte vederlag til Akkrediteringsrådet og akkrediteringspaneler. Denne adskillelse i lønomkostningerne gør sig også gældende i udregningen for AIs gennemsnitlige årsværkspris i Tabel 1. Der er således foretaget en udregning baseret på lønomkostningerne til AIs egne medarbejdere divideret med antallet af årsværk i institutionen. Medlemmer af Akkrediteringsrådet og akkrediteringspaneler tæller derfor ikke med i det samlede antal årsværk. Den gennemsnitlige årsværkspris som angivet i tabel 1 adskiller sig derfor også fra tallene i SKS. Den gennemsnitlige årsværkspris er steget en smule fra 2012 til 2013, hvilket primært skyldes anciennitetsstigninger blandt medarbejderne samt en større andel af special- og chefkonsulenter i sammenligning med tidligere år. Endelig har vi ferieafregnet en række fratrådte medarbejdere, hvilket påvirker den direkte lønudgift til disse medarbejdere i kalenderåret og dermed også årsværksprisen. Forventninger til det kommende år AI har i sit grundbudgetnotat for 2014 budgetteret med hhv. indtægter og omkostninger på 36,5 mio. kr. De forventede indtægter består af FL bevilling på 36,4 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. i forventede indtægter fra indtægtsdækket virksomhed

12 De forventede omkostninger består af lønomkostninger på 26,8 mio. kr. og øvrige driftsomkostninger på 9,6 mio. kr. De øvrige driftsomkostninger er fordelt med 1,0 mio. kr. til husleje, 2,2 mio. kr. til overførsler til Statens IT, Koncern Service og ØSC og 6,4 mio. kr. til øvrige formål. Endelig budgetterer vi med 0,1 mio. kr. til forventede udgifter i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. AI forventer i 2014 at overholde et udgiftsloft svarende til finanslovsbevillingen for 2014 som følge af afprøvning af budgetloven, jf. Finansministeriets Cirkulære om afprøvning af budgetlovens bestemmelser i staten i 2013, CIR nr. 85 af 29/11/ Opgaver og ressourcer I det følgende beskrives AIs opgaver samt hvilke ressourcer, der har været anvendt på opgaverne i Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Den væsentligste opgave for AI i 2013 har været akkrediteringen af 76 eksisterende uddannelser. Hertil kommer akkreditering af 40 nye uddannelser, sekretariatsbetjening af Akkrediteringsrådet, og dokumentationsaktiviteter. Tabel 3 viser fordelingen af indtægter og omkostninger på institutionens opgaver. Tabellen viser desuden det samlede resultat for hver opgave og hvor stor en andel dette udgør af det samlede resultat for 2013: Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for AIs opgaver(mio. kr.) Produkt/opgave Indtægtsført Øvrige Omkostninger Andel af årets Mio. kr. bevilling indtægter overskud Akkreditering af nye uddannelser 7,6 0 6,9-0,7 Akkreditering af 15,1 0 14,2-0,9 eksisterende uddannelser Rådsbetjening 3,4 0 3,8 0,4 Dokumentation 4, ,9-0,2 I alt 30,2 0 28,8-1,4 1 Vi har anvendt ekstraordinært mange ressourcer på udviklingsprojekter if. med overgangen til det nye akkrediteringssystem, se s

