Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution"

Transkript

1 Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

2 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Målrapportering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år 17 3 Regnskab Anvendte regnskabspraksis Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft 23 4 Bilag Noter til resultatopgørelse og balancen Indtægtsdækket virksomhed

3

4 2 Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden I juli 2013 blev ACE Denmark og EVAs akkrediteringsopgaver sammenlagt i Danmarks Akkrediteringsinstitution. Årsrapporten afspejler derfor dette skifte i opgaver og bevilling midt i I årsrapporten anvender vi dog konsekvent Danmarks Akkrediteringsinstitution (herefter: AI) som betegnelse for virksomheden, også under afsnittet om målrapportering. AI fungerer per 1. juli 2013 som en statslig institution med driftsbevilling under Uddannelses- og Forskningsministeriet med udgangspunkt i Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (lov nr. 601 af 12. juni 2013). Årsrapporten aflægges for hovedkonto Akkrediteringsinstitutionen (Driftsbevilling). Mission Som uafhængig akkrediteringsinstitution bidrager AI til at sikre kvalitet og relevans af de videregående uddannelser i Danmark. Arbejdet med akkreditering baseres på nationale og internationale standarder for kvalitetssikring (ESG). AI skaber viden om videregående uddannelsers kvalitet i dialog med uddannelsesinstitutionerne og andre relevante interessenter. Vision AI vil være en nationalt og internationalt toneangivende kvalitetssikringsinstitution, der dokumenterer og skaber ny, anvendelig viden om videregående uddannelsers kvalitet og relevans. Budskaber AI arbejder ud fra de tre overordnede budskaber: 1. Vi styrker kvaliteten af videregående uddannelser 2. Vi akkrediterer uddannelser, der matcher samfundets behov 3. Vi leverer viden om kvalitetssikring og uddannelseskvalitet Hovedopgaver Akkreditering af eksisterende uddannelser Akkreditering af nye uddannelser Rådsbetjening sekretariatsbetjening af Akkrediteringsrådet - 3 -

5 Dokumentation For en uddybende beskrivelse af AIs arbejde med mål og resultatstyring henviser vi til resultatkontrakten for Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Udgifter 30,2 28,8 Drift Indtægter 30,2 30,2 2.3 Årets faglige resultater AI har i 2013 opnået en lang række faglige resultater fordelt på institutionens fire hovedopgaver. Se også Tabel 5 for uddybende beskrivelser af de enkelte opgaver og tilhørende delmål. Det skal bemærkes, at tabel 5 ikke indeholder resultatopfyldelse for de akkrediteringsopgaver, der blev overført fra Danmarks Evalueringsinstitut, da disse ikke var indeholdt i resultatkontrakten for Vi har i stedet valgt at beskrive disse aktiviteter i de følgende afsnit. Akkreditering af eksisterende uddannelser AI har i 2013 i alt modtaget 120 ansøgninger om akkreditering og godkendelse af eksisterende uddannelser. Af disse ansøgninger er 69 akkrediteringer afsluttet, og 51 akkrediteringer er under behandling. Besøgene er gennemført og uddannelserne vil blive sendt til Akkrediteringsrådets behandling senest 1.maj. Akkrediteringerne er inddelt i to områder: Område for universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner (UNIK) Område for professions-, erhvervsorienterede og maritime uddannelsesinstitutioner (PEM) AI har modtaget 76 ansøgninger på UNIK området. Af disse er 42 akkrediteringer afsluttet i Grundet ekstra belastning omkring organisationsændring og flytning er akkrediteringsrapporterne for de resterende 34 UNIK-uddannelser endnu ikke sendt til akkrediteringspanelerne. Institutionsbesøgene er foretaget, og akkrediteringsrapporterne er under udarbejdelse. Denne forlængelse af turnus er sket efter aftale med ministeriet. Afgørelserne forventes primo april

6 AI har modtaget 44 ansøgninger på PEM området. Af disse er 27 afsluttet og 17 er under behandling. Akkreditering af nye uddannelser AI har i 2013 i alt modtaget 48 ansøgninger om nye uddannelser og 39 ansøgninger om nye udbud. Alle er blevet færdigbehandlet til tiden. Tre uddannelser er trukket tilbage af universitetet, én uddannelse er udsat og 44 er indstillet til rådet. UNIK har modtaget ansøgninger om 40 nye universitetsuddannelser. Heraf er tre ansøgninger blevet trukket af universitetet i løbet af processen. En ansøgning om ny kandidatuddannelser er udsat, da svar afventes på ansøgning om dispensation vedr. adgangskrav. De øvrige 36 ansøgninger angående nye uddannelser er alle færdigbehandlet. PEM har modtaget 8 ansøgninger om nye uddannelser og 39 ansøgninger om nye udbud. Endelig har AI i 2013 fulgt op på de foregående års brugerundersøgelser med en række telefoninterviews. Det er sket med henblik på at identificere konkrete tiltag til forbedringer. Rådsbetjening Sammensætningen af Akkrediteringsrådet har gennemgået en enkelt ændring i 2013, idet formanden udtrådte af rådet i foråret. Rådet arbejdede derefter under ledelse af næstformanden. Rådet har i 2013 afholdt seks møder. Rådet har akkreditereret nye og eksisterende uddannelser og udbud på Uddannelsesministeriets område samt en ny uddannelse til og et nyt udbud af professionsbachelor i politivirksomhed. Derudover har rådet indstillet planer for institutionsakkreditering og turnusakkreditering 2014 til uddannelsesministeren. Endelig var rådet i begyndelsen af 2013 på seminar i Oslo, hvor temaet var ekstern kvalitetssikring i et udviklingsorienteret perspektiv. Rådssekretariatet har som hidtil varetaget selve sekretariatsbetjeningen af Akkrediteringsrådet, mens de faglige enheder i AI (tidligere i henholdsvis ACE Denmark og Danmarks Evalueringsinstitut) har udarbejdet de akkrediteringsrapporter, der har ligget til grund for Akkrediteringsrådets afgørelser. Som i de tidligere år er der blevet gennemført en tilfredshedsundersøgelse i rådet af den betjening, som rådet har fået. Den samlede score blev på 4,3 ud af 5. Scoren er et gennemsnit af flere spørgsmål vedrørende betjeningen af rådet, herunder den praktiske afvikling af møder, rådets beslutningsgrundlag, mødereferater, funktionaliteten af rådets intranet og afviklingen af rådets seminar i Oslo

7 Dokumentation Vi har i 2013 udarbejdet en handlingsplan for kommende analyseprojekter. Handlingsplanen indeholder beskrivelser af 6 konkrete projekter. Vi har holdt en række dialogmøder med eksterne interessenter, som har kommenteret på vores projektforslag. I 2013 udgav vi fire publikationer: Tværfaglige uddannelser udfordringer og potentialer Sommermagasin 2013: Hele vejen rundt om det nye akkrediteringssystem for alle videregående uddannelsesinstitutioner Intern kvalitetssikring af hele uddannelser: En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer Den svære overgang: Publikation om faglige løsninger i overgangen fra professionsbachelor- til kandidatuddannelser AI har desuden leveret input til brug for ministeriets udvikling af nyt akkrediteringssystem: Input til ministeriets forslag til kriterier for institutionsakkreditering Derudover har AI udarbejdet forslag til plan for hvilke institutioner, der skal akkrediteres i 2014 og 2015 samt forslag til turnusplan for AI har med udgangspunkt i den nye akkrediteringslov udviklet nye procedurer og vejledninger for både institutionsakkreditering samt akkrediteringerne af både nye og eksisterende uddannelser. Processer og vejledninger er blevet præsenteret og drøftet med interessenterne ved flere lejligheder: I maj 2013 holdt vi et stort møde om institutionsakkreditering med deltagelse fra universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, de maritime og kulturelle uddannelser. Ligeledes var der møder med aftagere og studerende. I efteråret har der været flere præsentationer for institutionerne, blandt andet var alle de institutioner, der skal institutionsakkrediteres i 2014, samlet til en præsentation og drøftelse i november Alle institutioner, der søger om nye uddannelser i starten af 2014, var inviteret til en præsentation af det nye koncept for akkreditering i december