13 AIs samlede bevilling på 30,2 mio. kr. er fordelt på fire opgaver: akkreditering af eksisterende uddannelser, akkreditering af nye uddannelser, rådsbetjening og dokumentation. Hertil kommer hjælpefunktioner. De samlede omkostninger til hver af de enkelte opgaver er summen af lønsumsforbruget for AI samt øvrige driftsomkostninger. Både løn- og driftsomkostninger er baseret på institutionens opgavehierarki, der er vedlagt i bilag: lønsumsforbruget er udregnet på basis af institutionens tidsregistrering per opgave, og øvrige driftsomkostninger er udregnet på basis af konteringen 2 af de enkelte driftsudgifter. For opgaverne akkreditering af eksisterende uddannelser og akkreditering af nye uddannelser tillægges lønsumsforbrug til ekspertpaneler samt en forholdsmæssig andel af Akkrediteringsrådets honorar, baseret på fordelingen af hhv. eksisterende og nye uddannelser. Særlige bemærkninger Fra 2013 har AI fået rådsbetjening udskilt som en særskilt opgave på finansloven. Hjælpefunktioner som generel ledelse og administration er fordelt efter ovenstående fordelingsnøgler og lagt til hhv. løn- og driftsomkostningerne Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger I afsnit 2.3 Årets faglige resultater er de forskellige opgaver og deres resultat i 2013 beskrevet nærmere, mens den samlede økonomi for AI er behandlet i afsnit 2.4 Årets økonomiske resultat og i afsnit 3.7 Bevillingsregnskabet. Fordelingen af de anvendte midler i 2013 er beskrevet uddybende i tabel 4. Tabel 4: Fordelingen af anvendte midler på opgaver i 2013 (mio. kr.) Opgave Mio. kr. Akkreditering af nye uddannelser Akkreditering af eksisterende uddannelser Andel af Andel af honorar til Andel af honorar Andel af Total lønomkostninger Akkrediteringsrådet til akkrediteringspaneler øvrig i AI drift 4,6 0,2 0,8 1,3 6,9 24 8,3 0,5 1,4 3,9 14,1 48 Rådsbetjening 2,6 1,3 3,9 14 Dokumentation 3,0 3 0,9 3,9 14 I alt 18,5 0,7 2,2 7,4 28,8 100 Total i % 2 Vi anvender Opgavenummer som en dimension i IndFak og Navision, således at institutionens opgaver er direkte afspejlet i driftsomkostningerne. 3 Vi har anvendt ekstraordinært mange ressourcer på udviklingsprojekter if. med overgangen til det nye akkrediteringssystem, se s

14 2.6 Målrapportering Der er indgået resultatkontrakt for AI i Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Nedenstående Tabel 5 viser hovedmålene i resultatkontrakten for Tabellen indeholder tre hovedmål, der igen indeholder mellem et og tre delmål. Som det fremgår af tabellen, er de aftalte faglige mål i resultatkontrakten for 2013 i langt overvejende grad indfriet. De eksterne faglige mål i resultatkontrakten udgør samlet 50 % af resultatopgørelsen for resultat- og direktørkontrakten, hvilket er afspejlet i vægtningen i tabellen. Bemærk også, at målene er indgået før den nye akkrediteringslov trådte i kraft, og at det derfor er ACE Denmark, der nævnes i beskrivelse af målene. Vi henviser til AIs opgørelse af resultatkontrakten for en uddybende beskrivelse af resultatopfyldelsen af organisationens interne mål. Tabel 5: Indfrielse af resultatkontraktens mål for 2013 Mål 1: Styrke kvaliteten og relevansen af universitetsuddannelser gennem akkreditering (efter eksisterende lov) Delmål Beskrivelse Resultatopfyldelse Grad af målopfylde lse (1-5) 1A. Akkreditering af nye uddannelser Vægt: 10 % For de nye uddannelser har ACE Denmark færdigbehandlet alle bacheloruddannelser inden for fristerne for KOT-registrering af bacheloruddannelser. Øvrige uddannelser er sendt til Akkrediteringsrådet senest med henblik på afgørelse, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende. Danmarks Akkrediteringsinstitution har i 2013 modtaget ansøgninger om 40 nye universitetsuddannelser. Heraf er 3 ansøgninger blevet trukket af universitetet i løbet af processen. En ansøgning om ny kandidatuddannelser er udsat, da svar afventes på ansøgning om dispensation vedr. adgangskrav. De øvrige 36 ansøgninger angående nye uddannelser er alle færdigbehandlet. Alle BA-uddannelser ansøgt i 2013 er blevet færdigbehandlet inden KOT-fristen og de øvrige uddannelser, der er blevet ansøgt om, er alle blevet afgjort af Akkrediteringsrådet inden B. Akkreditering af eksisterende uddannelser Vægt: 15 % For de eksisterende uddannelser iværksætter ACE Denmark i 2013 akkreditering af cirka 90 uddannelser. Akkrediteringen sker i to runder og halvdelen af de cirka 90 uddannelser vil blive afsluttet i De 90 uddannelser svarer til ca. 70 Danmarks Akkrediteringsinstitution har iværksat akkrediteringen af 76 eksisterende universitetsuddannelser. Af disse er 42 akkrediteringer afsluttet i Grundet ekstra belastning omkring organisationsændring og flytning, er akkrediteringsrapporterne for de resterende 34 uddannelser endnu ikke sendt til