8 2.4 Årets økonomiske resultat AIs økonomiske hoved- og nøgletal er opstillet i Tabel 2: (mio. kr.) Ordinære driftsindtægter -25,0-29,7-30,2 Heraf indtægtsført bevilling -24,9-29,3-30,2 Heraf eksterne indtægter -0,1-0,4 0 Ordinære driftsomkostninger 25,3 26,6 27,2 Heraf løn 19,4 19,7 21,4 Heraf afskrivninger 0,1 0,1 0,1 Heraf øvrige omkostninger 5,8 6,8 5,7 Resultat af ordinær drift 0,3-3,1-3,0 Resultat før finansielle poster 0,5-2,4-1,4 Årets resultat (- betyder overskud) 0,5-2,4-1,4 Anlægsaktiver 0,5 0,6 0,6 Omsætningsaktiver 5,5 8,5 7,6 Egenkapital 1,2 3,6 4,9 Langfristet gæld 0,5 0,5 0,6 Kortfristet gæld 4,3 5,1 2,5 Lånerammen 1,2 1,2 1,2 Træk på lånerammen (FF4+FF6) 0,5 0,6 0,6 Udnyttelsesgrad af lånerammen 44 % 47% 47% Negativ udsvingsrate Overskudsgrad -2,2 % 8% 5% Bevillingsandel 99 % 99% 100% - 7 -

9 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris (i tkr.) (se bemærkninger side 10) Lønomkostningsandel 78 % 72 % 71 % Lønsumsloft 19,1 19,1 23,4 Lønsumsforbrug 19,4 19,7 21,4 Bemærkninger til årets resultat Som Tabel 2 illustrerer, udgør årets resultat et overskud på 1,4 mio. kr. Budget 2013 AIs indlæste grundbudget for 2013 var på 23,8 mio. kr. Dette budget var opdelt med 19,5 mio.kr. til løn, 4,8 mio. kr. til øvrig drift samt -0,5 mio. kr. i indtægter fra indtægtsdækket virksomhed. Årets resultat var budgetteret til 0 kr. Som angivet i grundbudgetnotatet var den nye akkrediteringslov på daværende tidspunkt ikke færdigbehandlet, og derfor afspejlede budgettet udelukkende ACE Denmarks daværende driftsbevilling. Grundbudgetnotatet for 2013 afspejler derfor ikke det reelle budget for 2013, der inkluderer midler overført på TB2013 fra Danmarks Evalueringsinstitut. Ordinære driftsindtægter 2013 Årets ordinære driftsindtægter udgør 30,2 mio. kr., og består af indtægtsført bevilling på 30,2 mio. kr. AI har mod forventning ikke haft indtægter fra indtægtsdækket virksomhed if. med akkreditering af uddannelser i udlandet. AI fik på finansloven 2013 en driftsbevilling på 24,3 mio. kr., der blev reduceret med 0,1 mio. kr. på TB2013, i alt 24,2 mio. kr. Herudover fik AI overført 6,0 mio. kr. på TB2013 fra Danmark Evalueringsinstitut som et led i sammenlægningen af de to institutioners akkrediteringsvirksomhed. Ordinære driftsomkostninger 2013 De samlede driftsomkostninger er på 28,8 mio. kr. og består af ordinære driftsomkostninger på 27,2 mio. kr. samt overførsler til Statens IT og ØSC på 1,6 mio. kr. De ordinære driftsomkostninger på 27,2 mio. kr. består af lønomkostninger på 21,3 mio. kr., samt øvrige driftsomkostninger på 5,9 mio. kr. De øvrige driftsomkostninger på 5,9 mio. kr. er fordelt med 1,3 mio. kr. til husleje, 0,1 mio. kr. til afskrivninger samt 4,5 mio. kr. til øvrige formål

10 Årets resultat Årets indtægter udgør 30,2 mio. kr., og årets omkostninger udgør 28,8 mio. kr. Forskellen i indtægter og omkostninger skyldes primært følgende forhold: - En besparelse på 0,5 mio. kr. i honorarer til akkrediteringspaneler på grund af den reducerede turnusplan. Derudover har der været stor sammenlægning af uddannelser samt stor anvendelse af panelmedlemmer, som har været anvendt før og derfor ikke skulle aflønnes for forberedelsesdelen. - En besparelse på 0,1 mio. kr. pga., at Akkrediteringsrådets formand Søren Barlebo Rasmussen fratrådte sin post per 9. april En indtægt på 0,1 mio. kr. i forbindelse med afregningen af feriepengeforpligtelsen. Dette skyldes et skift til ØSCs best practice if. med udregning af årsværk. - En besparelse på 0,4 mio. kr. i udgifter til Statens IT. Den endelige forbrugsafregning for 2013 kom først 21. januar 2014, og indtil da havde vi derfor måttet budgettere som de øvrige år med 1,2 mio. kr. Den endelige afregning viste et forbrug på 0,8 mio. kr. - En besparelse på husleje på 0,1 mio. kr. i forbindelse med flytningen til Bredgade 38. Årets overskud på -1,4 mio. kr. vurderes med udgangspunkt i ovenstående til at være tilfredsstillende. Bemærkninger til lønsumsforbrug Lønsumsloftet er sammensat af lønsumsloftet på 19,3 mio. kr. på FL2013 og fratrukket dispositionsbegrænsning på TB2013 på 0,1 mio. kr. Derudover er der tillagt 3,4 mio. kr. i lønsumsloft fra bevillingen fra Danmarks Evalueringsinstitut og endelig yderligere 0,8 mio. kr. i forhøjelse af lønsumsloftet på TB2013 til aflønning af eksperter efter godkendelse af FM. Det giver i alt et lønsumsloft på 23,4 mio. kr. I alt er lønomkostningerne 2,0 kr. mio. mindre end bevilget på finansloven, hvilket svarer til et mindreforbrug på knap 9 % af lønsumsbevillingen. Det akkumulerede mindreforbrug på lønsummen var ultimo 2012 på 0,8 mio. kr. Med mindreforbruget på 2,0 mio. kr. i 2013 bliver dette tal forøget til i alt 2,8 mio. kr. AI skulle med virkning fra 2013 spare ca. 2,5 mio. kr. om året. Det svarer til ca.10 procent af det samlede budget

11 Årsagen hertil er budgetloven, der blev vedtaget i foråret 2012, og som indebærer, at AI fra 2013 ikke længere kan disponere over organisationens opsparing. Budgettet fra 2013 svarer derfor alene til finanslovsbevillingen for Som følge heraf foretog AI en afskedigelsesrunde. Derudover fratrådte en række øvrige medarbejdere i løbet af året. AI har været påholdende med nye ansættelser for at kunne overholde udgiftsloftet, og derfor har vi som forventet haft et mindreforbrug på lønomkostninger. Bemærkninger til øvrig drift AIs forbrug til øvrig drift har været 7,5 mio. kr. Vi har i prognoserne for 2013 budgetteret med 8,7 mio. kr. i øvrige driftsomkostninger. Besparelsen på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet ligger primært i de færre udgifter til husleje, Statens IT samt et generelt mindreforbrug på tjenesteydelser pga. overgangen til Koncern Service. Derudover havde vi indlagt en post i budgettet på 0,5 mio. kr. if. med en potentiel erstatningssag, der ikke blev afklaret inden udgangen af Bemærkninger til årsværk AIs lønsumsforbrug består af lønomkostninger til AIs egne medarbejdere samt særskilte vederlag til Akkrediteringsrådet og akkrediteringspaneler. Denne adskillelse i lønomkostningerne gør sig også gældende i udregningen for AIs gennemsnitlige årsværkspris i Tabel 1. Der er således foretaget en udregning baseret på lønomkostningerne til AIs egne medarbejdere divideret med antallet af årsværk i institutionen. Medlemmer af Akkrediteringsrådet og akkrediteringspaneler tæller derfor ikke med i det samlede antal årsværk. Den gennemsnitlige årsværkspris som angivet i tabel 1 adskiller sig derfor også fra tallene i SKS. Den gennemsnitlige årsværkspris er steget en smule fra 2012 til 2013, hvilket primært skyldes anciennitetsstigninger blandt medarbejderne samt en større andel af special- og chefkonsulenter i sammenligning med tidligere år. Endelig har vi ferieafregnet en række fratrådte medarbejdere, hvilket påvirker den direkte lønudgift til disse medarbejdere i kalenderåret og dermed også årsværksprisen. Forventninger til det kommende år AI har i sit grundbudgetnotat for 2014 budgetteret med hhv. indtægter og omkostninger på 36,5 mio. kr. De forventede indtægter består af FL bevilling på 36,4 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. i forventede indtægter fra indtægtsdækket virksomhed