15 rapporter. De resterende uddannelser vil i 2013 være behandlet i Det Faglige Sekretariat og sendt til akkrediteringspanelerne. akkrediteringspanelerne. Institutionsbesøgene er foretaget og akkrediteringsrapporterne er under udarbejdelse. Denne forlængelse af turnus er sket efter aftale med ministeriet. Afgørelserne forventes primo april Ovenstående svarer til, at der er udarbejdet, behandlet og afsluttet 41 rapporter i Hertil kommer, at 27 rapporter fortsat er under behandling i UNIK. 1C. Kvalitet Vægt: 2,5 % ACE Denmark har de sidste to år gennemført to brugerundersøgelser blandt centrale interessenter vedr. tilfredshed med gennemførelse af akkrediteringer. De to undersøgelser er rettet mod universiteter og ekspertpaneler. I 2013 vil ACE Denmark samle op på resultaterne af de to foregående års brugerundersøgelser og foretage konkret handling i forhold til de områder, som undersøgelserne identificerer som forbedringspunkter. I gennemgangen af brugerundersøgelserne på universitetsområdet, har Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejdet en oversigt over de forbedringspunkter og tiltag, der har været fremhævet i brugerundersøgelserne. Her er der lagt særlig vægt på at identificere de emner, som et eller begge år har fået en relativt lav tilfredshedsvurdering. Som konkret opfølgning på de tidligere brugerundersøgelser har vi i december 2013 gennemført telefoninterviews med nøglepersoner ved universiteterne. 5 Mål 2: Sikre effektiv rådsbetjening og overgang til nyt system Delmål Beskrivelse Resultatopfyldelse Grad af målopfylde lse (1-5) 2A. Kvalitet Politik for god rådsbetjening Vægt: 2,5 % ACE Denmark sikrer en effektiv planlægning, koordinering og betjening af Akkrediteringsrådet. Rådssekretariatet udarbejder politik for god rådsbetjening, der godkendes af Akkrediteringsrådet inden april Rådssekretariatet drøftede januar 2013 indhold og form for en politik for god rådsbetjening med rådets formand Søren Barlebo Rasmussen. Barlebo Rasmussen meddelte sin afgang i forbindelse med rådsmødet i februar. Herefter har der været usikkerhed omkring tidsramme for udpegning af nyt Akkrediteringsråd. Rådssekretariatet har på den baggrund udarbejdet et udkast til politik for god rådsbetjening, der vil blive drøftet og aftalt med nyt Akkrediteringsråd, når det forventeligt er tiltrådt efter 1. januar Som følge af evalueringen af rådsbetjeningen gennemført i 2012 har Rådssekretariatet i 2013 særligt arbejdet med at forbedre tilgangen til akkrediteringsmateriale på rådets intranet. Vi har gennemført endnu en tilfredshedsundersøgelse blandt rådets

16 medlemmer. Scoren var 4,3 ud af 5. 2B. Kvalitet Overgang til nyt akkrediteringssy stem Vægt: 12,5 % Foråret 2013 vil gå med at forberede overgangen til et nyt akkrediteringssystem. Dette udviklingsarbejde vil foregå i tæt samarbejde med EVA enhed for videregående uddannelse og indebærer blandt andet udvikling af koncept for institutionsakkreditering og nyt uddannelsesakkrediteringskoncep t; udarbejdelse af nye vejledninger for institutionsakkreditering og uddannelsesakkreditering; fastlæggelse af turnusplan for institutionsakkreditering og reduceret turnusplan for eksisterende uddannelser i overgangsperioden. I efteråret 2013 forventer vi at skulle behandle den første runde af ansøgninger om nye uddannelser efter de nye regler om prækvalifikation. ACE Denmark og EVA har i første halvår 2013 forberedt overgangen til det nye akkrediteringssystem i regi af den nye akkrediteringsinstitution. Konceptet for institutionsakkreditering og det nye uddannelsesakkrediteringskoncept er indeholdt i de nye vejledninger. Vejledningerne er udarbejdet i samarbejde mellem ACE Denmark og EVA, og er sendt i høring hos centrale interessenter. Akkrediteringsrådet vedtog i april en række principper for reduceret turnusplan for uddannelsesakkreditering. I planlægningen vægtes en ligelig forholdsmæssig belastning af uddannelsesinstitutionerne, særlige kvalitetsmæssige udfordringer og størrelsen af de enkelte uddannelser. På denne baggrund er de fremadrettede turnusplaner for institutions- og uddannelsesakkreditering i fastlagt. Resultater af den første prækvalifikationsrunde forventes i december Første runde ansøgninger om nye uddannelser efter de nye regler er tilrettelagt derefter. Fristen for ansøgning er derfor 1. februar Mål 3: Akkreditering skal være baseret på ny viden og erfaringer Delmål Beskrivelse Resultatopfyldelse Grad af målopfylde lse (1-5) 3A. Indsamling af viden om den videregående uddannelsessek tor og de maritime uddannelser Vægt: 2,5 % Som led i overgangen til et nyt system vil ACE Denmark indsamle viden om de professions-og erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner, de kunstneriske uddannelsesinstitutioner og de maritime uddannelsesinstitutioner. Vidensindsamlingen foregår ved at sætte sig ind i de relevante regelsæt på områderne, ved møder med uddannelsesinstitutionerne samt ved at deltage i seminarer og konferencer, der har fokus på disse institutionstyper. Derudover vil den viden, der følger med overdragelsen af medarbejdere I forbindelse med overgangen til nyt system har akkrediteringsinstitutionen i 2013 foretaget en række aktiviteter for at styrke vidensindsamling og opkvalificering. Aktiviteterne er fordelt på eksterne konferencer, interessentbesøg og dialogmøder om koncept for institutionsakkreditering. Herudover afholdes ugentlige møder til intern videndeling i den nye akkrediteringsinstitution, særligt i forbindelse med medarbejdere og opgaver overdraget fra EVA. Disse møder har blandt andet haft fokus på rammer og vilkår for hhv. professions- og erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner

17 3B. Kvalitet og produktion Analyse og formidling Vægt: 5 % fra EVA, indgå som et særdeles væsentligt input til den samlede institutions vidensopbygning inden for disse uddannelsesområder. Med afsæt i ACE Denmarks handlingsplan for organisationens analyse- og formidlingsaktiviteter afslutter ACE Denmark i løbet af foråret 2013 to analyseprojekter. Det ene projekt omhandler god praksis for aftagerdialog baseret på erfaringer fra de sidste års akkrediteringer af både nye og eksisterende uddannelser. Det andet projekt formidler - med inspiration fra udlandet god praksis for evaluering af hele uddannelsesforløb. Begge projekter skal ses som inspiration for og støtte til institutionernes arbejde med intern kvalitetssikring. Analyserne vil blive selvstændigt afrapporteret og resultere i trykte eller elektroniske publikationer. Af de to planlagte aktiviteter blev projektet om kvalitetssikring af hele uddannelser publiceret i oktober 2013, mens projektet om god praksis for aftagerdialog er afsluttet og forventes publiceret primo Projektet om tværfaglige uddannelser, der blev påbegyndt i 2012, blev publiceret i juni Herudover er et projekt om overgangen fra professionsbacheloruddannelser til kandidatuddannelser påbegyndt og afsluttet i Endelig har vi publiceret Sommermagasin 2013 om det nye institutionsakkrediteringssystem Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger AI har indfriet de eksterne faglige mål i resultatkontrakten for Mål 1: Styrke kvaliteten og relevansen af universitetsuddannelser gennem akkreditering (efter eksisterende lov) AIs mission omtaler akkreditering som midlet til at sikre kvalitet og relevans af de videregående uddannelser i Danmark. AI har i 2013 anvendt 24 % af sine ressourcer på akkreditering af nye uddannelser. Vi har i en ansøgningsrunde i 2013 modtaget 40 ansøgninger om nye uddannelser. Af de 40 er 36 blevet færdigbehandlet til tiden, én er blevet udsat, og tre uddannelser er trukket tilbage af universitetet. AI har i 2013 anvendt 48 % af sine ressourcer til akkreditering af eksisterende uddannelser. Vi har i 2013 i alt modtaget 76 ansøgninger om akkreditering. 42 uddannelser er færdigbehandlede, og 34 uddannelser er endnu ikke sendt til akkrediteringspanelerne. Det er sket efter aftale med ministeriet. Derudover har vi brugt ressourcer på at tilrettelægge nye procedurer for både institutions- og uddannelsesakkreditering under den nye akkrediteringslov

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Studenterrådgivningens årsrapport 2011

Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Indhold 1. Beretning... 1 1.1 Præsentation af virksomheden... 1 1.1.1 Studenterrådgivningens mission og hovedformål... 1 1.1.2 Mål og visioner..... 1 1.2 Årets faglige

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

4.5. Generel sikkerhed og beredskab Status for bygningsgennemgange Status for procedurer for clearinger

4.5. Generel sikkerhed og beredskab Status for bygningsgennemgange Status for procedurer for clearinger Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd... 4 2.1.1. Mission... 4 2.1.2. Vision... 4 2.1.3. Opgaver...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6 2.2

Læs mere