12 De forventede omkostninger består af lønomkostninger på 26,8 mio. kr. og øvrige driftsomkostninger på 9,6 mio. kr. De øvrige driftsomkostninger er fordelt med 1,0 mio. kr. til husleje, 2,2 mio. kr. til overførsler til Statens IT, Koncern Service og ØSC og 6,4 mio. kr. til øvrige formål. Endelig budgetterer vi med 0,1 mio. kr. til forventede udgifter i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. AI forventer i 2014 at overholde et udgiftsloft svarende til finanslovsbevillingen for 2014 som følge af afprøvning af budgetloven, jf. Finansministeriets Cirkulære om afprøvning af budgetlovens bestemmelser i staten i 2013, CIR nr. 85 af 29/11/ Opgaver og ressourcer I det følgende beskrives AIs opgaver samt hvilke ressourcer, der har været anvendt på opgaverne i Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Den væsentligste opgave for AI i 2013 har været akkrediteringen af 76 eksisterende uddannelser. Hertil kommer akkreditering af 40 nye uddannelser, sekretariatsbetjening af Akkrediteringsrådet, og dokumentationsaktiviteter. Tabel 3 viser fordelingen af indtægter og omkostninger på institutionens opgaver. Tabellen viser desuden det samlede resultat for hver opgave og hvor stor en andel dette udgør af det samlede resultat for 2013: Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for AIs opgaver(mio. kr.) Produkt/opgave Indtægtsført Øvrige Omkostninger Andel af årets Mio. kr. bevilling indtægter overskud Akkreditering af nye uddannelser 7,6 0 6,9-0,7 Akkreditering af 15,1 0 14,2-0,9 eksisterende uddannelser Rådsbetjening 3,4 0 3,8 0,4 Dokumentation 4, ,9-0,2 I alt 30,2 0 28,8-1,4 1 Vi har anvendt ekstraordinært mange ressourcer på udviklingsprojekter if. med overgangen til det nye akkrediteringssystem, se s

13 AIs samlede bevilling på 30,2 mio. kr. er fordelt på fire opgaver: akkreditering af eksisterende uddannelser, akkreditering af nye uddannelser, rådsbetjening og dokumentation. Hertil kommer hjælpefunktioner. De samlede omkostninger til hver af de enkelte opgaver er summen af lønsumsforbruget for AI samt øvrige driftsomkostninger. Både løn- og driftsomkostninger er baseret på institutionens opgavehierarki, der er vedlagt i bilag: lønsumsforbruget er udregnet på basis af institutionens tidsregistrering per opgave, og øvrige driftsomkostninger er udregnet på basis af konteringen 2 af de enkelte driftsudgifter. For opgaverne akkreditering af eksisterende uddannelser og akkreditering af nye uddannelser tillægges lønsumsforbrug til ekspertpaneler samt en forholdsmæssig andel af Akkrediteringsrådets honorar, baseret på fordelingen af hhv. eksisterende og nye uddannelser. Særlige bemærkninger Fra 2013 har AI fået rådsbetjening udskilt som en særskilt opgave på finansloven. Hjælpefunktioner som generel ledelse og administration er fordelt efter ovenstående fordelingsnøgler og lagt til hhv. løn- og driftsomkostningerne Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger I afsnit 2.3 Årets faglige resultater er de forskellige opgaver og deres resultat i 2013 beskrevet nærmere, mens den samlede økonomi for AI er behandlet i afsnit 2.4 Årets økonomiske resultat og i afsnit 3.7 Bevillingsregnskabet. Fordelingen af de anvendte midler i 2013 er beskrevet uddybende i tabel 4. Tabel 4: Fordelingen af anvendte midler på opgaver i 2013 (mio. kr.) Opgave Mio. kr. Akkreditering af nye uddannelser Akkreditering af eksisterende uddannelser Andel af Andel af honorar til Andel af honorar Andel af Total lønomkostninger Akkrediteringsrådet til akkrediteringspaneler øvrig i AI drift 4,6 0,2 0,8 1,3 6,9 24 8,3 0,5 1,4 3,9 14,1 48 Rådsbetjening 2,6 1,3 3,9 14 Dokumentation 3,0 3 0,9 3,9 14 I alt 18,5 0,7 2,2 7,4 28,8 100 Total i % 2 Vi anvender Opgavenummer som en dimension i IndFak og Navision, således at institutionens opgaver er direkte afspejlet i driftsomkostningerne. 3 Vi har anvendt ekstraordinært mange ressourcer på udviklingsprojekter if. med overgangen til det nye akkrediteringssystem, se s

14 2.6 Målrapportering Der er indgået resultatkontrakt for AI i Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Nedenstående Tabel 5 viser hovedmålene i resultatkontrakten for Tabellen indeholder tre hovedmål, der igen indeholder mellem et og tre delmål. Som det fremgår af tabellen, er de aftalte faglige mål i resultatkontrakten for 2013 i langt overvejende grad indfriet. De eksterne faglige mål i resultatkontrakten udgør samlet 50 % af resultatopgørelsen for resultat- og direktørkontrakten, hvilket er afspejlet i vægtningen i tabellen. Bemærk også, at målene er indgået før den nye akkrediteringslov trådte i kraft, og at det derfor er ACE Denmark, der nævnes i beskrivelse af målene. Vi henviser til AIs opgørelse af resultatkontrakten for en uddybende beskrivelse af resultatopfyldelsen af organisationens interne mål. Tabel 5: Indfrielse af resultatkontraktens mål for 2013 Mål 1: Styrke kvaliteten og relevansen af universitetsuddannelser gennem akkreditering (efter eksisterende lov) Delmål Beskrivelse Resultatopfyldelse Grad af målopfylde lse (1-5) 1A. Akkreditering af nye uddannelser Vægt: 10 % For de nye uddannelser har ACE Denmark færdigbehandlet alle bacheloruddannelser inden for fristerne for KOT-registrering af bacheloruddannelser. Øvrige uddannelser er sendt til Akkrediteringsrådet senest med henblik på afgørelse, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende. Danmarks Akkrediteringsinstitution har i 2013 modtaget ansøgninger om 40 nye universitetsuddannelser. Heraf er 3 ansøgninger blevet trukket af universitetet i løbet af processen. En ansøgning om ny kandidatuddannelser er udsat, da svar afventes på ansøgning om dispensation vedr. adgangskrav. De øvrige 36 ansøgninger angående nye uddannelser er alle færdigbehandlet. Alle BA-uddannelser ansøgt i 2013 er blevet færdigbehandlet inden KOT-fristen og de øvrige uddannelser, der er blevet ansøgt om, er alle blevet afgjort af Akkrediteringsrådet inden B. Akkreditering af eksisterende uddannelser Vægt: 15 % For de eksisterende uddannelser iværksætter ACE Denmark i 2013 akkreditering af cirka 90 uddannelser. Akkrediteringen sker i to runder og halvdelen af de cirka 90 uddannelser vil blive afsluttet i De 90 uddannelser svarer til ca. 70 Danmarks Akkrediteringsinstitution har iværksat akkrediteringen af 76 eksisterende universitetsuddannelser. Af disse er 42 akkrediteringer afsluttet i Grundet ekstra belastning omkring organisationsændring og flytning, er akkrediteringsrapporterne for de resterende 34 uddannelser endnu ikke sendt til

15 rapporter. De resterende uddannelser vil i 2013 være behandlet i Det Faglige Sekretariat og sendt til akkrediteringspanelerne. akkrediteringspanelerne. Institutionsbesøgene er foretaget og akkrediteringsrapporterne er under udarbejdelse. Denne forlængelse af turnus er sket efter aftale med ministeriet. Afgørelserne forventes primo april Ovenstående svarer til, at der er udarbejdet, behandlet og afsluttet 41 rapporter i Hertil kommer, at 27 rapporter fortsat er under behandling i UNIK. 1C. Kvalitet Vægt: 2,5 % ACE Denmark har de sidste to år gennemført to brugerundersøgelser blandt centrale interessenter vedr. tilfredshed med gennemførelse af akkrediteringer. De to undersøgelser er rettet mod universiteter og ekspertpaneler. I 2013 vil ACE Denmark samle op på resultaterne af de to foregående års brugerundersøgelser og foretage konkret handling i forhold til de områder, som undersøgelserne identificerer som forbedringspunkter. I gennemgangen af brugerundersøgelserne på universitetsområdet, har Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejdet en oversigt over de forbedringspunkter og tiltag, der har været fremhævet i brugerundersøgelserne. Her er der lagt særlig vægt på at identificere de emner, som et eller begge år har fået en relativt lav tilfredshedsvurdering. Som konkret opfølgning på de tidligere brugerundersøgelser har vi i december 2013 gennemført telefoninterviews med nøglepersoner ved universiteterne. 5 Mål 2: Sikre effektiv rådsbetjening og overgang til nyt system Delmål Beskrivelse Resultatopfyldelse Grad af målopfylde lse (1-5) 2A. Kvalitet Politik for god rådsbetjening Vægt: 2,5 % ACE Denmark sikrer en effektiv planlægning, koordinering og betjening af Akkrediteringsrådet. Rådssekretariatet udarbejder politik for god rådsbetjening, der godkendes af Akkrediteringsrådet inden april Rådssekretariatet drøftede januar 2013 indhold og form for en politik for god rådsbetjening med rådets formand Søren Barlebo Rasmussen. Barlebo Rasmussen meddelte sin afgang i forbindelse med rådsmødet i februar. Herefter har der været usikkerhed omkring tidsramme for udpegning af nyt Akkrediteringsråd. Rådssekretariatet har på den baggrund udarbejdet et udkast til politik for god rådsbetjening, der vil blive drøftet og aftalt med nyt Akkrediteringsråd, når det forventeligt er tiltrådt efter 1. januar Som følge af evalueringen af rådsbetjeningen gennemført i 2012 har Rådssekretariatet i 2013 særligt arbejdet med at forbedre tilgangen til akkrediteringsmateriale på rådets intranet. Vi har gennemført endnu en tilfredshedsundersøgelse blandt rådets

16 medlemmer. Scoren var 4,3 ud af 5. 2B. Kvalitet Overgang til nyt akkrediteringssy stem Vægt: 12,5 % Foråret 2013 vil gå med at forberede overgangen til et nyt akkrediteringssystem. Dette udviklingsarbejde vil foregå i tæt samarbejde med EVA enhed for videregående uddannelse og indebærer blandt andet udvikling af koncept for institutionsakkreditering og nyt uddannelsesakkrediteringskoncep t; udarbejdelse af nye vejledninger for institutionsakkreditering og uddannelsesakkreditering; fastlæggelse af turnusplan for institutionsakkreditering og reduceret turnusplan for eksisterende uddannelser i overgangsperioden. I efteråret 2013 forventer vi at skulle behandle den første runde af ansøgninger om nye uddannelser efter de nye regler om prækvalifikation. ACE Denmark og EVA har i første halvår 2013 forberedt overgangen til det nye akkrediteringssystem i regi af den nye akkrediteringsinstitution. Konceptet for institutionsakkreditering og det nye uddannelsesakkrediteringskoncept er indeholdt i de nye vejledninger. Vejledningerne er udarbejdet i samarbejde mellem ACE Denmark og EVA, og er sendt i høring hos centrale interessenter. Akkrediteringsrådet vedtog i april en række principper for reduceret turnusplan for uddannelsesakkreditering. I planlægningen vægtes en ligelig forholdsmæssig belastning af uddannelsesinstitutionerne, særlige kvalitetsmæssige udfordringer og størrelsen af de enkelte uddannelser. På denne baggrund er de fremadrettede turnusplaner for institutions- og uddannelsesakkreditering i fastlagt. Resultater af den første prækvalifikationsrunde forventes i december Første runde ansøgninger om nye uddannelser efter de nye regler er tilrettelagt derefter. Fristen for ansøgning er derfor 1. februar Mål 3: Akkreditering skal være baseret på ny viden og erfaringer Delmål Beskrivelse Resultatopfyldelse Grad af målopfylde lse (1-5) 3A. Indsamling af viden om den videregående uddannelsessek tor og de maritime uddannelser Vægt: 2,5 % Som led i overgangen til et nyt system vil ACE Denmark indsamle viden om de professions-og erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner, de kunstneriske uddannelsesinstitutioner og de maritime uddannelsesinstitutioner. Vidensindsamlingen foregår ved at sætte sig ind i de relevante regelsæt på områderne, ved møder med uddannelsesinstitutionerne samt ved at deltage i seminarer og konferencer, der har fokus på disse institutionstyper. Derudover vil den viden, der følger med overdragelsen af medarbejdere I forbindelse med overgangen til nyt system har akkrediteringsinstitutionen i 2013 foretaget en række aktiviteter for at styrke vidensindsamling og opkvalificering. Aktiviteterne er fordelt på eksterne konferencer, interessentbesøg og dialogmøder om koncept for institutionsakkreditering. Herudover afholdes ugentlige møder til intern videndeling i den nye akkrediteringsinstitution, særligt i forbindelse med medarbejdere og opgaver overdraget fra EVA. Disse møder har blandt andet haft fokus på rammer og vilkår for hhv. professions- og erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner

17 3B. Kvalitet og produktion Analyse og formidling Vægt: 5 % fra EVA, indgå som et særdeles væsentligt input til den samlede institutions vidensopbygning inden for disse uddannelsesområder. Med afsæt i ACE Denmarks handlingsplan for organisationens analyse- og formidlingsaktiviteter afslutter ACE Denmark i løbet af foråret 2013 to analyseprojekter. Det ene projekt omhandler god praksis for aftagerdialog baseret på erfaringer fra de sidste års akkrediteringer af både nye og eksisterende uddannelser. Det andet projekt formidler - med inspiration fra udlandet god praksis for evaluering af hele uddannelsesforløb. Begge projekter skal ses som inspiration for og støtte til institutionernes arbejde med intern kvalitetssikring. Analyserne vil blive selvstændigt afrapporteret og resultere i trykte eller elektroniske publikationer. Af de to planlagte aktiviteter blev projektet om kvalitetssikring af hele uddannelser publiceret i oktober 2013, mens projektet om god praksis for aftagerdialog er afsluttet og forventes publiceret primo Projektet om tværfaglige uddannelser, der blev påbegyndt i 2012, blev publiceret i juni Herudover er et projekt om overgangen fra professionsbacheloruddannelser til kandidatuddannelser påbegyndt og afsluttet i Endelig har vi publiceret Sommermagasin 2013 om det nye institutionsakkrediteringssystem Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger AI har indfriet de eksterne faglige mål i resultatkontrakten for Mål 1: Styrke kvaliteten og relevansen af universitetsuddannelser gennem akkreditering (efter eksisterende lov) AIs mission omtaler akkreditering som midlet til at sikre kvalitet og relevans af de videregående uddannelser i Danmark. AI har i 2013 anvendt 24 % af sine ressourcer på akkreditering af nye uddannelser. Vi har i en ansøgningsrunde i 2013 modtaget 40 ansøgninger om nye uddannelser. Af de 40 er 36 blevet færdigbehandlet til tiden, én er blevet udsat, og tre uddannelser er trukket tilbage af universitetet. AI har i 2013 anvendt 48 % af sine ressourcer til akkreditering af eksisterende uddannelser. Vi har i 2013 i alt modtaget 76 ansøgninger om akkreditering. 42 uddannelser er færdigbehandlede, og 34 uddannelser er endnu ikke sendt til akkrediteringspanelerne. Det er sket efter aftale med ministeriet. Derudover har vi brugt ressourcer på at tilrettelægge nye procedurer for både institutions- og uddannelsesakkreditering under den nye akkrediteringslov

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Titel: URL: Årsrapport 2009 - By- og Landskabstyrelsen www.blst.dk ISBN: 978-87-92617-93-4 Udgiver: Udgiverkategori: By- og Landskabsstyrelsen Statslig År: 2009

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité J.nr.: 1300389 Dok. nr.: 1192580 PSE/SH Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere